TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni. Legyen képes háláját, köszönetét néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt érthetően, kifejezően tolmácsolni. Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni. Legyen képes egy kb szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni. Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait. A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő szószerkezet), általános jellemzőket. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes mondatrészeket az egyszerű mondatokban. Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírást. A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak helyesírásában. A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának

2 megvédésére. Legyen képes adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást tartani. Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra. MAGYAR IRODALOM A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma. A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerkezetekről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai érzékelés során befogadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok lapján befogadott értékelés és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúra, kulturális értékre nyitott, érdeklődő. befogadói. attitűd. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, némaolvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémát. Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében használjanak poetikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, s tudjanak párhuzamot vonni az irodalmi és más művészetek között. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolatokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak egymáshoz rendelni; irodalmi alkotásokat és más művészetek alkotásait. Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a szakkönyvek, folyóiratok olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget. Lássák át az egyes

3 médiumok műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét. ANGOL NYELV Témakörök család, barátok, családi események iskola, tantárgyak emberek külső, belső jellemzői tágabb környezetünk idő, óra, hét napjai, napszakok napirend, mindennapos tevékenységek vásárlás szabadidő egészség angol nyelvű országok a tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot Nyelvtan egyszerű jelen (állítás,kérdés, tagadás, rövid válasz) pontos idő meghatározása on+napok, at+órakifejezések helyhatározók ( in, on, under, next to. behind, between, opposite ) folyamatos jelen vs. egyszerű jelen rendhagyó többesszámú főnevek melléknév fokozás ( szabályos és rendhagyó melléknevek)

4 egyszerű múlt ( szabályos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás, rövid válasz) some,any határozatlan névelő ( a / an/ some) határozott névelők ( the) melléknév és határozó ( slow, slowly) have to szerkezet (állítás, kérdés, tagadás) javaslatok (Why don t we?, Let s, Shall we?) like+ -ing egyszerű jövő idő will ( állítás, kérdés, tagadás, rövid válaszok) folyamatos múlt idő ( állítás, kérdés, tagadás, rövid válaszok) something, somebody, everything, everybody etc. befejezett jelen idő ( állítás, kérdés, tagadás, rövid válaszok) never, ever, just must/mustn t mustn t és don t have to NÉMET NYELV Témakörök Család Én és a családom Családtagok bemutatása Otthon Otthonom, szűkebb környezetem Berendezési tárgyak Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim Öltözködés Ruhadarabok Kedvenc ruháim Sport Testrészek és mozgás Sportok

5 Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk Tantárgyaim Napirend Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem Városok, települések, falvak Épületek, utcák Tájékozódás, útbaigazítás Utazás, pihenés Vakáció Közlekedési eszközök Az egészség Betegségek és megelőzésük Orvosnál és kórházban Kommunikációs eszközök 1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök Bemutatkozás; Megszólítás; Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Személyes levélben megszólítás, elköszönés 2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök Véleménykérés és arra reagálás; Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés; Tetszés, nemtetszés 3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök Dolgok, személyek megnevezése, leírása; Információkérés, információadás; Igenlő vagy nemleges válasz 4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök Kérés; Javaslat és arra reagálás; Felszólítás; Meghívás és arra reagálás 5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök Visszakérdezés

6 Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidejűség múltidejűség (Perfekt, Präteritum von haben, Präteritum von Modalverben) Birtoklás kifejezése birtokos névmások Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás hol és hová kérdésre válaszoló elöljárószók Időbeli viszonyok időpont időhatározók Mennyiségi viszonyok számok határozott mennyiség határozatlan mennyiség Minőségi viszonyok melléknévfokozás hasonlítás Esetviszonyok névszók a mondatban határozott névelő elöljárószók (für, ohne) Szövegösszetartó eszközök kötőszók (deshalb-tortzdem) személyes névmások kérdő névmás

7 TÖRTÉNELEM A tanuló legyen képes különböző források és a tankönyvi szöveg egybevetésére. Tudjon ábrákat, térképeket, grafikonokat, diagramokat, rövid filmrészleteket értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjon méréseket és becsléseket készíteni az atlasz térképei alapján (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudjon a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei Témák: Az egységes Olaszország létrejötte Az egységes Németország létrejötte Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban Fontosabb felfedezők és feltalálók Kronológia 1859 (csata Solferinónál), (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte) Személyek Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx Fogalmak polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium Topográfia Olaszország, Németország, Egyesült Államok

8 Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon Témák: Magyarország az önkényuralom éveiben. A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében. Az új dualista állam. Kisebbség, többség, nemzetiségek. Kronológia 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek) Személyek Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát Fogalmak passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus Topográfia Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest A nagyhatalmak versengése és az első világháború Témák: A gyarmatbirodalmak kialakulása. Az első világháború kirobbanása, főbb események. Magyarok az első világháborúban. A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése.

9 Kronológia július 28. (a világháború kirobbanása), (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel). Személyek II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós Fogalmak Villámháború, állóháború, központi hatalmak, antant, szovjet, bolsevik, fasizmus, parlamenti demokrácia, hátország, kétfrontos háború Topográfia Az első világháború frontjai, Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország Európa és a világ a két háború között Témák: A Párizs környéki békék. Európa új arca. A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere. A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában. Nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor. Kronológia november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése) Személyek Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler Fogalmak békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, gazdasági válság

10 Topográfia Szovjetunió, New York Magyarország a két világháború között Témák: Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei. A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete. A Horthy korszak jellegzetességei. Kronológia október vége (az őszirózsás forradalom), március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), március (Horthy kormányzóvá választása), június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés) Személyek Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál Fogalmak őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, zsidótörvény Topográfia Erdély, Felvidék, Délvidék, a trianoni Magyarország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia A második világháború Témák: A második világháború kezdete és első évei. A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. A totális háború. Fordulat a világháború menetében. Magyarország hadba lépésétől a világháború végéig.

11 Népirtás a második világháborúban, a holokauszt. Kronológia szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), június 27. (Magyarország hadba lépése), december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), március 19. (Magyarország német megszállása), június 6. (a normandiai partraszállás,), október (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), április (a háború vége Magyarországon), május 9. (Európában befejeződik a háború), szeptember 2. (Japán kapitulációja) Személyek Roosevelt, Churchill, Zsukov, Eisenhower, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc Fogalmak tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó Topográfia Berlin, Róma, Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Lengyelország, Don-kanyar, Berlin, Jalta MATEMATIKA Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben. Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. Fagráfok használata feladatmegoldások során.

12 Számtan, algebra Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése. Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. Összefüggések, függvények, sorozatok Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. Geometria

13 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése. Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. Valószínűség, statisztika Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése. FÖLDRAJZ A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák adatok értelmezésére, tanári irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére. Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájakat, legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit. Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk felhasználásra a témához kapcsolódóan. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrképen a topográfiai fogalmakat.

14 Legyen tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értse a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerje fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásán is múlik. Rendelkezzen a tanuló valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjon nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. Legyen képes természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket Legyen képes a tanuló a térképet információforrásként használni, szerezze meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzikörnyezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudása alapján a tanuló biztonsággal tájékozódjon a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazza topográfiai tudását más tantárgyak tanulása során is. BIOLÓGIA Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső felépítését, életmódját. Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből. Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására. Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására. Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani.

15 Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére. KÉMIA Tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző tulajdonsága alapján. Tudjon megnevezni néhányat a természetben előforduló kémiai anyagok közül. Ismerje a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozásokat. Legyen képes a különféle anyagok tulajdonságainak megállapítására, a megismert anyagcsoportokba történő besorolásra. Tudja, hogy melyek az égés feltételei, tudjon példákat mondani a gyors és lassú égésre, ismerje az égésfajták hasonló és eltérő sajátosságait. Tudja mi a tűzoltás kémiai lényege, ismerje a segélyhívó telefonszámokat. Tudja a háztartási anyagokon szereplő ph adatokról, a kémhatást. Tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fı forrásait és anyagait. Váljék tudatossá a környezet, és a víz életünkben betöltött szerepének fontossága. Tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az energiatakarékosság szükségességét. Atomszerkezet Tudja felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket. Tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Ismerje a periódusos rendszer felépítését, tudja alkalmazni az atomszerkezettel való kapcsolatát. FIZIKA

16 Ismerje fel a különféle halmazállapotokat, azok megváltozását, legyen képes ezeket megnevezni és jellemezni. Egyszerű esetekben tudjon különbséget tenni az olvadás és az oldódás között. Tudja, hogy a mennyiségekkel a tulajdonságok mértékét jellemezzük. Ismerje a mérőszám és a mértékegység szerepét. Legyen képes a már tanult, legegyszerűbb mérések önálló elvégzésére (hosszúság, űrtartalom, hőmérséklet, idő). Ismerje fel a termikus- és mechanikai kölcsönhatásokat Vegye észre a mágneses, elektromos és gravitációs jelenségek kölcsönhatásjellegét Ismerje és tudja alkalmazni az egyenletes mozgás sebességének, valamint az átlag-, a pillanatnyi sebességnek és a gyorsulásnak a fogalmát. Ismerje fel a mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Az erő fogalmának és az erő mértékegységének és jellemzőinek ismerete és alkalmazása. A tanuló tudja leolvasni az erőmérő által mutatott értéket. Ismerje a nyomás fogalmát, függését a nyomóerőtől és a nyomott felülettől, kiszámításának módját Ismerje az energia, munka, hő, teljesítmény és hatásfok fogalmát, jelét, kiszámítási módját és mértékegységét. Legyen képes megkülönböztetni a fizikai, kémiai változásokat. Ismerje fel a halmazállapot-változásokat környezetünkben. Ismerje a hő terjedésének módjait. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális képességek optimális színvonaltól való elmaradás a tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg. A tanuló rendelkezzék az ábrázoláshoz szüksége készségekkel. Kifejező és tervező munkáiban legyen képes figyelembe venni a színek optikai és érzelmi hatását. Adott elemzési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani. Ismerje a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább három-három műalkotást, alkotót ismerjen fel és tudjon

17 megnevezni. Megfigyeléskor képes legyen megítélni a téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátni a lényeges vizuális összefüggéseket, megérteni a szabályszerűségeket, legyen képes le is rajzolni. Absztrakciós képessége nyilvánuljon meg a lényegkiemelésben, a geometriai egyszerűsítésben. Képes legyen vizuális információkban eligazodni, azokat kritikusan vizsgálni. Ismerje a Monge-vetület és az axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen szerkesztési feladatokat. Alkalmazza tudatosan a tárgytervezés módszerét és az elemzés szempontjait. Probléma-megoldási készségei, képességei nyilvánuljanak meg az önálló alkotó, tervező-kivitelező feladatokban. Jártasa legyen az ismeretszerzés sajátos vizuális, manuális módjaiban, használja biztonsággal az ábrázolás és alakítás eszközeit. TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a fenntartható fejlődésről. A lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatása és elemzése a felhasználhatóság szempontjából. Információs rendszerek és csatornák, illetve egyszerű érzékelők megismerése konkrét példákon. Egy konkrét egyszerű gyártási folyamat bemutatása. Az erőműtípusok egyszerű összehasonlítása. Az alternatív energiaforrások és a környezetkímélő technológiák áttekintése. Gépek működésének bemutatása, modellezése. A gépek általános jellemzőinek ismerete. Erőgépek működése. Jelentős magyar és külföldi találmányok és feltalálók azonosítása. A közúti, a légi, a vízi, a vasúti közlekedés rendszereinek elemzése. Kulturált közlekedési magatartás alkalmazása. A korszerű táplálkozás módszereinek használata. Korszerű ételsor önálló összeállítása. Egyszerű háztartási gépek használata. Az infrastruktúra elemeinek ismerete. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek felismerése. A takarékosság alkalmazása.

18 Növények gondozása, ápolása. Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása. A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek érzékelésének, becslésének képessége. Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. Tájékozottság a közlekedési környezetben. Tudatos közlekedési magatartás. A közlekedési morál alkalmazása. Környezettudatos közlekedésszemlélet. Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. Pályaválasztási alapfogalmak ÉNEK-ZENE Éneklés Az énekes tananyag felsorolt rétegeiből választott szemelvény megszólaltatása emlékezetből. Zenehallgatás A Magyar nemzeti romantika az év folyamán tanult zeneszerzőinek és műveinek vázlatos ismertetése. A XIX. századi zeneművek megnevezése (szerző, cím) többször hallott részleteik alapján. A romantika jellegzetes műfajainak felsorolása.

19 Improvizáció Dallamalkotás a népdalok megtanult dallam- és formaalkotási törvényszerűségei alapján. Zenei olvasás-írás Tájékozódás a kottában: zeneművek (témák, szólamok) követése kottából. INFORMATIKA A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű algoritmusokat. Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni, ami egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmaz. Tudja a kigyűjtött adatokat csoportosítani, értelmezni, és ezek alapján diagramot készíteni. Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia). Tudja, hogy az iskolai könyvtáron kívül használhatja a közművelődési könyvtárat is. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. TESTNEVELÉS ÉS SPORT Az egyöntetű és egyéni képességek szerint differenciált tanári utasítások elfogadása és törekvés az azok szerinti végrehajtásra. Az önállóság megjelenése a tanár által kiszabott testmozgásban. Az egészségmegőrzés legfontosabb tényeinek ismerete és a saját állapottal való összehasonlításra való képesség. A technikai hibák, egyéni sikertelenségekkel való szembesülés, a saját adottságok elfogadása mentén a saját javuló teljesítményére való elszántság felmutatása. Tehetség szerint alkalmi versenyzés az osztályban, iskolában és iskolán kívül

20 egyesületi és tömegsportrendezvényeken. Az együtt játszás konfliktusainak megérése, a megoldások keresése elfogadása azok megoldására. PROJECT A tanuló tudja a számítógépet információszerzésre használni. Legyen képes a legegyszerűbb számítógépes alkalmazásokat felhasználni a tanórai tevékenységek során. Vegye észre az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat. Tudjon társaival együtt dolgozni, annak érdekében, hogy megismerje az együttes sikerélmény jelentőségét. Tudja, hogy a természettudományok és az általános műveltség szervesen kapcsolódik egymáshoz, legyen képes meglátni az összefüggéseket a különböző tudományterületek között. Legyen tájékozott arról, hogy a természettudományok fejlődése a kutatók, tudósok munkájának eredménye, különös tekintettel a magyar tudósoknak, kutatóknak a munkájára. Csoportjával közösen készítse el az évfolyam feladatot, vegyen részt a csoport munkájában. Erkölcstan A tanuló értse meg, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára. Értse, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. Legyen képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. Életkorának megfelelő szinten ismerje önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor legyen képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Legyen képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és tudja elviselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. Legyen képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.

21 Legyen tisztában vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

Nyolcadik évfolyam. Német

Nyolcadik évfolyam. Német Nyolcadik évfolyam Magyar nyelv A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. Tájékozottság és

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A továbbhaladás feltételei - Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 Matematika

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a nyelvi előkészítő évfolyamok számára A kompetencia kifejezés a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal.

Részletesebben