Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: jétıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl"

Átírás

1 Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: jétıl

2 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetısége, közzététele Fogalom-meghatározások A víziközmő-szolgáltatóra vonatkozó adatok, a tevékenység bemutatása Az üzletszabályzattól - mint általános szerzıdési feltételrendszertıl - történı eltérés lehetıségei, egyedi feltételek kialakításának lehetısége A Soproni Vízmő Zrt. által nyújtott szolgáltatások részletes bemutatása A szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szolgáltatási szerzıdéskötési igényének kezelése A bekötıvezeték, vízmérı illetve a mérıhely kialakításának, a mellékvízmérı felszerelésének szabályai Az igénybejelentés rendje A szolgáltatási szerzıdéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje A változás-bejelentés szabályai A szerzıdéskötésre vonatkozó szabályok A szerzıdés létrejöttének módja Általános szabályok Közszolgáltatási szerzıdésre vonatkozó szabályok Elkülönített vízhasználatra vonatkozó szabályok A szolgáltatási szerzıdés hatálybalépéséhez szükséges további feltételek Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás A szolgáltatási szerzıdés teljesítésére vonatkozó rendelkezések A nyújtott szolgáltatás minıségi paraméterei, folyamatossága Mérıeszközök leolvasása, a felhasználó által teljesítendı rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai, eljárás a felhasználó hibájából eredı leolvasás elmaradása esetén Az elszámolás alapja, elszámolási idıszakok Elszámolás mérıeszköz hiányában Vízmérıcsere, hibás mérés elszámolása Fizetési módok és határidık, a részletfizetés szabályai Oldal 2 / 78

3 A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenırzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások A szerzıdés teljesítésében részt vevı harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása Víziközmő-szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem részletes szabályai Közmőnyilatkozat igénylése építési, használatbavételi, bontási engedélyhez Eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség Együttmőködés a helyreállítás érdekében A szolgáltatási szerzıdés megszőnésének esetei A szerzıdés idıtartamának meghatározása A rendes felmondás szabályai A szolgáltatási szerzıdés azonnali hatályú felmondása A szerzıdés megszőnésének egyéb esetei Elszámolás a szerzıdés megszőnése esetén A szerzıdésszegés kezelése A szerzıdésszerő teljesítés ellenırzésének módja, eljárásrendje Eljárás a felhasználó szerzıdésszegése esetén Szabályok szabálytalan víziközmő használat esetén Szabályok a fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén A szerzıdésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok Eljárás a szolgáltató szerzıdésszegése esetén Az azonnali felmondást nem eredményezı szerzıdésszegések következményei Szabálytalan víziközmő-használat jogkövetkezménye Késedelmes fizetés, kamat Adatvédelem A panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A beérkezı panaszok rögzítése, archiválása A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása Az érdemi válaszadási határidı A felügyeleti szervek panaszkezelési hatáskörei Ügyfélszolgálat, egyéb elérhetıségek, az ügyfélszolgálat minıségi követelményei Vitarendezés, értesítések Oldal 3 / 78

4 Irányadó jogszabályok megjelölése Bírósági kikötések A kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Melléklet: Tervdokumentációk kötelezı tartalma Melléklet: Közszolgáltatási szerzıdés - lakossági Melléklet: Közszolgáltatási szerzıdés - nem lakossági Melléklet: Mellékszolgáltatási szerzıdés - lakossági Oldal 4 / 78

5 2-4. Melléklet: Mellékszolgáltatási szerzıdés - nem lakossági Oldal 5 / 78

6 Melléklet: Mőszaki számítás során alkalmazandó átalány mennyiségek Oldal 6 / 78

7 4. Melléklet: Az Ügyfélszolgálat elérhetısége Melléklet: Adatvédelmi tájékoztató Melléklet: Számlázási gyakoriságok Oldal 7 / 78

8 Oldal 8 / 78

9 7. Melléklet: A szerzıdés teljesítésében részt vevı harmadik személyek és a velük érvényben lévı szerzıdések bemutatása Oldal 9 / 78

10 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások 1.1. Az üzletszabályzat hatálya A Soproni Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: Soproni Vízmő Zrt.) a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (együtt Rendelet) elıírásainak megfelelıen elkészítette üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat). Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Soproni Vízmő Zrt.-re, mint szolgáltatóra, valamint a Közszolgáltatási vagy Mellékszolgáltatási szerzıdés (továbbiakban: szolgáltatási szerzıdés) alapján közmőves ivóvizet vételezı és/vagy szennyvizet kibocsátó felhasználókra és elkülönítet vízhasználókra (együtt felhasználó). Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a Soproni Vízmő Zrt. szolgáltatási mőködési engedélyében meghatározott teljes szolgáltatási területére. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Soproni Vízmő Zrt. által nyújtott szolgáltatások általános minıségi, elszámolási és fizetési elıírásaira, szerzıdési feltételeire, a szerzıdésszegésre és a panaszkezelésre. Az Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) jóváhagyásával, a MEKH általi jóváhagyás napján lép hatályba és a jóváhagyó határozatában meghatározott idıtartamig marad hatályban. Az Üzletszabályzat a korábbi hatályos üzletszabályzat helyébe lép, a hatálybalépéskor már folyamatban lévı, illetve a hatályba lépése elıtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazandó. Ez a rendelkezés értelemszerően irányadó az Üzletszabályzat jövıbeni módosításaira is. A Soproni Vízmő Zrt. köteles Üzletszabályzatát módosítani vagy új Üzletszabályzatot készíteni, ha azt jogszabályi változások, hatósági elıírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. A módosított Üzletszabályzat hatályba lépésének feltétele a MEKH jóváhagyása Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetısége, közzététele A Soproni Vízmő Zrt. köteles az Üzletszabályzatot az ügyfélszolgálati irodában, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani, és a internetes oldalon hozzáférhetıvé tenni. A Soproni Vízmő Zrt. fenntartja az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetıségét az alábbi esetekben: azoknak az eljárásoknak a módosítását, melyek szabályozását a jogszabályok a szolgáltató hatáskörébe utalják azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek a felhasználók hátrányára történı lényeges módosítását, amennyiben a jogviszonyra vonatkozó jogszabályok vagy piaci feltételek Oldal 10 / 78

11 megváltoznak, ha az arra illetékes hatóság így különösen a MEKH döntésébe foglaltak teljesítéséhez szükségesek. A Soproni Vízmő Zrt. az Üzletszabályzata tervezetét minden módosítás esetén a honlapján közzéteszi, melyet követıen 20 napos véleményezési határidıt biztosít. A beérkezett véleményeket, észrevételeket a véleményezési határidı lejárta után jegyzıkönyvben rögzíti. A Soproni Vízmő Zrt. a jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, és internetes honlapján hozzáférhetıvé teszi Fogalom-meghatározások A jelen Üzletszabályzat alkalmazása tekintetében: 1. alapdíj: a víziközmő-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendı díj, 2. bekötési vízmérı: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvízbekötıvezeték végpontjára telepített mérı, 3. burkolt felület nagysága: az adott ingatlan területének és az ingatlan szabályozási terv és helyi építési szabályzat szerinti minimális zöldterületi fedettségének különbözete, 4. csatlakozó ivóvízhálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötıvezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat, amely az érintett felhasználási helyek közös tartozékát képezi, 5. egészségügyi intézmény: az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény 3. g) pontja szerinti intézmény, 6. egyéb víz: a szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minısülı, a víziközmő-szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott használt víz, 7. elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkezı épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény, 8. elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója, 9. felhasználási hely: az a víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmőszolgáltatást a felhasználó igénybe veszi, 10. felhasználó: a víziközmő-szolgáltatást a Vksztv. szerinti szerzıdéses jogviszony keretében igénybe vevı természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki (amely) a víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa, 11. vízmérı: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérıeszköz, 12. ivóvízmérı: a bekötési vízmérı és a mellékvízmérı mellett az ivóvízhálózatba beépített az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló hitelesített mérıeszköz és annak tartozékai: aa) ikermérı: egy vagy több ingatlan különbözı felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötıvezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérık, Oldal 11 / 78

12 ab) locsolási vízmérı: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötıvezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérı vagy ivóvíz-bekötıvezetékre telepített ikermérı vagy a bekötési vízmérıt követı házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérı, 13. szennyvízmennyiség-mérı: a szennyvízhálózatba beépített az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló kalibrált mérıeszköz (így például készülék, berendezés, mőszer), ideértve annak tartozékait is, 14. közmőves szennyvízmennyiség-mérı: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a víziközmő-szolgáltató jóváhagyásával beépített mőtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenıriz, 15. fizetı: az a természetes vagy nem természetes személy, aki a felhasználó helyett vállalja a felhasználási helyhez kapcsolódó díjfizetést. A szolgáltató és a fizetı között szolgáltatási szerzıdéses jogviszony nem jön létre, 16. fogyasztással arányos díj: 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvízbekötıvezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja, 17. gyermekintézmény: a.) a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos köznevelési szerzıdéssel rendelkezik, b.) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsıde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerzıdéssel rendelkezik, 18. házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító az ingatlan alkotórészét képezı vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítı elemei (így különösen vízmérı berendezés elhelyezésére szolgáló akna), 19. házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkezı szennyvíz összegyőjtését szolgáló az ingatlan alkotórészét képezı vezeték, valamint annak kiegészítı elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérı, szennyvízminıség-ellenırzı akna, szennyvíz-elıkezelı mő), 20. háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területrıl származó szennyvíz, ami az emberi anyagcserébıl és háztartási tevékenységbıl származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minısül veszélyes hulladéknak, 21. ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységbıl származik, és nem minısül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék, 22. ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetıvé teszi a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak is megfelelve az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérı szakszerő beépítését, mőködtetését és ellenırzését, 23. ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közmőves ivóvíz-szolgáltatásra lehetıséget ad, vagy olyan Oldal 12 / 78

13 szennyvíz-elvezetési hely, amely a közmőves szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételére ad lehetıséget, 24. ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerő használatával a vezetékbıl ivóvíz vételezése lehetséges, 25. ivóvíz-bekötıvezeték: a víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérı, amely a. bekötési vízmérı esetében aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külsı falsíkjáig terjed, ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérıt követıen a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérı felıli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérıt követı 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, b. bekötési vízmérı hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed, 26. ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmő-rendszer részét képezı hálózat, amely az ivóvízfınyomóvezetékbıl, az erre kapcsolt elosztóvezetékekbıl és ezek berendezéseibıl áll, 27. kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyomás alatti vagy vákuumos elven mőködı szennyvízelvezetı hálózat, 28. közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. szerinti felhasználó, 29. közmőves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül, közterületen a közmőves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található, 30. közmőfejlesztési kvóta: víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközmő-szolgáltató által a közmőfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap, 31. közszolgáltatási díjtartozás: a közmőves szolgáltatás ellenértékérıl kiállított és fizetési határidıre be nem fizetett számla a késedelmi kamattal együtt. 32. közterületi vízvételi hely: lakossági ivóvíz-fogyasztás, vagy rendkívüli helyzet esetén tőzivíz vételezésére vagy egyéb közcélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett közcélú vízilétesítmény, 33. lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki a víziközmő-szolgáltatást nem jövedelemszerzı gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülı vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, 34. mellékszolgáltatási szerzıdés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés, 35. mellékvízmérı: a bekötési vízmérı után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérı, 36. mőszakilag elérhetı: az a törzshálózat, amely a víziközmő-bekötıvezeték (ivóvízbekötıvezeték, illetve szennyvíz-bekötıvezeték) kiépítésével elérhetı, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll, 37. mőszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezetı hálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi szennyvíz beemelı közbeiktatása nélkül, Oldal 13 / 78

14 kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelı vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható, 38. nyíltárkos bemérés: a víziközmő-hálózat vezetékei és mőtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt munkaárokban geodéziai mérési technológiával történı bemérése EOV rendszerben, 39. nyomáspróba: zártszelvényő, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minıségvizsgálatára elıírt módszer, 40. szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont, 41. szennyvíz-bekötıvezeték: az ingatlanon keletkezı szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerő csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történı bevezetésére szolgáló vezeték, 42. szennyvíz elıtisztító (elıkezelı) berendezés: a szennyvízelvezetı mő káros szennyezésének megelızését szolgáló mőtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvízbebocsátás elıtt a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban elıírt minıségőre tisztítja a szennyvizet, 43. szennyvíz-elvezetési hely: az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerzıdés alapját képezı mellékvízmérıvel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja, 44. szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmő-rendszer részét képezı hálózat, amely a szennyvíz fıgyőjtıbıl, az erre kapcsolt mellékgyőjtıkbıl és ezek berendezéseibıl áll, 45. szolgáltatási díj:a víziközmő-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmőszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) szerint fizetendı díj, 46. szolgáltatási pont: a) ivóvíz-szolgáltatási pont: az ivóvíz-bekötıvezetéknek a felhasználó felıli végpontja, b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötıvezeték felhasználó felıli végpontja, 47. szolgáltatott ivóvíz: közszolgáltatási jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási ponton, vagy közvetlenül a víziközmő-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízbıl biztosított ivóvíz, 48. új üzem: olyan üzem, amely a rendelet hatálybalépését követıen a. kezdi meg mőködését, b. kezdi meg a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: Szennyezıanyag lista) felhasználásával járó tevékenységét, vagy c. legalább 20%-kal tartósan megnöveli az a rendelet hatálybalépését megelızı idıszakhoz képest a Szennyezıanyag listában meghatározott anyagok felhasználását, 49. üzem: az a természetes vagy a lakásszövetkezetek kivételével jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, aki (amely) a Szennyezıanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá a Szennyezıanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérı mértékben bocsát be a közmőves szennyvízelvezetı mőbe, 50. víziközmő: olyan közcélú vízilétesítmény, amely Oldal 14 / 78

15 valamely település vagy települések közmőves ivóvízellátását, ezen belül a ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, - tárolást, -szállítást és -elosztást, és a közmőves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvízelvezetést is ideértve) a szennyvíz összegyőjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja, 51. víziközmő-hálózat: az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezetı törzshálózat a kapcsolódó víziközmő rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötıvezetékek együttesen, 52. víziközmő-fejlesztés: új víziközmő létesítésével, meglévı víziközmő felújításával és bıvítésével kapcsolatos tevékenységek összessége, 53. víziközmő-mőködtetés: a víziközmő üzemeltetésével, valamint a víziközmő-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége, 54. víziközmő-rendszer: víziközmővek olyan összefüggı, szigetüzemben mőködı vagy átadási pontokkal egyértelmően körülhatárolható rendszere, mely önmagában vagy átadási ponton keresztül történı ivóvízátvétellel vagy szennyvíztovábbítással kiegészülve ideértve a víziközmőves kapcsolódó szolgáltatást képes biztosítani a víziközmő-szolgáltatás mőszaki feltételeit, 55. víziközmő-szolgáltató: az a víziközmő-szolgáltatást végzı gazdasági társaság, amely a Vksztv. alapján mőködési engedélyt kapott, 56. víziközmő-szolgáltatás: a közmőves ivóvízellátás, a közmőves szennyvízelvezetés és - tisztítás, valamint az egyesített rendszerő csapadékvíz-elvezetés (a továbbiakban együtt: víziközmő-szolgáltatási ágazatok) közül egy vagy több, a víziközmő-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott szolgáltatás, 57. víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közmőves ivóvízellátásra lehetıséget kínál, vagy amelyrıl a keletkezı szennyvizet részben vagy egészben szennyvízbekötıvezetéken keresztül a szennyvízhálózatba vezetik be, 58. víziközmő üzemeltetése: a víziközmő-szolgáltatás nyújtása céljából a víziközmő-szolgáltató által végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerzıdésben elıírt követelmények teljesítése érdekében okszerően merülnek fel, különösen a víziközmő mőszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közszolgáltatási szerzıdés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat mőködtetése, 59. vízzárósági próba: az épített, zártszelvényő, gravitációs elven mőködı folyadékszállító hálózatok minıségvizsgálatára elıírt módszer. 2. A víziközmő-szolgáltatóra vonatkozó adatok, a tevékenység bemutatása A társaság cégneve: Soproni Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhelye: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. Cégbejegyzés helye: Gyıri Törvényszék Cégbírósága Oldal 15 / 78

16 Cégjegyzék száma: A társaság határozatlan idıtartamra alakult. A társaság üzleti évei január 1-jén kezdıdnek és ugyanazon év december 31-én végzıdnek. A Soproni Vízmő Zrt., mint víziközmő-szolgáltató feladata a mőködési engedélyében meghatározott területen a felhasználók részére közmőves ivóvíz és szennyvízelvezetés biztosítása. Ennek érdekében az Üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti minıségben és módon szolgáltatja az ivóvizet és vezeti el a keletkezı szennyvizeket. A Soproni Vízmő Zrt. minıségi és környezeti politikája: A Soproni Vízmő Zrt. mőködési területén a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és tisztítás területén fontos szempontnak tekinti a minıséget, továbbá valamennyi telepén, telephelyén, és székhelyén a környezet védelmét, és a szennyvíztisztítás területén az egészség védelmét is. Tevékenysége középpontjában mindenkor a felhasználó, a megrendelı, azaz a vevı áll. E szempontok szem elıtt tartása mellett törekszik a mindenkori hatályos jogszabályoknak, és a rendelkezésre álló kapacitásoknak megfelelı szolgáltatást nyújtani a vevık igényeinek kielégítésére. Vállalja, hogy teljesítését úgy a minıségügy, mint a környezet- és az egészségvédelem területén folyamatosan javítja a rendszeresen kitőzendı és értékelendı minıségi és környezeti célok megvalósításán keresztül. Valamennyi dolgozója feladatává teszi a minıségi és környezettudatos munkavégzést. A Soproni Vízmő Zrt. a minıség- és környezeti politikája iránti elkötelezettséget beszállítóiktól és alvállalkozóiktól is megköveteli. 3. Az üzletszabályzattól - mint általános szerzıdési feltételrendszertıl - történı eltérés lehetıségei, egyedi feltételek kialakításának lehetısége A szolgáltatási szerzıdésre irányadó Üzletszabályzat egyúttal általános szerzıdési feltételnek is minısül. Az Üzletszabályzat ellenkezı kikötés hiányában minden, a Soproni Vízmő Zrt.-vel szolgáltatási szerzıdést kötött felhasználóra irányadó, s a szerzıdésben külön nem szabályozott kérdéseket rendezi. A Soproni Vízmő Zrt. meghatározott felhasználói csoportok számára egyedi szerzıdési feltételeket állapíthat meg a jogszabályi rendelkezések keretein belül. Az egyedi feltételeket minden olyan felhasználó számára biztosítani kell, aki a csoporthoz tartozás feltételeinek megfelel. A csoport kialakítása nem vezethet indokolatlan különbségtételhez a felhasználók között. Oldal 16 / 78

17 Ennek megfelelıen a Soproni Vízmő Zrt., mint víziközmő szolgáltató az azonos felhasználói csoportokban nem alkalmaz megkülönböztetést. Az egyedi szerzıdési feltételekrıl és alkalmazásuk körérıl a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználók részére ügyfélszolgálaton (ügyfélszolgálati irodák, telefonos, elektronikus ügyfélszolgálat) és honlapján (www.sopronivizmu.hu) ad tájékoztatást. A felhasználók egyedi szerzıdési feltételek iránti igényeinek teljesíthetıségét a Soproni Vízmő Zrt. megvizsgálja, de ez nem jelent semminemő kötelezettséget számára. 4. A Soproni Vízmő Zrt. által nyújtott szolgáltatások részletes bemutatása 4.1. A szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szolgáltatási szerzıdéskötési igényének kezelése A bekötıvezeték, vízmérı illetve a mérıhely kialakításának, a mellékvízmérı felszerelésének szabályai A víziközmő-szolgáltatások igénybevétele, illetve az ahhoz szükséges hálózatok, átalakítása, megszüntetése, valamint a vízmérı hely kialakítása, vízmérı felszerelése csak a Soproni Vízmő Zrt. által és/vagy engedélyével, az alábbi feltételekkel lehetséges: o A víziközmő-hálózat mentén fekvı ingatlanok víziközmő-hálózatba történı bekötését a Soproni Vízmő Zrt.-nél az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója írásbeli bejelentéssel kezdeményezheti. o A Soproni Vízmő Zrt. mőszaki követelményeinek és az Üzletszabályzatban meghatározottaknak megfelelıen a víziközmő-ellátással kapcsolatos munkáról az igénybejelentésben foglalt esetekben tervet kell készíttetni, melyet a Soproni Vízmő Zrt. felé jóváhagyásra be kell nyújtani. A terv a jóváhagyástól számítva 2 évig érvényes. o A Soproni Vízmő Zrt. az elkészült bekötést a helyszínen ellenırzi. Az ellenırzés eredményét köteles jegyzıkönyv formájában írásban rögzíteni. o A víziközmő-törzshálózat mentén fekvı ingatlanok bekötését külön-külön bekötı vezetékkel kell megvalósítani. Egy felhasználási hely ellátására több bekötıvezeték csak katasztrófavédelmi, vagy különleges mőszaki okból létesíthetı. o A víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása, vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelı bekötések létesítésérıl, vagy megszüntetésérıl, az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezıjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. o Az ingatlan bekötıvezetékeire a mőszaki követelményeknek megfelelıen szolgáltatási pontot kell kiépíteni. A Soproni Vízmő Zrt. szolgáltatási, hibaelhárítási és karbantartási felelıssége a Közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott szolgáltatási pontig terjed. o A vízmérı felszerelését követıen a felszerelt vízmérı a felhasználási hely, valamint a mérı, annak hitelesítési, védelmi berendezéseinek adataival együtt a Soproni Vízmő Zrt. számlázási nyilvántartásába bekerülnek. o Meglévı bekötési vízmérıhöz (fımérıhöz) csatlakozó mellékvízmérı beépítését és leszerelését az elkülönített vízhasználó az ingatlan tulajdonosa és a bekötési vízmérı (fımérı) szerinti felhasználó hozzájáruló nyilatkozata mellett kezdeményezheti. Oldal 17 / 78

18 Mellékvízmérı beépítésének feltételei: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés, a mellékvízmérınek a házi ivóvíz-hálózatba történı beépítéséhez a bekötési vízmérı szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérıvel történı mérése, és közszolgáltatási szerzıdés megléte, amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni kíván, víziközmő-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett elkülönített vízhasználó esetén a víziközmő fejlesztési hozzájárulási szerzıdés megkötése, a vízfogyasztás elszámolására mellékszolgáltatási szerzıdés megkötése. Locsolómérı beépítésének további feltétele: a felhasználó által használt legalább 100 m 2 feletti zöldfelület megléte. o Az ingatlan vízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentı vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetıleg a tőzoltásra szolgáló külön ivóvíz bekötıvezeték létesítéséhez is a Soproni Vízmő Zrt. elızetes hozzájárulása szükséges. o Ha a víziközmő bekötés nem a víziközmő törzshálózati beruházás részeként valósul meg, az ivóvíz és szennyvíz bekötıvezeték megépítésének, átalakításának és megszüntetésének költségei annak kezdeményezıjét terhelik, annak a Soproni Vízmő Zrt. részére történı megelılegezése mellett. o A gravitációs rendszerő szennyvízelvezetı törzshálózat esetén a Soproni Vízmő Zrt. az ingatlan elıtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkezı lefolyóba jutó szennyvíz, korlátozás nélküli elvezetését biztosítja. A szifonszint alatti gravitációs bekötések esetén a visszaáramlás elleni mőszaki védelem beépítése (átemelı szivattyú) javasolt, mely megoldás kiépítése a felhasználó feladata. A Soproni Vízmő Zrt. a fenti szifonszint alatti gravitációs rákötése esetén az esetleges visszaáramlásból eredı károkért felelısséget nem vállal. o A víziközmő törzshálózat bıvítését a vízjogi létesítési engedély birtokában, építési kivitelezési joggal rendelkezı szervezet végezheti. Amennyiben nem a területileg illetékes önkormányzat a beruházó, az építtetı és az önkormányzat elızetesen megkötött szerzıdése alapján a megépült vízi közmő törzshálózat üzembehelyezésével egyidejőleg a területileg illetékes önkormányzat tulajdonába kerül át. A mőszaki átadás-átvétel feltétele a tulajdonba adás jegyzıkönyvben való rögzítése és annak benyújtása a Soproni Vízmő Zrt. részére. A szolgáltatási pont elıtt beépített vízmérı tulajdonjoga a Soproni Vízmő Zrt.-t, szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérı tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg. Oldal 18 / 78

19 o A bekötés alapfeltétele, hogy az víziközmő törzshálózat a bekötıvezeték kiépítésével mőszakilag elérhetı legyen, vagy az víziközmő törzshálózat kiépítése a bekötéssel egyidejőleg megtörténjen. o Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejő vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a Soproni Vízmő Zrt., az igénybejelentést elutasíthatja. o Amennyiben az igénylı nem a felhasználási hely tulajdonosa, az igénybejelentéshez a tulajdonos(ok) írásbeli nyilatkozata is szükséges. o A víziközmő-hálózatba történı új bekötés esetén (új ivóvíz-, vagy szennyvízbekötés) az igényléshez a közmővek tulajdonosának (Önkormányzat) hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A Soproni Vízmő Zrt. az igénybejelentésre a kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül nyilatkozni köteles. o Nem lakossági felhasználó új igénye esetén a vízmérı felszerelésének illetve a szennyvízbekötés használatbavételének feltétele az ivóvíz-vételezési, illetve szennyvízelvezetési (többlet)igénynek megfelelı víziközmő-fejlesztési hozzájárulási szerzıdés megkötése. A Soproni Vízmő Zrt. részletes mőszaki követelményei elektronikus formátumban letölthetıek a társaság internetes honlapjáról Az igénybejelentés rendje Az igénylı a víziközmő-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban személyesen az ügyfélszolgálaton vagy a Soproni Vízmő Zrt. honlapján, illetve az Üzletszabályzat 4. mellékletében megadott elérhetıségeken kaphat tájékoztatást. Az igénybejelentéssel kapcsolatos nyomtatványok, nyilatkozatok, szerzıdések, valamint a tervezéshez szükséges mőszaki követelmények az ügyfélszolgálaton térítésmentesen hozzáférhetıek, vagy a Soproni Vízmő Zrt. honlapjáról letölthetıek. Igénybejelentés rendje új vízbekötés, vagy vízmérı felszerelésének igénylése esetén. Az igénybejelentı a szükséges dokumentációt személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton juttathatja el a Soproni Vízmő Zrt.-hez, mely dokumentációnak tartalmaznia kell: Vízbekötés megrendelés, Párhuzamos bekötési vízmérı felszerelés megrendelés, vagy Mellékvízmérı felszerelés megrendelés nyomtatványt. új bekötés létesítése, vagy új NA 40 vagy annál nagyobb vízmérı felszerelése esetén két példány tervdokumentációt. a leendı felhasználó által kitöltött és aláírt két példány Közszolgáltatási szerzıdést. ha a vízmérı nem a felhasználó kizárólagos ırizetében van, akkor nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ki a megırzésért felelıs. Igénybejelentés rendje vízmérı dimenziójának változtatása (NA 40-es mérıig), vagy a vízszolgáltatás szüneteltetésének igénylése esetén. az igénybejelentınek írásban jeleznie kell a változtatási szándékát. Oldal 19 / 78

20 azon ingatlanok esetében, ahol belsı tőzivíz hálózat is kiépült a vízmérı dimenzió csökkentésének feltétele az illetékes katasztrófavédelmi hatóság jóváhagyó nyilatkozatát. Igénybejelentés rendje szennyvízbekötéssel kapcsolatos (új bekötés kiépítése, megszüntetés, tisztítófelállás létesítése) igénylés esetén. Az igénybejelentı a szükséges dokumentációt személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton juttathatja el a Soproni Vízmő Zrt.-hez, mely dokumentációnak tartalmaznia kell: Nyilatkozat szenny- és csapadékvíz bekötés, tisztító felállás létesítés és bekötés megszüntetése nyomtatványt. három példány tervdokumentációt. a felhasználó által kitöltött és aláírt két példány Közszolgáltatási szerzıdést. A felhasználó a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételének megkezdését a Soproni Vízmő Zrt. részére a vízmérıállás megjelölésével írásban köteles bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredı károkért a Soproni Vízmő Zrt. felelısséget nem vállal. Igénybejelentés rendje tőzcsapról történı vízvételezés esetén. az igénylınek írásban kell jeleznie megrendelési szándékát a Soproni Vízmő Zrt.-nél. A Soproni Vízmő Zrt. a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásos igénybejelentés kézhezvételét követı 15 naptári napon belül írásban, levélpostai küldemény vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az igénybejelentıt a megrendelés elfogadásról vagy esetleges elutasításáról, hiányosság esetén az igénybejelentés elfogadásának feltételeirıl. A tájékoztatásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a tájékoztatás azonosítására alkalmas azonosító szám, az ajánlat érvényességének ideje, a szolgáltatás igénybevételének összegét tartalmazó befizetési bizonylat, az igénybejelentı által elvégzendı feladatok A szolgáltatási szerzıdéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje A megrendelés során a megrendelı a jogszabályban foglaltak alapján köteles megadni az alábbi adatait: Ha a megrendelı természetes személy: Oldal 20 / 78

21 Név Születési név Lakcím Levelezési cím Születési hely, idı Anyja neve Egyéni vállalkozó esetén ezeken túl Vállalkozói igazolvány száma Adószám Ha a megrendelı nem természetes személy (gazdálkodó szervezet stb.) Cég neve (elnevezése) Székhelye Adószáma Nyilvántartó bíróság Cégjegyzékszáma, vagy egyéb bejegyzési, nyilvántartási száma Képviseletére jogosult neve, anyja neve, címe A megrendelı és a felhasználó személye a megrendelés során eltérhet egymástól. A Soproni Vízmő Zrt. a szolgáltatás igénybevételére a felhasználóval köt szolgáltatási szerzıdést. Ha a szolgáltatási szerzıdésben a felhasználó mellett fizetı is szerepel, a fizetı attól függıen, hogy természetes vagy nem természetes személy fentiek szerinti adatai is megadandók. Az új felhasználó a szolgáltatási szerzıdéskötéshez köteles bemutatni, illetve átadni az alábbi iratokat: meghatalmazott eljárása esetén szabályszerő meghatalmazás, amennyiben az ajánlatkérı nem a felhasználási hely tulajdonosa (a felhasználási helyet bérlıként vagy egyéb jogcímen használja) a felhasználási hely tulajdonosának írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felhasználási hely tulajdonosa hozzájárul a szerzıdés megkötéséhez (a megrendelés nyomtatvány és szolgáltatási szerzıdés része). Amennyiben ezen iratokat a felhasználó nem bocsátotta a Soproni Vízmő Zrt. rendelkezésére, az ajánlatkérés hiányos, az ajánlat elkészítésére nem alkalmas, a Soproni Vízmő Zrt. errıl értesíti a megrendelıt és a felhasználót. Ebben az esetben a szerzıdéskötésre irányadó határidı a hiánypótlás teljesítésétıl kezdıdik. A megrendelés kézhezvételét követıen a Soproni Vízmő Zrt. a megrendelt munkára/szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tesz a megrendelınek. A Soproni Vízmő Zrt. ajánlati kötöttsége 30 naptári napig áll fenn, így ha a megrendelı a rá háruló feladatoknak 30 naptári napon belül nem tesz eleget és errıl a Soproni Vízmő Zrt.-t nem Oldal 21 / 78

22 tájékoztatja, annak ajánlati kötöttsége megszőnik. Amennyiben a felhasználó ismételten szolgáltatási szerzıdést kíván kötni, új ajánlatot kell kérnie A változás-bejelentés szabályai Adatváltozás A szolgáltatási szerzıdésben szereplı egyéb adatokban bekövetkezett változások felhasználó általi bejelentésének módja: a felhasználó adataiban (név, cím, levelezési cím, vagy egyéb, a szerzıdésben szereplı adataiban) bekövetkezett változást a felhasználó 30 napon belül köteles az azonosító (vevı szám) megadása mellett írásban bejelenteni a Soproni Vízmő Zrt. részére. A változás átvezetéséhez a bejelentéssel egyidejőleg a változást igazoló dokumentum, okirat eredeti példányának vagy másolatának bemutatása is szükséges. A bejelentés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítésébıl eredı esetleges károkat a felhasználó saját maga köteles viselni, valamint a Soproni Vízmő Zrt.-nek a bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítésébıl eredı kárait a polgári jog szabályai szerint megtéríteni. A felhasználó jogosult a szerzıdés bármely tartalmi elemének (fizetési mód, elszámolás stb.) érdemi változtatását kezdeményezni. A módosítási igény teljesíthetıségét a Soproni Vízmő Zrt. megvizsgálja, és amennyiben a módosítási igény megfelel az Üzletszabályzatban foglaltaknak és a jogszabályi feltételeknek, teljesíti. Az elızıekben felsorolt adatok módosítása esetén a bejelentett változások automatikusan átvezetésre kerülnek a szolgáltatási szerzıdésben, ez nem minısül szerzıdésmódosításnak. Felhasználó-változás Ha a felhasználó a felhasználási helyérıl elköltözik, úgy azt köteles 30 napon belül a Soproni Vízmő Zrt.-nek a vízmérıállás, valamint az új levelezési címe megjelölésével írásban a Soproni Vízmő Zrt. által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, és postai úton, vagy személyesen történı eljuttatásával bejelenteni. A felhasználó személyében történt változás a jelen pontban foglalt eljárást követıen a régi felhasználóval a szolgáltatási szerzıdés megszőnését eredményezi. Amennyiben a régi (kiköltözı) felhasználó elköltözésével egyidejőleg új felhasználó kívánja a felhasználási helyen a szolgáltatást igénybe venni (átírás történik), a felhasználó-változást bejelentheti az új (beköltözı) felhasználó is, vagy a régi (kiköltözı) és új (beköltözı) felhasználó közösen. A felhasználó elhalálozása esetén az örökös, és több örökös esetén az örökösök által közösen Oldal 22 / 78

23 kijelöltnek ki egy meghatalmazottat, aki a közüzemi szolgáltatásra a Soproni Vízmő Zrt.-vel szolgáltatási szerzıdést köt. A bejelentés mellé csatolni szükséges a halotti anyakönyvi kivonatot. A bejelentés elmulasztása esetén a Soproni Vízmő Zrt. a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezı tulajdonos, tulajdoni hányad egyenlıség esetén az elsı helyen bejegyzett tulajdonost tekinti felhasználónak. Amennyiben a bejelentést egyoldalúan csak az új, vagy a régi felhasználó jelenti be, úgy ahhoz mellékelni kell a változást igazoló dokumentumot. A felhasználó-változás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány rendelkezésre áll a Soproni Vízmő Zrt. ügyfélszolgálati irodájában, illetve elektronikus formátumban letölthetı a társaság internetes honlapjáról. Ha a felhasználó a bejelentést a megadott határidın belül elmulasztja megtenni, a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Soproni Vízmő Zrt.-t ért károkért a korábbi és az új felhasználó egyetemlegesen felel és a. Soproni Vízmő Zrt. a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezı tulajdonost, tulajdoni hányad egyenlıség esetén az elsı helyen bejegyzett tulajdonost tekinti felhasználónak., tulajdonosi közösség vagy vízfogyasztói közösség esetében a fogyasztást legnagyobb mértékben igénybe vevıt tekinti felhasználónak. Ha a felhasználó más személyt bíz meg azzal, hogy az ügyintézés során a képviseletében eljárjon, ehhez természetes személy felhasználó esetén két tanú által aláírt (név, cím) eredeti meghatalmazásra, nem természetes személy felhasználó esetén cégszerően aláírt meghatalmazásra van szükség. A vízmérı átírása és az új felhasználóval szolgáltatási szerzıdés megkötése kérhetı személyesen és írásban a szükséges dokumentumok bemutatásával és/vagy postai úton történı megküldésével. Az átírás feltételeinek teljesülése esetén kerülhet sor az új szolgáltatási szerzıdés megkötésére és a felhasználó-változás átvezetésére a számlázási és nyilvántartási rendszerekben. A változás 30 napon túli bejelentése esetén amennyiben az új felhasználó a változás idıpontjáig visszamenıleg kéri a vízdíj számlák saját nevére történı kiállítását a Soproni Vízmő Zrt. a számlahelyesbítést az Árnyilvántartásban elıre rögzített külön díj ellenében végzi el. A korábbi vagy az új felhasználó a szerzıdés megkötése elıtt írásban kérheti a költségek megelılegezése mellett a felhasználási hely soron kívüli ellenırzését. A Soproni Vízmő Zrt. az ellenırzés eredményét jegyzıkönyvben rögzíti. A Soproni Vízmő Zrt. és a felhasználási helyrıl elköltözı felhasználó a szolgáltatási szerzıdés megszőnésével a szerzıdés megszőnésének napjára teljes körően elszámolnak egymással. A felhasználó köteles a még meg nem fizetett tartozásait megfizetni, túlfizetés esetén Soproni Vízmő Zrt. a szerzıdés szerinti fizetési módnak (Üzletszabályzat pont) megfelelıen rendezi azt a felhasználó felé A szerzıdéskötésre vonatkozó szabályok A szerzıdés létrejöttének módja Oldal 23 / 78

24 Általános szabályok A víziközmő-szolgáltatási jogviszony a lakossági felhasználó esetében a szolgáltatási szerzıdés megkötésével vagy a víziközmő-szolgáltatás igénybevételével, a nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a szolgáltatási szerzıdés megkötésével jön létre. A szolgáltatási szerzıdés tervezetét a Soproni Vízmő Zrt. készíti elı. A Soproni Vízmő Zrt. szolgáltatási mintaszerzıdéseit az Üzletszabályzat 2.1, 2.2, 2.3 és 2.4 melléklete tartalmazza Közszolgáltatási szerzıdésre vonatkozó szabályok A Közszolgáltatási szerzıdés legalább a következıket tartalmazza: a szerzıdı felek és azonosító adatai körében természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, nyilvántartó bíróságát, adószámát, képviselıjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve), a szerzıdés tárgyának fontosabb mőszaki jellemzıit, a mennyiségi és minıségi adatokat, a szerzıdés idıbeli hatályát, a víziközmő-szolgáltatás megkezdésének idıpontját, a felhasználási helyet, illetve a teljesítés helyét, a szolgáltatási pontot, a szolgáltatási díjmegállapításának, különösen a mérésnek, a mérıeszköz leolvasásának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésnek a módját, a szolgáltatási díj visszatérítésének módját, a szerzıdésszegés következményeit, különösen a víziközmő-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos szabályokat, a felhasználó személyében bekövetkezett változás-bejelentési kötelezettségének részletes szabályait, egyéb, a szerzıdı felek által lényegesnek tartott feltételeket Elkülönített vízhasználatra vonatkozó szabályok Az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérıvel elkülönített vízhasználatra a Soproni Vízmő Zrt.- vel írásban szerzıdést köthet, melynek tartalma megegyezik az elızı pontban foglaltakkal. A szerzıdésbıl eredı kötelezettségekért az elkülönített vízhasználó és az ingatlan társasház esetében az albetét tulajdonosa egyetemlegesen felel. A mellékszolgáltatási szerzıdés alapját képezı mellékvízmérı beépítése (felszerelése), cseréje esetén, azzal egyidejőleg a mellékvízmérıt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárógyőrővel (VIPAK) kell ellátni. Az üzembe helyezésrıl, valamint a zárógyőrővel való ellátásról a felhasználó költségére és annak megelılegezése mellett a Soproni Vízmő Zrt. gondoskodik. Oldal 24 / 78

25 A szolgáltatási szerzıdés hatálybalépéséhez szükséges további feltételek Új felhasználási hely létesítése, meglévı felhasználási hely felhasználó változásakor mellékszolgáltatási szerzıdéskötési igény esetén a bekötési vízmérı szerinti felhasználási helynek, valamint a szerzıdni kívánó felhasználónak lejárt határidejő számlatartozása a Soproni Vízmő Zrt. felé nem lehet. Nem lakossági felhasználó esetén a szolgáltatási szerzıdés létrejöttének feltétele a tényleges vagy várható fogyasztás szerinti víziközmő-fejlesztési hozzájárulási szerzıdés megkötése Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez illetve minısége igényelt javításához a napi maximális vízigénynek megfelelıen a Soproni Vízmő Zrt. részére víziközmő-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni, melyet felek víziközmő-fejlesztési hozzájárulási szerzıdésben rögzítenek. Nem kell hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülı, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. Az elızıeknek való megfelelés igazolása a felhasználó kötelessége.nem kell hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználóknak, továbbá a helyi önkormányzatnak és költségvetési intézményének, melynek igazolása a felhasználó kötelessége. A vízi közmő-fejlesztési hozzájárulással szerzett fogyasztási jogosultság a szolgáltatási ponthoz tartozó ingatlanhoz kapcsolódik. A víziközmő-fejlesztési hozzájárulás befizetését követıen a szerzıdésben rögzített szolgáltatási kapacitás (kvóta vagy kontingens) mértékéig a felhasználó jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A felhasználó szerzıdésszegést követ el, ha a szerzıdésben meghatározott kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi A szolgáltatási szerzıdés teljesítésére vonatkozó rendelkezések A nyújtott szolgáltatás minıségi paraméterei, folyamatossága A Soproni Vízmő Zrt., mint víziközmő-szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minıségi követelményei megfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a MEKH elıírásainak. A víziközmő-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz minıségét az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet határozza meg. A Soproni Vízmő Zrt. a fenti kormányrendelet mindenkor hatályos rendelkezéseiben meghatározott vízminıségi paramétereket teljesíti, a vízminıséget rendszeres vizsgálattal Oldal 25 / 78

26 ellenırzi. A Soproni Vízmő Zrt. a közmőves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettıl eltérı szolgáltatást a felhasználóval történt eseti megállapodás szerint a Soproni Vízmő Zrt. biztosíthat. Az ivóvíz szolgáltatás folyamatosan, de nem szünetmentesen történik. A közmőves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása akkor közérdekő, ha azt a víziközmő biztonságos mőködtetésével összefüggı közegészségügyi helyzet, hálózatfejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá. A felhasználó a közmőves ivóvízellátás közérdekbıl történı korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tőrni köteles. A felhasználó a közmőves ivóvízellátás közérdekbıl történı korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tőrni köteles. A Soproni Vízmő Zrt. az elıre tervezhetı közérdekő tevékenység kapcsán felmerülı korlátozásokról a felhasználókat legalább három nappal korábban, a helyben szokásos módon (kifüggesztéssel vagy szórólap útján) tájékoztatja. A közmőves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása akkor közérdekő, ha azt a víziközmő biztonságos mőködtetésével összefüggı közegészségügyi helyzet, hálózatfejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá Mérıeszközök leolvasása, a felhasználó által teljesítendı rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai, eljárás a felhasználó hibájából eredı leolvasás elmaradása esetén A vízmérıt a Soproni Vízmő Zrt., vagy megbízottja olvassa le, így nem kér a felhasználó által teljesítendı rendszeres leolvasást és a leolvasott érték bejelentését. A mérıleolvasást végzıknek névre szóló megbízólevéllel vagy fényképes igazolvánnyal kell rendelkezniük, amelyet a felhasználó kérésére be kell mutatniuk. A felhasználó vízmérıjének leolvasására Lakossági felhasználók esetén évente egy alkalommal vagy negyedévente, Nem lakossági felhasználók esetén o havi 5 m 3 alatti fogyasztók évente egy alkalommal vagy negyedévente o havi 5 m 3 és a feletti fogyasztók havonta o tőzivízmérık havonta kerül sor. Olyan bekötési vízmérı esetén, mely mögött van(nak), a Soproni Vízmő Zrt. által nyilvántartásba vett mellékvízmérı(k), az elkülönített felhasználási hely(ek) leolvasási gyakoriságának a bekötési vízmérı felhasználási helyének leolvasási gyakoriságához kell igazodnia (annál nem lehet kevesebbszer többször olvasni). Oldal 26 / 78

27 A Soproni Vízmő Zrt. ellenırzés céljából bármikor jogosult a vízmérı mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére és leolvasására, melyet a felhasználó köteles lehetıvé tenni. Az évente egyszeri leolvasásba sorolt felhasználó a vízmérıállás megjelölésével kérheti a gyakoribb, negyedéves vízmérı leolvasást. Ennek egyik feltétele a helyszíni leolvasás lehetıvé tétele, illetve nem önálló bekötési vízmérı esetén a mellékvízmérık negyedéves leolvasásának lehetısége. Amennyiben a feltételeket a felhasználó nem biztosítja, úgy a Soproni Vízmő Zrt. jogosult visszatérni az évente egyszeri leolvasási gyakoriságra. Az egyes leolvasási gyakoriságok közötti átsorolás a fogyasztási szokások változásával nem történik automatikusan. A leolvasás várható idıszakát a leolvasás elıtti utolsó vízdíjvíziközmő-szolgáltatási díjról kiállított számla tartalmazza. Amennyiben a vízmérı leolvasását végzı személy az elızetesen jelzett idıpontban nem tudta rögzíteni a mérıállást, értesítést hagy a levélszekrényben vagy fellelhetı módon a felhasználási helyen. Az értesítésben a Soproni Vízmő Zrt. felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfelelısége esetén az idıpont-egyeztetés lehetıségére azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetıséget biztosít, az idıpontegyeztetésre alkalmas elérhetıségére és a leolvasás legkésıbbi idıpontjára. Ha az ismételt leolvasás is eredménytelen, a Soproni Vízmő Zrt. az ivóvíz- és a szennyvízmennyiséget a leolvasás második megkísérlésének napját megelızı leolvasási ciklus adataiból számított 365 nap átlagfogyasztása, valamint az utolsó leolvasás és a tárgyhavi leolvasás elsı megkísérlésének dátuma óta eltelt napok szorzataként állapítja meg. Sikertelen leolvasás esetén 5 napos idıtartam megjelölésével a legkorábbi leolvasási idıpont elıtt legalább 8 nappal korábbi kézhezvétellel tértivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó figyelmét felhívja a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az idıpont-egyeztetési lehetıség során választható leolvasási idıpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó idıtartamot és a Soproni Vízmő Zrt. idıpont-egyeztetésre alkalmas elérhetıségét is tartalmazza. Amennyiben a felhasználó a Soproni Vízmő Zrt. által megadott idıtartamban akadályoztatása miatt nem tudja lehetıvé tenni a leolvasást, úgy a helyszínen kiírással, telefonon, írásban, elektronikus levélben, a honlapon üzemeltetett e-ügyfélszolgálaton keresztül, illetve szermélyesen lehetısége van annak közlésére. Ha az értesítés ellenére a felhasználó nem él az idıpont-egyeztetés lehetıségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a Soproni Vízmő Zrt.-t a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelısség. Oldal 27 / 78

28 A felhasználó köteles lehetıvé tenni, hogy a Soproni Vízmő Zrt. vagy megbízottja a vízmérıt leolvassa és ellenırizze. A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználót a leolvasás, ellenırzés lehetıvé tételére az átvétel igazolására alkalmas módon felszólítja. A második felszólítás kiküldésére leghamarabb az elsı felszólítás kézhezvételét követı 15. napon túl kerül sor. Amennyiben a felhasználó a leolvasást ennek ellenére sem teszi lehetıvé, akkor a Soproni Vízmő Zrt. a második írásbeli felszólítást követıen a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. A leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelızı 12 havi átlagfogyasztást a havi olvasott felhasználási hely esetén 20 %-os és legalább 10 m 3 eltérés, negyedéves leolvasott felhasználási hely esetén 20 %-os és legalább 30 m 3 -t, éves leolvasott felhasználási hely esetén 20 %-os és legalább 100 m 3 -t meghaladó fogyasztásról a felhasználót a leolvasással egyidejőleg tájékoztatja, melyet a felhasználó aláírásával igazol. Amennyiben a felhasználó nincs jelen a leolvasáskor, abban az esetben az értesítést a Soproni Vízmő Zrt. postai úton juttatja el a felhasználó részre. A felhasználó belsı hálózaton lévı hibák kiszőrése érdekében havonta a vízmérı szemrevételezésével és leolvasásával ellenırizni köteles a mérıhelyet. Ha a felhasználó a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenırzésekor meghibásodást észlelt, köteles a Soproni Vízmő Zrt. részére az aktuális mérıállás megjelölésével azt haladéktalanul bejelenteni. A Soproni Vízmő Zrt. által végzett idıszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a felhasználót a rendszeres leolvasás és a belsı hálózaton észlelt hiba haladéktalan bejelentés alól Az elszámolás alapja, elszámolási idıszakok Általános eljárás A felhasználási helyen szolgáltatott, valamint a nem víziközmőbıl vételezett (pl. saját kút) vízmennyiséget hiteles ivóvízmérı berendezéssel kell mérni. A Soproni Vízmő Zrt. a szennyvízelvezetési helyrıl a szennyvízelvezetı mőbe kerülı szennyvíz mennyiséget méréssel (szennyvízmennyiség-mérı, kútmérı), mérés hiányában pedig az adott helyen számlázott vízmennyiség alapulvételével állapítja meg. Nem vehetı figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye alapján üzemeltetett, saját célú szennyvízelhelyezı mőben nyert elhelyezést, az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüzemi szennyvízhálózatba vezetését minıségi vagy egyéb okok miatt az illetékes vízügyi hatóság megtiltotta, és szakszerő, ártalommentes elhelyezését a felhasználó igazolta, az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott, a házi ivóvízhálózatra a Soproni Vízmő Zrt. és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján telepített locsolási vízmérın mért elkülönített locsolási vízhasználat. Oldal 28 / 78

29 A Soproni Vízmő Zrt. által a felhasználónak értékesített ivóvíz és szennyvíz mennyiségét a felhasználási hely mérésére szolgáló vízmérı állapítja meg. Soproni Vízmő Zrt. általi leolvasásából (adatrögzítésébıl) vagy a felhasználó saját közlése (diktálás) alapján vagy becsléssel A fenti módszer egyikével nyert adatok alapján, valamint az átalányszámítás, vagy mőszaki számítás alapján a Soproni Vízmő Zrt. elszámoló számlát készít. A leolvasások (elszámolások) közötti idıszakban amennyiben az elszámolás idıszaka a két hónapot meghaladja a Soproni Vízmő Zrt. jogosult részszámlák kibocsátására. Amennyiben az adott felhasználási helyre az elszámolások közötti idıszakban részszámla került kibocsátásra, a Soproni Vízmő Zrt. a részszámlákban kiszámlázott ivóvíz- és szennyvízmennyiséget az elszámoláskor levonja. Ha a bekötési vízmérıt követıen van(nak) a Soproni Vízmő Zrt. számlázási nyilvántartásában lévı mellékvízmérı(k), akkor ennek (ezeknek) fogyasztása minden elszámoláskor szintén levonásra kerül. A Soproni Vízmő Zrt. a bekötési vízmérı és a mellékszolgáltatási szerzıdés alapjául szolgáló mellékvízmérıkön mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó érdekkörébe tartozó elkülönített vízhasználó rögzített fogyasztásáról a szerzıdés szerinti rendszeres leolvasás alapján kiállított számlán összevontan tájékoztatja a bekötési vízmérı felhasználóját. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérı az irányadó. A két elszámolási idıpont közötti részszámlák számlázási alapjául szolgáló átlagos szolgáltatási mennyiséget a fogyasztási adatok alapján a Soproni Vízmő Zrt. a vízmérı leolvasását követıen módosíthatja. Az évi egyszeri elszámoláskor az elszámoló számlákon közli az elızı idıszaki fogyasztásokból számított új mennyiséget. Az átlagos szolgáltatási mennyiség módosítható a felhasználó kérésére is. A Soproni Vízmő Zrt. által alkalmazott számlázási gyakoriságokat az Üzletszabályzat 6. melléklete tartalmazza. Az egyes számlázási módok közötti átsorolás az idıszakosan fogyasztók, a nem lakossági és a negyedévente olvasott felhasználói kategória kivételével az éves elszámoláskor automatikusan történik. A díjtételeket a jelen Üzletszabályzat pontjában foglaltak szerint kell megfizetni az alapszolgáltatások ellenértékeként. Oldal 29 / 78

30 Az aktuális víz- és csatornadíjakról a felhasználók az ügyfélszolgálaton kaphatnak tájékoztatást, illetve a Soproni Vízmő Zrt. a honlapján közzéteszi azokat. Árváltozás esetén amennyiben az árváltozás idıpontjában a vízmérı leolvasására nem kerül sor, a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználási idıszak napjainak arányában állapítja meg az árváltozás idıpontjáig a fogyasztást. Ha a felhasználó az árváltozás napján leolvasott vízmérı állást még a számla kiállítás elıtt közli, akkor a Soproni Vízmő Zrt. azt elfogadja a számlakészítés alapjául. A bekötési vízmérı és a nyilvántartásában lévı mellékvízmérık fogyasztási különbözetét a Soproni Vízmő Zrt. a bekötési vízmérıre számlázza, melyet a bekötési vízmérı szerinti felhasználó köteles megfizetni. Eljárás teljes körő mellékvízmérısítés esetén A Vksztv (2a) bekezdése szerint a víziközmő-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérıkön mért fogyasztás ha a) a bekötési vízmérı mellett az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag hiteles, plombával vagy záróbélyeggel ellátott mellékvízmérıkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerzıdéssel rendelkeznek, és b) a mellékvízmérıkön és a bekötési vízmérın mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenırzés alapján a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethetı vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetısége kizárható. A bekötési vízmérın és a mellékvízmérıkön mért fogyasztás különbözete, amennyiben nem vezethetı vissza karbantartási hiányosságra, vagy elszámolatlan vízvételezésre, akkor is eltérhet a 0 értéktıl, a beépített vízmérık megengedett mérési hibahatára miatt. Az elıírások szerint névleges térfogatáramnál, vizsgáló laboratóriumi körülmények között +/- 2% a vízmérıkre elıírt hibahatár. A vízmérık beépített állapotában ezen mérési hibahatár kétszeres értéke az elfogadható, azaz +/- 4%. Mindezeket figyelembe véve a teljes körő mellékvízmérısítés esetén a Soproni Vízmő Zrt. az elfogadható hibahatárt +/- 10 %-ban határozza meg. Az elszámolás alkalmazásához a felhasználó képviselıjének kérelmet kell benyújtania. A benyújtandó kérelem tartalmi elemei: 1. a kérelem tárgyának megnevezése, az ingatlan címe, amire kérik, 2. a kérelmezı képviselı neve, címe, elérhetısége, melléklet: a kérelmet alátámasztó és azt megszavazó közgyőlési határozat másolata, vagy nem társasház esetén minden felhasználó által aláírt belegyezı nyilatkozat a nevükben eljáró meghatalmazására az ügy bonyolításához 3. a helyszíni ellenırzés alapjául szolgáló mőszaki dokumentáció, 4. megbízott képviselı által kitöltött nyilatkozat. A Vksztv (2a) bekezdése szerinti elszámolási mód alkalmazása külön Megállapodásban kerül rögzítésre. A lakóközösséggel kötendı Megállapodás feltételei: 1. a belsı vezeték szakaszokon méretlen vízvételezési lehetıség, vagy belsı vezeték mőszaki állapota miatti szivárgás, hiba nincs, és a bekötési vízmérın maradó fogyasztás nem haladja meg a bekötési vízmérı elszámolási idıszaki fogyasztásának +/- 10-át. Oldal 30 / 78

31 2. minden vízvételezési lehetıség hiteles vízmérıvel mért és biztosító zárógyőrővel (VIPAK) rendelkezik, a mellékvízmérık beépítési körülményei a hiteles mérést biztosító szabvány elıírásainak megfelelnek, 3. a felhasználási helyek rendelkeznek érvényes (aláírt) közszolgáltatási és mellékszolgáltatási szerzıdésekkel, A benyújtott kérelmet a Soproni Vízmő Zrt. megvizsgálja, a kérelem teljessége és a helyszíni ellenırzés sikeres lebonyolítása esetén az elbírálási határidı 30 nap Elszámolás mérıeszköz hiányában Mérıeszköz hiányában a fogyasztás mennyiségét az Üzletszabályzat 3. melléklete szerinti mennyiségek használatával kell megállapítani Vízmérıcsere, hibás mérés elszámolása Számlázás alapjául csak hiteles vízmérı szolgálhat. A vonatkozó jogszabály értelmében a bekötési vízmérık hitelességi ideje 4 év, míg a mellékvízmérık hitelességi ideje 8 év. A bekötési vízmérık idıszakos cseréje és hitelesítése a Soproni Vízmő Zrt., míg a mellékvízmérık idıszakos cseréje és hitelesítése az elkülönített vízhasználó feladata és költsége. A Soproni Vízmő Zrt. az általa végzett cserét követıen jegyzıkönyvet állít ki, melyben rögzíti: a vízmérı cseréjének okát; a csere dátumát; a lecserélt és a felszerelt vízmérı adatait (típus, gyári szám, átmérı, a hitelesítés dátuma) és mérıállását, állapotát; a lecserélt és a felszerelt vízmérı védelmi eszköz (VIPAK zárógyőrő), eszközök azonosítóját; a felhasználó vagy a képviselıje, illetve a Soproni Vízmő Zrt. képviselıjének olvasható nevét és aláírását. A vízmérık és a leszerelésüket megakadályozó zárógyőrők sértetlen megırzéséért és védelméért a felhasználó felelıs, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérı javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a Soproni Vízmő Zrt.-nek megtéríteni. A bekötési vízmérık cseréje A Soproni Vízmő Zrt. a tárgyévben lejáró hitelességő vízmérık esetében a felhasználási helyen megkísérli a vízmérı csere elvégzését. Amennyiben a vízmérı csere elvégzésére nincs lehetıség, akkor a Soproni Vízmő Zrt. a Oldal 31 / 78

32 munka elvégzésének tervezett idıpontját megelızıen legalább 15 nappal korábban a felhasználó figyelmét tértivevényes levélben felhívja a csere elvégzésének lehetıvé tételére. Az értesítésben a Soproni Vízmő Zrt. felhívja a felhasználó figyelmét az idıpont-egyeztetés lehetıségére azzal, hogy a cserére legalább egy munkanapon 20 óráig lehetıséget biztosít, valamint megadja a cserét végzı személy idıpont-egyeztetésre alkalmas elérhetıségét. A felhasználó köteles a Soproni Vízmő Zrt. által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt idıpontban a felhasználási helyhez tartozó mérıhelyen a munkavégzést lehetıvé tenni. Amennyiben a felhasználó a közös megegyezéssel kijelölt idıpontban nem teszi lehetıvé a vízmérı csere elvégzését, a Soproni Vízmő Zrt. jogosult a többletkiszállás miatt felmerült költségeinek kiszámlázásra, melyet a felhasználó köteles megtéríteni. A mellékvízmérık cseréje A mellékvízmérık cseréjét az elkülönített vízhasználó más irányú írásos bejelentéséig az alábbiakban részletezettek szerint a Soproni Vízmő Zrt. végzi. A Soproni Vízmő Zrt. a tárgyévben lejáró hitelességő mellékvízmérık esetében az elkülönített vízhasználó figyelmét felhívja a mérıcsere lehetıvé tételére valamint megküldi a mérıcsere díját tartalmazó készpénzátutalási megbízást. Az elkülönített vízhasználó a csere díjának befizetését követıen az értesítésben megadott elérhetıségen idıpontot egyeztet a csere elvégzésére. A mérıcsere elvégzésének feltétele a költségek megelılegezése, melyet az elkülönített vízhasználó a helyszínen, a csere elvégzését megelızıen a befizetési bizonylat bemutatásával igazolni köteles. Amennyiben az elkülönített vízhasználó a közös megegyezéssel kijelölt idıpontban a befizetést nem tudja igazolni, vagy a munka elvégzését nem teszi lehetıvé, a Soproni Vízmő Zrt. jogosult a többletkiszállás miatt felmerült költségeinek kiszámlázásra, melyet az elkülönített vízhasználó a mérıcsere költségein felül köteles megtéríteni. Ha a mérıeszköz idıszakos hitelesítésérıl az elkülönített vízhasználó nem gondoskodott, a Soproni Vízmő Zrt. a mellékszolgáltatási szerzıdést 30 napos határidıvel felmondja. Amennyiben az elkülönített vízhasználó mást bíz meg a mellékvízmérı idıszakos cseréjével, úgy azt köteles elızetesen a Soproni Vízmő Zrt. részére írásban bejelenteni. A mellékvízmérı cseréjét követıen a Soproni Vízmő Zrt., illetve megbízottja helyszíni szemlét, szakszerőségi vizsgálattal egybekötött mőszaki átvételt tart, melynek tárgya a mellékvízmérı beépítésének mőszaki megfelelısége, valamint a mellékvízmérı biztonsági záróelemmel való ellátása. Az elkülönített vízhasználó a mőszaki átvétel díjának befizetését követıen az értesítésben megadott elérhetıségen idıpontot egyeztet az átvétel elvégzésére. Oldal 32 / 78

33 A mellékvízmérı cseréje vagy hitelesítése esetén az elkülönített vízhasználónak és a Soproni Vízmő Zrt.-nek vagy meghatalmazottjának alábbi adatok együttes dokumentálása szükséges: a leszerelt mellékvízmérı(k) leszereléskori mérıállása, gyári száma, a levett záróelem megléte, száma, állapota, leszerelés dátuma, beszerelt mellékvízmérı(k) beszereléskori mérıállása, gyári száma, a felhelyezett záróelem megléte, száma, állapota, beszerelés dátuma, hitelesítés esetén az MKEH által kiállított jegyzıkönyv. A szennyvízmennyiség-mérık kalibrálása A felhasználó, amennyiben az ingatlanról kibocsátott szennyvízmennyiségek megállapítására szolgáló szennyvízmennyiség-mérıvel rendelkezik, köteles a mérıhelyet akkreditált laboratórium által, a kalibrálási jegyzıkönyvben foglalt idıközönként saját költségén rendszeresen kalibrálni és az arról készült jegyzıkönyvet, annak keltétıl számított 5 munkanapon belül a Soproni Vízmő Zrt. részére megküldeni. Amennyiben ennek a felhasználó nem tesz eleget, abban az esetben a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználási helyen kibocsátott szennyvíz mennyiségét az ivóvíz mérıre számlázott ivóvízmennyiség alapján jogosult meghatározni. Hibás mérés Ha a vízmérı rendellenesen vagy hibásan mőködik, nem mér, nem lehet leolvasni, a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérıeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ha a felhasználó a vízmérı rendellenes mőködését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a Soproni Vízmő Zrt.-nek haladéktalanul bejelenteni, melyet a szolgáltató a bejelentéstıl számított 8 napon belül ellenıriz. Ha a vízmérı hibáját az ellenırzés alátámasztja, a vízmérı cseréjérıl a Soproni Vízmő Zrt. a tulajdonos költségén haladéktalanul köteles gondoskodni. A vízmérı mérésügyi hatósággal történı metrológiai pontossági ellenırzését és ha indokolt független szakértıvel történı metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: ellenırzı vizsgálat) a felhasználó a Soproni Vízmő Zrt.-nél írásban kezdeményezheti. A vizsgálat díját a Soproni Vízmő Zrt. jogosult elıre kérni a felhasználótól. A Soproni Vízmő Zrt. az ellenırzı vizsgálat idejérıl, helyérıl a felhasználót írásban értesíti. Az ellenırzı vizsgálat végrehajtását az érintettek távolléte nem akadályozza. Oldal 33 / 78

34 Amennyiben az ellenırzı vizsgálaton a vízmérı a hitelesítési elıírásban megfogalmazott követelményeknek megfelelt, a vízmérı cseréjének és az ellenırzı vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezıt terheli, nem felelt meg, a mérıeszköz cseréjének és az ellenırzı vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerzıdésszegés esetét kivéve, a tulajdonosát terheli (lásd pont). A hibás mérés idıtartama: ha a meghibásodás tényleges idıpontja megállapítható, a meghibásodás idıpontjától az új vízmérı felszerelésének idıpontjáig terjedı idıtartam, ha a meghibásodás tényleges idıpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított idıtartam, vagy az elızı pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérıleolvasásától a hibás mérés bejelentésének idıpontjáig eltelt idıszak, de legfeljebb 12 hónap. Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett idıszakban a számlázandó víz mennyisége a hibás mérés idıtartamának kezdetét megelızı 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés idıtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kerül megállapításra. Házi ivóvízhálózat meghibásodásaát esetén az Üzletszabályzat pontja szerint köteles a felhasználó a bejelenteni. A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó bejelentésének közlésétıl számított 5 naptári napon belül helyszíni ellenırzést végez. A felhasználó köteles a hiba keletkezésének helyét ellenırizhetı módon bemutatni és a javítást számlával igazolni. A helyszíni ellenırzés során a Soproni Vízmő Zrt. vizsgálja és jegyzıkönyvben rögzíti, hogy a meghibásodás következtében az elfolyt ivóvíz a szennyvíz elvezetésére szolgáló hálózatba jutotte vagy sem. Amennyiben a vizsgálat megállapítja az ivóvíz környezetben történt elszivárgásának tényét, a meghibásodás elszámolásnál figyelembe vehetı idıszakának a bejelentés dátumát megelızı utolsó mérıleolvasás idıpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követı 30. naptári napig terjedı idıszakot lehet tekinteni. A felek a vizsgálat lezárását követı 15 naptári napon belül elszámolnak egymással Fizetési módok és határidık, a részletfizetés szabályai Fizetési módok és határidık Oldal 34 / 78

35 A Soproni Vízmő Zrt. köteles a víz- és csatornadíj számla felhasználó részére történı eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak vagy a fizetınek a kézhezvételtıl eltérı megállapodás hiányában legalább 8 naptári nap rendelkezésre álljon. A felhasználó köteles a víz- és csatornadíjvíziközmő-szolgáltatási díjakról kiállított számlát a számla fizetési határidejéig kiegyenlíteni. A befizetések könyvelésének általános alapelve a költség, kamat, majd a tıke sorrendjében történı kiegyenlítés. A befizetés könyvelése a beazonosítható hivatkozásoknak megfelelıen arra a számlára történik, amelyre a felhasználó vagy a fizetı azt kifejezetten szánta. A számlák fizetési és kiegyenlítési módja: lakossági felhasználók esetében: o pénzintézeten keresztül (csoportos fizetés, vagy átutalás), o postai feladás útján (készpénz-átutalási megbízás) o bankkártyás fizetés (fıpénztárban)(ügyfélszolgálaton) o készpénzfizetés (ügyfélszolgálaton) nem lakossági felhasználók esetében: o pénzintézeten keresztül (csoportos fizetés, átutalás vagy inkasszó) o postai feladás útján (készpénz-átutalási megbízás a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek) o készpénzfizetés (ügyfélszolgálaton) Ha törvény, vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérıen nem rendelkeznek, bármely fizetési mód szerinti fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján jóváírták, vagy a jogosult pénztárába befizették. Részletfizetési megállapodás esetén a részletek megfizetésére is a fentiek az irányadók. Ha az elszámolás eredményeként (azaz a fennálló tartozásoknak és befizetéseknek az elszámoló számla kibocsátásának napja szerinti pénzügyi rendezettség alapján történı összevetését követıen) a felhasználó Soproni Vízmő Zrt. által vezetett folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a felhasználó eltérı kérésének hiányában, a Soproni Vízmő Zrt. az a) forintot meg nem haladó összeg esetében a felhasználót megilletı összeget a felhasználó, vagy a fizetı következı számlájában számolja el, b) forintot (késedelmi kamattal növelten) meghaladó összeg esetében a felhasználó fizetési módja szerinti fizetési módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 naptári napon belül köteles azt a felhasználónak vagy a fizetınek visszafizetni a visszatérítés jogalapját képezı idıszak kezdı dátumától számított késedelmi kamattal együtt. A Soproni Vízmő Zrt. a visszatérítés jogalapja kezdı dátumának a túlfizetést keletkeztetı számla fizetési határidejét tekinti. A Soproni Vízmő Zrt. jogosult a szerzıdésszegése miatt a felhasználó részére automatikusan fizetendı kötbér összegét a felhasználónak a Soproni Vízmő Zrt. -vel szemben a kötbérfizetés Oldal 35 / 78

36 idıpontjában fennálló, lejárt esedékességő tartozásába beszámítani, és a felhasználó részére a különbözetként fennmaradó összeget megfizetni. A felhasználót a beszámításról írásban tájékoztatni kell. Fizetéskönnyítési és részletfizetési megállapodás A felhasználó a számla esedékességének idıpontját követı 15 naptári napon belül fizetéskönnyítési megállapodás megkötése iránti kérelmet nyújthat be a Soproni Vízmő Zrt.-hez. A felhasználó legkésıbb a 2. felszólítás kézhezvételétıl számított 15 naptári napon belül részletfizetési megállapodás megkötése iránti kérelmet nyújthat be a Soproni Vízmő Zrt.-hez. A részletfizetés idıtartamának meghatározása nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelızı 12 hónapban számlázott fogyasztásából számított összeg, az alábbi részletezés szerint: 2 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap, 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap, 6 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 6 hónap, 6 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó tartozás estén 7-12 hónap. Fizetéskönnyítés (fizetési haladék) idıtartama legfeljebb 30 naptári nap. Fizetéskönnyítés, illetve részletfizetési kedvezmény 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a felhasználót. E két kedvezmény csak olyan felhasználónak adható, aki vállalja, hogy a fizetési kedvezmény vagy a részletfizetés igénybevételének idıtartama alatt esedékes számlákat fizetési határidıre kiegyenlíti. Újabb részletfizetési megállapodás kötésére a Soproni Vízmő Zrt. csak akkor köteles, ha a felhasználó az elızı részletfizetésbıl eredı kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. A Soproni Vízmő Zrt. szabad belátás szerint dönt a felhasználó kérelme tárgyában a tartozás mértéke, az elszámolás módja, a felhasználó vagy a fizetı korábbi fizetési fegyelme és a számlák lejárati ideje mérlegelésével. Amennyiben a számlán feltüntetett mennyiség az elızı 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja, az halasztó hatállyal bír a díjfizetésre. Ebben az esetben az elbírálást követıen kitőzött határidı a fizetési határidı. A Soproni Vízmő Zrt.-nek felróható okból elmaradt számlázás esetén a felhasználó a díjat az elmaradt számázás idıtartamával azonos idın belül, egyenlı részletekben jogosult kiegyenlíteni. A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó kérelmét elutasíthatja, annak helyt adhat, vagy a fizetés könnyítési- illetve részletfizetési megállapodás megkötésének feltételéül szabhatja a tartozás bizonyos általa meghatározott részének egyösszegő, azonnali befizetését. A Soproni Vízmő Zrt. a fizetéskönnyítési- vagy részletfizetési megállapodás megkötését kamatfizetési kötelezettséghez kötheti. A megállapodások azon a napon jönnek létre, amikor azt mindkét fél szabályszerően aláírta, és a felhasználó vagy fizetı által aláírt példánya Soproni Vízmő Zrt.-hez visszaérkezik. A Soproni Oldal 36 / 78

37 Vízmő Zrt. által aláírt és megküldött megállapodás kézhezvételétıl számított 8 naptári napon túl visszaküldött megállapodások érvényüket vesztik, az ajánlat nem köti a Soproni Vízmő Zrt.-t a megállapodás betartására. Amennyiben a felhasználó a fizetéskönnyítési- vagy részletfizetési megállapodás feltételeit megszegi, a Soproni Vízmő Zrt. jogosult a megállapodás azonnali hatályú felmondására, és a szolgáltatás korlátozásának, felfüggesztésének, vagy szüneteltetésének foganatosítására A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenırzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások A Soproni Vízmő Zrt. szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minıségéért való felelıssége a közmőves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, közmőves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a szennyvíz-befogadóba, illetve az átvevı rendszerébe történı bevezetéséig áll fenn. A házi és csatlakozó hálózat üzemeltetése, karbantartása és javítása (vízvezeték fagy elleni védelme, belsı csatornahálózat tisztítása, vezetékek javítása stb.) a felhasználó feladata. A felhasználó köteles a szolgáltatási pont (vízmérıakna, vízmérıhely, ellenırzı akna, illetve ellenırzı tisztító nyílás) hozzáférhetıségének biztosításáról és tisztán tartásáról, a vízmérı fagy elleni megfelelı védelmérıl gondoskodni, továbbá a vízmérın észlelhetı bármilyen meghibásodásról, sérülésrıl a Soproni Vízmő Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. Az illetéktelen beavatkozás megakadályozása céljából a vízmérın találhatók zár, plomba, Vipak győrő bármilyen okból történı sérülését a felhasználó köteles a Soproni Vízmő Zrt.-nek 24 órán belül telefonon vagy ben bejelenteni. A fentiek elmulasztásából következı, a Soproni Vízmő Zrt. által elvégzett többletmunka költsége, illetve, a zár, plomba, Vipak győrő sérülése miatti a szabálytalan víziközmő-használat díja a felhasználót terheli. A szennyvízelvezetı törzshálózatba csak a hatályos jogszabályoknak megfelelı minıségő, nem lakossági felhasználó esetén legfeljebb a szolgáltatási szerzıdésben rögzített mennyiségő szennyvíz engedhetı A szerzıdés teljesítésében részt vevı harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása A Soproni Vízmő Zrt. jogosult a víziközmő-szolgáltatási tevékenység végzése különösen az új bekötıvezeték kiépítésére, átépítésére, megszüntetésére és a vízmérı felszerelésére, hitelesítésére vonatkozó megrendelések teljesítése, a vízdíjszámla nyomtatása, továbbítása, postai feladása során harmadik személyt bevonni. A Soproni Vízmő Zrt. a fentiek keretében a MEKH elızetes engedélyével, illetve tájékoztatásával kiszervezhetı tevékenység kapcsán figyelembe veszi a jogszabályi elıírásokat, különös tekintettel Vksztv.-ben, valamint annak végrehajtására kiadott Rendeletben foglaltakra. Oldal 37 / 78

38 A Soproni Vízmő Zrt. és a felhasználó közötti szerzıdések teljesítésében részt vevı harmadik felek, és az általuk végzett tevékenységek a 7. számú mellékletben találhatóak Víziközmő-szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem részletes szabályai A víziközmő-szolgáltatás a felhasználó kérésére legfeljebb 24 hónap idıtartamra szüneteltethetı, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) a felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs, b) a felhasználó amennyiben a felhasználási hely víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan nyilatkozik, hogy nem a víziközmő-rendszerbıl származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni, c) a szüneteltetés végrehajtásához a mőszaki elıfeltételek biztosítottak, d) amennyiben a felhasználó a felhasználási helynek nem tulajdonosa, akkor a tulajdonos írásos hozzájárulását adta,. e) azon ingatlanok esetében, ahol belsı tőzivíz hálózat is kiépült a szolgáltatás szüneteltetésének feltétele az illetékes katasztrófavédelmi hatóság jóváhagyó nyilatkozata. A szüneteltetési kérelmet írásban kell benyújtani a Soproni Vízmő Zrt. részére, mellékelve az elızı pontban felsorolt nyilatkozatokat és hozzájárulást. A szüneteléssel együtt járó költségek a felhasználót terhelik, melyet a felhasználó köteles megelılegezni. A Soproni Vízmő Zrt. a szüneteltetés végrehajtásával (a vízmérı kiszerelésével) egy idıben elszámoló számlát készít. A számla kiegyenlítésére vonatkozóan a pontban foglaltak az irányadóak. A Soproni Vízmő Zrt. a szüneteltetett víziközmő-szolgáltatás után szolgáltatási díjat nem számol fel. A felhasználó köteles a víziközmő-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az 24 havonta írásban megújítani. A kérelem megújításához kapcsolódóan a Soproni Vízmő Zrt. jogosult a felhasználási helyet ellenırizni, melyet a felhasználó köteles lehetıvé tenni Közmőnyilatkozat igénylése építési, használatbavételi, bontási engedélyhez Az igénylınek írásban, a Közmőnyilatkozat kérelem nyomtatvány kitöltésével kell kezdeményeznie szándékát. Építési engedélyezési eljáráshoz az igénylınek mellékelnie kell a nyilatkozatkérelemhez a tárgyi ingatlanról készült 60 naptári napnál nem régebbi hivatalos térképmásolatot. Oldal 38 / 78

39 A nyilatkozat beérkezésétıl számított 5 munkanapon belül a Soproni Vízmő Zrt. helyszíni ellenırzést tart. Az ellenırzésrıl az Üzletszabályzatban leírtaknak megfelelıen jegyzıkönyv készül. A Soproni Vízmő Zrt. a nyilatkozatkérelem beérkezésétıl számított 30 naptári napon belül köteles a közmőnyilatkozatot kiadni. A használatbavételi engedélykérelemhez szükséges pozitív közmőnyilatkozat kiadásának feltétele: az ingatlan ellátásához szükséges víziközmő-bekötések és a belsı hálózat megfelelı mőszaki állapota. mindkét fél részérıl aláírt közszolgáltatási szerzıdés megléte. nem lakossági fogyasztó felhasználó esetében a víziközmő-fejlesztési hozzájárulási szerzıdés megkötése. nem lehet a felhasználási helyen lejárt határidejő vagy vitatott számlatartozás Eljárás üzemzavar, szünetelés, korlátozás esetén Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség A Soproni Vízmő Zrt. köteles az elıírt határidıben a felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés idıpontjáról és várható idıtartamáról tájékoztatni. Az elıre tervezhetı közérdekő tevékenység kapcsán felmerülı korlátozásokról, nyomáscsökkenésrıl, vízhiányról a felhasználókat legalább három naptári nappal korábban, a helyben szokásos módon (kifüggesztéssel vagy szórólap útján) tájékoztatni kell. Amennyiben a Soproni Vízmő Zrt. ezen tájékoztatási kötelezettségének az elıírt határidıben nem tesz eleget, 100,- Ft/naptári nap/felhasználó késedelmi kötbért köteles fizetni az érintett felhasználó(k)nak. A Soproni Vízmő Zrt.-nél folyamatos 24 órás diszpécser szolgálat teljesít szolgálatot, mely elérhetıségét az Üzletszabályzat 4. melléklete tartalmazza. A hibaelhárítási tevékenység során a Soproni Vízmő Zrt. a bejelentés idıpontjától vagy a hiba felfedezésének idıpontjától számított 1 órán belül a Rendeletben meghatározott ivóvízszükséglet biztosítása mellett megkezdi a hibaelhárítást. A hibahely kiszakaszolásával egyidejőleg a Soproni Vízmő Zrt. a fent megjelölt értesítési mód mellett a kizárt felhasználó(ka)t amennyiben adott meg telefonos elérhetıséget SMS útján is értesíti. Ha a szolgáltatott ivóvíz minısége eltér a jogszabályban vagy a szolgáltatási szerzıdésben meghatározottaktól, a Soproni Vízmő Zrt. az ott megállapított kötelezettségein túlmenıen köteles errıl a felhasználókat, valamint az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés Oldal 39 / 78

40 rendjérıl szóló kormányrendeletben meghatározott illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktalanul értesíteni. A Soproni Vízmő Zrt.-nek a felhasználók egészségét veszélyeztetı vízminıség-romlás megelızése érdekében folyamatosan gondoskodnia kell az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló kormányrendeletben elıírt vízminıségi határértékek fenntartásáról. Ha a vízminıség romlás nem volt megelızhetı, az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervével történı egyeztetést követıen a Soproni Vízmő Zrt.-nek a vízminıség helyreállítása iránt haladéktalanul intézkednie, a vízhasználat betiltását vagy korlátozását kezdeményeznie, és errıl a felhasználókat értesítenie kell. A Soproni Vízmő Zrt.-nek a vízminıséget veszélyeztetı rendkívüli eseményekrıl a népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktalanul tájékoztatnia kell. Ha a felhasználó a vízmérı rendellenes mőködését vagy hibáját, sérülését, záró bélyeg, vagy plomba hiányát észleli, köteles azt a Soproni Vízmő Zrt.-nek telefonon haladéktalanul bejelenteni. Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén, amennyiben a hibára utaló jelet: a Soproni Vízmő Zrt. a vízmérı leolvasásakor, ellenırzésekor vagy cseréje során észlelte, haladéktalanul köteles a felhasználót szóban, majd 15 naptári napon belül írásban tájékoztatni a tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól, a felhasználó a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenırzésekor észlelte, köteles a Soproni Vízmő Zrt.-nek az aktuális mérıállás megjelölésével írásban haladéktalanul bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni Együttmőködés a helyreállítás érdekében A Soproni Vízmő Zrt. minden tıle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az üzemzavarok (mennyiségi, minıségi) elhárítását haladéktalanul megkezdje és a hibát a lehetı legrövidebb idın belül elhárítsa. Az üzemzavar elhárításához szükséges kizárásokat a Soproni Vízmő Zrt. a hiba kiterjedésétıl függıen a lehetı legkisebb felhasználói kört érintıen, a korlátozási besorolás figyelembevételével, a felhasználók megfelelı tájékoztatása mellett végzi. A víziközmő-hálózaton észlelt bármilyen üzemzavar (vízhiány, szivárgás, csıtörés, mőtárgyak meghibásodása sérülése stb.) a felhasználók részére a Soproni Vízmő Zrt. internetes oldalán illetve az Üzletszabályzat 4. mellékletében közzétett telefonszámokon bejelenthetı. A szolgáltatási pontok utáni, belsı hálózatokon történt bármilyen meghibásodás esetén a hibaelhárítás és helyreállítás a felhasználó feladata A szolgáltatási szerzıdés megszőnésének esetei A szerzıdés idıtartamának meghatározása Oldal 40 / 78

41 A szerzıdés a szerzıdésben meghatározott módon és idıpontban lép hatályba. A szerzıdés a felek eltérı megállapodásnak hiányában határozatlan idıtartamra jön létre A rendes felmondás szabályai A határozatlan idıtartamra kötött közszolgáltatási szerzıdést közmőves ivóvízellátás esetén a felhasználó 60 naptári napos határidıvel írásban felmondhatja. Ha szerzıdést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, elızetesen a tulajdonos hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerzıdés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett közmőves ivóvíz-szolgáltatást. A mellékszolgáltatási szerzıdést az elkülönített vízhasználó 30 naptári napos határidıvel, a Soproni Vízmő Zrt. pedig 60 naptári napot meghaladó díjtartozás esetén további 15 naptári napos határidıvel felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerzıdés felmondásáról a bekötési vízmérı felhasználóját a Soproni Vízmő Zrt. a felmondással egyidejőleg írásban tájékoztatja. A felmondásban az alábbi adatok közlése szükséges: felhasználó vagy elkülönített vízhasználó neve, felhasználási hely azonosításához szükséges adatok, vízmérı száma, a felmondás idıpontjában leolvasott mérıállásokkal, a felhasználó új lakcíme, melyre a végszámla kézbesíthetısége miatt van szükség és a felhasználó telefonszáma a helyszíni ellenırzéshez való egyeztetéshez, a felhasználó kifejezett nyilatkozata, amelyben egyértelmően kinyilvánítja felmondási szándékát. A Soproni Vízmő Zrt. a felmondás kézhezvételétıl számított 15 napon belül írásbeli értesítést küld a felmondás visszaigazolásáról vagy a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerzıdéses feltételekrıl, így különösen a szerzıdés felmondásának benyújtásakor fennálló lejárt tartozásról 15 naptári napos határidıt adva a nem teljesített szerzıdési feltétel teljesítésére. Amennyiben a fenti határidı eredménytelenül telik el, a felhasználó csak újabb felmondással kezdeményezheti a szerzıdés megszüntetését A szolgáltatási szerzıdés azonnali hatályú felmondása A szolgáltatási szerzıdést a Soproni Vízmő Zrt. azonnali hatállyal felmondhatja, ha: annak fenntartása a víziközmő-rendszer teljesítıképességét meghaladó igénybevételt eredményez, kivéve, ha ez a Soproni Vízmő Zrt. jóváhagyásával történt, minden olyan esetben, amikor a felhasználó nem mőködik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a vízmérı berendezés elhelyezése, leolvasása, cseréje érdekében, a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználót az együttmőködésre legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre, a víziközmő-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy mőszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát, vagy Oldal 41 / 78

42 a szerzıdésben meghatározott nem lakossági felhasználó és a rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi, és a Soproni Vízmő Zrt. általi felszólítás ellenére sem intézkedett a kvóta különbözet megváltásáról vagy a szerzıdésben szereplı kvóta szerinti fogyasztás betartásáról. A szerzıdés megszőntetését követıen a szolgáltatás újraindításának költségei a felhasználót terhelik A szerzıdés megszőnésének egyéb esetei A határozott idıre kötött szerzıdés a határozott idı lejártával a felek külön intézkedése nélkül megszőnik. A felek a szerzıdést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az adott felhasználási helyre vonatkozó szerzıdés megszőnik, amennyiben a felhasználó vagy a Soproni Vízmő Zrt. kezdeményezésére új szerzıdés kerül megkötésre. A felhasználási helyre vonatkozó szerzıdés megszőnik a felhasználási hely megszőnésével, a felhasználó elhalálozásával, nem lakossági felhasználó jogutódlással vagy jogutód nélküli megszőnésével, végelszámolás, csıdeljárás, felszámolási eljárás következtében történı megszüntetésével Elszámolás a szerzıdés megszőnése esetén A szerzıdés megszőnése esetén a már teljesített víziközmő-szolgáltatás ellenértékét, egyéb díjakat (pótdíjat, kötbért stb.), valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült további díjakat, költségeket a felhasználó a Soproni Vízmő Zrt. által elıírt határidıig köteles kiegyenlíteni. A szolgáltatási szerzıdés felmondása esetén a szerzıdést felmondó, felhasználóváltást bejelentı felhasználó és a Soproni Vízmő Zrt. a szerzıdés megszőnésének napjára a fentiek figyelembe vételével kötelesek egymással teljes körően elszámolni. A szerzıdés megszőnésekor az elszámolás alapja - a felhasználási helyen történı felhasználó változás (átírás) esetén az elızı és az új felhasználó által közösen leolvasott, és közölt mérıállás, - a mellékszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén az elkülönített vízhasználó által közölt mérıállás vagy annak hiányában becsült fogyasztás, - a közszolgáltatási szerzıdés felmondása esetén a vízmérı Soproni Vízmő Zrt. által történı kiszerelésekor a jegyzıkönyvben rögzített mérıállás vagy annak hiányában becsült fogyasztás, amely alapján a Soproni Vízmő Zrt. végszámlát bocsát ki. A számla kiegyenlítésére vonatkozóan a pontban foglaltak az irányadóak. Az elszámolást a szerzıdés megszőnésétıl számított 30 naptári napon belül el kell végezni. Oldal 42 / 78

43 A vízmérı kiszerelésekor/vízbekötés megszüntetésekor felmerülı költségek a felhasználót terhelik, és azt a Soproni Vízmő Zrt. részére a felhasználó köteles megelılegezni A szerzıdésszegés kezelése A szerzıdésszerő teljesítés ellenırzésének módja, eljárásrendje A szolgáltatási szerzıdésbıl, a közszolgáltatási jogviszonyból eredı jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint a szerzıdésszerő teljesítés ellenırzése során a felhasználó és a Soproni Vízmő Zrt. a jóhiszemőség és tisztesség követelményének megfelelıen, kölcsönösen együttmőködve kötelesek eljárni. A szerzıdésszerő teljesítést a Soproni Vízmő Zrt. folyamatosan ellenırzi és figyelemmel kíséri. A felhasználási helyen végzett ellenırzésrıl a Soproni Vízmő Zrt. jegyzıkönyvet készít. Az ellenırzés elıre egyeztetett idıpontban, csak a felhasználó vagy a képviselıje jelenlétében folytatható le. A Soproni Vízmő Zrt. amennyiben a szerzıdésszegés bizonyíthatósága indokolja jogosult elızetes bejelentés nélkül is a felhasználási helyen ellenırzést folytatni. A felhasználó vagy a képviselıje köteles együttmőködni az ellenırzést végzı személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre történı bejutást és az ellenırzést lehetıvé tenni. Amennyiben a felhasználó vagy a képviselıje a helyszínrıl az ellenırzés során figyelmeztetés ellenére eltávozik, ennek ténye a jegyzıkönyvben rögzítésre kerül. A felhasználónak vagy a képviselıjének az ellenırzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos észrevételeit a jegyzıkönyvben fel kell tüntetni. Ha a felhasználó nem mőködik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása, a vízmérı berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében a Soproni Vízmő Zrt.-vel vagy a házi és csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, az eltérı víziközmő-használat megszüntetésérıl nem gondoskodott, a Soproni Vízmő Zrt. a szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti Eljárás a felhasználó szerzıdésszegése esetén Szabályok szabálytalan víziközmő használat esetén Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos víziközmő szabálytalanságnak minısül: ivóvíz-bekötés (csatlakozás) létesítése, átalakítása a Soproni Vízmő Zrt. hozzájárulása nélkül; ivóvíz vételezése a vízmérı elıtt, a vízmérı megkerülésével vagy kiiktatásával; a korlátozó berendezések vagy szerelvények engedély nélküli eltávolítása; locsolási célú vízmérın keresztül vételezett víz nem locsolási célú használata; közkifolyóról történı illegális vízvételezés; tőzcsapról történı illegális vízvételezés; Oldal 43 / 78

44 rendellenes méréssel történı ivóvíz-vételezés, különösen az alábbiak szerint: o fordítottan beépített mérı; o a mérıt a Soproni Vízmő Zrt. hozzájárulása nélkül kiszerelték; o a mérés pontosságának zavarása; o a mérı állapota nem megfelelı (üvegsérülés, fagyott mérı, szándékos beavatkozás, egyéb mechanikai sérülés, a záró győrő sérült); o MKEH plomba vagy bélyegzés sérült vagy hiányzik; o a mérı gyári száma nem azonos a nyilvántartásban szereplı számmal; o a mőanyag plombazár (VIPAK győrő) sérült, vagy, eltávolították, számeltérés van, egyértelmően látható, hogy megbontották; o vagy a felhasználó a fentieket nem jelentette Soproni Vízmő Zrt.-nek; az egyéb (nem közmőves) vízszerzési forrásból megtáplált házi vízellátó rendszer összekötése a közmőves vízellátó hálózattal. Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos víziközmő-szabálytalanságnak minısül: bekötés (csatlakozás) létesítése, átalakítása a Soproni Vízmő Zrt. hozzájárulása nélkül; a szennyvíz-bekötıvezeték használatbavétel 8 naptári napon belül történı bejelentésének elmulasztása; ingatlanon keletkezett szennyvíz, vagy bármilyen más forrásból származó víz (talajvíz és rétegvíz) hiteles és szabályos mérés, és/vagy bejelentés nélküli szennyvíz-törzshálózatba bocsátása; (a szennyvízmennyiség-mérés szabálytalanságát valószínősíti, ha a mérın az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából felszerelt Vipak sérült); a szétválasztott rendszerő szennyvíz-hálózatba történı csapadékvíz bevezetése; a csatornahálózatba a hatályos jogszabály által meg nem engedett minıségő szennyvíz, káros anyag bevezetése; Elszámolással vagy számlázással kapcsolatos szabálytalanságnak minısül különösen: a felhasználó a Soproni Vízmő Zrt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget; lakossági fogyasztóként bejelentett, de nem lakossági felhasználónak minısülı felhasználói víziközmő-szolgáltatás igénybevétel; nem lakossági felhasználó estén a víziközmő-fejlesztési hozzájárulással meg nem váltott mennyiségő közmőves ivóvíz-vételezés és/vagy szennyvíz-kibocsátás. A Soproni Vízmő Zrt. a szerzıdésszegı felhasználó figyelmét írásban felhívja a szerzıdésszegı állapot megszüntetésére. Amennyiben a felhasználó az elıírt határidın belül nem tesz eleget annak, akkor a Soproni Vízmő Zrt. az Üzletszabályzatának pontja szerinti intézkedésekre jogosult szabálytalanságonként ,- Ft/alkalom hibásteljesítési kötbér kivetése mellett Szabályok a fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén Általános szabályok Oldal 44 / 78

45 A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó vagy fizetı a fizetési késedelmét elıször a fizetési határidı lejáratát követıen kiállított számlákban, azt követıen felszólításokban jelzi. A Soproni Vízmő Zrt. a felszólításokban a nem fizetés jogkövetkezményeire, és a felmerülı költségek megtérítési kötelezettségére is felhívja a figyelmet. A fizetési kötelezettséget nem vagy késedelmesen teljesítı felhasználónak vagy fizetınek a Soproni Vízmő Zrt.-nek a költségtérítéshez kapcsolódó esemény bekövetkezésekor hatályos árnyilvántartásában szereplı költségtérítéseket kell viselni: adminisztratív intézkedések költségtérítése (felszólítások, mőszaki és jogi intézkedések kilátásba helyezése, szerzıdés felmondás), mőszaki intézkedések költségtérítése (korlátozás-, szüneteltetés-, felfüggesztésmegvalósítása, és a szolgáltatás helyreállítása), jogi intézkedések költségtérítései (fizetési meghagyás, végrehajtás, per) A felfüggesztés vagy korlátozás szabályai Nem lakossági felhasználókra vonatkozó szabályok Ha a nem lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Soproni Vízmő Zrt. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, továbbá 45 naptári napon túli díjtartozás esetében 30 naptári napos határidıvel a szolgáltatási szerzıdést felmondhatja (az adott partner valamennyi késedelemmel érintett felhasználási helyén). A nem lakossági felhasználóval a felfüggesztésre és/vagy a szolgáltatási szerzıdés felmondására vonatkozó értesítést tértivevényes levélben, vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon kell közölni. Amennyiben a közszolgáltatási szerzıdés felmondásra került, és a nem lakossági felhasználó a közszolgáltatási díjtartozását, valamint a szolgáltatás felfüggesztésével, és visszaállításával kapcsolatosan felmerült díjakat (beleértve az pont szerinti költségtérítéseket) is rendezte, és a közszolgáltatásra igény tart, akkor a szerzıdéskötés tekintetében a pontban foglaltak szerint kell eljárni Lakossági felhasználókra vonatkozó szabályok Általános elıfeltételek A Soproni Vízmő Zrt. a lakossági felhasználási helyek korlátozását vagy felfüggesztését a létfenntartás, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének ellentétes állásfoglalásának hiányában hozzájárulásával foganatosíthatja, az adott partner valamennyi késedelemmel érintett felhasználási helyén, amennyiben: a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 naptári napot meghaladó késedelembe esett, a lakossági felhasználó által fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetıségrıl kezdeményezett egyeztetés a Soproni Vízmő Zrt. vel nem vezetett eredményre, Oldal 45 / 78

46 a Soproni Vízmő Zrt. a tartozásról és a korlátozás vagy felfüggesztés lehetıségérıl a lakossági felhasználót legalább kétszer, írásban értesítette, a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználási hely fekvése szerinti illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet elsı alkalommal az 1. hátralékkezelési felszólítással egyidejőleg, második alkalommal legalább 8 naptári nappal az intézkedés bevezetését megelızıen értesítette. (Fenti feltételek egymással konjunktív kapcsolatban állnak.) A lakossági felhasználót felszólításának az átvétel igazolására alkalmas módon kell történnie, ezért a Soproni Vízmő Zrt. tértivevényes küldeményként adja postára ezeket a felszólításokat A korlátozás, vagy felfüggesztés további szabályai A lakossági felhasználónak a Soproni Vízmő Zrt. által kezdeményezett korlátozására csak olyan idıintervallumban kerülhet sor, amelyrıl a lakossági felhasználó elıre értesítést kapott. Az értesítésben a Soproni Vízmő Zrt. meghatározza azt az 5 munkanapot, amely idıszakon belül a korlátozási intézkedést végre kívánja hajtani, az értesítés és az intézkedési idıszak között legalább 8 naptári napnak kell eltelnie. A Soproni Vízmő Zrt. meghatározhat a felszólításában olyan második 5 munkanapot, amely során akkor hajtja végre a korlátozást, ha az elsı 5 munkanapon a felhasználó magatartására visszavezethetı okból nem kerülhetett sor a korlátozásra. A Soproni Vízmő Zrt. értesítésnek tételesen tartalmaznia kell a fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerően, azok eredeti fizetési határidejével együtt. A lakossági felhasználó felhasználási helyén a szolgáltatás felfüggesztésérıl a lakossági felhasználónak és a Soproni Vízmő Zrt. nek írásban meg kell állapodnia. A megállapodásban a felfüggesztés konkrét idıpontját és a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás (közkifolyó, szállított víz) módját is rögzíteni kell. A lakossági felhasználási helyek korlátozását vagy felfüggesztését kilátásba helyezni tértivevényes ajánlott postai küldeményben történhet. A postai küldemények kézbesítésének sikertelensége estén az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni a küldeményeket: az átvételt megtagadta jelzéssel visszaérkezetteket a postától való visszaérkezés napjával, nem kereste, vagy nem vette át jelzéssel visszaérkezetteket a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követı 5. munkanapon Az elızı pontokban foglalt mőszaki intézkedések elıtti egyeztetésre és a fizetéskönnyítési megállapodásra vonatkozó szabályok Mőszaki intézkedés elıtti egyeztetés A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználót vagy a fizetıt telefonon is megkeresheti a hátralék rendezése érdekében. ehhez a nyilvános telefonkönyvek adatait, a szerzıdés megkötésekor rendelkezésére bocsátott telefonszámokat, vagy bármilyen más kapcsolatfelvétel során a felhasználó vagy a fizetı hozzájárulásával a Soproni Vízmő Zrt. tudomására jutott telefonszámokat veszi igénybe. Oldal 46 / 78

47 Ha a tartozás rendezése nem történik meg, a Soproni Vízmő Zrt. a tartozás behajtása érdekében a tartozással kapcsolatos adatokat ezzel foglalkozó, adatvédelmi lajstromszámmal rendelkezı külsı szervezetnek jogi úton kívüli vagy jogi eljárásra átadhatja, vagy a tartozást harmadik félre engedményezheti. Az ezen eljárásokkal összefüggésben felmerült költségeit a Soproni Vízmő Zrt. külön eljárási díjként a felhasználóra illetve a fizetıre átháríthatja Fizetéskönnyítési és részletfizetési megállapodás A felhasználó a számla esedékességének idıpontját az Üzletszabályzat pontja szerinti szabályok alapján fizetéskönnyítési megállapodás megkötése iránti kérelmet nyújthat be a Soproni Vízmő Zrt.-hez Mőszaki intézkedés elıtti teljesítés Ha a felhasználó valamennyi lejárt tartozását, az azt terhelı késedelmi kamatot, a behajtással kapcsolatos költségeket a mőszaki intézkedés elıtt megfizeti úgy, hogy legkésıbb a mőszaki intézkedést elrendelı levélben meghatározott idıtartam elsı napját megelızı utolsó munkanapon 15 óráig az ezt igazoló bizonylatot a Soproni Vízmő Zrt. részére megküldi (fax, ), a mőszaki intézkedésre nem kerül sor. Akkor sem kerül sor a mőszaki intézkedésre, ha a felhasználó a befizetést igazoló bizonylatot a Soproni Vízmő Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja, az elızı bekezdésben foglalt határidıig Közmőves ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztés vagy korlátozás alóli mentességének szabályai egészségügyi és gyermekintézmények esetében Az egészségügyi és gyermekintézményeknek nyújtott szolgáltatás a Vksztv. 58. (2) bekezdése alapján nem korlátozható és nem függeszthetı fel. A kivételnek való megfelelést az egészségügyi és gyermekintézmények az alábbi dokumentumokkal kötelesek igazolni: a) a Rendelet pontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mőködési engedéllyel, b) a Rendelet pont a) pont aa) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mőködési engedéllyel, c) a Rendelet pont a) pont ab) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mőködési engedéllyel és hatályos közoktatási megállapodással, d) a javítóintézet kivételével a Rendelet pont b) pont ba) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mőködési engedéllyel, e) a javítóintézet kivételével a Rendelet pont b) pont bb) alpontja szerinti intézmény alapító okirattal vagy mőködési engedéllyel és hatályos ellátási szerzıdéssel, f) a javítóintézet alapító okirattal. Oldal 47 / 78

48 A Soproni Vízmő Zrt. a kivétel biztosítására irányuló kezdeményezés beérkezésétıl számított 15 naptári napon belül írásban értesíti az intézményt: a) megfelel, valamint arról, hogy a kivételt részére meghatározott idıszakra biztosítja, vagy b) nem felel meg, és tájékoztatást ad ennek indokáról is. Az elutasítás nem akadálya a kivétel ismételt kezdeményezésének A közüzemi-szolgáltatás visszaállításával kapcsolatos szabályok A felhasználó a közszolgáltatási díjtartozását, valamint a korlátozás- vagy felfüggesztéssel foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerült díj rendezését amennyiben a közüzemi szolgáltatásra igényt tart a Soproni Vízmő Zrt. részére igazolni köteles. Az igazoló bizonylatot fax, útján, vagy az ügyfélszolgálaton történı bemutatással lehet teljesíteni a Soproni Vízmő Zrt. részére. A Soproni Vízmő Zrt. az igazolás közlését (átvételét) követı 3 naptári napon belül a víziközmőszolgáltatást köteles helyreállítani, és errıl a felhasználót dokumentáltan értesíteni. Amennyiben a Soproni Vízmő Zrt. a víziközmő-szolgáltatást 3 napon belül nem állítja vissza, 500,- Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni a lakossági felhasználónak Mellékszolgáltatási szerzıdés felmondása és újrakötése A Soproni Vízmő Zrt. az elkülönített vízhasználóval kötött mellékszolgáltatási szerzıdést az elkülönített vízhasználó 60 naptári napot meghaladó díjtartozása esetén, további 15 naptári napos határidıvel felmondhatja. A felmondás kilátásba helyezését és a felmondást is tértivevényes levélben kell kiküldeni az elkülönített vízhasználó, és az érintett bekötési vízmérı felhasználójának. A felmondás idıpontjára vonatkozó leolvasás alapján (amennyiben az elkülönített vízhasználó magatartására visszavezethetı ok miatt a vízmérı nem olvasható le, akkor a megelızı egy év átlagfogyasztása alapján számított mérıállás alapján) az elkülönített vízhasználó részére végszámlát bocsát ki a Soproni Vízmő Zrt.. Amennyiben az elkülönített vízhasználó a közszolgáltatási díjtartozását, továbbá a mellékszolgáltatási szerzıdés felmondásával és újrakötésével kapcsolatosan felmerült díjak rendezését a Soproni Vízmő Zrt. részére az pont szerinti szabályok értelemszerő alkalmazásával igazolja, akkor a Soproni Vízmő Zrt. helyszíni ellenırzés és a felmerülı költséges megelılegezése mellett az általános mellékszolgáltatási szerzıdés megkötése szerinti általános szabályok (Üzletszabályzat 4.2. pontja) szerinti jár el A szerzıdésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok A Soproni Vízmő Zrt. köteles a szerzıdésszegés megállapításához szükséges tényállást tisztázni. Oldal 48 / 78

49 Ha az ellenırzés során az ellenırzést végzık szerzıdésszegést állapítanak meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy digitális felvételt kell készíteni. A szerzıdésszegés bizonyítása során minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására, a szerzıdésszegés bizonyítására, így például a Soproni Vízmő Zrt. nyilvántartási adatai, a felhasználó nyilatkozata, az irat, levelezés, befizetési bizonylat, a helyszíni ellenırzés megállapításai, illetıleg az arról készült jegyzıkönyv, fénykép, a szakértıi vélemény és a tárgyi bizonyíték. Ha a felhasználó a szabálytalan közmőhasználat tényét vitatja, a Soproni Vízmő Zrt. a szakértıi vizsgálatot Magyar Mérnöki Kamara szakértıi névjegyzékben szereplı szakértıvel elvégeztetheti. Amennyiben a szakértıi vizsgálat a szabálytalan közmőhasználat tényét megállapítja, akkor a szakértıi vizsgálat elvégzésének költsége a felhasználót terheli, nem állapítja meg, akkor a szakértıi vizsgálat elvégzésének költsége a Soproni Vízmő Zrt. terheli Eljárás a szolgáltató szerzıdésszegése esetén A Soproni Vízmő Zrt. szerzıdésszegést követ el, amennyiben a Vhr.-ben, a szolgáltatási szerzıdésben, valamint a jelen üzletszabályzatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, így különösen, ha: - a felhasználó ingatlanán a közüzemi szolgáltatás, a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen és minıségben a víziközmővek teljesítıképességének mértékéig díjfizetés ellenében a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt idıponttól kezdıdıen nem szolgáltat, - a szolgáltatási pontig terjedı, a Soproni Vízmő Zrt. üzemelésében lévı víziközmő létesítményeinek kezelésérıl, karbantartásáról és a folyamatos károkozás nélküli üzemeltetésérıl nem gondoskodik. - a Soproni Vízmő Zrt. üzemeltetésében lévı vízmérıknek a mindenkori mérésügyrıl szóló törvényben elıírt idıszakos hitelesítésérıl és plombával vagy záró bélyeggel való ellátásáról saját költségére neki felróható módon nem gondoskodik, - a felhasználó kérésére a vízmérı rendkívüli felülvizsgálatáról, illetve hitelesíttetésérıl nem gondoskodik, - a felhasználó kérésére a házi ivóvízhálózat ellenırzésérıl nem gondoskodik, amennyiben a felhasználó annak költségét megfizeti, - ha a felhasználó a fogyasztásmérı rendellenes mőködését, hibáját a szolgáltatónak bejelenti, a bejelentéstıl számított 8 napon belül a kifogásolt fogyasztásmérıt nem ellenırzi, - ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérı nem mér, rendellenesen vagy hibásan mőködik, illetıleg nem olvasható le, a vízmérı cseréjét nem végzi el haladéktalanul, - a bekötési vízmérıt nem olvassa le, ésa pont szerinti szabályok alapján a fogyasztásról kiállított számlát a felhasználó részére nem juttatja el, Oldal 49 / 78

50 - ha a fogyasztásmérı leolvasásakor, ellenırzésekor, cseréjekor hibára utaló jelet tapasztal, nem tájékoztatja haladéktalanul szóban, majd 15 napon belül írásban a felhasználót a tapasztaltakról, és a felhasználó feladatairól, - a szolgáltatás tervezett mőszaki okból szükségessé váló csökkentésérıl vagy idıszakos szüneteltetésérıl, esetleges mennyiségi vagy minıségi változásairól a felhasználót és a kormányrendeletben meghatározott szerveket nem értesíti, szükség esetén ideiglenes ellátásról nem gondoskodik, - a jelen üzletszabályzatban és a jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeket nem teljesíti, - amennyiben a Soproni Vízmő Zrt. a víziközmő-szolgáltatást a felhasználó érdekkörében felmerülı mulasztás orvoslásától számított 3 napon belül nem állítja vissza, 500,- Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni a lakossági felhasználónak. A Soproni Vízmő Zrt. a szolgáltatási szerzıdés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelısséggel tartozik. A felhasználót, illetve az elkülönített vízhasználót kártérítés illeti meg, amennyiben a kár bekövetkezte, annak összegszerősége és a Soproni Vízmő Zrt. felróható magatartása közötti okozati összefüggést igazolja Az azonnali felmondást nem eredményezı szerzıdésszegések következményei Szabálytalan víziközmő-használat jogkövetkezménye A Soproni Vízmő Zrt. hozzájárulása nélkül átépített ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz- bekötést szakszerő, a Soproni Vízmő Zrt. elıírásainak megfelelı megszüntetésérıl, vagy átépítésérıl a felhasználónak gondoskodni köteles. Amennyiben ezeknek a Soproni Vízmő Zrt. felhívására határidın belül nem tesz eleget, a Soproni Vízmő Zrt. a szolgáltatást korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy a szabálytalanul igénybevett szolgáltatás ellenértékét, illetve az alábbiakban meghatározott díj megtérítésére kötelezheti. A Soproni Vízmő Zrt. hozzájárulása hiányában végzett bekötés esetén a felhasználót a Soproni Vízmő Zrt. a jogkövetkezményekre történı figyelem felhívással együtt írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény átalakítására, ha azzal a bekötés mőszaki szempontból megfelelıvé válik. Amennyiben ezeknek a Soproni Vízmő Zrt. felhívására határidın belül nem tesz eleget a Soproni Vízmő Zrt. kérelmére a járási hivatal a felhasználót kötelezi a Soproni Vízmő Zrt. hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggı mőtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére. Szabálytalan közmőves ivóvíz-vételezés, vagy csatornahasználat esetén a felhasználó, a tulajdonossal egyetemlegesen köteles megfizetni a felhasznált ivóvízmennyiség és/vagy bebocsátott szennyvízmennyiség alapján számított víziközmő-szolgáltatási díjat, az adott évre vonatkozó egységáron, továbbá a jogosulatlan használatért az alapdíj(ak)at a szabálytalanság Oldal 50 / 78

51 idıszakára. A szabálytalanság kezdetének bizonyítása a felhasználó feladata. Amennyiben nem határozható meg egyértelmően a szabálytalanság kezdete, a fizetendı díjat 5 évre visszamenıleg kell kivetni. A díjszámítás alapját képezı vízmennyiségek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: - Közmőves hálózatból vételezett, hiteles ivóvízmérın meg nem mért víz felhasználása és csatornába bocsátása esetén az ivóvízellátásra és a szennyvízelvezetésre vonatkozó díjszámítás alapját képezı vízmennyiség: o lakossági fogyasztók esetén az ingatlanon található lakóegységek száma és az ezekben jellemzıen felhasznált vízmennyiség (12 m 3 /hó/lakóegység) szorzata, o nem lakossági fogyasztók esetén: NA 50 vízbekötésig 48 m 3 /hó/ingatlan (hrsz.), NA 50 vízbekötés fölött 144 m 3 /hó/ingatlan (hrsz.). - A hiteles ivóvízmérın meg nem mért víz csatornába bocsátása esetén ha van közmőves vízhálózatból történı felhasználás is a méretlenül elvezetett, azaz a szennyvízelvezetésre vonatkozó díjszámítás alapját képezı vízmennyiség: o lakossági fogyasztók esetén a bekötési vízmérın mért mennyiség és a megfelelı vízfelhasználási tényezı szorzata. Vízfelhasználási tényezı: WC 1,50 mosógép 1,15 fürdıszoba 1,40 WC + mosógép 1,85 WC + fürdıszoba 2,65 mosógép + fürdıszoba 1,70 WC + fürdıszoba + mosógép 4,00 o nem lakossági fogyasztók esetén: NA 50 vízbekötésig 48 m 3 /hó/ingatlan (hrsz.), NA 50 vízbekötés fölött 144 m 3 /hó/ingatlan (hrsz.). o talaj és rétegvíz esetén a felhasználóval közösen megállapodott mennyiség. - A hiteles ivóvízmérın meg nem mért víz csatornába bocsátása esetén ha nincs közmőves vízhálózatból történı felhasználás a méretlenül elvezetett, azaz a szennyvízelvezetésre vonatkozó díjszámítás alapját képezı vízmennyiség: o lakossági fogyasztók esetén az ingatlanon található lakóegységek száma és az ezekben jellemzıen felhasznált vízmennyiség (12 m 3 /hó/lakóegység) szorzata, o nem lakossági fogyasztók esetén 96 m 3 /hó/ingatlan (hrsz.). - Be nem jelentett szennyvízcsatorna-használat esetén az elvezetett, azaz a díjszámítás alapját képezı vízmennyiség a hiteles ivóvízmérın regisztrált vízvételezés alapján kerül megállapításra. A fenti esetekben részletezett szabálytalan víziközmő-használat során megállapított, a díjszámítás alapját képezı vízmennyiség legmagasabb értéke nem haladhatja meg az ingatlan ivóvízbekötésénekbekötési vízmérı maximális térfogatárama alapján kalkulált vízmennyiség évi 500 óra felhasználási idıre vonatkozó értéket. Oldal 51 / 78

52 Az ingatlanon belüli szenny- és csapadékvíz-szétválasztatlanságból eredı szabálytalanság megszüntetésérıl, a Soproni Vízmő Zrt. elıírásainak megfelelıen a felhasználó gondoskodni köteles. Amennyiben ezeknek a Soproni Vízmő Zrt. felhívására határidın belül nem tesz eleget, a Soproni Vízmő Zrt. a szolgáltatást korlátozhatja, felfüggesztheti. Amennyiben elválasztott rendszerő szennyvízelvezetı hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, a Soproni Vízmő Zrt. a jogellenes állapotot megszüntetı kétszeri felszólítás után jogosult a bevezetett csapadékvíz-mennyiség után kétszeres mértékő csatornadíjat kiszámlázni a bekötött ingatlan tulajdonosának. Csapadékvíz szennyvízcsatornába történı vezetése esetén a méretlenül elvezetett, azaz a szennyvízelvezetésre vonatkozó díjszámítás alapját képezı vízmennyiség a Rendelet 6. melléklete szerinti számítással történik. A fenti módon meghatározott víz- és szennyvíz mennyiségek mivel igénybevételhez kapcsolódnak a víz- és csatornadíj számlában kerülnek kiszámlázásra. A szabálytalanság megszüntetését a felhasználónak jeleznie kell a Soproni Vízmő Zrt. felé, valamint a belsı csatornahálózatról geodéziai bemérést kell készíteni Késedelmes fizetés, kamat Késedelmes fizetésnek minısül a felhasználó/fizetı részérıl, ha a számlán feltüntetett díjat (fizetendı összeget) a felek eltérı megállapodása hiányában a számlán feltüntetett fizetési határidıre nem egyenlíti ki. Késedelmes fizetésnek minısül a Soproni Vízmő Zrt. részérıl, ha a felhasználónak visszajáró összeget a számla kiállításának dátumától, illetve számla elleni alapos kifogás eredményeképpen keletkezı visszatérítésnél a kifogás jogosságának megállapítását követı 8 naptári napon túl utalja vissza, vagy írja jóvá (tartozásba történı beszámítás esetén) a felhasználónak. Bármelyik fél fizetési késedelme esetén eltérı megállapodás hiányában a másik fél a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékő késedelmi kamatot számíthat fel, továbbá az igazolt költségeket (az 1. felszólítást követı felszólítások költsége és/vagy hátralékbehajtási intézkedések költsége) a másik féltıl követelheti. A Soproni Vízmő Zrt. a hátralék behajtás során alkalmazott adminisztratív tevékenységek költségeit a 2. felszólítástól, és a mőszaki, valamint jogi intézkedések költségeit az árnyilvántartásában szereplı díjak alapján érvényesíti a késedelmesen fizetı felhasználókkal szemben. A kamatfizetési kötelezettség kezdı idıpontja a számlán feltüntetett fizetési határidıt követı nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a felhasználó (fizetı), vagy a Soproni Vízmő Zrt. a késedelmét kimenti. Oldal 52 / 78

53 A késedelmes teljesítés következményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a felhasználó igazolja, hogy a számlán feltüntetett fizetési határnapig befizette a számla végösszegét. A késedelmi kamat teljesítése esetén a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó befizetésébıl elıször a költségeket, a késedelmi kamatot, majd a díjtartozást számolja el, kivéve, ha a felek ettıl eltérıen állapodnak meg Adatvédelem A Soproni Vízmő Zrt., mint adatkezelı a felhasználók, illetve az elkülönített vízhasználók személyes adatait a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.), illetıleg Vksztv. alapján kezeli. A Soproni Vízmő Zrt., mint adatkezelı kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletében szereplı adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott követelményeknek. A felhasználó/elkülönített vízhasználó a szolgáltatási szerzıdés aláírásával hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, aláírásával elismeri, hogy az 5. sz. számú mellékletben foglalt adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és elfogadja. A szolgáltatási jogviszony megszőnésétıl számított 5 év elteltével a Soproni Vízmő Zrt. a személyes adatokat törli a nyilvántartásából. A felhasználó/elkülönített vízhasználó a szolgáltatási szerzıdésben fogalt nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Vízmő Zrt. adatkezelésre harmadik személynek díjbeszedési intézkedések foganatosítása (számlák elıállítása, fizetésre felszólító, késedelmi kamat-, illetve egyenlegközlı levelek elıállítása, elkülönített vízhasználó fogyasztásának megállapítása stb.) fogyasztói elégedettség-vizsgálat, valamint fogyasztási adatok győjtése céljából átadhassa. A víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Soproni vízmő Zrt. és a lakossági felhasználó között a szolgáltatási szerzıdés a víziközmő-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. Ez esetben a felhasználó hozzájárulására és a Soproni Vízmő Zrt. adatkezelésére a Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak vonatkoznak A panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A beérkezı panaszok rögzítése, archiválása A panasz a felhasználói megkeresések egyik fajtája. Panasznak az a felhasználói megkeresés tekinthetı, amikor a felhasználó a Soproni Vízmő Zrt. szolgáltatásával, eljárásával nem ért egyet, tevékenységét vagy mulasztását kifogásolja. A felhasználó a számla kézhezvételétıl számított naptári napon belül kifogással élhet. A felhasználók írásban, telefonon, elektronikusan és személyesen az ügyfélszolgálaton keresztül fordulhatnak panasszal a Soproni Vízmő Zrt.-hez. Oldal 53 / 78

54 A személyesen bejelentett szóbeli panasz azonnal megvizsgálásra és ha lehetséges, orvoslásra kerül. Amennyiben ezzel a felhasználó nem ért egyet, vagy a panasz nem kezelhetı azonnal, akkor a Soproni Vízmő Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzıkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a felhasználónak átad. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzıkönyvet a felhasználónak legkésıbb az érdemi válasszal egyidejőleg küldi meg a Soproni Vízmő Zrt. A Soproni Vízmő Zrt. a jegyzıkönyvezett, valamint az írásban (elektronikusan és postai úton) beérkezett panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az a felhasználónak a panasz beérkezését követı 15 naptári napon belül megküldésre kerül. Az elektronikus úton benyújtott panaszokra elektronikus levélben történhet a válaszadás. A Soproni Vízmő Zrt. az ügyfélszolgálati irodában írásban benyújtott és szóban elıadott, de el nem intézett beadványokat átveszi és a felhasználó valamennyi beadványát az elévülési idı végéig, visszakereshetıen megırzi. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a Soproni Vízmő Zrt. mellızheti. Minden, a Soproni Vízmő Zrt.-hez beérkezett panasz, illetve bejelentés nyilvántartásba vételre kerül és a szolgáltató gondoskodik azoknak az elévülési határidı végéig történı visszakereshetı megırzésérıl, illetve archiválásáról. A panasz kivizsgálásának érdekében a felhasználó köteles együttmőködni, a szükséges egyeztetésekre rendelkezésre állni. A felhasználó által kérvényezett, illetve indítványozott intézkedések során felmerülı költségeket melyeket a víziközmő szolgáltatás díjai nem tartalmaznak a társaság honlapján megtalálható jegyzék és díjaknak megfelelıen a Soproni Vízmő Zrt. a felhasználóra terheli A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználóhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot, ideértve az egyeztetésekrıl készült feljegyzéseket, jegyzıkönyveket, a vonatkozó levelezést és ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát visszakereshetı rendben rögzíti, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi elıírásokat az adminisztráció valamennyi területén betartja Az érdemi válaszadási határidı A Soproni Vízmő Zrt. az ügy rendezését a felhasználóval történı közvetlen kapcsolatfelvétel útján kísérli meg. Ennek során 15 naptári napon belül érdemben írásban választ ad a felhasználó részére. Oldal 54 / 78

55 A fenti válaszadási határidı helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 naptári nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidı meghosszabbításáról és annak indokáról Soproni Vízmő Zrt. a felhasználót írásban, a válaszadási határidı letelte elıtt tájékoztatja A felügyeleti szervek panaszkezelési hatáskörei Amennyiben a Soproni Vízmő Zrt. a rendelkezésére álló határidın belül nem ad érdemi választ felhasználó a beadványára, vagy olyan választ ad, amely a felhasználó számára nem elfogadható, a lakossági felhasználó a méréssel, leolvasással, számlázással, elszámolással, díjfizetéssel, tartozás miatti ki- és visszakapcsolással kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes regionális felügyelıségéhez fordulhat. A lakossági felhasználó egyéb beadványaival összefüggésben, illetve a nem lakossági felhasználó bármilyen beadványa kapcsán a MEKH-hez fordulhat. A fenti esetekben a felhasználó a területileg illetékes békéltetı testület segítségét is kérheti. A békéltetı testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki az elızı bekezdésben említett panaszkezelési eljárást. A panasz elutasítása esetén a Soproni Vízmő Zrt. a bejelentıt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával annak jellege szerint mely hatóság vagy a békéltetı testület eljárását kezdeményezheti. A Soproni Vízmő Zrt. az elutasítást tartalmazó dokumentumban megadja az illetékes hatóság, illetve a területileg illetékes békéltetı testület levelezési címét. Hatósági kivizsgálás esetén, annak lezárásáig a Soproni Vízmő Zrt. további intézkedést nem tesz. A Békéltetı Testület, a ffogyasztóvédelmi hatóság illetve a MEKH elérthetısége a társaság honlapján megtalálható Ügyfélszolgálat, egyéb elérhetıségek, az ügyfélszolgálat minıségi követelményei A Soproni Vízmő Zrt. ügyfélszolgálati feladatait teljes ellátási területére vonatkozóan egyrészt telefonos ügyfélszolgálatán keresztül látja el, másrészt elektronikus ügyfélszolgálatot mőködtet. Emellett a felhasználók részére személyesen felkereshetı ügyfélszolgálati irodát tart fenn. Az ügyfélszolgálaton keresztül csak azonosító (vevı szám) megadása esetén van lehetıség egy konkrét szerzıdéssel kapcsolatos információnyújtásra. A Soproni Vízmő Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetıségét valamint azok nyitva tartását, postacímét és egyéb elérhetıségét az Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. A személyes ügyfélszolgálaton ellátott feladatok: általános tájékoztatás a szolgáltatást érintı eljárásrendrıl, feltételekrıl, felhasználói igények (új és többlet) kezelése, szerzıdéssel kapcsolatos feladatok (szerzıdéskötés, módosítás, felmondás), szóbeli bejelentések, észrevételek, panaszok fogadása, írásbeli bejelentések, észrevételek, panaszok átvétele, Oldal 55 / 78

56 készpénzfizetési víz- és csatornadíj számla készítése, a pénzbefizetés kezelése készpénzzel, bankkártyával és készpénz átutalási megbízás (csekk) rendelkezésre tartása, mérıállás bejelentés személyesen, elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása (telefonon vagy interneten keresztüli elızetes idıpont-egyeztetéssel). E-ügyfélszolgálat során nyújtott szolgáltatások: E-számla, mérıállás bejelentés, átlagos szolgáltatási mennyiség változtatása, számlamásolat kiállítás kérése, levelezési cím változtatása, közmőnyilatkozat kérelem, idıpontfoglalás személyes ügyfélszolgálati ügyintézéshez. Az ügyintézéshez szükséges információk, nyomtatványok elérhetıek és letölthetıek a Soproni Vízmő Zrt. internetes honlapján továbbá személyesen átvehetıek az ügyfélszolgálati irodában. A Soproni Vízmő Zrt. ügyfélszolgálati tevékenységének minimális minıségi követelményei: Megnevezés Mértéke Vállalt tartam Átlagos érdemi válaszadási idı nap 20 Átlagos tervfelülvizsgálati idı nap 12 Átlagos közmőegyeztetési idı nap 8 Átlagos várakozási idı a személyes ügyfélszolgálaton perc Vitarendezés, értesítések Irányadó jogszabályok megjelölése A jelen Üzletszabályzatban és a szolgáltatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet elıírásai az irányadók Bírósági kikötések A felek a jelen Üzletszabályzattal, a szolgáltatási szerzıdéssel, annak teljesítésével, megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban esetlegesen felmerülı minden vitás kérdést békés úton kísérelnek meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdés ilyen módon nem rendezhetı, úgy a felek pertárgy értéktıl függıen Oldal 56 / 78

57 a Soproni Járásbíróság, illetve a Gyıri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki A kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja A Soproni Vízmő Zrt. a felhasználó részére továbbítandó okiratokat, ajánlatokat, tájékoztatásokat, szerzıdéstervezeteket, értesítéseket stb. általában postai úton, vagy saját munkavállalói útján történı kézbesítéssel vagy egyéb igazolható módon a felhasználó által megadott felhasználási hely címére, levelezési cím megadása esetén a levelezési címre küldi. A Soproni Vízmő Zrt. az általa, a felhasználó részére a nyilvántartásában szereplı címre küldi meg az iratokat. Amennyiben a felhasználó fax-számot vagy címet is megad, a küldemények a megadott elérhetıségre elektronikus úton is megküldhetıek. A Soproni Vízmő Zrt. amennyiben azt tartalma miatt indokoltnak tartja, vagy a jogszabály elıírása alapján kötelezı a felhasználó részére szóló küldeményeket tértivevényes levélben vagy a felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon küldi meg a felhasználónak, a jogszabály által elıírt határidıben. Ha az ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldemény a Soproni Vízmő Zrt. -hez nem kereste vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza, az iratot az ellenkezı bizonyításig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követı 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A Soproni Vízmő Zrt. jogosult a postai úton megküldendı küldeményeket a postai kézbesítés helyett saját kézbesítés útján továbbítani a felhasználóknak. Ebben az esetben tértivevény alatt a küldemény átvételérıl szóló írásbeli átvételi igazolás értendı. A felhasználó, amennyiben a szolgáltatási szerzıdésben rögzített elérhetıségi adataiban bármely változás áll be, köteles azt haladéktalanul, de legkésıbb 30 naptári napon belül a Soproni Vízmő Zrt. részére bejelenteni. A felhasználó köteles a bejelentés elmulasztásával a Soproni Vízmő Zrt. részére okozott károkat megtéríteni. 5. Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Ha a víziközmő idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési szolgalmi jog a víziközmő tulajdonos Önkormányzatot/Önkormányzatokat illeti meg. A Soproni Vízmő Zrt. a vízközmő tulajdonos Önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerzıdés alapján az Önkormányzatok javára - vízügyi hatósági határozat, vagy más okirat alapján - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vízvezetési szolgalmi jog gyakorlására a víziközmő üzemeltetési tevékenységéhez indokolt mértékben - jogosult és kötelezett. A Soproni Vízmő Zrt. viseli a joggyakorlás következtében felmerülı terheket. A vízvezetési szolgalmi joggal terhelt ingatlan tulajdonosa illetve használója köteles tőrni az ingatlanon található víziközmő karbantartásának és esetleges javítási munkáinak végzését kártérítés mellett, köteles a víziközmő ellenırzése céljából a Soproni Vízmő Zrt. megbízottja részére szabad bejárást és az üzemeltetési feltételeket biztosítani. Oldal 57 / 78

58 1. Melléklet: Tervdokumentációk kötelezı tartalma I. Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezıi (G-T), illetve településrendezési víziközmő tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkezı személy által elkészített terv. A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 1. Mőszaki leírás, amely tartalmazza: a) a kérelmezı (tulajdonos) nevét, postai címét; b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerbıl származó másolat megfelel); c) a vízszükséglet összeállítását az egy fıre jutó liter/fı/nap, vagy a normák szerinti m 3 /napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását; d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, mőszaki jellemzıit, a vízvételi helyek számát. 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát; b) a vezetékek nyomvonalát, átmérıjét, anyagát; c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentı helyét; d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket. 3. Vízmérıhely építészeti, gépészeti terve (ha a víziközmő-szolgáltató üzletszabályzata - az ivóvíztörzshálózat vízminıségének megóvása vagy a fagyvédelem végett - külön elıírja, a bekötési vízmérıt követı elzáró-, valamint leürítı szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt). 4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 5. A víziközmő-szolgáltató külön elıírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. B) Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 1. Mőszaki leírás tartalmazza: a) a kérelmezı (tulajdonos) nevét, postai címét; b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerbıl származó másolat megfelel); c) az elvezetendı szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m 3 /nap), minıségét; d) az elıtisztításra, valamint az elıtisztítás utáni szennyvízminıségre vonatkozó adatokat; e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelı, szennyvíz elıtisztító berendezés stb.) rövid leírását, mőszaki jellemzıit. 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve: Oldal 58 / 78

59 a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát, b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérıjét, anyagát, lejtését, jellemzı pontjainak abszolút magassági adatait, c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-elıtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérı stb.) helyét, d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket. 3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 4. A víziközmő-szolgáltató külön elıírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték. II. A mellékvízmérı felszereléséhez szükséges dokumentumok 1. Mőszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelı, a tervezı és a kivitelezı azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülı mérıberendezések típusát, fıbb jellemzıit. 2. Tervrajzok: a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntetı vázrajz a mérıbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas; b) a tervezett mérıbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a mőszaki megoldás elbírálhatóságát lehetıvé teszi. III. Az elkülönítetten mért, locsolási vízmérı telepítéséhez szükséges kérelem és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei: 1. Mőszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmezı, a tervezı és a kivitelezı azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülı mérıberendezés típusát, fıbb jellemzıit. 2. Tervrajzok, a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntetı vázrajz, a mérıbeépítés helyének megjelölésével, b) a tervezett mérıbeépítés szerelési rajzai. A locsolási vízmérı telepítése során nem követelmény az önálló mérıakna kialakítása. A mérıeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége. Oldal 59 / 78

60 2-1. Melléklet: Közszolgáltatási szerzıdés - lakossági Oldal 60 / 78

61 Oldal 61 / 78

62 2-2. Melléklet: Közszolgáltatási szerzıdés - nem lakossági Oldal 62 / 78

63 Oldal 63 / 78

64 2-3. Melléklet: Mellékszolgáltatási szerzıdés - lakossági Oldal 64 / 78

65 Oldal 65 / 78

66 2-4. Melléklet: Mellékszolgáltatási szerzıdés - nem lakossági Oldal 66 / 78

67 Oldal 67 / 78

68 3. Melléklet: Mőszaki számítás során alkalmazandó átalány mennyiségek Lakó-, üdülıingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalánymennyiségei 1. Beépített ingatlanok (telkek) 1.1. udvari csappal 40 l/fı/nap 1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 1 60 l/fı/nap 1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fı/nap 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 2 65 l/fı/nap 1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fı/nap 1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fı/nap épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos főtéső (fürdıhengeres) fürdıszobával mint 1.7., de hagyományos főtéső helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítıvel mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetıleg nem korlátozott főtéső egyedi vízmelegítıvel 120 l/fı/nap 150 l/fı/nap 180 l/fı/nap 2. Házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az ingatlanterület 50%-ának alapulvételével 1 l/m2/nap 3. Gépkocsimosás (tömlıvel) 400 l/szgk/hó 4. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap 5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fı/nap 6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülık, házikertek esetében az 1/ pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani Oldal 68 / 78

69 4. Melléklet: Az Ügyfélszolgálat elérhetısége A társaság postacíme: Soproni Vízmő Zrt Sopron, Bartók B. u. 42. Személyes ügyfélfogadás: Helye: Sopron, Bartók Béla u. 42. Ügyfélszolgálat, pénztár Hétfı, Kedd, Szerda, Péntek 7:00-15:00 Csütörtök 7:00-20:00 Közmőegyeztetés Hétfı 8:00-10:30 Csütörtök 8:00-10:30 Helye: Bük, Baross G. u. 11. Ügyfélszolgálat, pénztár Hétfı 8:00-18:00 Kedd, Szerda, Csütörtök 8:00-15:00 Péntek 8:00-12:00 Telefonos ügyfélszolgálat: +36/99/ Hétfı-CsütörtökSzerda 7:00 15:00 Csütörtök 7:00 20:00 Péntek 7:00 14:00 Hibabejelentés: +36/99/ Telefon (központ): 99/ Diszpécserközpont: 99/ Oldal 69 / 78

70 Fax: 99/ Közvetlen telefonszámok: Bekötési ügyintézés 99/ Mőszaki ügyintézés 99/ Számlamagyarázat, tájékoztatás 99/ / Oldal 70 / 78

71 5. Melléklet: Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhetı, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetıleg - törvény felhatalmazása alapján - helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetı. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Különleges adat akkor kezelhetı, ha az érintett az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelıvel írásban kötött szerzıdés végrehajtása, a szerzıdésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendı adatok meghatározását, az adatkezelés idıtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerzıdésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzıdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 2. Az adatvédelem alapfogalmai 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyızıdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bőnügyi személyes adat; 4. bőnügyi személyes adat: a büntetıeljárás során vagy azt megelızıen a bőncselekménnyel vagy a büntetıeljárással összefüggésben, a büntetıeljárás lefolytatására, illetve a bőncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett elıéletre vonatkozó személyes adat; 5. közérdekő adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévı és tevékenységére Oldal 71 / 78

72 vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes jellegétıl, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedı értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a mőködést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerzıdésekre vonatkozó adat; 6. közérdekbıl nyilvános adat: a közérdekő adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetıségét vagy hozzáférhetıvé tételét törvény közérdekbıl elrendeli; 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı - kezeléséhez; 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 9. adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mővelet vagy a mőveletek összessége, így különösen győjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése; 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történı hozzáférhetıvé tétele; 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történı hozzáférhetıvé tétele; 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idıre történı korlátozása céljából; 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Oldal 72 / 78

73 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki vagy amely az adatkezelıvel kötött szerzıdése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történı szerzıdéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 19. adatfelelıs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezıen közzéteendı közérdekő adatot elıállította, illetve amelynek a mőködése során ez az adat keletkezett; 20. adatközlı: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelıs nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelıs által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelıvel vagy az adatfeldolgozóval; 3. Az adatkezelés célja, az adatátadás címzettjei Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, számlázás, kapcsolatfelvétel, a felhasználói és szolgáltatói jogok érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, illetve az érintett hozzájárulása. A Vksztv. 61. (1) bekezdése szerint a víziközmő-szolgáltató a) a tevékenységének végzéséhez szükséges mőszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, b) a szerzıdésben meghatározott díjak számlázása, továbbá szerzıdésbıl eredı egyéb követelések érvényesítése, valamint c) együttmőködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges, a szerzıdés tartalmát képezı személyes adatot. A felhasználó azonosításához a természetes személy neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének idıpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges. A személyes adatok a Vksztv. felhatalmazása alapján átadhatóak Oldal 73 / 78

74 a) az adatkezelı megbízása alapján a szerzıdés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek mőszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenırzését, kikapcsolását, illetıleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végzı természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére, c) az üzemeltetési szerzıdés megszőnését követıen az ellátásért felelısnek, d) az üzemeltetési szerzıdés megkötését követıen a víziközmő-szolgáltatónak, e) az Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal által a közérdekő üzemeltetınek, f) az Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatalnak, g) a fogyasztóvédelmi hatóságnak, h) a bírósági végrehajtásról szóló törvény elıírásai szerint a bírósági végrehajtónak, i) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bőncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyésznek, valamint bíróságnak. Az átadott adatokkal kapcsolatban az átvevıket a víziközmő-szolgáltatóval, ellátásért felelıssel azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelı köteles az adatátadással egyidejőleg az a)-h) pont esetén az érintettet értesíteni. 4. A kezelt adatok köre, törlése, az adatkezelés idıtartama, az adatkezelı adatai A víziközmő-szolgáltató a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha a) az adatkezelés nem a jogszerő célból történt, b) az adatkezelési célja megszőnt, így különösen a víziközmő-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszőnik, az ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetısége megszőnt, c) azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte, d) az érintett - a kötelezı adatkezelés kivételével - kéri; A kezelt adatok köre: partnerazonosító kódok, felhasználó neve, születési neve, anyja neve, születési hely és idı, telefonszám, felhasználási hely, lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, cím. Az adatkezelés idıtartama: a szolgáltatási szerzıdés hatálya alatt, illetve annak megszőnését követı 5 évig. A vízközmő-szolgáltató hivatalos neve: Soproni Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Oldal 74 / 78

75 Rövidített neve: Soproni Vízmő Zrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. Adószáma: Statisztikai számjele: Belsı adatvédelmi felelıs neve: dr. Kruppa Enikı Belsı adatvédelmi felelıs végzettsége, beosztása: jogi egyetem, jogtanácsos Belsı adatvédelmi felelıs elérhetısége: 99/ A víziközmő-szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége, a jogosulatlan adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetıségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a víziközmő-szolgáltató ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére a vízközmő-szolgáltató tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idıtartamáról, az adatfeldolgozó nevérıl, címérıl (székhelyérıl) és az adatkezeléssel összefüggı tevékenységérıl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A vízközmő-szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetı formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérı a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelıhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelı írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetıségérıl. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ha a vízközmő-szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követı 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelı tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetıségérıl. Oldal 75 / 78

76 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése kizárólag a víziközmő-szolgáltató, vagy az adatátvevı jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetıvé teszi. A vízközmő-szolgáltató az adatkezelés egyidejő felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idın belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérıl a kérelmezıt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelı az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetıleg az annak alapján tett intézkedésekrıl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelınek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétıl számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelı köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerőségét az adatátvevı köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elıtt is megindítható. Az érintett amennyiben az ügyben nem folyik bíróság elıtt eljárás a Hatóságnál ingyenesen vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekő adatok vagy a közérdekbıl nyilvános adatok megismeréséhez főzıdı jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. Az érintett kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentı kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Errıl a következményrıl a Hatóság a bejelentıt köteles tájékoztatni. Oldal 76 / 78

77 6. Melléklet: Számlázási gyakoriságok Oldal 77 / 78

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013. október 3-tól

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013. október 3-tól Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetısége,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma:

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: mely létrejött egyrészrıl a DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. 4. A bekötési (fımérıket), mellékvízmérıket és a szennyvízmennyiség-mérıket a SZOLGÁLTATÓ nyilvántartásba veszi.

ÜZLETSZABÁLYZAT. 4. A bekötési (fımérıket), mellékvízmérıket és a szennyvízmennyiség-mérıket a SZOLGÁLTATÓ nyilvántartásba veszi. ÜZLETSZABÁLYZAT A Soproni Vízmő Zrt. (továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) Üzletszabályzatának célja a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek áttekinthetı rögzítése. A SZOLGÁLTATÓ-nak jogában

Részletesebben

Tájékoztató az igénybejelentéshez

Tájékoztató az igénybejelentéshez Tájékoztató az igénybejelentéshez E01-01 M08v1 A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben leírtak szerint végzi. Ebben a kiadványban az igénybejelentésről tájékoztatjuk.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014. október 31-2015....-től Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 85 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 85 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 2013. augusztus

Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 2013. augusztus Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 2013. augusztus 1 1 Bevezetés...4 1.1 A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft-re vonatkozó adatok...4 1.2 A szolgáltatási területhez

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. (Baja, Mártonszállási út 81.) Üzletszabályzat. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. (Baja, Mártonszállási út 81.) Üzletszabályzat. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 1 Bevezetés...3 1.1 A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft-re vonatkozó adatok...3 1.2 A szolgáltatási területhez tartozó települések:...3

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Komárom-Ács Vízmő Kft. Üzletszabályzat Tervezet 2013.

Komárom-Ács Vízmő Kft. Üzletszabályzat Tervezet 2013. Komárom-Ács Vízmő Kft. Üzletszabályzat Tervezet 2013. I. Az Üzletszabályzat célja A Komárom-Ács Vízmő Kft. (továbbiakban: Víziközmő-szolgáltató) jelen Üzletszabályzata azokat az általános szerzıdési feltételeket

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. A közszolgáltatási szerzıdés tárgya, létrejötte, idıbeli hatálya DMRV Zrt., mint víziközmő-szolgáltató és a felhasználó közszolgáltatási szerzıdést köt víziközmő-szolgáltatásra. A közszolgálgatási szerzıdés

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Készült az 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. - továbbiakban Rendelet - alapján Felhasználási száma: hely Szerzıdés száma: mely létrejött

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Készült a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend.- továbbiakban Rendelet - alapján Fogyasztóhely száma: Szerzıdés száma: mely létrejött a

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Csanádapáca Vízmő Kft. Üzletszabályzat

Csanádapáca Vízmő Kft. Üzletszabályzat Csanádapáca Vízmő Kft Üzletszabályzat Tartalomjegyzék I. Általános rész..... 4 I. 1. Szolgáltató bemutatása..... 4 I. 2. Stratégiai cél..... 4 I. 3. A szabályzat célja és kiadásának módja...... 4 I. 4.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 25-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. Ács Rezsı polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 25-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. Ács Rezsı polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 214. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a víziközmő rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 11/2007. (VI.1.), 2/2008. (I.31.), 24/2008. (XII.20.), 16/2009. (XII.19.), 19/2010. (XII.17.), 23/2011. (XII.19.), 4/2012. (II.17.) és 17/2012.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. törvény 8. (1) bekezdésének h) pontjában,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Alsónémedi Jókai utca kiépítésére fizetendı útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról

Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. augusztus 25-én hatályba lépett Üzletszabályzatával

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

SZAKMAI TESZT FELADATOK

SZAKMAI TESZT FELADATOK SZAKMAI TESZT FELADATOK Csapat neve: Pontozás Csapat sorszám: Minden kérdésre egy helyes válasz adható, minden helyes válasz 2 pontot ér. Helytelen, illetve több bejelölt válasz esetén, vagy ha nincs bejelölt

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról.

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról. Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E a talajterhelési díjról. Egységes szerkezetbe foglalta Berta Sándorné körjegyzı Zalaszántó község Önkormányzatának

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelettel, a 37/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 25/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben