Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ..."

Átírás

1 SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési vízmérő gyári száma A Szolgáltatási Szerződés száma: A Felhasználó szerződés szerinti besorolása: * Lakossági Felhasználó Közületi Felhasználó A felhasználási helyen kiépített szolgáltatás: Ivóvíz-ellátás Szennyvízelvezetés A Fogyasztás szerződés szerinti jellege a felhasználási helyen: Állandó Idény Az ingatlan fekvése szerint: Belterület Külterület Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe: A Felhasználó állandó lakcíme/ vállalkozás esetén székhelye: A Felhasználó levelezési címe: A Felhasználó telefonos elérhetősége:... egyéb elérhetőségei:... Nyilatkozom, hogy Felhasználóként a felhasználási helynek tulajdonosa vagyok. résztulajdonosa vagyok, és a tulajdonostársak írásos hozzájárulását a nyilatkozathoz csatoltam. a felhasználási helyen egyéb, mégpedig jogviszonyom áll fenn, és a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulását a nyilatkozathoz csatoltam. Ha a Felhasználó a felhasználási helynek nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, a kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük a következő részt kitölteni! Tulajdonos / tulajdonosi képviselő adatai Név: Anyja neve: Születési hely: Születési dátum: Telefon: Cég esetén cégjegyzékszáma: Cégjegyzésre jogosult: Lakcím / székhely Irányítószám: Helység neve: Utca, házszám: Ép/lh/em/ajtó: * Kérjük, a megfelelő résznél a négyzetbe írjon x vagy + jelet! 1 / 5

2 Nyilatkozom, hogy a a felhasználási helyet átmenetileg nem használom, a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs, nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kívánok vezetni! Nyilatkozom, hogy a vízmérőn, illetve a bekötővezetéken keresztül tűzivíz-hálózat ellátása nem történik. tűzivíz-hálózat ellátása történik, és a szüneteltetéshez szükséges, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség írásos - a felhasználási hely adatait és a vízmérő gyári számát is tartalmazó - engedélyét csatoltam. Nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését az ivóvízellátás-szolgáltatásra kezdeményezem, a vízmérő berendezés kiszerelésével és a bekötővezeték elzárásával. Tudomásul veszem, hogy az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt a szennyvízelvezetés-szolgáltatást sem vehetem igénybe! szennyvízelvezetés-szolgáltatásra kezdeményezem, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és folytonossági kapcsolatának megszüntetésével. Az ehhez szükséges, a népegészségügyi szakigazgatási szerv (ÁNTSZ) által kiállított írásbeli hozzájárulást csatoltam. Nyilatkozom, hogy a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak! A szolgáltatás szüneteltetését év. hó.. napjától év. hó.. napjáig kérem! A Szolgáltatás szünetelése maximum 6 hónap időtartamra kérhető! Ezt meghaladó időtartamú szüneteltetés igényének esetén a Felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az Üzletszabályzatban meghatározott 6 hónap elteltével újabb nyilatkozat benyújtásával - megújítani, és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani! A szüneteltetés foganatosításával együtt járó költségeket előzetesen megfizettem, a befizetést igazoló dokumentumot (pénztárbizonylat, banki kivonat, stb.) a kérelemhez mellékeltem. A Szalka-Víz Kft. a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó az azon feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni! Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, a Szalka-Víz Kft. jogosult a évi CCIX. törvényben, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben és az Üzletszabályzatában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni! A Felhasználó a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy az abban, és a hozzá csatolt dokumentumokban általa közöltek a valóságnak megfelelnek! A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó feltételeket, valamint a hatályban lévő, a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó rendeleteket megismerte, azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el! Kelt:., ján Felhasználó neve olvashatóan Felhasználó aláírása * * Közületi felhasználó esetén cégszerű aláírás szükséges! 2 / 5

3 A következő rovatokat a Szolgáltató tölti ki! 1. Hozzájárulás: Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 75. -a, a évi CCIX. törvény ai, valamint a Szalka-Víz Kft. Üzletszabályzata értelmében, a nyilatkozatban és az ahhoz csatolt dokumentumokban foglaltak alapján a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetés iránti kérelmet jóváhagyom, a szolgáltatás kérelem szerinti szüneteltetésének teljesítését engedélyezem és elrendelem. 2. A szolgáltatás-szüneteltetés teljesítésére vonatkozó adatok: a szolgáltatás szüneteltetését jóváhagyta A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetés kezdete: 201. év hó. nap. A munkavégzésről elkészült jegyzőkönyv száma:... A szüneteltetés érvényességének vége: 201. év hó. nap. rögzítette 3. Az elszámoló számlára vonatkozó adatok: Az elszámoló számla száma: Fizetési határideje: 201. év hó. nap. Az elszámoló számla kiegyenlítésének dátuma: 201. év hó. nap. rögzítette 4. Egyéb adatok: 3 / 5

4 SZALKA-VÍZ A közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó kérelmére teljesített VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI A Felhasználó kérésére a évi CCIX. törvény, az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet, valamint a Szalka-Víz Kft. Üzletszabályzata értelmében a következő feltételek együttes teljesülése esetén szüneteltethető a víziközmű-szolgáltatás: A szerződés-nyilvántartásunk szerinti Felhasználó írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti nálunk a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a felhasználási hely a Felhasználónak tulajdona vagy résztulajdona-e? Amennyiben a Felhasználó nem, vagy nem egyedüli tulajdonosa az ingatlannak, úgy a felhasználási hely tulajdonosának/résztulajdonosának írásos hozzájárulását is csatolni szükséges a nyilatkozathoz. A nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy a Felhasználó o a felhasználási helyet átmenetileg nem használja, o nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni, valamint o a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs! A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik. A szünetelés időtartama alatt a Szalka-Víz Kft. a fogyasztásmérőt leszereli, dobozolja, és a bekötővezetéket ledugózza. o A Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését ha a közműves ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés is biztosított a felhasználási helyen - a víziközmű-szolgáltatási ágazatokra együttesen kezdeményezi-e? (A szennyvíz-elvezetés szüneteltetésre irányuló kérelem esetén a népegészségügyi szakigazgatási szervtől (ÁNTSZ) beszerzett írásbeli hozzájárulást is csatolni kell!) o A Felhasználó az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt a szennyvízelvezetés-szolgáltatást sem veheti igénybe! o Ha a vízmérőn keresztül esetlegesen tűzivíz-hálózat ellátása is történik, akkor a szüneteltetéshez a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség írásos engedélyének csatolása is szükséges, a felhasználási hely és a vízmérő gyári számának megjelölésével. Szalka-Víz Kft. Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 4701 Mátészalka, Pf.102. Tel.:(44) ; Fax.:(44) Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám:

5 SZALKA-VÍZ A nyilatkozatban fel kell tüntetni továbbá, hogy o a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak, o mely naptól kéri Felhasználónk a szolgáltatás szüneteltetését? A Szolgáltatás szünetelése maximum 6 hónap időtartamra kérhető! Amennyiben Felhasználónk a szünetelést hosszabb időtartamra igényli, köteles kérelmét 6 havonta megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani. Ha a későbbiekben nem él a hosszabbítás lehetőségével, és a Szolgáltatás helyreállítását sem kezdeményezi, a szolgáltatást a felhasználási helyen megszüntethetjük, és a Szolgáltatás későbbi helyreállítása csak új bekötésként intézhető! A Felhasználó kérésére teljesített szüneteltetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket azok előzetes megfizetésével a Felhasználónak kell viselnie, az alábbi díjszabás szerint: - Vízszolgáltatás szüneteltetése esetén - aknában és épületen belül Ft - Vízszolgáltatás szüneteltetése esetén - közterületen Ft - Szennyvízszolgáltatás szüneteltetése esetén - közterületen Ft - Helyszíni ellenőrzési díj (megújítási kérelem, időközi ellenőrzés esetén) Ft (A díjak a 27 % ÁFA-t tartalmazzák.) A szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek előzetes megfizetéséről szóló igazolást. (befizetést igazoló pénztárbizonylat, átutalást igazoló banki kivonat, stb.) A szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készítünk, melyet Felhasználónk az azon feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni. A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését a Felhasználó által, - a fentieknek megfelelően - benyújtott nyilatkozat esetén indíthatjuk el, az abban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül. Mátészalka, SZALKA-VÍZ SZALKA-VÍZ KFT. Szalka-Víz Kft. Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 4701 Mátészalka, Pf.102. Tel.:(44) ; Fax.:(44) Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ és SZOLGÁLTATÓ az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Kintlévőségek kezelési szabályzata A dokumentum száma: KKSZ - 1 - SZ Az 1. kiadású tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp Erzsébet

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben