FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem lakossági fogyasztók részére I./a. TIGÁZ Zrt. (továbbiakban: kereskedő) adatai: Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Ügyfélszolgálati iroda címe: (az aktuális gázszámlán feltüntetve) Tel.: 06 (40) Honlap: Fax: 06 (42) Adószám: Cégjegyzékszám: Cg , bejegyezve a Debreceni Törvényszék Cégbíróságán Pénzforgalmi jelzőszám: Címhordozó felület ablakos boríték címzéséhez I./b. Felhasználó adatai: Cégszerű elnevezés/név: Székhely / Cím: Cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő neve: Számlázási név: Számlázási cím: Pénzforgalmi jelzőszám: Adószám: Fő tevékenység TEÁOR szám: Cégjegyzékszám: *Telefon: *Fax: * cím: Egyéni vállalkozó esetében kitöltendő egyéb adatok Név: Anyja neve: Születési hely, idő: hely év hó nap Lakcím: Adószám: Nyilvántartási szám: Szem.ig.szám: **Egyéni vállalkozói igazolvány száma: * Nem kötelezően kitöltendő adat **Amennyiben ilyennel a felhasználó rendelkezik I./c. Fizető adatai, amennyiben nem azonos a Felhasználóval: Cégszerű elnevezés/név: Cím: Cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő neve: Számlázási név: Számlázási cím: Pénzforgalmi jelzőszám: Adószám: Fő tevékenység TEÁOR szám: Cégjegyzékszám: *Telefon: *Fax: * cím: *Amennyiben a Fizető meg kívánja adni. Lejárt számlatartozás esetén a Fizető és a Felhasználó egyetemlegesen felelős a kereskedő felé a tartozás megfizetéséért. A Felhasználó és/vagy a Fizető személyes adatai megváltozása esetén a kereskedőt 15 napon belül tájékoztatni köteles.

2 2. II. Rendszerüzemeltetők Földgázelosztó megnevezése: Székhelye: Ügyfélszolgálati iroda címe: a földgázelosztó üzletszabályzatában feltüntetettek szerint Jelen szerződés alapján a Felhasználó részére a rendszerirányítási, földgázszállítási, -tárolási és -elosztási szolgáltatásokat biztosítottnak kell tekinteni, ezt a Felasználó tudomásul veszi, és a jelen földgáz-kereskedelmi szerződés aláírásával megbízza a kereskedőt azzal, hogy a rendszerüzemeltetőkkel szükséges szerződéseket megkösse. III. A szerződés tárgya: A VI. pontban meghatározott felhasználási helyen földgázszolgáltatás biztosítása a Felhasználó számára díj ellenében, a jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint. IV. A felhasználási hely adatai: Mérési pont azonosító: Cím: Felhasználási hely rendeltetése: lakás iroda üzlet egyéb: Használat jogcíme: tulajdonos bérlő egyéb: Csatlakozási szerződés száma: A csatlakozási szerződésben rögzített kapacitás: m 3 /h (vásárolt kapacitás) V. A földgázszolgáltatás kezdő napja: év hó nap VI. Gázmennyiség mérés, a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosának meghatározása, fogyasztásmérő leolvasás: A fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa: Felhasználó Elosztó A nyomásszabályozó tulajdonosa: Felhasználó Elosztó Az elosztó vagy megbízottja által végzett fogyasztásmérő leolvasás gyakorisága évente egy alkalommal történik. VII. Elszámolás és számlázás: Várható éves fogyasztás, amely egyben a résszámlázás alapját képező mennyiség: gnm 3 VII./a. Szerződéses ár Alkalmazott árkategória : 20 m 3 /h alatti, nem lakossági alapdíjas / osztott fogyasztás szerint Szerződéskötés időpontjában érvényes induló ár: Alapdíj: Ft/év, amit a Felhasználó havonta egyenlő részletekben köteles megfizetni Gázdíj: Ft/MJ A szerződéses ár nettó ár, mely nem tartalmazza az ÁFA vagy más, felhasználókat terhelő egyéb adók összegét. A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő fix rendszerhasználati díjakat a kereskedő közvetített szolgáltatásként számlázza tovább a Felhasználónak. A kereskedő által végzett elszámolás és az éves elszámoló számla elkészítésének időpontja: megegyezik a leolvasás hónapjával. A Felhasználó a jelleggörbe csoportba tartozik. Az elszámolás részletes szabályait a szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat tartalmazza. VII./b. A Felhasználó nyilatkozata az osztott fogyasztás arányainak %-os mértékéről: A Felhasználó kijelenti, hogy a IV. pontban feltüntetett felhasználási helyen az elfogyasztott földgáz % -ban nem lakossági és % -ban lakossági célokat szolgál. VII./c. A Felhasználó nyilatkozata a választott elszámolási módról: Éves, egyenletes részszámlázás. Havi mérőállás diktáláson alapuló számlázás. VIII. Díjfizetés módja, túlfizetés rendezése: VIII./a. Fizetési mód: A szerződés létrejöttekor alapértelmezett fizetési mód az átutalás. A Felhasználó a választható széleskörű fizetési lehetőségekről a kereskedő elérhetőségein tájékozódhat. VIII./b. A túlfizetés rendezése: A kereskedő az 1000 Ft összeg alatti túlfizetéseket a felhasználó következő havi számlájában automatikusan jóváírja. VIII./c. A felhasználó nyilatkozata az esetleges túlfizetés rendezésének módjáról: A VIII./b. pontban meghatározott összeget meghaladó túlfizetés esetén a következő havi számlában történő jóváírás visszafizetéssel történő rendezés

3 3. IX. Nyilatkozat az elosztói csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződés kereskedő, mint megbízott általi kezeléséről Megbízom a TIGÁZ Zrt-t a csatlakozási és az elosztóhálózat-használati szerződések kezelésével, valamint hozzájárulok a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adataim földgázelosztó részére történő átadásához. Nem kívánom megbízni a TIGÁZ Zrt-t a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés kezelésével. X. A szerződés hatálya: A szerződés időtartama: a földgáz-kereskedelmi szerződés a kereskedő által történő kézhezvétel napján jön létre és határozatlan ideig tart. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek. A Felhasználó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételek egy példányát átvette, annak tartalmát megismerte és megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelező erejűnek elfogadja. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, és végrehajtási rendelete, a Ptk., az egyéb vonatkozó jogszabályok, a szolgáltató és az egyéb gázipari engedélyesek üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak. A kereskedő fenntartja a jogot arra, hogy az Üzletszabályzatát, és az Általános Szerződési Feltételeket megváltoztassa, amelyről a Felhasználókat az Üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti. A felek jogvita esetére a kereskedő Üzletszabályzatában feltüntetett bíróság illetékességét kötik ki (kizárólagos illetékesség). Hivatkozással a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek végrehajtására, a Felhasználó kijelenti, hogy megtekintette és ismeri a 231-es Modell elnevezésű dokumentum tartalmát, amelyet a TIGÁZ Zrt. készített a hatályban lévő, a vezetők és alkalmazottak által elkövetett bűncselekmények által A felek a jelen szerződést áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a felek között korábban gázszolgáltatás biztosítása tárgyában létrejött szerződés hatályát veszti. A szerződés aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy a A Felhasználó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a kereskedő a jelen szerződés teljesítése érdekében az Üzletszabályzatában meghatározott módon és célból kezelje. Kelt:, település év hó nap Felhasználó aláírása p.h. Fizető aláírása (amennyiben a felhasználótól eltérő személy) TIGÁZ Zrt.

4

5

6

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.:

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben