TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET"

Átírás

1 III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. Az egyetemes szolgáltató a felhasználó igénye alapján szabványban rögzített minőségű gázt szolgáltat, a felhasználó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy annak ellenértékét rendszeresen megfizeti. II. A szolgáltatás minősége: Az egyetemes szolgáltató a jogszabályban, az üzletszabályzatban, a MEKH határozataiban, és az egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint nyújtja a földgázszolgáltatást. A szolgáltatás garantált színvonalának és minőségének folyamatos biztosítása érdekében a szolgáltató az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, és az MSZ 28001:2008 szabványok előírásainak megfelelő integrált irányítási rendszert üzemeltet. Az egyetemes szolgáltató a földgáz minőségi paramétereit meghatározó szabványnak megfelelő minőségű, továbbá a szolgáltatási nyomáshatárokat előíró szabványnak megfelelő nyomáshatárok közötti nyomásértéken köteles a felhasználó részére a földgázt szolgáltatni. A gázátadás helye, a fogyasztási hely telekhatára előtt elhelyezett főelzáró szerelvény, ennek hiányában a telekhatár. III. Jogok és kötelezettségek III/1. Az egyetemes szolgáltató jogai és kötelezettségei: 1. Az egyetemes szolgáltatás során az egyetemes szolgáltató a gázellátásához szükséges földgázbeszerzést, földgáztárolást, földgázszállítást, földgázelosztást és egyetemes szolgáltatást köteles biztosítani az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére. 2. Az egyetemes szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználó igénye szerinti földgázmennyiség általa beszerzésre kerüljön, az a felhasználó rendelkezésére álljon, annak elszámolása az egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti időszakonként megtörténjen, továbbá biztosítja a földgázellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 3. Az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatói működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területen lévő egyetemes szolgáltatást igénylő jogosultak tekintetében egyetemes szolgáltatási szerződéskötési kötelezettség terheli a GET-ben, a Vhr-ben és jelen üzletszabályzatban meghatározottak szerint. 4. Az egyetemes szolgáltató köteles az új felhasználók esetében a szerződéskötési szándék bejelentésétől számított 30 napon belül az egyetemes szolgáltatásra 1

2 jogosult felhasználóval a szerződést megkötni, és a szerződésben meghatározott időponttól a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó már csatlakozott a szállító- vagy elosztóvezetékhez és a felhasználó átadta a lekötött kapacitás lekötésének a jogát az egyetemes szolgáltatónak. 5. Az egyetemes szolgáltató köteles a földgázellátást az egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározott módon biztosítani. 6. Az egyetemes szolgáltató köteles ügyfélszolgálatot működtetni a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 7. Az egyetemes szolgáltató a gázszolgáltatás során tudomására jutott felhasználói adatokat, információkat a vonatkozó jogszabályok és az Üzletszabályzat előírásai szerint kezeli. 8. Az egyetemes szolgáltató a felhasználó változás bejelentésének beérkezését követő 72 órán belül kezdeményezi az elosztónál a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő, nyomásszabályozó ellenőrzését, és a fogyasztásmérő berendezés leolvasását. 9. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az igénybejelentés, az ajánlatadás, és a csatlakozási szerződés illetve elosztóhálózat-használati szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézéssel megbízza az engedélyest, úgy az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó nevében a földgázelosztónál eljárni. III/2. A felhasználó kötelezettségei: 1. A felhasználó a földgázfogyasztásának megfelelő, a felhasználási helyre kötött egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti díjat köteles fizetni. 2. A felhasználó köteles a fogyasztási és teljesítményadatokra vonatkozóan, jogszabályokban, az üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben, valamint a szerződésben meghatározott időszakos vagy rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 3. A felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet az egyetemes szolgáltatónak vagy a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. 4. Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik, illetőleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt az egyetemes szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint. Az egyetemes szolgáltatói szerződés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén is, és ennek megfelelően az új felhasználó igénybejelentéséig az elköltözött felhasználó felel a csatlakozó vezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályzó és gázmérő állapotáért, a fogyasztás díjának megfizetéséért, szerződésszegő magatartás esetén a 2

3 következményekért. A bejelentés elmulasztása illetve a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeit az egyetemes szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza. 5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyetemes szolgáltató a szerződés teljesítéséhez kifejezetten szükséges adatait az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel jogosult rögzíteni, számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozni és elemezni. IV. Mérés, elszámolás - számlázás díjfizetés A díjak, fizetési és elszámolási módok közötti váltás lehetőségeit az Üzletszabályzat tartalmazza. IV/1. Mérés A mérésre vonatkozó rendelkezéseket a GET., a Vhr. és a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza. IV/2. Elszámolás, számlázás Az elszámolás részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. Az időszakosan mérő nélküli fogyasztás elszámolása külön megállapodás szerint történik. A gázmérővel nem rendelkező felhasználási helyek földgázfogyasztásának elszámolása a külön jogszabályban meghatározottak szerint történik. A felhasználó köteles a vonatkozó jogszabály szerint egyetemes szolgáltatási alapdíjat és az elfogyasztott gázmennyiség utáni gázdíjat fizetni a jogszabályok által előírt adókkal megnövelve. Az egyetemes szolgáltatási alapdíjat és a gázdíjat számla ellenében, annak esedékességekor kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén az egyetemes szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértéke lakossági fogyasztók és társasházak esetében a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi kamat 1. Mérővel nem rendelkező felhasználási helyek Azokon a felhasználási helyeken, ahol a jogszabályi feltételek lehetővé teszik a gázmérő nélküli fogyasztást, ott a mindenkor érvényes árrendelet szerinti átalánydíjat számlázza az egyetemes szolgáltató. Átalánydíjas szerződés esetén az elszámolás időszaka 3 hónap. 2. Éves leolvasáson alapuló elszámolási és számlázási rend (20 m 3 /h névleges teljesítmény alatti felhasználók) 3

4 Az elszámolás évente egy alkalommal történik a földgázelosztó vagy megbízottja általi mérőleolvasást követően, illetve a felhasználó személyében történt változás esetén. A szolgáltató évente egy nyári hónapban nem bocsát ki számlát, ezért egy éves elszámolási időszakban legfeljebb 10 db részszámla és 1 db éves leolvasáson alapuló elszámoló számla kerül kiküldésre, az ESZSZ 6.6. pontja alapján. Leolvasási adat hiányában a szolgáltató jogosult az elfogyasztott mennyiséget becsléssel megállapítani. A becslés alapja az előző éves fogyasztás alapján megállapított gázmennyiség, amely az előző 5 év átlaghőmérséklet adatának figyelembe vételével korrigálható. Az elszámolási időszakra eső gázmennyiség az Üzletszabályzat III/6. számú függelékét képező jelleggörbe szerinti megosztás alapján kerül meghatározásra. Új beüzemelés esetén a várható éves fogyasztási mennyiség a beépített gázfogyasztó készülékek összteljesítménye vagy a benyújtott gázigény bejelentőn szereplő gázmennyiség alapján kerül meghatározásra. A felhasználó választhat az egyenletes részszámla mennyiségen alapuló számlázás vagy az egyetemes szolgáltató által meghatározott időpontban történő tényleges mérőállás közlésen (diktáláson) alapuló számlázás között. A felhasználó a számlázás módjának megváltoztatását egy éves leolvasási cikluson belül az egyéb rendkívüli esetek kivételével - egy alkalommal kérheti. Az egyetemes szolgáltató megbízásából az elosztó általi mérőleolvasásra függetlenül a választott elszámolási módtól - évente legalább egy alkalommal kerül sor. Árváltozás esetén az egyetemes szolgáltató rendkívüli leolvasást rendelhet a teljes felhasználói körre, vagy annak egy részére. Ennek hiányában az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a felhasználó jogosult az árváltozás hatályba lépését megelőző 2 napon, az árváltozás napján és az azt követő 2 napon belül (összesen 5 napig) mérőállást közölni. Az árváltozás miatt közölt mérőállás alapján nem készül rendkívüli elszámolás, az egyetemes szolgáltató a közölt adatot az árváltozás időpontját magába foglaló elszámolásban veszi figyelembe. Az egyetemes szolgáltató jogosult a havi elszámolási gyakoriságtól eltérni. Részszámlás fogyasztó esetében, amennyiben a havonta számlázandó részszámla mennyiség 0-5m3 közötti, abban az esetben félévente, 6-50 m³ közötti számlázandó havi gázmennyiség esetén két havonta, 50 m³ feletti számlázandó havi gázmennyiség esetén havonta kerül a Szolgáltató részéről számla kiállításra. Havi mérőállás közlésen alapuló elszámolási módot választó felhasználók esetén Ft összeget meg nem haladó számlaérték esetén az egyetemes szolgáltató jogosult a számla kibocsátásától eltekinteni. Ezen időszak elszámolása a következő számlában történik meg. A fentiektől a felhasználó egyedi kérése alapján az egyetemes szolgáltató eltér. a) Éves, egyenletes részszámlázás Éves, egyenletes mennyiségű részszámlázás keretében az egyetemes szolgáltató az utoljára elszámolt időszak tényleges fogyasztása alapján 4

5 határozza meg a várható éves fogyasztást. A várható éves fogyasztás megállapítása során figyelembe veheti 5 év hőmérséklet adatának átlagát. A részszámla meghatározása az Üzletszabályzatban leírtak szerint történik. A részszámlák a gázdíjon kívül az egyetemes szolgáltatási alapdíjat illetve az árrendeletek alapján meghatározott tételeket is tartalmazzák. Az éves elszámolással egy időben küldi ki az egyetemes szolgáltató a következő éves időszakra vonatkozóan megállapított részszámla mennyiségét, amelyet a felhasználó írásbeli kérelemmel módosíthat. A felhasználó, az éves elszámolási időszak alatt bekövetkező, olyan változás esetén (pl. új felhasználói berendezés beüzemelése), amely jelentős hatással van az éves fogyasztására, köteles az éves részszámla alap felülvizsgálatát kérni az egyetemes szolgáltatótól és az alapján közös megegyezéssel módosítani a részszámla alapot. Szélsőséges időjárás esetén az egyetemes szolgáltató jogosult az időjárási viszonyoknak megfelelően a részszámla mennyiségét módosítani annak érdekében, hogy a később kiállításra kerülő elszámoló számla összege a részszámlák összegétől a lehető legkisebb mértékben térjen el. Az egyetemes szolgáltató köteles erről az intézkedésről a felhasználókat a számlalevélen tájékoztatni. Amennyiben ezt a felhasználó nem fogadja el, akkor az eredeti megállapodás marad érvényben. A felhasználó a részszámla mennyiségének megváltoztatását egy leolvasási ciklusban egy alkalommal kérheti. Az éves leolvasások közötti ellenőrző vagy rendkívüli leolvasáskor rögzített mérőállások alapján az egyetemes szolgáltatónak joga van felhasználóval év közben is elszámolni, és a részszámla mennyiséget módosítani, amennyiben az ellenőrző leolvasás alapján meghatározott várható fogyasztás a tervezettől jelentős mértékben (legalább 20%-al) eltér. b) Havi mérőállás közlésen alapuló számlázás A szolgáltató által végzett éves leolvasások között havonta, felhasználói diktálás alapján készül a számla. A felhasználó köteles az egyetemes szolgáltató által meghatározott és a számlán közölt időszakban és felajánlott módon a tényleges mérőállás közlésére (diktálására). Amennyiben a felhasználó mérőállást nem közöl, abban az esetben az egyetemes szolgáltató becsléssel állapítja meg a fogyasztást. A becslés módszertanát az Üzletszabályzat tartalmazza. Az aktuális mérőállást a felhasználó az ügyfélszolgálati elérhetőségeken, sms-en, telefonon és elektronikus úton közölheti. A soron következő havi mérőállás diktálásának időpontját az aktuális gázszámla tartalmazza. Amennyiben a mérőállást a rendelkezésre álló időintervallumon kívül közli a felhasználó, az egyetemes szolgáltató a mérőállást nem köteles rögzíteni és a számlázás során figyelembe venni. Amennyiben a felhasználó három alkalommal mérőállását nem, vagy nem a meghatározott időpontban és feltételek szerint közli, az egyetemes 5

6 szolgáltató felajánlja az egyetemes szolgáltatási szerződés részszámlás elszámolási módra történő módosítását. Számlázási mód változtatását a felhasználók évente egy alkalommal kérhetik. c) Havinál gyakoribb számlázás Az egyetemes szolgáltató 12 naptári hónappal megegyező időtartamra jogosult havinál gyakoribb időszakonként kiszámlázni az elfogyasztásra kerülő gázmennyiséget azon egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók részére, akik a vonatkozó jogszabályi előírások és az Üzletszabályzatban rögzítettek alapján szerződésszegést követtek el, illetve 12 naptári hónapon belül bármely alkalommal fizetési kötelezettségüknek egyáltalán nem vagy késedelmesen tettek eleget. A gázszolgáltatásból kikapcsolt, nem lakossági fogyasztók tekintetében - a felek erre vonatkozó megállapodása esetén - az egyetemes szolgáltató a visszakapcsolást a tartozás teljes összegű megfizetése mellett a havinál gyakoribb számlakibocsátáshoz kötheti. Az érintett felhasználó részére az elszámolási időszakon belül 1 db részszámla és 1 db elszámoló számla is kibocsátásra kerül, amelyet a felhasználó a számlán szereplő fizetési esedékességnek megfelelően köteles kiegyenlíteni. A kibocsátott számlák megfizetésének elmulasztása a felhasználó szerződésszegésének minősül, amely a vonatkozó jogszabályi és üzletszabályzati rendelkezések szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Elszámolási időszakon havinál gyakoribb elszámolás esetében 30 napos időtartamot kell érteni, amelyen belül a számlázás és a tényleges fogyasztáson alapuló elszámolás az alábbi rendben történik: A felhasználó részére az aktuális elszámolási időszak első napját megelőzően legalább 15. nappal részszámla kerül kibocsátásra, amelyben az elszámolási időszakra kiszámlázásra kerülő gázmennyiséget az egyetemes szolgáltató az alábbi lehetőségek egyike szerint állapítja meg: az előző év hasonló időszakának fogyasztása, a felhasználóval kötött szerződésben rögzített várható éves fogyasztás, a beépített gázkészülékek névleges teljesítménye. Az egyetemes szolgáltató jogosult a részszámla kiegyenlítési határidejeként a tárgyidőszaki elszámolás első napját megjelölni. A havinál gyakoribb számlázással érintett felhasználási helyen a gázmérő tényleges leolvasására (a tényleges fogyasztás megállapítására) minden elszámolási időszakban sor kerül, ezt követően a valós mérőállást tartalmazó elszámoló számla kibocsátása a soron következő elszámolási időszakban történik meg. IV/3. Díjfizetés, fizetési határidők A fizetési határidőket az egyetemes szolgáltatási szerződés tartalmazza. Függetlenül attól, hogy lakossági, vagy nem lakossági fogyasztóról van szó, a számla pénzügyi teljesítésének időpontja a számlán feltüntetett fizetési határidő. 6

7 A számlák fizetési határideje az ESZSZ pontjában előírtak szerint kerül meghatározásra, amely szerint az egyetemes szolgáltató köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy annak kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon. Az egyetemes szolgáltató a pénzintézeten keresztül teljesített fizetést akkor tekinti teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a bankszámláján jóváírták. Az éves elszámolásban lévő felhasználási helyek szerződéseiben a felhasználó választhat, hogy az Ft feletti túlfizetését a következő számlájában fizetési kötelezettséget csökkentő tételként kívánja elszámoltatni, vagy kéri annak visszautalását. A visszautalás minimális összege Ft lehet. Az ez alatti rendezendő összegeket a következő számlában veszi figyelembe az egyetemes szolgáltató fizetési kötelezettséget csökkentő tételként. Az Egyetemes szolgáltató jogosult egymástól eltérő elszámolási időszakokra vonatkozóan, legfeljebb három részszámlát egy küldeményben megküldeni azzal, hogy az egyszerre megküldött részszámlák fizetési határideje nem eshet azonos időpontra, és a részszámlán feltüntetett fizetési határidő legkorábbi időpontja a számlában feltüntetett elszámolási időszak utolsó napja. A szolgáltató az aktuális havi kibocsátott számlán jogosult feltüntetni a számlakészítés időpontjában fennálló, lejárt fizetési határidejű számlák összegét és ezek kiegyenlítésére felhívni a felhasználó figyelmét. Az egyetemes szolgáltató ezen intézkedése egyben fizetési felszólításnak is minősül. V. Szerződésszegés és jogkövetkezményei: Az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó szerződésszegésének eseteit és jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat 6ic) pontja rögzíti. Az egyetemes szolgáltatási szerződésszegés kötbére: Az egyetemes szolgáltatási szerződésszegés esetén alkalmazott kötbér mértékét az Üzletszabályzat III/5. számú melléklete tartalmazza. VI. Panaszok, bejelentések intézése: A lakossági fogyasztó, illetve egyéb felhasználók panaszai benyújtásának és ügyintézés lehetőségének, módjának, és határidejének, továbbá a felhasználói jogvita rendezésének szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. VII. Az egyetemes szolgáltatói szerződés felmondása, megszűnése Az egyetemes szolgáltatói szerződés felmondásának, megszűnésének szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. 7

8 VIII. Külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások A külön díj ellenében nyújtott kiegészítő, illetőleg karbantartási szolgáltatások megnevezését, és feltételeit a vonatkozó jogszabályok és az Üzletszabályzat tartalmazza. IX. Vegyes és záró rendelkezések Az egyetemes szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozó határozatai, az egyetemes szolgáltató Üzletszabályzata és az egyéb engedélyesek üzletszabályzatai vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 8

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben