M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének a része, annak elválaszthatatlan 1. számú melléklete. A szerződés alapján a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. köteles a szerződésben meghatározott időponttól a földgázt az állami szabványokban, a műszaki előírásokban és az Üzletszabályzatában, illetve az alábbiakban meghatározott minőségben folyamatosan szolgáltatni. A Felhasználó köteles a szerződés szerint kikötött mennyiségű és minőségű földgázt átvenni, és ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni. Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Felek által kötött földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés nem rendelkezik, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Földgáz Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv az irányadó,, valamint a felek jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályokat (a földgázellátásról szóló évi XL. törvényt (a továbbiakban a GET) és az annak végrehajtására vonatkozó 19/2009. Korm. rendeletet (továbbiakban Vhr.) és egyéb rendeleteket) kell alkalmazni. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult az ÁSZF-et a mindenkori hatályos szerződéseket is érintően, egyoldalúan módosítani az Üzletszabályzatában és a jogszabályokban foglalt feltételek mellett, amikor az ÁSZF módosításai a módosítást megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazandóak. A Felek a közöttük fennálló jogviszony vonatkozásában felmerülő szakmai kifejezések és fogalmak használatakor elsősorban irányadónak az Üzletszabályzatot, majd a Szolgáltató és felhasználói jogviszonyát szabályozó hatályos jogszabályokat (Get. és kapcsolódó rendeletek stb.) tekintik. 1 A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI, MINŐSÉGI SZÍNVONALA 1.1 A teljesítés helye A szolgáltatás teljesítési helye a fogyasztási helyen a csatlakozási pont, ami a felhasználónál felszerelt gázmérő kilépő csonkja, gázmérő nélküli fogyasztás esetén a felhasználói főelzáró. A fogyasztási hely és a csatlakozási pont az egyetemes szolgáltatási szerződésben kerül pontosításra. 1.2 A vételezhető maximális gázteljesítmény A megfizetett csatlakozási díj, hálózatfejlesztési hozzájárulás ellenében vételezhető maximális gázteljesítményt, a nyilvántartott és lekötött teljesítményt a felek az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzítik. 1.3 A szolgáltatások minőségi színvonala, a szolgáltatott gáz minősége A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által a felhasználó részére átadott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648/2000. szabványban a 2/H gázcsoportra előírt minőségi követelményeknek. Eltérő minőségben a földgázelosztói engedélyes hozzájárulásával a rendszerhasználók megállapodhatnak. A földgáz minőségére vonatkozó tájékoztató adatok: Relatív sűrűség: 0,55 0,75 Fűtőérték: 34 MJ/m 3 ± 5% A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a földgázt szagosítva adja át a felhasználónak, az MSz /84. sz. szabvány előírásainak megfelelően Az egyetemes szolgáltatás minimális minőségi követelményeit és elvárt színvonalát a Magyar Energia Hivatal határozata tartalmazza. A határozat előírja az egyetemes szolgáltató számára az egyes tevékenységekhez kapcsolódó mutatókat. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

3 1.4 A megfelelő minőségi színvonaltól eltérő színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye A Magyar Energia Hivatal 690/2010. számú a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., mint egyetemes szolgáltatói engedélyes egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelményeinek meghatározása tárgyú határozata tartalmazza a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókat. A színvonalmutatókat és azok tárgyévre vonatkozó értékét az Üzletszabályzat is tartalmazza. Azokban az esetekben, amikor az egyetemes szolgáltató az előírt színvonalmutatót neki felróható okból nem tartotta be, a felhasználó részére túllépési kötbér, valamint azt meghaladó kár esetén, jogszerű igény alapján kártérítés fizetendő. A kötbér mértékét az Üzletszabályzat tartalmazza. 2 AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, VALAMINT AZ IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEI 2.1. Az egyetemes szolgáltató szolgáltatásai, jogai és kötelezettségei a./ A felhasználó földgázellátásának biztosítása Az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltató biztosítja a jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján történő földgázellátást. Az egyetemes szolgáltatónak biztosítania kell a szolgáltatási területén vele szerződést kötő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátását egy gázévre összesen 2600 napfok számig és -12 C közép-hőmérsékletéhez tartozó fogyasztási értékig. Az egyetemes szolgáltatás során az egyetemes szolgáltató a gázellátáshoz szükséges földgázbeszerzést, földgáztárolást, földgázszállítást, földgázelosztást és egyetemes szolgáltatást biztosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére, amelyre a felhasználó a szerződés aláírásával ad megbízást. Ennek érdekében a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szerződést köt a gáz beszerzéséről, szállításáról és tárolásáról a megfelelő engedélyesekkel, az elosztás igénybevételéről a földgázelosztóval. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult a felhasználók kapacitásait a rendszerüzemeltetőknél kezelni, azt közvetlenül lekötni. Az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán a felhasználó kezdeményezheti az elosztói csatlakozási szerződés valamint az elosztóhálózat-használati szerződés megkötését is. Az ellátási kötelezettség korlátai Az egyetemes szolgáltató földgázellátási kötelezettsége fennáll mindaddig, amíg a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. hatókörén kívül eső, elháríthatatlan akadály, vis major az elosztórendszeren végzett munka, melyről a felhasználó a gázömlés-üzemzavar elhárítás kivételével - a szerződés szerinti előzetes értesítést kap, a felhasználó szerződésbe ütköző magatartása illetve tevékenysége, a felhasználót érintő korlátozás, a szolgáltatás ideiglenes felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, a felhasználó kikapcsolásához nem vezet. b./ Meghatározott szolgáltatási színvonalú ügyfélszolgálat biztosítása Az egyetemes szolgáltató a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására, orvoslására és a felhasználók tájékoztatására telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben ügyfélszolgálatot működtet. Az állandó ügyfélszolgálati irodán biztosított az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása, a készpénz-átutalási megbízás rendelkezésre tartása és a bankkártyás fizetési lehetőség. Az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatára vonatkozó részletes rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza. c./ A felhasználói panasz benyújtásának, ügyintézésének rendje, valamint a benyújtás és az ügyintézés módja, eljárás a felhasználókkal szembeni jogsértések esetén Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

4 A felhasználó jogosult a szolgáltatás bármely feltételével kapcsolatban írásban, személyesen, elektronikus úton, telefonon észrevételt tenni. A felhasználói reklamációkat, panaszügyeket az egyetemes szolgáltató köteles kivizsgálni. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az ügyfélszolgálati irodában írásban benyújtott és szóban előadott, de el nem intézett beadványokat igazolás ellenében veszi át és az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrzi. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetén is biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. Ennek érdekében egyedi ügyszámot alkalmaz, amelyről a hívás során tájékoztatja a felhasználót. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. mellőzheti. A fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott békéltető testület hatáskörébe tartozik a felhasználó és az egyetemes szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala. A Magyar Energia Hivatal általános és egyetemes jogutódja, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eljár az egyetemes szolgáltatóval szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági fogyasztói panaszok esetén. Továbbá a GET 64. (3b) - (4) bekezdéseiben meghatározottak alapján a Hivatal jár el a 64. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is, ha azok szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak. Az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok ügyében a felsoroltak kivételével - a Hivatal jár el. A Hivatal eljárása során a a GET 64 (3a) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja. A felsorolt, kivételt képező fogyasztói panaszok esetében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Az engedélyesnek a felhasználó által nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a felhasználó által az illetékes hatósághoz benyújtott kérelemének (panaszának) a következőket kell tartalmaznia: a kérelmező neve, elérhetősége, az érintett felhasználási hely, a beadvány tárgyának rövid leírása, a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, az engedélyeshez benyújtott panasz igazolására szolgáló igazolást, vagy egyedi ügyszámot, vagy postai úton benyújtott panasz esetén a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, a kért intézkedés megjelölését, a kérelmező aláírását. A panaszkezelés rendjének további szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. d./ A védendő felhasználóknak nyújtott szolgáltatások A védendő felhasználók a védelemre jogosító tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő felhasználóként részesülhetnek az egyetemes szolgáltató által nyújtott kedvezményes elbánásban és kedvezményben. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a védendő felhasználókat megillető kedvezményeket a jogszabályokban és az Üzletszabályzatban részletesen meghatározottak szerint biztosítja. A védendő felhasználói nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő fogyasztók az Üzletszabályzatban vagy az annak és a Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

5 szerződésnek is mellékletét képező általános szerződési feltételekben foglaltak szerint vehetik igénybe a nekik járó kedvezményeket, illetve kötelesek teljesíteni az ott meghatározott kötelezettségeiket. e./ ea./ Az elosztó, vagy megbízottja fogyasztásmérő berendezés leolvasási, mérő, nyomásszabályozó, gázellátó rendszer ellenőrzési jogosultsága, hitelesítési, karbantartási, felújítási és javítási kötelezettsége A földgáz mérésére alkalmas, a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott mérőteljesítményű és típusú gázmérő vagy mérési rendszer a földgázelosztó tulajdonát képezi. A földgázelosztó gondoskodik annak felszereléséről, üzemeltetéséről, karbantartásáról, időszakos hitelesítéséről. A gázmérővel és a felhasználói nyomáscsökkentővel kapcsolatos, a földgázelosztó feladatát képező tevékenységek (felszerelés, karbantartás és hitelesítés stb.), továbbá a berendezések költségei a földgázelosztót terhelik. A felhasználói nyomásszabályozóra vonatkozó műszaki követelményeket a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza. Átalánydíjas szerződéssel rendelkező felhasználónál gázmérő nem kerül felszerelésre. Az elosztó vagy megbízottja jogosult a gázellátó rendszer, a mérő és a nyomásszabályozó ellenőrzésére a jogszabályokban és az földgázelosztó üzletszabályzatban foglaltak szerint. A gázmérő vagy mérési rendszer telepítéséhez szükséges mérési hely kialakítása és biztosítása a felhasználó kötelezettsége saját költségén. Ha a gázmérő cseréjére a felhasználó állagmegóvási kötelezettségének elmulasztása miatt kerül sor, az ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználó viseli. eb./ ec./ Az elosztó a szolgáltatást a gázelosztó vezeték karbantartása, átalakítása, felújítása, hibaelhárítása, cseréje és új felhasználó bekapcsolása esetén más műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti. Az egyetemes szolgáltató az elosztóval együttműködve az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles. A veszélyhelyzet megszüntetése a vezeték üzemben tartóját, költségei a veszélyhelyzet előidézőjét terhelik. f./ A gázszünettel járó munkálatok esetén a szüneteltetés rendjének közzététele A szüneteltetés kezdő időpontját és várható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az elosztó az üzletszabályzatában foglaltak szerint hálózatrekonstrukció, felújítás, hálózatfejlesztés és új felhasználó bekapcsolása esetén legalább 15 nappal, tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább három hónappal korábban a helyileg szokásos módon a felhasználók tudomására hozza. Gázömlés, üzemzavar esetén a szolgáltatás előzetes bejelentés nélkül is szüneteltethető, de az érintett felhasználókat a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell. Ha a karbantartás időpontjában változás történne, az érintett felhasználókat az elosztó a fentiek szerint tájékoztatja. A szolgáltatás jogszerű szüneteltetése esetén az engedélyeseket kártérítési felelősség nem terheli. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó valamennyi elosztói engedélyes üzletszabályzatát a honlapján közzéteszi. 2.2 A felhasználó kötelezettségei a./ Mérőleolvasás és ellenőrzés A felhasználó köteles az elszámolás alapját képező mérőberendezés leolvasásának lehetőségét az elosztó, vagy az elosztó képviselőjének megjelenésekor, illetve előre egyeztetett időpontban biztosítani. b./ Változás a felek személyében A felhasználó személyében történt változás a megfelelő eljárást követően az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnését eredményezi a régi felhasználóval. Az új felhasználó a változás bejelentésével egyidejűleg új Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

6 igénybejelentést köteles tenni. Az igénybejelentés és a szerződéskötés elmulasztása esetén a beköltöző személy szerződés nélkül vételez, amelyre az elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. A felhasználó személyében bekövetkező változást az elköltöző felhasználó a változást követő 15 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak bejelenteni. A fogyasztási hely visszamenőleges átírására kizárólag a szerződő halála esetén van lehetőség, ebben az esetben a bejelentés határideje a felhasználó elhalálozásától számított 6 hónap. A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb jogcímen használónak a kapacitás lekötés jogát átadhatja, amennyiben nincs lejárt számlatartozása a kereskedő vagy a rendszerüzemeltető felé. A felhasználó-változást köteles bejelenteni az új és a régi felhasználó is. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásáig a korábbi felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és a fogyasztásmérő berendezés állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szabálytalan vételezés esetén a következményekért. A korábbi felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés bejelentést követő 30 napon belül a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben egy felhasználási helyen a bérlő kíván egyetemes szolgáltatói szerződést kötni, rendelkeznie kell a tulajdonos nyilatkozatával, melyben az kapacitás lekötésének jogát a bérlőnek átadta. A tulajdonos csak a kapacitás lekötési jog írásban történő visszaszármaztatását követően köthet újra egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Mind a két esetben a szerződő fél váltásnak elengedhetetlen feltétele a felhasználási helyre vonatkozó tartozás megfizetése. A felhasználó-változás bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány -, az Üzletszabályzat 4/b. illetve 4/c. sz. melléklete - rendelkezésre áll a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, illetve elektronikus formátumban letölthető a társaság honlapjáról. Ha a felhasználó más személyt bíz meg azzal, hogy az ügyintézés során a képviseletében eljárjon, ehhez két tanú által aláírt (név, cím) meghatalmazásra van szükség. A gázmérő átírása és az új felhasználóval egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése kérhető személyesen és írásban a szükséges dokumentumok bemutatásával és/vagy postai úton történő megküldésével. A felhasználó személyében bekövetkező változás esetén az egyetemes szolgáltató felhívására a földgázelosztó a csatlakozóvezeték és mérőberendezés állapotát a helyszínen térítésmentesen ellenőrzi, és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásának részletes szabályait az elosztó üzletszabályzata tartalmazza. A felhasználási helyről elköltöző és a beköltöző felhasználó egyaránt köteles a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. -vel együttműködni annak érdekében, hogy a földgázelosztó a csatlakozó és mérőberendezések helyszíni ellenőrzését végrehajthassa. Az egyetemes szolgáltatási szerződés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén. A felhasználó-változás bejelentésének elmulasztása vagy a helyszíni ellenőrzés megakadályozása esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az új felhasználó igénybejelentéséig az elköltöző felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és gázmérő állapotáért, a fogyasztás és a rendszerhasználat díjának megfizetéséért, a szabálytalan vagy jogellenes vételezéssel megvalósított szerződésszegések és az egyéb szerződésszegő magatartások jogkövetkezményeiért mindaddig, amíg a felhasználási hely ellenőrzése meg nem történik. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót terheli. Amennyiben a felhasználó-változás nem kerül bejelentésre, a bejelentés elmulasztásából eredő mindennemű további kárért (beleértve a szabálytalan vételezésből eredő jogkövetkezményeket) a felhasználók egyetemlegesen Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

7 felelnek. A felhasználó változás bejelentésének elmulasztására vagy határidőn túl történő megtételére vonatkozó kötbér mértékét az Üzletszabályzat tartalmazza. A bejelentést tevő felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a fogyasztási helyen vételezni kezdő új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére a helyszíni ellenőrzés a bejelentést követő 30 napon belül nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót terheli. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. köteles a felhasználási helyről elköltöző, illetve a felhasználási helyen az egyetemes szolgáltatás igénybevételével felhagyó, továbbá a szolgáltatót váltó felhasználóval az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével a szerződés megszűnésének napjára egymással teljes körűen elszámolni. A felhasználó köteles a még meg nem fizetett tartozásait megfizetni. A tartozásokat - egyéb esedékessé vált tartozás hiányában - a kilépéskor készített végleges elszámolásról szóló számla megfizetésével kell rendezettnek tekinteni. Az elszámolást a szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül el kell végezni. Ha a nyilvántartott kapacitások lekötésével történő rendelkezési jog a felhasználási hely tulajdonosához visszakerül, és ezen kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a kapacitás szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni. c./ A szolgáltatás szüneteltetése a felhasználó kezdeményezése esetén A felhasználó az egyetemes szolgáltatónál írásban kérheti a rendszerhasználat szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát. A szüneteltetés feltétele a földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő leszerelése, melynek költségei a felhasználót terhelik. Egyéb esetekben a szüneteltetés időtartamára a felhasználói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre, melynek költségei szintén a felhasználót terhelik. Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha a gázmérő nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a fogyasztási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik. A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a gázmérő felszerelése vagy a felhasználói főelzáró nyitása, melynek költségei a felhasználót terhelik. A költségviselési kötelezettség abban az esetben is terheli a mindenkori felhasználót, ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem a fogyasztási helyet használó új felhasználó kéri. A felhasználót a szüneteltetés időtartamára díjfizetési kötelezettség, a földgázelosztót elosztási szolgáltatási kötelezettség, az egyetemes szolgáltatót egyetemes szolgáltatási kötelezettség nem terheli. A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a gázmérő felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, melynek költségei a felhasználót terhelik. A költségviselési kötelezettség abban az esetben is terheli a mindenkori felhasználót, ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem a felhasználási helyet használó új felhasználó kéri. A szüneteltetést követően az ismételt bekapcsoláshoz, illetve üzembe helyezéshez kapcsolódó költségeket minden esetben a felhasználó köteles viselni. d./ A felhasználó tájékoztatási kötelezettsége A felhasználó és a megállapodás szerinti eltérő fizető köteles a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-nek minden olyan információt rendelkezésére bocsátani, amelyekre számára a jelen szerződésből és a hatályos jogszabályokból származó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához elengedhetetlen szüksége van. Az egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok, és a valóságnak megfelelnek. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

8 A felhasználó jelen szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett bárminemű változást köteles a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-nek 15 napon belül bejelenteni, írásban a szerződés módosítását kezdeményezni. Ha a felhasználó a felhasználás helyéről elköltözik, köteles azt az elköltözést követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatónak bejelenteni, és egyetemes szolgáltatási szerződését írásban felmondani, valamint új levelezési címét, elérhetőségét megadni az elszámolás megküldése érdekében. A szerződés eredeti tartalommal marad hatályos a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén és a felhasználó ennek megfelelően felel a fogyasztás díjának megfizetéséért, szerződésszegő magatartás esetén a következményekért, illetve a bejelentés elmulasztásának vagy a késedelmes bejelentésnek egyéb következményeiért. Amennyiben a felhasználó számlázást és elszámolást érintő adatai változnak, azokat a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a módosítást kezdeményező írott bejelentés kézhezvételét követően átvezeti informatikai alkalmazásában. Amennyiben a szerződéses adatokban bekövetkezett változást a felhasználó nem jelenti be, akkor ezzel szerződésszegést követ el, s viseli ennek a teljes felelősségét. Amennyiben az ilyen szerződésszegő magatartás következményei anyagi kárt okoznak, úgy a felhasználót kártérítési kötelezettség is terheli. 3 A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, A VÁLASZTHATÓ FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI MÓDOK, AZ EZEK KÖZÖTTI VÁLTÁS LEHETŐSÉGE, MÓDJA FELTÉTELEI. A FELHASZNÁLÓ TARIFA BESOROLÁSA ÉS AZ ALKALMAZOTT ÁRSZABÁS, AZ ÁRAK, DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA, ALKALMAZÁSUK FELTÉTELEI 3.1 Az egyetemes szolgáltató a felhasználó által vételezett gázmennyiség alapján számított hőmennyiség ellenértékét az Üzletszabályzatban foglaltak szerint számolja el. A felhasználó a szolgáltatott földgázért gázdíjat és alapdíjat fizet. Az érvényes árakra, díjakra vonatkozó tájékoztatást a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. honlapján és a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül adja meg. 3.2 Az alapdíjat hóközi felhasználóváltozás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni. 3.3 A felhasználó a fogyasztási helyen felszerelt gázmérő névleges teljesítménye alapján a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fogyasztási helyenként alapdíjat fizet. Ha a felhasználó egy fogyasztási helyén több gázmérő található, az adott árszabáson belüli szabályokat a gázmérők névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni. Az alapdíj gázévre vonatkozik és havi rendszerességgel, az éves díj 1/12-ének megfelelő összegek formájában kell megfizetni. Amennyiben a fogyasztás mértéke, vagy a felhasználóval történt megállapodás miatt részszámla nem készül, az alapdíj a végszámlán kerül kiszámlázásra. 3.4 Gázmérő nélküli, ún. átalánydíjas felhasználók alapdíjat nem fizetnek. 3.5 Az alapdíjas felhasználónak az alapdíjat akkor is meg kell fizetnie, ha a szolgáltatást nem veszi igénybe, kivéve ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti a szolgáltató. Ebben az esetben a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni, azonban a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját A választható fizetési és számlázási módokat az Üzletszabályzat tartalmazza. A fizetés és számlázás, az ezek közötti váltás módjára, feltételeire, az aktuális igénybe vehető kedvezményekre és az igénybevétel feltételére vonatkozó részletes tájékoztatást az egyetemes szolgáltató honlapján és eseti, számla melletti tájékoztató anyagokban ad tájékoztatást. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

9 3.7. A külön díj ellenében nyújtható szolgáltatásokat, és azok díjait az üzletszabályzat 4. sz. függeléke tartalmazza. 4 AZ ELSZÁMOLÁS RENDJE 4.1 Mennyiség- és minőségmérés A szolgáltatott földgáz mennyiségének mérése és kiértékelése a mérésügyi törvény és az érvényes szabványok figyelembevételével történik. Az elosztói engedélyes által biztosított mérőberendezések - a gázmérő, távadó, átszámító egységek - kielégítik a hatályos jogszabályok és szabványok előírásait A felhasználó bármikor kérheti az elosztó mérőberendezésének, illetve a gázmérő tartozékainak méréstechnikai ellenőrzését. Ha a rendkívüli bevizsgálás során a mérési pontosság nem haladja meg a megengedett értéket, akkor a bevizsgálás költségei a felhasználót terhelik. 4.2 A fogyasztás elszámolása A díjtételeket az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kell megfizetni a jogszabályokban és az Üzletszabályzatban meghatározott alapszolgáltatások ellenértékeként. Az egyetemes szolgáltatás díjtétele a rendszerhasználati díjakat is tartalmazza. A minőségi és mennyiségi meghatározás 288,15 K termodinamikai hőmérsékletű és 101,325 kpa abszolút nyomású földgázra (gáztechnikai normál állapot) vonatkozik Az elszámolási időszakra az egyetemes szolgáltató által a felhasználónak értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a fogyasztási hely mérésére szolgáló gázmérő földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján (ennek elmulasztása esetén becsléssel) állapítja meg Az elszámolás alapja a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a gázmérőn leolvasott érték, amelyet a földgázelosztó gáztechnikai normál m 3 -re számít át. A gáztechnikai normál m 3 -re átszámítás szabályait a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza. A földgázfogyasztás elszámolása évente, a mindenkor az Üzletszabályzatban foglaltak szerint történik. Az elszámolási időszak megegyezik a leolvasási időszakkal. 4.3 Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén Hibás, vagy lejárt hitelesítésű mérővel történt gázvételezés számlázásához szükséges adatokat az elosztói engedélyes állapítja meg. Az elszámolás rendjét az elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza részletesen. 5 A LEOLVASÁSI, ELSZÁMOLÁSI, SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAKOK, SZÁMLÁZÁS ÉS A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI, A VÁLASZTHATÓ FIZETÉSI MÓDOK. AZ IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ IGÉNYBE VÉTEL FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE. 5.1 Leolvasási gyakoriság A gázmérő leolvasására az elosztói engedélyes Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően, az egyetemes szolgáltató vagy az elosztó által meghatározott időpontban kerül sor. A leolvasás várható időpontjáról az egyetemes szolgáltató a számlán tájékoztatja a felhasználót. A gázmérőt a földgázelosztó, vagy megbízottja olvassa le az elosztó Üzletszabályzatában foglaltak szerint. Az elosztó bármikor jogosult a mérő műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és leolvasására. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

10 A felhasználó köteles lehetővé tenni, hogy a földgázelosztó vagy megbízottja a gázmérőt a vele kötött szerződésnek megfelelő időszakban leolvassa és ellenőrizze. Amennyiben a felhasználó a leolvasás lehetőségét a földgázelosztónak, vagy megbízottjának nem teszi lehetővé, akkor a földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében az illetékes jegyzőhöz fordulhat. 5.2 A számlázás módja Részszámlázás Az elszámolási időszakon belül, az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatási szerződésben vagy Üzletszabályzatban meghatározott rendszerességgel a Felhasználó részére részszámlát bocsát ki, ahol a számlázott mennyiség megállapításánál figyelembe veszi a felhasználó várható éves fogyasztását és fogyasztási profilját (fogyasztási szokásait), vagy megegyezés szerint havonta egyenletesen elosztva számlázza az éves várható fogyasztást. A várható éves fogyasztást a szolgáltató az éves leolvasást követően az előző elszámolási időszak fogyasztásával és szükség esetén az időjárási tényezők figyelembevételével aktualizálhatja számlázási rendszerében. Közös megegyezés esetén a havi számlakibocsátásnál ritkább számlázásban is megállapodhatnak a felek. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató két leolvasási időszak között a Felhasználó részére a fogyasztási profilja alapján állítja ki a részszámlákat. A Felhasználó a számlázási módra vonatkozóan évente egy alkalommal, a felhasználási hely leolvasását megelőző 30 napon belül kezdeményezhet módosítást. A Szolgáltató az új számlázási módot az elszámoló számlát követő első részszámla elkészítésétől kezdődően alkalmazza. A felhasználó kezdeményezheti a számlázás alapjául szolgáló, várható éves fogyasztás korrigálását. Amennyiben a felhasználó által kért csökkentés következményeként a következő elszámoló számla értéke a profil szerint várt mennyiséget meghaladja, a Szolgáltatónak jogában áll az elszámoló számla megfizetésére vonatkozó részletfizetési kérelmet visszautasítani. A Felhasználó a leolvasás várható időpontját a számlán feltüntetett tájékoztató adatoknál tudja nyomon követni. A felhasználó által közölt havi tényfogyasztás alapján történő számlázás (diktálás) A felhasználó külön megállapodás alapján havi tényfogyasztás alapján történő számlázást is kérhet, ha vállalja a mérőállás havi közlését (diktálását). Elszámoló számla kibocsátásra ebben az esetben is évente egyszer kerül sor. A felhasználó köteles a részszámlán feltüntetett időszakon belül eleget tenni az adatközlésnek. Az éves leolvasás időszakában a Szolgáltató az elosztói engedélyes adatközlése alapján állítja ki az elszámoló számlát, függetlenül a Felhasználó adatközlésétől. Amennyiben a felhasználó havi mérőállás bejelentési kötelezettségének a megadott időszakban nem tesz eleget (beleértve azt az esetet is, ha nem megfelelő időpontban diktál), úgy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a tárgyhavi szolgáltatási időszakra vonatkozóan, az adott időszak fogyasztási profiljának adatai alapján részszámlát bocsát ki. Havi tényfogyasztás alapján történő számlázás (a leolvasás gyakoriságától függően) 20 m 3 /h feletti mérő összteljesítmény esetén a havi leolvasási eredmény alapján készül havonta elszámoló számla. A mérő nélküli felhasználók számlázása A Szolgáltató megállapodhat felhasználóival a gázfogyasztásmérő nélküli, átalánydíjas elszámolásában. Átalánydíjas szolgáltatás esetén a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, ezért a Szolgáltató a mindenkor érvényes árszabás szerinti átalánydíjat számítja fel. Mérő nélküli, átalánydíjas elszámolás esetén a számlázás az általános egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal történik. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

11 Számlázás sikertelen leolvasás esetén Amennyiben a leolvasás sikertelen, a földgázelosztó köteles az esedékes számla alapját képező földgáz mennyiségét becsült mérőállással megállapítani, és azt 3 napon belül a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-nek átadni Számlamegosztás árváltozás esetén Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a felhasználó jogosult a gázmérő aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni. Az egyetemes szolgáltató jogosult ellenőrző mérőleolvasást végezni. Az ellenőrző leolvasás és diktált mérőállás eltérő időpontja miatti indokolt eltérés meghatározását a felhasználó tényleges fogyasztása és a fogyasztási profilja alapján kell elvégezni. Amennyiben az indokolt eltéréssel korrigált diktált mérőállás lényegesen több vagy kevesebb az ellenőrzés során leolvasott mérőállástól akkor egyetemes szolgáltató a leolvasott mérőállást veszi figyelembe a számlázás során. Ha a felhasználó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult az elszámolási rendszerben rendelkezésre álló algoritmus alapján megosztani és a megosztás szerint elszámolni a felhasználóval. Az így meghatározott mérőállástól alkalmazza a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az új árat. Az elszámolási időszak végén a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a két mérőleolvasás közötti teljes időszakot számolja el a rendelkezésre álló közbenső mérőállás és az alkalmazandó ár figyelembe vételével Számlakifogásolások intézésének rendje A felhasználók számlakifogásaikat az ügyfélszolgálaton jelezhetik. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség 150%-át meghaladja. Azonos időszak alatt egyforma elszámolási időszak értendő. Ha az elszámolási időszak mértékében változás következik be, az azonos időszakra vetített mennyiséget az elszámolási rendszerben rendelkezésre álló adatok és algoritmus alapján kell kiszámítani. Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a felhasználót írásban értesíteni A számla fizetés módja, fizetési határidők, kockázati besorolás A számla kiegyenlítése a felhasználó által a szerződésben választott módon történik. A számlák kiegyenlítése során a felhasználók az alábbi fizetési módok közül választhatnak: készpénz-átutalási megbízás lakossági folyószámláról történő fizetés (csoportos beszedés) azonnali inkasszó egyedi banki átutalás e-befizetés bankkártyával történő fizetés (személyes ügyfélszolgálati irodán) Abban az esetben, ha a felhasználó a lakossági folyószámláról történő csoportos beszedés fizetési módot választja, köteles számlavezető pénzintézete felé bejelenteni a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-nek, ill. megbízottjának a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogát. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

12 Átutalás esetén a felhasználó az esedékes díjat a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., illetve megbízottja gázszámlán feltüntetett bankszámlájára utalja át. Ha a gázszolgáltatást egy szerződés alapján többen veszik igénybe (több felhasználó van), egyetemlegesen felelnek a fogyasztott gáz díjának megfizetéséért. Amennyiben a fizető és a felhasználó személye eltér, az egyetemes szolgáltatóval szemben egyetemlegesen felelnek a számla megfizetéséért. Fizetési határidők Eltérő megállapodás hiányában a felhasználó (fizető) köteles a számlában feltüntetett díjat csekkfizetés (készpénz átutalási megbízás) és egyedi átutalás esetén a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig, vagy a pénzintézethez történő benyújtáskor (lakossági folyószámláról történő fizetés /csoportos beszedés) megfizetni. Ha törvény, vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérően nem rendelkeznek, a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor tekinti a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a bankszámláján jóváírták. A számla késedelmes megfizetése esetén a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására, amelynek mértéke eltérő megállapodás hiányában - a Ptk. szerinti. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult a felhasználó késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt költségek (pl. postaköltség, behajtási költség, illetve nem lakossági felhasználó esetén a hatályos Ptk. szerinti behajtási költségátalány stb.) miatt kártérítés kiterhelésére Különbözetek elszámolása A jogszabály rendelkezései szerint, ha az elszámolás eredményeként a felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, akkor az egyetemes szolgáltató 1000 forintot meg nem haladó összeg esetén a felhasználót megillető összeget a felhasználó következő számlájában számolja el, 1000 forintot meghaladó összeg esetén a felhasználó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles azt a felhasználónak visszafizetni. Az 5.6. pontban foglaltaktól a felhasználóval kötött egyetemes szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint lehet eltérni.. Elszámolás alkalmával a folyószámla egyenlegét a kombinált számla esetén az egyéb számlákkal megegyező módon a számla fizetendő összesen összegével kell aktualizálni Fizetési kedvezmények Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. E rendelkezés nem mentesíti az egyetemes szolgáltatót a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az illetékes önkormányzatokkal való együttműködés keretében biztosítja az önkormányzati határozatban foglaltak szerinti fizetési kedvezményt. Erre vonatkozó írásbeli kérelmet az ügyfélszolgálaton kell benyújtani Gázszolgáltatás felfüggesztése, a felhasználó kikapcsolása Amennyiben a felhasználó a kibocsátott számla ellenértékét a megjelölt határidőig nem egyenlíti ki, az egyetemes szolgáltató a felhasználó részére fizetési felszólítást küld. Az egyetemes szolgáltató a fizetési felszólítással és Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

13 hátralékkezeléssel összefüggő tevékenységéért jogosult esetenként a tényleges költségeket felszámítani. A különdíjat a felhasználó köteles kiegyenlíteni. A felhasználók kikapcsolására vonatkozó részletes szabályokat és eljárást a Get., a Vhr. és az Üzletszabályzat tartalmazza. A gázszolgáltatásból szerződésszegés miatt kikapcsolt felhasználó a kikapcsolás időtartamára is köteles az alapdíjat megfizetni. 5.9 Egyéb feltételek Az egyetemes szolgáltató jogosult a gázmérő leolvasási időszakának - átalánydíjas szerződéssel rendelkező felhasználó esetében az elszámolás időszakának - megváltoztatására, amelyről a felhasználót írásban értesíti A postai levelezési cím változását és egyéb adatai változását a felhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni. 6. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, A SZOLGÁLTATÁSBÓL VALÓ KIKAPCSOLÁS RÉSZLETES FELTÉTELEI 6.1. Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének minősül, ha a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti - Ennek minősül, ha az egyetemes szolgáltató a felhasználási hellyel vagy a felhasználó személyével kapcsolatos, a szerződéből eredő jogok gyakorlásához, valamint kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatot annak megváltozásának bejelentését követően a nyilvántartási rendszerben 15 napot meghaladóan nem vezeti át, vagy az átvezetést elmulasztja. - Ennek minősül az is, ha az egyetemes szolgáltató a számlázással kapcsolatos kötelezettségeit normál üzemvitel mellett megszegi. Jogkövetkezménye: az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű kötbér fizetése a felhasználó részére a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírtakat nem vagy nem megfelelően nyújtja Jogkövetkezménye: az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű kötbér fizetése a felhasználó részére Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, és az egyetemes szolgáltató a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül nem kezdeményezi a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, az alábbiak szerint: - amennyiben az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését és ennek igazolását követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor. - amennyiben az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését és ennek igazolását követő 72 órán kívülkerül sor. Jogkövetkezménye: az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű kötbér fizetése a felhasználó részére a védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatát nem látja el Jogkövetkezménye: az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét képező kötbértábla szerinti mértékű kötbér fizetése a felhasználó részére A fentieken kívül az Üzletszabályzatban, jogszabályban foglalt szerződési feltételeket egyéb módon megsérti Jogkövetkezménye: kártérítés 6.2. A felhasználó szerződésszegésének minősül, ha az egyetemes szolgáltatás díját - beleértve az egyetemes szolgáltatón keresztül megfizetett rendszerhasználati díjat, pótdíjat és egyéb díjakat is - nem, vagy nem a szerződésben meghatározott határidőben, késedelmesen fizeti meg Jogkövetkezményei: o o o a Ptk. szerinti késedelmi kamat a fizetési felszólítók valamint a kikapcsolási értesítők díjának megfizetése Lakossági fogyasztó esetén: a Get. és a Vhr. által meghatározott kikapcsolási feltételek fennállása esetén: kikapcsolás és az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondása vagy a nem védendő lakossági fogyasztó Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

14 o o o o esetében a további szolgáltatás vagy a visszakapcsolás előre fizető mérő felszereléséhez kötése, amelynek felszerelése a fogyasztó költségén történik. nem lakossági felhasználó esetében: kikapcsolás és az egyetemes szolgáltatási szerződés azonnali felmondása és/vagy pénzügyi biztosíték kérése a Ptk. szerinti behajtási költségátalány megfizetése a kikapcsolás és a kikapcsolás utáni visszakapcsolás megvalósulása esetén a visszakapcsolás költségének megfizetése az elosztó engedélyes részére kártérítés fizetése A szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, ide értve a szerződő fél személyében történt változást is. Jogkövetkezménye: o az Üzletszabályzat 5. számú mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér fizetése a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. részére A szerződő fél személyében történt változást nem, vagy késedelmesen jelenti be. Jogkövetkezménye: o az Üzletszabályzat 5. számú mellékletét képező kötbértábla szerinti kötbér fizetése a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. részére A fentieken kívül az üzletszabályzatban, jogszabályban foglalt szerződési feltételeket, az egyetemes szolgáltatási szerződésben foglaltakat egyéb módon megsérti Jogkövetkezményei: o kártérítés fizetése A szerződésszegésnek az egyes pontokban meghatározott jogkövetkezményei együttesen is alkalmazhatók. Kártérítés alatt a harmadik személyeknek okozott károkat is érteni kell. 6.3 A kötbér A kötbér mértékét az Üzletszabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza. A felhasználó jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által alkalmazott kötbérekre vonatkozó tájékoztatást átvette. 6.4 Kártérítés A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. és a felhasználó a szerződésszegéssel okozott, kötbérrel nem fedezett igazolt közvetlen kárt köteles a másik félnek megtéríteni. A felek kártérítési felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz a fél mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a másik fél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Mentesül mindkét fél a kár megtérítésének kötelezettsége alól, amennyiben a kár egyik félnek sem felróható külső elháríthatatlan ok, erőhatalom (vis maior) következtében merült fel, és amelynek károsító hatása emberi erővel objektíve nem hárítható el (pl.: természeti katasztrófák, vagy emberi cselekmény: vandalizmus, háború, terrorcselekmény). A kártérítés további szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. 6.5 Szabálytalan vételezés és a szerződés nélküli vételezés A szabálytalan vételezés és a szerződés nélküli vételezés az elosztói engedélyes hatáskörébe tartozó szerződésszegési esetek, amelyeket részletesen, azok jogkövetkezményeivel együtt az elosztóhálózat-használati szerződés és az elosztói üzletszabályzat tartalmaz, amelyek közvetlenül hatályosak a felhasználóra. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

15 6.7 A kikapcsolás és visszakapcsolás eljárásrendje a.) A kikapcsolás eljárásrendje lakossági felhasználóknál A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a lakossági felhasználók földgázellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni az elosztói engedélyesnél: a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett, a lakossági fogyasztó. által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén azok a lakossági felhasználóval nem vezettek eredményre, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a felhasználót legalább kétszer (másodszor az átvétel igazolására alkalmas módon), postai vagy - a felhasználó hozzájárulása esetén - elektronikus úton írásban értesítette, és az értesítésben a felhasználó figyelmét felhívta a nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségére, valamint a szociálisan rászoruló felhasználókat a Get. és a Vhr. alapján megillető kedvezményekre, az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségére. Ha a 60 napot meghaladó fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered, a földgázkereskedő a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolását a nem számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítését igazolható módon megindította. A földgázkereskedő a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő fizetési késedelem miatti kikapcsolásának kezdeményezését a földgázelosztó felé legkorábban a fizetési kötelezettség lejáratát követő 63. napon teheti meg. A felhasználó kikapcsolására nem kerülhet sor munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon. Amennyiben a védendő felhasználók nyilvántartásában szociálisan rászoruló felhasználóként nem szereplő felhasználó a tartozását nem fizette meg, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a felhasználót a védendő felhasználókat megillető kedvezményekről, a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a jogszabály szerinti, kérelemként használható adatlapot. A védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételre vonatkozó kérelem benyújtásakor folyamatban lévő kikapcsolási eljárást a kérelem elbírálásáig a földgázelosztó felfüggeszti. A felhasználó téli kikapcsolása és a védendő (szociálisan rászoruló) felhasználó kikapcsolására a jogszabályok és az Üzletszabályzat előírásai az irányadóak. b.) A kikapcsolás eljárásrendje nem lakossági felhasználóknál A nem lakossági felhasználó kikapcsolására 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén kerülhet sor. A kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó értesítést a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon kell közölni a nem lakossági felhasználóval. 7 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNTETÉSE 7.1 A szerződés módosítása Az egyetemes szolgáltatási szerződést a felek a jelen ÁSZF kivételével - közös megegyezéssel módosíthatják. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

16 7.1.2 Általános szerződési feltételnek minősülnek a Polgári Törvénykönyv alapján azok a szerződési feltételek, amelyeket a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a felhasználó közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltételnek minősítés szempontjából közömbös a szerződési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a körülmény, hogy a feltételek a szerződési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek meg. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a GET és a Ptk. alapján jogosult az egyetemes szolgáltatási szerződés üzletszabályzatban meghatározott, általa egyoldalúan változtatható feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban köteles a várható módosításokat azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal legalább egy országos napilapban és legalább egy helyi lapban, legalább 2 alkalommal megjelentetni, az ügyfélszolgálati irodákban és a társaság honlapján közzétenni, valamint az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, és a szerződés felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni. Az Üzletszabályzatban szereplő szerződési feltételek egyoldalú módosításának előfeltétele az Üzletszabályzat módosítása, s annak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal általi jóváhagyása. Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege megtekinthető a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. honlapján, illetve az ügyfélszolgálatokon A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a rendeletben közzétett, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árakat a kihirdetést követő 3 napon belül közzéteszi a társaság honlapján. Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változása esetén az egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan, írásban, vagy a felhasználóval történt megállapodás szerint ben tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie. Az Általános Szerződési Feltételek megváltozásának Magyar Energia Hivatal általi jóváhagyását követően, a változásról szóló értesítésben meghatározott időpontban az egyetemes szolgáltatási szerződés is módosul A szerződés rendes felmondása a felhasználó részéről A felhasználó részéről történő felmondás hatályba lépésének feltétele, hogy a felhasználó az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló lejárt számlatartozását rendezze. Amennyiben a felmondás benyújtása esetén nem teljesült szerződéses feltétel miatt a felhasználó felmondása nem lép hatályba, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a pontos ok megjelölésével erről tájékoztatja a felhasználót írásban (a felhasználóval történt megállapodás szerint ben), a tájékoztató levél keltétől számított 15 napos határidőt adva a nem teljesített szerződési feltételek teljesítésére, és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-t erről történő tájékoztatására. Amennyiben a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. és a felhasználó földgáz egyetemes szolgáltatási jogviszonyuk fennállása alatt bármikor, bármilyen módon vagy formában fizetési könnyítési megállapodást (részletfizetési megállapodást, fizetési halasztási megállapodást, stb.) kötöttek, ezen fizetési könnyítési megállapodás a felhasználónak a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-vel fennálló egyetemes szolgáltatási szerződése felmondására vonatkozó jognyilatkozatának az egyetemes szolgáltató általi kézhezvételének napján automatikusan, azonnal hatályát veszti, és az abban szereplő teljes tartozások (tőke, kamatok, járulékok, stb.) azonnal és egy összegben esedékessé válnak. A felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondásával egyidejűleg (a kereskedőváltás esetét kivéve) az elosztóhálózat-használati szerződését is köteles megszüntetni. Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését megbízottként kezeli, úgy az elosztóhálózat-használati szerződés megszüntetésére a felhasználó az egyetemes szolgáltatónak köteles megbízást adni. Rendes felmondás oka lehet: A felhasználó elköltözése, új felhasználó beköltözése (Felhasználó személyében történt változás) Felhasználási hely megszűnése Kereskedőváltás Felhasználó személyében történt változás Amennyiben a fogyasztási helyen a felhasználó személyében változás következik be, az elköltöző felhasználó a változást követő 15 napon belül köteles ezt az egyetemes szolgáltatónak írásban bejelenteni. A bejelentés egyben az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondásának is minősül. A felmondás a felhasználó pont szerinti nyilatkozatában megjelölt ki-be költözési dátummal válik hatályossá. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

17 Felhasználási hely megszűnése Amennyiben a felmondásra azért kerül sor, mert a felhasználó a fogyasztási helyen a továbbiakban nem tart igényt földgázszolgáltatásra, a felmondással egyidejűleg köteles kérni a gázmérő leszerelését. Ennek költségeit a felhasználó viseli. A felmondás a gázmérő elosztói engedélyes általi leszerelésével hatályosul. Kereskedőváltás Ha a felhasználó a földgázt a továbbiakban más egyetemes szolgáltatótól vagy földgázkereskedőtől kívánja beszerezni, köteles ezt az egyetemes szolgáltatónak 30 nappal a kereskedőváltás előtt bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg egyetemes szolgáltatási szerződését a fenti felmondási határidővel írásban felmondani, melyre a kézhezvételtől számított 5 napon belül a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. értesítést küld. Amennyiben a felhasználó a szerződéses feltételeket nem teljesítette, és GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által a szerződés teljesítésére adott határidő eredménytelenül telik el, úgy a felmondás hatálytalannak tekintendő. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ez esetben az új földgázkereskedőt írásban tájékoztatja a kereskedőváltás meghiúsulásáról a tartozás rendezésére megállapított határidő megállapítását követő 3 munkanapon belül. A felmondás kizárólag a benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételeknek a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által megadott utolsó határidőn belüli teljesítésével hatályosul. A felhasználó egyetemes szolgáltatási szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása az elosztóhálózathasználati szerződés hatályát nem érinti. A felmondás módja A felmondási szándékát a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-vel a felhasználó írásban, az erre szolgáló formanyomtatványon, vagy levélben, a szükséges adatok megadásával közölheti. A formanyomtatvány elérhető a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban valamint ügyfélszolgálati fiókirodáiban, és letölthető a www. gdfsuez-energia.hu internetes oldalról. Levélben történő felmondás esetén az alábbi adatok közlése szükséges: felhasználó neve; felhasználási hely azonosításához szükséges adatok (partnerszám, felhasználási hely pontos címe, POD azonosító); a felhasználási helyen felszerelt gázmérő berendezések gyári száma, a felmondás időpontjában leolvasott óraállásokkal; a felhasználó új lakcíme, melyre a végszámla kézbesíthetősége miatt van szükség, és felhasználó telefonszáma, a kiköltözéskor történő ellenőrzéshez való egyeztetéshez; a felhasználó kifejezett nyilatkozata, amelyben egyértelműen kinyilvánítja felmondási szándékát. A felmondás bejelentésének elmulasztása A gázvételezés megszűnése esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondása az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján szerződött fél kötelessége. A bejelentést elmulasztó elköltözött felhasználó felel a felhasználási helyen történő fogyasztás és a rendszerhasználat díjának megfizetéséért, és a szabálytalan vagy jogellenes vételezéssel megvalósított szerződésszegések jogkövetkezményeiért mindaddig, amíg a földgáz elosztói engedélyes a felhasználási hely ellenőrzését el nem végzi. Szabályszerű bejelentés után, az elosztói engedélyes helyszíni ellenőrzésének megakadályozása esetén mindez a felelősség és jogkövetkezmény a helyszíni ellenőrzést akadályozó felhasználót terheli. A felhasználók tájékoztatása Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására a szolgáltató számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján. 7.3 A szerződés azonnali hatályú felmondása a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. részéről A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az egyetemes szolgáltatási szerződést a 6.2. pontban részletesen meghatározott súlyos szerződésszegések (különösen az egyetemes szolgáltatás díjának ideértve a pótdíjat, kötbért, egyéb díjakat is- nemfizetése, szabálytalan földgázvételezés) esetében mondhatja fel azonnali hatállyal. A felmondásra és gázdíj nemfizetése miatti kikapcsolásra a Get. és a Vhr. által előírt eljárás betartásával kerülhet sor. A 30 napnál régebben kikapcsolt felhasználási helyek esetében a szerződés felmondását az egyetemes szolgáltató írásban közli a felhasználóval. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

18 Amennyiben a felhasználó igényt tart a gázszolgáltatásra, a szerződés felmondását követően köteles gondoskodni új egyetemes szolgáltatási vagy földgáz kereskedelmi szerződés megkötéséről. Ennek hiányában a felhasználó által a szerződés felmondását követően vételezett földgáz tekintetében a szerződés nélküli vételezés, illetve a szabálytalan földgázvételezés jogkövetkezményei alkalmazandók. Ebben az esetben az elosztói engedélyes üzletszabályában foglaltak az alkalmazandók és jogosult a tulajdonát képező gázmérő leszerelésére. 7.4 A szerződés megszűnésének egyéb esetei A határozott időre kötött egyetemes szolgáltatási szerződés a határozott idő lejártával megszűnik. Amennyiben a felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnését követő napi hatállyal másik földgázkereskedővel szerződést köt, akkor a kereskedőváltásnak a határozott idejű szerződés megszűnését követő nappal történő végrehajtása érdekében a kereskedőváltási igényt a felhasználó a határozott idejű szerződés megszűnését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni. Ha a felhasználó a fenti határidőt elmulasztja, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. nem felel azért, hogy a kereskedőváltás a határozott idejű egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnését követő nappal nem kerül végrehajtásra. A felek az egyetemes szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Amennyiben a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által megküldött tértivevényes fizetési felszólítás, melyben nem fizetés esetén a kikapcsolás lehetőségéről tájékoztatja a felhasználót olyan státusszal érkezik vissza (pl. egyéb státusz), ami arra utal, hogy felhasználó már egyáltalán nem tartózkodik a felhasználási helyen, és/vagy a leolvasó szervezet, illetve az elosztói engedélyes megbízott partnere zárt fogyasztási helyet talál, abban az esetben a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult megrendelni az elosztói engedélyestől a gázmérő leszerelését, a szolgáltatást megszüntetni, a szerződést felmondani. A felhasználó elhalálozásával a felhasználó és a gázszolgáltató közötti szerződés megszűnik. Amennyiben a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. tudomására jut a felhasználó elhalálozásának a ténye, a tudomásszerzéssel egyidejűleg tájékoztatást küld a felhasználási hely használójának, hogy az a kézhezvételtől számított 15 napon belül jelezze szerződéskötési szándékát. Amennyiben nem érkezik válasz, a határidő elteltével szerződéses partner hiányában a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult megrendelni a felhasználási hely földgázszolgáltatásból való kikapcsolását az elosztói engedélyestől. Ha a felhasználó meghalt, helyébe a törvény erejénél fogva az örökösei lépnek, ami azt is jelenti, hogy bármely, az örökhagyó haláláig felmerülő, az örökhagyót terhelő kötelezettséget ők kötelesek teljesíteni. A felhasználó halála esetén az örökös vagy örökösök kötelesek az elhalálozás tényét bejelenteni az elhalálozást követő 6 hónapon belül, és amennyiben igényt tartanak a további gázszolgáltatásra, abban az esetben közölni a szolgáltatóval az egyetemes szolgáltatási szerződés "felhasználói jogutódjának" személyét, elérhetőségét, valamint kezdeményezni az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését. Az egyetemes szolgáltatói szerződés automatikus és azonnali megszűnését eredményezi, ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződése bármely okból kifolyólag érvényét veszti. 7.5 Elszámolás a szerződés megszűnése esetén A szerződés megszűnése esetén a már teljesített földgáz-szolgáltatás ellenértékét, egyéb díjakat (pótdíjat, kötbért, stb.), valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült további díjakat, költségeket a felhasználó a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni. Az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződést felmondó, felhasználóváltást bejelentő, az egyetemes szolgáltatót váltó, vagy a földgázkereskedő által történő ellátást választó felhasználó és az egyetemes szolgáltató a szerződés megszűnésének napjára a fentiek figyelembe vételével kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Ennek érdekében a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. végszámlát bocsát ki, melyet a felhasználó köteles a számlán feltüntetett fizetési határidőben megfizetni. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

19 Az elszámolást a szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül el kell végezni. A tartozásokat - egyéb esedékessé vált tartozás hiányában - a kilépéskor készített végleges elszámolásról szóló számla megfizetésével kell rendezettnek tekinteni. Amennyiben a felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítése nélkül szünteti meg vételezését és új fogyasztási helyen igényel a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. -től egyetemes szolgáltatás keretében földgázellátást, a fizetési kötelezettség teljesítéséig a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult a szolgáltatás megkezdését megtagadni. 8 VEGYES RENDELKEZÉSEK 8.1 A felhasználó jogképessége A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. és a felhasználó közötti szerződés létrejöttével egyidejűleg a felhasználó szavatolja, hogy a magyar jog szerint érvényesen létező gazdasági társaság vagy más szervezet, illetve ügyfélképes természetes személy, aki/amely rendelkezik mindazon jogosultságokkal és felhatalmazásokkal, amely alapján jogosulttá válik az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésére, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi okirat aláírására, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére. A felhasználó szerződést aláíró képviselői jogilag cselekvőképesek, és felhatalmazással bírnak a felhasználó nevében az adott mértékű kötelezettségvállalásra. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult ellenőrizni az üzleti kapcsolat létesítésekor, továbbá az üzleti kapcsolat fennállása alatt a felhasználó képviselőjének képviseleti jogosultságát. Továbbá kérheti, hogy a képviselő a képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja. Ezt a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a felhasználó annak visszavonását írásban be nem jelenti. 8.2 Adatvédelem A felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben általa önkéntesen megadott, továbbá a szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen az egyetemes szolgáltató tudomására jutó személyes adatait, az egyetemes szolgáltató és/vagy megbízottja a szerződés teljesítése céljából, a szerződés fennállásának, illetve az azzal összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek az időtartama alatt a GET és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje. Az egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az itt említett adatait a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. - a megbízottja (pl. díjbeszedés) részére, továbbá - az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése céljából a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. -vel szerződéses kapcsolatban álló más földgázipari engedélyesek (elosztói, szállítói, tárolói) és az ezen szerződésekben közreműködők részére az adatkezelés céljához szükséges mértékben továbbítsa, - valamint abban az esetben, ha a felhasználó nem azonos a fogyasztási hely tulajdonosával, akkor a felhasználó kikapcsolásra okot adó díjfizetésével és a díjtartozásával összefüggő adatait a kikapcsolás lehetőségéről szóló felszólítással egyidejűleg a fogyasztási hely tulajdonosa részére továbbítsa, a tulajdonos későbbi kapacitáslekötési jogának érvényesítése védelmében. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a díjfizetések és a követelések sikeres behajtása érdekében jogosult külső szolgáltatás igénybe venni, és a szerződéses jogviszony szempontjából harmadik félnek megbízást adni a tevékenységre, s így a felhasználó adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályok keretein belül kiadni. Megbízás csak úgy adható, ha a megbízott rendelkezik az adatkezelési tevékenység végzésére feljogosító ombudsmani ún. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

20 adatkezelési nyilvántartási azonosító -val. Ennek értelmében a megbízás során a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az adatvédelmi titok sérelme nélkül információkat szolgáltathat a megbízottnak. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. jogosult továbbá az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálya alatt jogszerűen tudomására jutott adatokat, elérhetőségeket kezelni. A Felhasználó az egyedi szerződése aláírásával elismeri, hogy a jelen általános szerződési feltételként megjelölt dokumentumot, annak teljes tartalmát megismerte, és azokat a rá kötelező szerződés részeként kifejezetten elfogadja. Hatályos: /20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015.07.07. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 1/20.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének a része, annak elválaszthatatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az E.ON Energiaszolgáltató Kft és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2012. július 20. 1/4.oldal

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek lakossági felhasználók (fogyasztók) részére FŐGÁZ Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 1 1 1 1 1 1 FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK (FOGYASZTÓK) RÉSZÉRE FŐGÁZ Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /b/. sz. melléklet FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 1 1 NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 1 0 1 FŐGÁZ Zrt. földgáz egyetemes

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek 4/a/3. sz. melléklet Lakossági fogyasztók részére 1 A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI, MINŐSÉGI SZÍNVONALA 1.1 A felhasználási hely és csatlakozási pont meghatározása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Felhasználó (a továbbiakban

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2014.06.24. 1/10.

Részletesebben

Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére

Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére FŐGÁZ Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 1/5.oldal GDF SUEZ

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

Közlemény. (Kiadva: június 30.)

Közlemény. (Kiadva: június 30.) EDF DÉMÁSZ Zrt. Közlemény (Kiadva: 2011. június 30.) az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. számú törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok 1. Általános rendelkezések M6. számú melléklet A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok A védendő fogyasztók a GET ben illetve a GET Vhr. ben, meghatározott szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

M4. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

M4. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére M4. számú melléklet Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Általános szerződési feltételek

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.6. számú melléklete M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2009. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben

M6. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

M6. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére M6. számú melléklet Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Általános szerződési feltételek

Részletesebben

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2.1 Gázdíj tartozás miatti jogszerű kikapcsolással és visszakapcsolással

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Kereskedő (a továbbiakban együttesen: Felek) között

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t,

H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00298-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t, (korábban: GDF SUEZ Energia Magyarország

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék. 116/2010. (IV. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék. 116/2010. (IV. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 53. szám Tartalomjegyzék 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet 30/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek KAPACITÁS ENERGIA KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2014. március Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Általános Szerződési Feltételek KAPACITÁS ENERGIA KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2014. március Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) Általános Szerződési Feltételek KAPACITÁS ENERGIA KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2014. március Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazza a Kapacitás Energia Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I n d o k o l á s

H A T Á R O Z A T. I n d o k o l á s Iktatószám: Tárgy: HBO/001/00110-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.-t (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., a továbbiakban:

Részletesebben