M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági"

Átírás

1 M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

2 Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS nem lakossági felhasználó részére GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44., Cg ; Adószám: ; statisztikai számjele: ;) mint Egyetemes Szolgáltató másrészről A Felhasználó adatai Felhasználó azonosító:... Neve (e.v.)/cégneve... Születési neve (egyéni vállalkozó esetén)... Szül. hely, idő, Anyja neve (e.v.)/ Rövidített cégneve:... Adószáma:... Bankszámlaszáma:... Cégjegyzék /Vállalkozói igazolvány/*személyi ig. száma:... Lakcím/Székhely címe:... Levelezési cím:... Amennyiben a felhasználó az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét elfogadja - *Elektronikus levelezési cím:... Amennyiben a felhasználó az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét nem fogadja el, jelölendő: Nem fogadom el az elektronikus levelezést Képviseltében eljáró személy neve:... TEÁOR szám:... Kapcsolattartó:... Tel: m 3 /h alatti teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználó 20 m 3 /h teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználó átalánydíjas nem lakossági felhasználó között 1. A Felhasználóhoz kapcsolódó egyéb adatok 1.1. A Fizető adatai Fizető azonosító:... Neve (e.v.)/cégneve... Születési neve (egyéni vállalkozó esetén)... Szül. hely, idő, Anyja neve (e.v.) / Rövidített cégneve:... Adószáma:... Bankszámlaszáma:... Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

3 Cégjegyzék / Vállalkozói igazolvány/ *Személyi ig. száma:... Lakcím/Székhely címe:... Levelezési cím:... Amennyiben a felhasználó az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét elfogadja - *Elektronikus levelezési cím:... Amennyiben a felhasználó az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét nem fogadja el, jelölendő: Nem fogadom el az elektronikus levelezést Képviseltében eljáró személy neve:... Kapcsolattartó:... Tel: A felhasználási hely Tulajdonosának adatai: Tulajdonos azonosító:... Neve / Cégneve:... Születési neve (egyéni váll. esetén)... Szül. hely, idő, Anyja neve (e.v.) / Rövidített cégneve:... Adószáma:... Bankszámlaszáma:... Cégjegyzék / Vállalkozói igazolvány / *Személyi ig. száma:... Lakcím/Székhely címe:... Levelezési cím:... Amennyiben a felhasználó az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét elfogadja - *Elektronikus levelezési cím:... Amennyiben a felhasználó az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét nem fogadja el, jelölendő: Nem fogadom el az elektronikus levelezést Képviseltében eljáró személy neve:... Kapcsolattartó:... Tel: A felhasználási hely adatai: POD azonosító:... Címe:... Hrsz.:... Egyéb a felhasználási hely pontosításához szükséges adat(ok): A szerződés tárgya: az 1.3 pontban meghatározott felhasználási helyen földgáz vételezés biztosítása a felhasználó részére a jelen szerződésben foglalt feltételekkel, a vételezett földgáz mérése és elszámolása (a továbbiakban: Szolgáltatás ). 3. A földgáz minőségére vonatkozó tájékoztató adatok: Relatív sűrűség: 0,55 0,75 Fűtőérték: 34 MJ/m 3 ± 5% Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

4 4. Az egyetemes szolgáltatási szerződésszegés esetén fizetendő kötbér mértékét a jelen egyetemes szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza. 5. A jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik, melyet a Felek az 1. számú mellékletben meghatározott módon szüntethetnek meg. 6. A földgázellátásról szóló tv. (2008. évi XL. törvény) végrehajtási rendeletének (19/2009. (I.30.) Korm. rendelet) 73/A. (1) bekezdése szerint a felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb jogcímen használónak a kapacitás lekötés jogát átadhatja, amennyiben nincs lejárt számlatartozása a kereskedő vagy a rendszerüzemeltető felé. Az átadásról írásban nyilatkoznia kell a kereskedő vagy a GET 71. (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető rendszerüzemeltető felé. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitás lekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet. A kapacitás lekötési jog átadása visszavonásig, de legfeljebb a bérleti/használati jogviszony végéig tart. Ezt követően új kereskedelmi szerződés csak abban az esetben köthető, ha a bérlő a felhasználási helyre vonatkozó kapacitás-lekötési jogot a tulajdonosnak visszaszármaztatja, és erről írásban tájékoztatja a kereskedőt vagy a rendszerüzemeltetőt. Amennyiben a kereskedelmi szerződéssel rendelkező tulajdonosnak vagy a bérlőnek lejárt tartozása van az egyetemes szolgáltató vagy az elosztói engedélyes felé, abban az esetben a kapacitás-lekötés jogának átadása, visszaadása semmis, és új egyetemes szolgáltatási szerződés nem köthető meg. Amennyiben a jelen szerződés szerinti felhasználó nem azonos a tulajdonossal, abban az esetben a felhasználó és a tulajdonos tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a bérlő felhasználóként keletkező, kikapcsolásra okot adó díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatait a fogyasztási hely tulajdonosa részére a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. továbbítsa a tulajdonos kapacitás-lekötési jogának későbbi érvényesítése védelmében. 7 A Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő, az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával az adatait, a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatással összefüggésben, ahhoz kapcsolódóan harmadik személy részére átadja. 8. A jelen szerződés aláírásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése céljából a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló más földgázipari engedélyesek (elosztói, szállítói, tárolói) és az ezen szerződésekben közreműködők részére az adatkezelés céljához szükséges, az ÜKSZ (Üzemi Kereskedelmi Szabályzat) által meghatározott), a felhasználóra vonatkozó adatokat továbbítsa. 9. A Felhasználó a szerződésszerű teljesítés illetve annak ellenőrzése érdekében köteles az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. vagy az elosztói engedélyes munkatársaival illetve megbízottjaival együttműködni, illetve azok megbízottjai részére a felhasználási helyre történő bejutást lehetővé tenni. A Felhasználó az elosztói engedélyesnek az üzletszabályzatában meghatározott kötelességei teljesítését nem akadályozza, azokban együttműködik. 10. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek és kötbértábla módosítása esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása után a módosítás tényéről és a felhasználókat megillető felmondási jogról a Szolgáltató a jogszabályban, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti a felhasználót. A Felhasználó felmondása hiányában a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott módosított mellékletek további jóváhagyás nélkül a jelen Szerződés részévé válnak, mely tényt a Felhasználó a jelen szerződés aláírásával elfogad. 11. Jelen szerződés mellékletei, a szerződés csak ezekkel együtt érvényes és alkalmazandó számú melléklet: Általános szerződési feltételek; - 2. számú melléklet: Számlázási melléklet; - 3. számú melléklet: Kötbértábla A Felhasználó által az 1. és a 3. számú melléklet elektronikusan, a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. honlapján, nyomtatott formában az ügyfélszolgálati irodákon hozzáférhető. Igény szerint azokat a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egy nyomtatott példányban a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy minden melléklet tartalmát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Üzletszabályzata, az ESZSZ és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 12. Jelen szerződés alapján a felhasználó részére a rendszerirányítási, földgázszállítási, -tárolási és elosztási szolgáltatásokat biztosítottnak kell tekinteni, ezt a felhasználó tudomásul veszi, és a jelen egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával megbízza az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-t azzal, hogy a rendszerüzemeltetőkkel a szükséges szerződéseket megkösse, a felhasználó kapacitásait kezelje, illetve a szükséges kapacitásokat a rendszerüzemeltetőnél közvetlenül lekösse. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen egyetemes szolgáltatási szerződés hatályba lépésének előfeltétele a felhasználási hely elosztóhálózathoz való csatlakozása, Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

5 valamint az, hogy a Felhasználó érvényes elosztóhálózat-használati szerződéssel rendelkezzen. A csatlakozási jogviszonynak vagy a hálózat-használati szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése külön értesítés vagy felmondás nélkül is a jelen egyetemes szolgáltatási szerződés automatikus, megszűnését vonja maga után. 13. Amennyiben a Felhasználó az egyetemes szolgáltatás díját nem vagy késedelmesen, nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg, úgy a Szolgáltató többek között, de nem kizárólagosan jogosult késedelmi kamatot felszámítani, 3 havi átlagfogyasztás ellenértékének fedezetére szolgáló, igénye szerinti (jelzálog, bankgarancia, fizetési előleg) biztosítékot követelni, továbbá élhet a kikapcsolás, illetve a szerződés felmondásának jogával. 14. A különdíj ellenében nyújtott szolgáltatásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan része jelen szerződésnek. 15. Az egyetemes szolgáltatásból eredő vitás kérdések rendezésére amennyiben a békés úton történő tárgyalások nem vezetnek eredményre a pertárgy értékének függvényében a felhasználási hely szerinti helyi, illetve a megyei bíróság törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre. 16. Az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elérhetősége: 20 m 3 /h mérőteljesítmény alatt: Postai cím: 6701 Szeged, Pf. 2320, Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 (40) Internet elérhetőség: 20 m 3 /h vagy afeletti mérőteljesítmény esetén: Postai cím: 6701 Szeged, Pf. 125, Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 (40) Internet elérhetőség: 20 m 3 /h vagy afeletti mérőteljesítmény esetén: Internet elérhetőség: Elosztói engedélyes:, székhelye:, általános tájékoztatás:, hibafelvevő diszpécserszolgálat:. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. üzletszabályzata elektronikus formában a társaság honlapján, a címen, nyomtatott formában a személyes ügyfélszolgálati irodákon érhető el. 17. Amennyiben a jelen szerződést a "felhasználó adatai" részben felszámoló köti a Szolgáltatóval, a felszámoló a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a gázszolgáltatásra a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezése, illetve vagyonának megőrzése érdekében van szükség, így a jelen szerződés alapján a Szolgáltatót bármilyen jogcímen megillető összegek, "A csődeljárásról és felszámolási eljárásról" szóló évi IL. törvény 57. (1) bekezdésének a) pontja szerinti felszámolási költségnek minősülnek, amely következtében a kielégítés sorrendjében megelőznek minden, a felhívott jogszabályhelyben az a) pontot követően meghatározott hitelezői igényt. A felszámoló a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az esetleges késedelmes fizetés miatt felmerülő kamatok szintén a fentiek szerinti felszámolási költségnek minősülnek, és ezen késedelmi kamatok vonatkozásában a jelen szerződésre nem alkalmazható a felhívott törvény 57. (1) bekezdésének g) pontja. 18. A felhasználó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződésben általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 19. A felek a szerződést áttanulmányozás után helybenhagyólag aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg a felek között korábban megkötött szerződés hatályát veszti. Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó a fizető és a tulajdonos - elismeri, hogy a szerződés egy eredeti példányát átvette. 20. Amennyiben az Egyetemes szolgáltató a felhasználó elosztóhálózat-használati szerződésének megbízott kezelője, abban az esetben jelen szerződés aláírásával a felhasználó felhatalmazza és megbízza az egyetemes szolgáltatót, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a szerződés tárgyát képező felhasználási helyre vonatkozó elosztóhálózat-használati szerződést is felmondja. * Nem kötelezően kitöltendő mező, amennyiben kitölti, úgy az adatai kezeléséhez hozzájárul. Az cím megadásával a felhasználó elfogadja az esetleges elektronikus kapcsolattartás lehetőségét. Kelt,..., hó...nap Felhasználó Fizető Tulajdonos Szolgáltató Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

6 Felhasználó neve: Szerződés azonosító: Felhasználási hely címe: Felhasználási hely azonosítója: EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS nem lakossági felhasználó részére 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE (SZÁMLÁZÁSI MELLÉKLET) 1. Az elosztói engedélyes vagy megbízottja a gázmérőt évente egy alkalommal olvassa le. - mérővel rendelkező felhasználási hely esetén évente egy alkalommal olvassa le. - átalánydíjas felhasználási hely esetén nincs mérő. 2. A számla fizetésének módja: készpénzes fizetés csoportos beszedési megbízás pénzintézeti utalás 3. A Szolgáltató a Felhasználó részére, a Felhasználó által vételezett földgáz ellenértékeként a számlákat az alábbi gyakorisággal küldi meg: Havonta (havi diktálás illetve 20 m 3 /h vagy azt meghaladó teljesítményű mérő esetén) Negyedévente (elszámoló és/vagy részszámlá(k) egy küldeményben, illetve átalánydíj esetén) 4. Számlázás módja: Kiegyenlített Fogyasztási jelleggörbe alapján (lsd. 11. pont) Mérőállás havi diktálása alapján Mérőállás negyedévente történő diktálása alapján Havi leolvasás alapján Átalánydíjas felhasználók számlázási módja: negyedévente átalánydíj. 5. Számlaküldés módja Papír alapú számla Elektronikus-számla 6. Éves várható fogyasztás mértéke (mérővel rendelkező felhasználási hely esetén). m3 7. Elszámolási időszak - 20 m 3 /h alatti teljesítményű mérővel rendelkező felhasználási hely esetén: egy év - 20 m 3 /h teljesítményű mérővel rendelkező felhasználási hely esetén: egy hónap - átalánydíjas felhasználási hely esetén: negyed év 8. Elszámolás Az elszámolás tekintetében a felhasználó jelen pontban nyilatkozik arról, hogy amennyiben az elszámolás eredményeként a felhasználó folyószámláján 1000 Ft-ot meghaladó túlfizetés keletkezik, annak összegét a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a következő esedékes számlák fizetendő összegéből vonja le, vagy 8 napon belül fizesse vissza. a túlfizetés beszámítását kérem a következő számlá(k)ba automatikus visszafizetést kérek 9. Az átalánydíj megállapításának alapadatai (átalánydíjas felhasználási hely esetén) Szobák száma 2 lángú gáztűzhely esetén:... Szobák száma 3-4 lángú gáztűzhely esetén:... Szobák száma 4 lángú, elektromos sütővel rendelkező gáztűzhely esetén:... Szobák száma 5 vagy annál több lángú gáztűzhely esetén:... Szobák száma garzon gáztűzhely esetén:... Gáz hűtőszekrény (db) A Felhasználó a szolgáltatás ellenértékeként a mindenkori egyetemes szolgáltatási díjat köteles megfizetni. A földgáz egyetemes szolgáltatási díjait külön jogszabályokban foglaltak és az Egyetemes Szolgáltató Üzletszabályzata rendelkezései szerint kell megállapítani. A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb díja a jelen Szerződés megkötésének időpontjában a következők (ÁFA és a felhasználókat közvetlenül terhelő egyéb adók, kedvezmények nélkül):... Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

7 11. A fogyasztás várható ütemének leginkább megfelelő havi megoszlás (mérővel rendelkező felhasználási hely esetén) Éves fogyasztás %-a január február március április május június július augusztus szeptember október november december Csak fűtés Csak főzés 8,34 8,34 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 Fűtés, főzés 19,43 16,37 14,01 8,08 2,87 1,00 0,80 0,89 1,74 5,85 11,77 17,19 Fűtés, főzés, meleg víz Üdülő Fóliasátor fűtés Szolgáltató a leolvasási időszakok között a számlázási gyakoriságnak megfelelő számú részszámlát, a leolvasást követően pedig egy elszámoló számlát bocsát ki. A leolvasási időszakon belül a részszámlák összegének megállapítása az éves várható fogyasztás hónapokra felosztásával történik kiegyenlített számlázás esetén egyenlő arányban, profil alapú számlázás esetén a fenti megoszlás szerint. 12. Mérő megosztásra vonatkozó adatok: Háztartási célú fogyasztás aránya... Nem háztartási célú fogyasztás aránya Gázmérőhöz tartozó lakásszám: 14. Gázkorlátozási rendelkezések: A felhasználói telephely jelen Egyetemes szolgáltatási Szerződésben lekötött gázteljesítményének gázkorlátozási besorolása a következő (Nm3/h): Teljesítmények korlátozási kategóriánkénti besorolása (m 3 /óra) VI. kategória:... m 3 /h VII. kategória:... m 3 /h VIII. kategória :... m 3 /h Nem korlátozható kategória:... m 3 /h Összesen.... m 3 /h Földgázellátási válsághelyzet esetén a felhasználó az alábbi végrehajtási idő betartásával köteles a vételezését lecsökkenteni, vagy önkéntesen felfüggeszteni az elrendelést követően: Korlátozás kategóriában: max.. Óra Korlátozás kategóriában: max.. Óra 15. A felhasználó... m3/h vásárolt,.... m3/h nyilvántartott és... m3/h lekötött kapacitással rendelkezik. 16. A Felek a jelen mellékletet, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen melléklet aláírásával a Felhasználó elismeri, hogy a melléklet egy eredeti példányát átvette. 17. A szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja: év...hó...nap. Kelt:..., év... hó... nap Felhasználó Fizető Egyetemes Szolgáltató Hatályos: /7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ és SZOLGÁLTATÓ az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben