TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása a Földgáz-kereskedelmi szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. A Földgázkereskedő a felhasználó igénye alapján szabványban rögzített minőségű gázt szolgáltat, a felhasználó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy annak ellenértékét rendszeresen megfizeti. II. A szolgáltatás minősége: A Földgázkereskedő a jogszabályban, az üzletszabályzatban, a MEKH határozataiban, és a kereskedelmi szerződésben meghatározottak szerint nyújt földgázszolgáltatást. A szolgáltatás garantált színvonalának és minőségének folyamatos biztosítása érdekében a szolgáltató az MSZ EN ISO 9001:20009, MSZ EN ISO 14001:2005, és az MSZ 28001:2008 szabványok előírásainak megfelelő integrált irányítási rendszert üzemeltet. A Földgázkereskedő a földgáz minőségi paramétereit meghatározó szabványnak megfelelő minőségű, továbbá a szolgáltatási nyomáshatárokat előíró szabványnak megfelelő nyomáshatárok közötti nyomásértéken köteles a felhasználó részére a földgázt szolgáltatni. A gázátadás helye, a fogyasztási hely telekhatára előtt elhelyezett főelzáró szerelvény, ennek hiányában a telekhatár. III. Jogok és kötelezettségek III/1. A Földgázkereskedő jogai és kötelezettségei: 1. A Földgázkereskedő köteles a földgázellátást a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott módon biztosítani. 2. A Földgázkereskedő köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználó igénye szerinti földgázmennyiség általa beszerzésre kerüljön, az a Felhasználó rendelkezésére álljon, annak elszámolása a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti időszakonként elszámolásra kerüljön, továbbá biztosítja a földgázellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat. 3. Földgázkereskedő a gázszolgáltatás során tudomására jutott felhasználói adatokat, információkat a vonatkozó jogszabályok és a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 4.2. pontjának előírásai szerint kezeli. 4. A Földgázkereskedő kötelezettsége a Földgáz-kereskedelmi szerződés alapján fogyasztó részére történő vezetékes földgáz szolgáltatás biztosítása a jogszabályokban, működési engedélyében, a MEKH határozataiban és üzletszabályzatában rögzítettek alapján, díj ellenében. 5. A Földgázkereskedő a földgázelosztóval együttműködve köteles gondoskodni a Felhasználó gázigényének szerződés szerinti folyamatos kielégítéséről, a gázminőség, a gáz nyomása és a szolgáltatás minőségét meghatározó, egyéb az Üzletszabályzat 5. pontjában meghatározott műszaki és megbízhatósági feltételek gázmérési ponton (fogyasztói főcsapnál) az elvárhatóság 1/6

2 követelményének megfelelő szinten tartásáról. Azokat a minőségre jellemző értékeket, amelyeket jogszabályok, hatósági előírások, szabványok állapítanak meg, az előírt tűréshatárok között kell tartani, kivéve, ha a szerződés ettől eltérő megállapodást tartalmaz. 6. Ha a Felhasználó a gázellátás során a biztonsági előírásokat nem tartja be és az ezzel kapcsolatos ellenőrzést nem teszi lehetővé, vagy azt meggátolja, a Földgázkereskedő a földgázelosztóval együttműködve a fogyasztás helyére való bejutásáig, a biztonsági ellenőrzés lefolytatásáig a gázszolgáltatást a fogyasztási helyen kívüli beavatkozással felfüggesztheti. 7. A Földgázkereskedő a felhasználó-változás bejelentésének beérkezését követő lakossági fogyasztók esetén 24 órán belül, nem lakossági fogyasztók esetén 48 órán belül kezdeményezi a földgázelosztónál a fogyasztási helyen felszerelt gázmérő, nyomásszabályozó ellenőrzését, és a gázmérő leolvasását. Az ellenőrzést a földgázelosztó a jogszabályban foglaltaknak megfelelő határidőn belül és módon köteles végrehajtani. 8. A felhasználó az igénybejelentés, az ajánlatadás, és a csatlakozási szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézéssel megbízhatja az Földgázkereskedőt, aki ebben az esetben köteles a fogyasztó nevében a földgázelosztónál eljárni. 9. A GET vonatkozó rendelkezései értelmében a földgázkereskedő a lakossági felhasználók földgázellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a lakossági felhasználóval kötött csatlakozási szerződésben részes engedélyesnél: a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késdelembe esett; a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetések a lakossági felhasználóval nem vezettek eredményre; a Földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági felhasználót legalább kétszer, postai vagy - a felhasználó hozzájárulása esetén - elektronikus úton írásban értesítette, és az értesítésben a lakossági felhasználó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló felhasználókat a megillető kedvezményekre Földgázkereskedő Üzletszabályzatának 9.2. pontjában foglaltak szerint, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági felhasználó kikapcsolására nem kerülhet sor munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, továbbá külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon. Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi a Földgázkereskedővel szemben felhalmozott tartozását, a kereskedő 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. 10. A Földgázkereskedő az Üzletszabályzatát és az ÁSZF-et a jogszabályi előírásoknak megfelelően a felhasználók számára elérhetővé teszi, valamint azok megváltozása esetén a változás tényét, illetve a változtatásokat, valamint a felhasználók számára fontos egyéb információkat a honlapján közzéteszi, és gondoskodik a közzétett információk folyamatos aktualizálásáról. III/2. A Felhasználó kötelezettségei: 2/6

3 1. A Felhasználó a földgáz fogyasztásának megfelelő a felhasználási helyre kötött földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti díjat köteles fizetni. 2. A Felhasználó köteles a fogyasztási és teljesítményadatokra vonatkozó, jogszabályokban, a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzatban és az ÜKSZ-ben, a szerződésben meghatározott időszakos vagy rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 3. A Felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a Földgázkereskedőnek vagy a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. 4. Ha a Felhasználó a felhasználási helyéről elköltözik, illetőleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt az Földgázkereskedőnek 15 napon belül bejelenteni a Földgázkereskedői Üzletszabályzat 6.4. pontjában rögzítettek szerint. A Földgázkereskedői szerződés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén is, és ennek megfelelően az új felhasználó igénybejelentéséig az elköltözött felhasználó felel a csatlakozó vezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályzó és gázmérő állapotáért, a fogyasztás díjának megfizetéséért, szerződésszegő magatartás esetén a következményekért. 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Földgázkereskedő a szerződés teljesítéséhez kifejezetten szükséges adatait az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel jogosult rögzíteni, számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozni és elemezni. IV. Mérés, elszámolás, számlázás, díjfizetés, Az egyes elszámolási, illetve fizetési módok közötti változtatás lehetőségéről a fogyasztók a Földgázkereskedő ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton kérhetnek információt. 1. Mérés Az elszámolási gázmérés helye a felhasználónál telepített Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) által hitelesített mérő, vagy mérőkör. A mérésre vonatkozó rendelkezéseket a GET, a Vhr és a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza. 2. Elszámolás, számlázás Az elszámolás részletes szabályairól a Kereskedelmi Üzletszabályzat 7.8. pontja, valamint II/2. melléklete rendelkeznek. Az időszakosan mérő nélküli fogyasztás elszámolása külön megállapodás szerint történik. A gázmérővel nem rendelkező felhasználási helyek földgázfogyasztásának elszámolása a külön jogszabályban meghatározottak szerint történik. A felhasználó köteles a vonatkozó jogszabály szerint alapdíjat és az elfogyasztott gázmennyiség utáni gázdíjat fizetni a jogszabályok által előírt adókkal megnövelve. Az alapdíjat és a gázdíjat, számla ellenében, annak esedékességekor kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Földgázkereskedő jogosult kamatot felszámolni. 3/6

4 Éves leolvasáson alapuló elszámolási és számlázási rend (20 m3/h névleges teljesítmény alatti fogyasztók) Az elszámolás évente egy alkalommal történik a földgázelosztó vagy megbízottja általi mérőleolvasást követően, illetve a felhasználó személyében történt változás esetén. A számlázás havonta történik egy nyári hónap kivételével, amikor nem készül számla. A részszámlák a gázdíjon kívül minden esetben az alapdíjat is tartalmazzák. Az elszámolásokat követően a földgázkereskedő az utoljára elszámolt időszak tényleges fogyasztásának 5 év átlaghőmérsékleti adataihoz történő igazításával határozza meg a következő elszámolási időszakra vonatkozó (egyenlő arányban szétosztott), havi részszámlákon feltüntetett mennyiséget. Új bekötés esetén a várható éves fogyasztási mennyiséget a beépített gázfogyasztó készülékek összteljesítménye alapján kerül meghatározásra. E kategóriába tartozó felhasználók a kereskedelmi szerződéskötés, vagy szerződésmódosítás során az elszámolás, illetve számlázás módját illetően a következő, szolgáltató által felkínált lehetőségek közül választhatnak: a) Éves, egyenletes részszámlázás Az évenként sorra kerülő mérőleolvasások közötti elszámolási időszak fogyasztásának díjfizetése minden hónapban közel egyenletes. A felhasználó az elszámolási időszak során legfeljebb 10 db azonos összegű részszámlát és 1 db, a szolgáltató által leolvasott mérőállás alapján kiállított elszámoló számlát kap. A részszámlázás alapját képező gázmennyiség az éves elszámoláskor automatikusan felülvizsgálatra kerül, illetve a felhasználói szokások megváltozása esetén a Felhasználó is kezdeményezheti azt, évente egy alkalommal. Szélsőséges időjárás esetén az Földgázkereskedő jogosult az időjárási viszonyoknak megfelelően a részszámla mennyiségét módosítani annak érdekében, hogy a később kiállításra kerülő elszámoló számla összege a részszámlák összegétől a lehető legkisebb mértékben térjen el. b) Havi mérőállás diktáláson alapuló számlázás A felhasználó vállalja, hogy a földgázelosztó által történő mérőleolvasás időpont hónapjának kivételével, az Földgázkereskedő által meghatározott leolvasási időszakon belül beérkezően közli az Földgázkereskedővel az általa leolvasott mérőállást. Az Földgázkereskedő a mérőállás közlésre rendszeresített elérhetőségeiről a gázszámla hátoldalán tájékoztatja a felhasználót. A felhasználó az elszámolási időszak során legfeljebb 10 db diktált mérőállás alapján kiállított és 1 db, a szolgáltató által leolvasott mérőállás alapján kiállított számlát kap. Amennyiben a fogyasztó a havi mérőállás bejelentést elmulasztja, vagy a határnapon túl teljesíti, az Földgázkereskedő az adott hónapban jogosult becsült gázmennyiségről szóló számlát kibocsátani valós mérőállás hiányában. A becslés alapja - az előző éves fogyasztás (periódus fogyasztás) 5 év hőmérsékletadatának átlagával - korrigált gázmennyiség. Az elszámolási időszakra a gázmennyiséget a Szerződésben rögzített a jelleggörbe szerinti megosztás alapján kerül meghatározásra. Az Földgázkereskedő az éves leolvasások között is jogosult ellenőrző leolvasásra és az alapján történő elszámolásra. 4/6

5 A fenti lehetőségek közül a felhasználó szabadon választhat, de amennyiben a havi diktálás elszámolási módot választó fogyasztó három alkalommal mérőállását nem, vagy nem a meghatározott időpontban és feltételek szerint közli, az Földgázkereskedő köteles az érintett fogyasztási hely elszámolását kiegyenlített részszámlázási módú elszámolásra módosítani. Számlázási mód változtatását a fogyasztók kizárólag az éves elszámolást követően kibocsátott első számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kérhetik. Az elszámolási mód változtatása minden esetben szerződésmódosítást jelent, amely a valós mérőálláson alapuló elszámoláshoz kapcsolódik. 3. Díjfizetés, fizetési határidők Lakossági fogyasztók: a számlán feltüntetett fizetési határidő, amely határidő nem előzheti meg az elszámolási időszakot; átutalás esetén a számlán feltüntetett fizetési határidő. Nem lakossági fogyasztók: azonnali beszedési megbízással (inkasszó) fizetés esetén a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 3 nap, átutalással történő fizetés esetén a fizetési határidő a számla keltétől számított 8 nap, készpénz átutaláson (csekk) történő fizetés esetén a számlán feltüntetett fizetési határidő. Az éves elszámolásban lévő felhasználási helyek szerződéseiben a fogyasztó választhat, hogy az Ft feletti túlfizetését a következő számlájában fizetendőt csökkentő tételként kívánja elszámoltatni, vagy kéri annak visszautalását. A visszautalás minimális összege Ft lehet. Az ez alatti rendezendő összegeket a következő számlában veszi figyelembe az Földgázkereskedő fizetési kötelezettséget csökkentő tételként. V. Szerződésszegés és jogkövetkezményei: Az Földgázkereskedő és a felhasználó szerződésszegésének eseteit és jogkövetkezményeit az Földgáz-kereskedő Üzletszabályzat és pontja rögzítik. VI. Panaszok, bejelentések intézése: A lakossági fogyasztó, illetve egyéb felhasználók panaszai benyújtásának és ügyintézés lehetőségének, módjának, és határidejének, továbbá a fogyasztói jogvita rendezésének szabályait a Földgáz-kereskedői Üzletszabályzat pontja tartalmazza. VII. A Földgáz-kereskedelmi szerződés felmondása, megszűnése A Földgáz-kereskedelmi szerződést a Fogyasztó felmondhatja a Földgázkereskedő Üzletszabályzatának pontja szerint a hatályos GET és a Vhr vonatkozó szabályaival összhangban, illetve a felek külön megállapodása alapján. 5/6

6 VIII. Vegyes és záró rendelkezések A földgáz-kereskedelmi szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és annak rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozó határozatai, a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat, és az egyéb engedélyesek üzletszabályzatai vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a Földgázkereskedői engedélyes a jelen általános szerződési feltételek hatálya alatt a működési engedélyével összefüggő kizárólagos jogairól belátása szerint valamely gazdasági társaság javára lemond, úgy ezen gazdasági társaság a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedélyében meghatározott időponttól kezdődően a jelen általános szerződési feltételekben szabályozott jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Földgázkereskedő engedélyes helyébe lép minden külön intézkedés nélkül. A jogutódlásról a Földgázkereskedői engedélyes írásban tájékoztatja a fogyasztókat a jogutódlás bekövetkeztétől számított 60 napon belül. A jogutódlás jelen a jelen általános szerződési feltételek vonatkozásában az írásbeli tájékoztatással hatályosul. 6/6

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

TIGÁZ Zrt. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET

TIGÁZ Zrt. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti az érintett rendszerhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének a része, annak elválaszthatatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF ) az E.ON Energiaszolgáltató Kft és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó között létrejött vezetékes földgáz

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

A kedvezményes mennyiség éves elszámolása a naptári év végét követő első elszámoló számlában, azaz az éves leolvasást követően történik meg.

A kedvezményes mennyiség éves elszámolása a naptári év végét követő első elszámoló számlában, azaz az éves leolvasást követően történik meg. 1.) A részszámlázást választott fogyasztóinknál a tényleges fogyasztás elszámolási időszaka a két leolvasás közötti 12 hónap, ezzel szemben a kedvezményes árral elszámolható fogyasztás a jogszabály alapján

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Levelezési címe:

Részletesebben

KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS

KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság () Székhely: 9027 Győr, Puskás T. u. 37-39. Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószáma:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Székhely : 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Cégjegyzék szám: Adóig. szám: Számlavezető bank:

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szerződés száma: RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 1/20.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen

Részletesebben

SEGÍTÜNK! Jelentse be időben! Tájékoztató a felhasználóváltozásról III

SEGÍTÜNK! Jelentse be időben! Tájékoztató a felhasználóváltozásról III www.mekh.hu PANASZA VAN? SEGÍTÜNK! Jelentse be időben! Tájékoztató a felhasználóváltozásról III Miben segít a kiadvány? A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015.07.07. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok

M6. számú melléklet. A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok 1. Általános rendelkezések M6. számú melléklet A védendő fogyasztókra irányadó különös szabályok A védendő fogyasztók a GET ben illetve a GET Vhr. ben, meghatározott szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről Székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 1 1 1 1 1 1 FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK (FOGYASZTÓK) RÉSZÉRE FŐGÁZ Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

4. számú melléklet. Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

4. számú melléklet. Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 4. számú melléklet formázott: Könyv címe, Betűtípus: Book Antiqua, 11,5 pt, Nem Félkövér, Nem Dőlt formázott: Középre zárt Szerződés minták 20 m3/óra alatti felhasználók esetén HATÁROZOTT IDEJŰ FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek lakossági felhasználók (fogyasztók) részére FŐGÁZ Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1/a. sz. melléklet Felhasználó azonosító száma: Felhasználási hely azonosító: 1. Szerződő felek adatai 1.1. Egyetemes szolgáltató adatai: EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vonalkód Egyetemes szolgáltató

Részletesebben

Adatszolgáltatási gyakoriság Beküldési határidő. G560 - v2 Negyedéves A tágyidőszakot követő hónap 10. munkanapja.

Adatszolgáltatási gyakoriság Beküldési határidő. G560 - v2 Negyedéves A tágyidőszakot követő hónap 10. munkanapja. 21. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelethez Adatszolgáltatás címe Call Center műszaki hiba bejelentési szolgáltatási színvonal mutató Call Center mérőállás bejelentési szolgáltatási színvonal

Részletesebben

Közlemény. (Kiadva: június 30.)

Közlemény. (Kiadva: június 30.) EDF DÉMÁSZ Zrt. Közlemény (Kiadva: 2011. június 30.) az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. számú törvény

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Levelezési címe: 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 3. számú egységes szerkezetben a 15/2007.(XII.13.), 7/2008. (XII.29.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Felhasználó (a továbbiakban

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

M.5. számú melléklet Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

M.5. számú melléklet Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai Egyetemes Villamos

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által alkalmazott külön díjas szolgáltatások

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által alkalmazott külön díjas szolgáltatások Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által alkalmazott külön díjas szolgáltatások Elosztó - és leágazó vezeték vagy csatlakozó vezeték megszüntetése (levágása) vagy visszakötése / közműre kötése, áthelyezése;

Részletesebben

M.5. számú melléklet Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

M.5. számú melléklet Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai Egyetemes Villamos

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK március

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK március E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1. SZ. MELLÉKLET: SZERZŐDÉSMINTA

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

Cégnév: Cégjegyzékszám: Telefon/fax: Számlavezető:

Cégnév: Cégjegyzékszám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (A GET. 108. (7) bekezdése egyetemes felhasználásra jogosult felhasználó rákapcsolás, vagy vezeték építés nélküli gázigény kielégítés 2004.01.27. után létesült leágazó elosztóvezetékre

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00003-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Az E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. (székhely: 1051. Budapest, Széchenyi I. tér 7-8.) kötelezem arra, hogy

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat módosítási javaslatai (jóváhagyási dokumentum i kérelemhez)

EDF DÉMÁSZ Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat módosítási javaslatai (jóváhagyási dokumentum i kérelemhez) Melléklet EDF DÉMÁSZ Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat módosítási javaslatai (jóváhagyási dokumentum 2011.08.09-i kérelemhez) Az EDF DÉMÁSZ Zrt. az 5.3 fejezet alábbi módosítását kéri: A módosítást

Részletesebben

II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. szabványosított szolgáltatásokhoz

II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. szabványosított szolgáltatásokhoz II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szabványosított szolgáltatásokhoz 1. Szabványosított szolgáltatások A Szabályzat jelen II. fejezete tartalmazza az EMFESZ Kft. által meghatározott Felhasználók részére

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI. 1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 1. Fogyasztói hozzájárulás meghatározás társasági tulajdonú elosztóvezeték esetében Az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó új fogyasztóktól és az elosztóvezetékhez

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /b/. sz. melléklet FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 1 1 NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 1 0 1 FŐGÁZ Zrt. földgáz egyetemes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek lakossági felhasználók (fogyasztók) részére FŐGÁZ Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet. a kedvezményes gázellátás igénybevételéről. Fogalommeghatározások

50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet. a kedvezményes gázellátás igénybevételéről. Fogalommeghatározások 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet a kedvezményes gázellátás igénybevételéről A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*: Lakcím:

Részletesebben

ir.szám város/község út, utca, tér hsz.

ir.szám város/község út, utca, tér hsz. 1. Szerződő felek 1.1. Kereskedő adatai E.ON Energiakereskedelmi Kft. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 255 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155 Adószám: 24765648-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére

Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére Fővárosi gázművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére FŐGÁZ Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat

Részletesebben

NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek

NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat 4/b. sz.

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

ir.szám város/község út utca tér hsz.

ir.szám város/község út utca tér hsz. 1. Szerződő felek 1.1. Kereskedő adatai E.ON Energiakereskedelmi Kft. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 255 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155 Adószám: 24765648-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek 4/a/3. sz. melléklet Lakossági fogyasztók részére 1 A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI, MINŐSÉGI SZÍNVONALA 1.1 A felhasználási hely és csatlakozási pont meghatározása

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

Magyar joganyagok - 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet - a földgázpiaci egyetemes szo 2. oldal 3. Általános rendelkezések 3. (1) Az egyetemes szolgáltat

Magyar joganyagok - 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet - a földgázpiaci egyetemes szo 2. oldal 3. Általános rendelkezések 3. (1) Az egyetemes szolgáltat Magyar joganyagok - 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet - a földgázpiaci egyetemes szo 1. oldal 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról

Részletesebben

Cégnév: Telefon/fax: mint földgázelosztói engedélyes (a továbbiakban: Elosztó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

Cégnév: Telefon/fax: mint földgázelosztói engedélyes (a továbbiakban: Elosztó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (leágazó elosztó vezeték építésekor egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 1. (2) bek. 1. pontja szerint) amely létrejött

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Cégnév: Telefon/fax: mint földgázelosztói engedélyes (a továbbiakban: Elosztó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

Cégnév: Telefon/fax: mint földgázelosztói engedélyes (a továbbiakban: Elosztó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (gázelosztó vezeték építésekor egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a GET. 108. (7) bekezdése és a 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 1. (2) bek. 2.a) pontja

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS CYEBENERGY SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSMINTÁJA VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t,

H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00298-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.-t, (korábban: GDF SUEZ Energia Magyarország

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2.1 Gázdíj tartozás miatti jogszerű kikapcsolással és visszakapcsolással

Részletesebben

FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY Alulírott felhasználó kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban meghatározott fogyasztási helyre vonatkozó villamosenergia-vásárlási szerződésemet a Magyar Telekom

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK február 16.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK február 16. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2018. február 16. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 20189. február

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MO. Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI FÓRUM Számlázás átszervezése

GDF SUEZ ENERGIA MO. Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI FÓRUM Számlázás átszervezése GDF SUEZ ENERGIA MO. Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI FÓRUM Számlázás átszervezése Győr, 2012.06.12 Dr. Ádokné Dankó Éva Kombinált számla 20 m3/h alatti ügyfelek részére Minden 20 m3/h alatti ügyfelet naptári hónap

Részletesebben

Cégnév: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

Cégnév: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (gázelosztó vezeték építésekor egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 9/2014. (IX.29.) MEKH rendelet 1. (2) 2.a) pontja szerint) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A számla adattartalma a mindenkor hatályos ÁFA törvénynek és a szolgáltatási díjat meghatározó jogszabályoknak megfelel.

A számla adattartalma a mindenkor hatályos ÁFA törvénynek és a szolgáltatási díjat meghatározó jogszabályoknak megfelel. Szolgáltatás ellenértékének elszámolása A DMRV Zrt. szolgáltatási díjról felhasználási helyenként a leolvasott fogyasztási adatok szerint legalább évente egy alkalommal elszámoló számlát bocsát ki. A DMRV

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely:

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (gázelosztó vezeték építésekor egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a GET. 108. (7) bekezdése és a 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 1. (2) bek. 2.a) pontja

Részletesebben

5. sz. függelék 7.sz. függelék A TOTAL HUNGARIA KFT SZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJTÉTELEI Szolgáltatások megnevezése 1. Csatlakozó és fogyasztói vezeték terveinek jóváhagyása, szakvéleményezése

Részletesebben