ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS"

Átírás

1 Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: , adószám: ,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban megnevezett Felhasználó Felhasználó adatai: neve/cégnév:.... anyja neve:.... lakcíme/székhelye:. születési hely, idı:. cégjegyzékszám:.. telefon/fax:. számlázási cím:.. cím:.... pénzforgalmi jelzıszám: adóazonosító jel/adószám:. között az alulírott idıben és helyen az alábbi feltételek szerint: Felhasználási hely fogyasztásmérıre, mérési rendszerre vonatkozó adatok: felhasználási hely címe:. POD azonosító: 3 9 N A felhasználót ellátó gázátadó neve: A felhasználási helyen elosztásra kerülı MSZ 1648:2000 szerinti 2/H minıségi csoportba tartozó gáz. A fogyasztásmérı berendezés(ek) névleges(össz)teljesítménye:.. Csatlakozási pont névleges nyomása:/kisnyomás (25mbar-0,1 bar)/középnyomás (0,1-4 bar)/ nagyközépnyomás (4-16 bar) Mérıleolvasás formája: személyes / távleolvasott Rendszeressége: évente / havonta / naponta A felhasználói profil megnevezése: L1 / L2 / L3 / Ü1 / Ü2 / Ü3 Az elosztói csatlakozási szerzıdés egyedi feltételei a rendszerhasználat idıtartamára, illetve mértékére vonatkozóan: m 3 /h (vásárolt kapacitás) Gázmérı, (korrektor) adatai: Gázmérı típusa:.. üzemnyomása:. mbar Korrektor típusa: tulajdonosa: földgázelosztó / felhasználó gyári száma tulajdonosa: földgázelosztó / felhasználó gyári száma:. Jogi zárak száma: Szerzıdı felek jelen szerzıdésben szereplı, szerzıdési feltételeket tudomásul vették, a felhasználó elismeri, hogy a gázmérıt külsérelmi nyomoktól mentesen, jogi zárral ellátott állapotban átvette, egyúttal a szerzıdés feltételeinek elfogadását aláírásával igazolja. Jelen szerzıdés az Általános Szerzıdési Feltételekkel együtt érvényes, amely a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzat mellékletében szerepel. Az Általános Szerzıdési Feltételeket jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı tartalmazza. Kelt: év,.hó, nap Földgázelosztó Kelt:..év, hó..nap.. Felhasználó

2 I. A szerződés alanyai, tárgya és hatálya : MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Az elosztóhálózat-használati szerződés a Felhasználó és a Földgázelosztó között jön létre a évi XL. törvény (továbbiakban: Get.) és rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) pontjában meghatározott alapszolgáltatások biztosítására. Jelen elosztóhálózat-szerződés a Felek aláírásával jön létre és eltérő megállapodás hiányában- a Felhasználó által aláírt szerződés a Földgázelosztó általi kézhezvétel napján lép hatályba. A Felek az elosztóhálózat-használati szerződést határozatlan időtartamra kötik. A Felek jogviszonyát szabályozó rendelkezéseket a jelen szerződés és az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek, az Üzletszabályzat és a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmazzák. II. Felek jogai és kötelezettségei: Felhasználó jogai és kötelezettségei: 1.) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályba lépését követően a földgázt szabályosan vételezi, a Földgázelosztóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz, betartja a szerződés, a mindenkor hatályos földgázellátásról szóló jogszabályok és szabályzatok rá vonatkozó rendelkezéseit. 2.) Felhasználó biztosítja a fogyasztásmérő berendezések leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, valamint a felhasználói berendezés ellenőrzésének feltételeit. Az 1. és 2. pontban megjelölt kötelezettségek megszegése a Felhasználó szerződésszegésének minősül. 3.) A Felhasználó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a Földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. 4.) Az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a Felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni. 5.) Az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról (továbbiakban: Rendelet) hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente elvégeztetni. Az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozó vezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a Rendelet hatályba lépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozó vezeték esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni. Amennyiben a Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, úgy tűrni köteles hogy az ingatlan tulajdonosa elvégezze a a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülviszgálatát a fent említett módon és időben. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa és a Felhasználó személye egybeesik, így a Felhasználó köteles elvégezni a fent említett módon és időben a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot. 6.) Üzemzavar vagy forráshiány miatti fogyasztáskorlátozás esetén a Felhasználó köteles a korlátozási sorrend szerinti vételezés végrehajtására. 7.) Ha a Felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó Földgázelosztónak. 8.) A Földgázelosztó a bejelentést követően az Üzletszabályzatában meghatározott időtartamon belül köteles a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmérő berendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének ideértve a mérőállást is jegyzőkönyvben való rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a Felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv Felek által aláírt egy példányát a Földgázelosztó köteles a Felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó esetén a helyszíni ellenőrzés térítésmentes. 9.) A helyszíni ellenőrzés lefolytatásáig a korábbi Felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és a fogyasztásmérő berendezés állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szabálytalan vételezés esetén a következményekért. 10.) A korábbi Felhasználó mentesül a felelősség alól, ha a helyszíni ellenőrzés bejelentést követő 30 napon belül a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt, írásbeli felszólítás ellenére nem hajtható végre. Ebben az esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség. 1

3 11.) A Földgázelosztó nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre és igényt nem érvényesíthet a Felhasználóval szemben, ha helyszíni ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, kivéve, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzést az a Felhasználó akadályozta, akivel szemben a szabálytalan vételezés miatt igényét érvényesíteni kívánja. 12.) Az új felhasználó a Földgázelosztónál köteles 15 napon belül bejelenteni a változást. Az új felhasználó hatályos elosztó csatlakozási szerződés megléte, valamint az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése esetén jogosult a rendszerhasználatra. 13.) A bejelentések megtételének bizonyítása a Felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályozásának bizonyítása a Földgázelosztót terheli. Földgázelosztó jogai és kötelezettségei: A Földgázelosztó a jelen szerződés alapján vállalja a mindenkor hatályos jogszabályokban, a Földgázelosztási Üzletszabályzatában rögzített elosztóhálózat-használati alapszolgáltatások biztosítását a Felhasználó részére. A Földgázelosztó tulajdonában álló berendezések felszerelése, karbantartása és hitelesítése a Földgázelosztó kötelezettsége. Amennyiben az érintett felhasználási hely adataiban olyan változás következik be, amelynek átvezetése a Földgázelosztó felelőssége úgy Földgázelosztó köteles az adatváltozás alapjául szolgáló dokumentációt a Felhasználó részére átadni és a jelen szerződéssel együtt kezelni. A Földgázelosztó jogosult: 1.) A jelen szerződés alapján a Felhasználó részéről felmerülő, a Vhr-ben és a Földgázelosztó Üzletszabályzatában meghatározott szerződésszegések jogkövetkezményeit a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. 2.) Az Üzletszabályzatában meghatározott gyakorisággal, megrendelésre, vagy bármilyen egyéb okokból a fogyasztásmérő berendezés leolvasására és az adattárolók kiolvasására. 3.) A Felhasználóknál a felszerelt fogyasztásmérő berendezés működését, az arra irányadó szabályok betartását, épségét, hitelességét, a fogyasztásmérő berendezésen lévő hatósági, gyártói vagy engedélyesi jogi zár meglétét és épségét bármikor ellenőrizni. 4.) A Felhasználónak az elosztóhálózat- használati szerződés megszegéséből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén - a vonatkozó előírások maradéktalan betartásával- a Felhasználót az elosztási szolgáltatásból kikapcsolni. A fogyasztásmérő berendezés leszerelése nem jár a jelen szerződés megszűnésével. III. Tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések A fogyasztásmérő berendezés, a számítómű, a távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó egyéb megállapodás hiányában - a Földgázelosztó tulajdonát képezi. IV. Fizetési határidő, fizetési mód A Felhasználó részére kiterhelt kötbér, kártérítési összeg vagy egyéb díj kiegyenlítése egyéb megállapodás hiányában a számla vagy az egyéb pénzügyi bizonylat kézhezvételtől számított 8 banki napon belül esedékes. A fizetési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a Felhasználónak a Ptk (1) bekezdésében, illetve gazdálkodó szervezet a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell megfizetnie a Földgázelosztó részére. Amennyiben Felhasználó a kibocsátott számla ellenértékét az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki a Földgázelosztó részére, a Földgázelosztó fizetési felszólítást küld, mellyel összefüggő költségeit a Felhasználó köteles megfizetni. A számla, illetve annak minősülő pénzügyi bizonylat megkifogásolása nem mentesíti a Felhasználót a számla fizetési kötelezettségének határidőben történő teljesítése alól. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Felhasználó bármely okból fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a felhasználási hely kikapcsolására kerülhet sor, a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatást a Földgázelosztó felfüggeszti a jogszabályokban és a Földgázelosztói Üzletszabályzatban rögzített feltételek betartása mellett. V. Minőségi követelmények A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ 1648:2000. sz. szabvány előírásainak. Az együttműködő földgázrendszerbe betáplált földgáz minőségének mérését és ellenőrzését a szállítási rendszerüzemeltető végzi. VI. A felhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendje A felhasználói panasz bejelentésének és elintézésének rendjét, valamint a számlázás és a számlakifogásolás folyamatát a Földgázelosztó Üzletszabályzata tartalmazza. 2

4 VII. Szerződésszegés és következményei A szerződésszegések egyes eseteit, szankcióit és jogkövetkezményeit a vonatkozó jogszabályok (Get. és Vhr.) és a Földgázelosztó Üzletszabályzata, a fizetendő kötbér mértékét pedig a Földgázelosztó Üzletszabályzata tartalmazza. A Felhasználó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének eseteit a fent említett Vhr. ének 18.1 pontja szabályozza. A Földgázelosztó részéről pedig a Vhr pontja szabályozza az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének eseteit. VIII. Az elosztási szolgáltatás szüneteltetése, megtagadása: 1. A Földgázelosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles. 2. A szolgáltatást a Földgázelosztó a GET 78. (1) bekezdésében meghatározottakon túl szünetelteti, ha a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezések ellenőrzésének elvégzését igazoló dokumentumot a Felhasználó nem tudja a Földgázelosztó kérésére felmutatni, és a Földgázelosztó bizonyítja, hogy a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés nem felel meg a biztonsági követelményeknek. 3. Az elosztási szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló egyetemes szolgáltató vagy Földgázkereskedő kezdeményezésére is sor kerülhet, amely esetben a Földgázelosztó nem vizsgálja a kizárás jogszerűségét. A jogszerűtlen kizárásból eredő kárfelelősség és annak költségei azt az engedélyest terhelik, akinek magatartása folytán a kizárásra sor került. A lakossági fogyasztónak a Földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolását a Vhr a szabályozza. 4. A Felhasználó a Földgázelosztónál írásban kérheti a rendszerhasználat szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát. 5. A szüneteltetés feltétele a fogyasztásmérő berendezés leszerelése, ha a fogyasztásmérő berendezés a Földgázelosztó tulajdonában van. Ha a fogyasztásmérő berendezés nem a Földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik, a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre. A költségek mindkét esetben a Felhasználót terhelik. 6. A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, amelynek költségei a Felhasználót terhelik. Ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem új felhasználó kéri, a költségek e Felhasználót terhelik. IX. Együttműködés és elszámolás földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén A földgázellátó rendszeren bekövetkező zavar és válsághelyzetek esetére irányadó rendelkezéseket a jelen szerződéses jogviszonyra irányadó jogszabályok, valamint az Elosztó Üzletszabályzata tartalmazza. A földgázellátási zavar vagy válsághelyzet esetén bekövetkező üzemszünetek és üzemi korlátozások nem minősülnek jelen szerződés Földgázelosztó részéről történő megszegésének. X. Szerződés módosítása és megszüntetése Az elosztóhálózat-használati szerződés csak a Felek közös megegyezése esetén, írásban módosítható. A Felhasználó köteles az egyetemes szolgáltatási vagy földgáz-kereskedelmi szerződés felmondásával egyidejűleg az elosztóhálózat-használati szerződést is megszüntetni. A Felhasználó egyetemes szolgáltatási vagy földgáz-kereskedelmi szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása az elosztóhálózat-használati szerződés hatályát nem érinti. Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésből eredő valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó szerződésszegési eseteket a Földgázelosztási Üzletszabályzat tartalmazza. A megszüntetés előtt Földgázelosztó jogosult a felhasználási helyen ellenőrzést tartani, és ennek sikeres lefolytatását követően szüntethető meg a szerződés, feltéve, hogy a Felhasználó a jelen szerződéssel összefüggő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. XI. A szerződő Felek együttműködése, a vitás kérdések rendezése A szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése és jogaik gyakorlása során kötelesek együttműködni egymással. Ha a Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatosan vita merülne fel, úgy kötelesek a vitát elsődlegesen egymás érdekeinek figyelembe vételével, békés úton rendezni. 3

5 Amennyiben a vitás kérdések rendezése tárgyalás útján nem vezetne eredményre, úgy a Földgázelosztó Üzletszabályzatában rögzített hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. XII. Az irányadó jog és a szerződésben nem szabályozott kérdések kezelése A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, különösen a évi XL. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet rendelkezései, a Magyar Energiahivatal rendszerhasználati díjakat megállapító határozatai, valamint a Földgázelosztó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. 4

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: cégjegyzékszám: adóigazgatási azonosító: telefon/fax: pénzforgalmi jelzőszám: e-mail cím: honlap megnevezése: Informatikai Platform: TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 1/20.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015.07.07. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek

Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek Egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek 4/a/3. sz. melléklet Lakossági fogyasztók részére 1 A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI, MINŐSÉGI SZÍNVONALA 1.1 A felhasználási hely és csatlakozási pont meghatározása

Részletesebben

M4. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

M4. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére M4. számú melléklet Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Általános szerződési feltételek

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely : 9027 Győr,

Részletesebben

M6. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére

M6. számú melléklet. Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére M6. számú melléklet Általános szerződési feltételek és földgáz-kereskedelmi szerződés minta egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Általános szerződési feltételek

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (Elosztási Szerződéshez)

Általános szerződési feltételek (Elosztási Szerződéshez) 1. A szerződés tárgya Általános szerződési feltételek (Elosztási Szerződéshez) Az Elosztó elosztói engedéllyel rendelkezik, az engedélyben meghatározott területi hatállyal, és ez által jogosult arra, hogy

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségei és nyitva tartása

A FŐGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségei és nyitva tartása 1. számú melléklet A FŐGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségei és nyitva tartása Budapesti állandó ügyfélszolgálati irodák címe és nyitva tartása: Dél-pesti Ügyfélszolgálati iroda 1191 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA NYKCE Kft. Földgáz-Kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. [ ]. NYKCE Kft. TARTALOM Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. 1. A KERESKEDELMI

Részletesebben

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei 1 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei 1. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén üzemelő elosztóhálózat főbb

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Energetikai Központ Zrt. ( Kereskedő ) Lakossági Teljes Ellátás

Részletesebben

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT M5. SZÁMÚ MELLÉKLETE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Egységes szerződéses feltételek alapján ellátott felhasználók számára

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10.

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10. FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

OERG Kft. A villamosenergia-szolgáltatási szerződés általános szerződési feltételei. Ózd, 2013. július 25.

OERG Kft. A villamosenergia-szolgáltatási szerződés általános szerződési feltételei. Ózd, 2013. július 25. OERG Kft. A villamosenergia-szolgáltatási szerződés általános szerződési feltételei Ózd, 2013. július 25. Tartalomjegyzék 1. Az általános szerződési feltételek tárgya és hatálya 5 1.1 Az általános szerződési

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12. 2015. május 12. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. szeptember 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék. 116/2010. (IV. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék. 116/2010. (IV. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 53. szám Tartalomjegyzék 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet 30/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ 3 A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1778/MM /2011 Földaáz szállítási szerződés SVSZTRK - Pilisszentkereszt Belyegző száma; 1 Lapok száma Erkezeu 2011 gp 7 Ikt sz Me l. Efozmeny Jelen szerződés megkötésére a TED 201 l/s 80-131824 iktatószámon

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE A földgázszállító rendszerhez

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK

TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, főbb műszaki adatai 2. sz. melléklet Ügyfélszolgálati irodák felsorolása,

Részletesebben