HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI"

Átírás

1 HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák, amelyek részét képezik a fogyasztóval megkötésre kerülő, egyedi hálózati csatlakozási szerződésnek. 1. A Szerződés tárgya 1.1. A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott fogyasztási helyen, kapacitással és nyomással a földgáz teljesítmény rendelkezésre állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket biztosítja, és a jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén a Fogyasztó bekapcsolását megvalósítja. Vállalja továbbá, hogy a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt a Fogyasztó elosztóhálózathoz való hozzáférését a fogyasztó jogosultságának mértékéig folyamatosan biztosítja az elosztóhálózat használatára vonatkozó, mindenkor hatályos szerződés (továbbiakban vételezésre jogosító szerződés) szerint Jelen Szerződés alapján a Fogyasztó vállalja, hogy a fogyasztási helyre vonatkozóan rendelkezésre álló elosztó vezetéki kapacitást igénybe veszi, melyre a rendelkezésre állás időpontjától számított kettő éven belül a vételezésre jogosító szerződést megköti. 2. Díjtételek meghatározása 2.1. A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli terveinek első sikeres felülvizsgálata 50 m 3 /h teljesítmény alatt díjmentes, 50 m 3 /h teljesítmény felett díjköteles. Sikertelen tervfelülvizsgálat esetén az ismételt tervfelülvizsgálat minden esetben díjköteles. A Fogyasztó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindenkor hatályos Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása tartalmazza Az elkészült csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés első sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzése 50 m 3 /h teljesítmény alatt díjmentes, 50 m 3 /h teljesítmény felett díjköteles. Sikertelen ellenőrzés esetén az ismételt műszakibiztonsági ellenőrzés minden esetben díjköteles. A Fogyasztó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindenkor hatályos Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása tartalmazza. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 1/8

2 3. Fizetési feltételek 3.1. A Fogyasztó a hozzájárulást a szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül köteles megfizetni. A befizetett összegről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a jóváírást követő 5 munkanapon belül számlát állít ki, melyet a Fogyasztó részére megküld. A kiállított számlán a teljesítés időpontja a Számvitelről szóló évi. C. tv. alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. bankszámláján történt jóváírás napja. A csatlakozási díj, a hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének (gázigény/többlet gázigény kielégítéshez szükséges műszaki fejlesztések megkezdése) előfeltételét képezi. 3.2 A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tervfelülvizsgálata, és műszaki-biztonsági ellenőrzése vonatkozásában felszámított díjakat a fogyasztó köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által kiállított számla keltétől számított nyolc (8) napon belül megfizetni. 4. A Felek jogai és kötelezettségei: 4.1. A Fogyasztó jogai és kötelezettségei A jelen Szerződés alapján a Fogyasztó jogosult és egyben köteles az elosztóhálózat használatára vonatkozó, a tényleges földgázvételezés megkezdéséhez szükséges vételezésre jogosító szerződést megkötni, melynek megtörténtével a Fogyasztó a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt díjfizetés ellenében a rendelkezésre álló hálózati kapacitás mértékéig elosztó vezetéki hozzáférésre jogosult a hatályos jogszabályokban és a szerződésben foglaltak szerint. A Fogyasztó az elosztóhálózat használatára, illetve földgázvételezésre csak a jelen hálózati csatlakozási szerződés és a megkötendő vételezésre jogosító szerződés létrejötte után jogosult. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés által biztosított elosztóhálózati kapacitás a jelen Szerződésben meghatározott fogyasztási helyre szól, más fogyasztási helyre át nem ruházható, más fogyasztási hely kapacitásával nem vonható össze A Fogyasztó köteles a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, továbbá minden egyéb szerződéses kötelezettségének az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. felé maradéktalanul, határidőben eleget tenni. Szerződő felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben a Fogyasztó a jelen pontban foglalt feltételeket nem teljesíti, úgy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-nek a gázigény jelen pontban meghatározott biztosítási időpontjához képest késedelmes teljesítéséből, vagy nem teljesítéséből származó kárainak megtérítését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-től nem követelheti A Fogyasztó az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásai és a jelen Szerződés szerint - az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ezen irányú írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére megadni minden olyan Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 2/8

3 adatot és információt, amely a szerződésszerű teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli terveinek arra jogosult tervezővel történő elkészíttetése, továbbá a kiviteli tervek Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-hez felülvizsgálatra történő benyújtása a Fogyasztó kötelezettsége. A kiviteli tervek elkészítésével megbízott tervező a csatlakozó vezeték üzembe helyezésének feltételeit, a gázmérő csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint a nyomásszabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel előzetesen egyeztetni köteles A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés létesítéséhez szükséges valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély beszerzése, valamint az abban foglaltak betartása a Fogyasztó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Fogyasztó felel. A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés létesítéséhez szükséges tulajdonosi és egyéb polgári jogi hozzájárulások listáját (mint pl. a csatlakozó vezeték elhelyezésére idegen ingatlanon kerül sor, vagy a Fogyasztó és a fogyasztási hely befogadására szolgáló ingatlan tulajdonosának személye eltér, vagy kéményvizsgálati szakvélemény, vagy érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, stb.), az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. honlapján is elérhető T-04 technológiai utasítás tartalmazza. A hozzájárulásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítás megfizetése a Fogyasztó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Fogyasztó felel A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli munkálatainak befejezését követően az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzésének Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nél történő kezdeményezése a Fogyasztó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Fogyasztó felel. A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a kiviteli munkálatokat végző személy az ellenőrzésnél jelen legyen, és biztosítsa az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket Amennyiben a gázmérő a Fogyasztó tulajdonát képezi, annak a műszakibiztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, és időszakos hitelesítése a Fogyasztó kötelezettsége A gázmérő és a nyomásszabályozó állagmegóvása és védelme, továbbá, a felszereléséhez szükséges hely rendelkezésre állás időpontjára történő biztosítása - azok tulajdonjogától függetlenül - a Fogyasztó kötelezettsége Amennyiben a nyomásszabályozó berendezés a Fogyasztó tulajdonát képezi, annak a műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, és időszakos felülvizsgálata a Fogyasztó kötelezettsége Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. jogai és kötelezettségei Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége díjazás ellenében a maximálisan rendelkezésre álló hálózati kapacitás biztosítása a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt a hatályos jogszabályoknak és vételezésre jogosító szerződésben foglaltaknak megfelelően. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 3/8

4 Az pont szerinti kötelezettsége alól az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mentesül, amennyiben: a) a Fogyasztó a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget; b) a Szerződés szerinti hálózati csatlakozást olyan körülmény (ideértve különösen hatósági engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hiányát) késlelteti, vagy akadályozza meg, amely körülmény nem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nek felróható okból merül fel, és amely ok a Szerződés aláírásának időpontjában nem volt ismert Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli terveinek kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata, azok Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére történő benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül. Ezen kötelezettsége teljesítéséhez az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a vonatkozó előírások betartása érdekében jogosult valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély (ideértve különösen a környezet-, természet-, és műemlékvédelmi hatósági engedélyeket) Fogyasztótól történő bekérésére, mely a Fogyasztót az pont szerinti kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti. Amennyiben a Fogyasztó a megelőző bekezdés szerint becsatolni kérelmezett hatósági- és szakhatósági engedélyeket az erre vonatkozó kérelem kézhez vételétől számított három (3) munkanapon belül nem bocsátja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. rendelkezésére, a kiviteli tervek felülvizsgálatára megállapított határidő a jelzett engedélyek tényleges rendelkezésre bocsátásáig eltelt időtartammal meghosszabbodik A kiviteli munkálatok befejezését követően az elkészült csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége, melynek a bejelentést követő tizenöt (15) napon belül, előzetesen egyeztetett időpontban tesz eleget Bekapcsolás Amennyiben a Fogyasztó a jelen Szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a vételezésre jogosító szerződést megköti, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényét teljesíteni. A bekapcsolásra a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzését követően a fogyasztó vagy megbízottjának írásbeli bejelentésének elosztóhoz történő beérkezésétől számított, a Hivatal földgázelosztás minimális minőségi követelményeinek és elvárt színvonalának meghatározásáról szóló határozatában meghatározott mindenkori normaérték szerinti időtartamon belül illetőleg amennyiben ez a rendelkezésre állás időpontját megelőzi, úgy legkésőbb a rendelkezésre állás időpontjában - kerül sor. Új fogyasztó bekapcsolásakor az elosztói engedélyes a gázmérőt felszereli és üzembe helyezi, háztartási fogyasztóknál a nyomásszabályozót felszereli és üzembe helyezi és oktatást tart a csatlakozó és fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatáról, a gázmérő állagmegóvási és védelmi, valamint a fogyasztó egyéb kötelezettségeiről, külön kiemelve a csatlakozó és fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a legalább Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 4/8

5 ötévente tartandó műszaki biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét. 5. Szerződésszegés és jogkövetkezmények A jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől mind jelen Szerződés szerződésszerű teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni, ide értve a fizetési késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot A jelen Szerződés megszegésének minősül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről különösen, ha: A Szerződés szerinti teljesítmény rendelkezésre állását (a pontban foglaltakat ide nem értve) nem a Szerződésben meghatározott időpontban vagy műszaki feltételekkel biztosítja. Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése a Fogyasztó részére A jelen Szerződés megszegésének minősül a Fogyasztó részéről különösen: a.) A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése. Jogkövetkezménye: - késedelmi kamat fizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére, valamint amennyiben a fizetési késedelem időtartama indokolja a rendelkezésre állási időpont Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi módosítása - a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondása, amennyiben a késedelem a harminc (30) napot meghaladja b.) Az elosztóhálózat használatára jogosító vételezésre jogosító szerződést az előírt határidőn belül nem köti meg. Jogkövetkezménye: - kártérítés fizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére, melynek mértéke a rendelkezésre álló teljesítmény alapján jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjak elosztási alapdíj, illetve elosztási teljesítménydíj összege. Felszámításának időtartama a rendelkezésre állás időpontjától számított két év elteltétől a vételezésre jogosító szerződés megkötésének időpontjáig terjed. c.) Fentieken kívül a Szerződésben, az Elosztói Üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyébként megsérti Jogkövetkezménye: - kártérítés fizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 5/8

6 5.3. A Fogyasztó kizárólag az alábbi esetekben és időtartamra mentesül 5.2.b. pont szerinti kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha: a.) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem biztosítja számára a Szerződésben meghatározott hálózati csatlakozást a rendelkezésre állás időpontjában, addig, míg a Szerződés szerinti hálózati csatlakozás rendelkezésre nem áll és/vagy b.) a Fogyasztó bekapcsolására az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nek felróható okból nem került sor, addig, míg a bekapcsolás megvalósul Amennyiben a hálózati csatlakozási szerződést a fogyasztó képviseletében a közüzemi szolgáltató vagy a kereskedelmi engedélyes köti meg, a rendszerhasználati díj, vagy egyéb fizetési kötelezettség teljesítéséért a fogyasztóval egyetemlegesen felelnek. 6. A Szerződés hatálya A Szerződés a Felek aláírásával jön létre, és - eltérő megállapodás hiányában az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi kézhezvétel időpontjában lép hatályba. A jelen Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. 7. Módosítás A jelen Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Felek személyében történő változás szerződésmódosításnak minősül, így ehhez a Felek közös megállapodása szükséges, kivéve ha a változás általános jogutódlást vagy jogszabályban előírt tevékenységi szétválasztást jelent. Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél jelen Szerződésben meghatározott adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, stb.) bekövetkezett változás. A változással érintett Fél a változásról a másik Felet lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított öt (5) napon belül írásban értesíteni köteles. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó Fél felel. 8. A Szerződés megszűnése 8.1. A Szerződés megszűnik: a) ha egyik Félnek sem felróható körülmény folytán (pl. hatósági engedély hiányában) a hálózati csatlakozás nem valósítható meg; b) ha az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási működési engedélye bármely okból visszavonásra kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a jelen Szerződéssel érintett elosztóvezeték üzemeltetésére a továbbiakban nem jogosult (ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja a Magyar Energia Hivatal határozata jogerőre emelkedésének napja). Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 6/8

7 8.2 Amennyiben a Szerződés a 8.1.a.) pont szerint szűnik meg, az ettől számított nyolc (8) napon belül a már megfizetett csatlakozási díj, illetve hálózatfejlesztési hozzájárulás összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Fogyasztónak visszafizeti. 9. A Szerződés megszüntetése 9.1. A Szerződés megszüntetése a) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. b) A Szerződést a Fogyasztó jogosult kilencven (90) napos felmondási idővel indokolási kötelezettség nélkül megszüntetni. c) A Szerződést az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a 5.2.a.) esetben jogosult indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Szerződés a 9.1.b.) pont szerint szűnik meg, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az igazolt költségei levonását követően fennmaradó összeget a Fogyasztónak visszautalja A Szerződés teljesítésével, mely az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről a Fogyasztó bekapcsolását jelenti, a Szerződés megszűnik, de a maximálisan igénybe vehető hálózati teljesítmény jogosultság a fogyasztási helyen a megszűnést követően fennmarad. 10. Együttműködés A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni A Fogyasztó a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét, jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden változásról (ideértve különösen, ha a Fogyasztóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás indul) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-t haladéktalanul írásban értesíteni köteles. E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a Fogyasztót terheli Az Üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételek változásáról az elosztói engedélyes országos vagy helyi lapban legalább két alkalommal feladott közlemény, az ügyfélszolgálati irodákban történő kifüggesztés, valamint honlapon történő közzététel útján, a szerződő felet köteles értesíteni. 11. Viták rendezése A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás érdekeinek figyelembe vételével békés úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármelyik Fél a Magyar Energia Hivatalhoz, vagy az illetékes Bírósághoz fordulhat. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 7/8

8 12. Irányadó jog A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Földgázellátásról szóló évi XLII törvény és az annak végrehajtásáról szóló 111/2003 (VII.29.) Korm. rendelet, és az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései alkalmazandók. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 8/8

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyes általános bemutatása....

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

EGYEDI KEZELÉSŰ FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EGYEDI KEZELÉSŰ FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kereskedelmi engedélyszám: 685/2012 H 1037 Budapest, Domoszló útja 58/A. Tel./fax: (+36) 1 221-1342 Mobil: (+36) 30-225-9977 E-mail: bls.energy.kft@gmail.com Web: www.betterenergy.hu Partner of E.ON EGYEDI

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Rege Péter József E.V. Készült: Kőszeg, 2009. május 22. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. október 31. BEVEZETŐ... 1 1. Szolgáltató adatai... 1 1.1. Szolgáltató

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: Ügyintéző: Ügyintéző azonosítója (DEALER kód): ICCID: Online Pénztárgép (a továbbiakban: Pénztárgép) sorozatszáma (NEM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben