HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI"

Átírás

1 HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák, amelyek részét képezik a fogyasztóval megkötésre kerülő, egyedi hálózati csatlakozási szerződésnek. 1. A Szerződés tárgya 1.1. A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott fogyasztási helyen, kapacitással és nyomással a földgáz teljesítmény rendelkezésre állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket biztosítja, és a jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén a Fogyasztó bekapcsolását megvalósítja. Vállalja továbbá, hogy a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt a Fogyasztó elosztóhálózathoz való hozzáférését a fogyasztó jogosultságának mértékéig folyamatosan biztosítja az elosztóhálózat használatára vonatkozó, mindenkor hatályos szerződés (továbbiakban vételezésre jogosító szerződés) szerint Jelen Szerződés alapján a Fogyasztó vállalja, hogy a fogyasztási helyre vonatkozóan rendelkezésre álló elosztó vezetéki kapacitást igénybe veszi, melyre a rendelkezésre állás időpontjától számított kettő éven belül a vételezésre jogosító szerződést megköti. 2. Díjtételek meghatározása 2.1. A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli terveinek első sikeres felülvizsgálata 50 m 3 /h teljesítmény alatt díjmentes, 50 m 3 /h teljesítmény felett díjköteles. Sikertelen tervfelülvizsgálat esetén az ismételt tervfelülvizsgálat minden esetben díjköteles. A Fogyasztó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindenkor hatályos Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása tartalmazza Az elkészült csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés első sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzése 50 m 3 /h teljesítmény alatt díjmentes, 50 m 3 /h teljesítmény felett díjköteles. Sikertelen ellenőrzés esetén az ismételt műszakibiztonsági ellenőrzés minden esetben díjköteles. A Fogyasztó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindenkor hatályos Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása tartalmazza. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 1/8

2 3. Fizetési feltételek 3.1. A Fogyasztó a hozzájárulást a szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül köteles megfizetni. A befizetett összegről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a jóváírást követő 5 munkanapon belül számlát állít ki, melyet a Fogyasztó részére megküld. A kiállított számlán a teljesítés időpontja a Számvitelről szóló évi. C. tv. alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. bankszámláján történt jóváírás napja. A csatlakozási díj, a hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének (gázigény/többlet gázigény kielégítéshez szükséges műszaki fejlesztések megkezdése) előfeltételét képezi. 3.2 A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tervfelülvizsgálata, és műszaki-biztonsági ellenőrzése vonatkozásában felszámított díjakat a fogyasztó köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által kiállított számla keltétől számított nyolc (8) napon belül megfizetni. 4. A Felek jogai és kötelezettségei: 4.1. A Fogyasztó jogai és kötelezettségei A jelen Szerződés alapján a Fogyasztó jogosult és egyben köteles az elosztóhálózat használatára vonatkozó, a tényleges földgázvételezés megkezdéséhez szükséges vételezésre jogosító szerződést megkötni, melynek megtörténtével a Fogyasztó a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt díjfizetés ellenében a rendelkezésre álló hálózati kapacitás mértékéig elosztó vezetéki hozzáférésre jogosult a hatályos jogszabályokban és a szerződésben foglaltak szerint. A Fogyasztó az elosztóhálózat használatára, illetve földgázvételezésre csak a jelen hálózati csatlakozási szerződés és a megkötendő vételezésre jogosító szerződés létrejötte után jogosult. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés által biztosított elosztóhálózati kapacitás a jelen Szerződésben meghatározott fogyasztási helyre szól, más fogyasztási helyre át nem ruházható, más fogyasztási hely kapacitásával nem vonható össze A Fogyasztó köteles a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, továbbá minden egyéb szerződéses kötelezettségének az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. felé maradéktalanul, határidőben eleget tenni. Szerződő felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben a Fogyasztó a jelen pontban foglalt feltételeket nem teljesíti, úgy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-nek a gázigény jelen pontban meghatározott biztosítási időpontjához képest késedelmes teljesítéséből, vagy nem teljesítéséből származó kárainak megtérítését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-től nem követelheti A Fogyasztó az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásai és a jelen Szerződés szerint - az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ezen irányú írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére megadni minden olyan Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 2/8

3 adatot és információt, amely a szerződésszerű teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli terveinek arra jogosult tervezővel történő elkészíttetése, továbbá a kiviteli tervek Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-hez felülvizsgálatra történő benyújtása a Fogyasztó kötelezettsége. A kiviteli tervek elkészítésével megbízott tervező a csatlakozó vezeték üzembe helyezésének feltételeit, a gázmérő csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint a nyomásszabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel előzetesen egyeztetni köteles A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés létesítéséhez szükséges valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély beszerzése, valamint az abban foglaltak betartása a Fogyasztó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Fogyasztó felel. A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés létesítéséhez szükséges tulajdonosi és egyéb polgári jogi hozzájárulások listáját (mint pl. a csatlakozó vezeték elhelyezésére idegen ingatlanon kerül sor, vagy a Fogyasztó és a fogyasztási hely befogadására szolgáló ingatlan tulajdonosának személye eltér, vagy kéményvizsgálati szakvélemény, vagy érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, stb.), az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. honlapján is elérhető T-04 technológiai utasítás tartalmazza. A hozzájárulásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítás megfizetése a Fogyasztó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Fogyasztó felel A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli munkálatainak befejezését követően az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzésének Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nél történő kezdeményezése a Fogyasztó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Fogyasztó felel. A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a kiviteli munkálatokat végző személy az ellenőrzésnél jelen legyen, és biztosítsa az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket Amennyiben a gázmérő a Fogyasztó tulajdonát képezi, annak a műszakibiztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, és időszakos hitelesítése a Fogyasztó kötelezettsége A gázmérő és a nyomásszabályozó állagmegóvása és védelme, továbbá, a felszereléséhez szükséges hely rendelkezésre állás időpontjára történő biztosítása - azok tulajdonjogától függetlenül - a Fogyasztó kötelezettsége Amennyiben a nyomásszabályozó berendezés a Fogyasztó tulajdonát képezi, annak a műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, és időszakos felülvizsgálata a Fogyasztó kötelezettsége Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. jogai és kötelezettségei Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége díjazás ellenében a maximálisan rendelkezésre álló hálózati kapacitás biztosítása a rendelkezésre állás időpontjától a Szerződés hatálya alatt a hatályos jogszabályoknak és vételezésre jogosító szerződésben foglaltaknak megfelelően. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 3/8

4 Az pont szerinti kötelezettsége alól az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mentesül, amennyiben: a) a Fogyasztó a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget; b) a Szerződés szerinti hálózati csatlakozást olyan körülmény (ideértve különösen hatósági engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hiányát) késlelteti, vagy akadályozza meg, amely körülmény nem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nek felróható okból merül fel, és amely ok a Szerződés aláírásának időpontjában nem volt ismert Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli terveinek kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata, azok Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére történő benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül. Ezen kötelezettsége teljesítéséhez az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a vonatkozó előírások betartása érdekében jogosult valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély (ideértve különösen a környezet-, természet-, és műemlékvédelmi hatósági engedélyeket) Fogyasztótól történő bekérésére, mely a Fogyasztót az pont szerinti kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti. Amennyiben a Fogyasztó a megelőző bekezdés szerint becsatolni kérelmezett hatósági- és szakhatósági engedélyeket az erre vonatkozó kérelem kézhez vételétől számított három (3) munkanapon belül nem bocsátja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. rendelkezésére, a kiviteli tervek felülvizsgálatára megállapított határidő a jelzett engedélyek tényleges rendelkezésre bocsátásáig eltelt időtartammal meghosszabbodik A kiviteli munkálatok befejezését követően az elkészült csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége, melynek a bejelentést követő tizenöt (15) napon belül, előzetesen egyeztetett időpontban tesz eleget Bekapcsolás Amennyiben a Fogyasztó a jelen Szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a vételezésre jogosító szerződést megköti, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényét teljesíteni. A bekapcsolásra a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzését követően a fogyasztó vagy megbízottjának írásbeli bejelentésének elosztóhoz történő beérkezésétől számított, a Hivatal földgázelosztás minimális minőségi követelményeinek és elvárt színvonalának meghatározásáról szóló határozatában meghatározott mindenkori normaérték szerinti időtartamon belül illetőleg amennyiben ez a rendelkezésre állás időpontját megelőzi, úgy legkésőbb a rendelkezésre állás időpontjában - kerül sor. Új fogyasztó bekapcsolásakor az elosztói engedélyes a gázmérőt felszereli és üzembe helyezi, háztartási fogyasztóknál a nyomásszabályozót felszereli és üzembe helyezi és oktatást tart a csatlakozó és fogyasztói vezeték szakszerű és biztonságos használatáról, a gázmérő állagmegóvási és védelmi, valamint a fogyasztó egyéb kötelezettségeiről, külön kiemelve a csatlakozó és fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a legalább Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 4/8

5 ötévente tartandó műszaki biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét. 5. Szerződésszegés és jogkövetkezmények A jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől mind jelen Szerződés szerződésszerű teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni, ide értve a fizetési késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot A jelen Szerződés megszegésének minősül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről különösen, ha: A Szerződés szerinti teljesítmény rendelkezésre állását (a pontban foglaltakat ide nem értve) nem a Szerződésben meghatározott időpontban vagy műszaki feltételekkel biztosítja. Jogkövetkezménye: kártérítés fizetése a Fogyasztó részére A jelen Szerződés megszegésének minősül a Fogyasztó részéről különösen: a.) A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése. Jogkövetkezménye: - késedelmi kamat fizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére, valamint amennyiben a fizetési késedelem időtartama indokolja a rendelkezésre állási időpont Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi módosítása - a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondása, amennyiben a késedelem a harminc (30) napot meghaladja b.) Az elosztóhálózat használatára jogosító vételezésre jogosító szerződést az előírt határidőn belül nem köti meg. Jogkövetkezménye: - kártérítés fizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére, melynek mértéke a rendelkezésre álló teljesítmény alapján jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjak elosztási alapdíj, illetve elosztási teljesítménydíj összege. Felszámításának időtartama a rendelkezésre állás időpontjától számított két év elteltétől a vételezésre jogosító szerződés megkötésének időpontjáig terjed. c.) Fentieken kívül a Szerződésben, az Elosztói Üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyébként megsérti Jogkövetkezménye: - kártérítés fizetése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 5/8

6 5.3. A Fogyasztó kizárólag az alábbi esetekben és időtartamra mentesül 5.2.b. pont szerinti kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha: a.) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem biztosítja számára a Szerződésben meghatározott hálózati csatlakozást a rendelkezésre állás időpontjában, addig, míg a Szerződés szerinti hálózati csatlakozás rendelkezésre nem áll és/vagy b.) a Fogyasztó bekapcsolására az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nek felróható okból nem került sor, addig, míg a bekapcsolás megvalósul Amennyiben a hálózati csatlakozási szerződést a fogyasztó képviseletében a közüzemi szolgáltató vagy a kereskedelmi engedélyes köti meg, a rendszerhasználati díj, vagy egyéb fizetési kötelezettség teljesítéséért a fogyasztóval egyetemlegesen felelnek. 6. A Szerződés hatálya A Szerződés a Felek aláírásával jön létre, és - eltérő megállapodás hiányában az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi kézhezvétel időpontjában lép hatályba. A jelen Szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. 7. Módosítás A jelen Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Felek személyében történő változás szerződésmódosításnak minősül, így ehhez a Felek közös megállapodása szükséges, kivéve ha a változás általános jogutódlást vagy jogszabályban előírt tevékenységi szétválasztást jelent. Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél jelen Szerződésben meghatározott adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, stb.) bekövetkezett változás. A változással érintett Fél a változásról a másik Felet lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított öt (5) napon belül írásban értesíteni köteles. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó Fél felel. 8. A Szerződés megszűnése 8.1. A Szerződés megszűnik: a) ha egyik Félnek sem felróható körülmény folytán (pl. hatósági engedély hiányában) a hálózati csatlakozás nem valósítható meg; b) ha az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási működési engedélye bármely okból visszavonásra kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a jelen Szerződéssel érintett elosztóvezeték üzemeltetésére a továbbiakban nem jogosult (ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja a Magyar Energia Hivatal határozata jogerőre emelkedésének napja). Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 6/8

7 8.2 Amennyiben a Szerződés a 8.1.a.) pont szerint szűnik meg, az ettől számított nyolc (8) napon belül a már megfizetett csatlakozási díj, illetve hálózatfejlesztési hozzájárulás összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Fogyasztónak visszafizeti. 9. A Szerződés megszüntetése 9.1. A Szerződés megszüntetése a) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. b) A Szerződést a Fogyasztó jogosult kilencven (90) napos felmondási idővel indokolási kötelezettség nélkül megszüntetni. c) A Szerződést az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a 5.2.a.) esetben jogosult indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Szerződés a 9.1.b.) pont szerint szűnik meg, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az igazolt költségei levonását követően fennmaradó összeget a Fogyasztónak visszautalja A Szerződés teljesítésével, mely az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről a Fogyasztó bekapcsolását jelenti, a Szerződés megszűnik, de a maximálisan igénybe vehető hálózati teljesítmény jogosultság a fogyasztási helyen a megszűnést követően fennmarad. 10. Együttműködés A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni A Fogyasztó a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét, jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden változásról (ideértve különösen, ha a Fogyasztóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás indul) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-t haladéktalanul írásban értesíteni köteles. E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a Fogyasztót terheli Az Üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételek változásáról az elosztói engedélyes országos vagy helyi lapban legalább két alkalommal feladott közlemény, az ügyfélszolgálati irodákban történő kifüggesztés, valamint honlapon történő közzététel útján, a szerződő felet köteles értesíteni. 11. Viták rendezése A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egymás érdekeinek figyelembe vételével békés úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármelyik Fél a Magyar Energia Hivatalhoz, vagy az illetékes Bírósághoz fordulhat. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 7/8

8 12. Irányadó jog A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Földgázellátásról szóló évi XLII törvény és az annak végrehajtásáról szóló 111/2003 (VII.29.) Korm. rendelet, és az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései alkalmazandók. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzat 6/1. melléklet Hálózati csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 8/8

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (a leendő felhasználó hálózati kapacitásigényének fejlesztéssel történő kielégítésére) Amely létrejött egyrészről a Cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Székhely : 1081

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE A földgázszállító rendszerhez

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely : 9027 Győr,

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és az Elosztó tulajdonában lévő vezetéken történő háttérfejlesztés

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

Cégnév: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

Cégnév: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (gázelosztó vezeték építésekor egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 9/2014. (IX.29.) MEKH rendelet 1. (2) 2.a) pontja szerint) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK

TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, főbb műszaki adatai 2. sz. melléklet Ügyfélszolgálati irodák felsorolása,

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2009. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és az Elosztó tulajdonában lévő vezetéken történő háttérfejlesztés esetén) amely

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei 1 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei 1. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén üzemelő elosztóhálózat főbb

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 303/2004.

HATÁROZAT SZÁMA: 303/2004. Ügyintéző: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 303/2004. Tárgy: A 36/2004. számú, Földgázelosztás minimális minőségi követelményének és

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki.

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Igazságügyi Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodásaihoz

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Kereskedő (a továbbiakban együttesen: Felek) között

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei

Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei 1 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai Az elosztórendszer felépítése és működési paraméterei 1. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szolgáltatási területén üzemelő elosztóhálózat főbb

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Felhasználó (a továbbiakban

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET Elosztói csatlakozási szerződés minta a termelt gázok (biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. FÜGGELÉK III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére az Üzletszabályzat 6. fejezetének 6.1 pontjában leírtak szerint lehet csatlakozási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/ MELLÉKLET

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/ MELLÉKLET TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET Elosztói csatlakozási szerződés minta a termelt gázok (biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Villamos energia egyedi egyetemes keretszerződés változó idejű és helyszínű bekapcsolásokra. Keretszerződés száma: 1.

Villamos energia egyedi egyetemes keretszerződés változó idejű és helyszínű bekapcsolásokra. Keretszerződés száma: 1. Keretszerződés száma: 1. Szerződő felek: Fogyasztó adatai: név cím (székhely) levelezési cím nyilvántartó cégbíróság cégjegyzékszám statisztikai szám adószám Lakossági (lak.)* (üzl.) bankszámlát vezető

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki.

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Igazságügyi Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó disztribútori megállapodásaihoz

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe: 8600 Siófok,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben