ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely : 9027 Győr, Puskás T. 37. Cégjegyzék szám: Adóig. szám: Számlavezető bank:... Bankszámlaszám:... másrészről a Név: Cím: Születési hely, idő: Anyja neve:.... Cégnév:..... Székhely:... Cégjegyzékszám:... Adóig. szám:... KSH szám:... Számlavezető bank:... Bankszámlaszám:... mint földgázelosztó vezetéki kapacitásigényt bejelentő gázigénylő, úgy is mint felhasználó a továbbiakban gázigénylő között alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett (a továbbiakban: Szerződés ): 1. A Szerződés tárgya 1.1. A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a gázigénylő által megfizetett csatlakozási díj ellenében a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülését követően a gázigénylő rendelkezésére bocsájtja a vásárolt kapacitást A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a gázigénylő részére a szerződés 3. pontja szerinti felhasználási hely tekintetében csatlakozási díj ellenében közvetlenül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a) földgáz elosztóvezetékhez történő csatlakozáshoz szükséges elosztó vezetéki fejlesztés, b) a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés létesítésével kapcsolatos tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés, c) az elosztó vezeték és a csatlakozó vezeték összekötése, d) gázmérő és (lakossági fogyasztó esetén) nyomásszabályzó felszerelése, Üzletszabályzat 6.b melléklet Elosztói csatlakozási szerződés 1/4

2 e) csatlakozó vezeték és fogyasztói vezeték üzembe helyezése Jelen Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. vállalja a 3. pont szerinti csatlakozási ponton a felhasználási hely vásárolt kapacitásának a 4. pont szerinti határnapon a gázigénylő rendelkezésére bocsájtását és annak folyamatos biztosítását, a gázigénylő pedig vállalja, hogy a vásárolt kapacitás mértékéig a 4. pont szerinti határnapon az elosztóhálózat-használati szerződést és a vételezésre jogosító szerződést megköti, és megkezdi a vételezést A vásárolt kapacitás a jelen Szerződésben részletezett felhasználási helyre vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át. A vásárolt kapacitás a felhasználási helyhez fűzőző vagyoni értékű jog, melynek rendelkezési joga a felhasználási hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra. 2. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, megszüntetése 2.1. A mindkét fél által aláírt Szerződés az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi kézhezvétel napján lép hatályba. A Szerződés a vásárolt kapacitás vonatkozásában a 4. pontban foglalt határidőben megszűnik, amennyiben a bekapcsolás megtörténik. Egyebekben a Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre Ha a gázigénylő a szerződési ajánlatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül aláírva nem küldi vissza az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nek, vagy arra vonatkozóan ezen határidőn belül véleményeltérést nem közöl, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ajánlati kötöttsége megszűnik és a Szerződés nem jön létre Amennyiben a gázigénylő az elosztóhálózat használati szerződést legkésőbb a 4. pont szerint az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által a rendelkezésre bocsájtás tekintetében vállalt határidőt követő 30 napon belül nem köti meg, és/vagy nem kezdi meg a vételezést, úgy a felhasználási helyre vonatkozó földgázelosztási alapdíjat köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére kötbér gyanánt megfizetni mindaddig, amíg az 1.2. szerinti vételezést meg nem kezdi. 3. Felhasználási hely adatai, csatlakozási adatok Felhasználási hely megnevezése:..... Felhasználási hely címe:.... Ingatlan helyrajzi száma:..... Felhasználási hely vásárolt kapacitása: a Szerződés hatálybalépését megelőzően:.. m³/h a Szerződés hatálybalépését követően:.. m 3 /h Csatlakozási nyomás (bar): Csatlakozási pont helye: A felhasználási hely fogyasztásának rendszerhasználati kategóriája:.... A felhasználási hely éves prognosztizált földgázmennyisége (m): m3/év A csatlakozási pont(ok) kiépítéséhez szükséges beruházási költség (B):.. Ft + Áfa. Csatlakozási pont biztosításának műszaki tartalma:. Üzletszabályzat 6.b melléklet Elosztói csatlakozási szerződés 2/4

3 Egyéb jellemzők:... Több felhasználási hely, vagy ütemekre bontott bekapcsolás esetében a Szerződés 3. és 4. pontjában rögzített adatok - a Szerződés elválaszthatatlan részét képezően - külön mellékletben kerülhet részletezésre, amelyet a felek a 19/2009. Kormány rendelet 1. számú mellékletének 4.5. pontja alapján eltérő megállapodásként kezelnek. 4. A vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának időpontja A 3. pont szerinti vásárolt kapacitás rendelkezésre állásának időpontja: a csatlakozási díj megfizetésétől számított... naptári nap/..(konkrét dátum) amelytől kezdődően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a jelen Szerződésben foglaltak szerint biztosítja a gázigénylő részére a csatlakozás lehetőségét. A rendelkezésre állás napja a gázigénylő által benyújtott Igénybejelentés alapján került a felek által megállapításra. 5. Csatlakozási díj mértéke, teljesítésének módja és határideje 5.1. A gázigénylő által fizetendő csatlakozási díj (F) összege:...,-ft + ÁFA, azaz...forint + ÁFA A csatlakozási díj mértékének számítási módját a hatályos CSPF tartalmazza Gázigénylő a csatlakozási díjat a jelen szerződés hatályba lépését követően legkésőbb 8 napon belül köteles megfizetni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére. Amennyiben a gázigénylő a fenti határidőn belül a csatlakozási díjat nem fizeti meg, úgy a Szerződéstől az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.egyoldalú, a gázigénylőhöz írásban megküldött jognyilatkozattal szerződésszegés címén jogosult elállni. 6. Gázigénylőt megillető visszatérítés 6.1. A gázigénylő a Szerződés alapján létesülő földgázelosztó vezetékhez később csatlakozó felhasználási helyek vonatkozásában az 5.1. pontban rögzített mértékű, befizetett csatlakozási díjból visszatérítésre jogosult A gázigénylőt az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén illeti meg visszatérítés a csatlakozási díjból: - a felhasználási hely éves prognosztizált földgázmennyisége elérte a 3. pontban meghatározott mértéket - Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Szerződés keretében új felhasználási helyre vonatkozó igényt teljesít - az igény kielégítéséhez elosztóvezeték kiépítése szükséges - Szerződés alapján létesülő földgázelosztó vezetékhez a később csatlakozó felhasználási hely bekapcsolását legfeljebb leágazó elosztóvezeték kiépítésével tudja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. teljesíteni Üzletszabályzat 6.b melléklet Elosztói csatlakozási szerződés 3/4

4 6.3. A gázigénylő a később csatlakozó felhasználási hely(ek) részére megállapított csatlakozási díjból legfeljebb az Hiba! A hivatkozási forrás nem található..1 pontban rögzített csatlakozási díj mértékéig - a jelen szerződésben rögzített csatlakozási díj, illetve beruházási költség arányában (F/B) jogosult a visszatérítésre Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a gázigénylőt megillető visszatérítést a később csatlakozó felhasználási hely vonatkozásában megállapított csatlakozási díj befizetését követő 30 napon belül köteles a gázigénylő Szerződésben megjelölt számlájára utalni a gázigénylő egyidejű tájékoztatása mellett. 7. Záró rendelkezések Szerződő felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések, így a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei tekintetében az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzatában szereplő Elosztói Csatlakozási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) és a csatlakozás pénzügyi feltételeit (CSPF) elfogadják, és irányadónak tekintik. Gázigénylő az ÁSZF-t és CSPF-t a földgázelosztó honlapjáról töltheti le, vagy megtekinthető az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ügyfélszolgálati irodájában. Jelen Szerződésben, a földgázellátásról szóló évi XL. törvényben, a 19/2009. Korm. rendeletben, valamint az ÁSZF-ben és a CSPF-ben nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönvv rendelkezéseit tekintik irányadónak. A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kelt, év.hó.nap Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Gázigénylő Aláíró 1. Aláíró 2. cégszerű aláírás cégszerű aláírás Melléklet: 1. számú melléklet: 3. és 4. pontok részletezése (Több felhasználási hely, vagy ütemekre bontott bekapcsolás esetén kerül alkalmazásra) Üzletszabályzat 6.b melléklet Elosztói csatlakozási szerződés 4/4

5 ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák, amelyek részét képezik a Felhasználóval megkötésre kerülő, egyedi elosztói csatlakozási szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés ). Figyelemmel arra, hogy a földgázellátásról szóló évi XL. Tv. az elosztói csatlakozási szerződés vonatkozásában a gázigénylő kifejezést használja, így a továbbiakban a jelen ÁSZF értelmezése során Felhasználó kifejezés alatt a mindenkori gázigénylő is értendő. A földgáztermelő csatlakozási igényének kielégítésére az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a földgáztermelővel egyedi megállapodást köt. 1. A Szerződés tárgya 1.1. A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Felhasználó által megfizetett csatlakozási díj ellenében a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülését követően a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a vásárolt kapacitást A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Felhasználó részére a Szerződésben meghatározott felhasználási hely tekintetében közvetlenül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a) földgáz elosztóvezetékhez történő csatlakozáshoz szükséges elosztó vezetéki fejlesztés, b) a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés létesítésével kapcsolatos tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés c) az elosztó vezeték és a csatlakozó vezeték összekötése, d) gázmérő és (lakossági fogyasztó esetén) nyomásszabályzó felszerelése, e) csatlakozó vezeték és fogyasztói vezeték üzembe helyezése A Szerződés alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. vállalja a csatlakozási ponton a felhasználási hely vásárolt kapacitásának folyamatos biztosítását és annak a Szerződősben rögzített napon a Felhasználó rendelkezésére bocsátását, a Felhasználó pedig vállalja, hogy a vásárolt kapacitás mértékéig a Szerződésben rögzített napon az elosztóhálózathasználati szerződést és a vételezésre jogosító szerződést megköti, és megkezdi a vételezést. 2. Díjtételek meghatározása 2.1. A csatlakozási díj meghatározását és annak számítási metodikáját a Csatlakozás Pénzügyi Feltételei elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely a jelen ÁSZF mellékletét képezi A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek felülvizsgálata amennyiben a terv kivitelezésre alkalmas egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén díjmentes. A tervfelülvizsgálat Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 1/11

6 egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében díjköteles. A Felhasználó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindenkor hatályos Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása című dokumentum tartalmazza Az elkészült csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzése amennyiben a kivitelezés a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelel az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentes. Az ilyen műszaki-biztonsági ellenőrzés az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók esetében díjköteles. A Felhasználó által a jelen pont alapján fizetendő díjak összegét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. mindenkor hatályos Szolgáltatási tevékenység árszabása és számlázása című dokumentum tartalmazza. 3. Fizetési feltételek 3.1. A Felhasználó a csatlakozási díj összegét a Szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül köteles megfizetni. A befizetett összegről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a jóváírást követő öt (5) munkanapon belül számlát állít ki, melyet a Felhasználó részére megküld. A kiállított számlán a teljesítés időpontja a Számvitelről szóló évi. C. tv. alapján az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. bankszámláján történt jóváírás napja. A csatlakozási díj megfizetése az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének (kapacitásigény/kapacitásnövelési igény kielégítéshez szükséges műszaki fejlesztések megkezdése) előfeltételét képezi A csatlakozó vezeték, a felhasználói berendezés tervfelülvizsgálata és műszakibiztonsági ellenőrzése vonatkozásában felszámított díjakat a Felhasználó köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által kiállított számla keltétől számított tizenöt (15) napon belül megfizetni A vásárolt kapacitás a Szerződésben részletezett felhasználási helyre vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át. A vásárolt kapacitás a felhasználási helyhez fűzőző vagyoni értékű jog, melynek rendelkezési joga a felhasználási hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra A kiépített csatlakozási ponttal rendelkező, de be nem kapcsolt felhasználási helyek vonatkozásában a vásárolt kapacitás jogosultságot az érintett felhasználási hely (ingatlan) mindenkori tulajdonosának vagy egyéb Felhasználónak a tulajdonossal kötött megállapodással igazolnia kell A Felhasználó a Szerződés alapján létesülő földgázelosztó vezetékhez később csatlakozó felhasználási helyek vonatkozásában a ténylegesen befizetett csatlakozási díjból visszatérítésre jogosult A Felhasználót az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén illeti meg visszatérítés a csatlakozási díjból: - a felhasználási hely éves prognosztizált földgázmennyisége elérte a Szerződésben meghatározott mértéket Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 2/11

7 - az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Szerződés keretében új felhasználási helyre vonatkozó igényt teljesít - az igény kielégítéséhez elosztóvezeték kiépítése szükséges - Szerződés alapján létesülő földgázelosztó vezetékhez a később csatlakozó felhasználási hely bekapcsolását legfeljebb leágazó elosztóvezeték kiépítésével tudja a földgázelosztó teljesíteni A Felhasználó a később csatlakozó felhasználási hely(ek) részére megállapított csatlakozási díjból a Szerződésben rögzített csatlakozási díj, illetve beruházási költség arányában (F/B) jogosult a visszatérítésre Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Felhasználót megillető visszatérítést a később csatlakozó felhasználási hely vonatkozásában megállapított csatlakozási díj befizetését követő 30 napon belül köteles a Felhasználó Szerződésben megjelölt számlájára utalni a Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett Fejlesztési igény esetén a földgázelosztó akkor köteles az igényt teljesíteni, ha a beruházási költség 70%-a a csatlakozási díjakból számítottan megtérül. 4. A Felek jogai és kötelezettségei: 4.1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei A Szerződés alapján az ÁSZF 1.3. pontja szerinti határidőben a Felhasználó jogosult és egyben köteles az elosztóhálózat használatára vonatkozó és a tényleges földgázvételezés megkezdéséhez szükséges vételezésre jogosító szerződést megkötni, melynek megtörténtével a Felhasználó jogosult a rendelkezésre állás időpontjától a vételezésre jogosító szerződés hatálya alatt díjfizetés ellenében a vásárolt kapacitás mértékéig elosztó vezetéki hozzáférésre a hatályos jogszabályokban és a vételezésre jogosító szerződésben foglaltak szerint. A Felhasználó az elosztóhálózat használatára, illetve földgázvételezésre csak a Szerződésben foglaltak teljesítése, továbbá az elosztóhálózat használati és a vételezésre jogosító szerződés megkötése alapján jogosult. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik érvényes elosztóhálózat használati, kapacitás-lekötési és/vagy kereskedelmi szerződéssel, úgy a földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, és a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, illetve a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti (Get. 16. (1) bek. f) pont). A vásárolt kapacitás a Szerződés alapján ellátott felhasználási helyre vonatkozik, más felhasználási helyre nem vihető át, más felhasználási hely kapacitásával nem vonható össze. Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 3/11

8 A Felhasználó köteles a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek, továbbá minden egyéb szerződéses kötelezettségének az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. felé maradéktalanul, határidőben eleget tenni Szerződő felek megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben a Felhasználó a Szerződésben, különösen a jelen 4. pontban foglalt kötelezettségeket és feltételeket nem teljesíti, úgy a Felhasználó a bekapcsolás késedelmes teljesítéséből, vagy nem teljesítéséből származó kárainak megtérítését az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-től nem követelheti A Felhasználó az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ezen irányú írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított nyolc (8) napon belül köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére megadni minden olyan adatot és információt, amely a szerződésszerű teljesítéshez, az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek arra jogosult tervezővel történő elkészíttetése, továbbá a kiviteli tervek Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt.-hez felülvizsgálatra történő benyújtása a Felhasználó kötelezettsége. A kiviteli tervek elkészítésével megbízott tervező a csatlakozó vezeték üzembe helyezésének feltételeit, a fogyasztásmérő csatlakozását, teljesítményét és típusát, valamint nem lakossági felhasználó esetén a nyomásszabályozó típusát és annak üzemvitel szempontjából szükséges szerelvényezését, illetve védelmét az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel előzetesen egyeztetni köteles A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges valamennyi hatósági és szakhatósági engedély beszerzése, valamint az abban foglaltak betartása a Felhasználó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel. A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges tulajdonosi és egyéb polgári jogi hozzájárulások listáját (pl. a csatlakozó vezeték elhelyezése idegen ingatlanon, a Felhasználó és a felhasználási hely befogadására szolgáló ingatlan tulajdonosának személye eltér, kéményvizsgálati szakvélemény vagy érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv), az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. honlapján is elérhető T-04 technológiai utasítás tartalmazza. A hozzájárulásokkal kapcsolatos esetleges költségek és kártalanítások megfizetése a Felhasználó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli munkálatainak befejezését követően az elkészült gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzésének Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-nél történő kezdeményezése a Felhasználó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó felel. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a kiviteli munkálatokat végző személy az ellenőrzésnél jelen legyen, és biztosítsa az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket Amennyiben a fogyasztásmérő a Felhasználó tulajdonát képezi, annak a műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása és időszakos hitelesítése a Felhasználó kötelezettsége. Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 4/11

9 A fogyasztásmérő és a nyomásszabályozó állagmegóvása és védelme, továbbá a felszereléséhez szükséges hely rendelkezésre állás időpontjára történő biztosítása azok tulajdonjogától függetlenül a Felhasználó kötelezettsége Amennyiben a nyomásszabályozó berendezés a Felhasználó tulajdonát képezi, annak a műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára történő biztosítása és felszerelése, üzemeltetése, karbantartása és időszakos felülvizsgálata a Felhasználó kötelezettsége Az ingatlan, illetve felhasználási hely tulajdonváltozása esetén nem kell a Szerződést újra kötni, azonban a változás tényét 15 napon belül az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt-nél be kell jelenteni. A vásárolt kapacitás feletti rendelkezés joga a felhasználási hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. jogai és kötelezettségei Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége díjazás ellenében a vásárolt kapacitás biztosítása a rendelkezésre állás időpontjától a vételezésre jogosító szerződés hatálya alatt a hatályos jogszabályoknak és vételezésre jogosító szerződésben foglaltaknak megfelelően Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli terveinek kizárólag műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálata, azok Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére történő benyújtásától számított tizenöt (15) munkanapon belül. Ezen kötelezettsége teljesítéséhez az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a vonatkozó előírások betartása érdekében jogosult valamennyi hatósági- és szakhatósági engedély (ideértve különösen a környezet-, természet-, és műemlékvédelmi hatósági engedélyeket) Felhasználótól történő bekérésére, mely a Felhasználót az pont szerinti kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti. Amennyiben a Felhasználó a fentiek szerint becsatolni kérelmezett hatóságiés szakhatósági engedélyeket az erre vonatkozó kérelem kézhez vételétől számított három (3) munkanapon belül nem bocsátja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. rendelkezésére, a kiviteli tervek felülvizsgálatára megállapított határidő a jelzett engedélyek tényleges rendelkezésre bocsátásáig eltelt időtartammal meghosszabbodik A kiviteli munkálatok befejezését követően az elkészült csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági és az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. honlapján is elérhető T-04 technológiai utasítás betartatásának szempontjából történő ellenőrzése az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kötelezettsége, melynek a bejelentést követő tizenöt (15) napon belül, előzetesen egyeztetett időpontban tesz eleget Bekapcsolás Amennyiben a Felhasználó a Szerződésben foglalt díjfizetési kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá az elosztóhálózat-használati és a Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 5/11

10 vételezésre jogosító szerződést megköti, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényét teljesíteni. A bekapcsolás a Felhasználóval kötött megállapodás szerinti időpontban történik. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében ez a határidő legfeljebb nyolc (8) munkanap. A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy a Felhasználó földgáz-kereskedelmi vagy kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkezzék, amely tartalmazza a vételezés kezdő időpontját. Új Felhasználó bekapcsolásakor az elosztói engedélyes a fogyasztásmérő felszereléséről és üzembe helyezéséről, lakossági felhasználóknál a nyomásszabályozó felszereléséről és üzembe helyezéséről, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezéséről gondoskodik, továbbá írásbeli tájékoztatást nyújt a szakszerű használatról és a felhasználói kötelezettségekről, külön kiemelve a csatlakozó és felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartásának, a rendszeres karbantartások, javítások, a szükséges cserék és a külön jogszabályokban meghatározott műszaki biztonsági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettségét. Az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nyomtatott tájékoztató átadásával tesz eleget, melynek átvételét a Felhasználó, vagy meghatalmazottja a Munkalap aláírásával ismer el, ezzel a Felhasználó elismeri a kötelező tájékoztatás megtörténtét. Bekapcsolás, mérőcsere, mérő szolgáltatói plombáinak cseréje alkalmával a Felhasználónak be kell mutatni a fogyasztásmérő plombáit, azok épségéről, a mérő és a plombák állagmegóvására vonatkozó törvényi kötelezettségéről írásban kell őt tájékoztatni A fogyasztásmérő, a távadó, továbbá lakossági felhasználó esetében a nyomásszabályozó is az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. tulajdonát képezi. Az elosztóvezeték eltérő megállapodás hiányában az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. tulajdonát képezi. 5. Szerződésszegés és jogkövetkezmények A Szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől mind a Szerződés szerződésszerű teljesítését, mind pedig a jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét érvényesíteni, ide értve a fizetési késedelem esetére szedhető késedelmi kamatot Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részéről történt szerződésszegés szankciói és következményei: Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 6/11

11 Az elosztói csatlakozási szerződésben rögzített vásárolt kapacitás nem áll rendelkezésre az elosztói csatlakozási szerződésben meghatározott időpontban. Jogkövetkezménye: o Kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett napok szerint számítva az elosztási alapdíj 1 napra jutó hányada Az elosztói csatlakozási szerződésben foglalt műszaki tartalom nem szerződésszerűen valósul meg. o kártérítés Jogkövetkezménye: Az elosztói csatlakozási szerződésben foglaltakat egyébként megszegi o kártérítés Jogkövetkezménye: 5.2. A Felhasználó részéről történt Szerződésszegés szankciói és következményei A csatlakozási díj megfizetésének elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése. Jogkövetkezménye: o késedelmi kamat o a rendelkezésre állási időpont Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi módosítása o a vételezés megkezdésének időpontjának Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi módosítása o a Szerződéstől történő azonnali hatályú elállás, amennyiben a késedelem a harminc (30) napot meghaladja Vételezésre jogosító és/vagy elosztóhálózat használati szerződés nélkül földgázt vételez Jogkövetkezménye: o Az elfogyasztott földgáznak kiegyensúlyozó földgáz - az időszakban kialakult - legmagasabb áron történő elszámolása A Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt adatváltozási bejelentési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget. Jogkövetkezménye: Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 7/11

12 o kötbér A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja. Jogkövetkezménye: kártérítés Felhasználó bekapcsolásának, földgázelosztási szolgáltatás megkezdésének a megtagadása, földgázelosztási szolgáltatás folytatásának felfüggesztése A nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés ellenőrzését, illetve a fogyasztásmérő berendezés leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé. Jogkövetkezménye: kártérítés Felhasználó bekapcsolásának, földgázelosztási szolgáltatás megkezdésének a megtagadása, földgázelosztási szolgáltatás folytatásának felfüggesztése A fentieken kívül a Szerződésben, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. üzletszabályzatában és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyébként megsérti. o kártérítés. Jogkövetkezménye: Amennyiben a Felhasználó az 1.2. szerinti határidőn belül az elosztóhálózat használati és/vagy vételezésre jogosító szerződést nem köti meg, az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. jogosult a Felhasználónak a rendelkezésre álló kapacitás után alapdíjat számlázni, melyet a Felhasználó köteles megfizetni. 6. A Szerződés hatálya 6.1. A mindkét fél által aláírt Szerződés az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általi kézhezvétel napján lép hatályba. A Szerződés a vásárolt kapacitás vonatkozásában a rendelkezésre bocsájtás rendelkezésre bocsájtás tekintetében megszűnik, amennyiben a bekapcsolás megtörténik. Egyebekben a Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre Ha a Felhasználó a szerződési ajánlatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül aláírva nem küldi vissza az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére, vagy arra vonatkozóan ezen határidőn belül véleményeltérést nem közöl, az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. ajánlati kötöttsége megszűnik és a Szerződés nem jön létre. Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 8/11

13 6.3. Felhasználó a csatlakozási díjat a Szerződés hatályba lépését követően legkésőbb 8 napon belül köteles megfizetni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére. Amennyiben a Felhasználó a fenti határidőn belül a csatlakozási díjat nem fizeti meg, úgy a Szerződéstől az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. egyoldalú, a Felhasználóhoz írásban megküldött jognyilatkozattal szerződésszegés címén jogosult elállni Amennyiben a Felhasználó az elosztóhálózat használati szerződést legkésőbb a Szerződésben az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által vállalt rendelkezésre bocsájtás napját követő 30 napon belül nem köti meg, és/vagy nem kezdi meg a vételezést, úgy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére a felhasználási helyre vonatkozó földgázelosztási alapdíjat köteles az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére kötbér gyanánt megfizetni mindaddig, amíg a vételezést meg nem kezdi. 7. Módosítás 7.1. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A Felek személyében történő változás szerződésmódosításnak minősül, így ehhez a Felek közös megállapodása szükséges, kivéve ha a változás általános jogutódlást vagy jogszabályban előírt tevékenységi szétválasztást jelent Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél a Szerződésben meghatározott adataiban (levelezési cím, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, stb.) bekövetkezett változás A változással érintett Fél a változásról a másik Felet lehetőség szerint a változást megelőzően, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított öt (5) napon belül írásban értesíteni köteles. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó Fél felel. 8. A Szerződés megszűnése 8.1. A Szerződés megszűnik: a) amikor az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Felhasználót bekapcsolta; b) ha egyik Félnek sem felróható körülmény folytán (pl. hatósági engedély hiányában) az elosztói csatlakozás nem valósítható meg; c) ha az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási működési engedélye bármely okból visszavonásra kerül, illetőleg ha azt úgy módosítják, hogy a Szerződéssel érintett elosztóvezeték üzemeltetésére a továbbiakban nem jogosult (ez esetben a Szerződés megszűnésének időpontja a Magyar Energia Hivatal határozata jogerőre emelkedésének napja), 8.2. Amennyiben a Szerződés a 0 a) pont szerint szűnik meg, a vásárolt kapacitás a felhasználási helyen a megszűnést követően fennmarad. Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 9/11

14 8.3. Amennyiben a Szerződés a 0 b) pont szerint szűnik meg, az ettől számított nyolc (8) napon belül a már megfizetett csatlakozási díj összegét az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. a Felhasználónak visszafizeti. 9. A Szerződés megszüntetése, szerződésszegés szankciói 9.1. A Szerződés megszüntetése a) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. b) A Szerződést a Felhasználó jogosult kilencven (90) napos felmondási idővel indokolási kötelezettség nélkül megszüntetni. c) A Szerződéstől az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. jogosult indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal elállni, ha a Felhasználó az esedékességtől számított harminc (30) napon belül nem fizeti meg a csatlakozási díjat, Amennyiben a Szerződés a 9.1. a) pont szerint szűnik meg, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az igazolt költségei levonását követően fennmaradó összeget a Felhasználónak visszautalja Amennyiben a Szerződést a Felhasználó a 0 b) pont szerint felmondja, köteles megfizetni a csatlakozási díj összegétől függetlenül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-nél az ilyen felmondást megelőzően a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. 10. Együttműködés A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni A Felhasználó köteles azonnal írásban értesíteni az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-t a Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyét, jogállását, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden változásról (ideértve különösen, ha a Felhasználóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás eljárás indul). E kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a Felhasználót terheli A jelen ÁSZF változásáról az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a változás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a honlapon történő közzététellel értesíti az érintett szerződő feleket, valamint az ilyen értesítést az ügyfélszolgálati helyiségeiben kifüggeszti Adatvédelem: Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. adatkezelése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el. Biztosítja az információs önrendelkezési jognak, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza különösen az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését. Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 10/11

15 A szerződéssel kapcsolatban birtokába jutott adatokat kizárólag az Adatkezelési Szabályzatában meghatározott célra és ideig kezeli a jogszabályok szerint. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy adatkezelés céljához szükséges - személyes adatai átadásra kerüljenek: a.) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. megbízása alapján a Szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, b.) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére, c.) a Magyar Energia Hivatalnak, d.) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyészségnek, valamint a bíróságnak, e.) a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak, f.) más engedélyesek részére az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. számára a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. személyes adatot az országból harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbíthat, ha azt törvény nem tiltja feltéve, hogy a harmadik ország joga megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése, feldolgozása során. Ezen feltételek megléte esetén a Felhasználó adatainak fent leírt továbbításához hozzájárul. 11. Viták rendezése A Felek vállalják, hogy a Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás érdekeinek figyelembe vételével elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármelyik Fél az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező illetékes Bírósághoz fordulhat. 12. Irányadó jog Az ÁSZF-ben és a Szerződésben, valamint a csatlakozás pénzügyi feltételrendszerében (CSPF) nem szabályozott kérdésekben a Földgázellátásról szóló évi XL törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet, és az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései alkalmazandók. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzat 6.a melléklet Elosztói csatlakozási szerződés általános szerződési feltételei 11/11

16 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért, a földgáztermelő a fejlesztéséért (a továbbiakban együttesen: gázigénylő) önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére - a földgázellátásról szóló évi XL. Tv ban - a földgáz-csatlakozási díjak meghatározásáról, és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII.22.) NFM rendeletben. - a Magyar Energia Hivatal által adott gázévre az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-re vonatkozó határozatban előírtak alapján csatlakozási díjat köteles megfizetni. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az elosztóhálózathoz történő csatlakozást a fogyasztói főelzárónál ennek hiányában a kapacitást igénylő ingatlan ellátását biztosító elosztóvezeték telekhatári végpontján teljesíti. 2 Fogalom meghatározások a jelen CSPF vonatkozásában 2.1. Bekapcsolás: azon hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény teljesítése), amely legfeljebb a meglévő elosztóvezetékhez kapcsolódó leágazó elosztóvezeték kiépítésére (a meglévő elosztóvezetéknek a csatlakozóvezetékkel történő összekötésére), valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki, 2.2. Csatlakozás: az elosztóvezetékhez csatlakozni kívánó gázigénylő igényének bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel bővítéssel történő kielégítése, 2.3. Csatlakozási díj: a csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás mint vagyoni értékű jog megszerzéséért fizetendő díj, 2.4. Csatlakozóvezeték: a fogyasztói főelzárótól vagy ennek hiányában a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték, 2.5. Egyidejűségi tényező: az a legalább két tizedes pontosságú, statisztikai módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00 és amely jellemzi a vonatkozó felhasználói berendezések, felhasználói csoportok azonos időben (időszakban) történő várható felhasználásának és ugyanezen felhasználói berendezések, felhasználói csoportok névleges kapacitásösszegének arányát, Üzletszabályzat 4 a. melléklet A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 1/5

17 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt 2.6. Gázigénylő: az elosztóvezetékhez történő új csatlakozás iránti igényt benyújtó természetes személy vagy jogi személy vagy egyéb szervezet; a kapacitásnövelési igényt benyújtó felhasználó; az elosztóhálózatba földgázt betáplálni kívánó földgáztermelő 2.7. Leendő felhasználó: azon gázigénylő, aki vásárolt kapacitásra vonatkozó új igényt (új felhasználási hely létesítését) jelent be Fejlesztés: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, -bővítéssel történő kielégítése, ideértve a földgáztermelő részére a csatlakozási pont kialakítását, csatlakozási díj megfizetése ellenében 2.9. Kapacitásigény: a gázigénylő földgázzal ellátandó berendezéseinek egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye Kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitás növelésére vonatkozó igény ill. annak biztosítása Leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a fogyasztói főelzáróig vagy ennek hiányában a felhasználási hely telekhatáráig tart Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt vagy egyéb módon megszerzett kapacitás (vagyoni értékű jog). 3. Vásárolt kapacitás meghatározása meglévő felhasználási helyek esetén 3.1. Amennyiben a felhasználási helyre vonatkozóan rendelkezésre áll(t) csatlakozási szerződés, úgy az abban leírt rendelkezésre álló kapacitás tekintendő vásárolt kapacitásnak Amennyiben a földgázelosztó nem rendelkezik a felhasználási helyre vonatkozóan írásba foglalt csatlakozási szerződéssel vagy egyéb olyan dokumentummal (pl: Megállapodás a hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről, korábbi nyilatkozat a rendelkezésre álló kapacitásról stb.) amelyből a vásárolt kapacitás hitelt érdemlően bizonyítható, úgy az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő névleges teljesítménye szerint figyelembe véve az elszámolási nyomást - állapítja meg a vásárolt kapacitás mértékét. Üzletszabályzat 4 a. melléklet A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 2/5

18 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt 4. Csatlakozási díj mértéke 4.1. Kapacitásnövelés és november 30. előtt megépült elosztóvezetékre történő bekapcsolás esetén alkalmazandó csatlakozási díj Amennyiben a gázigénylő kapacitásnövelési igényt vagy olyan kapacitásigényt nyújt be, amely november 30.-a előtt megépült elosztóvezetékről történő bekapcsolással teljesíthető, akkor az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a következő táblázat szerint határozza meg a fizetendő csatlakozási díjat: Kapacitásigény Fizetendő összeg (ÁFA nélkül) 4 m³/h-ig 4-20 m³/h 20 m³h felett Ft Ft + ( Ft x T1) Ft + (3136 Ft x T2) ahol T1: az igénybejelentésben szereplő 4 m³/h feletti (többlet) kapacitás mértéke (m³/h). (Nem a beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta), T2: az igénybejelentésben szereplő 20 m 3 /h feletti (többlet) kapacitás mértéke (m 3 /h). (Nem a beépített gázmérő névleges teljesítménye értendő alatta!) 4.2. Fejlesztés és a november 29. után megépült elosztóvezetékre történő bekapcsolás esetén alkalmazandó csatlakozási díj Amennyiben a kapacitásigényt fejlesztéssel vagy november 29. után megépült elosztóvezetékről történő bekapcsolással lehet teljesíteni, akkor az az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a következő képlet szerint elvégzi a díjszámítást: ahol K = c x m F = B É x (Á K) x D x P A képletben szereplő tényezők magyarázatát, értékét a következő táblázat tartalmazza: F: az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj F fejlesztés : a fejlesztéssel kielégíthető csatlakozási igény esetében szedhető összesen csatlakozási díj alsó határa B: a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő Üzletszabályzat 4 a. melléklet A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 3/5

19 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét É: a beruházás figyelembevett élettartama, melynek értéke 25 év Á: az adott beruházásból származó - a 10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, fűtőértékkel és a csatlakozási díjszámítás készítésének időpontjában érvényes rendszerhasználati díjakkal számított - éves árbevétel, K: az adott beruházásnál, felhasználói kategóriánként felmerülő, a 10. év utáni évek várható átlagos értékesítési mennyiségeivel számított elosztási összeköltség, amely nem tartalmazza az értékcsökkenést c: az érintett elosztói engedélyesnél lefolytatott eszköz- és költségfelülvizsgálat alapján megállapított indokolt, az adott beruházásnak megfelelő felhasználói kategóriákhoz tartozó éves átlagos, fajlagos közvetlen és közvetett költségének értékcsökkenés nélküli összege, ideértve az elszámolási különbözetet is, amely 1 %. Ez az érték az Üzletszabályzat készítésének időpontjában: Elosztási kategória Ft/m 3 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel 8,49 rendelkező felhasználók m3/h közötti névleges (össz) kapacitású gázmérővel 2,53 rendelkező felhasználók 100 m3/h-nál nagyobb néveges összakapacitású gázmérővel 2,26 rendelkező és MJ/h kapacitás lekötési igényű felhasználók 100 m3/h-nál nagyobb néveges összakapacitású gázmérővel 2,24 rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötési igényű felhasználók m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek várható átlagos értékesítési mennyiség D: Kockázatmentes hozam, melynek értéke: 7,29 %. A beruházás figyelembe vett élettartamára vetített átlagos mértéke: 0,4542 P: a Magyar nemzeti Bank honlapján nyilvánosságra hozott középtávú inflációs célkitűzése, melynek mértéke: 3 %. A beruházás élettartamára vetített átlagos mértéke 1,5021 Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. a díjszámítás eredménye alapján a gázigénylő által fizetendő csatlakozási díj mértékére az alábbi szabályokat alkalmazza: - Bekapcsolással teljesíthető kapacitásigény esetén a fizetendő csatlakozási díj mértéke a képlettel számított öszegben kerül meghatározásra. Üzletszabályzat 4 a. melléklet A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 4/5

20 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt - Fejlesztéssel teljesíthető kapacitásigény esetén a CSPF 1. pontjában hivatkozott előírásokban foglaltakra - a fizetendő csatlakozási díj az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A képlettel történő számítás eredménye Fizetendő csatlakozási díj mértéke F < 0,7 x B F fejlesztés = 0,7 x B F > B F = B 0,7 x B < F < B F = képlettel számított érték 4.3. Földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozása esetén alkalmazandó csatlakozási díj Amennyiben földgáztermelő az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. tulajdonában/üzemeltetésében lévő elosztóvezetékbe kíván földgáz betáplálni, akkor a fizetendő csatlakozás díj az érintett elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költségével egyenlő. Ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő vezetékrendszeren szükségessé váló fejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége jelenti a fizetendő csatlakozási díj mértékét. 5. Csatlakozási egyedi szerződés-minta Az elosztói csatlakozási szerződés mintáját az Üzletszabályzat 6.bszámú melléklete tartalmazza, melynek a jelen CSPF mindenkor a mellékletét képezi. Üzletszabályzat 4 a. melléklet A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 5/5

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A elosztói csatlakozási szerződés minden Felhasználóra általánosan irányadó tartalmi elemeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részére az Üzletszabályzat 6. fejezetének 6.1 pontjában leírtak szerint lehet csatlakozási

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (a leendő felhasználó hálózati kapacitásigényének fejlesztéssel történő kielégítésére) Amely létrejött egyrészről a Cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Székhely : 1081

Részletesebben

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól Hatályos: 2012.01.02-2012.03.31 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító:

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név:

Részletesebben

Cégnév: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

Cégnév: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (gázelosztó vezeték építésekor egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 9/2014. (IX.29.) MEKH rendelet 1. (2) 2.a) pontja szerint) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és az Elosztó tulajdonában lévő vezetéken történő háttérfejlesztés

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE A földgázszállító rendszerhez

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés és vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

A 9/2014. (IX. 29.) MEKH 7/2014. (IX. 12.) MEKH

A 9/2014. (IX. 29.) MEKH 7/2014. (IX. 12.) MEKH Magyar Energetikai es Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelete a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díjfizetés és az Elosztó tulajdonában lévő vezetéken történő háttérfejlesztés esetén) amely

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK

TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK TOTAL HUNGARIA Kft VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZEBÁLYZATA 2009 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, főbb műszaki adatai 2. sz. melléklet Ügyfélszolgálati irodák felsorolása,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 1. Alkalmazási terület: A TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztói engedélyes

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 1. Alkalmazási terület: A TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztói engedélyes

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Kereskedő (a továbbiakban együttesen: Felek) között

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Földgázelosztó és a Felhasználó (a továbbiakban

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 1. Alkalmazási terület: A TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztói engedélyes

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái

II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái II/4. MELLÉKLET A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás dokumentum mintái 1. Előzmények: Az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási díjat GKM rendelet szabályozza (jelenleg

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG.

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés,

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET Elosztói csatlakozási szerződés minta a termelt gázok (biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZERZÔDÉS VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

SZERZÔDÉS VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZERZÔDÉS VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészrôl: Név: Cím: Adószám: Számlavezetô pénzintézet: Bankszámla: Statisztikai azonosítószám: mint, Igénybejelentô

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/ MELLÉKLET

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/ MELLÉKLET TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4.2.3. MELLÉKLET Elosztói csatlakozási szerződés minta a termelt gázok (biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN

2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2. A FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK A 2013. MÁJUS 1-TŐL HATÁLYOS 17/2013. (IV.30.) NFM RENDELET ALAPJÁN 2.1 Gázdíj tartozás miatti jogszerű kikapcsolással és visszakapcsolással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2009. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben