VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS Mátészalka, Kisfaludy út 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8."

Átírás

1 SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról A nyomtatványt 2 példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni és a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához benyújtani! A Változásbejelentő adatlapok hozzáférhetőek a Szalka-Víz Kft. Ügyfélszolgálatán, illetve letölthetőek a honlapról. I. Fogalom meghatározások: Felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi. Felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. Számlafizető: a számlafizető az, aki (amely) szolgáltatási szerződésben vagy külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott felhasználási helyen (helyeken) felhasznált vízmennyiség, illetve az ott keletkezett szennyvíz elvezetési díjának megfizetését. A Számlafizető és a Felhasználó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy ideiglenesen is elkülönülhet egymástól. Tulajdonos: a felhasználási hely szerinti ingatlan tulajdon-nyilvántartásban bejegyzett kizárólagos vagy résztulajdonosa. Felhasználó változás: adott felhasználási hely tekintetében a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő személyében bekövetkező változás. Adatváltozás: a Felhasználóhoz, a számlafizetőhöz vagy a tulajdonoshoz (mint személyhez, illetőleg társasághoz) kapcsolódó, a Szolgáltató nyilvántartásában, valamint a közüzemi szolgáltatási szerződésben feltüntetett adatokban történő változás, ide nem értve az ingatlan tulajdonjogában, valamint a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő, illetve fizető személyében beállott változást. Víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a víziközműszolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja. Közüzemi Szolgáltatási Szerződés: olyan szerződés, melynek alapján a Szolgáltató köteles a víziközmű-hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának vagy egyéb jogcímen használójának ivóvizet szolgáltatni, illetőleg az ingatlanon keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását elvégezni, a Felhasználó pedig a megállapított díjat megfizetni. A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a Felhasználóval - felhasználási helyenként - közüzemi szerződést köt. A bejelentett Felhasználó-változás átvezetésének időpontjában a régi Felhasználóval / elkülönített vízfelhasználóval kötött közüzemi szolgáltatási / mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, az új Felhasználóval pedig szerződést köt a Szolgáltató. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági Felhasználó között a közüzemi szerződés a víziközműszolgáltatás igénybevételével is létrejön! Nem lakossági felhasználó esetén a Szolgáltatás megkezdésének, illetve biztosításának feltétele a közüzemi szolgáltatási szerződés előzetes, írásban történő megkötése. II. A változás jogcíme: (A megfelelőt kérjük bejelölni!) Felhasználó változás Számlafizető változás Tulajdonos változás Adatváltozás (amennyiben a változás jogcíme Adatváltozás, akkor a nyomtatvány V-02 számú adatlapját kell kitölteni és a Szolgáltató részére benyújtani!) Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 60. (1) bekezdésében foglaltak értelmében a felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni az üzletszabályzatban meghatározottak szerint. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a víziközmű-szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új felhasználó egyetemlegesen felel! A Szalka-Víz Kft. Üzletszabályzatának értelmében a felhasználó-változást a régi és az új Felhasználó / elkülönített vízhasználó az e célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon, vagy az általuk írt (a formanyomtatvány tartalmi követelményeinek megfelelő) nyilatkozaton, írásban nyújthatja be a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára, vagy együttes megjelenéssel személyesen is kezdeményezhetik. Mindkét esetben szükséges a megfelelő (XIII. fejezet szerinti) dokumentumok csatolása! A Felhasználó a szerződésben rögzített adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni! III. Felhasználási hely adatai: Irányítószám: Helység neve:... Út, utca, stb:... Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Az átadás dátuma: év hónap nap A felhasználó-változás határidőre történő bejelentésének elmulasztása, illetőleg elmulasztása a régi és új Felhasználó részéről is szerződésszegésnek minősül. A Felhasználó részéről a szerződésben rögzített adataiban bekövetkező változás határidőre történő bejelentésének elmulasztása, illetőleg elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltató a Felhasználót szerződésszegés esetén az Üzletszabályzatában rögzített mértékű kötbér fizetésére kötelezheti, ha a szerződésszegés a Felhasználónak felróható okból valósult meg! IV. Vízmérő(k) adatai: Gyári szám:.. Mérőállás az átadás napján:.. m3 Folyamatos átvezetés kérek! Gyári szám:.. Mérőállás az átadás napján:.. m3 Folyamatos átvezetés kérek! Gyári szám:.. Mérőállás az átadás napján:.. m3 Folyamatos átvezetés kérek! Új mérőórát kérek! Új mérőórát kérek! Új mérőórát kérek! Szalka-Víz Kft. Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8 Postacím:4701 Mátészalka, Pf.102. Tel.:(44) ; Fax.:(44) Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám:

2 V. Régi Felhasználó adatai: A Régi Felhasználó egyben Számlafizető és / vagy Tulajdonos is volt! Ha a Régi Felhasználó egyben Számlafizető és Tulajdonos is volt, akkor a nyomtatvány VI. és VII. fejezeteit nem kell kitölteni! A tulajdonjog igazolásához szükséges dokumentumok csatolása ebben az esetben is szükséges! Felhasználó azonosító: Név:... Telefonszám: Változást követő lakcím / székhely: irányítószám: Helység neve:... Út, utca, stb.:... Házszám: ép/lh/em/ajtó:.. Telefonszám: Egyéb elérhetőség:... régi Felhasználó aláírása VI. Régi számlafizető adatai: Fizető azonosító: Név:... Telefonszám: Változást követő lakcím / székhely: irányítószám: Helység neve:... Út, utca, stb.:... Házszám: ép/lh/em/ajtó:.. Telefonszám: Egyéb elérhetőség:... régi számlafizető aláírása VII. Régi tulajdonos adatai: Ezt a rovatot abban az esetben feltétlenül kérjük az ingatlan tulajdonosának adataival kitölteni, ha a megadott régi Felhasználó és / vagy számlafizető nem tulajdonosa az ingatlannak, csak egyéb jogcímen használója! Név:... Telefonszám: Változást követő lakcím / székhely: irányítószám: Helység neve:... Út, utca, stb.:... Házszám: ép/lh/em/ajtó:.. Telefonszám: Egyéb elérhetőség:... régi tulajdonos aláírása 2 / 6

3 VIII. Új Felhasználó adatai: Az Új Felhasználó egyben Számlafizető és / vagy Tulajdonos is lesz! Ha az Új Felhasználó egyben Számlafizető és Tulajdonos is lesz, akkor a nyomtatvány IX. és XI. fejezeteit nem kell kitölteni! A tulajdonjog igazolásához szükséges dokumentumok csatolása ebben az esetben is szükséges! A vízfelhasználás célja (a megfelelőt kérjük bejelölni!): lakossági nem lakossági egyéb:... A fogyasztás jellege: állandó idényjellegű Időközi részszámlán számlázandó mennyiség:... m3/hó Név:... Születési hely: Születési idő:... Anyja neve:. Telefonszám:... Cégjegyzékszám 2 : Nyilvántartási szám 3 :... KSH-szám 2 :.... Adószám 2 :... Lakcím/ Székhely: Irányítószám:.. Helység neve:... Út, utca,stb 1 :. Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Levelezési cím 4 : Irányítószám:.. Helység neve:... Postafiók:... Út, utca,stb 1 :. Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Gazdálkodó szervezet telephelyének ivóvízigénye (kvóta): m 3 /nap; Elvezetendő szennyvíz mennyiség igénye: m 3 /nap új Felhasználó aláírása 1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 2 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 3 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4 Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő cím. IX. Új számlafizető adatai: A vízfelhasználás célja (a megfelelőt kérjük bejelölni!): lakossági nem lakossági egyéb:... A fogyasztás jellege: állandó idényjellegű Időközi részszámlán számlázandó mennyiség:... m3/hó Név:... Születési hely: Születési idő:... Anyja neve:. Telefonszám:... Cégjegyzékszám 2 : Nyilvántartási szám 3 :... KSH-szám 2 :.... Adószám 2 :... Lakcím/ Székhely: Irányítószám:.. Helység neve:... Út, utca,stb 1 :. Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Levelezési cím 4 : Irányítószám:.. Helység neve:... Postafiók:... Út, utca,stb 1 :. Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Gazdálkodó szervezet telephelyének ivóvízigénye (kvóta): m 3 /nap; Elvezetendő szennyvíz mennyiség igénye: m 3 /nap új számlafizető aláírása 1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 2 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 3 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4 Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő cím. 3 / 6

4 X. Szerződéskötés jogcíme: Kizárólagos tulajdonos Résztulajdonos Közös képviselő Egyéb jogcímen használó:... XI. Új tulajdonos adatai: (Több tulajdonos esetén külön nyilatkozat szerint!) Ezt a rovatot abban az esetben feltétlenül kérjük az ingatlan tulajdonosának adataival kitölteni, ha a megadott új Felhasználó és / vagy számlafizető nem tulajdonosa az ingatlannak, csak egyéb jogcímen használója! A vízfelhasználás célja (a megfelelőt kérjük bejelölni!): lakossági nem lakossági egyéb:... A fogyasztás jellege: állandó idényjellegű Időközi részszámlán számlázandó mennyiség:... m3/hó Név:... Születési hely: Születési idő:... Anyja neve:. Telefonszám:... Cégjegyzékszám 2 : Nyilvántartási szám 3 :... KSH-szám 2 :.... Adószám 2 :... Lakcím/ Székhely: Irányítószám:.. Helység neve:... Út, utca,stb 1 :. Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Levelezési cím 4 : Irányítószám:.. Helység neve:... Postafiók:... Út, utca,stb 1 :. Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... Gazdálkodó szervezet telephelyének ivóvízigénye (kvóta): m 3 /nap; Elvezetendő szennyvíz mennyiség igénye: m 3 /nap új tulajdonos aláírása 1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni. 2 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 3 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 4 Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő cím. XII. Fizetési mód: Készpénz-átutalási megbízás (postautalvány) Takarékszövetkezeti pénzbeszedős Csoportos beszedési megbízás (Kérjük, adjon felhatalmazást pénzintézete számára a beszedési megbízás teljesítésére) Pénzintézet megnevezése:... Banki folyószámlaszám:... XIII. A nyomtatvány kitöltésén túlmenően az alábbi dokumentumok beadása szükséges: - ha az új Felhasználó magánszemély: o személyes bejelentés esetén a személyazonosságot igazoló hatósági arcképes igazolvány; o minden esetben kötelező az illetékességet és a tulajdonviszonyt igazoló dokumentumok csatolása; (a változást tartalmazó tulajdoni lap másolata; résztulajdonos-változás esetén tulajdoni lap másolat; adásvételi vagy bérleti szerződés; egyéb, tulajdoni vagy használati jogot igazoló dokumentum) o bérbeadás esetén az igazoló dokumentum a bérleti szerződés, és a tulajdonos és a bérlő által aláírt nyilatkozat, melyben a tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szalka-Víz Kft. nyilvántartásába számlázási névként és fizető névként a bérlő neve kerüljön. - ha az új Felhasználó gazdálkodó szervezet: o cégbírósági bejegyző határozat és aláírási címpéldány; o amennyiben a régi felhasználó is gazdálkodó személy és résztulajdonos-váltás történt, akkor szükséges egy nyilatkozat a vízi-közmű kontingens átruházásáról is; (nem lakossági felhasználónak a közüzemi szerződés megkötésekor a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie. Ez alól abban az esetben mentesülhet a felhasználó, ha hitelt érdemlően - megállapodással - igazolja, hogy az adott felhasználói helyre már a közműfejlesztési kvóta rendezett.) - ha az új Felhasználó intézmény: cégbírósági bejegyzés másolata; - társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv; - közös képviselő változása esetén: közösképviselő-választásról szóló jegyzőkönyv; 4 / 6

5 - házasság felbontása esetén: házasság felbontása esetén az ahhoz értelemszerűen kapcsolódó dokumentum; - halálesetnél: halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés vagy a változást tartalmazó tulajdoni lap másolata. - Önkormányzati lakás bérbeadása esetén: A bérlő személyében beálló változás a lakás kezelője és a bérlő által aláírt lakás átadás átvételi jegyzőkönyv alapján történik. Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, szükséges még a tulajdonos társak beleegyező nyilatkozata is. Egyéb nem a Felhasználó / számlafizető / tulajdonos személyében beálló, a Szolgáltató nyilvántartásában vagy a szolgáltatási szerződésben már feltüntetett adat változása esetén (pl. levelezési cím, telefonszám, stb.) akkor a nyomtatvány V-02 számú adatlapját kell kitölteni és a Szolgáltató részére benyújtani! Amennyiben a változás bejelentése meghatalmazott útján történik, úgy a jogszabályi feltételeknek megfelelő Meghatalmazás és a törvényesen meghatalmazott személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány szükséges az eljáráshoz! Jelen bejelentőhöz csatolt mellékletek száma:.. db XIV. Az átírás egyéb feltételei: Az adatlapon feltüntetett mérőállásig a Szolgáltató minden esetben végszámlát készít, melynek összege, az esetlegesen a felhasználási hely tekintetében felhalmozott egyéb hátralékok összegével együtt, személyes bejelentés esetén a bejelentés helyszínén és időpontjában fizetendő. Írásos és elektronikus úton történő bejelentéskor a végszámlát, valamint az esetleges hátralékokat részletező dokumentumot a régi Felhasználó Változásbejelentőben megadott címére postázzuk. Ez esetben a hátralékot a végszámlával együtt a megadott fizetési határidőn belül postai úton, vagy banki átutalással kell kiegyenlíteni. Az aláírásokat értelemszerűen a kitöltött rovatoknak megfelelően kérjük! régi Felhasználó aláírása új Felhasználó aláírása régi számlafizető aláírása új számlafizető aláírása régi tulajdonos aláírása új tulajdonos aláírása Aláírásunkkal igazoljuk és elismerjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek! A valótlan adatok közléséből eredő, a Szolgáltatót ért károkért felelősséget vállalunk! Az ingatlantulajdonos, amennyiben az eltérő számlafizető nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a víz- és szennyvízdíj hátralék kiegyenlítését átvállalja! Ha a víziközmű-szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználás hely tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX törvény 58. (1) bekezdése szerint járhat el. Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a víziközmű-szolgáltató beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a víziközmű-szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött. A közüzemi szerződésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv közüzemi szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni. A Felhasználó / számlafizető / tulajdonos személyében bekövetkezett változással, valamint az adatváltozással kapcsolatos vonatkozó jogszabályok: - a évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, - az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint - a Szalka-Víz Kft. Üzletszabályzata. Hozzáférhetőek a Szalka-Víz Kft. Ügyfélszolgálatán, illetve letölthetőek a honlapról. Az adatváltozást bejelentő lapot és mellékleteit az alábbi címre kell elküldeni, illetve benyújtani: Szalka-Víz Kft Mátészalka, Kisfaludy út 8. 5 / 6

6 A szolgáltató tölti ki! A mai, év.. hó.... fordulónappal a felhasználási helyre vonatkozóan... Ft. összegű ivóvíz- és / vagy szennyvízszolgáltatásból eredő hátralékot, valamint a mai napig elszámolt..... Ft. összegű késedelmi kamat hátralékot, továbbá jogcímen Ft. összegű követelést tartunk nyilván. Együttes követelésünk összege:.. Ft. Az átírás feltétele a hátralék kiegyenlítése! A fenti összeg a(z).... számú befizetési / egyéb. bizonylaton kiegyenlítésre került, a fogyasztási helyen fennálló nyilvántartott egyenleg 201. év hó napján 0 Ft! Az átíráshoz / adatváltozás átvezetéséhez szükséges dokumentumok hiánytalanul mellékelve lettek: igen nem A felhasználási hely adatai pontosak: igen nem A régi / új felhasználó / számlafizető / tulajdonos adatai pontosak, azok hiánytalanul kitöltésre kerültek: igen nem A vízmérő(k) adata(i) pontosak, mérőállása(i) kitöltésre kerültek: igen nem A régi / új felhasználó / számlafizető / tulajdonos aláírása hiánytalan: igen nem Amennyiben valamely fél képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a törvényes meghatalmazás csatolásra került: igen nem A fogyasztási helyre vonatkozó, nyilvántartott tartozás van nincs A Felhasználási hely ellenőrzését Felhasználó / számlafizető / tulajdonos kérte nem kérte. A Szolgáltató a Felhasználási hely ellenőrzését / a mérő cseréjét nem tartja indokoltnak / indokoltnak tartja, éspedig: (A közüzemi szolgáltatási Szerződés megkötéshez a Felhasználó részéről szükséges minimális adatok rendelkezésre állnak, a feltételek teljesültek: Felhasználó neve, lakossági Felhasználó esetén születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve Közületi Felhasználó esetén annak neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve, lakcíme, anyja neve A felhasználási hely adatai A felhasználási helyen igénybe vett Szolgáltatás Közületi Felhasználó esetén a lekötött közműfejlesztési kvóta mértéke Fizetési mód Szerződéskötés jogcíme Ha a szerződést kötő nem tulajdonos, a tulajdonos adatai (név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő) Vízmérő(k) adatai Személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél Lakcímkártya Közületi Felhasználó esetén cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány) A fentiek alapján a Felhasználó / számlafizető / tulajdonos változás / adatváltozás átvezethető, a felhasználási hely közműves ivóvízellátására és / vagy szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés megköthető hiánypótlás szükséges, éspedig: nem köthető meg, elutasításra kerül, éspedig:... Mátészalka, év... hó.. nap... A Szolgáltatási szerződés kelte: szerződés száma: Egyéb feljegyzések: / 6

7 V-02 Szalka-Víz Kft. Mátészalka Térségi Víz-és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. Postacím: 4701 Mátészalka, Pf.102. Tel.:(44) ; (44) Fax.:(44) Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám: VÁLTOZÁSBEJELENTŐ szerződés vagy szolgáltatói nyilvántartás szerinti adatváltozásról A nyomtatványt 2 példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni és a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához benyújtani! A Változásbejelentő adatlapok hozzáférhetőek a Szalka-Víz Kft. Ügyfélszolgálatán, illetve letölthetőek a honlapról. I. Fogalom meghatározások: Felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi. Felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. Számlafizető: a számlafizető az, aki (amely) szolgáltatási szerződésben vagy külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott felhasználási helyen (helyeken) felhasznált vízmennyiség, illetve az ott keletkezett szennyvíz elvezetési díjának megfizetését. A Számlafizető és a Felhasználó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy ideiglenesen is elkülönülhet egymástól. Tulajdonos: a felhasználási hely szerinti ingatlan tulajdon-nyilvántartásban bejegyzett kizárólagos vagy résztulajdonosa. Felhasználó változás: adott felhasználási hely tekintetében a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő személyében bekövetkező változás. Adatváltozás: a Felhasználóhoz, a számlafizetőhöz vagy a tulajdonoshoz (mint személyhez, illetőleg társasághoz) kapcsolódó, a Szolgáltató nyilvántartásában, valamint a közüzemi szolgáltatási szerződésben feltüntetett adatokban történő változás, ide nem értve az ingatlan tulajdonjogában, valamint a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő, illetve fizető személyében beállott változást. II. Az adataimban bekövetkezett változást, mint a III. pont szerinti Felhasználási hely Felhasználója / Számlafizetője / Tulajdonosa közlöm! Azonosító (amennyiben a Szolgáltatónál nyilvántartott): Név:... Telefonszám:... Az adatváltozás dátuma: (Felhasználó és Számlafizető adataiban történt változás bejelentése esetén a V., Tulajdonos adataiban történt változás bejelentése esetén a VII. fejezetben kérjük feltüntetni a változás utáni adatokat!) Ha az adatváltozást bejelentő Felhasználó és / vagy Számlafizető nem Tulajdonosa a felhasználási helynek, akkor a felhasználási hely szerinti ingatlan Tulajdonosának nyilatkozata is szükséges! III. Felhasználási hely adatai: (az adatváltozásban érintett Felhasználó / Számlafizető / Tulajdonos szerinti!) Irányítószám: Helység neve:... Út, utca, stb:... Házszám:.. ép/lh/em/ajtó:... IV. A változás jogcíme: Adatváltozás (amennyiben Felhasználó változást / Számlafizető változást / Tulajdonos változást szeretne bejelenteni, akkor nem ezen nyomtatványt, hanem a számú adatlapot kell kitölteni és a Szolgáltató részére benyújtani!) A Felhasználó a szerződésben rögzített adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni! 1 / 4

8 V-02 V. Az új adatok, Felhasználó vagy Számlafizető esetén: (Csak a megváltozott, új adatot/adatokat kérjük kitölteni!) (Több új adat közlése esetén kérjük, hogy az új adat mellé írja be az érvényesség kezdetének dátumát is!) Felhasználó / Számlafizető (Csak a megváltozott, új adatot kérjük kitölteni!) (Tulajdonos adataiban történt változás bejelentéséhez a VII. fejezetet kérjük kitölteni!) Név: Anyja neve: Születési hely: Születési dátum: Telefon: Számlaszáma: Pénzintézet: Cégjegyzékszáma 1 : Adószáma 2 : Cégjegyzésre jogosult: Telefonszám: Székhely: Irányítószám: Helység neve: Utca, házszám: Ép/lh/em/ajtó: Levelezési cím: Irányítószám: Helység neve: Utca, házszám: Ép/lh/em/ajtó: Fogyasztó a számlát a levelezési címére kéri kézbesíteni igen nem A Fogyasztó jogviszonya a fogyasztási helyen: tulajdonos bérlő egyéb:. A Szerződés tárgya Ivóvíz-Szolgáltatás az ivóvíz fogyasztási és háztartási célú felhasználására! Ivóvíz-Szolgáltatás az ivóvíz termelési célú felhasználására! Szennyvízelvezetés háztartási szennyvíz elvezetésére! Szennyvízelvezetés ipari szennyvíz elvezetésére! A Fogyasztás jellege állandó idény A Fogyasztási hely adatai Irányítószám: Helység neve: Utca, házszám 3 : Ép/lh/em/ajtó: Vízmérő gyári száma: hitelesítés éve: Vízmérő gyári száma: hitelesítés éve: Locsolási vízmérő gyári száma: hitelesítés éve: Szennyvízmérő gyári száma: hitelesítés éve: Vízmérő plomba száma: Induló mérőállás: m3 Vízmérő átmérője: típusa: Vízmérő plomba száma: Induló mérőállás: m3 Vízmérő átmérője: típusa: Locsolási vízmérő Induló mérőállás: m3 Locsolási vízmérő plomba száma: átmérője, típusa: Szennyvízmérő Induló mérőállás: m3 Szennyvízmérő átmérője: plomba száma: típusa: Szennyvízmérő hiányában a kibocsátott szennyvíz számlázásának alapja:... Ivóvíz igény és elvezetendő szennyvíz mennyisége (m3/nap) Ivóvíz Szolgáltatás esetén: Közcsatorna használat esetén: Vízmérő szolgáltató általi, helyszíni leolvasásának gyakorisága:.. havonta Fogyasztás megállapítása a helyszíni leolvasások közötti időszakban (havonta): átlag:.. m3/hó távmérős olvasás Fogyasztó által közölt egyéb:. Vízmérő hiányában a Szerződés szerint megállapított átalány mennyisége:... m3/hó Fizetés módja készpénz-átutalási megbízás átutalás csoportos beszedési megbízás díjbeszedés egyéb: Ha a Szerződés szerinti Felhasználó / számlafizető az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, a kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük a következő részt kitölteni! VI. Tulajdonos nyilatkozata: Tulajdonos adatai Név: Anyja neve: Születési hely: Születési dátum: Telefon: Számlaszáma: Pénzintézet: Adószáma: Cégjegyzékszáma 4 : Cégjegyzésre jogosult 5 : Lakcím / székhely 6 Irányítószám: Helység neve: Utca, házszám: Ép/lh/em/ajtó: Ha a Felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor az adatlapot a tulajdonosnak is alá kell írni! 1. A tulajdonos, több tulajdonos esetén azok képviselője (a továbbiakban: tulajdonos) kijelenti, hogy a Felhasználó / számlafizető részére hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Szolgáltatónál a fenti adatokban történt változást átvezettesse! év... hónap... napján év... hónap... napján... Tulajdonos Felhasználó / számlafizető (1) Gazdálkodó szervezet esetén (2) Adószám hiányában adóazonosító jel! (3) Utca, házszám hiányában a helyrajzi számot kell beírni! (4) (5) Csak cégek esetében! (6) A megfelelő rész aláhúzandó! 2 / 4

9 V-02 VII. Az új adatok, Tulajdonos esetén: (Csak a megváltozott, új adatot/adatokat kérjük kitölteni!) (Több új adat közlése esetén kérjük, hogy az új adat mellé írja be az érvényesség kezdetének dátumát is!) Tulajdonos adatai Név: Anyja neve: Születési hely: Születési dátum: Telefon: Számlaszáma: Pénzintézet: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Lakcím / székhely Cégjegyzésre jogosult: Irányítószám: Helység neve: Utca, házszám: Ép/lh/em/ajtó: VIII. A nyomtatvány kitöltésén túlmenően szükséges: az adatváltozást igazoló iratok másolatának csatolása! Amennyiben a változás bejelentése meghatalmazott útján történik, úgy a jogszabályi feltételeknek megfelelő Meghatalmazás és a törvényesen meghatalmazott személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány szükséges az eljáráshoz! Jelen bejelentőhöz csatolt mellékletek száma:.. db Az aláírásokat értelemszerűen a kitöltött rovatoknak megfelelően kérjük! Felhasználó aláírása Számlafizető aláírása Tulajdonos aláírása Aláírásommal igazolom, hogy a közölt új adatok a valóságnak megfelelnek! A valótlan adatok közléséből eredő, a Szolgáltatót ért károkért felelősséget vállalok! A Felhasználó / számlafizető / tulajdonos személyéhez kötődő, adataikban következett változás bejelentésével kapcsolatos vonatkozó jogszabályok: - a évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, - az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint - a Szalka-Víz Kft. Üzletszabályzata. Hozzáférhetőek a Szalka-Víz Kft. Ügyfélszolgálatán, illetve letölthetőek a honlapról. Az adatváltozást bejelentő lapot és mellékleteit az alábbi címre kell elküldeni, illetve benyújtani: Szalka-Víz Kft Mátészalka, Kisfaludy út 8. 3 / 4

10 V-02 A szolgáltató tölti ki! Az adatváltozás átvezetéséhez szükséges dokumentumok hiánytalanul mellékelve lettek: igen nem A felhasználási hely adatai pontosak: igen nem Az adatlap hiánytalanul kitöltésre került: igen nem Amennyiben az ügyfél képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a törvényes meghatalmazás csatolásra került: igen nem A Szolgáltató a Felhasználási hely ellenőrzését nem tartja indokoltnak / indokoltnak tartja, éspedig:... A fentiek alapján az adatváltozás átvezethető, a felhasználási hely közműves ivóvízellátására és / vagy szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződésmódosítás elvégezhető hiánypótlás szükséges, éspedig: nem végezhető el, elutasításra kerül, éspedig:... Mátészalka, év... hó.. nap... A Szolgáltatási szerződésmódosítás kelte: szerződés száma: Egyéb feljegyzések:... 4 / 4

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 1.1. Az üzletszabályzat célja... 5 1.2. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.3. Az üzletszabályzat módosítására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben