TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA FOGALOMTÁR DMRV ZRT. ALAPADATAI, TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEKTİL TÖRTÉNİ ELTÉRÉS LEHETİSÉGEI II. A VÍZIKÖZMŐ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS LÉTREJÖTTE, IGÉNYKEZELÉS SZERZİDÉSKÖTÉSI ÉS RÁKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZERZİDÉSKÖTÉS ÚJ SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSAKOR Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése Általános szabályok az ivóvízbekötéssel kapcsolatban Ivóvízbekötés az ügyintézés menete Új szennyvízbekötés létesítése Általános szabályok a szennyvízbekötéssel kapcsolatban Szennyvízbekötés az ügyintézés menete Elkülönített mellékvízmérı felszerelése Általános szabályok Mellékvízmérık felszerelése - az ügyintézés menete Locsolási célú mellékvízmérı felszerelése az ügyintézés menete Százalékos locsolási kedvezmény igénybevétele Bekötés hatósági kötelezés alapján Közmőnyilatkozat kérelem kezelése A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNİ VÁLTOZÁS ÉS FIZETİ MÓDOSÍTÁSA, ADATVÁLTOZÁS SZERZİDÉSKÖTÉS ENGEDÉLY NÉLKÜLI, SZABÁLYTALAN KÖZMŐHASZNÁLAT ESETÉN KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS TARTALMA, HATÁLYA A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A felhasználó rendszeres ellenırzési kötelezettsége DMRV ZRT. JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK DMRV ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŐSZAKI FELTÉTELEI, MINİSÉGI PARAMÉTEREI KERESKEDELMI FELTÉTELEK, DÍJAK, DÍJKÉPZÉS Szolgáltatási díjak Vízterhelési díj Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás és fımővi fejlesztési hozzájárulás Külön díj ellenében végzett szolgáltatások Kötbérek, kártérítés és kamatok mértékei MÉRİESZKÖZÖK, HITELES MÉRÉS BIZTOSÍTÁSA Hitelesítési célú mérıcsere (bekötési vízmérı) folyamata Elkülönített mellékvízmérı, locsolási mellékmérı hitelesítési cseréje Szennyvízmennyiség-mérı kalibrálása (hitelesítése) Saját célú vízkivételi mő (saját kút) mérıjének hitelesítése Fogyasztásmérı pontosságának felülvizsgálata MÉRİESZKÖZÖK LEOLVASÁSA Leolvasási rend KIADÁS FEBRUÁR 03. 2/125 OLDAL

3 Felhasználó általi mérıállás-bejelentés szabályai SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSA Elszámolás hiteles mérés, leolvasás alapján Elszámolás felhasználó hibájából eredı leolvasás elmaradása esetén Elszámolás mérıeszköz hiányában Elszámolás hibás mérés esetén Elszámolás házi hálózat meghibásodása esetén Elszámolás a szolgáltatói szakaszon történt, fogyasztásmérı által mért meghibásodás esetén Elszámolás a szerzıdés megszőnése esetén FIZETÉSI MÓDOK ÉS HATÁRIDİK Részletfizetés, fizetési haladék Felhasználók számára biztosított részletfizetés, fizetési haladék KIFOGÁS A SZÁMLA ELLEN FOGYATÉKKAL ÉLİ VÉDENDİ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERZİDÉSSZEGÉS ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE SZERZİDÉSSZEGÉS KEZELÉSE Szerzıdésszerő közmőhasználat DMRV Zrt. általi ellenırzése Szerzıdésszegés DMRV Zrt. részérıl Felhasználói szerzıdésszegés kezelése A késedelmes fizetés következményei Szabálytalan közmőhasználat kezelése Szerzıdés felmondásával járó felhasználói szerzıdésszegés kezelése A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, MEGSZÜNTETÉSE FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE Szolgáltatás szüneteltetése felhasználó kérésére Ivóvíz-szolgáltatás megszüntetése Szennyvízelvezetés szolgáltatás megszüntetése KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK EGYÉB ESETEI III. ELJÁRÁS ÜZEMZAVAR, SZÜNETELÉS ESETÉN KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A TÁJÉKOZTATÁS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI IV. FELHASZNÁLÓI MEGKERESÉSEK KEZELÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS, VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Személyes ügyintézés Telefonos ügyintézés Elektronikus ügyintézés Írásbeli ügyintézés Ügyfélkapus ügyintézés Ügyfélszolgálati tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minıségi követelmények, a szolgáltatás elvárt színvonala PANASZÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Panaszok dokumentálása, rögzítése, archiválása Érdemi válaszadási határidı A válaszadási határidı elmulasztásának következménye Felettes szervek és hatásköreik, jogorvoslati lehetıségek VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK Az üzletszabályzatot meghatározó irányadó jogszabályok Bírósági kikötések Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja KIADÁS FEBRUÁR 03. 3/125 OLDAL

4 V. ADATVÉDELEM SZERZİDİ FÉL KEZELT SZEMÉLYES ADATAINAK KÖRE ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS ELJÁRÁSREND A SZEMÉLYES ADATOKHOZ FŐZİDİ JOG MEGSÉRTÉSE ESETÉN ADATKEZELÉSI SZABÁLY A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉBEN BEÁLLT VÁLTOZÁS ESETÉN VI. A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVİ HARMADIK FÉL, ÉS A VELÜK SZEMBEN FENNÁLLÓ KAPCSOLATOK BEMUTATÁSA VII. MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MINTA BEKÖTÉSI MÉRİ SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MINTA FELHASZNÁLÓI KÖZÖSSÉG SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MINTA - MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZÁMÚ MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) SZÁMÚ MELLÉKLET: ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETİSÉGEK, AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK NYITVA TARTÁSI RENDJE SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MEGKERESÉSI CSATORNÁKON INTÉZHETİ ÜGYEK TÍPUSAI SZÁMÚ MELLÉKLET: A MAGYAR ENERGIA HIVATAL, A KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGE ÉS A BÉKÉLTETİ TESTÜLETEK ELÉRHETİSÉGEI SZÁMÚ MELLÉKLET: SZERZİDÉSSZEGÉS PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEI (KÖTBÉREK, KÁRTÉRÍTÉSEK, KAMATOK) SZÁMÚ MELLÉKLET: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMÚ MELLÉKLET: ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK SZÁMÚ MELLÉKLET: A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVİ HARMADIK FÉL BEMUTATÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET: ÁTALÁNYDÍJAS FELHASZNÁLÁSI HELYEKEN FELHASZNÁLÁS MENNYISÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET: A BEKÖTÉS ELİFELTÉTELÉT KÉPEZİ VÍZIKÖZMŐ-SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSHOZ SZÜKSÉGES TERV ELEMEI SZÁMÚ MELLÉKLET: MELLÉKVÍZMÉRİ CSERÉJÉNEK, ÚJRAHITELESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE ESEMÉNYTÁBLÁZAT KIADÁS FEBRUÁR 03. 4/125 OLDAL

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Üzletszabályzat tárgya és hatálya Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat a DMRV Zrt. által a felhasználók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit tartalmazza. Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat a DMRV Zrt. mőködési engedélyében rögzített földrajzi ellátási területen a víziközmő-szolgáltatást igénybevevı felhasználókra, a DMRV Zrt.-re, illetve a DMRV Zrt.-vel szerzıdéses kapcsolatban álló, a közszolgáltatási szerzıdés teljesítésében résztvevı harmadik félre vonatkozik. Az üzletszabályzat azon a napon lép hatályba, amikor a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jelen üzletszabályzatot jóváhagyó határozata hatályba lépett (hatályba lépési nap). Az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsısorban a felhasználóval kötött közszolgáltatási szerzıdés, továbbá a Polgári Törvénykönyv, a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, az 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendelet, a mérésügyrıl szóló évi XLV. törvény, a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény, illetve a szolgáltatási díj meghatározására vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az egyedi közszolgáltatási szerzıdésben szabályozott jogviszonyra a DMRV Zrt. üzletszabályzatának rendelkezései is irányadóak. 2. Üzletszabályzat közzététele, Általános Szerzıdéses Feltételek (ÁSzF) hatályba lépése és módosítása Az üzletszabályzat közzététele DMRV Zrt. a mindenkor hatályos üzletszabályzatát közzéteszi a honlapján, jól látható helyen hozzáférhetıvé teszi ügyfélszolgálati irodáiban is, valamint kérésre bárkinek a rendelkezésére bocsátja. Általános Szerzıdési Feltételek hatályba lépése Az üzletszabályzat rendelkezései és az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) a hatályba lépés idıpontjától kezdıdıen alkalmazandók a hatályba lépése elıtt létrejött víziközmő-szolgáltatási jogviszonyokra is. A víziközmő-szolgáltatás közszolgáltatási szerzıdésére vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek az üzletszabályzat részét képezik és az üzletszabályzattal egyidejőleg hatályba lépnek. DMRV Zrt. ettıl az idıponttól a már korábban megkötött közszolgáltatási szerzıdéses jogviszonyokra is alkalmazza az ÁSzF-et. Az ÁSzF elérhetıek a DMRV Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és internetes honlapján. 8. KIADÁS FEBRUÁR 03. 5/125 OLDAL

6 Az üzletszabályzat és Általános Szerzıdési Feltételek módosítása DMRV Zrt. az ellátás folyamatos és biztonságos biztosítása érdekében fenntartja magának a jogot az üzletszabályzat és az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalú módosításának lehetıségére, a korábban megkötött közszolgáltatási szerzıdések vonatkozásában is az alábbiakban rögzített módon, az alábbi feltételekkel: a szolgáltatás ellenértékének módosítása; a jogszabályok alapján DMRV Zrt. hatáskörébe utalt mőködési folyamatok, a felhasználókat nem lényegesen hátrányosan érintı változtatásai; jogszabályok és piaci feltételrendszer megváltozása; hatósági döntések alapján. DMRV Zrt. az Általános Szerzıdési Feltételeket is magában foglaló üzletszabályzat tervezetét honlapján teszi közzé legalább 20 napos véleményezési határidıt biztosítva. A beérkezett véleményeket, észrevételeket és az ezekrıl folytatott egyeztetések eredményét a véleményezési határidı lejárta után DMRV Zrt. 5 napon belül jegyzıkönyvben rögzíti, és a véleményezési határidı lejártát követı 15 napon belül megküldi az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a Hivatal részére. A kérelemhez mellékeli a DMRV Zrt. által az üzletszabályzat kidolgozásánál el nem fogadott észrevételeket, továbbá az ezekrıl lefolytatott egyeztetések jegyzıkönyvét is. A fennmaradt vitás kérdésekben a Hivatal dönt a jóváhagyási eljárás keretében. A Hivatal az üzletszabályzatot legfeljebb 3 évre jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja. Amennyiben a Hivatal a jóváhagyást megtagadta, úgy DMRV Zrt. a határozatban foglaltak szerint köteles átdolgozni az üzletszabályzatot, és újra benyújtani jóváhagyásra. DMRV Zrt. a Hivatal által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzatát a Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétıl számított 3 napon belül a honlapján közzéteszi. DMRV Zrt. az új üzemeltetési szerzıdés hatálybalépését követı harminc napon belül az érintett felhasználókat errıl értesíti. Az értesítésben kitér DMRV Zrt. elérhetıségén túl annak üzletszabályzata és ügyfélszolgálata elérhetıségére, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy az új üzemeltetési szerzıdés hatálybalépését követı hatvanadik naptól a korábbi közszolgáltatási szerzıdés helyébe - a felek eltérı megállapodása hiányában - DMRV Zrt. üzletszabályzata szerinti közszolgáltatási szerzıdés lép. DMRV Zrt. fentieken túlmenıen a közszolgáltatási szerzıdés teljesítése során minden lényeges körülményrıl megfelelı idıben és módon tájékoztatja a felhasználókat. 3. Fogalomtár Bebocsátó Aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közmőves szennyvízelvezetı törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási ponton nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet bocsát be. Bebocsátási hely Közmőves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja. 8. KIADÁS FEBRUÁR 03. 6/125 OLDAL

7 Csatlakozó hálózat Több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötıvezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötıvezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi. Elkülönített felhasználói hely A felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkezı épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény. Ellátási terület Olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelmően behatárolható terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmő-szolgáltatást ugyanaz a víziközmő-szolgáltató végzi, azaz jelen üzletszabályzat tekintetében DMRV Zrt. Felhasználási hely Az a víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmő-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi. Az alapdíjak vonatkozásában felhasználási helynek minısül a felhasználó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévı, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévı ingatlan, albetét, ahol ivóvízvételi hely van, vagy bekötési vízmérı vagy mellékvízmérı van felszerelve, illetve amely szennyvíz-elvezetési helynek minısül. Felhasználó A víziközmő-szolgáltatást szerzıdéses jogviszony keretében igénybe vevı természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki (amely) a víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. A felhasználó lehetséges típusai: Lakossági felhasználó Az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerzı gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülı vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmő szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. Nem lakossági felhasználó A lakossági felhasználó fogalomkörébe nem sorolható természetes vagy jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, amely jövedelemszerzı gazdasági tevékenység keretében veszi igénybe a víziközmő szolgáltatást. Fogyasztói/Felhasználói közösség Egy bekötési vízmérıvel rendelkezı olyan közösség, mely nem minısül társasháznak és a hozzá tartozó felhasználási helyek (mellékmérıs felhasználási helyek) száma legfeljebb 6. Állandó felhasználó Az a természetes személy, aki a felhasználási helyen életvitel szerően tartózkodik, folyamatosan igénybe veszi a víziközmő szolgáltatást és errıl DMRV Zrt.-nek szerzıdéskötéskor, vagy azt követıen írásban nyilatkozik, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet. 8. KIADÁS FEBRUÁR 03. 7/125 OLDAL

8 Idényfelhasználó Az a természetes személy, aki a felhasználási helyen nem életvitel szerően tartózkodik, a víziközmő szolgáltatást nem folyamatosan veszi igénybe és errıl DMRV Zrt.-nek szerzıdéskötéskor, vagy azt követıen írásban nyilatkozik. Elkülönített mellékmérıs felhasználó A víziközmő-szolgáltatást mellékszolgáltatási szerzıdés keretében igénybe vevı felhasználó, az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója. Számlafizetı A közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı felhasználó által megjelölt/meghatalmazott természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, mely a felhasználási helyre készített számlákat fogadja megadott levelezési címén. Felhasználói megkeresés A felhasználói kérelem, bejelentés, vagy a felhasználó által tett, a szolgáltatással kapcsolatos észrevétel, mely lehet kérelem, bejelentés, közérdekő bejelentés, panasz, reklamáció. Fogyasztásmérı A felhasználási helyen/elkülönített felhasználói helyen a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló hitelesített mérıeszköz és annak tartozékai. A fogyasztásmérı típusai: Bekötési vízmérı A felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötıvezeték végpontjára telepített mérı. Mellékvízmérı A bekötési vízmérı után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérı. Ikermérı Egy vagy több ingatlan különbözı felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötıvezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérık. Saját célú vízkivételi mőbıl származó víz mérıje A nem víziközmőbıl származó víz azon mennyiségének mérésére szolgáló hitelesített fogyasztásmérı, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be. A felhasználó feladata a fogyasztásmérı és tartozékainak beszerelése, és 4 évenkénti hitelesítése. Felhasználónak kérnie kell a fogyasztásmérı leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történı ellátását DMRV ZRT-tıl. Szennyvízmennyiség-mérı A szennyvízhálózatba beépített az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló kalibrált mérıeszköz (így például készülék, berendezés, mőszer), ideértve annak tartozékait is. Közmőves szennyvízmennyiség-mérı 8. KIADÁS FEBRUÁR 03. 8/125 OLDAL

9 a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a víziközmő-szolgáltató jóváhagyásával beépített mőtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenıriz. A DMRV Zrt. tájékoztatója alapján a szennyvízmennyiség mérık kalibráció érvényességi ideje 2 év, amely a plombán szereplı dátumtól számított második év december 31-én jár le, kivéve, ha Felek ettıl a közszolgáltatási szerzıdésben eltérnek. Locsolómérı A kizárólag közterületi locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötıvezetékre telepített locsolási bekötési vízmérı vagy ivóvíz-bekötıvezetékre telepített ikermérı. Elkülönített locsolási vízmérı (mellékmérı) A házi ivóvízhálózatra DMRV Zrt. és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján telepített, elkülönített locsolási vízhasználatot mérı fogyasztásmérı. Fımővi fejlesztési hozzájárulás Új területek közmővesítése, víziközmő törzshálózat létesítésével járó bekötési igények esetében érvényesítendı, az igényelt szolgáltatás mennyiségével arányos fımővi fejlesztési hányad. Megállapítására akkor is sor kerül, ha a meglévı víziközmő teljesítıképességét e többletigény meghaladja, és a szükséges fımővi fejlesztésrıl a víziközmő tulajdonos [állam, önkormányzat] nem gondoskodik. Házi ivóvízhálózat A felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képezı - vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítı elemei (így különösen vízmérı berendezés elhelyezésére szolgáló akna). Házi szennyvízhálózat A felhasználási helyen keletkezı szennyvíz összegyőjtését szolgáló - az ingatlan alkotórészét képezı - vezeték, valamint annak kiegészítı elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérı, szennyvízminıség-ellenırzı akna, gravitációs tisztítóakna- vagy nyílás, szennyvíz-elıkezelı mő). Hibabejelentés A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodások, rendellenességek, üzemzavarok felhasználói bejelentése. Ivóvíz Az ivóvíz minıségi követelményekrıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/ 2001 (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott minıségő víz. Ivóvíz-bekötıvezeték A víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt, az ivóvíz törzshálózat mentén fekvı ingatlanon, az ivóvíztörzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérı, amely a) bekötési vízmérı esetében aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külsı falsíkjáig terjed, ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérıt követıen a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérı felıli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérıt követı 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, 8. KIADÁS FEBRUÁR 03. 9/125 OLDAL

10 b) bekötési vízmérı hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed Ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan Az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közmőves ivóvízszolgáltatásra lehetıséget ad, vagy olyan szennyvíz-elvezetési hely, amely a közmőves szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételére ad lehetıséget. Ivóvíz törzshálózat Olyan a víziközmő-rendszer részét képezı hálózat, amely az ivóvíz-fınyomóvezetékbıl, az erre kapcsolt elosztóvezetékekbıl és ezek berendezéseibıl áll. Közmőfejlesztési kvóta A víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz DMRV Zrt. által a közmőfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m 3 /nap A víziközmő-szolgáltatási ágazatokra megállapított közmőfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók. Azonban ágazaton belül lehetıség van a közmőfejlesztési kvóták átcsoportosítására, ha a felhasználási helyek azonos településen, egy nyomászónán belül helyezkednek el. Közmőves ivóvízzel ingatlanon belül ellátott A víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan Közmőves ivóvízzel ingatlanon kívül ellátott Az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül közterületen, közkifolyón keresztül közüzemi ivóvízzel ellátott ivóvízvételi hely található Közszolgáltatási szerzıdés DMRV Zrt. és a felhasználó közötti jogviszonyt rögzítı, felhasználási helyenként készített dokumentum. Locsolási kedvezmény Az 58/2013.(II.27.) Kormányrendeletben biztosított, csatornahasználati díjra vonatkozó százalékos kedvezmény a szennyvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok részére, a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén. A locsolási kedvezmény mértéke (%) az ingatlan bekötési vízmérıjén mért, kedvezményes idıszakhoz tartozó vízhasználat rendeletben meghatározott mértéke. Hivatal / MEKH Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal, röviden Hivatal vagy MEKH. Mellékszolgáltatási szerzıdés Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés. Mőszakilag elérhetı Az a törzshálózat, amely a víziközmő-bekötıvezeték (ivóvíz-bekötıvezeték, illetve szennyvízbekötıvezeték) kiépítésével elérhetı, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll. 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

11 Mőszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna Az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezetı törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelı vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható. Nyíltárkos bemérés A víziközmő-hálózat vezetékei és mőtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt munkaárokban geodéziai mérési technológiával történı bemérése EOV rendszerben. Nyomáspróba Zártszelvényő, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minıségvizsgálatára elıírt módszer. Szabálytalan közmőhasználat DMRV Zrt. és a felhasználó között fennálló közszolgáltatási szerzıdésben, az egyéb megállapodásokban és a jogszabályoktól eltérı módon történı vízvételezés/szennyvíz-bebocsátás vagy ennek kísérlete. Szennyvíz Háztartási szennyvíz Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területrıl származó szennyvíz, ami az emberi anyagcserébıl és háztartási tevékenységbıl származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minısül veszélyes hulladéknak. Települési szennyvíz Háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezetı rendszer esetén ezek csapadékvízzel képzıdött keveréke. Ipari szennyvíz Minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységbıl származik, és nem minısül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék. Egyéb víz A szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minısülı, DMRV Zrt. hozzájárulásával bebocsátott használt víz. Szennyvíz-bebocsátási pont A szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont. Szennyvíz bekötıvezeték Az ingatlanon keletkezı szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerő szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történı bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenırzıaknáknak vagy ellenırzı-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában aa) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külsı falsíkja, ab) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelı szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezetı rácsozata, továbbá a 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

12 szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelı szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétıl függetlenül a szennyvíz beemelı szivattyú szívócsonkja, vízbevezetı rácsozata, vagy a vákuumszelep felhasználó felıli oldala. Szennyvíz elıtisztító (elıkezelı) berendezés A szennyvízelvezetı mő káros szennyezésének megelızését szolgáló mőtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvízbebocsátás elıtt a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban elıírt minıségőre tisztítja a szennyvizet. Szennyvíz-elvezetési hely Az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerzıdés alapját képezı mellékvízmérıvel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja. Szennyvíz házi beemelı A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek mőtárgyainak, szerelvényeinek összessége Szennyvízmennyiség-mérı rendkívüli kalibrációja Reklamáció esetén az arra jogosult szervezet által végzett mérıeszköz pontossági ellenırzés. Szennyvíz törzshálózat Olyan, a víziközmő-rendszer részét képezı hálózat, amely a szennyvíz fıgyőjtıbıl, az erre kapcsolt mellékgyőjtıkbıl és ezek berendezéseibıl áll. Szolgáltatási díj A víziközmő-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény szerint fizetendı díj. Alapdíj A víziközmő-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendı havi díj. Fogyasztással arányos díj 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötıvezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja. Lakossági díj A víziközmő-szolgáltatás ellenértékeként lakossági felhasználók által, valamint jogszabály alapján lakossági díj fizetésére kötelezett nem lakossági felhasználók által fizetendı szolgáltatási díj. Nem lakossági díj A víziközmő-szolgáltatás ellenértékeként nem lakossági kivéve jogszabály alapján lakossági díj fizetésére kötelezett nem lakossági - felhasználók által fizetendı szolgáltatási díj. Szolgáltatási pont DMRV Zrt. által üzemeltetett víziközmő-rendszer (vízmő, illetıleg a szennyvízelvezetı mő), valamint a felhasználói berendezések tulajdoni határa, ahonnan kezdıdıen DMRV Zrt. a szolgáltatás igénybevételi lehetıségét biztosítja. 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

13 Ivóvíz-szolgáltatási pont a) az ivóvíz-bekötıvezetéknek a felhasználó felıli végpontja, b) DMRV Zrt. által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, c) DMRV Zrt. által üzemeltetett rendszer átadási pontja. Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont A szennyvíz-bekötıvezeték felhasználó felıli végpontja, amely a) gravitációs bekötıvezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenırzıaknának vagy ellenırzı-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában - zártsorú beépítés esetén az épület külsı falsíkja, - nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, b) kényszeráramoltatású rendszer esetén - az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelı szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezetı rácsozata, - az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelıszivattyú elhelyezésétıl függetlenül szennyvíz beemelı szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezetı rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétıl függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala, c) DMRV Zrt. és a felhasználó közötti közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott pont, d) DMRV Zrt. által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott pont, e) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja. Szolgáltatói hozzájárulás Bekötıvezeték megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához, megszüntetéséhez; nem lakossági felhasználó esetén a szolgáltatás mennyiségének növeléséhez; mellékvízmérı házi vízvezeték-hálózatba történı beépítéséhez; az ingatlan vízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentı vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a tőzoltásra szolgáló külön ivóvíz bekötıvezeték létesítéséhez; a közkifolyókról nem ház-tartási vízszükséglet kielégítéséhez, illetve közterületi tőzcsap nem tőzoltási célra történı rendszer igénybevételéhez szükséges szolgáltatói nyilatkozat. Szolgáltatott ivóvíz Közszolgáltatási jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási ponton, vagy közvetlenül a víziközmő-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízbıl biztosított ivóvíz. Ügyfélszolgálati iroda DMRV Zrt. által - a fogyasztóvédelmi törvény elıírásainak megfelelıen - üzemeltetett, a felhasználó beadványainak, kérelmeinek, észrevételeinek, panaszainak, reklamációinak személyes benyújtására/fogadására alkalmas irodahelyiség. Új üzem Olyan üzem, amely e rendelet hatálybalépését követıen a) kezdi meg mőködését, 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

14 b) kezdi meg a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: Szennyezıanyag lista) felhasználásával járó tevékenységét, vagy c) legalább 20%-kal tartósan megnöveli az e rendelet hatálybalépését megelızı idıszakhoz képest a Szennyezıanyag listában meghatározott anyagok felhasználását. Üzem Az a természetes vagy a lakásszövetkezetek kivételével jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, aki (amely) a Szennyezıanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá a jogszabályban meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérı mértékben bocsát be a közmőves szennyvízelvezetı mőbe. Védendı felhasználó Aki védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonság alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élı felhasználónak minısül. Víziközmő Olyan közcélú vízilétesítmény, amely a) település vagy települések közmőves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történı eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tőzivíz biztosítását vagy b) a közmőves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekrıl történı összegyőjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja. Víziközmő fejlesztési hozzájárulás A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott víziközmőszolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetve minısége igényelt javításához a jogszabályban rögzítettek kivételével a DMRV Zrt.által beszedett díj. Víziközmő-rendszer A víziközmővek olyan egybefüggı struktúrája, amely: a) önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem), b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak, c) átadási pontokkal egyértelmően körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja, d) átadási pontokkal egyértelmően körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve egy településre nézve, vagy azonos tulajdoni viszonyok mellett több településre nézve, képes biztosítani a víziközmő-szolgáltatás mőszaki feltételeit. Víziközmő-szolgáltatás A közmőves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tőzivíz biztosítással, továbbá a közmőves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerő csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettıt DMRV Zrt. a felhasználó részére közszolgáltatási jogviszony keretében nyújtja. Víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan Az az ingatlan vagy ingatlanrész 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

15 a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közmőves ivóvízellátásra lehetıséget kínál, vagy b) amelyen a keletkezı szennyvíz részben, vagy egészben történı elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötıvezeték, vagy a szennyvíz bekötıvezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült. Víziközmő-szolgáltató Az a víziközmő-szolgáltatást végzı gazdasági társaság, amely a Vksztv. alapján a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivataltól mőködési engedélyt kapott, jelen üzletszabályzat vonatkozásában a DMRV Zrt. Víziközmő üzemeltetése A víziközmő-szolgáltatás nyújtása céljából DMRV Zrt. által végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerzıdésben elıírt követelmények teljesítése érdekében okszerően merülnek fel, különösen a víziközmő mőszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közszolgáltatási szerzıdés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat mőködtetése. Vízmérı rendkívüli hitelesítése Reklamáció esetén az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által, a területileg illetékes hitelesítı laboratóriumokban végzett mérıeszköz pontossági ellenırzés. Vízterhelési díj (VTD) A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelı anyag után fizetendı díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot mőködtetı szolgáltató jelen üzletszabályzat vonatkozásában DMRV Zrt. - a évi LXXXIX. törvény alapján a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevıkre. Vízzárósági próba Az épített, zártszelvényő, gravitációs elven mőködı folyadékszállító hálózatok minıségvizsgálatára elıírt módszer. 4. DMRV Zrt. alapadatai, tevékenységének bemutatása Alapadatok A társaság cégneve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített neve: DMRV Zrt. Székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. Cégbejegyzés helye: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégbejegyzés idıpontja: április 01. Cégjegyzék száma: Cg Telefonszám: 27/ Faxszám: 27/ cím: Honlap: Adóigazgatási száma: Statisztikai számjel: KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

16 Ügyfélszolgálati elérhetıség: jelen üzletszabályzat 5. számú mellékletében A Társaság történetének fontosabb állomásai, jogelıd szervezetek 1928: Váci Vízmő; 1949: Vác Városi Víz- és Csatornamő Vállalat; 1962: Dunamenti Víz- és Csatornamő Vállalat; 1971: Dunakanyar Vízmővek; 1972: Duna Menti Regionális Vízmő és Vízgazdálkodási Vállalat; 1991: Duna Menti Regionális Vízmővek; DMRV Rt május 18: A Társaság zártkörően mőködı társasággá átalakult. Tevékenység bemutatása A DMRV Zrt. feladata a mőködési engedélyében rögzített ellátási területen az arra jogosult felhasználók részére ivóvízellátás biztosítása az ahhoz kapcsolódó tőzivíz biztosítással, a felhasználó jogszabályban rögzített módon bejelentett szándéka szerint. DMRV Zrt. a jogszabályban, valamint az üzletszabályzatban és az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon és minıségben, közszolgáltatási jogviszony keretében biztosítja a vízellátást. DMRV Zrt. feladata továbbá a mőködési engedélyében rögzített ellátási területen az arra jogosult felhasználók részére közmőves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás biztosítása, a felhasználó jogszabályban rögzített módon bejelentett szándéka szerint. DMRV Zrt. a jogszabályban, valamint az üzletszabályzatban és az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon és minıségben, közszolgáltatási jogviszony keretében biztosítja a szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatást. Fentieken túlmenıen egyesített rendszer esetén a DMRV Zrt. csapadékvíz-elvezetés szolgáltatást is végez DMRV Zrt. a kizárólagos állami tulajdont képezı víziközmőveket, mint az állam többségi részesedésével e célra létrehozott társaság - a mővek kezelésére szóló vagyonkezelési szerzıdés keretében - mőködteti, az önkormányzatok tulajdonában lévı víziközmőveket pedig a tulajdonos önkormányzat képviselı testületével kötött szerzıdés alapján üzemelteti. A DMRV Zrt. szervezete A Társaság legfıbb szerve: a közgyőlés. A Társaság többségi állami tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. gyakorolja. A Társaság vezetı tisztségviselıi: Cég vezetıje: A Társaság ellenırzı szerveként mőködik: a Gt a szerinti vezérigazgató. a vezérigazgató. a felügyelı bizottság, ill. a könyvvizsgáló. A szervezeti egységek közötti munkamegosztást, az egységek feladatait és jogkörüket a Szervezeti és Mőködési Szabályzat rögzíti. 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

17 Integrált vállalatirányítási rendszer A DMRV Zrt tıl mőködteti az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeire épülı minıségirányítási rendszerét. A DMRV Zrt. célja a felhasználók igényének minél színvonalasabb szolgáltatással való kielégítése, a felhasználói elégedettség elérése ben került bevezetésre az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány elvárásai szerint a minıségirányítási rendszerbe integrálva a környezetközpontú irányítási rendszer. 5. Általános Szerzıdési Feltételektıl történı eltérés lehetıségei A DMRV Zrt. meghatározott felhasználói csoportok számára egyedi szerzıdési feltételeket állapíthat meg, a jogszabályi rendelkezések keretein belül, a Hivatal jóváhagyásával. Az egyedi szerzıdési feltételekrıl és alkalmazásuk körérıl DMRV Zrt. a felhasználók részére az egyedi feltételektıl függıen, a megfelelı ügyfélszolgálati csatornáin (ügyfélszolgálati irodák, telefonos, elektronikus ügyfélszolgálat, honlap) ad tájékoztatást, és azokat minden, a feltételeket teljesítı felhasználó részére biztosítja. 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

18 II. A VÍZIKÖZMŐ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA 1. Közszolgáltatási szerzıdés létrejötte, igénykezelés 1.1. Szerzıdéskötési és rákötési kötelezettség DMRV Zrt. a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási helyenként - közszolgáltatási szerzıdést köt. A víziközmő-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, DMRV Zrt. és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerzıdés a víziközmő-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. DMRV Zrt. által alkalmazott közszolgáltatási szerzıdéstípusok az alábbiak: bekötési mérıs közszolgáltatási szerzıdés (nem felhasználói közösségi) bekötési mérıs közszolgáltatási szerzıdés (felhasználói közösségi) mellékszolgáltatási szerzıdés A DMRV Zrt. által alkalmazott közszolgáltatási szerzıdésmintákat jelen üzletszabályzat 1., 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben DMRV Zrt. korábban más szolgáltató által üzemeltetett településen kezdi meg üzemeltetését, úgy az üzemeltetési szerzıdés hatálybalépését követı hatvanadik naptól a korábbi közszolgáltatási szerzıdés helyébe - a felek eltérı megállapodása hiányában DMRV Zrt. üzletszabályzata szerinti közszolgáltatási szerzıdés lép. Az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérıvel elkülönített vízhasználatra DMRV Zrt.-vel írásban mellékszolgáltatási szerzıdést köthet. A mellékszolgáltatási szerzıdés megkötését ha az elkülönített vízhasználó a meghatározott feltételeknek eleget tesz DMRV Zrt. nem tagadja meg. A mellékszolgáltatási szerzıdés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérıre, az ivóvíz bekötıvezeték és mérési hely kialakítására, a fogyasztásmérésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkezı változásra a közszolgáltatási szerzıdés létrejöttére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni, azzal, hogy a szerzıdés alatt a mellékszolgáltatási szerzıdést, felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni. Az új szolgáltatás igénylésének részletes feltételeit jelen fejezet 1.2. pontja tartalmazza. A bekötés elıfeltételét képezı víziközmő-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv elemeit a 13. számú melléklet tartalmazza. Tájékoztatási kötelezettség DMRV Zrt. legkésıbb a szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés megkötése elıtt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése elıtt kellı idıben világos és egyértelmő módon, az igénybe vevı külön kérése hiányában is közli a szolgáltatás igénybe vevıjével: DMRV Zrt. nevét, jogi formáját, székhelyének vagy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül érintett telephelyének címét, valamint azt, az igénybe vevıkkel való rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címet vagy egyéb elérhetıségét (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon, faxszám) amelyen keresztül a szolgáltatás igénybevevıje DMRV Zrt. szolgáltatási tevékenységével összefüggı magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát vagy egyéb tájékoztatási igényét közölheti, 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

19 cégjegyzékszámát, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezését és elérhetıségét, DMRV Zrt. által alkalmazott általános szerzıdési feltételeket, külön kiemelve a szerzıdésre alkalmazandó jogra és a jogvita esetén a joghatóságra vagy az illetékes bíróságra vonatkozó szerzıdési kikötéseket, a szolgáltatás díját, a szolgáltatás egyéb lényeges jellemzıit, ha azok a körülményekbıl egyébként nem következnek. A tájékoztatás formája: külön kérés nélkül az igénybe vevınek nyújtott egyedi tájékoztatás; a szerzıdéskötés vagy a szolgáltatásnyújtás helyén az igénybe vevık számára korlátozás nélkül, könnyen hozzáférhetı általános tájékoztató dokumentum, az igénybe vevık rendelkezésére bocsátott, az adott szolgáltatást részletesen ismertetı tájékoztató dokumentumok; DMRV Zrt. által megadott elérhetıségen (honlapon) folyamatosan és könnyen hozzáférhetı elektronikus tájékoztató. Rákötési kötelezettség és átalánydíjas felhasználási helyek mérısítése Az ingatlan tulajdonosa a víziközmő-rendszer üzembe helyezésétıl számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmő-rendszerbe beköttetni, amennyiben: a közmőves ivóvízellátás vagy a közmőves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmő-rendszer a közterületen az ingatlanról mőszakilag elérhetı módon kiépült és mőszakilag rendelkezésre áll, és az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötıdik. A fentiekben rögzített kötelezettséget már meglévı víziközmő-rendszer esetében annak bıvítésétıl számított egy éven belül kell teljesíteni. Ha az ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettségét nem teljesíti, a fıvárosi és megyei kormányhivatal járási (fıvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. A rákötési kötelezettség teljesítése korábbi, víziközmővel összefüggı kötelezettségei alól a felhasználót nem menetesítik. A rákötési kötelezettséget tulajdonos változás esetében az új tulajdonos a közszolgáltatási szerzıdésben is vállalja. Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a vízellátó rendszerre történı bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt, a szennyvízelvetı rendszerre történı bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelı létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet. A vízügyi hatóság az ingatlan tulajdonosát közérdekbıl - tekintet nélkül a meghatározott határidıre vagy a meghatározott feltételekre - kötelezi az ingatlan beköttetésére, és ezzel a víziközmőszolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelı létesítmény vagy egyedi zárt szennyvíztároló közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros hatása állapítható meg. 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

20 A felhasználó az átalánydíjas felhasználási helyen fogyasztásmérı berendezés elhelyezését legkésıbb december 31-ig köteles elvégeztetni. A víziközmő-szolgáltató a bekötési vízmérı elhelyezését nem tagadhatja meg, ha a felhasználó a bekötési vízmérı elhelyezésének feltételeit teljesítette, valamint ha az új közszolgáltatási szerzıdés megkötésében a víziközmő-szolgáltatóval együttmőködik. Az átalánydíjas szennyvízszolgáltatás igénybevétele esetén a mérısítés kötelezettsége felhasználót terheli. Átalánydíjas felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkezı változás esetén a szerzıdéskötés elıfeltétele a felhasználási hely mérısítése Szerzıdéskötés új szolgáltatás létrehozásakor Ha a bekötés nem a víziközmő-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy idıben valósul meg, a víziközmő-bekötıvezeték megépítéséhez DMRV Zrt. hozzájárulása szükséges. A víziközmő-törzshálózat mentén fekvı ingatlanoknak a víziközmő-hálózatba történı bekötését DMRV Zrt.-nél az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti (igénybejelentés) DMRV Zrt. e célra rendszeresített formanyomtatványon, az elıírt tervdokumentáció és a kötelezı mellékletek benyújtásával. DMRV Zrt. és a felhasználó között létrejött közszolgáltatási szerzıdés megkötése elıtt DMRV Zrt. vizsgálja: az adott felhasználási helyre vonatkozó írásbeli igénybejelentés meglétét, a víziközmő-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak mőszaki állapotát, a víziközmő-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását, a mőszakilag elérhetı szolgáltatás rendelkezésre állását, a bekötıvezeték és a vízmérési hely létesítésének mőszaki feltételeit, az ingatlanhasználat jogcímét, valamint az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának meglétét, ha a bejelentı az ingatlant egyéb jogcímen használja, és üzem esetén a szennyvíz elızetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minıségi paramétereit. csatornabekötést igénylı üzem -nek, illetve új üzem -nek minısülı nem lakossági felhasználó esetén a vízügyi hatóság hozzájárulásának meglétét. DMRV ZRt az igénybejelentést elutasítja, ha: Ha az adott felhasználási helyen DMRV Zrt. lejárt határidejő vagy vitatott számlatartozást tart nyilván, Ha a törzshálózat mőszakilag nem elérhetı, vagy annak kapacitása nem elegendı az igényelt szolgáltatás biztosítására bekötıvezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentı nem vállalja a víziközmő-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a bekötıvezeték kialakításának nincsenek meg a mőszaki feltételei Az igénybejelentést követı 15 napon belül DMRV Zrt tájékoztatja a bejelentıt arról, hogy a fenti feltételek maradéktalan teljesítéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében DMRV Zrt megállapítja a víziközmő-fejlesztési hozzájárulás összegét, megadja a bekötıvezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó mőszaki alapadatokat, és meghatározza vízmérési hely kialakításának mőszaki feltételeit. Ezt követıen Bejelentı benyújtja jelen Üzletszabályzat szerinti tartalmú bekötési tervet. DMRV Zrt. a hozzájárulásról a bekötési kérelem beérkezésétıl számított 15 napon belül nyilatkozik. 8. KIADÁS FEBRUÁR /125 OLDAL

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Hatály: 2009.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben