Németh László LibreLogo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh László LibreLogo"

Átírás

1 Németh László LibreLogo FSF.hu Alapítvány, 2012

2 2 LibreLogo előre 100 jobbra 95 előre 100 ismét 3 [ előre 100 jobbra 90 ismét 3 [ előre 100 jobbra 90 tölt ismét 4 [ tollatfel előre 80 tollatle előre 10 jobbra 90 előre 10 tollsarok kerek tollsarok hegyes ismét 4 [ tollatfel előre 80 tollatle előre 10 jobbra 90 előre 10 tölt tollvastagság 0 tollvastagság 1 tollvastagság 1mm tollvastagság 0,1in tollstílus folyamatos tollstílus pontozot tollstílus szaggatot ismét 4 [ tollatfel előre 80 tollatle előre 10 jobbra 90 előre 10 zár ismét 2 [ ismét 2 [ előre 90 jobbra 90 előre 140 jobbra 90 balra 5 tölt kép [ előre 20 kép előre 20 jobbra 120 előre 20 tölt téglalap [140, 30 téglalap [30, 140, 10 négyzet 50 kör 50 ellipszis [140, 60 ellipszis [140, 60, 2ó, 11ó ellipszis [140, 60, 2ó, 11ó, 2 ellipszis [140, 60, 2ó, 11ó, 3

3 LibreLogo 3 Az iskolák sokkal inkább nevelő környezetet biztosítanak majd, arra bátorítva a tanulókat, hoy tanulmányozzák és fejlesszék a [GNU 1 rendszer kódját. 11 R. M. Stallman, a szabad szotver mozgalom alapítója Tartalomjegyzék Előszó...4 Bevezetés...4 Telepítés...8 Logo eszköztár...8 Parancssor az eszköztáron...8 Programfutatás...9 Logo és LibreLogo összevetés...9 A LibreLogo programozási nyelv...11 Helló, Világ!...11 Utasítássorozat...12 Megjegyzések...12 Sortörésjel...12 Teknőcgraika...12 Kép utasítás A szabad szoftverekboől a á llo á Unix-szerűő opera á cio á s rendszer, amelynek sza á mos kűlcseleme á t el is ke á szítette á a fejleszte á st meghirdetoő Free Software Foűndation (FSF). A mai, GNU GPL szabad szoftver licenc alatt kiadott Linűx rendszerek FSF a á ltal javasolt elneveze á se GNU/Linűx, tekintettel GNU-s rendszer- e á s sege á dprogramjaikra. 111 Ide á zet a GNU kia á ltva á nybo á l (1984), l. Az a á llíta á á st jo á l pe á lda á zza a magyar felsoőoktata á s. A szabad szoftverekkel megismerkedoő hallgato á k koözűöl sokan ma ma á r nemzetkoözileg ismert informatikai szakemberek, mint Molna á r Ingo (l. Wikipe á dia), a Linűx opera á cio á s rendszer egyik vezetoő fejlesztoője, vagy Scheidler Bala á zs, a vila á gszerte mintegy 850 ezer ce á gne á l űözembe helyezett syslog-ng naplo á zo á szoftver szerzoője, e á s a ha á lo á - zatibiztonsa á g-technolo á giai koöze á pva á llalat, a BalaBit Kft. alapíto á á ja e á s vezetoője. Színek...14 Négyzet, téglalap, kör, ellipszis...15 Szöveg megjelenítése...15 Egyéb teknőcgraikai utasítások...16 Ismétlődő utasítások (ciklusok)...17 Feltételvizsgálat...18 Saját utasítások (eljárások)...19 Saját függvények...21 Változók...21 Értékadás...22 Globális változók...22 Számok...22 Karakterláncok...23 Szabályos kifejezések...25 Listák...26 Halmazok...28 Fix listák...29 Szótárak...30 Kérdések és válaszok...31 Példák...33 Elforgatot négyzetek...33 Teknőcök...33 Színes ábrák...33 Betűgraika...34

4 4 Előszó LibreLogo Előszó A LibreLogo programozási környezet és ez a könyv azzal a céllal készült, hogy elősegítse a szabad szotverek megjelenését, használatát a közoktatásban. Bízom abban, hogy a szabad szotverek ugyanolyan nagy hatást gyakorolnak majd az iskolásokra, mint amelyet az iskolai számítógépek megjelenése okozot valamikor, és amilyen hatást gyakorolnak a szabad szotverek napjaink informatikájára: mind az IDG, mind a Gartner elemzései szerint pár éven belül nemcsak kiszolgáló oldalon, hanem ügyfél oldalon is élre törnek a szabad operációs rendszerek, elsősorban a Linux alapú Android mobil operációs rendszernek köszönhetően, amely az okostelefonok körében már régóta piacvezető. Mi is a LibreLogo? Egy olyan, a jelenlegi iskolai Logo rendszerekkel rokon programozási környezet és nyelv, amely a honosítot utasítások mellé a modern Python programozási nyelvből vesz át elemeket, illetve lehetővé teszi a Python kifejező adatszerkezeteinek használatát is. A LibreLogo ötvözi a Logo teknőcgraikáját a LibreOice (vagy az Apache OpenOice.org) nyomdai minőséget biztosító vektorgraikus képességeivel, amint ezt a könyv LibreLogóval készült ábraanyaga is tanúsítja. A LibreLogo a LibreOice Writerben rajzol, így a képek a szövegszerkesztéshez és kiadványszerkesztéshez egyből rendelkezése állnak, egérrel módosíthatók, mozgathatók, átméretezhetők, feliratozhatók, egyből kinyomtathatók, ISO OpenDocument (ODF) dokumentumformátumban menthetők, nyomdai szabvány PDF formátumba exportálhatók, vágólapon keresztül új dokumentumba vagy bemutatóba másolhatók, a LibreOice Draw rajzolóprogramjával egyéb módon módosíthatók (pl. körre feszíthetők, torzíthatók, sőt térbelivé alakíthatók), raszteres (JPEG, PNG), és vektoros képformátumokban; a DTP standard EPS-ben (Encapsulated PostScript), vagy a Wikipédia által is használt webes standard SVG-ben (Scalable Vector Graphics) elmenthetők. A LibreLogo izgalmas pedagógiai kísérlet a különböző alap- és emelt szintű informatikai ismeretek egységes keretben történő tárgyalására, a szövegszerkesztés és képkezelés játékos, alkotó formában történő elsajátítására. Nem utolsó sorban pedig a LibreOice-t jól kiegészítő, könnyen elsajátítható eszköz a számítógépes graikához és kiadványszerkesztéshez. Németh László Bevezetés A LibreLogo a magyar közoktatásban, sok helyen a felsőoktatásban is használt zárt, licencdíjas, windowsos informatikai oktatóprogramok (Comenius Logo és Imagine Logo) szabad, és szabad operációs rendszereken is futó alternatívája. Mivel egyesíti a Logo és a Python programozási nyelv előnyeit, egyszerűbben oldhatunk meg vele informatikai verseny- és emelt szintű éretségi feladatokat is, mint a zárt Logo rendszerekkel toől a Python va á laszthato á programoza á si nyelv az emelt szintűő informatika e á rettse á - gin. Pythonban a programoza á si feladatok toörede á k idoő alatt megoldhato á k a Pascal, C, C++,

5 1 LibreLogo Bevezetés 5 Java e á s Logo nyelvekhez ke á pest. A LibreLogo e á s e fűözet egyik nem titkolt ce á lja, hogy megkoönnyítse á a Python nyelv elsaja á títa á á sa á t. 1 A LibreLogo lehetőségei azonban nem merülnek ki az oktatásban: interaktív (kézzel is átszerkeszthető) vektorgraikus ábrákat készíthetünk vele nyomdai minőségben, kiadványszerkesztési céllal. A LibreLogo jellemzői részletesebben: Szabad szotver. Szabadon felhasználható és terjeszthető, forráskódja tanulmányozható és módosítható. A szabad, ma á s ne á ven nyílt á forra á sko á dű á szoftverek meghata á rozo á szerepet toöltenek be napjainkban, ele á g, ha csak az olyan ismert, nyílt á forra á sko á dra e á pítoő á szervezetekre gondolűnk, mint az Apple, Facebook, Google, Twitter vagy a Wikipe á dia. 11 A Librefice-on, illetve fpenfice.org-on kívűöl á olyan ne á pszerűő e á s ismert szoftverek tartoznak ide, mint a Mozilla Firefox vagy a Google Chrome boönge á szoők e á s a Linűx opera á cio á s rendszer. Ez űto á bbi nemcsak a mai szűpersza á míto á á ge á pek vagy a va á llalati kiszolga á lo á k űralkodo á opera á cio á s rendszere, hanem űögyfe á loldalon is az e á lre toört: az okostelefonok piacvezetoő platformja, a nyílt á forra á sko á dű á Android valo á ja á ban egy Linűx rendszer, de a riva á lis iphone, ipad ifs rendszere á nek (soőt a Mac fs X-nek) alapja is szabad szoftver, a Darwin ne á vre hallgato opera á cio á s rendszer. A Magyarorsza á g.hű korma á nyzati porta á lt toöbb mint 95%-ban szabad á szoftverek műőkoödtetik, ahogy a hazai oönkorma á nyzatok e á s bíro á á sa á gok műőkoöde á se is elke á p- zelhetetlen szabad szoftverek ne á lkűöl. 111 A Gartner 2011-ben pűblika á lt felme á re á se á ben koözel 600 va á llalat szerepelt, melyek toöbbse á ge á ben meghata á rozo á szereppel bírnak á a szabad szoftverek. Szabad irodai programcsomagokat, mint az fpenfice.org e á s a Librefice, a vizsga á lt va á llalatok mintegy negyede á ne á l alkalmaztak. A kűtata á s egyik legfontosabb mega á llapíta á á sa a szabad szoftverek re á szesede á se á nek nagyme á rte á kűő noövekede á se: a 2006-ban 1 Komolytalanna á va á lhat-e az informatika e á rettse á gi atto á l, hogy le á nyegesen egyszerűőbb a programoza á si feladatok megolda á sa a Python karakterla á ncokkal, lista á kkal e á s szo á ta á r adatszerkezettel, vagy inka á bb innentoől va á lhat komollya á, hiszen olyan szintűő feladatok oldhato á k meg kezdoő Python programozo á i tűda á ssal, amelyek a professziona á lis C, illetve Pascal tűda á ssal rendelkezoőknek is feladja á k a lecke á t? A koöze á piskolai informatikaoktata á s ce á lja, hogy mine á l toöbben legyenek ke á pesek megoldani emelt szintűő e á rettse á gi feladatokat. Az pedig kifejezetten eloőny, hogy koözben egy elterjedt, komoly programoza á si nyelvvel ismerkednek meg, amelynek fűöggetlenűöl atto á l, hogy informatikai szakemberek leszneke, vagy sem ke á soőbb is jo á haszna á t vehetik. 111 L. pe á lda á űl e á s https://dev.twitter.com/opensoűrce 1111 Laky Norbert (Foőva á rosi Bíro á á sa á g) felme á re á se szerint a hazai bíro á á sa á gok toöbbse á ge szabad irodai programcsomagot haszna á l. Az e á vi ma á sfe á l millio á bíro á á sa á gi űögyet tekintve ez millio á s nagysa á grendűő dokűmentűm kezele á se á t jelenti szabad szoftverekkel Magyarorsza á - gon. me á rt kevesebb mint 10%-ro á l a 2012-re jo á solt toöbb mint 30%-ra. 4 A GNU GPL/LGPL/MPL ha á rmas szabad licence szavatolja a LibreLogo szabad felhaszna á lhato á sa á ga á t, forra á sko á dja á - nak hozza á fe á rhetoőse á ge á t e á s mo á dosíthato á á sa á ga á t minden felhaszna á lo á sza á ma á ra. 44 Oktatóprogram. A Nemzeti alaptantervben szereplő informatikai tananyag (teknőcgraika és algoritmusok) oktatására alkalmas programozási környezet. Teknoőcmozgato á űtasíta á á sok, ciklűsok, felte á telvizsga á lat, elja á ra á sok, fejlett adatszerkezetek, mindez magyar nyelvűő űtasíta á á sokkal. A LibreLogo egye á b kiemelhetoő, a koözoktata á s sza á - ma á ra is eloőnyoös tűlajdonsa á gai: dokűmentűmszerkesztoő e á s vektorgraikűs ke á pkezele á se á nek oktata á sa, műőve á szeti oktata á s, a modern e á s elterjedt Python programoza á si nyelv adatszerkezeteinek e á s egye á b tűlajdonsa á gainak elsaja á títa á á sa. Csereszabatos honosítás. A LibreLogo támogatja a magyar oktatásban elterjedt Comenius Logo és Imagine Logo alapvető utasításait, jelöléseit. Pe á lda á űl a LibreLogo elfogadja a Comeniűs Logo tanűld, e á s az Imagine Logo elja á ra á s (roöv. elj ) űtasíta á á sait is (az Imagine Logo ma á r nem ta á mogatja a tanűld űtasíta á á st, teha á t az alapvetoő programszervezoő űtasíta á á sok tekintete á ben sem csereszabatos eloődje á vel, a Comeniűs Logo á val). Egye á b gyakran haszna á lt koözoös parancsok: eloőre ( e ), ha á tra ( h ), balra ( b ), jobbra ( j ), tollatfel ( tf ), tollatle ( tl ), isme á tle á s ( ism ), tollszín ( tsz ), tollvastagsa á g ( tv ), toöltoőszín á ( tlsz ), toöroölke á pernyoő ( toöroölke á p ), haza, á elrejt, la á thato á, eredme á ny stb. Javított honosítás. A LibreLogo helyenként új alternatívák bevezetésével javítja az említet Logo honosítást: A tanűld / elja á ra á s, vagyis az eredeti Logo to űtasíta á á s alternatív á honosíta á á sa a LibreLogo á ban az ez (l. melle á kelt pe á ez teknőc lda). címke Vektoros rajzolóprogram:::: a képernyőfüggetlen vektorgraika (vektoros alakzatok és TrueType, valamint Graphite betűtechnológia), nyomdai mértékegységeket ismerő utasítások segítségével nyomdai minőségű graikákat készíthetünk 444, szemben az iskolai oktatásban jelenleg használt rossz felbontású raszteres Logo rendszerekkel L. címlap, á vagy

6 6 Bevezetés LibreLogo A nyomdai minoőse á gűő, a kiadva á nyszerkeszte á sben egyszerűően felhaszna á lhato á graika toöbbek sza á ma á ra nyű á jtja az alkota á s oöroöme á t, mint a nagyobb programoza á si ismereteket ige á nyloő műltime á dia á s e á s ja á te á kprogramoza á s, amire a jelenlegi iskolai Logo rendszerek a hangsű á lyt fektetik. LibreOice/OpenOice.org kiegészítő:::: az elterjedt LibreOice (vagy annak eredeti kódbázisa, az Open- Oice.org) irodai programcsomag Writer dokumentumszerkesztőjében készíthetjük és futathatjuk LibreLogo programjainkat, kihasználva a program magas szintű graikai képességeit. Platformfüggetlenség:::: a program mindenhol fut, ahol a LibreOice, tehát szabad (FreeBSD, Linux) és zárt (Mac OS X, Windows) operációs rendszereken is. Ida á ig koözponti szoftverlicenc-va á sa á rla á s biztosította á a Comeniűs e á s Imagine Logo á t, a Microsoft fice irodai programcsomagot e á s egye á b za á rt programokat a magyar iskola á k sza á ma á ra. A koözeljoövoőben ez a koözponti beszerze á s megszűőnik, hogy a nemzetkoözi trendeket koövetve a nyílt á alternatíva á á k fokozottan megjelenhessenek az oktata á sban is (l. pl. az ide á zett Gartner jelente á st a szabad szoftverek, benne a szabad irodai programcsomagok jelentoős va á llalati re á szesede á se á roől, e á s ezek folyamatos noövekede á se á roől). A LibreLogo olyan nyílt á alternatíva, á amely megkoönnyíti á a nyílt á irodai programcsomagra e á s a nyílt á opera á cio á s rendszerre valo á a á ta á lla á st az oktata á sban is. Szabványosság:::: az ábrák, Unicode karakterkódolású feliratok és a Logo programot tartalmazó szöveges dokumentum.odt kiterjesztésű állományba, azaz ISO OpenDocument formátumban menthető, valamint exportálhatók a nyomdai és ISO szabvány PDF-be és (a vektoros képek esetében) a webes szabvány SVG-be. Interaktív teknőc:::: a teknőc pozíciója és elforgatása egérrel is beállítható. A teknőc színei és körvonala kijelzi az aktuális tollszínt, töltőszínt, tollvastagságot és a toll felemelését. Ba á r a LibreLogo Logo eszkoözta á ra tartalmaz teknoőcmozgato á ikonokat, a teknoőc koözvetlenűöl is mozgathato á az ege á rrel: tetszoőleges helyre hű á zhato á, illetve forgata á si szoöge (a kijeloöle á sne á l aűtomatikűsan megjelenoő Rajzobjektűm tűlajdonsa á gai eszkoözta á r Forgata á s ikonja á - ra kattinta á s űta á n) is mo á dosíthato á á. A teknoőc az így á bea á llított á pozício á á ban e á s forgata á si szoögben halad tova á bb. Interaktív graika:::: A LibreOice-ban a LibreLogóval rajzolt élsimítot, szabadon nagyítható alakzatokat szabadon elrendezhetjük, átszerkeszthetjük. Az alakzatot kijeloölve mo á dosíthatjűk á az alakzat elforgata á sa á t, a vonalvastagsa á got e á s a -színt. á A kitoölte á sne á l aka á r szína á á rnyalatot is bea á llíthatűnk. á Az alakzatra dűpla á n kattintva szoöveget adhatűnk meg. A Librefice bee á pített á sű á go á ja magyar nyelven ad a lehetoőse á gekroől ta á je á koztata á st. Nemzetközi közösségi fejlesztés: A közösségi fejlesztés a szabad szotverek, ma már részben államilag serkentet (l. nyílt adat kezdeményezések az USA-ban és az Unió tagállamaiban) fejlesztésének alapja. Nemzetközi iskolai és egyéb fejlesztési projektekben való részvételt tesz lehetővé a LibreLogo beépítet fordítástámogatása: a más nyelven készült LibreLogo programok a dokumentum nyelvének magyarra állításával és egy katintással magyarra fordíthatók, a dokumentum nyelvének angolra (vagy később más egyéb nyelvre) való átállításával pedig egyéb nyelvre. Az így elkészítet programok olyan nemzetközi közösségi helyeken jelenhetnek meg, mint a LibreOice vagy az Apache OpenOice.org sablontára. Fejlett Logo fejlesztőkörnyezet:::: változtatható lapméret (max. 3 m 3 m), nagyítás, teknőc-nyomkövetés (képernyő automatikus görgetése programfutás közben). Writer programszerkesztő: szintaktikai ellenőrzés, hibás sorra ugrás, helyesírás-ellenőrzés, több (dokumentumonkénti) rajzlap egyszerre. Python:::: a LibreLogo a modern Python programozási nyelvre épül, melynek adatszerkezeteit, könyvtárait it is elérhetjük. A LibreLogo tömör parancskészlete mögöt a Python rugalmassága áll. A LibreLogo e á rtelmezoője gyakorlatilag egy Python eloőfordíto á á. A LibreLogo programot az eloőfordíta á á s űta á n egy Python sza á l hajtja ve á gre a ha á tte á rben. A Python nemcsak a Libre-

7 LibreLogo Bevezetés 7 fice bee á pített, á magas szintűő programnyelve, illetve nemcsak az emelt szintűő informatikai e á rettse á gi legkoönnyebben elsaja á títhato á á e á s itt a leghate á konyabb (leggyorsabb fejleszte á st lehetoőve á tevoő) programoza á si nyelve. A kifejezetten oktata á si e á s prototípűske á á szíte á á si ce á llal fejlesztett, azo á ta is folyamatosan fejloődoő nyelv e á s C referenciamegvalo á síta á á sa, a CPython sze á les koörűő ne á pszerűőse á gre tett szert azzal, hogy egyszerűőse á ge ellene á re a legkomolyabb ce á lokra haszna á lhato á. Pe á lda á űl bee á pített á programnyelve a vezetoő 3D anima á cio á s szoftvereknek, mint az Aűtodesk Maya, Cinema 4D vagy a szabad Blender; e á s a Google va á llalati adatba á zisfelhoője á nek, az App Engine-nek. Tova á bbi szabad szoftveres pe á lda á k a Librefice-on e á s fpenfice.org-on kívűöl, á amelyek programozhato á k Pythonban: Scribűs kiadva á nyszerkesztoő, Fontforge betűőtervezoő, GIMP rajzolo á program, vagy eleve Pythonban ke á szűöltek, mint a GNU Mailman levelezoőlista-kezeloő, Plone tartalomkezeloő, Django webes keretrendszer, Bazaar verzio á kezeloő rendszer e á s az eredeti BitTorrent kliens, de a Microsoft is a Pythonnal (annak egy ma á sik szabad implementa á cio á ja á val, az IronPythonnal) ne á pszerűősíti á saja á t.net platformja á t. Graphite betűtechnológia és betűkészletek:::: Bár nevükben a Linux szerepel, a LibreOice Linux Libertine G és Linux Biolium G betűkészleteivel operációs rendszertől függetlenül tudunk különleges betűváltozatokat és betűhatásokat (például valódi kiskapitálisok, ugráló számok: ) elérni a LibreLogóban is. Ilyen kűöloönleges betűőva á ltozat a Linűx Libertine G valo á di tervezett (nem pedig olvashatatlanűl lekicsinyített) á apro á betűője, amellyel a Librefice a professziona á lis kiadva á nyszerkesztoő programok alapva á ltozatait is tű á lsza á rnyalja. (Megigyelhetoő e jegyzet nyomtata á sra sza á nt va á ltozata á ban.) Sőt, a betűkészletek a részben magyar fejlesztésnek köszönhetően kiemelt magyar tipográiai támogatással bírnak: A felkiáltójel, kérdőjel, ketőspont és pontosvessző elé a magyar tipográiának megfelelő nagyobb térköz kerül. (Ezt sajnos nemcsak a szövegszerkesztők, még a kiadványszerkesztő programok többsége sem támogatja!) A dokumentumszerkesztők körében amúgy is egyedülálló alapértelmezet ligatúrákat (betűhelyetesítő nyomdai jelek) további magyar jelváltozatokkal egészíti ki: ilyen a kurzív gy (l. a mayar szóban), gf ( megfog, ágfa ), gj ( vágja, megjön, legjobb ), valamint az ismertebb, de a betűkészletekben általában nem szereplő j és j ( ijú, blöje, illetve álló változatban is: ijú, blöje ). A LibreOice graikai képességeinek bővítése:::: Az egyszerű programozási felület, amit a LibreLogo nyújt, jelentős mértékben bővíti a LibreOice graikai képességeit, de ezen felül is akad olyan graikai lehetőség, ami a LibreOice-ból korábban hiányzot. Ilyen a pont utasítással megrajzolható pont alakzat és a pontozot vonalstílus: a LibreOice pontozot vonalai valójában kis négyzetekből állnak, nem pedig pontokból, mint a LibreLogóé (l. a mellékelt összehasonlítást). Speciális kiadványszerkesztő:::: a LibreLogo az előbbiekben felsorolt tulajdonságaival; a képernyőfüggetlen, nyomdai minőségű vektorgraikával; az olyan nyomdai szabványok támogatásával, mint a PDF; különleges nyelvi elemeivel, mint a közvetlen mértékegység megadás, vagy a hierarchikus csoportosító kép utasítás; valamint dokumentumszerkesztőbe ágyazotságával és interaktivitásával speciális kiadványszerkesztési feladatokat is elláthat. Jo á pe á lda erre a LibreLogo sakkta á blarajzolo á pe á ldaprogramja, ahol a sakkba á bokat ke á zzel vagy a lejegyze á s megada á sa á val is egyszerűően felhelyezhetjűök a ta á bla á ra, vagy a (pe á lda á űl a címoldalon, á illetve a melle á kelt, a ba á bokat TrűeType betűőke á szletboől, a sakkta á bla kerete á t e á s sza á moza á sa á t Logo űtasíta á á sokkal kirajzolo á sakkta á bla á n is megigyelhetoő) betűőgraikai ke á - pesse á gek. Egyéb tulajdonságok:::: a program tömör felépítésű a b c d e f g h Mat 3 lépésben (Sütő, 1889)

8 8 Bevezetés LibreLogo (mindössze 1400 sor Python/PyUNO-ban), könnyen honosítható (mintegy 150 szó, illetve egyszerű programüzenet lefordítását igényli). Várható fejlesztési irány:::: a LibreOice és a LibreLogo integrációja, amely már részben teljesült azzal, hogy 2012 novemberében a LibreOice forráskódjába bekerült a LibreLogo új, jelenleg még nem alapértelmezet modulként. Ezzel lehetőség nyílt a jelenleg támogatot angol és magyar mellé további honosítások elkészítése a Libre- Oice fordítói közösség segítségével. Egyéb cél lehet a LibreLogóból még nem elérhető LibreOice graikai képességek kihasználása (pl. Bézier-görbék, átetsző szöveg, átmenetek (szín és átetszőség), 3D graika) stb. Telepítés A LibreLogo kiegészítő jelenleg külön telepítendő a LibreOice-ban az Eszközök» Kiterjesztéskezelő» Hozzáadás gomb és a LibreLogo-0.2.oxt állomány kiválasztásával. Telepítés után indítsuk újra a LibreOice-t. A LibreOice irodai program a htp://hu.libreoice.org, a LibreLogo a htp://extensions.libreoice.org/extensioncenter/librelogo címről tölthető le. Logo eszköztár Nyissunk meg egy új, üres szöveges dokumentumot a Writerben. Első telepítés után megjelenik a Logo eszköztár (kikapcsolás: Nézet» Eszköztárak» Logo). Az eszköztár több ikont és egy beviteli mezőt (Logo parancssor) tartalmaz. Az ikonok leírása: Előre: teknőc 10 pontnyit 1 előre, beállítástól függően vonalat húzva. Hátra: teknőc hátra halad 10 pontal, beállítástól függően vonalat húzva. Balra: teknőc elfordítása 15 -kal balra. Jobbra: teknőc elfordítása 15 -kal jobbra. Indítás: LibreLogo program (Writer dokumentumban lévő szöveg) futatása. Leállítás: futó program leállítása. Haza: teknőc kezdőpozíció és kezdőértékek beállítása. Képernyőtörlés: a dokumentum alakzatainak törlése. A teknőc pozíciója és beállításai nem változnak. Szintaxiskiemelés és fordítás: a rövidítet parancsnevek kifejtése, a parancsok nagybetűsítése. A program magyarról angolra, vagy angolról magyarra történő fordításához a dokumentum nyelvét kell módosítani az Eszközök» Beállítások» Nyelvi Beállítások» Nyelvek» Nyugati menüben, majd katintani az ikonon. Parancssor az eszköztáron A parancssor kisebb Logo programok beírására, és ismételt végrehajtására ad lehetőséget. Súgó: a LibreLogo súgójának előhívásához nyomjuk le az F1 funkciógombot a parancssorban. 1 Mai nyomdai (DTP vagy PostScript) pont = 2,54 cm / 72, vagyis kb. 0,35 mm.

9 7 LibreLogo Parancssor az eszköztáron 9 Program futtatása: írjunk be egy parancsot a parancssorba, például kör 100, és nyomjuk le az új sor billentyűt (Enter) a parancs végrehajtásához. A beírt parancs nem tűnik el a parancssorból, így az új sor billentyű folyamatos nyomva tartásával ismételten végrehajtható, amivel egyszerű ciklusok kiváltására is alkalmas. A mellékelt (nem méretarányos) ábra is így, az e 100 b 89 (vagyis előre 100pt balra 89 ) parancs beírásával, és az új sor billentyű folyamatos nyomva tartásával készült. Program leállítása: a parancssorból indítot, még futó programok az eszköztár Leállítás ikonjával állíthatók le. Parancssor törlése: hosszabb parancs törléséhez nyomjuk le a Ctrl-A billentyűkombinációt (vagyis a parancssor helyi menüjében lévő Mindent kijelöl parancs gyorsbillentyűjét) a parancssorban, és kezdjük el gépelni az új parancsot. Programfutatás A többsoros LibreLogo programok szerkesztője a Libre- Oice Writer dokumentumszerkesztő. Például nyissunk meg egy új Writer dokumentumot, és szövegként írjuk be a következőket (a pontosvesszővel kezdődő sork, vagyis a megjegyzések elhagyhatók): tf ; tollat fel tlsz fekete ; fekete töltőszín ism 36 [ ; 36-szor ismétel kör vszám 8 ; véletlen átmérőjű kör e 8 b 10 ; előre 8 pont, balra 10 A program indításához katintsunk a Logo eszköztár Indítás ikonjára. A mellékelt képet a program futatásával kaptuk. Program leállítása: Hasonlóan a parancssori indításhoz, a Logo eszköztár Leállítás ikonjával szakíthatjuk meg a Logo program futását A LibreLogo a á bra á k vektoros alakzatokbo á l a á llnak. A bal oldali tangram re á szeit űto á lag rendeztűök teknoőc e á s piton alakba (l. 31. oldal). Logo és LibreLogo összevetés A LibreLogo fejlesztés kiindulásként az általános iskolai tananyagot vete célba, így az abban szereplő Logo teknőcmozgató és egyéb utasítások megegyeznek, illetve alternatívaként használhatók. A tananyag miatt kerűölt bele olyan űtasí á ta á s is a LibreLogo á ba, mint a program lassí á ta á sa á ra alkalmas va á rj, amire szemben a gyors raszteres megjelení á te á st alkalmazo á Logo prog

10 10 Logo és LibreLogo összevetés LibreLogo ramokkal a LibreLogo á val valo á ismerkede á shez nincs szűökse á g, mivel az e á lsimí á tott vektorgraikűs alakzatok rajzola á sa (ű á j e á lekkel boőví á te á se) szemmel koövethetoő sebesse á ggel megy ve á gbe. A fontosabb eltérések, használatbeli különbségek: Alakzatrajzolás. A LibreLogo teknőcmozgató utasításai vektorgraikus alakzatokat rajzolnak. Ezek akár rajzolás közben is kijelölhetők, módosíthatók. A toll felemelése sem jelenti, hoy befejeztük az alakzat rajzolását, mert ey vektorgraikus alakzat több, nem összefüggő részből is állhat. Más tollvastagsággal, színnel való rajzolás új alakzat rajzolását eredményezi, egyéb esetben a kép utasítással tudunk új alakzat rajzolásába fogni. Kitöltés. A tölt utasítás lezárja az eddig rajzolt alakzatot, és kitölti az aktuális töltőszínnel. Nem szükséges az alakzat belsejébe pozicionálni, mert az alakzat vektorgraikus leírása alapján történik a kitöltés. Az összetet alakzatok egymást metsző, illetve fedő részei összetet minta kialakítását eredményezik, mint ahogy a mellékelt kép (a korábbi ábra kitöltöt változata) is mutatja. Blokk és lista. A LibreLogo megkülönbözteti a ciklustörzset és más utasítássorozatot határoló kapcsos zárójelezést a listákétól: előbbi esetben szóközzel, vagy új sorral kell határolni az utasításoktól a zárójeleket, listáknál pedig szorosan kell záródnia (ez a megoldás visszafelé kompatibilis a Logóval, azaz az egyszerű LibreLogo ciklusok a Logóban is futnak): ism 18 [ b 10 téglalap [10, 200 vagy ism 18 [ ; ciklustörzs kezdete b 10 téglalap [10, 200 ; méret listával ; ciklustörzs de nem ism 18 [b 10 téglalap [ 10, 200 Elhagyható és elhagyandó sortörésjel. A LibreLogóban a sortörést jelölő hullámvonalat csak egy utasítás és bemenő értékei külön sorba kerülése esetén kötelező kitenni. előre ~ 100 ; itt kellett sortörésjel előre 100 ; itt nem Egyszerűbb változóhasználat. A Logo változók érték szerinti hivatkozásában szereplő kezdő ketőspont hasonlóan egy-két Logo megvalósításhoz elhagyható (csak az egybetűs magyar Logo utasításokra ügyeljünk, mert azok nem lehetnek változónevek). ez régi :i :j :k ; régi, de használható :l = :i + :j + :k ez új x y z ; új, de b, e, h, j nem használható zs = x + y + z

11 LibreLogo Logo és LibreLogo összevetés 11 Vesszővel elválasztott listaelemek. A listaelemeket vesszővel kell elválasztani a LibreLogóban: téglalap [100, 200 ; pontos téglalap Kevesebb utasítás. A LibreLogo bár elfogadja a Comenius Logo és Imagine Logo felkiáltójeles értékadó parancsait, nem tesz különbséget ezek és az értéket kiolvasó utasítások közöt. tv! 10 ; régi szintaxis tv 10 ; javasolt szintaxis ki tv ; megjelenítjük a tollvastagság értékét a = tv ; tollvastagság értéke az a változóba Alternatív szövegmegadás. A LibreLogo magyar honosítása a karakterláncok tárolására a magyar helyesírásnak megfelelő, a Writer szövegszerkesztő automatikus idézőjelei miat pedig kézenfekvő idézőjelezést javasolja: példa (de elfogadja a Logo "szó, és a Python 'karakterlánc' szintaxisát is. Alternatív utasítás- és adatszerkezetek. A LibreLogo a nehézkes, az Imagine Logo esetében ráadásul túlságosan is változatos Logo programszerkezetek, utasítások helyet kevés számú, de átekinthető Python programszerkezeteket kínál. Ilyenek az egyszerűen használható listák és szótárak, vagy a listaelemeken, illetve karakterláncon végigfutó fut -ban/-ben (a Python for+in honosítása) ciklus. Példa az utóbbira: ez felsorol vmi ; felsoroljuk a bemenet elemeit fut i vmi-ben [ ki i felsorol [ alma, körte ; elemenkénti és felsorol karakterlánc ; betűnkénti kiíratás Innováció. A LibreLogo újdonságainak egy része a Python nyelv lehetőségeiből fakad, de didaktikai és gyakorlati célból saját megoldásokkal is megkönnyíti a vektoros alakzatokkal való munkát. Ilyen például az órapozíciók használata, amely az alsóbb évfolyamok számára lehetővé teszi a nevezetes szögek megadását a szögekről tanultak előt is, illetve a már említet kép utasítás, amellyel a különálló alakzatokat csoportosíthatjuk a szerkesztés és felhasználás megkönnyítésére (az SVG, EPS formátumú vektorgraikák is ilyen, egységesen kezelhető alakzatcsoportként tölthetők be a LibreOice-ba). A LibreLogo programozási nyelv Helló, Világ! A következő program a teknőc aktuális helyén kiírja a Helló, Világ! üzenetet: címke Helló, Világ! A magyar idézőjelek helyet írógépes aposztrófok közé is zárhatjuk a szöveget: címke 'Helló, Világ!' A Logo eszkoözta á ron le á voő parancssorban a Writer nem csere á li ki aűtomatikűsan az íro á á - ge á pes dűpla ide á zoőjeleket a magyar megfeleloőire (a dokűmentűmban igen). Linűxon az AltGr-f e á s -P szabva á nyos billentyűőkombina á cio á val megkaphatjűk a magyar ide á zoőjeleket. Ma á s, a magyar nyelvet keve á sbe á ta á mogato á opera á cio á s rendszeren az Unicode e á s egye á b karakterko á d ismerete á t ige á nyloő beviteli mo á dszerek helyett ke á nyelmesebb lehet az alternatív egyszeres íro á á gepes á ide á zoőjelek haszna á lata a parancssorban. á

12 12 Utasítássorozat LibreLogo Utasítássorozat Az utasításokat egy sorba is írhatjuk: Helló címke Helló tf h 12 címke Világ! Világ!!! A programban a Hello á kiíra á á sa űta á n felemeljűök a tollat, majd egy sorral lejjebb le á pűönk, e á s kiírjűk á a Vila á g! -ot, ahogy a ke á pen la á thato á. Megjeyzések A pontosvessző és az azt követő szöveg a sor végéig megjegyzésnek számít. előre 10 ; megjegyzés Sortörésjel A sor végi hullámvonal (~) jelöli, hogy a következő sor (pontosabban bekezdés a Writerben) még az előző folytatása. A LibreLogóban csak egy-egy nagyon hosszú utasítás több sorban (bekezdésben) való elhelyezésére szolgál, hogy ilyenkor is olvasható maradjon a forráskód. hosszú_nevű_utasítás_aminek_bemenő_adatai ~ ez és ez ; három karakterlánc Ahol nem koötelezoő a pontosvesszoő, ott e á rdemes elhagyni, hogy hiba esete á n a megfeleloő sorra (vagyis űtasí á ta á sra) űgorjon a Writer szoövegkűrzor. Az e á rte á kado á űtasí á ta á sokat sortoöre á sjel ne á lkűöl í á rjűk kűöloön sorba egyma á s űta á n, l. e á rte á kada á s. Teknőcgraika Teknőc. A LibreLogo teknőce az eszköztár teknőcmozgató ikonjai, vagy a programindítás hatására jelenik meg a dokumentum első oldalának közepén. A teknőc pozícióját és forgatási szögét a teknőc alakzatának pozíciója és forgatási szöge adja meg, így ezek kézi módosítása a teknőcmozgató utasítások kiadásának felel meg. A teknoőc színe, á vonalvastagsa á ga viszont csak jelzi a teknoőc a á llapota á t, a ke á zi mo á dosíta á á s te á nylegesen nem va á ltoztatja meg a teknoőc toll- e á s toöltoőszíne á á t, vonalvastagsa á ga á t. Jobbra és balra (röviden j és b). A két utasítás jobbra, illetve balra forgatja a teknőcöt. Az eljárások bementő értéke a forgatási szög, pl. 60 vagy egyszerűen 60), a relatív órapozíció (2ó vagy 2h), vagy a speciális tetszőleges érték. jobbra 90 jobbra 90 ; a fokjel elhagyható j 3ó ; mint az előzők b -1h * 3 ; szintén b tetszőleges ; véletlen irányba fordul Előre és hátra (röviden e és h). A teknőc előre és hátrafelé mozgatása. Az eljárások bemenő értékének alapértelmezet mértékegysége a modern számítógépes tipográiai pont (2,54 cm, azaz a nemzetközi hüvelyk 72-ed része), pl. az 1 az 1pt rövidítése, de megadható centiméter (cm), milliméter (mm), hüvelyk (" vagy in) is. előre 10pt előre 10 ; a pont mértékegysége elhagyható e 2,54cm/7,2 ; mint az előzők b 1"/7,2 ; szintén Tollvastagság (röviden tv). Beállítja a toll vonalvastagságát. Használhatók az előző mértékegységek és a tetszőleges érték is. tollvastagság 10 ; 10 pontos vonalvastagság tv tetszőleges ; véletlen vastagság (<10pt)

13 LibreLogo Teknőcgraika 13 Tollatfel és tollatle (röviden tf és tl). A toll felemelése után a teknőc nem húz csíkot mozgás közben. A felemelt tollat a teknőc szaggatot körvonala jelzi. Felemelt toll mellet az alakzat rajzolása nem fejeződik be, mivel a komplex vektorgraikus alakzatok nem összefüggő vonalakból, sőt zárt alakzatokból is állhatnak. Pont. Az utasítás a tollnak megfelelő színű és szélességű pontot helyez el a teknőc pozíciójában (függetlenül a toll felemelt állapotától). Tollstílus. A teknőc által húzot vonal stílusát állítja be a megadot stílusnév alapján. Az alapértelmezet folyamatos vonal lecserélhető pontozott és szaggatott stílusra, illetve listával egyedi pont-vonás kombinációkat tartalmazó mintákat is megadhatunk. L. 2. oldal. A pont-vona á s kombina á cio á kat leíro á á lista elemei: 1. egyma á s melletti pontok sza á ma, 2. pontok hossza, 3. egyma á s melletti vona á sok sza á ma, 4. vona á sok hossza, 5. pontok e á s vona á sok koözoötti ta á volsa á g, 6. nem koötelezoően megadando á ara á nyossa á gi te á nyezoő: ha e á rte á ke 2, akkor nem a megadott me á retek, hanem az aktűa á lis vonalvastagsa á g alapja á n alakűl ki a pont-vona á sok me á rete e á s ta á volsa á ga. Tollsarok. A vonalak találkozási pontjában, vagyis a csúcsokban alapértelmezés szerint lekerekítést láthatunk, különösen nagyobb vonalvastagságnál. A beállítás módosítható, l. 2. oldal. Zár és tölt. A LibreLogo teknőc nyitot törötvonalat rajzol útja során. A zár és a tölt utasítás kiadásával az utoljára rajzolt nyitot törötvonalat (vagy törötvonalakat, l. következő pont) zárja a program, azaz első és utolsó pontjait összeköti, és az így kapot zárt törötvonalat a tölt esetében az aktuális töltőszínnel ki is színezi. A za á r űtasíta á á snak abban az esetben is van e á rtelme, ha a rajzola á s sora á n visszakerűöl a teknoőc a toöroöttvonal kezdoőpontja á ba: a vonalvastagsa á gto á l e á s a bea á llí á tott stí á lűsto á l fűöggoő sarkak csak za á rt toöroöttvonal esete á ben jelennek meg helyesen a kiindűla á si csű á csban: tollsarok hegyes tv 3 e 20 j 120 e 20 j 120 e 20 zár tf j e 25 b 90 ; következő: tl e 20 j 120 e 20 j 120 e 20 Az ilyen nem za á rt alakzatok a PDF exporta á la á s sora á n megjavűlnak, azaz azonos kezdoőe á s ve á gpont esete á n aűtomatikűsan za á rtak lesznek. (Emiatt a melle á kelt a á bra ű á gy ke á szűölt, hogy az űtolso á megrajzolt oldal valo á ja á ban ke á t kűöloön szakaszbo á l a á ll, hogy a PDF-kimenetben is megmaradjon a hia á nyzo á sarok.) Töltőstílus. A paranccsal vonalkázást állíthatunk be a töltőszínen kívül, l. 2. oldal. Az űtasíta á á s bemenoő e á rte á ke vagy egy 1 e á s 10 koöze á esoő sza á m, ami a Librefice alape á rtelmezett vonalka á za á si stílűsait á jeloöli, vagy egy ne á gy elemet tartalmazo á lista, ahol az elsoő elem vonalka á za á típűsa á (1 = sa á v, 2 = ne á gyzetra á cs, 3 = ne á gyzetra á cs e á s sa á v), a ma á sodik elem a vonalka á za á s színe, á a harmadik e á s negyedik a vonalak ta á volsa á ga e á s szoöge. A toöltoőstílűs á 0 űtasíta á á s kapcsolja ki a vonalka á za á st. Összetett alakzatok kitöltése. Ha rajzolás közben megváltoztatjuk a tollvastagságot vagy a tollszínt, akkor a LibreLogo nemcsak új törötvonal, hanem új vektorgraikus alakzat rajzolásába is kezd. A toll ideiglenes felemelése viszont nem eredményez új vektorgraikus alakzatot, mivel az több nem összefüggő törötvonalat is tartalmazhat. A zár és a tölt utasítások az utoljára rajzolt vektorgraikus alakzat minden törötvonalára egyszerre hajtják végre a zárást, illetve a kitöltést, ahogy erre a jegyzet 2. oldala több példát is hoz. Az előző példa kis módosítása ugyanezt példázza: tv 0 e 20 j 120 e 20 j 120 e 20 tf j e 10 b 90 ; következő: tl e 20 j 120 e 20 j 120 e 20 tölt A pe á lda á ban a toölt űtasí á ta á s leza á rja mindke á t ha á romszoöget. La á thato á, hogy az a á tfedoő re á - szek, aka á r egy oönmaga á t metszoő toöroöttvonal esete á ben is, olyan kitoölte á st eredme á nyezhetnek, hogy a kitakart re á szek kitoöltetlenek (a á tla á tszo á ak) maradnak. Ha ezt nem szeretne á nk

14 14 Teknőcgraika LibreLogo a pe á lda á ban, akkor az elsoő ha á romszoöget kűöloön toölt űtasí á ta á ssal toöltsűök ki (l. me á g ke á p űtasí á - ta á s). Kép utasítás Alakzatcsoportok. A kép utasítást elsősorban vektorgraikus alakzatcsoportok létrehozására használjuk. A következő példában egy vonalat és egy körvonal nélküli, kitöltöt kört helyezünk alakzatcsoportba: kép [ tv 1 e 10 tf kör 10 Csoport szétbontása. Az alakzatcsoportot a LibreOice egy alakzatként kezeli, amíg nem kérjük a felosztását a Rajzobjektumok tulajdonságai eszköztár Csoport szétbontása ikonjával. Új alakzat kezdése. Ha lezárás és kitöltés nélkül akarunk ugyanolyan vonalvastagsággal és színnek rendelkező új vektorgraikus alakzatot kezdeni, egy egyszerű kép utasítással tehetjük meg: e 10 kép e 10 j 120 e 10 tölt A za á szlo á rű á dja á t bontja ke á t re á szre a ke á p űtasí á ta á s a pe á lda á ban. Kép utasítás egymásba ágyazása. Összetet ábráknál is lehetőség van az ábra egyes részeinek csoportosítására, ha kép utasításokat ágyazunk egymásba: kép [ kör 15 kép [ kör 5 kör 10 Ha felbontjűk a pe á lda á ban szereploő (az alape á rtelmezett fe á lig a á tla á tszo á zoöld szí á nnek kitoöltoött) ce á lta á bla á t a Csoport sze á tbonta á sa ikon segí á tse á ge á vel, egy nagy koört, e á s egy ke á t koört tartalmazo á alakzatcsoportot kapűnk (amely űto á bbi tova á bb bonthato á ). Összetet ábráinkat célszerű csoportba helyezni az egyszerű felhasználás érdekében: kép [ főprogram Színek A színek megadása szöveges, szám és lista paraméterrel, illetve a tetszőleges értékkel történhet. Tollszín (röv. tsz). Beállítja a toll színét. Például: tsz zöld tv 2 kör 10 A koör koörvonala á nak szí á ne á t a á llí á tottűk soöte á tebb zoöldre, a kitoöltoőszí á nt az alape á rtelmezett fe á lig a á ttetszoő zoöldet nem mo á dosí á tottűk. Töltőszín (röv. tlsz). Beállítja a kitöltés színét. tlsz piros kör 30 tlsz fehér kör 20 tlsz zöld kör 10 Színnevek szín érhető név alapján, pl. fekete, arany (l. súgó). A 25. szín a láthatatlan szín, átlátszó kitöltéshez. A ne á v ele á rakott hűlla á mvonallal ne á mi ve á letlen elte á re á st adhatűnk a színhez. á A színek sza á me á rte á k alapja á n is ele á rhetoők, ha a szín á sza á ma á t (0-to á l 24-ig sza á mozva) egy egyeleműő á lista á val adjűk meg: tsz ~égszínkék ; véletlen égszínkék tsz [0 tlsz [24 kör 10 ; csak fekete körvonal Vörös, zöld, kék színkódok. Ezzel a három színösszetevővel leírhatók a számítógép megjelenítete színek. Listával adjuk meg a szín vörös, zöld és kék színösszetevőjét: tollszín [0, 0, 0 ; fekete tollszín [255, 0, 0 ; vörös tollszín [0, 255, 0 ; zöld tollszín [0, 0, 255 ; kék tollszín [255, 255, 255 ; fehér tollszín [255, 128, 0 ; narancssárga

15 LibreLogo Színek 15 Egy-egy színoösszetevoő á 8 biten kerűöl ta á rola á sra, amit itt 0 e á s 255 koözoötti sza á mmal adűnk meg. Színek számértékkel. Egy számmal is megadhatjuk a három színösszetevő értékét. A számokat célszerű hexadecimális formában leírni, mert így a hatjegyű szám jegypárainak 0-f közé eső értéke felel meg a vörös, zöld, kék tartományoknak: tollszín 0x ; fekete tollszín 0xff0000 ; vörös tollszín 0x00ff00 ; zöld tollszín 0x0000ff ; kék tollszín 0xffffff ; fehér tollszín 0xff8000 ; narancssárga Áttetszőség. Az átetszőség negyedik (közkeletű nevén alfa) tartományként megadható a színbeállítás során. Lista esetén negyedik elemként, szám esetén a legmagasabb helyi érték felel az átetszőségnek: tollszín [255, 255, 255, 128; 50%-ban áttetsző tollszín 0x80ffffff ; fehér (mindkettő) Néyzet, téglalap, kör, ellipszis Külön utasításokkal téglalapot és ellipszis vektorgraikus alakzatokat, illetve ezek speciális eseteként négyzetet és kört is rajzolhatunk. Alapesetben az aktuális tollszínnel és kitöltőszínnel, a toll felemelése esetén pedig körvonal nélkül rajzolja a LibreLogo az alakzatot a teknőcpozícióval a középpontjában. Négyzet. Megadot oldalhosszúságú négyzet rajzolása. négyzet 10 Téglalap. Adot szélesség és magasságú, igény szerint lekerekítet sarkú téglalap rajzolása. téglalap [20, 10 téglalap [20, 10, 5 A sze á lesse á get, magassa á got, e á s ha szeretne á nk, a lekerekí á te á s sűgara á t lista á val adjűk meg. Kör. Megadot átmérőjű kör rajzolása. kör 10 Ellipszis. Adot szélesség és magasságú ellipszis rajzolása. Két szög megadásával cikkelyt rajzolhatunk, illetve egy újabb számérték megadásával szeletet (2) vagy ívet (3). ellipszis [40, 30 ellipszis [40, 30, 0, 90 ellipszis [40, 30, 0, 90, 2 ellipszis [40, 30, 0, 90, 3 Szöveg megjelenítése Címke. Az utasítással a teknőc helyén írathatunk ki szöveget (l. korábbi Helló, Világ! példa), akár ugyanarra a helyre többször is: betűméret 80 betűszín piros címke betűméret 60 betűszín fehér címke Évi betűméret 10 betűszín fekete címke Évi Szöveg. Az utasítás az előzőleg rajzolt vektorgraikus alakzat (törötvonal, téglalap, ellipszis) középre igazítot feliratát állítja be, vagy módosítja.

16 16 Szöveg megjelenítése LibreLogo j 30 e 30 j 120 e 30 szöveg írás Leza á rt vagy kitoöltoött alakzatokna á l az így á beleírt á szoöveg vízszintes á lesz. A felirat egyűött mozog az alakzattal, kettoős kattinta á s űta á n mo á dosíthato á á. IÍgy űto á lag is megadhatűnk feliratot az alakzatoknak. Betűszín. Beállítja a címke és szöveg utasításhoz a kiírt szöveg színét. Megjegyze á s: Az űtasíta á á sban bea á llított á a á ttetszoőse á get a LibreLogo me á g nem ta á mogatja. Betűméret, betűcsalád, betűvastagság, betűstílus. Betűtulajdonságok megadása a címke és szöveg utasításokhoz. A betűméretet pontban adjuk meg. A betűvastagságot vagy olyan arányszámmal, ahol a 100 jelöli a normál betűvastagságot, vagy a kövér és normál szöveges értékekkel. A betűcsalád bemenő értéke a betűkészlet neve. A betűstílus pedig lehet az alapértelmezet álló vagy kurzív ( dőlt -ként is). Graphite betűtechnológia. A betűcsalád utasításban Graphite betűtulajdonságokat is beállíthatunk, például kiskapitálist, valódi méretezet betűket, vagy egyszerűen vihetünk be matematikai jeleket a Linux Libertine G TeX-módjában: betűcsalád Linux Biolinum G:smcp=1 ; kiskap. betűcsalád Linux Biolinum G:sups=1 ; apró betű betűcsalád Linux Libertine G:texm=1 címke \\sum_k^n_=_1\\alpha_i _^n_1_i Boővebb leí á ra á s: magyar nyelvűő jegyzet: gyéb teknőcgraikai utasítások í á ra á s Törölképernyő (röv. törölkép). Az utasítás törli a dokumentum alakzatait (megfelel a Logo eszköztár Képernyőtörlés ikonjának). Haza. A teknőc kezdőpozícióba (a dokumentum első oldalának középpontjába) állítása (megfelel a Logo eszköztár Haza ikonjának). Elrejt és látható. A teknőc elrejtése és láthatóvá tétele. Rejtett teknoőc mellett a rajzola á si műőveletek valamivel gyorsabbak. Irány. A teknőc az adot irányba fordul. Az irányt szöggel, órapozícióval és képernyő-koordinátával is megadhatjuk: irány 0 ; teknőc északnak fordul irány 3ó ; teknőc keletnek fordul irány [0, 0 ; az oldal bal felső sarka fele Hely. A teknőc az adot képernyő-koordináta irányába fordul és odalép, a toll állapotától függően vonalat húzva. Tetszőleges bemenő érték esetén tetszőleges helyre lép: hely [0, 0 hely tetsz Vagyis vonalhű á za á s az oldal bal felsoő sarka á ba, majd az oldal egy tetszoőleges pontja á ba. A fenti parancsot toöbbszoör megisme á telve kaptűk a melle á kelt (itt kicsinyített) á a á bra á t. Pozíció lekérdezése. A hely visszaadja az x és y koordinátát tartalmazó listát is: ki hely ; aktuális pozíció ki hely[0 ; x koordináta ki hely[1 ; y koordináta hely [hely[0 + 10, hely[ ; irány DK-re Oldalméret. Az oldal méretét tartalmazó lista.

17 3 LibreLogo Egyéb teknőcgraikai utasítások 17 ki oldalméret ; A4-nél [612pt, 792pt á á á á á A lista segítsegevel vonalat hűzhatűnk az oldal toöbbi sarkaba is: hely oldalméret ; jobb alsó sarok hely [oldalméret[0, 0 ; jobb fölső sarok hely [0, oldalméret[1 ; bal alsó sarok Ismétlődő utasítások (ciklusok) Gyakori programozási feladat valamely tevékenység, utasítás vagy utasítássorozat ismételt végrehajtása, amelyet ciklusokkal valósítunk meg. Ismétlés (röv. ism, vagy a LibreLogóban ismét). Ez a ciklus megadot számban ismétli a kapcsos zárójelek közöt megadot utasításokat (programblokkot). ism 3 [ e 10 j 120 ; szabályos háromszög UÜgyeljűönk a szo á koözoökre, vagy sortoöre á sre a kapcsos za á ro á jelek, e á s a koözbeza á rt űtasí á ta á sok koözoött, amit a LibreLogo, szemben a Logo á val, megkoövetel! Végtelenszer (röv. vszer). A ciklusnak nincs megállási feltétele, így addig fut, amíg nem kerül végrehajtásra egy kilép, stop vagy eredmény utasítás, vagy le nem állítjuk a program futását. végtelenszer [ tf hely tetsz kör 10 A LibreLogo á ban a ve á gtelenszer az isme á tle á s alternatív á neve. Hányadik. A ciklus sorszámát tartalmazó változó: tf ism 12 [ j 1ó e 30 címke hányadik h 30 A teknoőc az o á ra sza á mlapja á nak koözepe á roől indűl. Mindig 1 o á ra á t az o á raműtato á ja á ra á sa á nak ira á nya á ba fordűlva e á s a koöze á ppontto á l 30 pontnyira elta á volodva kií á rjűk a ha á nyadik va á ltozo á val a ciklűs 1-toől 12-ig fűto á ciklűsva á ltozo á ja á t. Ciklusok ciklusokon belül. Az előző példaprogram javításában a fő (külső) ciklus kirakja a számjegyeket, egy cikluson belüli (vagyis belső) ciklus pedig az ötödórás (12 perces) beosztásokat: betűcsalád Linux Biolinum G:pnum=1 tf j 1ó ism 12 [ e 20 b 1ó * hányadik címke hányadik j 1ó * hányadik h 20 tv 2 ism 5 [ e tl e 3 tf h j 1ó/5 tv 0, A program elsoő sora á ban bekapcsoljűk a Graphite betűőke á szlet ara á nyos sza á melhelyeze á se á t is, hogy a keskeny sza á mjegyek, mint a 11-ben, koözelebb kerűöljenek egyma á shoz (alapesetben a gyakori toöbbsoros ta á bla á zatos elhelyeze á s miatt a sza á mjegyek űgyanakkora helyet foglalnak el, la á sd az elsoő o á rasza á mlapon, de ez sima szoövegben kerűölendoő). Az ege á sz o á ra á k- na á l la á thato á vastagabb beoszta á st ű á gy kapjűk, hogy a belsoő ciklűs eloőtt nagyobb vonalvastagsa á got a á llítűnk á be, amit csak az elsoő beoszta á s megrajzola á sa űta á n írűnk á felűöl. Hányadik az egymásba ágyazott ciklusoknál. A szorzótábla a legismertebb példa az olyan egymásba ágyazot ciklusokra, ahol a külső (szorzandó) és a belső (szorzó) ciklusváltozót is felhasználjuk. Mivel a belső ciklusok felülírják a

18 18 Ismétlődő utasítások (ciklusok) LibreLogo külső ciklus következő indulásáig a hányadik változó értékét, egymásba ágyazot ciklusoknál mentsük el az értékét egy új változóba: ism 10 [ ; kirajzoljuk a szorzótáblát (l. kép) szorzandó = hányadik ism 10 [ tv szorzandó * hányadik b 3,6 e 5 ; a hányadik értéke itt mindig 10 A (fele á re kicsinyített) á a á bra á n 10 toölcse á rszerűő alakzatot la á thatűnk, amelyek az 1-es, 2-es stb. szorzo á ta á bla szorzatait a á bra á zolja á k a megfeleloő sze á lesse á gűő csíkokkal. á Ciklusmese. Az ismétlés (ism) ciklus feltételében szereplő hányadik a külső ciklusra vonatkozik, ezt mutatja be a következő mese: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Sűsga nevűő kisla á ny. A tana á ra azt reme á lve, hogy jo á darabig lekoöti a gyerekeket, feladta az oszta á lynak, hogy adja á k oössze a sza á mokat 1- toől 100-ig. De Sűsga hamarosan jelentkezett, hogy ke á sz van. A tana á r meglepoődve ke á rdezte, hogyan joött ra á ilyen gyorsan a jo á eredme á nyre? Sűsga ela á rűlta, hogy rajzolgatni kezdett űnalma á ban, mert kedve nem volt a sok oösszeada á shoz. Lerajzolt egy poöttyoöt, majd melle á, a koövetkezoő oszlopban kettoőt, majd me á g egy ű á j oszlopban ha á rmat, ege á szen tízig. á A LibreLogo á val így á kaphatjűk meg Sűsga rajza á t: tf tv 3 ism 10 [ ism hányadik [ pont e 5 h hányadik * 5 j 90 e 5 b 90 Vagyis 10-szer isme á teljűök a belsoő ciklűst, ami az e á ppen ve á grehajtott kűölsoő ciklűs sorsza á - ma á nak megfeleloő sza á mű á poöttyoöt rajzolja ki egyma á s foöle á (majd visszale á pteti a teknoőcoöt alűlra, e á s a koövetkezoő oszlopba a á llítja). á Sűsga ra á joött, hogy ez az a á bra majdnem pontosan olyan, mint egy fe á l ne á gyzet. Egy csűpa poöttyboől a á llo á ne á gyzet a á tlo á ja á nak ke á t oldala á n űgyanannyi poötty van, az a á tlo á ban pedig a ne á gyzet oldalhossza á nak megfeleloő poötty tala á l- hato á. Ez alapja á n, ha vesszűök a ne á gyzetben le á voő poöttyoök sza á ma á nak fele á t (n*n/2), akkor, mivel ez az a á tlo á fele á t ma á r tartalmazza, ma á r csak az a á tlo á ban szereploő poöttyoök ma á sik fele á t, n/2-t kell hozza á adni, hogy megkapjűk a sza á mok oösszege á t 1-toől 10-ig. Ez 10*10/2 + 10/2 = 100/2 + 5 = 55. Sza á z poötty oldalhosszű á sa á gű á ne á gyzetne á l űgyanű á gy kell elja á rni: 100*100/ /2 = 10:000/ = Míg á tana á ra beírta á az oötoöst, Sűsga fejben kisza á molta me á g az elsoő ezer sza á m oösszege á t is. Amíg. A megadot logikai kifejezés teljesüléséig hajtja végre a ciklustörzsben szereplő utasításokat. amíg igaz [ e 1 b 1 ; végtelen ciklus amíg hányadik <= 5 [ ; mint ism 5 [ A ciklűs felte á tele á ben szereploő ha á nyadik itt a ciklűsra vonatkozik. Fut -ban/-ben. A ciklusváltozó végiglépked a megadot lista vagy karakterlánc elemein: fut i [1, 2, három -ban [ ki i fut i szöveg -ben [ ki i ; ki karakterenként A hányadik változó segítségével it is lekérdezhetjük az aktuális ciklus sorszámát (a feltételben is). Újra és kilép. A két utasítással a ciklusok végrehajtása szakítható meg. Az újra hatására a ciklus elejére ugrik a programvégrehajtás, így a soron következő ciklussal folytatódhat a program. A kilép esetén viszont egyből a ciklus után, azt elhagyva fut tovább. Feltételvizsgálat Ha. Az utasítást követő feltétel (logikai kifejezés) teljesülése esetén a program végrehajtja a kifejezést követő programblokkot. ism 36 [ e 4 b 10 ha hányadik = 12 vagy ~ hányadik = 24 [ kör 10 kör 10 A program 36-szoöget rajzol, mikoözben a 12. e á s a 24., majd az űtolso á csű á csna á l (itt ma á r a ciklűson kí á vűöl) koört is rajzol. A blokk után még egy blokk is szerepelhet, amely a feltétel nem teljesülése esetén hajtódik végre.

19 LibreLogo Feltételvizsgálat 19 ism 36 [ e 5 b 10 ha hányadik % 12 = 0 [ kör 10 ~ [ kör 4 Az eloőzoő programot egyszerűősí á tve a felte á tel azt vizsga á lja, hogy a ciklűsva á ltozo á marade á k ne á lkűöl oszthato á -e 12-vel. Ha igen, 10 pont a á tme á roőjűő koört rajzol, ha pedig nem, akkor 4 pont a á tme á roőjűőt. Logikai kifejezések. A logikai kifejezések értéke igaz, vagy hamis lehet. Az egyenlőség műveleti jele a sima = vagy a dupla ==. 1 A nem egyenlőséget a <> vagy a!= jelekkel. A kisebb vagy egyenlő, és a nagyobb vagy egyenlő műveleti jelek a <= és a >=. A vagy és az és műveletek mellet a nem művelet is használható: ha nem (a > 0 és a <= 10) [ ki kívül van A pe á lda á ban ha a e á rte á ke kisebb, vagy egyenloő, mint 0, vagy nagyobb mint 10, kií á ra á sra kerűöl a kí á vűöl van űözenet. Az alapértelmezet igaz, vagy hamis logikai értéket kifejezésekben is használhatjuk: a = igaz ha a [ ki nagyon igaz [ ki nem igaz á á á á á á á á á á A logikai kifejezest varoűtasítasok a 0 (es űöres karakterlanc, lista, halmaz vagy szotar) erteket hamisnak, a nem 0 erteket pedig igaznak veszik. A logikai kifejezesek kiíratasa- nal vagy karakterlanccaalakítasanal az igaz vagy hamis szot kapjűk: ki 5 == 5 ; igaz jelenik meg b = lánc 2 * 2 == 5 ; b = hamis 1 Pythonban csak a dűpla egyenloőse á gjel haszna á lhato á műőveleti jelke á nt. A LibreLogo viszont a ha, amí á g, eredme á ny űtasí á ta á sokban szereploő logikai kifejeze á sekben megengedi a sima egyenloőse á gjel haszna á lata á t is. Saját utasítások (eljárások) A LibreLogo utasításkészletét magunk is bővíthetjük, például az alapértelmezet négyzet és kör utasítás mellé készíthetünk egy saját, háromszög névre keresztelt utasítást is a háromszögek rajzolására. Az ilyen új utasításokat eljárásoknak nevezzük, és az ez (vagy tanuld, eljárás, röv. elj) paranccsal kezdve és (külön sorban) a paranccsal befejezve hozzuk létre: ez eljárásnév utasítások Az eljárásban szereplő utasítások csak akkor kerülnek végrehajtásra, amikor az eljárást meghívjuk, azaz nevével hivatkozunk rá, mint a következő példa utolsó sorában kétszer is: ez háromszög ism 3 [ e 50 j 360/3 háromszög j 30 háromszög Az elja á ra á s ve á grehajta á sa űta á n a hí á va á si pont űta á n folytato á dik a program, í á gy a pe á lda á ban kirajzoltűnk egy szaba á lyos ha á romszoöget, majd 30 fokkal jobbra elfordűlva isme á teltűök meg a ha á romszoögrajzola á st. Bemenő értékek. Az eljárásnév után felsorolt változók tartalmazzák az eljárás bemenő értékeit. Az eljárás hívásánál, az eljárásnév után adjuk meg az aktuális bemenő értékeket. ez háromszög méret tollvastagság méret ism 3 [ e 50 j 360/3 zár

20 20 Saját utasítások (eljárások) LibreLogo háromszög 1 j 30 háromszög 3 A pe á lda á ban a me á ret bemeneti va á ltozo á segí á tse á ge á vel a á llí á tjűk be a ha á romszoög vonalvastagsa á ga á t. A ha á romszoöget a za á r űtasí á ta á ssal le is za á rjűk, hogy minden sarka lekerekí á tve legyen. Több bemenő érték. Több bemenő érték esetén az eljárás hívásánál egyszerűen felsoroljuk (vessző nélkül) a bemenő értékeket (vagy az azokat visszaadó kifejezéseket). ez háromszög méret stílus tollvastagság méret tollstílus stílus ism 3 [ e 50 j 360/3 zár háromszög 1 szaggatott j 30 háromszög 3 pontozott A pe á lda á ban a ha á romszoög vonalstílűsa á á t is bea á llítja á az elja á ra á s egy ma á sodik bemenoő e á rte á k alapja á n. További példa. A következő példában a háromszög eljárás általánosítása, a sokszög szerepel. Segítségével kirajzoljuk a háromszögtől a tízszögig a szabályos síkidomokat. ez sokszög szög él 5 ism szög [ e él b 360/szög 6 tölt szöveg szög 4 7 ism 8 [ sokszög 2 + hányadik ~ 3 60 / (2 + hányadik) 8 tf e 18 j 360/8 tl 10 9 A pe á lda á ban a sokszoög elja á ra á s ke á t bemenoő e á rte á ket kap: a szoög nevűő bemeneti va á ltozo á a szoögek (csű á csok) sza á ma á t, az e á l pedig egy e á l hossza á t fogja tartalmazni. Az elja á ra á s űta á n le á voő foőprogram egy olyan ciklűs, amely 3 e á s 60/3, majd 4 e á s 60/4 stb. ege á szen 10 e á s 60/10 bemenoő e á rte á kekkel hívja á meg a sokszoög elja á ra á st (mivel azt szeretne á nk, hogy a síkidomok koözel azonos me á retűőek legyenek, eze á rt nem az e á lhosszűk, hanem a kerűöletűök lesz á egyse á g- nyi, jelen esetben 60 pont). Az egyszerűő sokszoögeket koörbeja á rva teljes fordűlatot, vagyis 360 fokot teszűönk meg. Szaba á lyos sokszoögekne á l minden csű á csna á l űgyanannyit, azaz 360/csű á cssza á m foknyit fordűlűnk. Az elja á ra á sűnk bemenoő parame á tere á boől, a csű á csok sza á - ma á t tartalmazo á szoög -boől így á hata á roztűk meg a fordűla á s szoöge á t. Megjegyze á s: az a á bra á n egy picit elforgattűk a síkidomokat, á hogy jobban elfe á rjenek: a 360/szoögnyi elfordűla á st ke á t re á szletben, az e á l rajzola á sa eloőtt, e á s űta á n hajtottűk ve á gre: ism szög [ b 180/szög e él b 180/szög Újrahívás. Az eljárás meghívhatja saját magát is, amivel ciklusokat, bonyolultabb műveleteket valósíthatunk meg. A következő példa a háromszögrajzoló eljárás újrahívással megvalósítot változata: ez háromszög e 50 j 360/3 háromszög háromszög A program nem a á ll le a ha á rom oldal megrajzola á sa á na á l, hanem ve á gtelense á gig isme á tli azt. A gyakorlatban a LibreLogo/Python alapbea á llíta á á s csak ezer ű á jrahíva á á st engede á lyez. A me á lyse á gi, vagy a gyakran eloőbb jelentkezoő memo á riakorla á tot ele á rve a program befejezi műőkoöde á se á t. (Az ű á jrahíva á á st tartalmazo á elja á ra á sok a á ltala á ban tartalmaznak valamilyen eroősebb korla á tot, így á az ilyen lea á lla á sra ritka á n kerűöl sor.) Stop. Az utasítással kiléphetünk az eljárásból, vagyis a program az eljáráshívás után folytatódik. ez fa n ha n < 2 [ stop e n b 50 fa n/2 j 100 fa n/2 b 50 h n fa 40 A farajzolo á elja á ra á s n hosszű á sa á gű á a á gat rajzol, majd ela á gaza á st rak az a á g ve á ge á re a koövetke-

Németh László. Kiadvaányszerkesztés. kiskapitaúlis. LibreOffice WRITER. ligatúúra. szerkesztővel. SVG keúp

Németh László. Kiadvaányszerkesztés. kiskapitaúlis. LibreOffice WRITER. ligatúúra. szerkesztővel. SVG keúp Németh László Kiadvaányszerkesztés LibreOffice kiskapitalis ligatra WRITER szövegbetűvarians szerkesztővel SVG kep mös magyar vönatközas nyelvi es tipögraiai fejlesztes A köönyv, es a köö nyvben bemtatött

Részletesebben

Németh László. Kiadványkészítés az OpenOffice.org Writer szövegszerkesztővel

Németh László. Kiadványkészítés az OpenOffice.org Writer szövegszerkesztővel Németh László Arányos sorközbeállítás (90%) Kiadványkészítés az OpenOffice.org Writer szövegszerkesztővel 0.2-es változat Németh László, 2010 A könyv szabadon terjeszthető a Creative Commons Nevezd meg!

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

ISBN 963 218 124 7. Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László

ISBN 963 218 124 7. Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László Nógrádi László Excel XP alapokon (ECDL táblázat- kezelés modul) 2005 ISBN 963 218 124 7 Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László A könyvborító tervét készítette, és a könyvet

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

AZ EXCEL XP... 5 AZ EXCEL XP INDÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI... 6

AZ EXCEL XP... 5 AZ EXCEL XP INDÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI... 6 Az Excel XP Tartalomjegyzék AZ EXCEL XP... 5 AZ EXCEL XP INDÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI... 6 AZ EXCEL XP KÉPERNYŐJÉNEK FELÉPÍTÉSE... 7 MENÜSOR... 7 ESZKÖZTÁR... 7 SZERKESZTŐLÉC... 9 OSZLOPAZONOSÍTÓ... 9

Részletesebben

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei A táblázatkezelésről általában A számítógépen megvalósítandó feladatok legnagyobb csoportját táblázat- vagy adatbáziskezelő programokkal oldjuk meg. Adott feladat

Részletesebben

1.1.3.1 Megjegyzések, formázás a C programban... 9 1.1.3.2 Header fájlok beszerkesztése... 11 1.1.3.3 Függvénydeklaráció, függvénydefiníció...

1.1.3.1 Megjegyzések, formázás a C programban... 9 1.1.3.2 Header fájlok beszerkesztése... 11 1.1.3.3 Függvénydeklaráció, függvénydefiníció... Pohl László C gyakorlat és labor jegyzet BME 2007 1 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. Ismerkedés a C-vel... 5 1.1 Gyakorlat... 5 1.1.1 Algoritmusokról... 5 1.1.2 A program... 6 1.1.3 Felépítés...

Részletesebben

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS MICROSOFT WORD 2007 ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. A munkahelyén egy vezetői pozíció megüresedett. A vezetőség egy önéletrajzot és egy motivációs levelet kér benyújtásra. Wordben készítse

Részletesebben

Excel 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

Excel 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. Excel 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Excel 2000 modul 1. fejezet Bevezetés, indítás, mentés, kijelölés, adatkezelés, adattartományok szerkesztése, munkafüzet kialakítása Bevezetés Egy alkimista

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

Flash Flash Flash mozgás hang interakci mozgás hang interakció Flash

Flash Flash Flash mozgás hang interakci mozgás hang interakció Flash Adobe Flash CS4 A forgalomban lévô kézikönyvek a Flash használatát a fejlesztô felhasználó rendelkezésére álló eszközök szigorú elemzésén keresztül mutatják be és általában olyan gyakorlatokat tartalmaznak,

Részletesebben

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezető foglalkozás...3 2. Alapismeretek...4 2.1. Alapfogalmak...4 2.2. Weboldalak megjelenítési folyamata...5 2.3. Ellenőrző kérdések...6 3. HTML fájlok és készítésük...6 3.1. A HTML

Részletesebben

3. Mikrovezérlők programozásának oktatása

3. Mikrovezérlők programozásának oktatása 13 3. Mikrovezérlők programozásának oktatása Ez a fejezet részletesen tárgyalja a mikrovezérlők oktatásának menetét lépésről lépésre. Bemutatja az eszközök kezelését, a szoftverek használatát, a programozás

Részletesebben

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 2 3 Az Excel 2007 megnyitása A program megnyitásának menete a következő: 1. Start menü -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel 2007 2. Az asztalon található Excel 2007

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

A könyvben található mintafeladatok LabVIEW programnyelvben megírt változatai elérhetőek lesznek az NI Mentor Program közösségi portálon, a

A könyvben található mintafeladatok LabVIEW programnyelvben megírt változatai elérhetőek lesznek az NI Mentor Program közösségi portálon, a Szerző: Kiss Róbert Kiadás éve: 2014 Szakmai lektor: dr. Pásztor Attila A könyv tartalmának közel 30%-a az Egyszerű robotika A MINDSTORMS NXT robotok programozásának alapjai (2010) című kiadvány átdolgozott

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL EGY NEM TÚL RÖVID. AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN

TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL EGY NEM TÚL RÖVID. AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL " EGY NEM TÚL RÖVID BEVEZETŐ A LATEX 2ε HASZNÁLATÁBA AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN ii Ez a dokumentum szabad forgalmazású (public domain). Szabadon

Részletesebben

1. Az Office programcsomag

1. Az Office programcsomag 1. Az Office programcsomag Az Office programcsomag elemei Az Office 2000-nek több kiadása létezik: Standard, Small Business, Professional és Premium. A Standard kiadás általános irodai alkalmazásokat (Word,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Táblázatkezelés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Táblázatkezelés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Horváth Imre Táblázatkezelés A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-55 A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

JAVA programozási. fejlesztőkörnyezetben

JAVA programozási. fejlesztőkörnyezetben Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre programozási projektfeladatok TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben programozási projektfeladatok

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EXCEL PROGRAMOZÁS. Oktatási segédlet. Pusztai Pál

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EXCEL PROGRAMOZÁS. Oktatási segédlet. Pusztai Pál SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EXCEL PROGRAMOZÁS Oktatási segédlet Pusztai Pál 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A Visual Basic programozási nyelv... 4 2.1. Egyszerű adattípusok... 4 2.1.1. Egész adattípusok...

Részletesebben

A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI INFORMATIKAI SEGÉDKÖNYV Pallay Ferenc A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI a Microsoft Excel példáján 1 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Természettudományi Tanszék Pallay Ferenc A TÁBLÁZATKEZELÉS

Részletesebben

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie A C programozási nyelv B. W. Kernighan - D. M. Ritchie Tartalomjegyzék Előszó a magyar kiadáshoz...6 Előszó...7 Bevezetés...8 1.Alapismeretek...11 1.1.Indulás...12 1.2.Változók és aritmetika...14 1.3.A

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária Nyesőné Marton Mária MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS Nyesőné Marton Mária Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

Részletesebben