Herceghalom Község Önkormányzatának /2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herceghalom Község Önkormányzatának /2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Herceghalom Község Önkormányzatának /2014. (III.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel E Ft -ebből működési E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

2 (3) Az Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatokat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. sz. mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között E Ft általános, E Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát E Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A tervezett általános tartalék összege az év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások fedezésére, valamint az esetleges bevételkiesés pótlására szolgál. A költségvetési rendeletben szereplő céltartalék a vízügyi alap és a környezetvédelmi alap céltartaléka, a céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület E Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, a tervezett jutalom előirányzat és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 E Ft Cafetéria juttatást állapít meg. (6) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos szigorú gazdálkodás követelményét. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (9)Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények ( továbbiakban költségvetési szervek ) A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért. (10)Költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az okirat egyidejű módosításával. alapító

3 (11) A költségvetési szerv költségvetése végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. (12)Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján levő szabad pénzeszközöket a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a polgármester betétként lekötheti. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát E Ft összeghatárig - mely esetenként az E Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör december 31-ig gyakorolható. (4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják. (5) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módisítás nélkül is eltérhet a rendeletben foglaltak figyelembevételével. (6) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

4 (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival és a költségvetésben megtervezett dologi kiadásokkal rendelkeznek. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet március 15. napján lép hatályba. Herceghalom, március 11. Erdősi László polgármester Dr. Szmodis Jenő jegyző Záradék: Kihirdetve: március 15. Dr. Szmodis Jenő jegyző

5 Tárgy: Tehetséggondozás támogatása az Általános iskolában Az Általános Iskola Igazgatónője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2013/14- es tanév II. félévében is támogassa az iskola tehetséggondozó programját. (A kérelmet és a program költségnemenkénti megoszlását tartalmazó táblázatot csatoltuk az előterjesztéshez.) A kérelemben két területhez kérik az Önkormányzat támogatását: - Kerámia szakkör beindításához és működtetéséhez összesen ,- Ft összegű támogatást kérnek. - Zeneoktatás támogatására összesen ,- Ft összegű támogatást igényelnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja az Általános Iskola tehetséggondozó programját. A Kerámia-szakkör működéhez ,- Ft-ot, a zeneoktatás költségeihez ,-Ft ot biztosít az Önkormányzat évi általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk. polgármester

6 Tárgy: Tavaszi zsongás program az óvodásban Varga-Tóth Csaba óvodavezető azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy támogassuk a Tavaszi zsongás címen megrendezni kívánt hagyományteremtő programjukat. Az óvodai és iskolai kertrendezés mellett meg kívánják rendezni a IV. Herceghalmi Kisállat Kiállítást és Vásárt. A program tervezett időpontja és helyszíne: április Tornacsarnok A programhoz ,- Ft támogatást kérnek, melyből a tervek szerint mintegy ,- Ft ot költenének díjakra, serlegekre, további ,- Ft-ot pedig a program lebonyolításával kapcsolatos egyéb költségekre fordítanának. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja, hogy a tornacsarnokban április között megrendezésre kerüljön a IV. Herceghalmi Kisállat Kiállítás és Vásár. A program lebonyolításához az Önkormányzat ,-Ft összegű támogatást biztosít a Herceghalomi Csicsergő Óvoda részére a évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester és Varga-Tóth Csaba óvodavezető. Határidő: április 27. Erdősi László sk. polgármester

7 Tárgy: Komplex fejlesztő foglalkozások finanszírozása iránti kérelem Varga-Tóth Csaba óvodavezető két tárgykörben megfogalmazott kéréssel fordult az Önkormányzathoz. A.) Komplex fejlesztő foglalkozások finanszírozása a 2014-es évben Rabóczki Tünde gyógypedagógus októberében önkormányzati finanszírozásban - felmérést készített a nagycsoportos korú gyermekekkel, melyet követően komplex fejlesztő foglalkozásokat tartott december 17-ig. A szakember a foglalkozások folytatását indokoltnak tartja. A komplex foglalkozások tervezett létszáma: Részt vevő gyerekek összlétszáma: 29 fő Foglalkozások gyermekmegoszlása: Csak mozgásfejlesztés: 5 fő Csak grafomotoros fejlesztés: 10 fő Mozgás és grafomotoros fejlesztés: 14 Foglalkozások szervezése: Összevont csoport mozgásfejlesztés: , tornaszoba: 10 fő Süni mozgásfejlesztés: , tornaszoba: 9 fő Összevont csoport grafomotorika fejlesztés: , nagy fejlesztő: 7 fő -Süni grafomotorika fejlesztés: , csoportszoba: 17 fő Foglalkozások száma, költségvonzata: március közepétől május végéig összesen 15 alkalom (60 foglalkozás). Foglalkozások költsége: bruttó 2800 Ft foglalkozásonként, teljes időszak Ft.

8 B.) Néptánc oktatás az óvodában Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja a Herceghalmi Csicsergő Óvoda komplex fejlesztési programját, melyhez ,- Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat évi általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Az óvoda vezetése a Pedagógiai Programunkhoz illeszkedő, néptánc foglalkozásokat indítását kezdeményezi az intézményben. A gyerekek középsős kortól vennének részt a foglalkozásokon. A szülők körében végzett előzetes közvélemény kutatás alapján 43-an járatnák szívesen gyermeküket, ha a foglalkozásokat az óvoda megszervezné. A foglalkozásokra heti rendszerességgel kerülne sor. A néptánc-oktató Karváziné Leveleki Gyöngyvér, herceghalmi lakos, óvodai és falusi ünnepekre való fellépést is vállalja ( pl. Pünkösd, Augusztus 20- a). A foglalkozások száma, költségvonzata: március közepétől május végéig, 2 csoportban, összesen 30 alkalommal. Foglalkozások költsége: Ft/alkalom, összesen Ft. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja a Herceghalmi Csicsergő Óvoda néptánc programját, melyhez ,- Ft összegű támogatást biztosít az Önkormányzat évi általános tartalékkerete terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Erdősi László sk. polgármester

9 Tárgy: évi Közbeszerzési Terv Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény 33. -ban foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért azt esetleges módosításaival együtt az Önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően saját honlapján köteles közzé tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A évi Közbeszerzési Terv tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét.../2014.( III.11.)számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. - a melléklettel megegyezően - Felelős: Erdősi László polgármester, Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: azonnal. Erdősi László sk. polgármester

10 HERCEGHALOM KÖZSÉG évi Közbeszerzési terve Az Ajánlatkérő megnevezése: Herceghalom Község Önkormányzata Az Ajánlatkérő címe: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. Telefonszáma: Fax száma : címe : Polgármester neve: Erdősi László Mobil telefonszáma: Építési beruházások 1.1. Az építési beruházás megnevezése: Ördöglovas lejtő útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): ,- és ,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: augusztus Az építési beruházás megnevezése: Boróka utca útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): ,- és ,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: szeptember Az építési beruházás megnevezése: Pillangó köz útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): ,- és ,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: szeptember Az építési beruházás megnevezése: Deák Ferenc utca felújítása A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): ,- és ,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: szeptember 31.

11 1.5.Az építési beruházás megnevezése: Herceghalmi Csicsergő Óvoda felújítása A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): ,- és ,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap + támogatás Támogatás igénybevétele esetén - milyen támogatást kíván az Önkormányzat igénybe venni: belügyminisztériumi támogatás - a támogatási igény helyzete: még nincs döntés Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: augusztus Az építési beruházás megnevezése: Vadvirág utca útépítése A teljesítés helye: Herceghalom, belterület Az építési beruházás becsült értéke ( bruttó ): ,- és ,- Ft között Az építési beruházás fedezete: Saját alap Az indítandó közbeszerzési eljárás - fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - A beruházás befejezésének várható időpontja: június 30.

12 Tárgy: Útépítés a Vadvirág utcában A Képviselő-testület 153/2013.(IX.24.) számú határozatával visszavonta a Vadvirág utca Árvalányhaj és Dombhát utcai szakaszának építésére korábban benyújtott engedélykérelmét. Egyidejűleg dönt arról is, hogy a fenti útszakaszra új építési engedélykérelmet nyújt be, amelyben már nem szerepel a korábbi, járdaépítésre vonatkozó kérelem. Egyidejűleg árajánlatokat kértünk be a módosított terv kivitelezésére. Ajánlatkérésünkre 5 árajánlat érkezett, azonban mindegyik meghaladta a közbeszerzési határértéket. Így szükségessé vált a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó ajánlatkérés is ban a közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi árajánlatok érkeztek: I. Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. (1117 Budapest, Galambóc u. 22.sz.) ,- Ft + ÁFA II. Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.sz.) ,- Ft + ÁFA III. Prezent Arone's Kft. (1033 Budapest, Harrer Pál U /55.) ,- Ft + 0% ÁFA A Prezent Arone's Kft. képviselőjével történt egyeztetés alapján a július 8-án kelt árajánlatát 2014-ben is fenntartják, ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Prezent Arone's Kft-ét javasoljuk megbízni, tekintettel arra, hogy 2013-ban is ők adták a legkedvezőbb árajánlatot. Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vadvirág utca Árvalányhaj és Dombhát utcai szakaszának építésére kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Prezent Arone's Kft.-t (1033 Budapest, Harrer Pál U /55.) bízza meg ,- Ft + 0 % ÁFA értékben, mely összeg a évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk.

13 Tárgy: Szennyvízhálózat kiépítése a Kozáromi úton Településünkön már csak a Kozáromi út szám alatti lakások nincsenek becsatlakozva a település szennyvízhálózatába. Szakmai segítséget kértünk az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szakemberétől, akinek tájékoztatása alapján az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az érintett lakások szennyvízhálózatba történő becsatlakoztatásának lehetőségeiről. A tárgyi beruházásra vonatkozó tervek 2002-ben készültek el, ezért szükséges a tervek korszerűségi felülvizsgálata, valamint a vízjogi létesítési engedély megkérése. Ennek bekerülési költsége megközelítőleg Ft+ÁFA, átfutási ideje pedig kb. 5-6 hónap. Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése magánterületen csak szolgalmi jog bejegyzése mellett lehetséges. A lakosokkal az Önkormányzat van kapcsolatban, ezért a szolgalmi engedélyek beszerzését az Önkormányzatnak kellene elintéznie. A tervezési eljárást csak akkor érdemes megindítani, ha az érintett lakások valamennyi tulajdonosának egyetértő nyilatkozata rendelkezésre áll a szolgalmi jogok bejegyzésére vonatkozóan. Az Érd és Térsége Víziközmű Kft ben ,- Ft+ÁFA összegű árajánlatot adott a tárgyi beruházásra. Új árajánlatot csak a vízjogi létesítési engedély birtokában célszerű bekérnie az Önkormányzatnak. Kérem, hogy vitassák meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja / nem támogatja a Kozáromi út szám alatti ingatlanok szennyvízhálózatba történő becsatlakozását oly módon, hogy a magánterületen létesítendő víziközmű műtárgy elhelyezését szolgáló, a szolgáltató részére bejegyzendő szolgalmi jogokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az érintettektől beszerzi és a Földhivatalnál eljár azok bejegyzése érdekében. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk. polgármester

14 Tárgy: Az orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal klimatizálása A Képviselő-testület a évi Költségvetési Koncepció elfogadásakor döntött az orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal klimatizálásáról. Ajánlatkérésünkre az épületgépészeti (klíma) és napelemes rendszer tervezésére az alábbi árajánlatok érkeztek: I. FZH Tervező és Szolgáltató Kft. (1222 Budapest, Karácsony u. 7. szám) Polgármesteri Hivatal klíma + napelemes rendszer ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Orvosi rendelő klíma + napelemes rendszer ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Összesen: ,- Ft II. Z-Gépészet Bt. (5650 Mezőberény, Madách Imre u. 2.sz.) Polgármesteri Hivatal klíma ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Napelemes rendszer ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Orvosi rendelő klíma ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Napelemes rendszer ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Összesen: ,- Ft III. MINTER PLUS BT. (1185 Budapest, Sió utca 12/1.sz.) Polgármesteri Hivatal klíma + napelemes rendszer ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Orvosi rendelő klíma + napelemes rendszer ,- Ft + ÁFA = ,- Ft Összesen: ,- Ft Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi rendelő és a Polgármesteri Hivatal klimatizálásával a.-t bízza meg...ft értékben, mely összeg a évi költségvetés terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk. polgármester

15 Tárgy: Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt. kérelme Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt. a Herceghalom, Jókai utca 2 szám alatti ingatlan teljes körű felújítását végzi. A felújított épület barkácsüzletként fog üzemelni. A Petőfi Sándor utcában lévő saját tulajdonú parkolókban a mozgáskorlátozott parkoló kialakítása a magas szintkülönbség miatt lehetetlen. Ezért kéri az Önkormányzatot, hogy a saját költségén a Jókai utca 2. szám előtti közterületen egy mozgáskorlátozott parkolót alakíthassanak ki, továbbá hogy a Petőfi Sándor utcai parkoló felújítása során a parkolósávot és az úttestet elválasztó kiemelt szegélyt ferdeszegélyre cserélhessék ki. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul /nem járul hozzá ahhoz, hogy a Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt. a Jókai utca 2.szám alatt levő ingatlanuk melletti, Petőfi Sándor utcai saját parkolója felújítása során, saját költségén a parkolósávot és az úttestet elválasztó kiemelt szegélyt ferdeszegélyre cserélhessék ki. Az Önkormányzat engedélyezi továbbá, hogy saját költségükön a Jókai utca 2. szám előtti közterületen mozgáskorlátozott parkolót alakíthassanak ki. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk. polgármester

16 Tárgy: Kulturális Egyházi Központ külső felújítása A Képviselő-testület február 11-i ülésén Hunya Krisztina képviselő javasolta, hogy a KEK külső felújítását a 2014-es költségvetési évben az általános tartalék keret terhére végeztesse el az Önkormányzat. Kérte, hogy az Önkormányzat kérjen be árajánlatokat a felújításra. Az ajánlatkérés nyomán a külső festési és mázolási munkálatok elvégzésére az alábbi árajánlatok érkeztek: I. Fest-Mix Bt. (2051 Biatorbágy, Hunyadi u. 3.sz.) ,- Ft + ÁFA = ,- Ft II. Bias-Fest Kft. (2051 Biatorbágy, Dobó köz 5.sz.) ,- Ft + ÁFA = ,- Ft III. Atlasz KKT. (Budapest, II. Szemlőhegy u. 1/b.) ,- Ft + ÁFA + járulék = ,- Ft Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kulturális Egyházi Központ külső felújításával a.-t bízza meg...ft értékben, mely összeg a évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk. polgármester

17 Tárgy: Víziközmű vagyonátadás A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. számú, valamint a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. számú törvény rendelkezik a rendszerfüggő víziközmű eszközök térítés ellenében történő átruházásáról. A fentiek alapján az ÉTV Víziközmű Kft. javaslatot tett arra, hogy Herceghalom Község Önkormányzata a közigazgatási területén levő, térítés ellenében átruházandó vagyonhányad átruházásért fizessen nettó Ft-ot. (Az ÉTV Víziközmű Kft. által térítés ellenében felajánlott rendszerfüggő víziközmű elemek felsorolását a melléklet kimutatás tartalmazza.) A fent hivatkozott jogszabályok alapján a vagyonátadás két esetkört, illetve vagyoncsoportot érint: ingyenesen, illetve térítés ellenében átruházandó javakat. A törvény előírásai szerint amennyiben az Önkormányzat május 1. napjáig a térítés ellenében átveendő eszközöket nem veszi át, úgy a Magyar Állam fog kisajátítási jogával élni. A fentiek alapján azt javasoljuk, hogy az Önkormányzat térítés ellenében ne vegye át a felkínált vagyonelemeket. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Minősített szótöbbségű határozat! Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem veszi át az ÉTV Víziközmű Kft. által, térítés ellenében felajánlott, Herceghalom Község Önkormányzata közigazgatási területén levő rendszerfüggő víziközmű eszközöket. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: azonnal. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző

18 Tárgy: Baba-mama Klub évi támogatási kérelme A Baba-mama Klub a évi költségvetési koncepció tárgyalásakor beadta támogatási kérelmét, amely a évi költségvetésbe beépítésre került. A herceghalmi Baba-mama Klub évek óta működik a településen. Az Önkormányzat eddigi támogatásainak köszönhetően egy színvonalas játszószoba került kialakításra, ahol a 3 év alatti babák és kisgyermekek elkezdhetik a közösségbe szokást, a kismamák pedig a gyermekükkel történő kellemes időtöltésen túl megoszthatják egymással problémáikat, tapasztalataikat. A Baba-mama Klub által a 2014-es költségvetési évre igényelt támogatás mértéke: Ft A támogatás tervezett felhasználását a mellékelt kérelem tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja / nem támogatja a Herceghalmi Baba-mama Klub évi költségvetési támogatási kérelmét és ,- Ft támogatást biztosít a évi költségvetés terhére. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Erdősi László sk. polgármester

19 Előterjesztés Herceghalom Temetőkápolna felújítása A templom különleges hely. Sőt, bizonyos értelemben nem is hely, hanem állapot. A templom Isten lakóhelye, a mennyország földi leképezése, Isten jelenlétének nyilvánvaló bizonyítéka... Ezért törekedett az emberiség minden időben szándékának, tudásának és erejének legjavát beleépíteni a templomba, úgy a szakértelem, mint az anyaghasználat és művészi kvalitás tekintetében. Ezért jelenik meg az emberi igényesség legmagasabb szintje még az utolsó kis falusi templomban is, ahol a helyi emberek tudásuk és vagyonuk legjavát áldozták fel Isten házának ékességéért. Aranyosi-Vitéz Gellért - Tulajdonos Herceghalmi Önkormányzat - Védettség: Önkormányzati (helyi) - Működtetés: Egyházi, Római Katolikus rítusú kápolna szerinti - Tárgy: Belső állagmegóvás, a kápolna falai vizesedésének megszűntetése, falszigetelés,és liturgikus rendbetétel Előzmények: 2011.szeptember 24. Szombaton 19 órai kezdettel bejárást tettünk a Herceghalom Temető Kápolna épületében Jelen voltak: Erdősi László polgármester Erdei László képviselő, Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság elnöke Hunya Krisztina képviselő Makay István képviselő, a Humán- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Hutóczky Béla Egyházi vagyonkezelő plébános, Megállapítást nyert, hogy a kápolna belső falfelületek és padlózat állaga több külső tényező kedvezőtlen egybeesésének találkozásában, a teljes belső tér állagmegóvása elkerülhetetlen. A kápolna jelen körülmények között használhatatlan. Liturgikus használat: 2. az építtető közösség vallása és rítusa római katolikus volt. Felelősségünk, hogy az épületet is, de annak rendeltetését is őrizzük, ezért fontos a belső liturgikus tér használatához történő kialakítás. 3. a belső tér használatában padok biztosan nem voltak. A mai kor megkívánja, hogy a legidősebb látogatók leülhessenek. Ezért imapadok elhelyezését tervezzük. 4. Herceghalomban a szentmiséket a Kulturális és Egyházi Központban tartják szombatonként 18 órai kezdettel. Gyakorta elődfordul, hogy jeles események, nemzeti ünnepek és egyéb dátumhoz kötődő kulturális események időpontja egybeesik a Szentmise idejével. Ilyen esetekben szükségét szenvedi Herceghalom közössége egy másik szakrális térnek is, melyben a Szentmise megtartaható. 5. A kápolna felújítása során a legfontosabb szempont a szakrális tér megtartása. A meglévő,jelenlegi elemek védelme, annak színvonalas felújítása. A felújítás során teljes

20 tisztelettel hozzányúlni a régi értékekhez, de a mai kor számára használhatóvá tenni a templomteret. Minőségi munka végzése, korszerű technikák alkalmazása mind a falszigetelés, mind az épületvillamosság területén. Mind a temperáló padlófűtés, mind a mesterséges világítás kialakításakor két szempont vezeti a tervezést: az energiaghatékonyság és az esztétikum. Temetőkápolna használat: - a temetőlátogatók részére lehetőség adódik szeretteik síremlékei mellett, az így állandóan nyitott kápolnatérrel biztosított helyszínen, az elmélyülésre, imádságra és emlékezésre. - Herceghalom településre érkezők részére az itt lakók fontosnak tartják elhunyt szeretteikhez a méltó megemlékezés lehetőségét. Megőrizzük és megmutatjuk egy ilyen kapcsolatban a hozzánk érkezo vendégeink, rokonaink részére a kápolna, mint temető kápolna használatát, s nem zárt és csupán külsejében jelen lévő épület láthatóságát. A felújítás a következő területekre vonatkozna: Külső munkák: 10 térkő bontása /járda síkjának korrekciója/ 20 vizesedés megállítása 30 kápolna főfalainak szigetelése 40 vakolat kiigazítás, simítás 50 homlokzat festése 60 kőpárkányok készítése 70 nyílászárók cseréje: 2 rétegű hőszigetelő, thermo üvegablak alumínium kerettel, illetve a meglévő kazettás ablak felújítása és színes üveg-ólomüvegablak berakása bejárati ajtó csere 80 külső világítás 4 db tajba építhető led fényforrás, acél foglalattal Belső munkák: bejárati rész un. torony: 10 bejáratnál a fogadó első rész fa-lambériás felületek eltávolítása és vakolat cseréje 20 a harangtorony feljárat kialakítása lenyitható lépcsős feljáróval 30 a jelenlegi bejárati ajtó levétele, így mint harangtorony és kapcsolat a kápolnához a temető egészének részévé válik. 40 harangtorony újra vakolása, festése 50 riasztó telepítése 60 a bejárati rész és a főhajó találkozásában, vagyis az első boltív beépítésével liturgikus tér kialakítása. A beépítés fa (vagy alumínium ötvözetu) boltív keretben íves termoplán üvegív, s benne ugyancsak hőszigetelt bejárat üvegezéssel. Az így elkészült belső tér valamennyi temető látogató részére kapcsolatot ad a település temetőjében elődeink által megépített kápolnatér használat db térdeplő beszrezése /olajozott tölgy/ 80 világítás :nem hangsúlyos, 4 db lámpatest: ART 1076, ART 453 gipsz anyagú lámpák, halogén vagy led izzókkal. 90 Szenteltvíztartó készítése süttői v. tardosi mészkőből 100 padló, lábazat burkolása süttői mészkővel templomhajó: 10 falfelület javítása és festése 20 padló, lábazat burkolása süttői mészkővel 30 világítás korszerűsítés: ledszalag, gipszkarton előfalazás

21 40 szobortartó elemek készítése süttői mészkőből, 50 ART 714 lámpatesetek elhelyezése a két oszlopfőre 60 imapadok készítése: két oldalon 6-6 kétszemélyes pad (100cm széles) elhelyezése olajozott tölgy felület 70 járólap alá elektromos padlófűtés kiépítése 80 keresztút készíttetése szentély: 10 falfelület javítása és festése 20 padló, lábazat burkolása süttői mészkővel 30 a meglévő hevenyészett dobogó eltávolítása 40 betondobogó készítése, burkolása süttői mészkővel + lábazat 50 falfülkék kialakítása, világítással: Paulmann típusú ledfény 60 az oltár megvilágítása oldalról 1-1 db fényvetővel 70 oltárasztal süttői mészkő meglévő tervek alapján 80 Biblia tartó állvány készítése fából 90 a szentségtartó felújítása v. cseréje A felújítás költségeinek finanszírozására kérem a tisztelt bizottságot Ft-os pénzügyi keret megszavazására. Makay István Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

22 Tárgy: A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása és kérelme A Képviselő-testület 1/2014.(I.28.) számú határozatával támogatta a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjármű vásárlásra irányuló kérelmét és ,- Ft keretösszegű támogatást nyújtott számára február 14-én az Egyesület ,- Ft vételárért vásárolt egy Suzuki Ignis típusú személygépkocsit. Az Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az átutalt támogatási összegből fennmaradó ,- Ft-ot a jármű teljeskörű szervizelésére, matricázására, valamint a gépkocsihoz figyelmeztető jelzések és egyéb technikai eszközök vásárlására fordíthassák. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.28.) számú határozatával, a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára gépjármű vásárlás címén nyújtott ,- Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja. Hozzájárul / nem járul hozzá ahhoz, hogy az Egyesület részére nyújtott támogatásból fennmaradó ,- Ft-ot a jármű teljeskörű szervizelésére, matricázására, valamint egyéb technikai eszközök vásárlására fordítsa. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző

23 Tárgy: Állami fejlesztési támogatás igénybevétele A 10/2014.(II.19.) BM rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatást vegyenek igénybe. A rendelet alapján támogatás nyújtható többek között - a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására és karbantartására. A támogatás mértéke a 2001-től 3000 főig terjedő lakosságszámot elérő település esetében Ft. A pályázat benyújtásának határideje március 7-e, erre tekintettel az Önkormányzat a szükséges igénylőlapot a Magyar Államkincstár felé már benyújtotta. A támogatás céljául az Ördöglovas lejtő útépítését jelöltük meg. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat a 10/2014.(II.19.) BM rendeletben foglaltak alapján, mint adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzat ,- Ft összegű támogatást igényeljen az Ördöglovas lejtő 321/243 helyrajzi számú, 860 fm. útépítésének megvalósítására. Felelős: Erdősi László polgármester. Határidő: folyamatos. Dr. Szmodis Jenő sk. jegyző

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület! Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. február 3-i, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. február 5-i, illetve a Képviselő-testület 2015. február 10. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(III.12.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(III.12.)számú határozata: KIVONAT amely készült 2013. március 12. napján megtartott nyilvános és zárt ülésének jegyzőkönyve alapján: 36/2013.(III.12.)számú határozata: a Herceghalom 220/14 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére ELŐTERJESZTÉS 2015. június 17. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Tárgy: Közbeszerzési pályázat határozatainak módosítása. A.) Pályázat az óvoda felújítására Gödör István közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Valamennyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13. napján tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2015. augusztus 13. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásárára kiírt pályázaton való részvételről

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi határozat

84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. április 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

be/sfphpm01-03453/2015/mksz

be/sfphpm01-03453/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club A kérelmező szervezet rövidített neve Holler UFC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 13515-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben