8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog."

Átírás

1 8. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A humanitárius nemzetközi jog március 31. Nemzetközi jog II. I. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szervezete: Tagság állandó tagok + választott tagok Állandó: 5 Választott: 10 (Kgy. Választja 2 évre méltányos földrajzi megoszlás szerint: 5 - afroázsiai országok, 2 - Latin-Amerika, 1 - Kelet-Európa, 2 - Nyugat-Európa és más országok) Reformtervek, méltányos képviselet megkérdıjelezıdése Ülések gyakorlatilag folyamatos ülésezés, soros elnök hívja össze (havonta, angol ABC) Segédszervei (vezérkari bizottság, békefenntartó mőveletek irányító szervei, törvényszékek) Határozathozatal Eljárási és érdemi kérdések Eljárási: 9 igen Érdemi: 9 igen, benne az 5 állandó tagé (=vétójog) (az is érdemi kérdés, hogy valamilyen kérdés érdemi-e = kettıs vétó) Tartózkodás, kötelezı tartózkodás (viták békés rendezése esetén) 1

2 Határozatok jogi természete A Szervezet tagjai megegyeznek abban, hogy a Biztonsági Tanács határozatait az Alapokmánynak megfelelıen elfogadják és végrehajtják. (25. cikk) A BT határozatai általában kötelezik a tagállamokat, kivéve, ha a Tanács egyértelmően ajánlást fogad el. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása Erıszak tilalma kollektív biztonság rendszere A nemzetközi és biztonság fenntartásáért a fı felelısséget az ENSZ viseli! 4 feladat: A. Viták békés rendezése B. Eljárás a béke megszegése, veszélyeztetése, támadó cselekmények esetén C. Békefenntartás D. Leszerelés, fegyverkorlátozás 2

3 A. A viták békés rendezése (Ao. VI. fejezet) Vita, amely a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztetheti gyakorlatban kiterjesztı értelmezés Ki fordulhat a BT-hez? Tagállamok (kivételesen nem tagállamok) Közgyőlés Fıtitkár Mit tehet a BT? Kivizsgálás (helyette: informális módok) Felek felhívása a békés rendezésre Rendezési módot ajánl Ajánlást tesz a vita rendezésének elveirıl Közgyőlés szerepe: bármely konkrét helyzetet megvitathat és ajánlásokat tehet B. Eljárás a béke megszegése, veszélyeztetése és támadó cselekmények esetében 1. A különbözı helyzetek minısítése, 2. Az ideiglenes rendszabályok foganatosítása, 3. A nem fegyveres rendszabályok alkalmazása, 4. A fegyveres rendszabályok lehetıvé tétele 1. A helyzetek minısítése Kiterjesztı értelmezés Belsı konfliktusok Népek önrendelkezési jogának megtagadása Emberi jogok megsértése Terrorizmus, stb. Elvileg alapfeltétel gyakorlat (ideiglenes rendszabályok) 3

4 2. Ideiglenes rendszabályok Cél: megakadályozni a helyzet súlyosbodását Könnyebb a politikai kompromisszum Ajánlások Példák: Tőzszünet elrendelése Ellenségeskedés beszüntetésének követelése Haderı kivonásának követelése Status quo ante elrendelése 3. Nem fegyveres rendszabályok Kötelezı határozatok Cél: elvárt magatartás kikényszerítése 1. alkalom: Rhodesia 1965 Hidegháború után egyre gyakoribb + Köre is kibıvült Törvényszékek felállítása Terrorizmus finanszírozásának akadályozása E határozatok minden államot köteleznek 4. Fegyveres rendszabályok Terv (közös hadsereg) gyakorlat BT felhatalmazást ad A határozatok nem kötelezıek! 3 eset: Korea (1950) Irak (1991) Afganisztán (2001) Líbia (2011) Határozatok ellentmondásos tartalmúak sokféleképpen értelmezhetı a benne rejlı felhatalmazás (pl Irak) A Közgyőlés szerepe: bármely kérdést vagy ügyet megvitathat és ajánlást tehet az államoknak és a Biztonsági Tanácsnak (korlátozott) + Egyesülve a békéért határozat 4

5 C. Békefenntartás Hidegháború: gyakori konfliktusok, de a kezelésük szinte lehetetlen (BT összetétele) + Nem volt megoldás az Alapokmányban! feltalálták a békefenntartást 1956, szuezi válság Hidegháború végétıl: második generációs békefenntartó mőveletek Polgárháború esetén Nemcsak katonai feladatok: demokrácia védelme béke helyreállítása, kikényszerítése, újraépítése, emberi jogok védelme, stb. Fontos jogforrások: fıtitkári jelentések + az egyedi határozatok (Ao.-ban nincs benne!) A békefenntartás irányelvei (tradicionális): Cél: helyzet elmérgesedésének megakadályozása, a felek között ütközı erık képzése (csak önvédelemre használhatnak fegyvert) Nem kényszerintézkedés: elengedhetetlen feltétele az érdekeltek hozzájárulása A BT rendeli el, de a részvétel önkéntes Fıtitkár irányítja A békefenntartás irányelvei (új típus): Lazult a hozzájárulás követelménye (polgárháborúban nehezen képzelhetı el mo. lehet: BT VII. fejezet keretében jár el) Intézményi bıvülés (pl. regionális nki szervezetek, más ENSZ szervek) A fıtitkár feladatai is bıvültek: a katonai parancsnok kinevezése mellett a politikai feladatokat különmegbízottján keresztül irányítja. 5

6 D. Leszerelés Alapokmány rendelkezései: Közgyőlés megvizsgálhatja a leszerelést és a fegyverkezés szabályozását irányító elveket és ilyen elvek tekintetében ajánlásokat tehet BT feladata a fegyverkezés szabályozását szolgáló rendszer létesítésére vonatkozó tervezet megalkotása Nem tartalmaz általános leszerelési kötelezettséget Nki szerzıdések hálózata szabályozza Legfontosabb szerzıdések: a) Nukleáris fegyverekrıl szóló szerzıdések évi részleges atomcsend szerzıdés (1996. átfogó atomcsend egyezmény nem lépett hatályba) atomsorompó egyezmény többféle állami kötelezettség, nukleáris energia békés célú felhasználása lehetséges nki ellenırzés mellett b) A nukleáris fegyverek célba juttatásának eszközeirıl szóló szerzıdések ABM szerzıdés (rakétaelhárító rendszerek tilalmáról) SALT-I. (stratégiai támadó fegyverek korlátozásáról) SALT-II. nem ratifikálták START egyezmények: stratégiai fegyverzetcsökkentési szerzıdések c) A bakteriológiai és toxin fegyverek eltiltásáról szóló (1971. évi) New York-i egyezmény d) (1993. évi) vegyi fegyver tilalmi egyezmény 6

7 A humanitárius nemzetközi jog 1. Fejlıdése Ius ad bellum ius in bello 1864 elsı genfi egyezmény a háború áldozatainak védelmérıl (nem elızmény nélküli) évi és évi hágai békekonferenciák 13 hágai egyezmény (háború törvényei és szokásai) Források: Nemzetközi szerzıdések hágai és genfi jog Nki jog általános szabályai 2. Genfi jog genfi egyezmény A hadra kelt fegyveres erık sebesültjei és betegei helyzetének javításáról; A tengeri haderık sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javításáról; A hadifoglyokkal való bánásmódról; A polgári lakosság háború idején való védelmérıl A nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelmérıl szóló évi I. jegyzıkönyv A nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelmérıl szóló évi II. jegyzıkönyv 7

8 3. A hágai jog : 13 hágai egyezmény Nagy része elavult De vannak idıtálló rendelkezései kulturális javak védelmérıl szóló egyezmény (1954) + jegyzıkönyvei formailag hágai jog, tartalmilag inkább genfi jog (a kulturális javak elpusztításának, elrablásának tilalma, visszaszolgáltatásuk, helyreállításuk kötelezettsége) 4. A nemzetközi jog általános szabályai A szerzıdéses szabályok túlnyomó része szokásjogi szabály is (Martens klauzula) Bizonyos szabályok ius cogens rangja sem kétséges Általános humanitárius követelmények Polgári lakosság megkülönböztetése és kímélete Emberi jogok tiszteletben tartása 5. Hadviselı felek - semlegesek Hadviselı felek: Nemzetközi fegyveres összeütközésben részt vevı államok önrendelkezési jogukat fegyverrel érvényesítı népek Semlegesek Ad hoc semlegesség (egyoldalú nyilatkozat) Állandó semlegesség (nki szerzıdés, nki kötelezettség béke idején is, megsértése súlyos nki jogsértés) 8

9 6. Polgári lakosság - kombattáns Kombattáns: fegyveres összeütközésben közvetlenül résztvevı személy Joguk van ölni, sebesíteni, elfogni, zsákmányolni, rongálni Ha elfogják İket hadifoglyok lesznek (kímélet) Hadsereg katonái + milíciák + népfelkelık + (1949) gerilla, ha fegyvereit nyíltan viseli, (1977 enyhít) megkülönbözteti magát a polgári lakosságtól, felelıs parancsnokság alatt áll, és tiszteletben tartja a háború törvényeit és szokásait Polgári lakosság: aki nem kombattáns Védelmüket szigorú tilalmak biztosítják: A támadás szigorúan csak katonai célpontok ellen irányulhat; Tilos minden olyan erıszakos cselekmény, amelynek elsıdleges célja, hogy rettegést keltsen a polgári lakosság körében; Tilos megkülönböztetés nélküli támadásokat indítani (pl. a szınyegbombázás); Védelemben részesülnek a létfenntartáshoz szükséges javak; Egyéb védett személyek (szélesebb kör mint a polgári lakosság): sebesültek, betegek, hajótöröttek, hadifoglyok Mind a sebesülteket és betegeket, mind a hadifoglyokat emberséges bánásmódban kell részesíteni. Fel kell kutatni és összeszedni a sebesülteket és betegeket, biztosítani kell részükre a szükséges gondozást. Külön szabályok szólnak az adatok megállapításáról, a temetésekrıl, az egészségügyi alakulatokról, épületekrıl és felszerelésekrıl, a sebesült és betegszállításról, az egészségügyi szolgálat ismertetı jelérıl (vörös kereszt, vörös félhold). A harmadik egyezmény rendelkezik a hadifoglyok internálásának szabályairól, a szállásról, élelmezésrıl és ruházatról, az egészségügyi és lelki gondozásról, a hadifoglyok munkájáról és zsoldjáról, a külvilággal való kapcsolattartásról, a hadifoglyokkal szembeni büntetı és fegyelmi megtorlásról. A nagybeteg és a súlyosan sebesült hadifoglyokat haza kell szállítani, a tényleges ellenségeskedések megszőnésével pedig a hadifoglyokat késedelem nélkül szabadon kell bocsátani és haza kell szállítani. 9

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY)

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Egyezmény

Részletesebben

Genfi egyezmény a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítására

Genfi egyezmény a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítására 1936. évi XXX. törvénycikk a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmények becikkelyezésérıl

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (II. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadrakelt

Részletesebben

ENSZ. Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1. Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nemzetközi szervezetek csoportosítása.

ENSZ. Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1. Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nemzetközi szervezetek csoportosítása. Nemzetközi szervezetek mint a nemzetközi jog alanyai Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) 202. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék nemzetközi szervezetek = ok által, nemzetközi

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 - Indikatív Tételsor - Szürke Modul (Külgazdaság, CFSP, SZBJT) Külgazdasági Politika 1. Mi a vámunió? EUMSz 28. c. (1): Az Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉKÉSI ATTILA 2008. ÁPRILIS A Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC 1956 és a világ 150 [ ] DONÁTH FERENC Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények Nagy Imre november 4-i beszédérôl helytelen, de széles körben elterjedt, lesújtó vélemény alakult

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek szakmai követelménymoduljához készíttetett segédanyag

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve ( 2009. április 23.) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkezı balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. ápr.2. napon hatályos állapota 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrıl Az Országgyőlés a polgári védelemrıl a következı törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elısegítse a

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 1945 óta a világon meglehetősen sajátosan alakult az államok és a közvélemény hozzáállása az ENSZ-hez. Alapítói közül elsősorban

Részletesebben

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés A Magas Szerződő Felek 2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya Bevezetés emlékeztetve az 1951. december 5-én, Brüsszelben megrendezett Migrációs Konferencián

Részletesebben

Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében

Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében Az Alkotmány 70/F. és 70/G. -a kimondja, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a mővelıdéshez

Részletesebben

AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV

AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV (II. JEGYZŐKÖNYV) PREAMBULUM A Magas Szerződő Felek,

Részletesebben

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája Rada Mátyás Vajda Viktor A terrorizmus napjaink legégetőbb biztonságpolitikai kérdésévé vált. A közelmúltban a New York-i, londoni és madridi események,

Részletesebben

1906. évi Genfi Egyezmény

1906. évi Genfi Egyezmény 1906. évi Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu EGYEZMÉNY A HADRAKELT SEREGEK SEBESÜLTJEI ÉS BETEGEI SORSÁNAK JAVÍTÁSA VÉGETT 1 I. fejezet Sebesültek és betegek 1. cikk A katonákat és hivatásuknál

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben