VÁLLALKOZÁSI SZERZŐn fr-?!jgj/u-! 'b '.f ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐn fr-?!jgj/u-! 'b '.f ~"

Átírás

1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI r- H_'V_A_T_A_LA. J r-: E _' rk_'!?_ze_lt:_l_oo_b_j ű L_2_3...~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐn fr-?!jgj/u-! 'b '.f ~ EI.öapó: Melléklet:!. ~ h. p., J mell' létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, mint (székhely: Kaposvár, Csokonai u. 3., képviselő: Dr. Vörös Tamás főjegyző) és Intézményei mint megrendelők(a továbbiakban: Megrendelők), másrészről az Uniglas-2005 Kft. (székhely: 1134 Budapest, Lehel uli., cégjegyzékszám: , adószám: ) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy ajánlatkérő a közbeszerzésektől szóló évi CXXIX tv. (a továbbiakban Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján komplett mosodai szolgáltatás ellátása érdekében közbeszerzési eljárást írt ki, melynek győztese Vállalkozó lett. Felek a közbeszerzési eljárás iratanyagai alapján a Kbt. 99. alapján az alábbi szerződést kötik. I. A szerződés tárgya 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja jelen szerződés aláírásával a Megrendelő jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott intézményeinek működési körében keletkező szennyes textíliáinak folyamatos mosodai szolgáltatását, szükség szerinti javítását és jelen szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségek ellátását. 2. A fenti pontban meghatározott szolgáltatás végzése akként történik, hogy a szolgáltatást a Vállalkozó az általa átvett mosodákban végzi, szükség esetén a rendelkezésre álló tartalék mosodai kapacitás bevonásával. A tattalékkapacitásnak a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia. 3. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően az éves kg mennyiségtől a tényleges megrendelés -rnínusz 20%-ban eltérhet. 4. A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációs feladatok, amelyek a szerződésszetű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőnzhetővé teszik. A szolgáltatások jelen szerződésben meghatározott vállalási ára (vállalkozói díj) magában foglal minden, jelen szerződésben meghatározott feladat ellenértékét azzal, hogy fentiek miatt Vállalkozó Megrendelővel szemben további igényt (díj, költség, stb.) nem érvényesíthet. 5. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a textíliák tisztítását és szükség szerinti javítását az ajánlati dokumentációban előírt, illetve az ajánlatában bemutatott és elfogadott technológiai előírásnak megfelelő, a textíliát kímélő módon, L o. minőségben végezze el, illetve a nem javítható textíliáknál javaslatot tegyen a selejtezésre. II. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei 6. A teljesítés helyei a Megrendelő által jelen szerződés mellékletében meghatározott intézmények szék-, illetve telephelyei. Ezen a rendelkezésen a felek azt értik, hogy az összegyűjtött mosandó textíliát az egyes intézmények telephelyein a Vállalkozó begyűjti, majd a mosási és javítási szolgáltatás teljesítését követően oda szállí~a vissza. 7. Vállalkozó köteles Megrendelő által átadott szennyes textíliákat minden egyes intézményből jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletében meghatározott l ~

2 időpontokban elszállítani, mely szigorú határidő. Aszállításnak intézményenként lehetőség szerint mindig azonos időpontbankell történnie. 8. Vállalkozó köteles az egyes intézmények által kijelölt helyiség(ek)ben elvégezni a szennyes textília mennyiségi és bruttó súly szerinti - hitelesített mérleggel történő (a mérleget a Vállalkozó biztosí*) - átvételét. Az átadás-átvételen minimum egy, Vállalkozó által alkalmazott (foglalkoztatott) és a tárgykörben nyilatkozattételre jogosult személy nyilatkozata kötelező melynek valamennyi költsége Vállalkozót terheli. Az átvételről azzal egyidőben jegyzőkönyv (árujegy, szállítólevél) készül. A szennyes textília átvételét követően a Vállalkozó megfelelő konténer és szállítóeszköz alkalmazásával haladéktalanul köteles azokat elszállítani azzal, hogy az átvett szennyes textíliákat az átvétel helyén nem tárolha~a. A mosodákba beérkező szennyezett textília megfelelő tárolásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 9. Megrendelő vállalja, hogy a személyes textíliákat név és intézményi megjelöléssel lá~a el. Vállalkozó vállalja, hogy ezeket a textíliákat csak az adott intézménybe szállí~a vissza. Vállalkozó ezen kívül gondoskodni köteles a szennyes textíliák intézményenkénti különválasztásáról (különböző tároló edények felhasználásával) és az érintett intézménybe történő visszaszállításról. 10. Az elszállitott textíliák mosására, vasalására és szükséges javítására rendelkezésre álló idő 24 óra, mely a 2. sz. mellékletben szereplő elszállitási időponttól számítandó. Szombati napon történő elszállítás esetén a textíliákat Vállalkozó hétfői napon szállí* vissza az egyes intézményeknek. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozót a 26. pontban szereplő kötbérkötelezettség terheli. 11. A tisztított és szükség szerint javított textília Megrendelő általi átvétele a Megrendelő telephelyén történik. A szolgáltatás mennyiségi és minőségi ellenőrzésére, illetve az egyes teljesítési igazolások aláírására az egyes intézmények intézményvezetői ill. az általuk adott meghatalmazás alapján az azon megjelölt személy jogosult. 12. A tiszta textília hajtogatási módszerének alkalmasnak kell lennie az egyszerű, biztonságos és gyors darabszám megállapítására. 13. Vállalkozónál a mosás során javíthatadanul megrongálódott textíliát, ruházatot külön válogatva, jelzéssel ellátva kell Megrendelő részére visszaszállítani. 14. Megrendelő avisszaszállított textíliákat darabszám szerint átveszi, amennyiben a teljesítés szerződésszerű. A nem szerződésszeru teljesítés esetén ezt a szállitólevélen Gegyzőkönyv) a hiba (hiány) megjelölésével rögzítik. Jelen pont nem jelenti azt, hogy Megrendelő a későbbiekben ne lenne jogosult olyan mennyiségi és/vagy minőségi szavatossági kifogást bejelenteni Vállalkozó felé, mely a visszaszállításkor történő átvétel során nem volt megállapítható. 15. A szennyes és tiszta textília (oda-vissza) szállítása a Vállalkozó feladata. A szállítási költségeket (is) teljes mértékben tartalmazza jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj. 16. A szennyes és tiszta textília szállítására Vállalkozónak megfelelő számú, elkülönített (szennyes és tiszta textília részére), fertődeníthető, zárt/fedett szállító konténert kell biztosítani. A szennyes textília szállítására szolgáló konténer tisztító- fertődenítő takarítását Vállalkozónak folyamatosan biztosítani és dokumentálnia kell. 17. Bármilyen a szerződésszeru teljesítést eredményező vagy veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve a késedelmet is) Vállalkozónak haladéktalanul je1eznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést (pl: másik szállító jármű biztosítása) haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 18. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról a körülményről, hogy a Megrendelő tevékenységének zavartalan ellátásában jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért kötelezi magát, hogy jelen szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el, továbbá ennek alapján felek 2

3 megállapodnak abban, hogy valamennyi, a szolgáltatás teljesítésére megállapított határidő szigorú határidőnek minősül. 19. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a mosatási szolgáltatás teljesítésében egymást követő 1 naptári napnál hosszabb kimaradás nem következik be, kivéve a 10. pontban leírtakat. 20. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónál bármely okból bekövetkezett üzemszünet jelen szerződésben meghatározott határidőket nem módosítha~a.a technológia meghibásodásából eredő, előre nem látott hiba esetén a Vállalkozó az ajánlatában rögzített, lenyilatkozott és bemutatott háttérkapacitás biztosításával a szerződésszeru teljesítést biztosí~a. 21. A minőségileg kifogásolt textíliák ismételt mosását, vasalását vagy varrodai javítását, haladéktalanul, Vállalkozó saját költségére - a 10. pontban leírtala:a tekintettel- 24 órán belül köteles elvégezni és a 26. pontban meghatározott kötbért a késedelem idejére megfizetni. Jelen szerződés vonatkozásában Szerződő Felek a következőket tekintik nem megfelelő teljesítésnek: szakadt textília, foltos textília, fekvőfelületen gyűrött textília. Előzőeken kívül Szerződő Felek rögzítik, hogy minőségi kifogás esetén az ismételten elszállításra kerülő textília helyett Vállalkozó köteles azonnal (újbóli elszállításkor) funkcióját tekintve azonos, méretben megfelelő cseretextíliát biztosítani. 22. Szerződő Felek jelen szerződés viszonylatában az alábbiakat tekintik hibás teljesítésnek: a 21. pontban leírt, minőségileg kifogásolt textíliákat az ismételt elszállítást és mosatást követően is nem megfelelően (szakadt, foltos, fekvőfelületen gyűrött) szállí~a vissza Vállalkozó, az összmennyiséget alapul véve Vállalkozó egy naptári félévben 10%-ot meghaladó mértékben szállít - a mosatás megismételtetését megelőzve - minőségileg kifogásolt textíliákat. 23. Megrendelőtől átvett, de bármilyen okból vissza nem szolgáltatott textíliák újonnani beszerzési árát köteles Vállalkozó megtéríteni. A hiányzó tételek pótlását fedező összeget Megrendelő által kiállított számla ellenében - Vállalkozó köteles a hiány megállapítását követő 15 napon belül megfizetni. 24. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő által kijelölt személy vagy szervezet a textíliák megfelelő technológia szerinti mosodai szolgáltatásának munkafázisait a helyszínen ellenőrizzék. 25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján elvégzett beruházásokat követően, vagy azzal párhuzamosan a jelen szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül az intézményi szennyes textília szolgáltatással érintett mennyiségének 90 %-át Vállalkozó a Megrendelő által átadandó 5 db mosodában fogja mosni. Amennyiben ezen kötelezett:;égének nem tesz elegel Vállalkozó, akkor köteles a vállalt és a tényleges mennyiség közötti százalékos értékkel arányos, százalékpontonként ,- Ft nemteljesítési kötbért fizetni, az erre való felszólítást követő 8 napon belül. A nemteljesítési kötbér azonban nem mentesíti a Vállalkozót a vállalt mennyiség átadandó mosodákban történő mosatása alól. III. A szerződést biztosító meliékköte1ezettségek 26. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért fizet, melynek összege a késedelmes átadással érintett textíliák után fizetendő bruttó vállalkozói díj 0,5%-a nlinden megkezdett órát követően. 3

4 27. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy amennyiben a határozott idő lejárta előtt Megrendelő rendkívüli felmondása miatt, illetve Vállalkozó érdekkörébe eső egyéb okból hiúsul meg jelen szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén a szerződés megszűfiését követő 15 napon belül megfizet Megrendelő részére bruttó Ft-ot, azaz hatmillió forintot. 28. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben. 29. Ha Vállalkozó bármely okból részben vagy egészben nem teljesít, és ez Megrendelő működését hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja, úgy az ellátás folyamatossága és biztonsága érdekében Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére az el nem végzett mosodai szolgáltatásokat 3. személlyel elvégeztetni, és e költségeket Vállalkozó esedékes számláiba beszámítani, illetve ha ezen összeg a Megrendelő által követelt összeget meghaladja Megrendelő jogosult a különbözetről 8 napos fizetési határidővel számlát kibocsátani a Vállalkozó felé. 30. Nemteljesítési kötbér: Jelen szerződés 25., 45. és 59. pon* szerint. IV. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 31. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen szerződés Ll.) pon~ában meghatározott mosodai szolgáltatásokat (teljeskörű szolgáltatás) 260 Ft+Áfa/kg, azaz kettőszázhatvan forint+áfa/kg áron vállalja, mely összeg a hatálybalépéstől számított 12 hónapig kötött, azon Vállalkozó nem jogosult változtatni. Felek megállapodnak abban, hogy a szennyes textília átvétele a bruttó súly és darabszám/előre szortírozott zsák alapján történik (feltűntetve a darabok/zsákok rendeltetését/tartalmát és esetleges speciális jellemzőiket), a számlázás alapja a szennyes ruha bruttó súlya. 32. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalási árat (nettó Ft/kg) az ártartás megajánlott idejét követően 12 hónap) a tárgyévet megelőző évre a KSH által megadott fogyasztói árindex mértékének 100 %-val emelheti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az infláció pontos mértékéről, és az ennek alapján megállapított Ft/kg egységárróllegkésőbb15 munkanappal az aktuálisan megrendelés teljesítését megelőzően írásban kell értesítenie Megrendelőt. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a határidőben történő értesítés megtörténtéig a vállallmzási díj egységárát nem emelheti. 33. A számlázás és a teljesítés a szennyes textília átadás-átvételkor mért súlya alapján történik. 34. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen pontban meghatározott díjon a szerződés hatálya alatt Vállalkozó akkor sem jogosult változtatni, ha esetlegesen járulékos költségei változnának. 35. Vállalkozó a teljesítési igazolással alátámasztott mosodai szo1gáltatásának fentiek szerint meghatározott egységárak alapján számított ellenértékéről a tárgyhónapot követően jogosult gyűjtőszámlát kiállitani, melyet Megrendelő(k) köteles(ek) a számla kiállításától számított 30 napon belül Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással teljesíteni. Az egyes napi forgalomról készült megrendelőjegyeket és teljesítésigazolásokatvállalkozó köteles a gyűjtőszámiához mellékelni. 36. Megrendelő kötelezi magát, hogy amennyiben fizetési késedelembe esik, úgy Vállalkozónak a késedelem idejére a Ptk. 301/A. szerinti mértékű késedelmi kamatot fizet. 4

5 v. A bérleti szerződés 37. Megrendelő Gelen fejezetben úgyis mint bérbeadó) és Vállalkozó Gelen fejezetben úgyis mint Bérlő) megállapodnak abban, hogy bérbe adja, illetve bérbe veszi a jelen szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott helyiségeket a szolgáltatás ellátásának céljaira, az ott található berendezésekkel együtt. 38. A Vállalkozó kötelezettsége a mosodák szakhatóságok előírásai szerinti fennta.rtása, (esetlegesen szükséges engedély beszerzése), a helyiségek és a gépek folyamatos karbantartása, ill. szükséges felújítása. 39. Vállalkozó csak olyan átalakítási munkálatokat végezhet, melynek eredménye maradék nélkül elbontható, és az épület állagát negatív irányba nem befolyásolja. Vállalkozó az épület falait kizárólag Megrendelő írásbeli engedélye alapján bontha~a ellmeg. A munkálatok elvégzéséhez a Megrendelő előzetes beleegyezése szükséges, különösen az elektromos, víz, hő, távközlési hálózatok viszonylatában. 40. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés Vállalkozónak felróható okból történő megszűnése esetén az építési munkálatok elvégzése miatt Megrendelő akkor nem fizet térítést Vállalkozónak, ha Vállalkozó képes a beépített anyagok elszállítására, az eredeti állapot helyreállítására, feltéve, hogy az az épület állagát nem sérti. 41. Megrendelő - térítés ellenében - az alábbi szolgáltatásokat biztosí~a: Vízellátás, Duguláselhálitás, Szennyvízkezelés, Áramellátás, Fűtés. 42. Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles megoldani a takarítást, fertőtlenítést, veszélyes és kommunális hulladék tárolását, elszállítását, megsemmisítését. Vállalkozó köteles gondoskodni a bérleményben a túz-, érintés- és balesetvédelrni előírások betartásáról. 43. Fentiek alapján felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő részére helyiség bérleti díjat fizet. A bérleti díj nem foglalja magába a Megrendelő által biztosított közüzemi szolgáltatások ellenértékét, melyet a felszerelt és hitelesített almérők fogyasztása alapján számláz ki Megrendelő a mindenkori díjak alapján. A bérleti díj összege év vonatkozásában bruttó 1000,- Ft/m 2 / hó mely átalánydíj. Bérbeadó évente a fenti bérleti díjat a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított infláció mértékével jogosult emelni. 44. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés futamidejének első éve során, azaz legkésőbb augusztus 31-ig a mosodák felújításába, korszerűsítésébe (épület felújítás, gépcsere, stb.) nettó ,- Ft, azaz nettó kilencvenmillió forint értékben - szárnlákkal igazoltan - beruházást hajt végre. A korszerűsítés során kizárólag új gépekkel lehet felszerelni az átadandó mosodákat. Gépek cseréje esetén a Vállalkozó a kiszerelés és elszállítás előtt köteles legalább 15 nappal erről a Megrendelőt tájékoztatni, aki a kiszerelendő géppel kapcsolatban utasítást adhat. A kiszereléssel és elszállítással az érintett gép tulajdoni viszonyai nem változnak meg, kivéve ha Vállalkozó arra vételi ajánlatot tesz és azt Megrendelő elfogadja. 45. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződében foglalt beruházási kötelezettségét augusztus 31. napjáig teljes egészében nem teljesíti, akkor köteles a be nem fektetett - ajánlatban vállalt teljes, vagy rész - összeg 50%-nak megfelelő mértékű nemteljesítési kötbért fizetni, az erre való felszólítást követő 8 napon belül. A nemteljesítési kötbér mentesíti a Vállalkozót a beruházás meg nem valósított részének megvalósításától, de nem mentesíti a szolgáltatás egyéb paraméterei vonatkozásában a szerződésszeru teljesítéstől, tehát Vállalkozó nem hivatkozhat a géppark nem megfelelő voltára. 5

6 46. A bérleti díjat havonta előre, a Megrendelő által a tárgyhónap 5. napjáig kibocsátott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napos fizetési határidővel, a Megrendelő számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni. 47. A bérlemény őrzés-védelméről a Vállalkozó köteles gondoskodni, felelősségét az esetlegesen bekövetkező károkért Megrendelő kizárja. 48. A bérleményt - amennyiben a felügyelet nem megoldott pl.: munkaidő után, vagy munkaidőben amennyiben a Vállalkozó munkavállalója a munkahelyét elhagyja - zárva kell tartani, az intézmény portáján a bérlemény egy kulcsát el kell helyezni. 49. Vállalkozó felel minden, a neki vagy érdekkörében eljáró személyeknek felróható káreseményért, mely vonatkozik a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban harmadik személyekre (és Megrendelőre) is. 50. A bérlet tárgyát a Vállalkozó megtekintett állapotban veszi át, arra a megtekintett állapotban adott ajánlatot. Mint kellő szaktudással rendelkező személy, a szerződés hatálya alatt nem hivatkozhat arra, hogy valamely információ a bérlet tárgyával kapcsolatban nem állt rendelkezésre. 51. A Megrendelő a bérlet tárgyának időszakos vagy végleges használhatatlansága esetén más helyiséget biztosít. 52. A szerződés bármely okból való megszűuését követő 5 munkanapon belül Vállalkozó köteles az ingatlanrészt kiürített, tiszta állapotban a Megrendelőnek átadni. Ennek elmaradása esetén a hatályos havi bérleti díj háromszoros összegét köteles megfizetni. A Vállalkozó nem jogosult a Megrendelő (ill. intézményei) tulajdonában álló berendezési és felszerelési tárgyak elvitelére. A szerződés hatálya alatt a Vállalkozó által beruházott, lecserélt, stb. gépek és berendezések csak akkor szállíthatók el, ha Megrendelő jelen szerződés alapján arra nem tart igényt. 53. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendes megszűnése esetén a Megrendelő tulajdonában álló épületrészekkel, gépekkel és berendezésekkel kapcsolatosan a Vállalkozó által tett felújítási és karbantartási költségeket Vállalkozó a Megrendelő felé nem érvényesítheti. 54. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alatt a Megrendelő tulajdonában lévő helységekbe a Vállalkozó által bevitt eszközök (de nem mosodai gépek), a helyiségeken végzett felújítások a szerződésnek a határozott idő lejárta miatti megszűnése esetén ingyenesen a Megrendelő tulajdonába kerülnek. 55. Amennyiben a szerződés a határozott idő lejárta előtt szűnik meg közös megegyezés miatt, vagy a határozott idő lejártával szűnik meg, a Megrendelő jogosult dönteni arról, hogy a Vállalkozó által a Megrendelő tulajdonában álló helyiségekbe bevitt mosodai gépeket könyv szerinti értéken megvásárolja (opciós jog), vagy azt a Vállalkozóval elszállítta~a. Amennyiben a Megrendelő a megvásárlás mellett dönt, a fizetési határidő az erre irányuló szerződés aláírásától számított 60 nap, amennyiben azonban a Megrendelő a mosodák működtetésére új közbeszerzési (vagy más) eljárást ír ki, akkor az ezen eljárás(ok) során létrehozandó szerződésekmegkötését követő 30 nap. VI. A munkavállalók továbbfoglalkoztatása 56. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéssel kapcsolatos valamennyi feladatot jelenleg saját közalkahnazo~aival lá~a el. A kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám 37 fő, akik munkaviszony létesítésével kapcsolatos releváns adatait (név, és személyes adtok nélkül) az ajánlati dokumentáció tartalmazta. Vállalkozó azon 21 fő személy továbbfoglalkoztatását vállalja, legalább 53 hónap teljes munkaidőben történő foglalkoztatás biztosításával, aki úgy nyilatkozott, hogy a továbbfoglalkoztatás feltételeit elfogadja. 6

7 57. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a fent körülírott 21 fő személyt - a Kjt. 251A. (5) bekezdése szerinti - hozzájárulásuk esetén a Kjt. 251A. ill. 25. IB. rendelkezéseinek megfelelően továbbfoglalkozta~a (átveszi), az ott megjelölt illetve az alábbi feltételek teljesítésével (a szerződés hatálybalépésének napjával): az átvételt követően biztosí~a a munkavállalónak minimum az átvételkor folyósított összjövedelmét (besorolási illetmény és illetménypótlékok, a Kjt. 25/B. (2) bek. alapján). Az átvételt követő évtől biztosí* a munkavállalók részére évente legalább a közalkalmazottakta vonatkozó központilag meghatározott béremelésnek megfelelő fizetésemelést, vállalja az utazási hozzájárulást megfizetését, az átvett munkavállalónak védő - és munkaruhát, valamint munkacipőt rendszeresít; vállalja, hogy az átvett munkavállalónak az első 12 hónapban csak rendkívüli felmondással szűntetheti meg a jogviszonyát, vállalja, hogy az átvételt vállaló dolgozót határozatlan idejű szerződéssel veszi át. Ezzel egyidejűleg Megrendelő garantálja, hogy a szerződés rendkívüli felmondása vagy a szerződés megszűnése esetén az átvett dolgozót Ajánlattevőtől visszaveszi, vagy újabb sikeres közbeszerzési eljárás esetén kiköti, hogy az új vállalkozó hason1ó konsuukcióban köteles a továbbfoglalkoztatásáról gondoskodni. felmondás esetén a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében Vállalkozó elismerni tartozik a közalkalmazotti státuszban töltött jogviszony teljes időtartamát, vállalja a Kjt. szabályai szerinti jubileumi juttatások megfizetését, illetve a 13. havi fizctés biztosítását, kijelenti, hogy az esetleges hatályos tanulmányi szerződések viszonylatában a Mcgrendelő helyébe lép (Megrendelő által eddig teljesített szolgáltatások értékének mcgtérítésévcl egyidejűleg), azok teljesítését vállalja és ilyen szerződések esetleges megkötésétől a jövőben sem zárkózik el. 58. Az átvétellel kapcsolatos munkajogi szabályok betartásáért, a jogsértések után fizctendó esetleges összegek megfizetéséért a Vállalkozó kizárólagos felelősséggel tartozik. 59. Amennyiben a Vállalkozó továbbfoglalkoztatási kötelezettsége miatt fennálló bánnely kötelezettségét részben vagy egészben megszegi (ide nem értve, ha a jogviszony a munkaváll:iló oldalán bekövetkezett okból szűnik meg) köteles az érintett munkavállalók száma szerint ,- Ftl fő nemteljesítési kötbért megfizetni, az erre való felszólítást követő 8 napon belül. A szerződés időtartama, VII. a szerződés megszűnés e 60. Szerződő felek jelen vállalkozási szerződést határozott időre, szeptember 1. napjától december 31. napjáig kötik. 61. Szerződő Felek rögzítik, hogy különös tekintettel abban az esetben, amennyiben Vállalkozó egy naptári félévben neki felróható okból tizenöt alkalomnál többször esik a szolgáltatás teljesítésével 6 órát meghaladó késedelembe, vagy egy naptári félévben tizenöt alkalomnál többször kerül sor hibás teljesítésre, úgy azt felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. Ebben az esetben Megrendelő jogosult egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, ám. az intézmény(ek) folyamatos működésének biztosítására tekintettel Megrendelő egyoldalúan meghatározhat bizonyos mértékű felmondási időt, melynek tal'tama nem haladhaqa meg a három hónapot. 62. A szerződésszegésért felelős fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 7

8 63. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés - bármely okból történő - megszűllése esetén kötelesek teljes köroen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is. VIII. Felek együttműködésikötelezettsége 64. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. 65. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár erkölcsi kárt okozna. 66. Szerződő Felek a fentieken felül is kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés céljának elérését akadályozza vagy befolyásolja. 67. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ 3. személy részére történő átadására. IX. Felek képviseletében eljáró személyek 68. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható és igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés ( ) és a fax formáját is). 69. Felek képviseletére Gognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: Megrendelő részéről: Név, beosztás: dr. Vörös Tamás Főjegyző Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Tel: 82/ Jognyilatkozat korlátozása: Vállalkozó részéről: Név, beosztás: Mészáros János kereskedelmi vezető, minőségellenőr Elérhetőségei(levélcím, tel, fax) : 1134 Budapest, Lehel út 11. Tei: 56/ Jognyilatkozat korlátozása:- 70. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szolgáltatás tárgyát képező textíliák, anyagok, áruk átadás-átvételére, a mennyiségi, minőségi kifogások jelzésére és intézésére az érintett intézményegység fent meg nem jelölt, esetileg megbízott képviselői is jogosultak. Kétség esetén a Vállalkozó kérheti a képviselői mivolt igazolását. 71. Felek megállapí~ák, hogy jelen szerződésben a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan a "Megrendelő" kifejezés alatt a Megrendelő fenntartásában, tulajdonában, érdekeltségében lévő intézményt ill. annak nyilatkozattéte1re jogosult személyét is érteni kell azzal, hogy jelen szerződés módosítására csak a 69. pontban meghatározottak jogosultak. 8

9 x. Vegyes és záró rendelkezések 72. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 73. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásaitis. 74. Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik hatáskörtől függően - a Kaposvári Városi Bíróság/Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 75. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempon~ából szükséges. 76. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (ptk.), az Lakástv., illetőleg a Kjt, Mt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni. 77. Jelen szerződés az aláírását követően augusztus 1. napjával lép hatályba. Felek jelen szerződést - annak elolvasása és közös értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. /'N\.K D vvv Iín-tren 4: &'~~~ Dr. Vörös Tamás Főjegyző Somogy megyei Önkormányzati Hivatal További megrendelők: ~ ~,~,:;tt,;\';:,:~,~~::';' v,', JI. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Be~~tY~,14t " 9 Vállalkozó Mészáros Andrea f{.~. ~~""4 ~-tc;"-<...-~~i(cet(11t.;,\)f.l Uniglas-200S Kft. )1' _ YV"'l..J-'r ~<-C...~ ",':' ~ II1l::i~!' :' \ I If- okt ",'-c: lii!i~~ ~ -':,' ~9ilV"'" ~ f~. '<:~05' II,.. ~~ 1. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom Templom u. 1. ~. I ~... ~V~.{j~{.&.'... ~ " 'o«',~ ~ Somogy Megyei Gyennekvédelmiüt:0nt KtPOSVár. O~C~_;;;;~~.,~..~ ~_~...?)llalga..~f'-'"," "';', '".~~ /.' ~:\., \JOV \,,1 j ~._ \ -10' ~-' '..," " t~~l '/~ i,}~'~~\ ~r~: :; \\o}.:, ~ \-((Ó', C'o 1/ '::', o",\~:/.)~./.

10 "tt E "rt S ' 'l' Otth B T".~\\ - EgyI), E gyu - gymase zocla IS on arcs ancsics U, 2 ~ <f11' Park Szociális Otthon Patalom 41 ~. Af~~ ~ ~~,:::.:.... ~~ i;. BAR.c S.,,,,.,'a'.,..,,,.,,,,,., ;)IiÍi~...;.;~ :~""".,:.-".~.~.,. Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa Kossuth p:~ti. C)~~~f':; ;:,# r... I o",~,.. '. e'f I l."~ 0.:fiJS Gye(~' \ ',' Li,,. " " ".. <:,..' v'k../'- v"\...{)\j- \. -l...:.;', o.,,~::i; ~~,':.0'0' ~ c.,~.' Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspu~'~j;~.~.~~f.;;>-. I... _o..~it I,.~~ ) / ~,<~~J'/~ ~... /?...:fu g. ~ g Gondviselés Szociális Otthon Sege d 10

11 Mathiász JaJ'~~ Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár~. ',~,.. ~". II

12 ~. ~ /' 'if>úef5n(jr~' /~\~~ /i~' 'J '\:\ Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Fő u. 1o(~ ~:~;,/ ~ o ~ '... ':l. 'D" 01!ff' \}.. cr \ :;a,'... :/ ~.-,;i f; ~ '>. Ii r. '" "'0'0 fillposll~q_ Somogy Megyei Levéltár Kaposvár Rippl-Rónai tér l. ~-----~...~~{f.\s;~ /~SO?:;... Szeretet Szociális Otthon Berzence, Szabadság tér 171.d\ -'yc \, li'~ "1-\ \,.. '3..1!5.k:.. \l.3..,! '. <'PO",",,., ". " o r,'<, ~~\'/ Szoci,f,& Ellenj egyezte: 12

13 1-2. sz. melléklet AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK, SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK INTÉZMÉNYEK, AMELYEK RÉSZT VESZNEK AZ ELJÁRÁSBAN Ca "Napi" 6 napra vonatkozik szerződés szerint, heti, havi - előzetes egyeztetéssel) ~ Intézmény neve Cím Mosatásrendszeressége.. Elszállitási idős~ak "Együtt-Egymásért" Szociális Otthon 7570 Barcs Napi Táncsics u óra között Fehér Akác Szociális Otthon 7538 Kálmáncsa Napi Kossuth u óra között Magas Cédrus Szociális Otthon 7531 Kőkút- Napi Gyöngyöspuszta 7-9 óra között Gyöngyöspuszta 1. Szeretet Szociális Otthon 7516 Berzence Napi Szabadság tér 17. du óra között Telephely: 7516 Berzence Lakótelep 3. Drávakastély Szociális Otthon 7979 Drávatamási Minden munkanap Fő u. 41/a óra között Telephely: Kastélyosdombó Fő u. 4. Park Szociális Otthon 7463 Patalom Napi Bucsi Ignác u. 1. Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd Napi Kossuth u. 1. Telephely: Segesd, József A. u. 2 Szabás, Szabadság u

14 ""'A' Dr. Takács Imre Szociális Otthon Dráva Völgye Középiskola és Kollégium II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Sm. Gyermekvédelmi Központ 8660 Tab Kossuth u Telephely: Tab, Kossuth u. 107/c Tab, Dobó Katica u Barcs Latinca u. 13. Telephely: Barcs-Középrigóc gyakorlóhely) 8700 Marcali Berzsenyi u Telephely: 8739 Nagyszakácsi Kossuth u. 93. Vörösmarty u. lb/a. Mesztegnyő, Kéthely, Béke u. 19. Böhönye, dr. Forbáth u. 6. Marcali, Berzsenyi u. 1. Esz Nagybajom Templom u Kaposvár Orci u. 18/a. Telephely: Kaposvár, Nyár u Kaposvár, Kanizsai u. 79. Bárdudvarnok, Váci M. u. 2. Kaposvár, Vikár B. u. 57. Kaposvár, Pécsi u Sm-i Ovoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola, 8698 Somogyvár Diákotthon és Gyermekotthon Kaposvári u. 4. (kollégium, Telephely: '\[\) ) Somo ár, Kossuth L. u. 7. N a i '--_ Napi 6-10 óra között Szk: heti 1 + alkalmanként du óra között Th: heti 1 + alkalmanként du óra között Napi óráig Napi óráig Nincs szükség állandóan, csak alkalmanként nagytakarításnál Napi 6-8 óráig

15 ~ Somog)'\'ár, Kossuth L. u óráig Somogyvár, Kossuth L. u Öreglak, Fő u Öreglak, Fő u Öreglak, Vasút u. 8. Öreglak, Kiss u. 47. Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő es Módszertani 7400 Kaposvár alkalmanként Központ Somssich u óráig Hétszinvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 8700 Marcali Alkalmanként és nagytakarítás esetén Intézmény Petőfi u óráig Eltes Mátyás Altalános Iskola, Egységes Pedagógiai 7500 Nagyatád Heti 2 alkalom+alkalmanként Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Széchenyi tér 25. reggel 6-8 v óráig Telephely: heti 1 alko du ig Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8660 Tab Alkalmanként Virág U Bármikor ~elephely: Adánd, Arpád u. 4. Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8840 Csurgó Heti Iharosi u óráig Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó 8600 Siófok * tanidőben (szeptember 1 - június 15): Beszédes J. sétány 79. havonta augusztus 31): hetente reggel 8-10 óra. Nagyatádi Szakképző Iskola 7500 Nagyatád Szk: havi Baross G. u. 6. du óráig Telephely: Th: - Nagyatád, Petőfi S. u. 2. Balaton Kollégium 8640 Fonyód Heti Ady E. u óráig Mátyás Király Gimnázium es Postaforgalmi 8640 Fonyód Heti Hunyadi T. u óráig * nyári szünetben Gúnius 16-15

16 Szakközépiskola '\ \ Bacsák György Szakképző Iskola 8640 Fonyód Kéthetente Béke u. 1. de óráig Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 8600 Siófok Kétnaponta MathiászJános Középiskola és Szakiskola Március 15. park óráig 8630 Balatonboglár Kéthetente du óráig Szabadság u. 41. Telephely: Balatonboglár, Szabadság u. 69. Balatonboglár, Szabadság u. 71. Balatonboglár, Mátyás K u. 7. Balatonboglár, Zrínyi u. 76. Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola 8600 Siófok Naponta Koch R. u. 8. du óráig Telephely: Siófok, Koch R. u. 10. Th. Ugyanaz Siófok, Somogyi B. u. 1. Baross Gábor Középiskola és Szakiskola 8600 Siófok Hetente 1 Bakony u. 2. délelőtti időszak Boglári Kollégium 8630 Balatonboglár Napi Szabadság u óráig Megyei és Városi Könyvtár 7400 Kaposvár Szh:heti Csokonai u. 4. Telephely: 6-8 óráig Kaposvár, Honvéd u óráig Kaposvár, Hajnóczi u óráig th: heti Kaposvár, Tompa M. u óráig Kaposvár, Füredi u óráig Kaposvár, Toponári u óráig Kaposvár, 48-as Ifjúság u óráig Kaposvár, Zrínyi u óráig ) 16

17 Sm. Múzeumok Igazgatósága 7400 Kaposvár Havonta Fő u. 10. bármikor Telephely: Nikla, Berzsenyi D. u. 96. ~omogytúr, Arpád u. 22. Ujvárfalva, Noszlopy u. 7. Szenna, Rákóczi u. 2. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 5. Kaposvár, Rómahegy Zala, Zichy M. u. 20. Balatonszárszó, József A. u. 7. Tab, Kossuth L. u. 93. Sm. Levéltár 7400 Kaposvár Havonta Rippl-Rónai tér 1. du óráig Telephely: Kaposvár, Raktár u. 1. Th: ugyanaz Nagyberki Levéltár, Vigyázó Kastély Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Heti (hétfőn) 7.00-S.30-ig \r6j 17

18 3. sz. melléklet MOSODAI GÉPPARK I. Szeretet Szociális Otthon Intézmény neve: Szeretet Szociális Otthon Berzence Szabadság tér 17 Kitöltésért felelős személy: Sassné Temovecz Andrea 1., Mosodai helyiség címe: 7516 Berzence Szabadság tér , Mosodai helyiség(ek) jellemzése (állapot): Mosoda: A mosoda 2002-ben lett felújítva. 3., Mosásra használt helyiségek száma: 5 4., Nagysága (m 2 ): összesen 116 m2 5., Gépek száma: A mellékelt táblázat szerint 6., Gépek megnevezése (funkció), gyártmánya: ua. 7., Gépek teljesítménye (kg/nap): ua. 8., Gépek gyártási éve: ua. 9., Gépek leltári értéke: ua. 10., Hitelesített mérleg: van nincs 11., Szennyes elkülönitésére van-e lehetőség: van nincs 12., Milyen formában? Külön helyiségben 13., Száritásra van-e lehetőség: van nincs 14., Milyen formában?: szárító gépekkel és udvari szárító helyen 15., Amennyiben gép van az 5-9. pontok szerint kérjük leírni! A mellékelt táblázat szerint. 16., Vasalásra van-e lehetőség? Van nincs 17., Milyen formában? Kézi és ipari vasalókkal 18., Amennyiben gép van az 5-9. pont szerint kérjük leírni! A mellékelt táblázat szerint. 19., Fűtés, víz, áram mérhető-ekülön a helyiség tekintetében? Igen 18

19 20., Egyéb információ a mosodáról: Amennyiben több intézmény számára is szolgáltatni kell kevés lesz a szennyesmha fogadására illetve tiszta roha tárolására létrehozott átvevőtároló helyiség. A 7. pontban kért "Gépek teljesítménye" kg/nap esetében be kell számítani azt az időt is amit nem effektíve a gép végez, hiszen anszennyes ruhát át kell válogatni, be kell rakni a gépbe, majd mosás után szárítani kell, ezt követőenpedig a vasalatlan illetve vasalt ruhát is szállításra alkalmas állapotba kell hozni. Mosodai gépek kimutatása Mosásra használt gépek 5.pont 6. pont 8. pont 9.pont 7. pont gépek leltári gépek sor neve: Típus száma: gyártási éve értéke teljesítménye szám kg/nap 1. Ipari mosógép ( 25 kg ) W 3250N 00725/ kg 2. Ipari mosógép (24 kg) FL kg 3. Ipari mosógép (23 kg) W 3240 H 00795/ kg 4. Autómata mosógép FAGOR lf kg 5. Autómata mosógép FAGOR FE kg Szárításra használt gépek mosógépek által 1. Hőlégszárító Electrolux T / ki- 2. kis hőlégszárító 5 kg MK O mosott ruhákat 3. kis hőlégszárító 5 kg j\fk O leszárítja naponta Vasalásra használt gépek mosógépek által 1. Beépített gőzfejlesztő F3ABl kimosott napi 2. Vasaló pult 1] Praktik I-U ruhameny- 3. Présvasaló "\B-l nyiséget kivasalja Kompresszor AB T N Mángoló gép gázos IC 3/ II. Somogy Megyei Óvoda Intézmény neve: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kitöltésért felelős személy: Visnyei Károlyné 1., Mosodai helyiség címe: Somogyvár, Kaposvári u

20 2., Mosodai helyiség(ek) jellemzése (állapot): Az épület mosodának épült 1960-ban, azóta nagyobb korszerűsítés, felújítás nem történt. A technológia módosítás mindig követte az energia szolgáltatásban történt változást. Jelenleg a földgáz és a villanyáram ellátása biztosított. 3., Mosásra használt helyiségek száma: Előtér: 6 m Z Átvevő-kiadó: 19 m 2 Mosoda: 54 m 2 Szárító: 6 m Z Szellőző-gépház: 16 m 2 Öltöző, zuhanyzó: 14 m 2 Folyosó, wc: 23 m 2 Vasaló: 34 m 2 Raktár: 5 m 2 Javító 10 m 2 4., Nagysága (m 2 ): 187 m 2 5., Gépek száma: 5 6., Gépek megnevezése (funkció), gyártmánya: mosógép W3180H, W375N szárítógép T4350, T3190 gőzös mosógép 7., Gépek teljesítménye (kg/nap): mosógép 162 kg/nap mosógép 38 kg/nap szárítógép 158 kg/nap szárítógép 38 kg/nap 8., Gépek gyártási éve: gőzős mosógép mosógép W375N szárítógép T mosógép W3180H szárítógép T , Gépek leltári értéke: mosógép W3180H szárítógép T4350 gőzős mosógép mosógép W375N szárítógép T , Hitelesített mérleg: van mncs 11., Szennyes elkülönítésére van-e lehetőség: van nincs 12., Milyen formában? 13., Szárításra van-e lehetőség: van mncs 14., Milyen formában? 15., Amennyiben gép van az 5-9. pontok szerint kérjük leírni! 16., Vasalásra van-e lehetőség? Van nincs 20

21 17., Milyen formában? háztartási kézi vasaló 18., Amennyiben gép van az 5-9. pont szerint kérjük leírni! 19., Fűtés, víz, áram mérhető-ekülön a helyiség tekintetében? Igen nem 20., Egyéb információ a mosodáról: A fenti szárítógépek használatával a kapacitás kissé kevés. III. Gondviselés Szociális Otthon Intézmény neve: Kitöltésért felelős személy: Gondviselés Szociális Otthon Segesd T akács László, Márkus Katalin 1., Mosodai helyiség címe: 7562 Segesd Kossuth u.l. 2., Mosodai helyiség(ek) jellemzése (állapot): Az épület állapota a jelenlegi gépparkhoz megfelelő, kisebb javítási munkálatok szükségesek. ( Az elektromos áram és a gáz felhasználás nincs külön mérő órával ellátva.) 3., Mosásra használt helyiségek száma: 6 4., Nagysága (m 2 ): Mosoda: 52 m 2, Szennyes tároló: 6 m 2, Varroda: 66 m 2, Öltöző: 18 m 2, WC: 2 m 2, Előtér: 7 m 2 5., Gépek száma: Mosógép: 4 db Centrifuga: 2 db Hőlégszárító:3 db Vasalógép: 2 db 6., Gépek megnevezése (funkció), gyártmánya: 1. mosógép: MD3111, gyártmánya: Gábor Áron Gépgyár 2. mosógép: MD511, gyártmánya: Gábor Áron Gépgyár 3. mosógép: Wl00 Elektrolux Zanker autómata mosógép 4. mosógép: W3105 H Elektrolux VASCATüR, autómata mosógép 5.Centrifuga: 6.Centrifuga: MA 911, gyártmánya: Gábor Áron Gépgyár MA611, gyártmánya: Gábor Áron Gépgyár 7-8.Hőlégszárítók(2db): MK 501, gyártmánya: Gábor Áron Gépgyár 9.Hőlégszárító (ldb): GC0270 GIRBAU 10.vasalógép (1 db): KZ BELUSA elektromos vasaló 11. Vasalógép (ldb):vm 1502 Eletherm elektromos vasaló 7., Gépek teljesítménye (kg/nap): 1. mosógép: 100kg/nap 21

22 2. mosógép: 150 kg/nap 3.mosógép: 60 kg/nap 4. mosógép: 70 kg/nap Jelenleg ezt a mennyiségű ruhát mossuk naponta a gépekkel. A centrifugák teljesítménye 911-es: 150 kg/ nap 611-es: 100 kg/nap Hőlégszáírókteljesítménye: MK 501-es: 110 kg/db/nap Girbau: 160 kg/nap 8., Gépek gyártási éve: 1.mosógép: mosógép: mosógép: mosógép: 2001 Hőlégszárítók (2db): 1986 Hőlégszárító - Gilbau : 2001 Centrifugák 611: : 1978 Vasalógépek KZ162811: 1981 VM1502: 1987 üzemen kivüli üzemen kivüli 9., Gépek leltári értéke: W3105H mosógép könyv szerinti nettó értéke december 31.-én: Ft, a többi mosógép, centrifuga és vasalógép könyv szerinti értéke O. 10., Hitelesített mérleg: van runcs 11., Szennyes elkülönítésére van-e lehetőség: van runcs 12., Milyen fonnában? Külön tároló helyiség 13., Szárításra van-e lehetőség: van runcs 14., Milyen formában?: A 6. pontban felsorolt szárítógépekkel (7-8-9.sorszál11. szerinti) 15., Amennyiben gép van az 5-9. pontok szerint kérjük leírni! A pontban felsoroltak szerint 16., Vasalásra van-e lehetőség? Van runcs 17., Milyen formában? Kézi, a gépi berendezések felújításra szo1l.l1nak 18., Amennyiben gép van az 5-9. pont szerint kérjük leírni! 6. pontban felsoroltak szerint 22

23 19., Fűtés, víz, áram mérhető-ekülön a helyiség tekintetében? Igen nem 20., Egyéb információ a mosodáról: Jelenleg 6 dolgozó végzi a mosási-vasalási tevékenységet, váltott munkakezdéssel dolgoznak, és munkaidő beosztással hétfőtől szombatig a gépek teljesítményéhez igazodva. IV. Dr. T akács Imre Szociális Otthon Intézmény neve: Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab Kitöltésért felelős személy: Gárdonyi László igazgató 1., Mosodai helyiség címe: Tab Dobó K u.ol. 2., Mosodai helyiség(ek) jellemzése (állapot): Folyamatosan karbantartott épület, tégla falazattai, cserép fedésű tetővel. Központi fűtésű, melegvizes radiátorokkal. A helyiségek hideg burkolattal vannak ellátva. 3., Mosásra használt helyiségek száma: 2 db 4., Nagysága (m 2 ): m m2 5., Gépek száma: 5 db 6., G' epek adatal Megnevezése Gyártmánya teljesítménye Gyártási éve Leltári értéke mosógép IPSOWE kg 1993 O mosógép IPSO HF kg 1997 O szárító IPSO AD kg 1993 O szárító ELECTROLUX 34.1 kg 1999 O vasaló henger ELECTROLUX 3.4 ml perc vasaló henger IPSO 3m Iperc 1993 O Kézi vasalók Whirlpool 2005 O 7., Hitelesített mérleg: van nincs 11., Szennyes elkülönítésére van-e lehetőség: van 12., Milyen formában? - 13., Szárításra van-e lehetőség: van ntfics 14., Milyen formában?: gépi 15., Amennyiben gép van az 5-9. pontok szerint kérjük leírni! 16., Vasalásra van-e lehetőség? Van nincs 23

24 17., Milyen formában? gépi 18., Amennyiben gép van az 5-9. pont szerint kérjük leírni! 19., Fűtés, víz, áram mérhető-ekülön a helyiség tekintetében? Igen nem 20., Egyéb információ a mosodáról: - V. Park Szociális Otthon Intézmény neve: Park Szociális Otthon Kitöltésért felelős személy: Horváth Lajos műszaki csoportvezető 1. Mosodai helyiség címe: Park Szociális Otthon 7463 Patalom, Bucsi Lu Mosodai helyiségek jellemzése, állapotuk Általános állapot: a mosoda épület és helyiségei jó műszaki állapotban vannak. Az épület határoló falai 50 cm vastag kézi vetésű téglából épült 1945 előtt, a falak alászigetelése megfelelő. Az épület ban került kialakításra mosoda céljára. A közfalak kisméretű téglából épültek. A tető faszerkezete és kisméretű palafedése kifogástalan állapotú. A födém fagerendás, stukatóros, padlásdeszkás kivitelű. A padozat beton aljzatú. A mosoda helyiség padozata 10xl0-es csúszásgátló metlaki burkolatú, a falak fehér esempével burkoltak, kb. 160 cm magasan. A nem vizes helyiségek 10xl0-es normál metlakival, illetve műanyag padozattal készültek. Az épület vízzel, villannyal, földgázza~ szennyvízrendszerrel, telefon mellékkel ellátott, gáz-központi fútésű kombi kazánnal. Az intézmény lakóépületének megközelítését és körüljárhatóságát biztosító aszfalt burkolatú úttól kb. 100 m távolságra levő mosoda kazánsalak burkolatú úton közelíthetőmeg. 3. Mosásra használt helységek száma Mosószer és technológiai bojler helysége: 5m x 1,95 m =9,75 m 2 Mosóhelyiség: 5,lm x 7,2m = 36,72 m 2 Kalander helyiség: 5,lm x 2,9m = 14,79 m 2 Vasaló- és tisztaruhatároló helyiség: 3,7m x 3,9m = 14,43 m 2 Varró helyiség: 3,65m x 2,4m =8,76 m 2 Közlekedők: 3,9m x 1,15m =4,49 m 2 1,2m x 2m =2,4 m 2 Öltöző: 2,5m x 2,35m = 5,9 m 2 WC: 1m x 1m = 1 m 2 WC előtér: 1m x 1m =1 m 2 Zuhanyzó: 1,lm x 2,lm = 2,31 m 2 Összesen: 101,55 m 2 4. A helyiségek mérete az előző pontban leírva. 5. A gépek száma: 10 db 6. A gépek megnevezése (funkció), gyártmánya: 1 db Whllpool 5 kg-os háztartási automata mosó-csavarógép 1 db IPS kg-os mosó-csavarógép gőzfútésű 1 db IPS kg-os mosó-csavarógép villamosfútésű 1 db IPSO DR50 23 kg-os földgáztüzelésű forgódobos szárítógép 24

25 1 db IPSO DI1440/4 földgáztüzelésú kalander 30 kg/óra teljesítmény 1 db MA 611 centrifuga - Gábor Áron gépgyál-i termék 1 db Corex 500 típusú földgáztüzelésú bojler 1 db NAUMANN ED típusú háztartási varrógép 2 db villanyvasaló, nem gőzös HV. 85 típusú 1 db kézi villanyvasaló gőzös MOLINEX BA4 típusú 7. Gépek teljesítménye (kg/nap) 24 óra alatt 70%-os fő technológiai idővel számolva, 120 perces programidőt figyelembe véve 5 kg-os mosógép 42 kg 2 db IPSO 23 kg-os mosógép 1 db IPSO DR50 szárító 1 db IPSO D I 1440/4 kalander 8. Gépek gyártási éve WHIRPOOL 5 kg-os mosógép IPS0234 WE mosógép IPS0234 HF mosógép IPSO Dl 1440/4 kalander IPSO DR 50 forgódobos szárító MA 611 ingacentrifuga COREX BG 500 gázbojler NAUMANN varrógép Mosodai gépek leltári értéke WHIRPOOL 5 kg-os mosógép: OFt IPS0234 WEC mosógép: OFt IPS0234 HF mosógép: OFt IPSO Dl 1440/4 kalander: Ft IPSO DR 50 forgódobos szárító: OFt MA 611 centrifuga: OFt COREX BG 500 gázbojler: OFt 386 kg 386 kg 504 kg 10. Hitelesített mérleg: nincs 11. Szennyes elkülönítésére van-e lehetőség: nincs 12. Száritásra van-e lehetőség:van, szárítógéppel IPSO DR 50 forgódobos szárítógép földgázfűtéssel 386 kg/nap év OFt 13. Vasalásra van-e lehetőség:van, kalanderrel, kézivasalóval IPSO Dl 1440/4 földgázfűtésúkalander 504 kg/nap Ft 14. Fűtés, víz, áram, fóldgáz, szennyvíz külön mérhető-e:nem 15. Egyéb információ a mosodáról: az IPSO WE 234 C típusú mosogep gőzfűtéséhez gőzfejlesztő berendezésre volna szükség, ami a víz hőmérsékletét biztosítaná a beállított 25

26 program ideje alatt. Jelenleg a melegvíz ellátása a technológiai melegvízet adó gázbojlerról történik. 26

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási szerzodés

Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés amely létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Képviselo: Fürjes Pál polgármester telefon: 48/574-100 fax: 48/574-198 Email: furies.pal@ozd.hu

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Bánk Községi Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 342-806 Iktatószám: 40-2/2016. Közzététel napja: 2016.01.11. Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására A pályázat

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra Szerződésszám: 1-159426/&1/2013 VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS Kommunikációs szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. adószáma: 15735416-2-12 bankszámla szám: 10402142-21424304-0000000 képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával Üzleti elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Üzleti elektronikus számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Elektronikus számla szolgáltatási szerződés

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. I. Előzmények szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító:. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS. amely létrejött ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33., képviselő Sándor Zsolt igazgató), mint Megrendelő, (továbbiakban

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben