II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása"

Átírás

1 II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik: véges egyértelmő determinisztikus teljes - az algoritmusok tervezésére, szemléltetésére a következı eszközöket használhatjuk: folyamatábra leíró nyelv struktúr program b) kódolás, amely a feladatot megoldó gépi utasítások vagy programozási nyelv utasítások segítségével történı leírása egy adott számítógépen c) program: az algoritmus alapján határozza meg a számítógép által elvégzendı feladatokat - 3 fajta programozási módot ismerünk: moduláris strukturált programozás obiektum orientált - a programok fordítása, értelmezése a magas szintő programozási nyelveken írt programok, csak fordítás vagy értelmezés után hajthatók végre a számítógépen - a fordító program vagy compiler a forrásprogramot fordítja le a számítógép számára érthetı formában, ugyanezt teszi az értelmezı program, a különbség Robi

2 köztük az, hogy a fordítóprogram megáll az elsı hibánál, míg az értelmezı program végigmegy és egy hibalistán jelzi az elvégezhetetlen feladatokat Adattípusok, adatszerkezetek - 2 féle: elemi, illetve összetett adattípusok elemi: egész adattípus, valós számok, logikai adattípus, karakter típus, dátum típus, mutató típus összetett: tömb, szöveg, verem, sor, lista, rekord Feladatmegoldás lépései a feladat megfogalmazása a szoftvertechnológiai célkitőzések algoritmus készítése kódolás a program optimalizálása tesztelés, hibakeresés és javítás dokumentálás minıségvizsgálat Adatbázis fogalmak - adatbázison köznapi értelemben valamilyen rendezett, valamilyen szisztema szerint járó adatokat értünk, melyeket a számítógépen dolgozunk fel - az adatok kezelésére adabáziskezelı rendszereket alkalmazunk - az adatbáziskezelı rendszernek 2 alapvetı feladata van: 1. az adatbázisok létrehozása, a struktúrák kialakítása, illetve ezeknek adatokkal való feltöltése 2. az adatok lekérdezése - a modern adatbáziskezelı rendszerek más funkciókkal is rendelkeznek: adatvédelem, adatbiztonság integritási feltételek szinkronizáció naplózási feladatok elvégzése (DBMS) mentés visszaállítási funkció Robi

3 Adatmodellek - az adatmodell egy olyan fogalom, vagy olyan fogalmak halmaza, amelyek az adatbázisok struktúrájának leírására szolgálnak - az adatmodell elemek a következık: egyed tulajdonság kapcsolat - egyednek nevezünk minden olyan obiektumot, amely minden más egyedtıl megkülönböztethetı és amirıl adatokat tárolhatunk - a tulajdonság vagy attribútum az egyed jellemzıje, amely meghatározza az egyed egy részletét - amennyiben egy tulajdonság egyértelmően képes meghatározni az egyedet, akkor azt a tulajdonságot kulcsnak nevezzük - a kapcsolat az egyedek közti viszonyt kifejezı érték, kapcsolat két vagy több tábla között jöhet létre - 3 fajta kapcsolatot ismerünk: 1:1-hez kapcsolat, amikor minden egyedhalmaz minden egyede pontosan a másik tábla egyetlen egyedéhez kapcsolódik 1:N-hez (többhöz) kapcsolat, amikor egy tábla egyik eleme a másik tábla több eleméhez köthetı N:M-hez (több a többhöz) kapcsolat, amikor az egyik tábla eleme a másik tábla akár több eleméhez is kapcsolódhat és fordítva Relációs adatbázismodell - a relációs adatbázismodell az alábbi 3 komponens együttesét jelenti: adatstruktúra mőveletek integritási feltételek - a reláció nem más mint egy táblázat, amelynek az oszlopait mezıknek, a sorokat rekordoknak nevezzük, és a sorok adatokat tartalmaznak - a táblázat oszlopait, vagyis a mezıket tulajdonságoknak is szokás nevezni, innen következik, hogy a táblázat sorai az egyed értékei, vagyis a tulajdonságok konkrét értékek - a táblák közti relációt kulcsoszlopokkal, kulcs mezıkkel tudjuk biztosítani, megkülönböztetünk elsıdleges, illetve reguláris kulcsokat Robi

4 A relációs modell integritási feltételei - az elsı integritási feltétel az ún. egyed integritási szabály, amely szerint a kulcsmezı nem lehet üres, illetve null érték A redundancia fogalma - az adatbázisszervezés egyik fı célja a redundanciák megszőntetése - redundanciáról akkor beszélünk, ha valamely tény vagy a többi adatból következtethetı mennyiséget ismételten tároljuk az adatbázisban - a redundancia inkonszisztenciához vezethet(egy adatbázis akkor inkonszisztens, ha egymásnak ellentmondó tényeket tartalmaz) - a redundanciát megkell különböztetni a duplikált vagy többszörös tárolástól, amely helyenként szükséges az adatbázisok feldolgozásánál - a redundancia megszüntetése céljából az ún. normál formákat alkalmazzuk, a szakirodalom 6 normál formát különböztet meg, ezek egymásra épülnek, olyan értelemben, hogy pl. a 2. normál formában levı reláció az 1. normál formában is van - a tervezés során a legnagyobb normál forma elérése a cél, az elsı 3 normál forma a funkcionális függıségekben található redundanciák, míg a 4. és az 5. a többértékő függıségekbıl adódó redundanciák megszőntetésére koncentrál Az 1. normál forma - azt mondjuk, hogy egy reláció az 1. normál formában van, ha minden attribútuma(mezıje) egyszerő, nem összetett adat A 2. normál forma - egy reláció a 2. normál formában van, ha eleget tesz a feltételeknek: a reláció az 1. normál formában van a reláció minden nem elsıdleges attribútuma teljes funkcionális függıségben van az összes relációkulccsal Robi

5 Fizikai tervezés - a relációs adatbázisok esetén a logikai tervezés során a relációk már elényerték a végleges alakjukat, fizikai tervezés során inkább arra koncentrálunk, hogy a logikai szerkezet mennyire felel meg a hatékony végrehajtás feltételeinek, illetve milyen indexeket rendeljünk az egyes relációkhoz Bevezetés a Visual FoxPro-ba - egy obiektív orientált relációs adatbáziskezelı rendszer, ami lehetıvé teszi az asztali és webes alkalmazások fejlesztését - a programfejlesztést az ún. Designerek vagy Builderek vagy Tervezık vagy Generátorok segítik, ezek a tervezık a következık: Table Designer: lekérdezéseket tervez az adattáblákból Form Designer: őrlapokat tervez az adattáblák aktualizálása érdekében Raport Designer: az adatok megjelenítésére és nyomtatására alkalmas Database Designer Connection Designer: biztosítja a távoli adatbázisokhoz való csatlakozást - a program indítása: Start menü Programok Microsoft Visual FoxPro parancsikonra kattintva, vagy a Desktopon levı parancsikonra A Visual FoxPro ablak felépítése - címsor - menüsor/menubar: a legfontosabb menü/almenü parancsokat tartalmazza - eszköztár: a legfontosabb eszközöket tartalmazza - command ablak: lehetıvé teszi a parancsok közvetlen beírását, rendelkezik gördításávokkal, illetve bezárási gombokkal, elıhívható a Windows menüpontból - állapotsor Alkalmazásfejlesztés menete Visual FoxPro-ban 1. Projekt (prozsekt :D) létrehozása (File - New) 2. Database (adatbázis) létrehozása (Project Manager) Robi

6 3. Adattáblák létrehozása (Project Manager), integritási feltételek beállítása, táblák feltöltése 4. Adattáblák közötti kapcsolatok létesítése (Database Manager) 5. Formok (reportok) megrajzolása, kódok megírása (Project Manager), tesztelés 6. Menürendszer létrehozása, legenerálása (Project Manager) 7. Ini programok megírása (prg) (Project Manager) 8. Futtatható exe állomány generálása 9. Programtesztelés, hibajavítás A Visual FoxPro projekt elemei adatok: adatbázisok, táblák, nézetek, kapcsolatok dokumentumok oldala: őrlapok, jelentések, címkék menürendszernek megfelelı oldal: menü, szöveg, kép osztályok programkód: a forrásprogram összessége - egy projekt létrehozása után megjelenik az ún. Project Manager ablak, amely tartalmazza a következı oldalakat: ALL ablak: minden egyes obiektumot tartalmaz DATA ablak: tartalmazza az adatbázisokat a benne levı szabad táblákat és a lekérdezéseket DOCUMENTS ablak: tartalmazza az őrlapokat és a reportokat CLASSES ablak: osztálykönyvtárak CODE ablak: forrásprogramok OTHER ablak: menürendszer létrehozásának megfelelı obiektumokat tartalmaz Adatbázisgenerátor - A Visual FoxProban több lehetıség van adatbázisok tervezésére: a File menüben az adatbázisgenerátor (Database Designer) segítségével a Project Manager ablakban a Create paranccsal Robi

7 Adatbáziskészítés a Database Designer segítségével - a File menüben kijelöljük az új opciót és megjelenik az azonos nevő ablak, amelyben kiválasztjuk a Database rádiógombot, ennek hatására megjelenik a Create ablak, ahol megváltoztathatjuk a felajánlott adatbázisnevet - a mentés után megjelenik a tervezı ablak, amelyet benépesíthetünk táblákkal, alkalmazhatjuk a kontextuális menürendszert, ahol új táblát hozhatunk létre, illetve szabad táblákat építhetünk be az adatbázisba Adatbáziskészítés a Project Manager ablakban - kiválasztjuk a Data oldalt, majd a Database opciót, amelynek hatására aktiválódnak a létrehozandó, illetve hozzáadandó gombok - kiválasztjuk az új gombot, ezt követıen megjelenik a Create ablak és a többi hasonlóan zajlik le mint az elıbb Adatbáziskészítés parancsok segítségével - alkalmazzuk a Create parancsot, ennek a parancsnak a hatására megjelenik a Create ablak és a dolgok ismétlıdnek Táblák az adatbázisban - 2 féle tábláról beszélünk: adatbázis részeként megjelenı tábla szabad táblák Relációk az adatbázis táblái között - a relációt a kulcsmezıkön keresztül létesítjük, 2 fajta relációról beszélünk: permanens kapcsolat, amely az adatbázis táblái között jön létre, és érvényes mindaddig, amíg az adatbáziskészítı meg nem változtatja temporális kapcsolat, amely a Set relation parancs segítségével jön létre, és amelyet minden alkalommal újból létre kell hozni a táblák alkalmazásánál Robi

8 Az adatok integritásának biztosítása - 2 fajta integritási szabály van: egyedi integritás(null szabály: a kulcsmezı még részlegesen sem lehet null értékő) referenciális(hivatkozási) integritási szabály, amely a táblára vonatkozó mőveletéknél biztosítja az integritást - ezeket az integritási szabályokat egy hasonló nevő ablakban állíthatjuk be, amely a Database Designer ablakban dupla kattintás hatására jelenik meg A táblák adatokkal való feltöltése - adatokat a táblába 2 módon vihetünk be: a Browse vagy Edit ablakok segítségével az Insert vagy Append parancsok segítségével - a Browse és az Edit ablakok között a különbség az, hogy az elsı vízszintesen jeleníti meg a tábla adatait, a másik meg függılegesen - az Insert parancs segítségével egy- vagy több sort szúrhatunk be a megadott helyre a táblába - az Append parancs hozzáad egy új sort, amelyet a tábla végére helyez el - a Replace parancs hatására a megadott mezık tartalma átveszi a közölt értékeket a megfelelı feltétel szerint Törlés egy táblából - a tábla adatainak törlése 2 lépésben történik: logikai törlés, amikor a törlendı sorokat kijelöljük törlésre, megváltoztatva ezzel a törlési mutató tartalmát - logikai törlésre a Delete parancsot, utasítást használjuk, úgy a Command ablakban, mint a saját ablakja által fizikai törlés, amikor a kijelölt sorok kitörlıdnek a táblából, 2 parancs létezik a fizikai törlésre: PACK és ZAP parancs - a Pack parancs kitörli a logikailag törlésre jelölt rekordokat, a Zap parancs kiüríti a táblát függetlenül attól, hogy kivolt jelölve vagy sem Robi

9 Keresés a táblában - 2 fajta keresést ismerünk: szekvenciális keresés, amely esetben végig keresi a táblát elejétıl, amíg meg nem találja a feltételnek eleget tevı rekordokat - 2 szekvenciális parancs: Locate Continue - a Continue parancsot akkor alkalmazzuk, ha a Locate már megkapta a feltételnek eleget tevı rekordokat és ezzel meg is áll - a Continue paranccsal folytathatjuk a keresést a tábla végéig direkt keresés, ez csak indexelt állományok esetén lehetséges, amikor a Pointer ráugrik arra a reportra, amelynek az indexkulcsa megegyezik a megadott karakterlánccal - 2 parancs létezik a direkt keresésre: Find Seek Keresési függvények - azok a függvények, amelyek a keresés sikerét, vagy sikertelenségét tesztelik, ha a függvény TRUE értéket fordít vissza, akkor a keresés sikeres volt, ellenkezı esetben sikertelen - 2 ilyen függvény létezik: Found Seek Őrlapok készítése - az őrlapok az adatbázis kezelésére alkalmas ablakok, amelyeket vezérlıelemekkel látunk el, minden vezérlıelemnek van osztálya, tulajdonsága és metódusa Őrlap létrehozása - Project Manager ablakban, ahol kijelöljük a Documents oldalt, majd a Forms ikont, amelynek hatására megjelenik az őrlapkészítı ablak, itt 2 lehetıségünk van: vagy egyénileg, vagy a Wizard segítségével készíthetjük az őrlapot Robi

10 - a File menüben kiválasztjuk az Új opciót, amelynek hatására megjelenik az őrlapkészítı ablak - a Create parancs segítségével, amelyet vagy a parancs ablakban(command), vagy a programon keresztül közölünk a számítógéppel - mindhárom esetben a képernyın megjelenik a Form Designer ablak, vagyis az őrlap tervezı ablak, generátor - az így létrejött őrlapra ráhelyezhetünk új elemeket, pl. gombok, címkék, szövegdobozok, listák, stb. - ezeknek a tulajdonságait(név, szín, méret, események) a Properties ablakban lehet megállapítani - a megfelelı elemek kiválasztására alkalmazzuk a Form Controls, Layout, Color palett ablakokat Őrlapok készítése a Wizard segítségével - a Wizard alkalmazás egy párbeszéd, amely segítségével obiektumokat hozhatunk létre akár pár másodperc alatt - a Wizard elindításakor megjelenik a Wizard Selection ablak, amelyben 2 opció közül választhatunk: egyetlen tábla alapján létrehozható egyszerő őrlap az 1:N-hez típusú őrlap, amely 2 tábla alapján jön létre Egyszerő őrlap készítése - az őrlapot 4 lépésben tudjuk elkészíteni: 1. lépés: kiválasztjuk/megkeressük az adatbázist és a táblát, amelynek készítjük az őrlapot, a megjelent mezık közül áthelyezzük azokat a mezıket, amelyeket szeretnénk az őrlapon megjeleníteni 2. lépés: beállíthatjuk a gombok stílusát a felajánlott lista alapján 3. lépés: adatok sorrendbe való rendezése, kiválaszthatjuk azt a mezıt, amely szerint a kívánt sorrendbe helyezi az adatainkat 4. lépés: megadjuk az őrlap címét és a mentési módját, ugyanebben az ablakban a Preview gomb segítségével megtekinthetjük az őrlapunkat - minden lépés ablakja megengedi a visszatérést az elızı lépéshez 1:N-hez típusú őrlap készítése - ez az őrlap 2 tábla mezıibıl készül, ahol az egyik a fı, a másik a melléktábla(szülı- és gyerek tábla) Robi

11 - az őrlapot 6 lépésben készíthetjük el: kiválasztjuk az adatbázist és a fı táblát(szülı táblát), illetve átvisszük ennek az őrlapon kívánt megjelentett mezıit kiválasztjuk a mellék(gyerek) táblát és a megfelelı mezıket összekötjük a 2 táblát egy-egy mezı segítségével a többi lépések megegyeznek az elıbbivel - az őrlap kutatását a Project Manager - Run gomb segítségével futtathatjuk, illetve a Do Form név típusú utasítással a parancs ablakban vagy a programon keresztül A Visual FoxPro menüszerkesztıje - általában 2 típusú menürıl beszélhetünk: vízszintes menü, amelyben az opciók vízszintesen vannak elhelyezve, ezek elindíthatnak egy alkalmazást, vagy tartalmazhatnak függılegesen elhelyezett almenüpontokat függıleges menü, amelyben az opciók függılegesen vannak elhelyezve A menürendszer létrehozása - 3 fontos lehetıség van a menürendszer létrehozására: a. Project Manager ablakban, kiválasztjuk az Other oldalt, majd a Menu opciót, amelynek hatására aktívvá válnak a létrehozási, hozzáadási gombok -létrehozás esetén lehetıségünk van a Menu, illetve Shortcut között választani, illetve a vízszintes és függıleges menü között b. a File menü segítségével c. a Create parancs segítségével, amelyet a vezérlı ablakban, vagy a programon keresztül közölünk a géppel - mindhárom esetben megjelenik a Menu Designer tervezı ablak, amely 3 fontos oszlopot tartalmaz: Prompt: amelybe beírjuk a menü nevét Result: gördülılistát tartalmaz a következı elemekkel: o Command, amely parancsok definiálására alkalmas, amely alkalmazást indíthat el; o Padtlame, amely kész menüelemeket enged beépíteni a menürendszerünkbe; o Submenu, amely almenü definiálására alkalmas; Robi

12 o Procedure, amely készprogramokat, alprogramokat tartalmaz - jobb oldalon Option gomb, amelynek hatására megjelenik a Prompt Option, melynek hatására az obiektummal kapcsolatos opciókat állíthatjuk be - a menü obiektum létrehozásakor aktiválódik a Visual FoxPro menürendszerének a menüpontja, amelyben a következı lehetıségek vannak Quick Menu: létrehoz egy kész menürendszert, a Visual FoxPro menürendszerét, amely nyilvánvalóan módosítható tetszés szerint a menürendszer generálása(generate), amely segítségével a program egy.mpx kiterjesztéső fájlt hoz létre, amely futtathatóvá válik A Visual FoxPro jelentés szerkesztıje - a Visual FoxProban a jelentés egy report típusú obiektum - a jelentés létrehozásának több módszere van, a fontosabbak a következık: Project Manager ablakban kiválasztjuk a Documents oldalt, majd a Report obiektumot, amelynek hatására aktiválódik jobb oldalon a létrehozási gomb, erre ráklikkelve megjelenik az Új report nevő ablak, ahol tetszés szerint választhatunk, hogy saját magunk készítjük vagy a Wizard tervezıvel készítettjük el a File menüben új obiektumot hozunk létre és kiválasztjuk a Report nevő obiektumot a Create parancs segítségével a vezérlı vagy command ablakban vagy programon keresztül - függetlenül melyik módszert választjuk, megjelenik a jelentés tervezı ablak, amely alapbeállításban 3 sávot tartalmaz, amelyek a következık: 1. fejléc, amely rendszerint a jelentés címét, dátumát, lapszámozást, illetve magát a fejlécet tartalmazhatja 2. lap törzse, amelyben részletes adatok jelennek meg 3. a lap alsó sávja, amely összefoglaló információkat tartalmazhat a lap törzsében megjelent részletes adatokra vonatkozóan - bıvíthetjük a jelentésünket más adatokkal is, amelyet a Report menüben választhatunk ki, 3 lehetıségünk van: 1. címsáv, amely a jelentés címlapját képezi 2. csoportosító sáv, amely csoport lezáró/összegzı terület 3. a jelentés végösszege, amely végösszesítıket tud generálni Robi

13 A jelentés adatkörnyezete - a jelentés egy vagy több táblából vesz át adatokat, ezeket a táblákat a létrehozásnál közölni kell, amelyet a jelentés adatkörnyezetének hívunk, ezt a View menüben az Adatkörnyezet opcióban mentjük meg Obiektumok hozzáadása a jelentéshez - obiektumokat az eszköztárak segítségével adhatunk hozzá a jelentéshez, ezért alkalmazhatjuk a Report control eszköztárat, amely segítségével benépesíthetjük egyes sávokat, hasonlóan alkalmazhatjuk a Field controlt, Picture controlt és más eszköztárakat Jelentés készítés a Wizard segítségével - 6 lépésben készíthetjük el a jelentést: 1. kijelöljük az adatbázist és a benne levı táblákat, illetve a megjelenítendı mezıket 2. csoportosíthatjuk az adatokat mezı vagy mezıkombinációk szerint 3. beállíthatjuk a megjelenési stílust, konkrétan kiválasztjuk a megadott lehetıségéket 4. a jelentés oszlopainak a számát, a mezık elhelyezését, oldalnézet beállítási lehetıségek közül választhatunk 5. egy bizonyos sorrendbe rakhatjuk a megjelenítendı adatokat 6. a jelentés felajánlott címét megváltoztathatjuk, választhatunk a mentési lehetıségek közül, illetve a Preview gomb segítségével megtekinthetjük a jelentésünket, végén a Finish gombbal lezárjuk a jelentésünket A jelentés futtatása - 2 lehetıség: a Report menüben a Run opciót alkalmazzuk, amelynek hatására megjelenik a listázási ablak, ahol a jelentés listázási feltételeit állíthatjuk be a Report form parancs vagy utasítás segítségével, amelyet a parancs ablakban vagy a programban alkalmazhatunk Robi

A könyv tartalomjegyzéke

A könyv tartalomjegyzéke A könyv tartalomjegyzéke Elıszó Bevezetés Adatbázis-kezelı rendszerek Adatmodellezés Alapfogalmak Egyedhalmaz, egyed Kapcsolat, kapcsolat-elıfordulás, kapcsolat típusa Tulajdonság, tulajdonságérték, értékhalmaz

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

ALAPISMERETEK...6 A MICROSOFT ACCESS INDÍTÁSA...14 AZ ABLAK...14 MEGNYITÁS...16 TÁBLÁK...17 LEKÉRDEZÉSEK...18

ALAPISMERETEK...6 A MICROSOFT ACCESS INDÍTÁSA...14 AZ ABLAK...14 MEGNYITÁS...16 TÁBLÁK...17 LEKÉRDEZÉSEK...18 Adatbázis-kezelés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ...6 ALAPISMERETEK...6 ADATBÁZIS...6 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...6 ADATMODELL...8 ADATBÁZISOK TERVEZÉSE...9 1. LÉPÉS: KÖVETELMÉNYELEMZÉS...9 2. LÉPÉS:

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Office 2010 Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 9 testre szabás

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 9 testre szabás 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

5. modul - Adatbázis-kezelés

5. modul - Adatbázis-kezelés 5. modul - Adatbázis-kezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük az 5. modul (Adatbázis-kezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja A

Részletesebben

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés

Adatbázisok I 2012.05.11. Adatmodellek komponensei. Adatbázis modellek típusai. Adatbázisrendszer-specifikus tervezés Adatbázisok I Szemantikai adatmodellek Szendrői Etelka PTE-PMMK Rendszer és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@pmmk.pte.hu Adatmodellek komponensei Adatmodell: matematikai formalizmus, mely a valóság

Részletesebben

Haladó DBMS Radványi, Tibor

Haladó DBMS Radványi, Tibor Radványi, Tibor Radványi, Tibor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs Központ Copyright 2011, Felhasználási feltételek Tartalom 1. Haladó DBMS... 1 1. Előszó... 1 2. Az adatbázis-kezelés-

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel ADATBÁZIS-KEZELÉS ODBC DRIVERREL... 1 ODBC: OPEN DATABASE CONNECTIVITY (NYÍLT ADATBÁZIS KAPCSOLÁS)... 1 AZ ODBC FELÉPÍTÉSE... 2 ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ... 2 PROJEKT LÉTREHOZÁSA... 3 A GENERÁLT PROJEKT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015.

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.0 2012.11.05. A teljes dokumentáció megváltozott 3.1 2013.03.13. 4. Címek kezelése - előkészület

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz Felhasználói dokumentáció a számviteli politika programhoz Forgalmazó: FORINT-SOFT KFT 6500 Baja, Roosevelt tér1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 420-857 e-mail: forintsoft@forintsoft.hu www.forintsoft.hu

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

Az MS Access adatbázis-kezelő program

Az MS Access adatbázis-kezelő program Az adatbázis-kezelő program A tananyagban az alapfogalmak és a tervezési megoldások megismerése után a gyakorlatban is elkészítünk (számítógépes) adatbázisokat. A számítógépes adatbázisok létrehozásához,

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Használati útmutató 1988-2015. 3100.Salgótarján Fő tér 1. tel.: 36-32-423-912, e-mail minorg@minorg.hu Internet: http://www.minorg.hu/ 1.oldal Tartalomjegyzék.

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Készletnyilvántartó program (KESZLET) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Készletnyilvántartó program 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 6 1.1. A program típusa... 6 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Gazdasági informatika vizsga kérdések

Gazdasági informatika vizsga kérdések Gazdasági informatika vizsga kérdések 1. Mi az adatbázis? Adatbázisnak a valós világ egy részhalmazának leírásához használt adatok összefüggı, rendezett halmazát nevezzük. 2. Mit az adatbázis-kezelı rendszer?

Részletesebben

Újdonságok. Release 2

Újdonságok. Release 2 ARCHLine.XP 2009 Windows Újdonságok Release 2 A dokumentációban levı anyag változásának jogát a CadLine Kft fenntartja, ennek bejelentésére kötelezettséget nem vállal. A szoftver, ami tartalmazza az ebben

Részletesebben

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Adatbázis-kezelés ActiveX vezérlıkkel - 1

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Adatbázis-kezelés ActiveX vezérlıkkel - 1 ADATBÁZIS-KEZELÉS ACTIVEX VEZÉRLİK ALKALMAZÁSÁVAL I.... 1 ACTIVEX... 1 ACTIVEX CONTROL... 1 SAJÁT ACTIVEX VEZÉRLİ LÉTREHOZÁSA... 1 circctrl.cpp... 2 Háttérszín tulajdonság hozzárendelése a vezérlıhöz...

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

Használati útmutató. Felhasználói felület

Használati útmutató. Felhasználói felület Használati útmutató Felhasználói felület A DigiShield telepítése után parancsikon jön létre az Asztalon és a START menüben. A program indítása a parancsikonra való dupla kattintással történik. Az első

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Megoldások 1. A címsorba gépelje be a http://www.nbc.com címet! A Kedvencek menü Hozzáadás a Kedvencekhez parancsának segítségével megjeleníthető panelen

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26 3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Számítástechnikai Fejlesztı Kft. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-SZIGNÓ KÁRTYAKEZELİ ALKALMAZÁS ver. 1.0 2010. november 9. MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTİ KFT. 1022 BUDAPEST, MARCZIBÁNYI TÉR 9. Felhasználói

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

Lemezkezelés, állományrendszerek

Lemezkezelés, állományrendszerek Lemezkezelés, állományrendszerek A fizikai lemezek területét használat előtt logikai lemezekké kell szerveznünk. A logikai lemez az az egység, amely a felhasználó számára külön lemezként jelenik meg, vagyis

Részletesebben

Tipp A Word makrók kimerítõ tárgyalását megtalálhatjuk az O Reilly gondozásában megjelent Writing Word Macros címû könyvben.

Tipp A Word makrók kimerítõ tárgyalását megtalálhatjuk az O Reilly gondozásában megjelent Writing Word Macros címû könyvben. 2. fogás Utazás a makrók birodalmába Gyorstalpaló tanfolyam, amelynek során meggyõzõdhetünk arról, milyen sokat segíthetnek a makrók a fárasztó és idõrabló feladatok automatizálásában. A Word 6-os és azutáni

Részletesebben

Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 15 1. Alapvető tudnivalók... 17 1.1. A számítógép... 17 1.2. Az adatok tárolása... 18 1.2.1. Lemezegység azonosítás... 21 1.2.2. Állományok azonosítása...

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

I. fejezet Hello Világ! Programozás tankönyv. II. Fejezet. Helló Világ! avagy a Miért?-ek elkezdődnek

I. fejezet Hello Világ! Programozás tankönyv. II. Fejezet. Helló Világ! avagy a Miért?-ek elkezdődnek I. fejezet Hello Világ! Programozás tankönyv II. Fejezet Helló Világ! avagy a Miért?-ek elkezdődnek 1 Programozás tankönyv I. fejezet Majd minden programozó ezzel a kedves kis programmal kezdi a programozás-tanulást:

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: AutoCAD LT 2002 Blokkok, Xrefek

Dr. Pétery Kristóf: AutoCAD LT 2002 Blokkok, Xrefek 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat szerkesztő

Pénzkezelési szabályzat szerkesztő Felhasználói dokumentáció a Pénzkezelési szabályzat szerkesztő programhoz Készítette: Bartha Katalin Forgalmazza: Forint-Soft Kft. Baja, Roosevelt tér 1. Tel: (79) 424-772 I. Bevezetés A házipénztáradóról

Részletesebben

1. ábra. Néhány tipikus ikon képe

1. ábra. Néhány tipikus ikon képe Fájlok és mappák A fájl információt, például szöveget, képet vagy zenét tartalmazó elem. Megnyitása után a fájl épp úgy nézhet ki, mint egy íróasztalon vagy iratszekrényben található szöveges dokumentum

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapjai I.

Szövegszerkesztés alapjai I. Szövegszerkesztés alapjai I. 1. A szövegszerkesztés általános lépései Ha a szövegszerkesztés folyamatát a dokumentumok elkészítésének egymásra épülő lépéseinek sorozataként vizsgáljuk, akkor a főbb lépések

Részletesebben

IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi oktatóanyag

IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi oktatóanyag IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi oktatóanyag Megjegyzés Ezen információk és az általuk támogatott termék használata előtt olvassa el a Nyilatkozatok részben leírtakat.

Részletesebben

A First Businesspost Sender Cockpit használata

A First Businesspost Sender Cockpit használata A First Businesspost Sender Cockpit használata No.1 in e-invoicing 1. A dokumentum célja A dokumentum bemutatja a First Businesspost Kft. Sender Cockpit szoftverének tulajdonságait és használat. 2. A szoftver

Részletesebben

Mi az a Scribus? SCRIBUS. Mi az a Scribus? Milyen platformon érhet el? Hasonló feladatra használható programok. Mire használhatjuk a Scribust?

Mi az a Scribus? SCRIBUS. Mi az a Scribus? Milyen platformon érhet el? Hasonló feladatra használható programok. Mire használhatjuk a Scribust? Mi az a Scribus? SCRIBUS Kiadványszerkesztés A Scribus egy nyílt forráskódú kiadványszerkeszt program (DTP). Könny a használata, de a profi funkciók sem hiányoznak bel le. Néhány oldalas újságtól kezdve,

Részletesebben

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Amennyiben a 4.94 verziónál alacsonyabb verziószámú

Részletesebben

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv Pénztári használatra 3.0 verzió Microsoft Windows 98SE, NT 4.0, XP, 2000 operációs rendszerekre 2006. január 20. Tájékoztató a Ingrid Signo felhasználási jogáról A felhasználás

Részletesebben

www.p2mozisoft.hu 2009 Adatok szállítása biztonságosan

www.p2mozisoft.hu 2009 Adatok szállítása biztonságosan Adatok szállítása biztonságosan Ha adatokat hozunk létre, akkor elıbb utóbb ezeket az adatokat el kell juttatnunk egy helyrıl, egy másikra. Ez megtehetı emailben, de ha az állományok mérete túl nagyra

Részletesebben

Word 2010 magyar nyelvű változat

Word 2010 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult használata, a gép és az ember kommunikációja bináris nyelven zajlott. A gépi kódú programozás nem

Részletesebben

Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői

Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői Adatbázisok és adattárházak az információs rendszerek adatkezelői (Klárné Barta Éva) Részlet az Adatbáziskezelés és vállalati információs rendszerek című jegyzetből. Az első adatfeldolgozó rendszerek néhány

Részletesebben

Halmazok. Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai.

Halmazok. Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai. Halmazok Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai. 1. lapfogalmak halmaz és az eleme fogalmakat alapfogalmaknak tekintjük, nem deniáljuk ket. Jelölés: x H,

Részletesebben

1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel

1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel 1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel Az ArcGIS térinformatikai programcsomag felépítésével és elemeivel megismerkedtünk már az elsı elméleti résznél. Most lássuk a gyakorlatot. Ebben az elsı gyakorlatban

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. XIII. kötet

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. XIII. kötet SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Szervizhívások kezelése, bizonylatok és beszámolók OKTATÁSI SEGÉDANYAG XIII. kötet Budapest, 2012 Váradi László: Szervizhívások

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2013.

BBS-INFO Kiadó, 2013. BBS-INFO Kiadó, 2013. Bártfai Barnabás, 2013. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával történhet. A betűtípus elnevezések, a

Részletesebben

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 NeoSzámla Használati Útmutató Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15 neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 Tartalom Szolgáltatói adatok... 3 Kiállítható számlák... 3 Regisztráció... 3 A vállalkozás

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása

12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása 12.2.4 Laborgyakorlat: Virtuális memória beállítások testreszabása Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során megtanuljuk, hogyan lehet testreszabni a virtuális

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

Az Excel programozása

Az Excel programozása Az Excel programozása Makrók k használata Makró: Ha rendszeresen hajtunk végre valamilyen műveletsort a Microsoft Excelben, automatizálhatjuk a feladatot egy makróval. A makró parancsok és s függvf ggvények

Részletesebben

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program CIN Számítástechnika és Szoftverház 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Részletesebben

HP ProtectTools Felhasználói útmutató

HP ProtectTools Felhasználói útmutató HP ProtectTools Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Az Összetett hálózatok vizsgálata elektronikus tantárgy részletes követeleményrendszere

Az Összetett hálózatok vizsgálata elektronikus tantárgy részletes követeleményrendszere Az Összetett hálózatok vizsgálata elektronikus tantárgy részletes követeleményrendszere Horváth Árpád 2014. február 7. A tárgy célja: Az összetett hálózatok fogalomrendszerének használata a tudomány több

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Tevékenységadminisztrációs pillér

Tevékenységadminisztrációs pillér Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések

Részletesebben

CIB Elektronikus Terminál

CIB Elektronikus Terminál CIB Elektronikus Terminál Felhasználói kézikönyv 1.7.5. 2 Tartalom 1 Az Elektronikus Terminál szolgáltatás... 7 2 Általános tudnivalók... 8 2.1 Ablakváltás, elrendezés... 8 2.2 Egérrel végezhető műveletek...

Részletesebben

Szövegszerkesztés MS Office 2000-rel

Szövegszerkesztés MS Office 2000-rel Dr. Pétery Kristóf Szövegszerkesztés MS Office 2000-rel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 3. Mercator Stúdió 2003. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

12. tétel. Lemezkezelés

12. tétel. Lemezkezelés 12. tétel 12_12a_1.5 Lemezkezelés (Particionálás, formázás, RAID rendszerek) A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer tárolására alkalmas. Alapvetően két esetben hozunk létre

Részletesebben

1. S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

1. S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Számlázás és készletnyilvántartás 2 (hálózatos) 1 1. S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb

Részletesebben

Egy kattintás ikonok, fájlok megjelölése, menü megnyitása, linkek megnyitása, a tálcán programok megnyitása.

Egy kattintás ikonok, fájlok megjelölése, menü megnyitása, linkek megnyitása, a tálcán programok megnyitása. Desktop asztal-1 Számítógépes ismeretek A számítógép használata és a fájlkezelés alapjai Desktop asztal- 2 Ikon fájlokat, mappákat, programokat és egyéb elemeket jelölő kisméretű képek. Start menü tartalmazza

Részletesebben

1) Válasszuk ki az Beállítások/Rendszer beállítások menüpontot:

1) Válasszuk ki az Beállítások/Rendszer beállítások menüpontot: Intrastat beállítás Program beállítások 1) Válasszuk ki az Beállítások/Rendszer beállítások menüpontot: 2) A megjelent Kompakt ZOLL beállítások ablak Intrastat fülét a következő képpen kell beállítani:

Részletesebben

Adatbázisok. Mit jelent az, hogy adatbázis? Ismételjük át az alapfokon tanultakat!

Adatbázisok. Mit jelent az, hogy adatbázis? Ismételjük át az alapfokon tanultakat! Előszó Amikor számítógépről van szó, vagy általában informatikai környezet vesz körül, egyből arra a gyorsaságra gondolunk, amivel akár bonyolult műveleteket is végre tud hajtani. Általában az első funkció,

Részletesebben

A PC vagyis a személyi számítógép. XV. rész. 1. ábra. A billentyűzet és funkcionális csoportjai

A PC vagyis a személyi számítógép. XV. rész. 1. ábra. A billentyűzet és funkcionális csoportjai ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XV. rész A billentyűzet A billentyűzet (keyboard), vagy más elnevezéssel a klaviatúra a számítógép legfontosabb és egyben legrégebbi információbeviteli eszköze.

Részletesebben

komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február

komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február EuroProt komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Az EuroProt rendszer központi egysége...3 1.2 A CPU rendszer

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM. Kezelési leírás

HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM. Kezelési leírás HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM Kezelési leírás Baloghy Gábor 1995-2015. 1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK Házipénztár program (HAZIPENZ) A programmal házipénztár vezetése végezhető. Kinyomtathatók vele a pénztárbizonylatok

Részletesebben

Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása

Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása Adatfeldolgozás közben gyakran előfordul, hogy Önnek ugyanazt, az elemi lépésekből álló, összetett műveletsort kell sokszor, esetleg nagyon sokszor és ami

Részletesebben

Szakdolgozat. A Microsoft Access módszertana. Témavezetı: Radványi Tibor Készítette: Erényi Péter, 2006 IV. évfolyam, számítástechnika szak

Szakdolgozat. A Microsoft Access módszertana. Témavezetı: Radványi Tibor Készítette: Erényi Péter, 2006 IV. évfolyam, számítástechnika szak Szakdolgozat A Microsoft Access módszertana Témavezetı: Radványi Tibor Készítette: Erényi Péter, 2006 IV. évfolyam, számítástechnika szak TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİSZÓ... 5 AZ ADATBÁZIS-KEZELÉS-

Részletesebben

Moodle tanulói kézikönyv

Moodle tanulói kézikönyv Moodle tanulói kézikönyv A Könyvtári Intézet által működtetett Moodle távoktatási felület eléréséhez internet hozzáférés szükséges! A közzétett tananyagokat nem ajánlott nyomtatni, nem csak az anyag mennyisége

Részletesebben

Oracle BI Administration Tool. Repository felépítése

Oracle BI Administration Tool. Repository felépítése Repository felépítése 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 1.1.1 Ábrajegyzék... 2 2 Bevezetés... 4 3 Leírás... 5 3.1 Fizikai réteg... 5 3.1.1 Fizikai réteg elemei... 6 3.1.2 Importálás... 8 3.1.3 Fizikai

Részletesebben

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1

Adatbázisok I. Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 Adatbázisok I. 1 Jánosi-Rancz Katalin Tünde tsuto@ms.sapientia.ro 327A 1-1 1-2 Ajánlott irodalom C. J. Date - An introduction to Database System (6) Békési-Geda-Holovács-Perge : Adatbázis-kezelés, EKF

Részletesebben

hp Intelligens bővítőmodul

hp Intelligens bővítőmodul hp Intelligens bővítőmodul Kiegészítő megjegyzések Ez a fájl a felhasználói útmutató harmadik kiadásának kiegészítése (a 2,1-s belső vezérlőprogramnak megfelelő tartalommal), és az alábbi témakörökhöz

Részletesebben

A HunPLUS-os AutoCAD Architecture 2010 teljesítményfokozása

A HunPLUS-os AutoCAD Architecture 2010 teljesítményfokozása A HunPLUS-os AutoCAD Architecture 2010 teljesítményfokozása A 2010-es AutoCAD Architecture HunPLUS kiegészítése néhány olyan új képességet adott a program objektumaihoz, amelyek a gyakorlatban a program

Részletesebben

Tájékoztató. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: info@yuva.hu

Tájékoztató. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: info@yuva.hu Tájékoztató Szolgáltató adatai szolgáltató neve: Yuva Kft. szolgáltató székhelye: 7696 Hidas, Dózsa György u. 12. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok: info@yuva.hu cégjegyzékszám: Cg.02-09-069382

Részletesebben

7. Előadás. Makrók alkalmazása. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

7. Előadás. Makrók alkalmazása. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 7. Előadás Makrók alkalmazása. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Feltételes ciklusok Ha a ciklusváltozó intervallumát, előre nem tudjuk mert például a program futása során megszerzett

Részletesebben

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Chrome Kft. 2015 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 1 2. Rendszer áttekintése... 1 3. Outdoor... 3 3.1. Útszakaszok... 4 3.1.1. Útszakaszok létrehozása és szerkesztése...

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvelése. Infotéka Kft. programjaival

Kisvállalkozások könyvelése. Infotéka Kft. programjaival A Kisvállalkozások könyvelése Könyvelés a gyakorlatban (Perfekt, 2014) című könyv esettanulmányának megoldása az Infotéka Kft. programjaival Készítette: Hauserné Dénes Éva A programok letölthetők: http://infoteka.hu/ugyviteli-szoftverek/

Részletesebben

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz LafiSoft program FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV Számlázó programhoz Kiss Zoltán Számítógép programozó Telepítése: Helyezze be a CD-t a CD ROM-ba, majd kattintson a SAJÁTGÉP => CD ROM mappára ahol látni fog egy

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

VeriWell útmutató. A program használata Az elindítás utáni a kép:

VeriWell útmutató. A program használata Az elindítás utáni a kép: VeriWell útmutató A VeriWell egy a Verilog hardver leíró nyelven alapuló digitális tervezést segítő program. Segíti a Verilog nyelvű digitális terv elkészítését és hibakeresését, képes szimulálni a kész

Részletesebben