Az Összetett hálózatok vizsgálata elektronikus tantárgy részletes követeleményrendszere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Összetett hálózatok vizsgálata elektronikus tantárgy részletes követeleményrendszere"

Átírás

1 Az Összetett hálózatok vizsgálata elektronikus tantárgy részletes követeleményrendszere Horváth Árpád február 7. A tárgy célja: Az összetett hálózatok fogalomrendszerének használata a tudomány több területén gyümölcsöz nek bizonyult. A baráti társaságok, a fehérje-kölcsönhatások, az idegrendszer, az agy, a tápanyaghálózat, a fert zésterjedés vizsgálata mind nagyjából azonos fogalmi keretek között és azonos algoritmusok használatával vizsgálható. A kurzus folyamán a hálózatokhoz tartozó fontosabb fogalmakat és algoritmusokat ismerik meg a hallgatók, továbbá megismerkednek egy hálózatvizsgáló szoftvercsomag, az igraph használatával. Az igraph egy C-ben írt függvénykönyvtár, amelynek függvényei C programokon kívül Python és R programokból is használhatóak. A kurzusban elsajátítják a Python programozási nyelv szintaktikáját, és hasznos programozási fogásait is, valamint a Python pylab nev csomagjának alapszín használatát, amely függvények ábrázolására ad lehet séget a MATLAB-éhoz hasonló módokon. Alább található a tantárgy felbontása modulokra és leckékre, az egyes modulok céljai és leckénként a követelmények lecke Tanulási útmutató A lecke id tartama 45 perc. A lecke célja: A tanulót segíteni a tananyag minél könnyebb és eredményesebb feldolgozásában. tisztában van a használt tananyagok és feladatok típusaival és javasolt feldolgozási módjával, tudja, hogy milyen feladatokat mikorra kell elvégeznie, ismeri a tananyagok és feladatok szerz i-jogi vonatkozásait, tudja lejátszani a tananyaghoz kapcsolódó videókat, ismeri a lehet ségét, hogyan lehet a tananyag nagyjából felét ekönyv-olvasóval elsajátítani. 1

2 1. modul Alapfogalmak A modul célja: A hálózatok alapfogalmait megismerjék a hallgatók, és olyan kis hálózatokon meg tudják állapítani a hálózatokkal kapcsolatos alapvet mennyiségek értékeit, amelyek lerajzolva áttekinthet ek lecke Példák hálózatokra fel tud sorolni egy-egy példát hálózatokra a szociológia, a biológia, és az informatika területér l, példát tud mondani gyakorlati alkalmazásokra, tudja csoportosítani irányítottság szempontjából a hálózatokat. el tudja magyarázni a hálózatok és gráfok közötti kapcsolatot, megfogalmazásban helyesen használja a csúcs, él és csomópont elnevezéseket, felismeri egy hálózat ábráján a többszörös és hurokéleket, el tudja magyarázni, hogy egy hálózat egyszer, vagy nem, felismerni, hogy egy hálózat egyszer, vagy nem, el tudja magyarázni, hogy mit jelent a páros gráf, kétréteg hálózat projekcióját el tudja végezni, tud két példát mondani páros gráfon alapuló hálózatra, és el tudja mondani, mi a kiinduló páros gráfjaik két rétege lecke Csúcsok távolsága el tudja magyarázni az út és az út hossza fogalmakat, meg tudja állapítani egy ábrázolt hálózatban egy út hosszát, és két csúcs távolságát, meg tudja határozni algoritmus alapján, hogy egy adott csúcstól a többi csúcs milyen messze van, meg tudja magyarázni, mit jelent a hálózat átmér je és átlagos úthossza, meg tudja határozni egy hálózat átmér jét, és átlagos úthosszát lecke Fokszám, átlagfokszám, fokszámeloszlás A lecke id tartama 45 perc. meg tudja állapítani egy csúcs fokszámát, irányított hálózatnál a befokszámát, kifokszámát is, el tudja mondani, mit jelent deníció szerint az átlagfokszám, meg tudja határozni egy hálózat átlagfokszámát, ki tudja számolni adott csúcsszámú és élszámú hálózat átlagfokszámát, meg tudja magyarázni, miért helyes a csúcsszám, az élszám és átlagfokszám közötti összefüggés, ki tudja számolni a fokszámeloszláshoz tartozó valószín ségeket, és ábrázolni tudja a fokszámeloszlást. 2

3 1.4. lecke Összefügg ség, komponensek meg tudja magyarázni, mit jelent az, hogy összefügg egy hálózat (irányított esetben gyengén illetve er sen összefügg ), meg tudja állapítani egy hálózatról, hogy összefügg -e hálózat (irányított esetben gyengén illetve er sen összefügg -e), meg tudja határozni, hogy egy irányítatlan hálózatban hány komponens van, el tudja magyarázni, milyen algoritmus szerint lehet egy hálózatban megkeresni egy adott csúcsot tartalmazó komponenst, illetve hogyan lehet megkeresni az összes komponenst, meg tudja fogalmazni, mit jelent egy irányított hálózatban egy csúcs kikomponense és bekomponense, el tudja magyarázni milyen algoritmus alapján lehet megkeresni egy csúcs kikomponensét és bekomponensét és a csúcsot tartalmazó er sen összefügg komponenst, meg tudja határozni, hogy egy irányított hálózatban hány gyengén összefügg és hány er sen összefügg komponens van, meg tudja határozni egy irányítatlan hálózatban a legnagyobb komponens relatív méretét. 3

4 2. modul Python bevezetés A modul célja: A hallgatók ismerjék meg a Python nyelv alapjait olyan szinten, hogy a hálózatok vizsgálatára szolgáló függvényeket képesek legyenek írni. A hallgatók ismerjék a hálózatok éllistás megadását lecke A használt szoftverek bemutatása tudja felsorolni és elmagyarázni a Python négy három f jellemz jét, párosítani tudja, hogy melyik programozási nyelv illetve programcsomag mire való: Python, pylab, matplotlib, numpy, igraph, ismerje az alábbiak szoftverek használatának jogi feltételeit: Debian, Python, matplotlib, numpy, igraph, tudja felsorolni a Python nyelv legalább három alkalmazási területét, képes telepíteni a VirtualBox alá a tanuláshoz szükséges Debiant, és azt elindítani, szabályosan leállítani, ismeri a python3, ipython3 és IDLE3 parancsértelmez k alapvet jellemz it, képes használni az ipython3 parancsértelmez t, képes a Python oktató példáit lefuttatni benne, képes használni az IDLE3 fájlszerkeszt jét vagy a Vim (gvim) szövegszerkeszt t Python programok szerkesztésére lecke A Python nyelv alapjai képes megjegyzést adni a programhoz, parancssorhoz, képes karakterláncokat létrehozni, összevonni, indexelni, szeletelni, képes létrehozni int és float típusú számokat, képes alkalmazni a 4 alapm velet és a // és ** és % m veleteket, képes használni az alulvonás _ változót, képes létrehozni karakterláncokat, képes alkalmazni a karakterláncok összef zésének lehet ségeit, a nyers karakterláncokat és a háromszoros idéz jeles formát, képes a karakterláncok indexelésére, szeletelésére, képes listák létrehozására, indexelésére, szeletelésére, összef zésére, képes listák adott index elemének és adott szeletének megváltoztatására értékadással, meg tudja magyarázni, hogy mit jelent, hogy a listák megváltoztathatóak, a karakterláncok pedig nem, képes a listák append és count metódusainak használatára, képes a print kulcsszavas paramétereinek (end, sep) használatára. képes feltételes elágazás létrehozására, az elif és else ágak használatára, képes while és for ciklus értelmezésére és létrehozására, akár break és continue utasítások használatával is, képes a range() függvény használatára for-ciklusban. 4

5 2.3. lecke Az éllista el tudja magyarázni, hogyan tárolhatóak irányítatlan és irányított hálózatok éllistában, létre tud hozni egyszer bb függvények, a return utasítás helyes használatával és dokumentációs karakterlánccal, (A Python-oktató "Függvények deniálása" fejezete) tesztelni tudja assert utasítással függvények visszatérési értékeit, létre tud hozni olyan függvényeket, amelyek éllistából meghatározza a hálózat éleinek számát, egy csúcs fokszámát lecke A Python adatszerkezetei használni tudja a listaértelmezést, feltételekkel is és tuple-ekb l álló listák létrehozására is, képes gyakorlatban alkalmazni a tuple-ok és általában a sorozatok általános tulajdonságait, alkalmazni tudja a sorozatok szétpakolását, képes létrehozni halmazokat (üreset is), ellen rizni tudja, hogy egy objektum benne van-e a halmazban, létrehozni tudja hozni két halmaz különbségét, metszetét, unióját, alkalmazni tudja a halmazértelmezést, képes függvényt írni egy éllistában szerepl csúcsok számának meghatározására lecke Szótárak, függvények b vebben létre tud hozni szótárakat hagyományos módon, szótárértelmezéssel és kulcsszavas argumentumokkal, ellen rizni tudja, hogy egy kulcs szerepel-e a szótárban, meg tudja változtatni adott kulcsú elemek értékét, képes végigmenni for ciklussal egy szótár kulcsain, illetve kulcs-érték párjain, képes meghatározni egy szótár kulcsainak a számát, képes függvényt írni a legnagyobb fokszámú csúcs meghatározására, meg tud adni alapértelmezett értékeket a függvény argumentumlistájában, használni tudja a kulcsszavas argumentumokat, létre tud hozni függvényt a tetsz leges hosszúságú argumentumlistákkal. 5

6 3. modul Hálózatkezel osztályok megvalósítása, unittest használata A modul célja: A hallgatók képesek legyenek osztályok létrehozására, metódusok írására és a programfejlesztés során az egységtesztek hatékony használatára. A hallgatók ismerjék a szomszédsági lista és a szomszédsági halmaz fogalmát, és azok korlátait. A hallgatók képesek legyenek a programfejlesztés során a hálózatok alapfogalmainak angol nyelv használatára lecke A szomszédsági halmaz és pár metódusának megvalósítása osztály használatával tudjon létrehozni osztályt, init metódussal, egyéb metódusokkal és adajellemz kkel, ismeri a speciális metódusok jelölési módját, ismerje a szomszédsági lista és szomszédsági halmaz fogalmát, képes legyen szomszédsági halmaz létrehozására éllistából, ismeri a hálózatok alapfogalmainak angol megfelel it. (1-2. feladat, szótár) 3.2. lecke A unittest modul használata képes legyen unit-tesztek írására a setup metódus, assertequal és assertraises, assertalmostequal használatával dokumentáció használata nélkül, képes legyen a unit-tesztek futtatására, tudja megkeresni a unittest modul további vizsgálati lehet ségeit a dokumentációban, képes legyen az egységtesztek alapján programfejlesztésre. (3. feladat) 3.3. lecke A BaseNetwork modul befejezése rugalmasan tudja kezelni a Python adatszerkezeteit, képes legyen a hibák megkeresésére alkalmazni a Python hibakeres jét a pdb modult. (4-6. feladat) 6

7 3.4. lecke Modulok használata importálni tud egy modult, illetve annak egy objektumát, képes egy modul megírására, végre tud hajtani egy modult szkriptként, képes csak a szkriptben végrehajtódó programrészlet írására, (Oktató 6., a már nem, a BaseNetwork kimaradt részei, copy) 3.5. lecke Távolságok, átmér meghatározása képes program írására, amely egy irányítatlan hálózat átmér jét határozza meg. (A Network osztály 1. és 2. feladatai) 3.6. lecke Komponensek meghatározása képes program írására, amely egy irányítatlan hálózat komponenseit és azok relatív méretét határozzák meg. (A Network osztály 3. és 4. feladatai) 7

8 4. modul A igraph és pylab modulok használata A modul célja: A hallgatók ismerjék meg a igraph és pylab modulok használatát olyan szinten, amelyek szükségesek a hálózatok interaktív vizsgálatához illetve a hálózatok vizsgálatát végz programok írásához lecke Gráfok létrehozása és kirajzoltatása az igraph használatával létre tud hozni él nélküli irányított és irányítatlan gráfokat akárhány csúccsal, hozzá tud adni, illetve törölni tud éleket és csúcsokat egyesével és többet egyszerre, meg tudja állapítani a hálózat csúcsainak és éleinek a számát, képes kiszámoltatni az értelmez vel a hálózat átlagfokszámát, meg tudja állapítani, hogy összefügg -e a gráf, meg tudja állapítani, hogy egyszer -e a gráf, létre tud hozni irányítatlan és irányított hálózatokat a Graph osztály Formula metódusával, létre tud hozni és le tud kérdezni gráf, él és csúcsjellemz ket, értelmezni tudja a summary metódus kimenetét, ki tud válogatni adott jellemz j csúcsokat éleket, ki tud rajzoltatni gráfokat, fel tudja sorolni a csúcsok és élek kirajzolását befolyásoló csúcs- és éljellemz ket (három csúcs- és két éljellemz ), értelmezni tudja a igraph.summary(net) függvény kimenetét lecke Átmér és komponensek meghatározása az igraph használatával be tud tölteni graphml formátumú fájlba mentett hálózatokat, meg tudja határozni hálózatok irányítatlan hálózatok komponenseinek számát, azok méreteit (csúcsainak számát), meg tudja határozni hálózatok irányított hálózatok er sen és gyengén összefügg komponenseinek számát és azok méreteit, ki tud rajzoltatni egy komponenst, meg tudja határozni egy hálózatban a legnagyobb komponens relatív méretét az egész hálózathoz képest, meg tudja határozni irányítatlan hálózat átmér jét, meg tudja határozni irányítatlan hálózatban két csúcs távolságát, meg tudja határozni és értelmezni irányított hálózat kétféle átmér jét. 8

9 4.3. lecke A pylab használatának alapjai létre tud hozni tömböket a linspace, az array és az arange függvényekkel/osztályokkal, képes értelmezni tömböket és számokat tartalmazó m veleteket, ki tud rajzoltatni függvényeket úgy hogy esetleg a két tengely egyikén vagy mindegyikén logaritmikus skálát használ, képes a függvényeket különböz vonaltípusakkal, színekkel és jelekkel ábrázolni, képes az ábrákat tengelyfeliratokkal, ábrafelirattal, jelmagyarázattal ellátni, képes az elkészült ábrákat elmenteni különböz formátumokba. 9

10 5. modul A hálózatok jellemz i és modelljeik A modul célja: A hallgatók tudják megvizsgálni a hálózatokat különböz szempontok szerint; meg tudjanak valósítani az egyszer bb hálózatmodelleket; képesek legyenek a hálózatok ellenállóképességének vizsgálatára programot írni lecke A fokszám eloszlásának és a komponensek méreteloszlásának ábrázolása be tudjanak tölteni hálózat-adatokat fájlokból, létre tudja hozni egy hálózat fokszám-listáját, meg tudja határozni a maximális és minimális fokszámot, el tudja állítani a fokszámok gyakoriságát és a fokszámeloszlást, ábrázolni tudja parancssorból a fokszámeloszlást különböz skálák használatával az egyes engelyeken (mindkett n lineáris, mindkett n logaritmikus, egyiken logaritmikus), létre tudja hozni, és képes ábrázolni a komponensek méreteloszlását lecke Véletlen hálózatok el tudja magyarázni a véletlen hálózat fogalmát, ki tudja számolni a véletlen hálózatban az átlagfokszám és az átlagos élszám várható értékét, képes programot írni véletlen hálózat létrehozására, képes összehasonlítani a valódi hálózatok fokszámeloszlánának jellegét hasonló él és csúcsszámú véletlen hálózatéval lecke Skálafüggetlen hálózatok ismeri a skálafüggetlen hálózatok fogalmát, fel tudja sorolni és el tudja magyarázni a Barabási-Albert modell két kiinduló feltevését, képes létrehozni igraph-fal BarabásiAlbert-modellb l és Erd srényi-modellb l származó hálózatokat, fel tudja sorolni a BarabásiAlbert-modell és a Price-modell két f különbségét, el tudja magyarázni a hatványfüggvény-eloszlású hálózatok fokszámkitev jének meghatározására alkalmas képletben az egyes mennyiségeket. képes meghatározni a BarabásiAlbert- és Price-modellekb l származó hálózatok fokszámkitev jét a paramétereikb l. 10

11 6. modul Válogatott fejezetek az összetett hálózatokról A modul célja: A hallgatók ismerjenek meg az alapfogalmakon túl további gyakran használt fogalmakat és mennyiségeket. Ismerjék meg a hálózatok tárolására alkalmazott adattípusokat, azok el nyeivel és hátrányaival lecke A csoporter sségi együttható és fokszámfüggése el tudja magyarázni a csoporter sségi együttható fogalmát (csúcsét és hálózatét is), ki tudja számítani kis hálózatnak illetve egyes csúcsainak csoporter sségi együtthatóját, igraph-fal meg tudja határozni egy csúcs illetve egy hálózat csoporter sségi együtthatóját, meg tudja magyarázni, hogy mit jelent a hierarchikus hálózat, egy-egy példát tud mondani olyan hálózatra, amelyik hierarchikus és amelyik nem, tud mondani egy olyan jellemz t, amely általában meghatározza, hogy egy hálózat hierarchikus lesz-e vagy nem lecke A szoftvercsomag-hálózat vizsgálata, összetett fokszámeloszlás el tudja mondani, hogy mit jelent a szoftvercsomag-hálózat: mik a csúcsok, milyen típusú csúcsok és élek vannak, mit jelöl az élek iránya, létre tudja hozni a cxnet csomaggal a Debian vagy Ubuntu aktuális szoftvercsomag-hálózatát, meg tudja határozni maximális fokszámát, a legnagyobb fokszámú csúcsok nevét, átlagos fokszámát (ki/befokszám esetén is), ismeri, hogy mit jelent az összetett fokszámeloszlás, ki tudja rajzoltatni egy hálózat összegzett fokszámeloszlását, meg tudja állapítani az összegzett fokszámeloszlás megfelel ábrájából, hogy egy hálózat mennyire tekinthet skálafüggetlennek lecke Hálózatok ellenállóképessége képes a saját Network osztályra építve szimulálni célzott támadást és véletlen meghibásodásokat, össze tudja hasonlítani különböz hálózatoknak a célzott támadással és véletlen meghibásodásokkal elleni ellenállóképességet, össze tudja hasonlítani a véletlen és a skálafüggetlen hálózatok viselkedését a kétféle behatással szemben. 11

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók

Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET MESTERSZAKJAIHOZ, TIK Digitális tananyag, e-learning, különbségek, definíciók A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

2. modul Python bevezetés

2. modul Python bevezetés 2. modul Python bevezetés Horváth Árpád 2016. március 4. A modul célja A hallgatók ismerjék meg a Python nyelv alapjait olyan szinten, hogy a hálózatok vizsgálatára szolgáló

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

Halmazok. Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai.

Halmazok. Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai. Halmazok Halmazelméleti lapfogalmak, hatványhalmaz, halmazm veletek, halmazm veletek azonosságai. 1. lapfogalmak halmaz és az eleme fogalmakat alapfogalmaknak tekintjük, nem deniáljuk ket. Jelölés: x H,

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv Pénztári használatra 3.0 verzió Microsoft Windows 98SE, NT 4.0, XP, 2000 operációs rendszerekre 2006. január 20. Tájékoztató a Ingrid Signo felhasználási jogáról A felhasználás

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Tanári kézikönyv az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz TANMENETJAVASLAT 2.

Tanári kézikönyv az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz TANMENETJAVASLAT 2. Tanári kézi az Informatika az 1. és 2. évfolyam számára című munkafüzetekhez és a PC Peti oktatóprogramokhoz 31 1. Szabályok a számítógépteremben 2. Év eleji ismétlés I. 3. Év eleji ismétlés II. 4. Jel

Részletesebben

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47

33 522 04 0001 33 05 Robbanásbiztos berendezés kezelője. Villanyszerelő 2/47 117-08 Robbanásbiztos berendezés kezelése A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Objektum orientált alapelvek

Objektum orientált alapelvek Krizsán Zoltán 1 [2012. február 12.] Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Programozási nyelvek A programozási eszközök absztrakciós

Részletesebben

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára

KIBOCSÁTÓI TÁJÉKOZTATÓ V 1.0. Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára 2/17 Tartalomjegyzék Tájékoztató anyag az elektronikus számlakibocsátói oldal számára... 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Dokumentum célja... 3

Részletesebben

Pénztárgép Projektfeladat specifikáció

Pénztárgép Projektfeladat specifikáció Pénztárgép Projektfeladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban... 4

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor

Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor Adatszerkezetek és algoritmusok Geda, Gábor Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Eszterházy Károly Főiskola Copyright 2013, Eszterházy Károly Főiskola Tartalom

Részletesebben

A Python alapjainak áttekintése

A Python alapjainak áttekintése A Python alapjainak áttekintése 2016. február 29. Vázlat 1 A Python adatszerkezetei A Python vezérlési szerkezetei 2 Modulok kezelése Példák modulokra Vázlat 1 A Python adatszerkezetei A Python vezérlési

Részletesebben

Mi a Python? A Python alapjainak áttekintése. Példaprogram feladatkit zés. Példaprogram megvalósítás

Mi a Python? A Python alapjainak áttekintése. Példaprogram feladatkit zés. Példaprogram megvalósítás Mi a Python? A Python alapjainak áttekintése Általános célú programnyelv rengeteg beépített és egyéb modullal. Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ (AREK) Székesfehérvár 2011. szeptember 16. Objektumorientált,

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Mesterséges intelligencia 1 előadások

Mesterséges intelligencia 1 előadások VÁRTERÉSZ MAGDA Mesterséges intelligencia 1 előadások 2006/07-es tanév Tartalomjegyzék 1. A problémareprezentáció 4 1.1. Az állapottér-reprezentáció.................................................. 5

Részletesebben

P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki.

P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához. Rendszerterv. Sipos Gergely sipos@sztaki. P-GRADE fejlesztőkörnyezet és Jini alapú GRID integrálása PVM programok végrehajtásához Rendszerterv Sipos Gergely sipos@sztaki.hu Lovas Róbert rlovas@sztaki.hu MTA SZTAKI, 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Kibernetika korábbi vizsga zárthelyi dolgozatokból válogatott tesztkérdések Figyelem! Az alábbi tesztek csak mintául szolgálnak a tesztkérdések megoldásához, azaz a bemagolásuk nem jelenti a tananyag elsajátítását

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN

A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK A MIKROSZIMULÁCIÓS MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÚJ HAZAI LEHETŐSÉGEI* DR. MOLNÁR ISTVÁN A mikroszimuláció módszere egyike a fejlett ipari országokban a ma elérhető legfontosabb és leginkább

Részletesebben

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek

Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek Kézirat a Matematikai és matematikai statisztikai alapismeretek című előadáshoz Dr. Győri István NEVELÉSTUDOMÁNYI PH.D. PROGRM 1999/2000 1 1. MTEMTIKI LPOGLMK 1.1. Halmazok Halmazon mindig bizonyos dolgok

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

Ipari robotok megfogó szerkezetei

Ipari robotok megfogó szerkezetei ROBOTTECHNIKA Ipari robotok megfogó szerkezetei 7. előad adás Dr. Pintér József Tananyag vázlatav 1. Effektor fogalma 2. Megfogó szerkezetek csoportosítása 3. Mechanikus megfogó szerkezetek kialakítása

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.02 Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében Tárgyszavak: rendelkezésre állás; üzemfenntartási ismeretek; tapasztalatcsere; információk

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Használati útmutató 1988-2015. 3100.Salgótarján Fő tér 1. tel.: 36-32-423-912, e-mail minorg@minorg.hu Internet: http://www.minorg.hu/ 1.oldal Tartalomjegyzék.

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: - középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Hatodik lecke A bankok

Hatodik lecke A bankok Hatodik lecke A bankok Útmutató tanároknak Ha a pénzszerzést vagy a siker elérését rossz indíték motiválja, például félelem, düh vagy a bizonyítási vágy, a pénz sosem tesz boldoggá. A tanulók okos és megfontolt

Részletesebben

Szakdolgozat egy fejezetének tartalomjegyzéke

Szakdolgozat egy fejezetének tartalomjegyzéke Szakdolgozat egy fejezetének tartalomjegyzéke 2. A tanulásszervezés módszerei és eszközei a Moodle keretrendszerben... 2 2. 1. Tartalomkezelés... 2 2. 1. 1. Szöveges oldal hozzáadása... 2 2. 1. 2. Weboldal

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás

Rendelkezési nyilvántartás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás Rendelkezési nyilvántartás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás Szolgáltatásműködési szabályzat Verzió Kiadás dátuma 0.1 2015.12.17. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A szolgáltatás nyújtásának

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Haladó DBMS Radványi, Tibor

Haladó DBMS Radványi, Tibor Radványi, Tibor Radványi, Tibor Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs Központ Copyright 2011, Felhasználási feltételek Tartalom 1. Haladó DBMS... 1 1. Előszó... 1 2. Az adatbázis-kezelés-

Részletesebben

Tantárgyi útmutató. 1. A tantárgy helye a szaki hálóban. 2. A tantárgyi program általános célja. Statisztika 1.

Tantárgyi útmutató. 1. A tantárgy helye a szaki hálóban. 2. A tantárgyi program általános célja. Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 1. A tantárgy helye a szaki hálóban Gazdálkodási és menedzsment szakirány áttekintő tanterv Nagyításhoz kattintson a képre! Turizmus - vendéglátás szakirány áttekintő tanterv Nagyításhoz

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Tisztelt Érdeklıdı, Olvasó!

Tisztelt Érdeklıdı, Olvasó! Tisztelt Érdeklıdı, Olvasó! Tájékoztatónk elsısorban a számítógép-kezelıi tanfolyamunkhoz (illetve más tanfolyamoknál alapozó anyagként) tartalmaz oktatási segédanyagot (számítástechnikai alapismeretek,

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

oda egy nagy adatbázisba: az eszközök nincsenek egy koncentrált helyre begyűjtve, azaz minden egyes eszközt külön-külön kell megszerezni egy

oda egy nagy adatbázisba: az eszközök nincsenek egy koncentrált helyre begyűjtve, azaz minden egyes eszközt külön-külön kell megszerezni egy Elektronikus hitelesség e-társadalomban mit, miért és hogyan? Erdősi Péter Máté, CISA http://www.erdosipetermate.hu Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, MELASZ elnokseg@melasz.hu Az elektronikus társadalomban

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult használata, a gép és az ember kommunikációja bináris nyelven zajlott. A gépi kódú programozás nem

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 213 05 MULTIMÉDIA-ALMAZÁSFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 213 05 MULTIMÉDIA-ALMAZÁSFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 213 05 MULTIMÉDIA-ALMAZÁSFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység?

10 99 Van e végzettséghez kötött munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi tevékenység? Tesztt megolldások néllküll Szakttanácsadók Továbbképzése 2007 Munka-- és ttűzvédellem Sorszám Szakterület Kérdés 1 99 A munkavédelem alapvető szabályait milyen szintű jogszabály tartalmazza? Válassza

Részletesebben

A racionális és irracionális döntések mechanizmusai. Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész. Wigner MTA Fizikai Kutatóintézet. duplapluszjo.blogspot.

A racionális és irracionális döntések mechanizmusai. Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész. Wigner MTA Fizikai Kutatóintézet. duplapluszjo.blogspot. A racionális és irracionális döntések mechanizmusai Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész Wigner MTA Fizikai Kutatóintézet komputációs rendszerszintű idegtudomány csoport duplapluszjo.blogspot.hu érzékelés

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A foglalkozáson LEGO MindStorms NXT/EV3 robottal és LEGO alkatrészekkel alkutonk körhinta szimulációt. Ez egyszerű építést és programozást igénylő feladat. Játékos formában lehet a fizikai forgást, egyensúlyt

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben