Az adó és járuléktörvények évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai"

Átírás

1 Az adó és járuléktörvények évi változásai december Az adó és járuléktörvények évi változásai Auditing and Consulting Phone: Az Országgyűlés november, december folyamán elfogadta az adó és járuléktörvényekre vonatkozó adótörvény-módosítási csomagot. Jelen anyagunkban a teljesség igénye nélkül - az elfogadott jogszabályok legfontosabb elemeiről tájékoztatjuk Önöket. (A változások általánosságban január 1-jén lépnek hatályba, ahol nem, ott azt külön jeleztük.) 1. Társasági adó A társasági adó 2012-ben továbbra is kétkulcsos: a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig feltétel nélkül 10%, T h e m a t e r i a l contained in this alert is provided for purposes only and does not contain a c o m p r e h e n s i v e analysis of each item described. Before taking (or not taking) any action, readers s h o u l d s e e k professional advice specific to their situation. No liability is omissions taken in reliance upon the contents of this alert. If you no longer wish to receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - az e feletti adóalapra pedig 19% január 1-től bevezetendő egykulcsos 10%-os adót hatályon kívül helyezték. Új fogalmak: adomány: közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezetnek, egyháznak adott támogatás, feltéve, hogy ez nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, ill. a hozzá tartozó személyeknek, azzal, hogy nem vagyoni előny az adományozó tevékenységére, nevére történő utalás. bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése, feltéve, hogy az adózó a szerzést követő 60 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. osztalék: a számviteli törvény szerinti pénzügyi műveletek bevételei között osztalék címén kimutatott összeg, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként. (vagyis az adózott eredményéből állapítja meg.)

2 Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. Társasági adó Auditing and Consulting Pphone: továbbiak: saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység; kutatásfejlesztési megállapodás, termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság, termőföldből átminősített ingatlan. Pontosított/módosított fogalmak: bejelentett részesedés: 30 napról 60 napra nőtt a bejelentési határidő; ha a bejelentett részesedés összértéke nő, de a tulajdoni hányad %-os mértéke változatlan, a változást nem kell jelenteni. továbbiak: kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere Új és változó adóalap-módosító tételek: 7. (1) c) pont ÚJ: adóalap csökkentő a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (bejelentettet kivéve) értékesítéséből, apportálásából származó eredményének, az eredénytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege. A lekötött tartalékot a lekötés adóévét követő három adóévben jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére lehet felhasználni. Amennyiben az adózó ennek nem tesz eleget, késedelmi pótlékkal növelten kell az adót megfizetnie. 7. (1) e) pont ÚJ: adóalap csökkentő a bejelentett immateriális jószág értékesítése, apportálása következtében elszámolt nyereség, feltéve, hogy az adózó a kivezetést megelőzően legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között tartotta nyilván az immateriális jószágot. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - 8. (1) n) pont ÚJ: adóalap növelő a bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az átalakulást) következtében elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része. 7. (1) m) pont MEGSZŰNIK: a visszavásárolt saját üzletrész, részvény bevonása során keletkezett nyereség miatti adóalap csökkentési lehetőség. (Ez összhangban van a Számviteli tv. módosításával, mely a bevonást már nem az eredmény számlákon, hanem az eredménytartalékon vezeti át.) 8. (1) j) pont bővült: az alultőkésítés miatti növelő tétel számításánál ezentúl: a számlálóban a ráfordításként vagy eszköz bekerülési értékeként elszámolt kamathoz hozzá kell adni a a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettség alapján, a transzferár szabályok miatt az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összeget. Oldal 2

3 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1. Társasági adó Auditing and Consulting Central phone: a nevezőben a kötelezettséghez hozzá kell adni a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettséget, amelyre tekintettel a transzferár szabályok miatt az adózás előtti eredmény csökkentik a nevezőben a kötelezettségből le lehet vonnia a mérlegben befektetett pénzügyi eszközök, követelések vagy értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi átlagos napi állományát. Növelő tétel = (kamat miatti csökkentő tétel) * (kötelezettség saját tőke háromszorosa)/kötelezettség 8. (1) k), l) pont ÚJ: termőföldből átminősített ingatlannal kapcsolatos növelő tételek értékcsökkenés leírásának szabályai: 1. Melléklet 7/b. pont ÚJ: az adózó a munkavállalói számára bérlakás céljából épített (a tárgyi eszközei között kimutatott) és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű épület után 6% értékcsökkenési leírást érvényesíthet 1. Melléklet 5/a. pont ÚJ: az adózó választhat a tao tv. mellékletében meghatározott kulcsoknál alacsonyabb kulcsokat is, azonban az így érvényesített értékcsökkenés nem lehet kevesebb, mint a számviteli törvény szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 3. Melléklet A) pont: nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: a K+F tevékenység közvetlen költsége akkor, ha az az adózó vállalkozási tevékenységéhez nem kapcsolódik az ellenőrzött külföldi társaság részére történt juttatásokról az adózónak szerződésenként külön nyilvántartást kell vezetnie, ezzel teljesíti az adózó a bizonyítási kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzött külföldi társaság részére történt juttatás vállalkozási célú. Nyilvántartás hiányában a juttatás adóalap növelő lesz. már nem tartozik ide a reprezentáció és üzleti ajándék nem adomány céljából adott támogatás, juttatás esetén, ha a támogatott külföldi személy, vagy belföldi támogatott esetén az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a juttatás adóévében a juttatás nélküli eredménye nem lesz negatív

4 Az adó és járuléktörvények évi változásai 1. Társasági adó Auditing and Consulting Pphone: Melléklet B) pont: a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek reprezentáció és üzleti ajándék az adóévben az adózó által átvállalt kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódó kamarai tagdíj jogszabályon alapuló ingyenes átadások adományok, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a juttatott igazolásával, mely tartalmazza a felek adatait, a támogatott célt, az adomány összegét, és a közhasznúsági fokozatot. 22. (9)-(10), a K+F és szoftverfejlesztő költségeire tekintettel érvényesített adókedvezmény megszűnik, de átmeneti rendelkezéssel legutoljára évi adóalapnál még figyelembe vehető ÚJ: csökkenti a társasági adó alapját a üzleti években megállapított ki nem fizetett osztalék január 1-jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, ugyanakkor nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege 28. (1) már nem adóalap növelő a külföldön megfizetett (fizetendő) társasági adó ráfordításként elszámolt összege, mert a számviteli tv. módosítással összhangban ezt már nem adózás előtti ráfordításként, hanem adófizetési kötelezettségként kell kimutatni Változnak a veszteségelhatárolás szabályai: The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb az elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap 50%-áig érvényesíthető az adózó nem jogosult az elhatárolt veszteség további felhasználására, ha az adózóban olyan személy szerez közvetlenül vagy közvetve többségi befolyást (ide nem értve az átalakulást), aki a szerzést megelőző két adóévben az adózóval kapcsolt válallkozási viszonyban folyamatosan nem állt (kivétel, ha az adózó vagy a többségi befolyást szerző részvényei tőzsdén vannak, vagy ha a társaság a többségi befolyás megszerzését követő két adóévben tevékenységét tovább folytatja és annak természete nem tér el jelentősen a korábbitól, illetve ebből a tevékenységből mindkét éveben bevételt, árbevételt szerez.) receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 4

5 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1. Társasági adó Auditing and Consulting Central phone: Az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználása akkor lehetséges, ha az átalakulás során a tulajdonosi kör lényegében nem változik, és ha a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből (amely nem lehet vagyonkezelés) bevételt, árbevételt szerez. nem változott az, hogy a veszteség korlátlan ideig, adóhatósági engedély nélkül vihető tovább, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Egyéb: a társasági adó bevallás benyújtásának határideje az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól társasági adó hatálya alá visszatérő vállalkozásoknak társasági adó előleget kell vallaniuk ig: az előleg időszaka az adóév első napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő másfél év; az előleg mértéke: minden negyedévben az előző év éves (évesített) evás bevételének 1%-a; az előleget negyedévente kell beállítani a bevallásba; megfizetési határidő a negyedév utolsó hónapjának 10. napja Évközi változások: The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: 1.) szabályozott ingatlanbefektetési társaság kategória bevezetése, hatályos től (2011. évi CII. tv.) Jellemzői: nyilvánosan működő részvénytársaság, legalább 10 mrd Ft induló tőke, állami adóhatóság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként nyilvántartásba veszi, speciális mérlegfőösszeg és jegyzett tőke szabályok, speciális adózási szabályok vagyonszerzési illeték, társasági adó terén, mentességet élveznek iparűzési adó alól 2.) látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye, hatályos től (2011. évi LXXXII. tv.) Támogatható sportágak: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong. Az adózó támogathatja többek között az országos sportági szakszövetséget, valamint ennek tagjaként működő amatőr és hivatásos sportszervezetet is. Az adózó a részére kiállított támogatási igazoláson szereplő összegig döntése szerint a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor (az adókedvezmény a tárgyévi fizetendő adó 70%-áig vehető igénybe).

6 Az adó és járuléktörvények évi változásai 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Pphone: Az adó mértéke az adóalap 16%-a. Adóalap = az összevont adóalapba tartozó jövedelmek + adóalap-kiegészítés, illetve a külön adózó jövedelmek. Az adóalap-kiegészítés: 2012-ben sávos a jövedelem forintot meg nem haladó része után 0% a jövedelem forintot meghaladó része után 27% t követően nulla. Az adóalap kiegészítés sávossága miatt a rendszer gyakorlatilag progresszívvé vált, Ft alatt 16%, e felett pedig 20,32% az effektív adókulcs. A családi kedvezmény rendszere (jogosultság, a közös háztartásban élők közötti megosztás, az adóelőlegnél történő érvényesítés feltételei) és mértéke nem változott: továbbra is adóalapot csökkent. Mértéke: kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és két eltartott esetén Ft (vagyis az adókedvezmény összege Ft/eltartott) három és minden további eltartott esetén Ft. (az adókedvezmény Ft/eltartott) Az adójóváírás megszűnt. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - A magánszemély a bevallási kötelezettségét továbbra is az alábbi módokon teljesítheti: munkáltatói adómegállapítással önadózással, melynek három módja lehet: a. állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás, b. az adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás, c. adónyilatkozat. Oldal 6

7 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Central phone: Változások az adóelőleg levonásánál: az előleg levonásánál már alkalmazni kell az adóalap-kiegészítést, ehhez a magánszemélynek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a várható éves jövedelme meghaladja-e a Ft-ot vagy sem a kifizetőnek főszabályként mindig le kell vonnia az adóelőleget; abban az esetben nem, ha az őstermelő és az egyéni vállalkozó igazolják a jogállásukat. Az egyéni vállalkozónak ismételten fel kell tüntetnie a számlán a jogállását igazoló közokirat számát. bevételből történő adóelőleg-levonáshoz költségnyilatkozat ezentúl maximum 50%-ban tehető az eddigi 100% helyett, ha a magánszemély nem adott nyilatkozatot, akkor a bevétel teljes összege jövedelem (önálló tevékenység esetén a bevétel 90%-a) nem keletkezik jövedelme a magányszemélynek akkor, ha a kifizető átvállalja tőle a szakmai kamarai tagdíj összegét Egyes juttatások adózásának szabályai Az előző évi rendszer (70. és 71. ) megmaradt, az egyes elemeknél történt változásokat jelezzük: 1) Kifizetőnél adózó béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. ): a kifizetőt 16% jövedelemadó és 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: mind az adó, mind a hozzájárulás alapja a magánszemély által megszerzett juttatás értékének 1,19-szerese, emiatt az effektiv adókulcs az szja-nál 19,04%, az ehonál 32,13% Fajtái: azon a törvényben külön nem meghatározott - juttatások, amelyet a munkáltató minden munkavállalójának egyaránt azonos nagyságrendben nyújt, vagy minden munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján juttat a hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás kifizető által viselt díja

8 Az adó és járuléktörvények évi változásai 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Pphone: a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használata révén keletkezett bevétel, tételes kigyűjtés, vagy a 20% -os átalány alkalmazásával több magánszemély mint biztosított javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, beosztás, a mukaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét, reprezentáció és üzleti ajándék társasági adóalanyok (egyéni vállalkozók) esetén ezen juttatás teljes egésze adóköteles juttatás - a társasági adó alapjánál már nem növelő tétel-, továbbá az üzleti ajándék értékének már nincs felső határa (naptári évtől eltérő üzleti éves adózók esetén ezt az új szabályt a évben induló üzleti év első napjától kell alkalmazni) társasági adóalanyok (egyéni vállalkozók) az erre vonatkozó adót havonta számolják el, vallják be és fizetik meg civil szervezetek esetében továbbra is vannak mentességek, és az üzleti ajándéknak felső korlátja legfeljebb évi 3 alkalommal adott az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett csekély értékű ajándék (fogalma: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás, itt bővebb a juttatói és jogosulti kör) olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás juttatása, melynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnert is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyakra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25%-át) a kifizető részéről magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen jogszabályi előírás alapján átadott termék vagy nyújtott szolgáltatás az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló tv. hatálya alá Oldal 8

9 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Central phone: ha a juttató a kedvezményezett béren kívüli juttatásokból (71. ) az egyedi maximum mértéknél többet ad vagy az összjuttatás az éves maximált Ft-ot meghaladja (nem teljes éves munkaviszony esetén az időarányos összeget), akkor a különbözet a kifizetőnél adózik, de már 27%-os eho fizetés terhe mellett 2) Kifizetőnél adózó kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. ): a kifizetőt 16% jövedelemadó és 10%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az adó alapja a magánszemély által megszerzett juttatás értékének 1,19- szerese, emiatt az effektiv adókulcs az szja-nál 19,04%, és az ehonál 11,9%!!! ezen körön belül a juttatások együttes értéke évi maximum Ft/ fő lehet adhatja: munkáltató, társas vállalkozás kaphatja: munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, valamint ezek közeli hozzátartozói Fajtái: üdülési szolgáltatás a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben, az adóévben személyenként több juttatótól együttvéve - a minimálbér összegét meg nem haladó értékben (ezt kaphatja szakképző iskolai tanuló, hallgató, nyugdíjas és közeli hozzátartozója, valamint elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint adhatja a szakszervezet is),!!! az üdülési csekk juttatásának lehetősége től megszűnt (2011. évi XCVI.tv.) The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-Kártya) számlára utalt, több juttatótól származóan együttvéve, legfeljebb évi forint támogatás, ennek megoszlása: szálláshely kártyaszámlára max Ft, vendéglátás kártyaszámlára Ft, és szabadidő kártyaszámlára max Ft. fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány, havi Ft-ot meg nem haladó értékben, kibocsátója a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 2012 év végéig még melegkonyhás vendéglátóhelyen is fel lehet használni. Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás havi Ft-ot meg nem haladó értékben (ide értve az erre szóló papír alapú és elektronikus utalványt is); a munkahelyi étkeztetésre vonatkozóan szigorú szja törvénybeli előírások vannak, amennyiben egy munkahelyi étkezde ennek nem felel meg, akkor javasolt a SZÉP-Kártya vendéglátás kártyaszámlájának használata.

10 Az adó és járuléktörvények évi változásai 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Pphone: A vállalkozó döntésétől függően akár mindhárom étkezési juttatást kaphatja egyszerre a munkavállaló.!!! internethasználat juttatásának lehetősége megszűnt iskolakezdési támogatás, gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt helyi utazási bérlet (ezt közeli hozzátartozó nem kaphatja) az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó összegben foglalkoztatói hozzájárulások (önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50%-áig, önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30%-áig, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalás a minimálbér 50%-áig) Lakáscélú devizahitelek végtörlesztésére vonatkozó szabályozás: adómentes bevétel a devizahiteles adósnál a megszűnő kötelezettség bizonyos feltételekkel (hatályos től) nem kell alkalmazni a kamatkedvezményből származó adófizetésre vonatkozó előírásokat a munkáltató által a munkavállalójának a végtörlesztéshez nyújtott kamatmentes kölcsönénél (hatályos től), ha az december 31-ig megtörténik (Szja tv. 72 (4) o). Ugyanakkor a 72 (4) f) alapján január 1 után is adható kamatmentes kölcsön, ha a feltételeknek megfelel. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 10 a munkáltató a munkavállaló kölcsönének végtörlesztéséhez adott vissza nem térítendő támogatásából Ft adómentes a munkavállaló számára (ezt az összeget a kölcsönt nyújtó banknak kell közvetlenül befizetni, vagy, ha a munkavállaló már igazoltan befizette a végtörlesztés összegét, akkor a munkavállaló bankszámlájára is utalható ( között adott támogatásokra lehet alkalmazni) A munkáltatónak március 31-ig adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság részére a végtörlesztés céljából munkavállalójának nyújtott kölcsön, ill. A vissza nem térítendő támogatás összegéről (munkavállalóként név, adóazonosító jel feltüntetésével) Egyéb változások: a minimálbér összege január 1-től Ft-ra, míg a garantált bérminimum Ft-ra emelkedik (a csoportos személyszállítás fogalmából kikerült a különjáratra vonatkozó elvárás a külföldi pénznemben keletkezett jövedelmek forintra történő átszámításánál a bevételek mellett ezentúl a kiadásokra is vonatkozik árfolyam választási lehetőség

11 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2. Személyi jövedelemadó Auditing and Consulting Central phone: speciális szabályokat vezetnek be a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából származó bevétel adózására nem kell jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgy átruházásából származó bevételből akkor, ha az abból származó éves bevétel kevesebb mint Ft, vagy a jövedelem nem éri el a Ft-ot külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30%-a adómentes, de legfeljebb az erről szóló kormányrendelet szerinti 15 EUR/napi összeg 3. Általános forgalmi adó Az általános adókulcs 25%-ról 27%-ra emelkedik. (A felülről számított áfakulcs így 20% helyett 21,26% lesz.) Nem változnak a kedvezményes adómértékek (18%, 5%), sem a kedvezményes adómértékek alá eső termékek és szolgáltatások köre. Áttérési szabályok: a 27%-os adómértéket alapesetben azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, melyeknél a teljesítés időpontja január 1. napjára esik vagy azt követi. Időszakos elszámolású ügyletek (58. ) esetén 25%-os adómérték alkalmazandó akkor is, ha az elszámolt időszak még január 1. előtt befejeződik, de az ellenérték január 1. napján vagy azt követően válik esedékessé időszakos elszámolású ügyletek (58. ) esetén, ahol az elszámolt időszak áthúzódik (kezdete január 1. előtti, vége január 1 utáni) és az ellenérték január 1. előtt válik esedékessé, 25%-os adómértéket kell alkalmazni időszakos elszámolású ügyletek (58. ) esetén, ahol az elszámolt időszak áthúzódik (kezdete január 1. előtti, vége január 1 utáni), és az ellenérték január 1. napján vagy azt követően válik esedékessé, úgy kell tekinteni, hogy időarányos részteljesítés történik. A 2011-es részre még 25%- os, míg a 2012-es részre 27%-os adómértéket kell alkalmazni The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: az adómérték-változás miatt a pénztárgépeket és taxamétereket legkésőbb február 29-ig kell átállítatni. Annak megtörténtéig kézi nyugtákat vagy számlákat kell használni. Egyéb változások: Megszűnik a személygépkocsi és egyéb jármű bérbevételére/ lízingbevételére (nyílt végű pénzügyi lízing) vonatkozó áfa levonási tilalom. Levonási joggal a 2012-ben kezdődő elszámolási időszakokra vonatkozó bérleti díj kapcsán élhet először a bérbevevő. Az áfa tv. főszabályára azonban továbbra is tekintettel kell lenni, mely szerint a bérbevevő amennyiben az adott járművet egyaránt használja magán és üzleti célra, akkor az áfa csak az üzleti használat arányában vonható le. (Ennek alátámasztására javasolt pl. útnyilvántartást vezetni.)

12 Az adó és járuléktörvények évi változásai 3. Általános forgalmi adó Auditing and Consulting Pphone: A hatályos szabályok értelmében nem kell önellenőrizni akkor, ha adóalap csökkenés miatt válik szükségessé a korrekció. A módosítás értelmében nem kell önellenőrizni továbbá abban az esetben sem, ha a fizetendő adó csökkenését nem az adóalap csökkenése, hanem pl. egy tévesen alkalmazott adómérték okozta, vagy, ha adó alól mentesített számla korrekciója történik. Az adóhatóság ezentúl honlapján teszi közzé, hogy az ingatlant értékesítő adóalany milyen áfafizetési módot választott ezen ügylete tekintetében, vagyis hogy adókötelessé tételt választott-e vagy az altalános szabályok szerint áfa mentesen értékesít (eddig írásos megkeresésre írásban válaszoltak). Az adóalany (termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója) Áfa törvény szerinti számla kibocsátásra kötelezett abban az esetben is (elegendő egyszerűsített adattartalmú számla is), ha az ügyelet Áfa törvény területi hatályán kívül esik, viszont az adóalany legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedésének helye belföldön van. Elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számla esetében előírás lesz, hogy a számla kibocsátójának be kell szereznie a számlabefogadó beleegyezését. Ettől azonban el lehet térni, ha jogszabály kötelező jelleggel írja elő az elektronikus számlázást. A tárgyi eszköz áfájának megosztására vonatkozó figyelési időszak és hányados számítási módszer változik. Elsőként a december 31-et követően használatba vett eszközökre kell alkalmazni, a már használatban lévőkre lehet. Importszolgáltatásra vonatkozóan kapott előlegnél, amennyiben a teljesítés helye belföld és a vevő az adófizetésre kötelezett, a fizetendő áfát fel kell számítani, majd azonnal levonásba is lehet helyezni, az összesítő nyilatkozatban ezentúl fel kell tüntetni a fizetett és kapott előlegeket is. 4. Helyi adók The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 12 A helyi adók felső határértékei 2012-től: építményadó: Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a (nem változott), telekadó: 200 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a (nem változott), magánszemélyek kommunális adója: adótárgyanként Ft-ról Ft-ra emelkedett, idegenforgalmi adó: 300 Ft személyenként és vendégéjszakánként vagy a szállásdíj 4%-a, helyi iparűzési adó: állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 2%- a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként maximum Ft.

13 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4. Helyi adók Auditing and Consulting Central phone: Egyéb változás: az iparűzési adó alapjának számításánál az alvállalkozói teljesítések kategória mint nettó árbevétel csökkentő tétel önálló kategóriává lép elő, eddig a közvetített szolgáltatásokba volt beépítve, változnak a mentességi feltételek a speciális szervezetekre vonatkozóan. 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás 5.1) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS (1997. évi LXXX. tv.) társas vállalkozónak minősül ezentúl a bt., kkt., és kft. olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha egyébként személyes közreműködésére tekintettel már eleve társas vállalkozónak minősül kikerült a hatálya alól a foglalkoztatót terhelő 27%-os tb járulék, helyette bevezetésre került a 27%-os szociális hozzájárulási adó továbbra is a hatálya alá tartozik: a foglalkoztatotti egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, a nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, az egészségügyi szolgáltatási járulék. A járulék alapja a foglalkoztatott a járulékokat a tényleges jövedelme után fizeti meg The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: a főállású társas- és egyéni vállalkozó a járulékot szintén a kifizetett jövedelem/vállalkozói kivét után köteles megfizetni, azzal az eltéréssel, hogy a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér; az egészségbiztosítási- és a munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább minimálbér másfélszerese a kibővített minimálbér fogalma továbbra is érvényben marad: a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege, ÉS a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetében a teljes munkaidőre garantált bérminimum összege, amennyiben a tevékenységük ellátásához legalább középfokú végzettség szükséges

14 Az adó és járuléktörvények évi változásai 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Pphone: Járulék mértékek a biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék, ha az nem magánnyugdíjpénztári tag 10%; egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5% (itt 1%-os emelés történt) 8,5% megoszlása: 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerő-piaci járulék változás: a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (3%) minden jogviszonyban meg kell fizetnie a biztosítottnak (eddig ha volt legalább heti 36 órás munkaviszonya, akkor a többi jogviszonyában már nem kellett vonni a jövedelemből); meg kell fizetni továbbá ezentúl a végkielégítés, jubileumi jutalom és szabadságmegváltás után is amennyiben a biztosított magánnyugdíjpénztári tag, a tagdíj mértéke 10%, ezt 2012-ben még mindig az állami nyugdíj alapba kell teljesíteni. Beadási és befizetési határidő a tárgyhónapot követő hő 12-e marad. a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó esetén az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege Ft-ra emelkeedett (5.100 Ft-ról) foglalkoztatotti járulékfizetési felső határ: Ft/nap Átmeneti rendelkezés: január 10-ig kifizetett jövedelmekre melyek a december havi bevallásban vannak feltüntetve - még a 2011 évi szabályokat kell alkalmazni. 5.2) SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS BÉRKOMPENZÁCIÓ A szociális hozzájárulási adó a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulási kötelezettség, ennek fejében állami ellátás, támogatás nem vehető igénybe. The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Az adó alanya: a kifizető a foglalkoztatottak után; a főállású egyéni és társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő önmaga után. Az adó alapja kifizető esetén a foglalkoztatott részére kifizetett bruttó jövedelem, főállású társas- és egyéni vállalkozó esetén a kifizetett jövedelem/vállalkozói kivét, de havonta legalább a minimálbér 112,5%-a (mentes időszakok táppénz, gyes, stb.- ugyanúgy figyelembe vehetők, mint a korábbi tb-járulék számítása során). Oldal 14

15 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Central phone: a Tbj. szerinti minimálbér fogalmat kell itt is használni, minimálbér vagy legalább középfokú végzettség esetén garantált bérminimum. Számított adó: az adó alapjának 27%-a. Fizetendő adó = számított adó, csökkentve az adókedvezmények összegével. Bevallás és megfizetés: az adóhatóság felé a tárgyhónapot követő 12-ig. Adókedvezmények: A.) a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény (lásd 8.8 pont) jogosultsági feltételek: a kifizető az elvárt béremelést kizárólag bér formájában valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta a kedvezmény az adóév egészében igénybevehető, azonban kizárólag azokra a hónapokra, ahol a béremelés megvalósult folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló: november 1-től a kedvezményt érvényesítővel (vagy annak kapcsolt vállalkozásával) munkaviszonyban állt olyan magánszemély után, aki november 1-től december 31-ig nem állt munkaviszonyban a kifizetővel szintén igénybe vehető kedvezmény, azonban itt nincs elvárt béremelés kedvezmény alapja: bruttó munkabér kedvezmény mértéke 2012 évre havonta: havi max bruttó Ft-os bér esetén a bér 21,5%-a, de legfeljebb Ft bruttó Ft-nál nagyobb bér esetén a Ft-ot csökkenteni kell a Ft-on felüli bruttó bér 14%-ával (ezzel a kedvezmény bruttó Ft-nál már elfogy) B.) Karrier-Híd program adókedvezménye The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. Közszférából kikerült magánszemélyek vállalkozói szférában történő továbbfoglalkoztatása utáni kedvezmény. A magánszemélynek a jogosultságát egy erre vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia. A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address:

16 Az adó és járuléktörvények évi változásai 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Pphone: C.) szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény (2013. január 1-től) FEOR főcsoportjába tartozó foglalkozások pl: takarítók és kisegítők, rakodómunkás, utcaseprő, parkolóőr, konyhai kisegítő. A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér legfeljebb a minimálbér 9%-a. Egy munkavállaló után érvényesíthető egyszerre klféle START kedvezmény és a jelen kedvezmények valamelyike is egyszerre maximum két jogcím -, így előállhat az a helyzet, hogy a kedvezmény magasabb, mint a számított adó. Ekkor a kifizetőt visszatérítés illeti meg. 5.3.EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A) 27%-os eho terheli az összevont adóalapba tartozó olyan jövedelmet, mely után nem kell egyéni járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összegét az Szja tv ban szereplő egyes meghatározott juttatásokat; eltérés: a béren kívüli juttatások Ft feletti része után fizetett 27% ehoból levonható a már megfizetett 10%-os eho, ez utóbbi 27%-os ehot az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani. b) 14%-os eho terheli az alábbiakat válallkozásból kivont jövedelem (Szja tv. 68. ) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv. 65/A. ) The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - osztalék (Szja tv. 66. ), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. ), mentes azonban a tőzsdei értékpapírok után fizetett osztalék árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. 67. ) ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg (Szja. tv. 16. (1)) mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyban fizetett egészségbiztosítási járulék és az előzőek összege el nem éri a forintot. c) ÚJ: 10%-os eho terheli az Szja tv ban szereplő kifizetői béren kívüli juttatásokat Oldal 16

17 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Central phone: ) REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS A rehabilitációs hozzájárulás 2011 évhez képest nem változott, mértéke Ft/fő/év. Járulékot a 25 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeknek kell fizetni (korábban 20 fő volt), a létszám 5%-a után, amelyből levonható marad a megváltozott munkaképességű foglalkoztatotti létszám. 5.5) SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról az Országgyűlés november 21-én egy új törvényt fogadott el (száma: évi CLV), ezzel a korábbi évi LXXXVI. Hatályát vesztette. Az új törvény január 1-én lép hatályba. a kötelezettek köre nem változott: többek között gazdasági társaság, ügyvédi iroda, egyéni vállalkozó, egyéni cég hozzájárulás alapja: a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: hozzájárulás mértéke: a járulékalap 1,5%-a (=bruttó kötelezettség) a hozzájárulás teljesíthető: középfokú oktatásban gyakorlati képzés szervezésével, felsőfokú oktatásban gyakorlati képzés és szakmai gyakorlat szervezésével. Az a hozzájárulásra kötelezett aki nem, vagy részben szervez gyakorlati képzést, a fennmaradó kötelezettségét az állami adóhatósággal kell elszámolnia. (Megszűnik mint lehetőség a saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása és az intézményeknek nyújtott fejlesztési támogatás.) A gyakorlati képzést szervező a bruttó kötelezettségéből nem a képzés tényleges költségeit vonhatja le, hanem 2012 év vonatkozásában Ft/fő/év alapnormatívát egy külön kormányrendeletben meghatározott gyakorlati képzési normatíva figyelembevételével (=csökkentő tétel). Az alapnormatíva évenkénti érvényes összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. a hozzájárulás elszámolása (bevallás elektronikusan, befizetés, esetleges visszaigénylés) kizárólag az állami adóhatósággal történik előleg fizetés: havonta, az év hónapjára, a tárgyhót követő hó 12-ig, mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a csökkkentő tétel az előlegnél időarányosan figyelembe vehető

18 Az adó és járuléktörvények évi változásai 5. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás Auditing and Consulting Pphone: elszámolás tárgyévet követő év február 25-ig: szakképzési hozzájárulás alapja, éves bruttó kötelezettség, csökkentő tételek, éves nettó kötelezettség bevallása, az éves nettó kötelezettség és az előlegek közötti különbözet rendezése átmeneti rendelkezések naptári éves adózó esetében a évre vonatkozó hozzájárulást 2012-ben a december 31-én hatályos szabályozás alapján kell elszámolni, bevallani, befizetni naptári évtől eltérő üzleti éves adózó esetén a évben kezdődő üzleti év vonatkozásában két elszámolást kell készíteni az üzleti év első napjától december 31-ig terjedő időszakról időarányosan a december 31-én hatáyos szabályok szerint február 25-ig soron kívüli bevallásban (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felé vagy állami adóhatóság felé; saját munkavállaló képzési költségének elszámolása esetén a munkaügyi központ felé is) január 1-től az üzleti év végéig az új szabályozás szerint az állami adóhatóság felé. Az átmeneti rendelkezésekben további eligazítás található a gyakorlati képzést szervezőkre vonatkozóan a megkötött megállapodások és szerződések tekintetében. 6. Számviteli törvény The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. A gazdálkodónak a könyvvezetés és a beszámoló készítése során alkalmaznia kell a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat. Jelenleg is folyamatban van a magyar nemzeti számviteli standardok kidolgozása. Anyavállalatnak nem minősülő e törvény alapján - konszolidálásba bevont vállalkozás is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha a nyilvántartásai alapján biztosítani tudja a konszolidált beszámolóhoz szükséges információkat az anyavállalat részére. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 18

19 Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 6. Számviteli törvény Auditing and Consulting Central phone: Sajátos egyszerűsített éves beszámoló (98/A. )-val kapcsolatos változások: konkretizálták a határértékeket (két egymást követő üzleti évre vonatkozóan, bármely kettő nem haladja meg): a) a mérlegfőösszeg a 65 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 130 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. számviteli politikáját egyetlen, a könyvvezetéssel és a beszámolókészítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor alkalmazhatja a társasági adó törvényben szereplő leírási kulcsokat üzleti éve a naptári évtől nem térhet el The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following address: IFRS alapján összeállított konszolidált beszámolókat csak IFRS szakterületen regisztrált könyvviteli szolgáltatók, valamint IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók állíthatnak össze, valamint csak IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók hitelesíthetnek. (2014. január 1-től kezdődően, elsőként a 2014-ben induló üzleti évben). Az üzleti év mérleg-fordulónapjának megváltoztatása minden vállalkozás számára (ide nem értve a hitelintézeteknek, pénzügyi vállalkozásoknak vagy biztosítóintézeteknek minősülő vállalkozókat) az előírt feltételek mellett, a saját döntése alapján válik lehetővé. A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni. A névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel előjelének megfelelően az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával. (Eddig a rendkívüli eredmény számlákon kellett átvezetni a bevonást.) Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során a vállalkozó számviteli politikában rögzített döntése alapján alkalmazható az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam is.

20 Az adó és járuléktörvények évi változásai 6. Számviteli törvény Auditing and Consulting Pphone: Az év végi leltározásról szóló 69. -t újrafogalmazták és egyértelműsítették: Egyértelművé teszik, hogy a vállalkozás bármilyen nyilvántartást vezet év közben köteles minden évben a leltárba bekerülő adatok valódiságát a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai közötti egyeztetéssel ellenőrizni. Az a vállalkozás, amely a folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, nem köteles a leltárban szereplő adatokat tételes mennyiségi felvétellel ellenőrizni, azonban legalább háromévente ilyenkor is kötelező legalább egy alkalommal a tételes mennyiségi leltárfelvétel. A főkönyvi könyvelés és az analitika közötti egyeztetést ilyen esetben is évente kell végrehajtani. Ha a vállalkozó mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról a leltár összeállítását megelőzően leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel kell alátámasztania. (Árukészlet vonatkozásában az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is lefolytatható a mennyiségi felvétel, a leltárdifferenciával azonban minden esetben a mérleggel lezárt üzleti év eredményét kell módosítani.) Adófizetési kötelezettségként kell ezentúl kimutatni az adóbevallásban szereplő társasági adó és eva mellett a külföldön fizetett/fizetendő adót is. (Ez utóbbi eddig egyéb ráfordítás volt.) The material contained in this alert is provided for comprehensive analysis of each item described. taking) any action, readers should seek professional advice specific to their omissions taken in reliance upon the contents of this alert. receive Tax & Legal Alert, please write to the following a d d r e s s : p a - Oldal 20 A számviteli törvény ának módosítása kiegészíti a könyvviteli szolgáltatási tevékenység engedélyezésének feltételeit: a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelemben megjelölt szakterületen a számviteli törvényben előírt továbbképzési kötelezettséget kell majd teljesítenie december 31-ét követően. Változnak a határidők: sajátos beszámolási kötelezettség esetén előtársaság, devizanemek közötti áttérés a beszámoló elkészítésének határideje az esemény bekövetkeztétől számított harmadik hónap utolsó napja (eddig 90 napon belül szerepelt) éves beszámoló letétbe helyezése mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig esedékes (eddig 150 napon belül volt), konszolidált éves beszámolóé mérlegfordulónapot követő hatodik hónap utolsó napjáig esedékes (eddig 180 napon belül volt) a beszámolóra, üzleti jelentésre, leltárakra, főkönyvi kivonatra vonatkozó megőrzési kötelezettség 10 évről 8 évre csökken

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okl. adószakértő Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % ( 20 % 21,26 %) Dzsibuti 33 % St Lucia sziget 40 %

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület 2012. 2012. A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont]

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben