A FAGOTTJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FAGOTTJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs:"

Átírás

1 A FAGOTTJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései A képzés folyamán a hallgatók megismerkednek saját hangszerük kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. 2. A tantárgy programja A hangszer kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és a mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke Meizl Ferenc: A fafúvós hangszerek módszertana (fıiskolai jegyzet) Oromszegi Ottó: A basszus pásztorsíptól a fagottig Angehöfer-Seltman: Das Fagott

2 A FURULYAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A hallgató ismerje meg a furulya sajátos oktatástechnikáját korabeli metodikai munkák és a XX. század számos újításának segítségével. A megszerzett ismereteket tudja alkalmazni a hangszer tanításában. Ezen kívül a képzés ideje alatt ismerjék meg a hangszerünk irodalmának legfıbb területeit, nem csak elıadói szempontból, hanem metodikai aspektusból is. 2. A tantárgy tartalma A tantárgy keretein belül a hallgató megismeri a helyes hangszertartás, a megfelelı levegıkezelés, a különbözı hangindítási formák és dinamikai árnyalások tanításának módszereit, és mindezek anatómiai, élettani és lélektani hátterét. A furulya irodalmának korszak és mőfajbeli csoportosítása révén lehetıséget kapnak arra, hogy átfogó képet alkothassanak a repertoár összességérıl. A zenemővek hanganyaggal való illusztrálása együtt jár a legismertebb elıadómővészek megismerésével. A felvételek jó lehetıséget biztosítanak a zenei stílus változásainak megismerésére, elemzésére. Mivel jelenleg az elvárhatóhoz képest csekély a szakképzett furulyatanár, ezért szükséges, hogy a végzett hallgatók részt tudjanak vállalni a tanártovábbképzés és felnıttoktatás programjaiban, képzésük során pedig a legmagasabb szintő szakmai-gyakorlati és elméleti oktatásban részesüljenek. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A hangszertartás és a légzéstechnika anatómiai hátterének megismerése, mindezen ismeretek alapos áttekintése korabeli, és 20. századi metodikai kiadványok alapján. Kollokvium: tételsor alapján részletes beszámolási kötelezettség 2. szemeszter A hangindítás és a hangképzés anatómiai hátterének megismerése, mindezen ismeretek alapos áttekintése korabeli és 20. századi metodikai kiadványok alapján. Ebben a szemeszterben külön figyelmet kell fordítani a zenetanulás lélektani vetületeire is. Kollokvium: tételsor alapján részletes beszámolási kötelezettség 3. szemeszter A furulya irodalom 1750-ig született alkotásainak áttekintése, rendszerezése. A korabeli metodikai munkák kapcsolatai az egykori és a mai interpretációval. Kollokvium: tételsor alapján részletes beszámolási kötelezettség 4. szemeszter A furulya irodalom 1750 után született alkotásainak áttekintése, rendszerezése. A 20. századi metodikai munkák kapcsolatai az egykori és a mai interpretációval.

3 Kollokvium: tételsor alapján részletes beszámolási kötelezettség, melynek elıfeltétele egy legalább 5 oldalas dolgozat elkészítése, mely a metodika és a repertoár kapcsolatáról szól, valamely szőkebb zenetörténeti korszakra vetítve. 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke Walter von Hauwe: The modern recorderplayer Hans Ulrich Staeps: Unterweisung im Blockflötespiel Helmut Mönkelmeyer: Handleitung für das spiel der Blocflöte Marianne Lühti: Die Altblockflöte; Ein methodiescher Lehrgang Ferdinand Conrad: Die Blockflöte Edgar Hunt: The Recorder and Its Music Johann Joachim Quantz: Versuch einer Anweisung Bali János: Furulya Mőjegyzékek, interneteskottatárakkatalógusai (imslp)

4 A FUVOLAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A képzés folyamán a hallgatók ismerjék meg saját hangszerük fejlıdéstörténetét, az egyes típusokhoz kapcsolódó repertoárt. Sajátítsák el a hangszerkezelésének fizikai, fiziológiai alapjait, a hangszerjáték elemeit, a színvonalas mővészi elıadás feltételeit. 2. A tantárgy tartalma A hangszer kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai, valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A hangszer felépítése, karbantartása, akusztikai tulajdonságai, a fúvástechnikához kapcsolódó anatómiai ismeretek, szájtartás, légzés, hangszertartás, hangindítás és hangképzés. 2. szemeszter Lélektani vonatkozások: a gyakorlás módszertana, lámpaláz, koncentráció, felkészülés koncertekre. A különbözı hangszermetodikák ismertetése szemeszter A hangszer fejlıdéstörténete az egyes hangszertípusokhoz kapcsolódó repertoárral. A számonkérés módja: kollokvium Évközi írásbeli beszámoló, félévenként szóbeli vizsga. 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke Quantz: Fuvolaiskola Kerényi: Az éneklés mővészete Gregor Widholm: SkriptumzuAkustik der Musikinstrumente MalteBulba: Lehredeinen Körper zuspielen Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk Sandy Adam: Szupertüdı, erı és légzéskontroll napi 5 percben

5 A GITÁRJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tantárgy általános és specifikus követelményei A tantárgy tanításának célja: a hallgató ismerje meg saját hangszerének specifikus mőködési elveit és tudja azt mővészi szinten mővelni. 2. A tantárgy tartalma A gitár kialakulásának története, megismerve a hangszer ıseit: a reneszánsz és barokk lantot, valamint a vihuelát, ezek felépítését, hangolásukat és játékmódjukat, valamint az anatómiai feltételeket. A gyakorlás megtervezése, és kivitelezésének tervezett programja. 3. A tantárgy szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter Hazánkban használatos gitáriskolák megismerése, összehasonlítása. Anatómiai ismeretek, a hangszerjáték élettani és pszichikai feltételei. A gitár tartása (zsámoly-combtámasz), a jobb kéz beállítása (pengetı kéz), tenyérbe pengetés egy húron, húrváltás, arpeggio gyakorlatok, a körömjáték alapjai, köröm formák és lehetıségeik, tenuto, staccato, portato pengetési módok: apoyando, tirando. 2. szemeszter A bal kéz beállítása, tenyér és ujj pozíciók, hüvelykujj, az ujjak formájának elhelyezkedése. A gitár akusztikája. Akkord fogások, kis és nagy barré fogások a mutató ujjal, technikai legato (kötés), tág fogások, glissando, üveghangok, rasguado, etouffé, percussion, pizzicato. Memória, interpretáció. Számonkérés módja: Kollokvium 4. Kötelezı és ajánlott irodalom jegyzéke Szendrey-Karper László: A gitárjáték módszertana Abel Carlevaro: Serie Didactica para Guitarra Emilio Pujol: Escuela rezonada de la guitarra Francisco Tarrega: Modern technica para guitarra Dionisio Aguado: Metodo de Guitarra Jiři Jirmal: Základy kytarové techniky

6 A GORDONJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: Az osztatlan képzés 10 féléves tanulmányi idejében feltétlenül az elsı 2 szemeszter a hangszermetodika, mert a késıbbiekben erre épül a szakmódszertan (didaktika, anyagismeret) tantárgy. Így a szemeszterre esedékes a tantárgy repertoárismeret része. A GORDONJÁTÉK MÓDSZERTANA (I.-II. SZEMESZTER) 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései A tantárgy tanításának célja: a képzés folyamán a hallgatók megismerkednek saját hangszerük kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. 2. A tantárgy tartalma A gordon kialakulásának történelmi háttere, a barokk és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai valamint technikai ismeretek megszerzése. A hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter - hangszertörténet - a technika fogalma anatómiai ismeretek / fül, kar, izmok/ - hangszertartás - balkéztartás, billentés, nyújtások, fekvésjáték - ujjrendek a különbözı fekvésekben - vibrato - az intonációról Beszámoló: dolgozat, kollokvium 2. szemeszter - a vonó története - a vonó tartása - a hangképzés paraméterei, specifikumai a nagybıgın - vonásnemek - pizzicato-játék - az interpretációról - a zenei memória Beszámoló: dolgozat, kollokvium 4. A kötelezı és ajánlott irodalom jegyzéke Bordás Tibor: Nagybıgık és nagybıgısök (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.) Leopold Mozart: Hegedőiskola Mágus, Bp I. Galamian: A hegedőjáték és tanítása Zenemőkiadó, Budapest Gerle Róbert: A hegedőgyakorlás mővészete Zenemőkiadó, Bp G.G. Neuhaus. A zongorajáték mővészete Budapest, 1961.

7 REPERTOÁRISMERET (III.-IV. SZEMESZTER) 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései A gordonirodalom meghatározó alkotásairól átfogó kép kialakítása beillesztve a zenei korszakokba mőfajok szerint csoportosítva. A hallgatók a nagybıgı-repertoárra irányuló mőveltségi igényének elmélyítése. A zenekari és kamarazenei irodalom nagy gordon-állásainak meghallgatása, tanulmányozása. A zenemővek hanganyaggal való illusztrálása során a nagybıgı reprezentáns elıadómővészeinek megismertetése. 2. A tantárgy tartalma Az órák elemzéssel, zenehallgatással és hangszeres játékkal telnek. A hallgatók a meghatározott tananyagon kívül önálló elemzı feladatokat is kapnak. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 3. szemeszter A Bach csellószvitek nagybıgı átiratainak elemzése, a szemeszterben tanult szvit-tétel elemzése. XX. századi és kortárs magyar elıadási darabok elemzése. A nagybıgı nagy elıadói. A romantikus szimfonikus és kamarairodalom nagybıgıállásai. 4. szemeszter A nagybıgı versenymővek zenei korszakok szerinti tanulmányozása. Kamarazenei szonáták. Beethoven szimfóniák nehezebb állásainak tanulmányozása. Kortárs nagybıgımővészek itthon és a világban. A hallgatók a vizsgaanyagukból választott darabot írásban elemzik. Beszámoló mindkét szemeszterben: 2-3 oldalas dolgozat + kollokvium 4. A kötelezı illetve ajánlott irodalom jegyzéke Bordás Tibor: Nagybıgık és nagybıgısök

8 A GORDONKAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: Az osztatlan képzés 10 féléves tanulmányi idejében feltétlenül az elsı 2 szemeszter a hangszermetodika, mert a késıbbiekben erre épül a szakmódszertan (didaktika, anyagismeret) tantárgy. Így a szemeszterre esedékes a repertoárismeret tantárgy. A GORDONKAJÁTÉK MÓDSZERTANA (I. - II. SZEMESZTER) 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzése A képzés folyamán a hallgatók megismerkednek saját hangszerük kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. A kiinduló szempont a tónusos hang, a zenei kifejezés legfontosabb eszköze, ami a gordonkajáték fı specifikuma, és a hangszerjáték mechanikájának minden elemével kapcsolatban áll. 2. A tantárgy tartalma A gordonka kialakulásának történelmi háttere, a barokk és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és a mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai valamint technikai ismeretek megszerzése. A hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A metodika tárgya; Csellóiskolák, a magyar csellóiskola áttekintése; Hangszertörténet; A hangszer fizikája; Anatómia ismeretek; A hangszerjáték élettani és pszichikai feltételei; Hangszeres mozgások, testhelyzetek, gordonkatartás; A balkéz tevékenységei: billentés, húrváltás, nyújtások, fekvésjáték, vibrato; A hüvelykujjfekvés; A skálázásról; Az intonációhoz kapcsolódó akusztikai ismeretek, az intonáció; Üveghangok; Helyes ujjrendek kialakítása. 2. szemeszter A vonó története; Vonóvezetés alapvetı tényezıi; A vonó tartása; A vonóváltás; A hangképzés technikai tényezıi; Vonások; detaché-legato, martellé-staccato, spiccato-saltato; richoché; Húrváltás, akkordjáték, arpeggio; A helyes vonóbeosztás; A helyes vonások kialakítása; Pizzicato-játék; Memória; Interepretáció; A gyakorlásról. Beszámolás: mindkét szemeszterben egy 3-4 oldal terjedelmő dolgozat elkészítése; kollokvium 4. A kötelezı illetve ajánlott irodalom jegyzéke Lengyel Endre, Pejtsik Árpád: A gordonkajáték módszertana Tankönyvkiadó, Bp Polifon könyvtár 7. füzet (zenemővészeti fıiskolák belsı használatára) Dr.Sebestyén Sándor: A gordonkajáték technikájának elemzése Schiffer Adolf: A gordonkajáték metodikája H. Becker: A gordonkajáték mechanikája és esztétikája P. Tortelier: How I play,how I teach G. Mantel: Mozgáselvek, mozgásformák Egy metódus a vonósjáték gyakorlására

9 D. Alexanian: A gordonkajáték elmélete és gyakorlata V. Sazer: Új technikák a gordonkajátékban valamint: Dr. Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk? G. G. Neuhaus: A zongorajáték mővészete A hegedő-módszertani irodalom mővei: Leopold Mozart: Hegedőiskola Rados Dezsı: Methodika jegyzet Dr. Szende Ottó: A hegedőjáték élettani alapjai Ivan Galamian: A hegedőjáték és tanítás alapjai Bloch József: A hegedőjáték Havas Kató: A hegedőjáték új megközelítése Tizenkét órás hegedőkurzus (A hegedőjáték új megközelítése alapján) Lámpaláz Gerle Róbert: A gyakorlás mővészete Yehudi Menuhin: 6 hegedőlecke REPERTOÁRISMERET (III. - IV. SZEMESZTER) 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései Egy átfogó kép kialakítása a gordonkairodalom meghatározó alkotásairól a zenei korszakok és mőfajbeli csoportosításuk révén. A hallgatók irányuló mőveltségi igényének elmélyítése a csellórepertoárt illetıen. A zenekari és kamarazenei irodalom nagy gordonka-állásainak meghallgatása, tanulmányozása. A zenemővek hanganyaggal való illusztrálása során a gordonka reprezentáns elıadómővészeinek megismertetése. 2. A tantárgy tartalma Az órák elemzéssel, zenehallgatással, és hangszeres játékkal telnek. A hallgatók a meghatározott tananyagon kívül önálló elemzı feladatokat is kapnak. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 3. szemeszter A gordonka irodalom nagyívő áttekintése A kezdet: Gabrieli ricercare-októl a korabarokk szonátákig Bach csellószvitjei: Források, Felépítése; Elıadói gyakorlat, A 18. századi vonókezelés; Artikuláció; A vibrato, a dinamika kérdése,díszítések, akkordjáték; Scordatura, violoncello piccolo, A Bach csellószvit kiadványok A zenekari repertoárból ismerkedés a Bach passiók gamba-szólóival Bach gambaszonáták Korunk gambajátékosai Vivaldi csellóversenyek Preklasszika: Boccherini, C. Ph. E. Bach csellóversenyei A continuo játék és ennek gyakorlása Haydn csellóversenyei: Vonókezelés a klasszikus korban; Vibrato kérdése, díszítések 4. szemeszter Beethoven csellóra írt mővei A francia csellóiskola kezdeti korszaka (Duport fivérek, stb.) A klasszikus zenekari repertoárból ismerkedés a cselló-állásokkal Romantikus cselló-zongora szonáták (F. Schubert, E. Grieg, F. Mendelssohn, J. Brahms, S. Rahmanyinov stb.)

10 Romantikus elıadási darabok (R. Schumann, A. Dvorak, G. Fauré, D. Popper, M. Reger stb.) A romantikus elıadás jellegzetességei Válogatás a kor kamarazenei cselló-szemelvényeibıl, ezek áttekintése Romantikus versenymővek (R. Schumann, A. Dvorak, P. Csajkovszkij, C. Saint-Saens, E. Lalo stb.) A XIX. és XX. század elsı felének nagy elıadói (D. Popper, K. Davidov, P. Fournier, A. Navarra, P. Casals) Válogatás a kor zenekari szemelvényeibıl, ezek áttekintése A 20. század csellóirodalmának feldolgozása (C. Debussy, D. Milhaud, A. Honegger, D. Sosztakovics, S. Prokofjev, Kodály Zoltán stb.) A XX. század második felének elıadói Kortárs elıadók Számonkérés módja: Szemeszterenkénti vizsga zene-felismeréssel. Az év folyamán egy alkalommal 2-3 oldal terjedelmő mőelemzés. 4. A kötelezı ill. ajánlott irodalom jegyzéke Az elemzésre kerülı mővek kotta- és hanganyaga. Margaret Cambell: Great Cellists Georg Piatigorsky: Csellóval a világ körül Casals: Öröm és bánat Polifon könyvtár 7. kötet

11 A HARSONAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései A képzés folyamán a hallgatók megismerkednek saját hangszerük kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. 2. A tantárgy tartalma A hangszer kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és a mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Hollós: Rézfúvós hangszerek ismerete Kerényi: Az éneklés mővészete Gregor Widholm: SkriptumzuAkustik der Musikinstrumente Philip Farkas: A rézfúvás mővészete MalteBulba: Lehredeinen Körper zuspielen Davies: Szuper tüdıerı légzıgyakorlatok Colin: Completmethod Schlossberg: Mindennapi gyakorlatok Stamp: Warmupstudies

12 A HEGEDŐJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: Az elsı 2 szemeszter a hangszermetodikával foglalkozik, mivel a késıbbiekben erre épül a szakmódszertan tantárgy. Így a szemeszterre esedékes a tantárgy repertoárismeret része. A HEGEDŐJÁTÉK MÓDSZERTANA (I.-II. SZEMESZTER) 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései Semmiféle tanulás nem képzelhetı el metodikai vezérelvek nélkül. /Galamian/ A hallgatók megismerkednek a hegedő kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hegedőjáték elemeivel, a színvonalas elıadás feltételeivel. 2. A tantárgy tartalma A hegedőjáték metodikája a hegedőjáték elméleti vizsgálata és megismerése. Rugalmas és általános alapelveket fogalmaz meg. A hegedőjátékkal összefüggı társtudományok /anatómia, élettan, pedagógia, pszichológia, fizika, zenetörtén, stb./ ismeretében vizsgálja és részterületekre bontja a hegedülés összefüggı folyamatait, megismertet a hegedőjáték specifikumaival. Elısegíti a zene érdekét legjobban kiszolgáló természetes és könnyed hangszerkezelést. A hangszerjáték mechanizmusainak elemzı vizsgálatával tudatosítja a már automatikussá vált hangszeres cselekvések, mozgások zenei és technikai hátterét, ok-okozati összefüggéseit, ezzel segíti az eredményesebb tanulást, gyakorlást és a mővészi elıadást. 3. A tantárgy szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A módszertan fogalma, szerepe, célja, alapelvei. A hegedő és a vonó eredete, fejlıdése. A hegedőkészítés tradíciói, híres hegedőkészítık. A hegedőiskolák kialakulása. Híres hegedőiskolák, mesterek és tanítványok. A hegedő akusztikája, fizikai ismeretek. A hangszerjáték anatómiai, élettani háttere. Anatómiai és élettani alapfogalmak. A mozgás fogalma, a mozgatórendszer fı elemei. Testtartás Hangszeres testtartás, mint speciális testtartás. A hegedőtartás legfontosabb tényezıi. A hegedőtartás fejlıdése. Az egyensúly megteremtése, a hegedő elhelyezése. A bal kar, csukló, kézfej, ujjak helyzete. A bal kéz szerepe, mozgásai I. A billentés fogalma, feltételei, fı szakaszai. A helyes billentés technikája, jellemzıi. Billentésfajták, csoportosításuk / Rados, Menuhin, Galamian/. Az intonáció

13 Az intonáció fogalma, folyamata, fı összetevıi, feltételei. Díszítések A trilla fogalma, a trilla-játék alapelvei, jellemzıi. A trilla gyakorlása, leggyakoribb hibák. Az elıke és az utóka, egyéb díszítések. A bal kéz mozgásai II. Fekvésjáték, fekvésváltás fogalma, célja, feltételei, alapelvei. A fekvésváltás típusai, csoportosításuk. A fekvésváltás gyakorlása, a leggyakoribb hibák. A skála szerepe, célja, gyakorlása. Az ujjgyakorlatok szerepe, célja, feltételei. Bal kar húrváltás Kettısfogások Kettısfogás-típusok, a kettısfogás feltételei, jellemzıi. A vezetı-ujj fogalma. Kettısfogások gyakorlása, leggyakoribb hibák. A bal kéz speciális használata, a virtuóz balkéz-technikához kapcsolódó elemek. Természetes és mesterséges üveghangok Bal kéz pizzicato Kromatikus glissando Az ujjrend Az ujjrend-választás zenei és technikai szempontjai, alapelvei. Ujjrend-újítások A vibrátó fogalma, szerepe, jellemzése, feltételei, típusai. A jó vibrátó jellemzıi. A vibrátó gyakorlása, gyorsítása, lassítása. Leggyakoribb hibák. Számonkérés módja: órai dolgozat írása, kollokvium 2. szemeszter A jobb kéz feladata, általános jellemzése. A rugórendszer. A vonókezelésben elıforduló alapvetı fizikai mozgások. A hangképzés célja, alapja Fı tényezıi: sebesség, súly, megszólaltatási pont. A hang jellege és színe. A son filé. A hangképzés hibái. A vonótartás fejlıdése / Flesch / Az alap v. semleges vonótartás. Az ujjak szerepe, feladataik. A vonóvezetés paraméterei. Az egyenes vonóvezetés. Vonórészek, vonószakaszok jellemzıi. A vonó indítása. Vonóváltás Húrváltás Kettısfogás- és akkordjáték. Tört, nem-tört, fordított akkordok. Vonásnem fogalma, vonásnemek felosztása / Galamian/ Alapvonás: detaché Legato Rövid vonások Martelé-staccato /zenei marcato, sforzato, fp/

14 Spiccato-saltato-repülıstaccato Ricochet, vegyes vonások A vonások kialakítása, célja. A bevonásozás szempontjai. A vonóbeosztás. A gyakorlás célja, feltételei, általános jellemzıi. A helyes gyakorlás technikája. A gyakorlás szakaszai és feladatai. A skála szerepe, célja, gyakorlása. Az ujjgyakorlatok szerepe, célja, feltételei. A lapról olvasás A zenei memória, memorizálás A koncentráció Számonkérés módja: házi dolgozat írása 4-5 oldal terjedelemben, kollokvium 4. Kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke Ivan Galamian: A hegedőjáték és tanítás alapjai Rados Dezsı: Metodika jegyzet Havas Kató: A hegedőjáték új megközelítése Havas Kató: Lámpaláz Havas Kató: Tizenkét órás hegedőkurzus Leopold Mozart: Hegedőiskola Auer Lipót: A hegedőjáték, ahogy én tanítom Klaus Eichholz: A vonóvezetés mővészi aspektusa Yehudi Menuhin: Életreceptek Yehudi Menuhin: 6 hegedőlecke Dr. Szende Ottó: A hegedőjáték élettani alapjai Bloch József: A hegedőjáték Dr. Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk? Gerle Róbert: A gyakorlás mővészete Parlando /Bronyin-kurzus/ Parlando /Bronyin-kurzus/ REPERTOÁRISMERET (III. IV. SZEMESZTER) 1. Általános és specifikus célkitőzések A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a hegedőirodalom legfontosabb alkotásait. Hangsúlyt fektetünk a ritkábban hallható illetve kevéssé játszott mővek bemutatására, kiemelkedı elıadómővészek megismertetésére is. Cél az érdeklıdés felkeltése és fenntartása. 2. A tantárgy tartalma A két szemeszter alatt áttekintjük a hegedőirodalmat a barokk alkotásoktól kezdve a XX. századi és kortárs mővekig. A feldolgozandó anyag korszak és mőfajbeli csoportosítása révén a hallgatók lehetıséget kapnak arra, hogy átfogó képet alkothassanak hangszerük irodalmáról. A zenemővek hanganyaggal való illusztrálása ugyanakkor együtt jár a legismertebb elıadómővészek megismerésével. A felvételek továbbá jó lehetıséget biztosítanak az interpretációtörténet stílusbeli változásainak megismerésére, elemzésére. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja: 3. szemeszter Barokk hegedőirodalom: Corelli, Händel, Tartini szonáták, Bach szólószonáták, -partiták, hegedőversenyek, Telemann szólófantáziák, Vivaldi szonáták és hegedőversenyek

15 Klasszikus hegedőirodalom: Haydn, Mozart, Beethoven hegedőversenyek; Mozart egytételes darabjai hegedőre és zenekarra; Mozart, Beethoven szonáták Nagy hegedővirtuózok mővei: Paganini, Ernst, Hubay, Kreisler, Sarasate, Vieuxtemps, Wienawsky, Ysaÿe darabok 4. szemeszter Romantikus hegedőirodalom: Brahms, Bruch, Csajkovszkij, Chausson, Dohnányi, Dvořak, Elgar, Glazunov, Goldmark, Lalo, Mendelssohn, Saint-Saëns, Schumann, Sibelius, hegedőversenyek; Brahms, Schubert, Schumann, Grieg szonáták hegedőre és zongorára; Liszt mővek hegedőre és zongorára stb. XX. század: Bartók, Berg, Hacsaturján, Prokofjev, Sosztakovics, Szymanowski, Sztravinszkij, Walton, hegedőversenyek stb; Debussy, Ravel, R. Strauss, Weiner, szonáták; Bartók szólószonáta, hegedőzongora szonáták, rapszódiák, Schnittke hegedőmővek Kortárs magyar szerzık mővei: Csemiczky, Kocsár, Láng, Ligeti, Orbán, Petrovics, Szunyogh mővek Számonkérés módja: írásbeli vizsga mindkét szemeszter végén. 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Elsısorban a feldolgozásra kerülı mővek kottaanyaga, hang-, DVD- és videofelvételei. Ajánlott irodalom: Pándi Marianne: Hangversenykalauz Demény Dezsı: Hangversenykalauz Tóth Dénes: Hangversenykalauz Kiegészítı irodalom: Viktor Juzefovics: David Ojsztrah Kroó György: Bartók-kalauz Yehudi Menuhin: Életreceptek Yehudi Menuhin: Befejezetlen utazás Leopold Mozart: Hegedőiskola Ottó Péter: Kovács Dénes emlékezik Eckhard Roelcke: Találkozás Ligeti Györggyel Szigeti József: Beethoven hegedőmővei Szigeti József: A hegedőrıl, Beszélı húrok Wilheim András: Mő és külvilág

16 A KLARINÉTJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései: A tantárgy tanításának célja, hogy a képzés folyamán a hallgatók megismerkedjenek saját hangszerük kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a mentális háttérrel, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. Az óra keretén belül tanulmányozzák a hallgatók a klarinét fejlıdés történetét, a különbözı zenei korszakokhoz kapcsolódó repertoáron keresztül. 2. A tantárgy tartalma: A hangszerjáték magas színvonalú mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai, valamint technikai ismeretek megszerzése nélkülözhetetlen. Szintén lényeges a koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátítása és mindezen módszerek alkalmazása. A tantárgyon belül taglalásra kerül a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, valamint maga a gyakorlás. A tantárgy keretében feldolgozásra kerül a hangszer kialakulásának történelmi háttere, a korabeli és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, mindezt bemutatva a különbözı korok repertoárján keresztül. Szintén ide tartozik a hangszer, valamint a nád karbantartásának elemi ismerete. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja: 1. szemeszter A hangszerjáték fizikai hátterének elsajátítása: a hangszer felépítése, karbantartása, akusztikai tulajdonságai. A klarinét náddal kapcsolatos ismeretek gyarapítása. A fúvástechnikához kapcsolódó anatómiai ismeretek elsajátítása: szájtartás, légzés, hangszertartás, hangindítás és hangképzés. 2. szemeszter A hangszerjáték mentális hátterének feldolgozása. Lélektani vonatkozások: gyakorlás módszertana, lámpaláz, koncentráció, felkészülés koncertekre szemeszter A 3-4. szemeszterben feldolgozásra kerül a hangszertörténet, a korabeli és modern hangszertípusok érintve a klarinétcsaládhoz tartozó hangszereket, mindezt bemutatva a különbözı korok repertoárján keresztül. 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Hangszertörténet, klarinét nád: Darvas Gábor: Évezredek hangszerei Guy,Larry:Selection, Adjustment, and Care of SingleReeds Hoeprich, Eric: The Clarinet Klarinét (Címszófordítás az MGG 7. kötetbıl, fordította: Krause Annamária, 1983.) Lawson, Colin: The EarlyClarinetAPracticalGuide Meer, John Henry van der: Hangszerek a középkortól napjainkig Rice, Albert R.:The ClarinetintheClassicalPeriod Rice, Albert R.:The BaroqueClarinet

17 Módszertan: Dr. Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk? Meizl Ferenc: A fafúvós hangszerek módszertana (fıiskolai jegyzet) Miháltz Gábor: A klarinét játék módszertana Pino, David: The Clarinet and clarinetplaying Ricquier, Michael: A hangszeres pedagógia módszertani kérdései

18 A HANGSZERJÁTÉK MÓDSZERTANA (KÜRT) Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A tantárgy célja: a képzés folyamán a hallgatók megismerkednek a kürt kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. A hallgatók a képzés ideje alatt ismerjék meg a kürt irodalmának jelentıs mőveit. 2. A tantárgy tartalma A kürt kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai, valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. A feldolgozandó anyag korszak- és mőfajbeli csoportosítása révén a hallgatók lehetıséget kapnak arra, hogy átfogó képet alkothassanak a kürt repertoár összességérıl. A zenemővek hanganyaggal való illusztrálása együtt jár a legismertebb elıadómővészek megismerésével. A felvételek jó lehetıséget biztosítanak a zenei stílus változásainak megismerésére, elemzésére. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A kürt kialakulása A hangszer felépítése Repertoárismeret Aláírás feltétele: Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Beadandó dolgozat, karakter terjedelmő, a szorgalmi idıszak elsı hetében meghatározott témából Vizsgakövetelmény: Szóbeli és írásbeli Mővek felismerése hangzó anyagról 2. szemeszter A kürt fejlıdése A hangszer karbantartása A gyakorlás módszertana Repertoárismeret Aláírás feltétele: Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Beadandó dolgozat, karakter terjedelmő, a szorgalmi idıszak elsı hetében meghatározott témából Vizsgakövetelmény: Szóbeli és írásbeli

19 Mővek felismerése hangzó anyagról 3. szemeszter Modern hangszertípusok A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere Repertoárismeret Aláírás feltétele: Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Beadandó dolgozat, karakter terjedelmő, a szorgalmi idıszak elsı hetében meghatározott témából Vizsgakövetelmény: Szóbeli és írásbeli Mővek felismerése hangzó anyagról 4. szemeszter A különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése Repertoárismeret Aláírás feltétele: Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Beadandó dolgozat, karakter terjedelmő, a szorgalmi idıszak elsı hetében meghatározott témából Vizsgakövetelmény: Szóbeli és írásbeli Mővek felismerése hangzó anyagról 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Hollós: Rézfúvós hangszerek ismerete Kerényi: Az éneklés mővészete Gregor Widholm: Skriptum zu Akustik der Musikinstrumente Philip Farkas: A rézfúvás mővészete Malte Bulba: Lehre deinen Körper zu spielen Davies: Szuper tüdıerı légzıgyakorlatok Colin: Complet method Schlossberg: Mindennapi gyakorlatok Stamp: Warm up studies A feldolgozásra kerülı mővek kottaanyaga, hang-, DVD- és videofelvételei

20 A MÉLYHEGEDŐJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: Az elsı 2 szemeszter a hangszermetodikával foglalkozik, mivel a késıbbiekben erre épül a szakmódszertan tantárgy. Így a szemeszterre esedékes a tantárgy repertoárismeret része. A mélyhegedős hallgatók a hegedőjáték módszertana címő tantárgyat végzik az 1-2. szemeszterben, kiegészítve a brácsa specifikumaival. A 3-4. szemeszterben azonban - a repertoárismereti részben - a mélyhegedő irodalmát, a hangszer történetét tanulmányozzák, megismerkednek a brácsa nagy elıadóival. A HEGEDŐJÁTÉKMÓDSZERTANA (I.-II. SZEMESZTER) 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A hallgatók megismerkednek a hegedő kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hegedőjáték elemeivel, a színvonalas elıadás feltételeivel. 2. A tantárgy tartalma A hegedőjáték metodikája a hegedőjáték elméleti vizsgálata és megismerése. Rugalmas és általános alapelveket fogalmaz meg. A hegedőjátékkal összefüggı tudományok (anatómia, élettan, pedagógia, pszichológia, fizika, zenetörténet, stb.) ismeretében vizsgálja és részterületekre bontja a hegedülés összefüggı folyamatait, megismertet a hegedőjáték specifikumaival. Elısegíti a zene érdekét legjobban kiszolgáló természetes és könnyed hangszerkezelést. A hangszerjáték mechanizmusainak elemzı vizsgálatával tudatosítja a már automatikussá vált hangszeres cselekvések, mozgások zenei és technikai hátterét, ok-okozati összefüggéseit, ezzel segíti az eredményesebb tanulást, gyakorlást és a mővészi elıadást. 3. A tantárgy szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter 1. A módszertan fogalma, szerepe, célja, alapelvei 2. A hegedő és a vonó eredete, fejlıdése, a mélyhegedő története 3. A hegedőiskolák kialakulása 4. A hegedő, mélyhegedő akusztikája, fizikai ismeretek 5. A hangszerjáték anatómiai, élettani háttere 6. A hegedőtartás legfontosabb tényezıi, fejlıdése 7. A bal kar, csukló, kézfej, ujjak helyzete A bal kéz szerepe, mozgásai A billentés fogalma, feltételei, fı szakaszai 8. Az intonáció 9. Díszítések 10. Fekvésjáték 11. A skála szerepe, célja, gyakorlása Az ujjgyakorlatok szerepe, célja, feltételei 12. Bal kar húrváltás, kettısfogások

21 13. A bal kéz speciális használata, a virtuóz balkéz-technikához kapcsolódó elemek Természetes és mesterséges üveghangok, bal kéz pizzicato, kromatikus glissando 14. Az ujjrend Az ujjrend-választás zenei és technikai szempontjai, alapelvei Ujjrend-újítások 15. A vibrátó fogalma, szerepe, jellemzése, feltételei, típusai Számonkérés módja:órai dolgozat;kollokvium 2. szemeszter 1. A jobb kéz feladata, általános jellemzése 2. A hangképzés célja, alapja, fı tényezıi: sebesség, súly, megszólaltatási pont 3. A vonótartása, fejlıdése /Flesch/ 4. A vonóvezetés paraméterei 5. Vonóváltás 6. Húrváltás Kettısfogás- és akkordjáték Tört, nem-tört, fordított akkordok 7. Vonásnem fogalma, vonásnemek felosztása /Galamian/ Alapvonás: detaché, a legato 8. Rövid vonások Martelé-staccato /zenei marcato, sforzato, fp/ Spiccato-saltato-repülıstaccato Ricochet, vegyes vonások 9. A vonások kialakítása, célja A bevonásozás szempontjai A vonóbeosztás 10. A helyes gyakorlás technikája 11. A skála szerepe, célja, gyakorlása Az ujjgyakorlatok szerepe, célja, feltételei 12. A kottaolvasás és lapról játék 13. A zenei memória, memorizálás 14. A koncentráció Számonkérérs módja: házidolgozat írása 4-5 oldal terjedelemben;kollokvium 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke Ivan Galamian: A hegedőjáték és tanítás alapjai Rados Dezsı: Metodika jegyzet Havas Kató: A hegedőjáték új megközelítése Havas Kató: Lámpaláz Havas Kató: Tizenkét órás hegedőkurzus Leopold Mozart: Hegedőiskola Auer Lipót: A hegedőjáték, ahogy én tanítom Klaus Eichholz: A vonóvezetés mővészi aspektusa Yehudi Menuhin: Életreceptek Yehudi Menuhin: 6 hegedőlecke Dr. Szende Ottó: A hegedőjáték élettani alapjai Bloch József: A hegedőjáték Dr. Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk?

22 Gerle Róbert: A gyakorlás mővészete Parlando /Bronyin-kurzus/ Parlando /Bronyin-kurzus REPERTOÁRISMERET (III-IV. SZEMESZTER) 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései Zenei korszakok és mőfajbeli csoportosításuk révén egy átfogó kép kialakítása a mélyhegedőirodalom meghatározó alkotásairól. A hallgatók brácsarepertoárra irányuló mőveltségi igényének elmélyítése. A zenekari és kamarazenei irodalom nagy mélyhegedő-állásainak meghallgatása, tanulmányozása. A zenemővek hanganyaggal való illusztrálása során a mélyhegedő reprezentáns elıadómővészeinek bemutatása. 2. A tantárgy tartalma Az órák elemzéssel, zenehallgatással, és hangszeres játékkal telnek. A hallgatók a meghatározott tananyagon kívül önálló elemzı feladatokat is kapnak. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 3. szemeszter A mélyhegedő története, barokk elıdök J.S.Bach. hegedő szólószonáták, partiták, csellószvitek A versenymő-irodalom kezdete: G.Ph.Telemann,G.F.Händel, J.Stamitz, J. Ch.Bach, F.A.Hoffmeister, J.N.Hummel W.A.Mozart: SinfoniaconcertanteK. 364 Hector Berlioz:Harold Itáliában Bartók Béla:Brácsaverseny G.Enescu, W.Walton, Cecil Forsyth, Dávid Gyula versenymővei 4. szemeszter Romantikus irodalom. R. Schumann,C.M.von Weber, M.Bruch Hubay Jenı brácsára írt mővei A brácsa kamarazeneirodalmának kiemelkedı darabjai: J.S.Bach 6. brandenburgi verseny Mozart mővei (duók, Kegelstatt trió), Beethoven: Szerenád Bruch: 8 darab, Brahms:Brácsadalok,Rahmanyinov:Szonáta Debussy:g-moll trió, A 20. század szóló- és szonátairodalma, Hindemith mővei A zenekari repertoár a mélyhegedő szempontjából fontos darabjai A hangszer nagy elıadói egykor és ma 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke N. Harnocourt: A beszédszerő zene Tertis, Lionel: My viola and I2nd ed. London: Kahn &Averill, Grove zenei lexikon idevonatkozó szócikkei

23 A SZAXOFONJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A képzés folyamán a hallgatók ismerjék meg saját hangszerük fejlıdéstörténetét, az egyes típusokhoz kapcsolódó repertoárt. Sajátítsák el a hangszer kezelésének fizikai, fiziológiai alapjait, a hangszerjáték elemeit, a színvonalas mővészi elıadás feltételeit. 2. A tantárgy tartalma A hangszer kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai, valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A hangszer felépítése, karbantartása, akusztikai tulajdonságai, a fúvástechnikához kapcsolódó anatómiai ismeretek, szájtartás, légzés, hangszertartás,hangindítás és hangképzés. 2. szemeszter Lélektani vonatkozások: a gyakorlás módszertana, lámpaláz, koncentráció, felkészülés koncertekre. A különbözı hangszermetodikák ismertetése szemeszter A hangszer fejlıdéstörténete, az egyes hangszertípusokhoz kapcsolódó repertoárral. Számonkérés módja: kollokvium Évközi írásbeli beszámoló, félévenként szóbeli vizsga 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: SergeBertocchi: Méthode de Saxophone Claude Delangle: 10 ansavec le saxophone Jean-MarieLondeix: Le Saxophone en jouant Jean-Marie Londeix: Musique pour saxophone Jean-Marie Londeix: 125 years of musicforsaxophone Eugene Rousseau: Marcel Mule His Life and thesaxophone P.Segouin: Méthode de Sax Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk?

24 A TROMBITAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitőzései A tantárgy tanításának célja: a képzés folyamán a hallgatók ismerjék meg saját hangszerük fejlıdéstörténetét, az egyes típusokhoz kapcsolódó repertoárt. Sajátítsák el a hangszer kezelésének fizikai, fiziológiai alapjait, a hangszerjáték elemeit, a színvonalas mővészi elıadás feltételeit. 2. A tantárgy tartalma A hangszer kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai, valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja: 1. szemeszter A hangszer felépítése, karbantartása, akusztikai tulajdonságai, a fúvástechnikához kapcsolódó anatómiai ismeretek, szájtartás, légzés, hangszertartás, hangindítás és hangképzés. 2. szemeszter Lélektani vonatkozások: a gyakorlás módszertana, lámpaláz, koncentráció, felkészülés koncertekre. A különbözı hangszermetodikák ismertetése szemeszter: A hangszer fejlıdéstörténete, az egyes hangszertípusokhoz kapcsolódó repertoárral. Számonkérés módja: Évközi írásbeli beszámoló, félévenként szóbeli vizsga 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Zilcz György: Rézfúvós és ütıhangszerek tanításának módszertana Michel Ricquier: A hangszeres pedagógia módszertani kérdései Philip Farkas: A rézfúvás mővészete Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk? Hollós: Rézfúvós hangszerek ismerete Kerényi: Az éneklés mővészete Gregor Widholm: Skriptum zu Akustik der Musikinstrumente Malte Bulba: Lehre deinen Körper zu spielen Delbert A. Dale: Trombita technika (jegyzet, ford. Fülep Tamás) Sandy Adam: Szupertüdı, erı és légzéskontroll napi 5 percben Kritstian Steenstrup: Teaching Brass

25 Colin: Complet Method Schlossberg: Mindennapi gyakorlatok Stamp: Warm up studies Luis Maggio: Trumpet Methode Rolf Quinque: Atmung- stütze- ansatz Methode Darvas Gábor: Évezredek handszerei John Henry van der Meer: Hangszerek E. Tarr: Die Trompete

26 A TUBAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tantárgy általános és specifikus célkitőzései: A képzés folyamán a hallgatók megismerkednek saját hangszerük kezelésének fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangszerjáték elemeivel, a színvonalas mővészi elıadás feltételeivel. 2. A tantárgy programja: A hangszer kialakulásának történelmi háttere, történelmi és modern hangszertípusok, a hangszer felépítésének, mőködésének megismerése, és a mőveléséhez szükséges alapvetı anatómiai valamint technikai ismeretek megszerzése, a hangszer karbantartásának elemi ismerete. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése, a gyakorlás. 3. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Hollós: Rézfúvós hangszerek ismerete Kerényi: Az éneklés mővészete Gregor Widholm: SkriptumzuAkustik der Musikinstrumente Philip Farkas: A rézfúvás mővészete MalteBulba: Lehredeinen Körper zuspielen Davies: Szuper tüdıerı légzıgyakorlatok Colin: Completmethod Schlossberg: Mindennapi gyakorlatok Stamp: Warmupstudies

27 AZ ÉNEKLÉS MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A tantárgy célja, hogy alapos, sokrétő anatómiai, fiziológiai, fizikai, zenei, elméleti és gyakorlati énektechnikai, hangfaji, hangképzés történeti ismereteket nyújtson a leendı magánének tanároknak. A repertoár bıvítése mellett, a felsorolt témakörök elsajátítása miatt, a tanulás és tanítás, a képesség fejlesztések folyamatai a leghatékonyabban szolgálják a tudás megszerzését. 2. A tantárgy tartalma A képzés folyamán a hallgatók megismerkednek a hangképzı szervek mőködésének anatómiai, fizikai, fiziológiai alapjaival, a hangzóképzés elemeivel, a szövegmondás elméleti szabályaival. A történeti áttekintés folyamán tapasztalatokat győjthetnek a hangképzés régi hagyományairól. Megismerik a különbözı hangfajok sajátosságait, az operai szerepköröket. Betekintést nyernek az operairodalomra a szerepek tükrében. A koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszereivel bıvítik tudásukat. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter a módszertan fogalma a hangképzésérıl általában fizikai alapismeretek az emberi hang fizikája fiziológiai alapismeretek: reflex fogalma és fajtái az idegrendszer felépítése, szinapszis, az idegsejt fül anatómiája és élettana, halláselméletek a tüdı és a légcsı anatómiája és élettana a gége anatómiája és élettana a toldalékcsı és a fej rezonáns üregeinek anatómiája és élettana hangfajok, hangterjedelem, a hangszalag anatómiai ismertetése hangfajok az opera kialakulásának idején, barokk operák (Monteverdi, A. Scarlatti, Händel, Vivaldi, Telemann, Purcell, Lully, Rameau) 2. szemeszter

28 a beszéd és az ének fiziológiai alapjai fonetikai alapismeretek, beszéd és ének összefüggése, beszéd és ének különbsége posztációs pont, zengı tér, a lágy szájpad szerepe a hangadásban a szövegkiejtés problémái, érthetı szövegmondás a hangzók felosztása, a magánhangzók és mássalhangzók szerepe a hangképzésben magánhangzó- és mássalhangzó törvények hangsúly, hanglejtés, összefüggés a zenei és szöveghangsúly között a magyar nyelv artikulációs sajátosságai centrális, lokális beszédhibák és javításuk az opera mőfajának szerepkörei a klasszikus operákban (Haydn, Mozart, Beethoven) operai fogalmak: szubrett, buffo, komika, hıstenor, opera buffa, opera seria, vígopera, intermezzo opera, da capo ária, Singspiel, accompagnato és secco recitativo, monódia, obligát hangszer, szabadító opera, zenedráma, verizmus, libretto, messa di voce, bel canto, oratórium, kantáta, mise, passió, Requiem, Magnificat, Te Deum, Stabat Mater mőfajok ismertetése a legfıbb szerzık megemlítésével (J. S. Bach, Pergolesi, Schütz, Telemann, Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Verdi, Mahler Esterházy Pál, Liszt Ferenc, Sugár Rezsı, Petrovics Emil, Orbán György) 3. szemeszter légzés, kiállás, testtartás, légzéstípusok, élettani és hangadási légzés a hangszalagok funkciói, a hangszalagok mőködése primer hang, regiszterek, teljes és falzett funkció. támasz kérdése, hangindítások, hangbefejezések légzıgyakorlatok a rezonancia szerepe a hangadásban, regiszterelméletek, kevert hang a mutálás, a gyerek gége sajátosságai hanghibák és javításuk, idegrendszeri zavarok az opera mőfajának szerepkörei a romantika korszakában (Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Weber, Wagner, Bizet, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Erkel) az opera a századfordulón, a XX. században és a kortárs operák (R. Strauss, A. Berg, Schönberg, Bartók, Menotti, Britten, Szokolay Sándor, Petrovics Emil, Ránki György, Vajda János, Orbán György, Ligeti György,...) A hangfaji elvárások a XX. században, a Sprechgesang fogalma, dodekafónia, aleatória, szeriális szerkesztési mód 4. szemeszter a mővészi éneklés kifejezési megoldásai legato, portamento, tartott hang, staccato, kolotatura, ékesítések, trilla, appogiaturák recitativo fajták a különbözı stíluskorszakokban mővészi átélés szerepe az éneklésben, pályára alkalmasság vizsgálata, lámpaláz a hangszervek pszichés zavarai hangegészségtani tudnivalók gyakorlás fiziológiája, gyakorlási anyag és mód a hangképzés története, ıskor, ókor, középkor, XVI., XVII., XVIII., XIX., XX. század Kerényi Miklós György: Az éneklés mővészete és pedagógiája címő könyv példatára 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Kerényi Mikós György: Az éneklés mővészete és pedagógiája (Zenemőkiadó 1985) Dr. Molnár Imre: Eufonetika (Zenemőkiadó 1966)

29 Dr Molnár Imre: A magyar hanglejtés; A magyar énekbeszéd recitatívóban és ariosóban (Zenemőkiadó 1954) Montágh Imre: A tiszta beszéd (Holnap Kiadó 2012) Várnai Péter: Oratóriumok könyve (Zenemőkiadó 1983 Fábián Imre: A huszadik század zenéje (Gondolat 1966) Miért szép századunk operája? Szerkesztette: Tallián Tibor ( Gondolat 1979) Várnai Péter : Opera lexikon (Zenemőkiadó 1975) Kertész Iván: Opera kalauz (Saxum 2005) Till Géza: Opera (Zenemőkiadó 1985) Balassa Imre Gál György Sándor: Operák könyve (Zenemőkiadó 1962) Kertész Iván: Aidától Zerlináig (Gondolat 1988) Német Amadé: Opera ritkaságok (Zenemőkiadó 1980) Német Amadé: A magyar opera története (Zenemőkiadó 1987) Winkler Gábor: Barangolás az operák világában I.,II.,III., IV. kötet (Tudomány 2004) Német Amadé: Opera kalauz másként (Anno 2001) W. Ashbrook: Puccini operái (Zenemőkiadó1974) Várnai Péter: Verdi opera kalauz (Zenemőkiadó 1978 Spike Hughes: Mozart opera kalauz (Zenemőkiadó1976) David Cairns: Mozart és operái (Park kiadó 2008) Erich Rappl: Wagner Opera Kalauz (Zenemőkiadó 1976) Eric Walter White: Benjamin Britten élete és operái (Zenemőkiadó 1978) Kroó György : Bartók színpadi mővei (Zenemőkiadó1962) Magyar zene, Parlando, Muzsika, Opera, Fidelio szakfolyóiratok

30 AZ OBOAJÁTÉK MÓDSZERTANA Kredit: 2 Félévek száma: 4 Heti óraszám: 1 Óra típusa: Elıadás Értékelés módja: Kollokvium Tantárgyfelelıs: 1. A tárgy általános és specifikus célkitőzései A módszertan valamely tevékenység (a mi esetünkben a hangszeres játék) sajátos módszereivel foglalkozó tudományág. Másképp fogalmazva azt a módot vizsgálja, ahogy hangszerünket megszólaltatjuk. A tantárgy tanításának célja tehát, hogy a hallgató megismerje hangszere kezelésének fizikai, fiziológiai alapjait, a hangszerjáték elemeit, valamint a magas színvonalú mővészi elıadás feltételeit. 2. A tantárgy tartalma A tantárgy programja magába foglalja a hangszertörténetet, a hallgatók megismerik a régi korok hangszereit, a mai modern oboa felépítését, és mőködését, valamint a nádfaragás problémáit és azok kiküszöbölését. A színvonalas elıadás eléréséhez szükséges az alapvetı anatómiai, valamint technikai ismeretek megszerzése, így ez a témakör is feldolgozásra kerül a tantárgyon belül. Nagyon fontos továbbá a koncertszerepléshez szükséges fizikai és mentális feltételek elsajátításának és alkalmazásának módszere, a különbözı akusztikai viszonyokhoz való alkalmazkodási képesség fejlesztése, valamint a hatékony gyakorlás tudatosítása. 3. A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenırzés módja 1. szemeszter A nádfaragás alapjainak elsajátítása, a hangszerjáték fizikai hátterének megismerése: a hangszer felépítése, karbantartása, egyszerőbb javítások. Az oboajátékhoz kapcsolódó anatómiai ismeretek feldolgozása: hangszertartás, légzés támasz, szájtartás, hangindítás, hangképzés vibrato. 2. szemeszter A hangszerjáték lélektani vonatkozásai, mentális háttere: a hatékony gyakorlás módszerei, koncentráció, memorizálás, felkészülés a hangversenyekre, a lámpaláz kezelése szemeszter Hangszertörténet: a különbözı korok oboái, és az oboa család hangszereinek megismerése. Emellett a hallgatók megismerik hangszerük irodalmának fontosabb elıadási darabjait és elıadóit. 4. A kötelezı, illetve ajánlott irodalom jegyzéke Kerényi Sándor: Hangszerismeret oboa Kerényi Sándor: Módszertan oboa Darvas Gábor: Évezredek hangszerei Dr. Kovács Sándor: Hogyan gyakoroljunk Gábry György: Régi hangszerek John Henry van der Meer: Hangszerek a középkortól napjainkig Michael Ricquier: A hangszeres pedagógia módszertani kérdései RuthMidgley: Hangszerek enciklopédiája

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSOK

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSOK OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSOK TARTALOMJEGYZÉK A FAGOTTJÁTÉK MÓDSZERTANA... 6 A FURULYAJÁTÉK MÓDSZERTANA... 7 A FUVOLAJÁTÉK MÓDSZERTANA... 9 A GITÁRJÁTÉK MÓDSZERTANA... 10 A GORDONJÁTÉK MÓDSZERTANA...

Részletesebben

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv HEGEDŰ A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll 1 ez a tanulás kezdeti

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

ZONGORA. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

ZONGORA. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam ZONGORA A zongoratanítás feladatai Ismertesse meg a tanulókkal a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori iskola (7. 6 zenemővészet) A TROMBITA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI RICHARD STRAUSS SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEIBEN

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori iskola (7. 6 zenemővészet) A TROMBITA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI RICHARD STRAUSS SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEIBEN Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori iskola (7. 6 zenemővészet) A TROMBITA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI RICHARD STRAUSS SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEIBEN BOLDOCZKI GÁBOR TÉMAVEZETİ: HUSZÁR GÁBOR DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

2. sz. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE A 2011. 09. 01. UTÁN BEIRATTKOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

2. sz. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE A 2011. 09. 01. UTÁN BEIRATTKOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2. sz. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE A 2011. 09. 01. UTÁN BEIRATTKOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA Tartalom: Zeneművészeti ág Akkordikus tanszak: GITÁR 2 Billentyűs tanszak: ZONGORA 23

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

Fejlesztési feladatok Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig).

Fejlesztési feladatok Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig). ZENETÖRTÉNET ZENEIRODALOM A zenetörténet zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

TARTALOM. Zongora 3 Orgona 3 Hegedû 4 Gordonka 5

TARTALOM. Zongora 3 Orgona 3 Hegedû 4 Gordonka 5 TARTALOM Zongora 3 Orgona 3 Hegedû 4 Gordonka 5 Fafúvók 5 Rézfúvók 7 Ütõhangszerek 7 Kamarazene 8 Zenekari mûvek 9 Ének és zongora 10 Magyar nóta 10 Kórusok 11 Új kiadványok 2001-ben 12 Ismét kapható 14

Részletesebben

Kodály Filharmónia Debrecen Évadterv 2014/2015

Kodály Filharmónia Debrecen Évadterv 2014/2015 Kodály Filharmónia Debrecen Évadterv 2014/2015 2014. augusztus 3. Debrecen, Szabadtéri Színpad Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny zárókoncert 2014. augusztus 20. Nyírbátor, Református templom Vajda: Karácsonyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Az Ádám Jenő Zeneiskola és Szakiskola Helyi Tantervét a nevelőtestület és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

Varázslatos idôutazás a zene világában

Varázslatos idôutazás a zene világában RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KIADÓ Monika és Hans-Günter Heumann Zenetörténet gyerekeknek Varázslatos idôutazás a zene világában 75 TERJEDELEM 176 OLDAL MÉRET 215 X 275 MM VÁRHATÓ MEGJELENÉS AUGUSZTUS TERVEZETT

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Az intézmény művészeti tevékenysége A gazdaság átstrukturálódása következtében

Részletesebben

a(z) XLII. ELŐADÓ-MŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 212 02 EGYHÁZZENÉSZ II. (KÁNTOR-ORGONISTA SZAKMAIRÁNY) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XLII. ELŐADÓ-MŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 212 02 EGYHÁZZENÉSZ II. (KÁNTOR-ORGONISTA SZAKMAIRÁNY) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XLII. ELŐADÓ-MŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 212 02 EGYHÁZZENÉSZ II. (KÁNTOR-ORGONISTA SZAKMAIRÁNY) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLII. ELŐADÓ-MŰVÉSZET ágazathoz

Részletesebben

2016/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

2016/1. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 2016/1 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Lectori salutem! Minden klubtagunknak kívánunk boldog és sikeres új esztendôt! Az évad elsô felében kevesebb hangversenyt szerveztünk, de a következô hónapokban

Részletesebben

Gyenge Enikı. Lajtha László, a vonósnégyes-szerzı

Gyenge Enikı. Lajtha László, a vonósnégyes-szerzı 1 Gyenge Enikı Lajtha László, a vonósnégyes-szerzı A 20. század zeneszerzésében kevés ilyen impozáns kvartett-oeuvre-t találunk mennyiségi viszonylatban csupán Milhaud, Sosztakovics és Bartók kvartettjei

Részletesebben

A HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM HANGSZEROKTATÁS TANTERVE

A HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM HANGSZEROKTATÁS TANTERVE A HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM HANGSZEROKTATÁS TANTERVE Az OMCE Központi tanterv alapján, az évközi tanfolyamok tantervének nyári tanfolyamra átdolgozott változat A tantárgy célja: egy olyan

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet. Tantárgyi információs lap

Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet. Tantárgyi információs lap Számonkérés módja: vizsga Oktatási félév: 1/6 Követelmény a legalább egy tanszaki hangversenyen való fellépés. Feladat: a testtartás, hangszertartás, balkéz-, jobbkéz-technika alapérzeteinek tudatosítása.

Részletesebben

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Barokk zeneirodalom Tantárgy kódja EZ 3301 1. A tantárgy általános célja hasznosítani tud. Egyegy mű elemzésével járuljon hozzá a zeneművek esztétikai birtokbavételéhez.

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id.

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id. MELLÉKLET 2008/2009-es évad Legközelebbi hangversenyei eink nk: Vendégszereplés Bécsben Wien, Musikvereinssaal 2008. október 26.,, 19:00 Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln Vezényel: Günter Knotzinger

Részletesebben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben Minden kor zenéjét meghatározták azok az instrumentumok, amin a zenét megszólaltatták, vagy amin a zeneszerz otthon kipróbálhatta új alkotását. A középkorban,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelés és s Sporttudományi Intézet selmélet let kialakulása Elıad adó: Orbán n Kornélia 2007. szeptember 20. selmélet let fogalma EDZÉS

Részletesebben

Gordonka anyagismeret

Gordonka anyagismeret Gordonka anyagismeret 1. Mikor kezdjük a csellótanulást? Az első cselló órák cselló ovi - az óvodás korú gyermek életkori sajátosságai - hogyan tanítsunk egy óvodást - lehetséges anyag, kották? - játékok,

Részletesebben

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén

Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Nyílt nap a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékén Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének nyílt napjára, amely 2014. december 9-én, kedden 11-18 óra között lesz a Régi Zeneakadémián

Részletesebben

A HISTORIKUS ELŐADÁSMÓD HATÁSA ÉS ALKALMAZÁSA NAPJAINK HEGEDŰOKTATÁSÁBAN

A HISTORIKUS ELŐADÁSMÓD HATÁSA ÉS ALKALMAZÁSA NAPJAINK HEGEDŰOKTATÁSÁBAN KALLÓ ZSOLT A HISTORIKUS ELŐADÁSMÓD HATÁSA ÉS ALKALMAZÁSA NAPJAINK HEGEDŰOKTATÁSÁBAN DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2009 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

Várjuk, hívjuk, jelentkezzen!

Várjuk, hívjuk, jelentkezzen! Kedves Igazgató Kolléga, kedves Tanár Kollégák! Köszönjük, hogy az elôzô években tanfolyamainkat választották. Köszönjük, hogy munkánkat ebben az évben is segítik. Figyelmükbe ajánljuk új kiadványunkat,

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK & JEGYVÁSÁRLÁS: ZENEAKADEMIA.HU

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK & JEGYVÁSÁRLÁS: ZENEAKADEMIA.HU Felelős kiadó: Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora Főszerkesztő: Szabó Stein Imre Kiadványmenedzser: Varga Ágnes Layout: Allison Advertising Kft. Nyomda: Keskeny és Társai 2001 Kft. Koncertfotók és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6.

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista Jevgenyij

Részletesebben

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17

zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 zene szenvedéllyel BÉRLETEK 2O16/17 A ZENÉNEK KI KELL FEJEZNIE MINDAZT, AMELYRE NINCS SZÓ, DE AMI MÉGIS KIKÍVÁNKOZIK A LÉLEKBŐL, AMIT MÉGIS EL KELL MONDANUNK, ÉS AMI ELŐTT AZTÁN MINT HANGZÓ, EMOCIONÁLIS

Részletesebben

A TÖBBSZÓLAMÚ GONDOLKODÁS SZEREPE A

A TÖBBSZÓLAMÚ GONDOLKODÁS SZEREPE A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TÖBBSZÓLAMÚ GONDOLKODÁS SZEREPE A FUVOLAJÁTÉKBAN ITTZÉS GERGELY Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest 2008 1 A témaválasztás előzményei Tanulmányaim, majd előadóművészi

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és

Részletesebben

AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR. próbajátékot hirdet az alábbi állásra: KONCERTMESTER

AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR. próbajátékot hirdet az alábbi állásra: KONCERTMESTER AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTMESTER - J. S. Bach: Adagio és Fúga a g-moll szólószonátából (BWV 1001), vagy Grave és Fúga az a-moll szólószonátából (BWV 1003), vagy Adagio és Fúga a C-dúr szólószonátából

Részletesebben

GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem DLA doktori értekezés tézisei OROSS VERONIKA GÁLÁNS FUVOLASZONÁTÁK- NAGY FRIGYES UDVARÁNAK ZENÉJE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA

MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA MŰVÉSZETI SZEMLE ZONGORA, ORGONA 2012. NOVEMBER 19. HÉTFŐ A TAGOZAT 13 óra Dinh Balázs Hek Szilvágyi Dorottya Hek Werner Mária Hek Almássy Máté 1.o. Bozzai Boldizsár 1.o. Caracciolo Lara 1.o. Fülöp Gábor

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Zenetörténet VII. - Bécsi klasszicizmus I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Zenetörténet VII. - Bécsi klasszicizmus I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Zenetörténet VII. - Bécsi klasszicizmus I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-50 ZENETÖRTÉNET

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a képzési program részét képezı 30 órás tréning modulhoz, a 12-21., 57-60. és 83-87. számú ajánlati részben szereplı képzéshez és a 63. ajánlati részben szereplı nem OKS képzési modulhoz

Részletesebben

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31.

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31. Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Adatok eftban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző év Tárgyév helyesbítése a b c A. Befektetett eszközök 64 49

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

"Klasszikus zenére alapozott művelődésszervezés lehetőségei - A Müpa példáján keresztül" kérdőív

Klasszikus zenére alapozott művelődésszervezés lehetőségei - A Müpa példáján keresztül kérdőív "Klasszikus zenére alapozott művelődésszervezés lehetőségei - A Müpa példáján keresztül" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 102 Férfi 52 Nő 50 Életkori átlag 13.2 év Az eredmények

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

Operák. A titkos házasság. Don Pasquale részletek Szerelmi bájital részletek Lammermoori Lucia részletek. Hunyadi László.

Operák. A titkos házasság. Don Pasquale részletek Szerelmi bájital részletek Lammermoori Lucia részletek. Hunyadi László. Operák Bizet Cimarosa Donizetti Erkel Ferenc Gershwin Gounod Leoncavallo Mascagni Mozart Pergolesi Puccini Rossini Verdi Carmen A karmester A titkos házasság A csengő Don Pasquale részletek Szerelmi bájital

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor:

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: A kánon művészete a hangversenye (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: Mozart: Ave Maria Ismeretlen szerző: Benedicta sit sancta trinitas Ockeghem: Prenez sur moi Bach: Goldberg-variációk

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tanulás- és kutatásmódszertan Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

FILHARMÓNIAI KONCERTEK DEBRECENBEN

FILHARMÓNIAI KONCERTEK DEBRECENBEN FILHARMÓNIAI KONCERTEK DEBRECENBEN Bartók Terem Református Nagytemplom 2010/2011 ÖSSZESÍTETT PROGRAM 2010/2011 2010. október 5., 19.30 BARTÓK TEREM EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR NEMZETI ÉNEKKAR Mendelssohn:

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa 8. évfolyam 2. szám 2010. május OPERETTSZÍNHÁZ 2010. MÁRCIUS 6. BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A tanév elmúlt hónapjainak eseményeivel,

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14 Ének-zene 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 36 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés 14 Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére

Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére DLA doktori értekezés tézisei Molnár Gyula Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet és művelődés történeti tudományok besorolású doktori iskola Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Általános iskola MAGYAR NÉPZENE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY Tanterv 7. vagy 8. osztály: 35 óra 9. osztály: 32 óra Általános iskola MAGYAR NÉPZENE Választható tantárgy Tanterv A tanterv szerzője: Cseke József,

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Indikátorok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

ÉNEK-ZENE 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Színpadi- és hangszeres művek

Színpadi- és hangszeres művek Úgy tűnik, a komponisták ehhez az évszakhoz írták a legtöbb zeneművet. Érthető, hiszen a kezdet, a születés, a megújulás, a virágzás, a tavaszi levegő varázsa mind-mind tálcán kínálja a zeneszerzőknek,

Részletesebben

Tisztelt Közönségünk!

Tisztelt Közönségünk! 2011-2012 159. évad Tisztelt Közönségünk! Dohnányi Ernô és a Budapesti Filharmóniai Társaság Egy zenekar életében minden új vezetôvel egyben egy új korszak is kezdôdik. Mi most ezzel szemben inkább egy

Részletesebben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben A Pekingi Kínai Zeneakadémia 2005-ben a Cimbalom Világszövetség 8. kongresszusán Pekingben abban a tiszteletben részesített, hogy vendégprofesszorukká neveztek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÁMOP 4.1.2 08/1/C-2009-0009 KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán

BESZÁMOLÓ TÁMOP 4.1.2 08/1/C-2009-0009 KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán BESZÁMOLÓ TÁMOP 4.1.2 08/1/C-2009-0009 KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán 1. Bevezetés Az általam oktatott tantárgyak közül a Földrajz BSc Matematikai földrajz

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

ÉVKÖNYVE a 2006/2007-os tanévről

ÉVKÖNYVE a 2006/2007-os tanévről ÉVKÖNYVE a 2006/2007-os tanévről BUDAPEST 2007 1 Szerkesztették Gádor Ágnes Szirányi Gábor Munkatárs Csanda Mária Szabó Anikó HU ISSN 1587-3218 * Készült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE

HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE ELIZABETH LUNDAY 3 HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE AMIT TANÁRAINK SOHA NEM MESÉLTEK EL MARIO ZUCCA ILLUSZTRÁCIÓIVAL A fordítás alapja: Elizabeth Lunday: Secret Lives of Great

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV. 9-10. évfolyam

ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV. 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV 9-10. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene,

Részletesebben