Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat"

Átírás

1 Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

2 Az intézmény művészeti tevékenysége A gazdaság átstrukturálódása következtében egyre fontosabb a humán erőforrás minél teljesebb kiaknázása. Ennek alapfeltétele, hogy a különböző oktatási szintekről kikerülő munkavállalók széles ismeretségi körrel rendelkezzenek, nyitottak legyenek különböző műveltségi területek irányában. Ezáltal a munkaerőpiacnak aktív, a szükségletekhez alkalmazkodni tudó résztvevőivé válhatnak. Az egész életpályát meghatározó motivációk, irányultságok, attitűdök kialakításának szükségképpen a legfogékonyabb 6-14-ik életévben, az alapfokú képzés keretein belül, illetve azzal párhuzamosan kell megtörténnie. Választható tanszakok: a) Az alapfokú művészetoktatás a képzésbe szeptember 1-je előtt belépő tanulókra vonatkozóan az alábbi művészeti ágakon folyik: a) Zeneművészet szolfézs hangszeres tanszak - trombita - furulya - klarinét - szaxofon - ütős - zongora - gordonka b) Táncművészet néptánc tanszak c) Képző- és iparművészet grafika tanszak d) Szín- és bábművészet bábjáték tanszak színjáték tanszak Az oktatás előképző és alapfokú, néptánc tanszakon továbbképző évfolyamokon folyik. Igény esetén biztosítjuk a többi tanszakon is a szükséges személyi és tárgyi feltételeket a továbbképző évfolyamok indításához. Az intézmény kiválóra minősített művészetoktatási intézmény. b) Az alapfokú művészetoktatás a képzésbe szeptember 1-je után belépő tanulókra vonatkozóan az alábbi művészeti ágakon folyik: a) Zeneművészet szolfézs fafúvós tanszak: furulya, klarinét, szaxofon rézfúvós tanszak: trombita vonós tanszak: gordonka akkordikus tanszak: ütő billentyűs tanszak: zongora

3 b) Táncművészet néptánc tanszak c) Képző- és iparművészet alapfok 3. évfolyamig képzőművészet tanszak alapfok 4-6. évfolyamig grafika és festészet tanszak d) Szín- és bábművészet bábjáték tanszak színjáték tanszak A 27/ (VI. 10.) MKM rendelet 3/2011. (I. 6.) NEFMI rendelettel beiktatott -2. melléklete alapján elkészített helyi tanterv először a 2011/2012. tanév szeptember 1-től kerül bevezetésre felmenő rendszerben. c) Az alapfokú művészetoktatás a képzésbe szeptember 1-je után belépő tanulókra vonatkozóan az alábbi művészeti ágakon folyik: a) Zeneművészet szolfézs fafúvós tanszak: furulya, klarinét, szaxofon rézfúvós tanszak: trombita vonós tanszak: gordonka akkordikus tanszak: ütő, gitár billentyűs tanszak: zongora b) Táncművészet néptánc tanszak c) Képző- és iparművészet alapfok 3. évfolyamig képzőművészet tanszak alapfok 4-6. évfolyamig grafika és festészet tanszak d) Szín- és bábművészet bábjáték tanszak színjáték tanszak A 2012/13-as tanévben szülői kérésre gitár tanszakot is indítunk a művészetoktatásban. A 2012/13-as tanévtől néptánc tagozaton indítottunk továbbképző évfolyamot. A szülők és a tanulók igényei szerint, más tanszakokon is bevezetjük A közvetlen társadalmi környezet által megfogalmazott funkciók A személyiség sokoldalú fejlesztése érdekében az alapfokú oktatás-nevelés mellett tantestületünk fontosnak tartja a tanulók művészeti nevelését is. Tanulóink 30 %-a részt vesz valamilyen művészeti képzésben, bizonyítva ezzel is a művészetoktatás fontosságát mind a tanulók, mind a szülők számára. Pedagógiai alapelvek A művészeti neveléssel a gyermekek érzelemvilágának gazdagítására törekszünk. Tantestületünk fontosnak tartja a hagyományőrzést, a hagyománytiszteletet, más népek kultúrájának megismerését, megbecsülését.

4 1. Megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival. Tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 2. Bemutatjuk más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit. 3. Nagy szerepe van ezen a területen a művészeti oktatásnak. Továbbra is támogatjuk tanulóink művészeti képzését, mert a művészetoktatás olyan fejlesztő eszköz, amely segíti az ismeretgazdagítást, személyiségformálást. Ennek érdekében Megszervezzük a képzés lehetőségét zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet valamint a színművészet és bábművészet iránt érdeklődő tanulók számra. A tananyag összeállításával biztosítjuk készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. A gyermekek életkori fejlődési jellemzőihez igazítjuk az oktatás követelményeit. A művészetoktatás általános fejlesztési követelményei Zeneművészeti ág A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztés. Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. Tehetséggondozás. A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése. A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. Táncművészeti ág Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét, ritmusérzékét, hallását, zenéhez való alkalmazkodását, mozgásmemóriáját, improvizációs készségét, a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színművészet) iránti érzékenységét. Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat. Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra. Alakítsa ki a tanulókban az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi.

5 Tegyen fogékonnyá a múlt és a jelen értékeinek befogadására. Képzőművészet-, Grafika és festészet tanszak Irányítsa a tanulók figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. Készítse fel a tanulót a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analíziséra, a vizuális információ, közlemények megértésére, a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakciókra, tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, a vizuális önkifejezésre és alkotásra. Alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, az esztétikai élményképességet, az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállításokat. Színművészeti, bábművészeti ág Színművészet területén: Készítse fel a tanulókat drámai szövegek értő, színészi szempontokat figyelembevevő olvasására, különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, színházi improvizációra, különféle szerepek megformálására. Legyen képes a rendezői instrukciók segítségével végzett munkára, a más művészeti ágak területéről származó ismeretek alkalmazására a szerepalkotás során, színházi előadások elemzésére, értékelésére. Ismertesse meg a tanulókkal a színházi alapfogalmakat és szakkifejezéseket, a drámai színházi konvenciókat és azok alkalmazását. Ismertesse meg a tanulókkal a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, a színházi műfajokat, a szöveg és előadás elemzés szempontjait, napjaink színházi struktúráját. Bábművészet területén: Készítse fel a tanulókat a bábjáték alkotó fázisaiban való részvételre, a partnerekkel való alkotó együttműködésre, a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra. Tegye képessé a tanulókat átlátni egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határát. A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket. A tanuló legyen képes felismerni, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek közt bontható ki leginkább. Készítse fel a tanulókat a tanári, rendezői instrukciók mentén végzett munkára, különféle szerepek megformálására, az előadás próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti alázatra, és a jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására.

6 Ismertesse meg a tanulókkal a bábszínházi alapfogalmakat és szakkifejezéseket, az animáció útján történő kifejezés sajátosságait, a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét és gyakorlatát, a bábszínpadi konvenciókat. Ismertesse meg a tanulókkal a darab-, szerep- és eladáselemzés szempontjait, a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit. Célok, feladatok, eljárások, eszközök Az alapfokú művészetoktatás biztosítása. A művészetoktatáson belül külön fogalmaztuk meg az egyes művészeti ágak cél- és feladatrendszerét. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kialakítása. Zeneművészeti ág Tanszakok: akkordikus: ütő, gitár billentyűs: zongora szolfézs fafúvós: furulya, klarinét, szaxofon, rézfúvós: trombita vonós: gordonka zeneismeret: zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret Zeneművészeti ág célrendszere Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeit és gyarapítja ismereteit. Lehetőséget kell, hogy adjon az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Nyújtson lehetőséget az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, fogékonyság alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. Ismertesse meg a tanulókkal a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait. Eközben célja az is, hogy felkészítsen az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására és befogadására. Zeneművészeti ág feladatrendszere A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamikai és hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása).

7 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozására és kifejlesztésére. Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. Tehetséggondozás. A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. Táncművészeti ág Tanszak: néptánc A táncművészeti ág célrendszere Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. Alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztéséhez életkori sajátosságainak megfelelően. Fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket. A táncművészeti oktatás célja az is, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra a múlt és a jelen táncművészeti értékeinek és hagyományainak megismertetésére és az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. A táncművészeti ág feladatrendszere A néptánc tanszak feladata, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos népi játékokat, a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánc típusait, tánc rendjét, annak variációs lehetőségeit, az ezekhez kapcsolódó énekeket. Az előbbieken keresztül pedig a paraszti kultúra szokásrendjét, hagyományait, öltözködési és társas szokásait. Ismertesse a növendékekkel a táncművészi és közhasznú formáit, a társasági táncélet alkalmait, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait. Alakítsa ki a tanulókban a rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő munkafegyelmet, a munkájuk tudatos kontrollálását, a művészi előadásmód kivitelezését és azt az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi.

8 Képző- és iparművészeti ág Tanszakok: alapfok 3. évfolyamig képzőművészet alapfok 4-6. évfolyamig grafika és festészet Képző- és iparművészeti ág célrendszere Az alapfokú művészetoktatás célja az esztétikai érzékenység nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítása mellett a látás kiművelése és tudatosítása, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és a képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. A tanulók életkori sajátosságainak, képességüknek és szorgalmuknak megfelelően fejlessze vizuális műveltségüket és szerezzenek jártasságot a különféle szakirányú területeken. Ismertesse és szerettesse meg és éltesse tovább a hagyománytiszteletet. Képző- és iparművészeti ág feladatrendszere Feladata, hogy irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és természeti környezet esztétikumára, szépségeire. Ismeresse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit és az érték megőrzés formáit. Ismertesse a kommunikáció művészi formáit a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanulót művészi kifejező eszközök alkalmazására. A teremtő képzelet és az improvizációs készségek fejlesztése. Alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, az esztétikai élmény képességet, az alkotó magatartást és az ehhez tartozó pozitív beállítódásokat és szokásokat. Készítse fel a tanulót a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra. Tegye lehetővé a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. Színművészeti és bábművészeti ág Tanszakok: bábművészet, színművészet Színművészeti és bábművészeti ág célrendszere Célja, hogy lehetőséget biztosítson a színművészet bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi dramatikus tapasztalatait.

9 A képzés lehetővé teszi a színművészet területén a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt, a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését, továbbá azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják. A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén a minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt, az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, továbbá, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák. Színművészeti és bábművészeti ág feladatrendszere A színművészet területén: Ismertesse meg a dramatikus technikákat és a színházi konvenciókat differenciált feladatokon keresztül. Bővítse a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletét, aktív szókincsét. Tapasztalják meg a színházi drámai formával való kísérletezés, illetve a színjátéknak, mint művészi kommunikációnak a különböző formáit. Fejlessze az önkifejezést és az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják. Lehetőséget ad megtapasztalni a közös alkotómunka örömteli együttlétét a tanulók által egyénileg és csoportosan tervezett, létrehozott és bemutatott előadások közben. Az önértékelés és a művészi önkifejezés fejlesztése. A bábművészet területén: Ismerjék meg a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeit (pl. tér, idő, kép, ritmus, tempó stb.) és a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióit. Tapasztalja meg a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjátékot, mint művészeti kommunikációs formát. Bővítse a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletét, aktív szókincsét. Adjon lehetőséget az önkifejezésre. Segítse a tanulók önértékelését annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat hasznosítani is tudják bábos tanulmányik során. Tanulják meg a másutt szerzett ismereteiket (pl. tánc- és mozgásművészet, dráma, történelmi, irodalmi, vizuális kultúra stb.) alkalmazni, és esetenként integrálni. Nevelő oktató munkák kritériumai A művészetoktatást akkor tekintjük sikeresnek, ha nem csökken jelentősen a művészeti képzésben résztvevők száma, a tehetséggondozás keretében megadjuk az alapot ahhoz, hogy diákjaink felvételt nyerjenek művészeti szakközépiskolába, a felmerülő szülői igények alapján bővül a tanszakválasztási lehetőség. A tanulók esztétikai nevelése Művészetoktatás területén A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személye tapasztalati módját, a művészet stílusok és irányzatok sokszínűségének megismerését. Feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét. Megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.

10 Magalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációk képességét. Az átélt pozitív élmények alakítják az emberi tulajdonságokat. Hozzájárul az akarati, az alkotó-átalakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. Segíti a közösségek fejlesztését, az identitás megőrzését, a másság elfogadását. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: Az alapfokú művészetoktatás feladatának tekintjük, hogy segítse a tanulókat a közösségi alkotómunka, a közösségi kultúra értékeinek felismerésében. A közösen végzett munka során (színdarab, bábjáték, zenekar, néptánc, műalkotások készítése) lehetőség nyílik az emberi kapcsolatok ápolására, a szabadidő értelmes eltöltésére és a valódi értékek iránti érzékenység kialakulására. Segíti a közösségek fejlesztését, az identitás megőrzését és a másság elfogadását. Tehetséggondozás a művészetoktatásban A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: versenyek szervezése, versenyeztetés, hangversenyek, bemutatók, kiállítások látogatása, szervezése, felkészítés hangversenyekre, bemutatókra, fesztiválokra, vendég együttesek meghívása, meghívások elfogadása, alkotótáborok szervezése. Magasabb évfolyamba lépés feltételei a művészeti tagozaton: - A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. - Ha tanév végén a tanuló teljesítményére legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. - A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével. - Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett művészeti alapvizsgát tett. - Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési szabályzata és házirendje tartalmazza. - Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. A művészeti tagozaton félévkor értékelő lapon, év végén művészeti iskolai bizonyítványban tájékoztatjuk a szülőket gyermekük tantárgyi eredményéről és főtárgyi szorgalmáról. A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei: A követelményeket a tantervek tartalmazzák minden egyes tanszakra vonatkozóan.

11 A beszámoltatás formái: 1. Évközi beszámoltatás - Írásbeli felelet 2. Év végi beszámoltatás (vizsga) Nyilvános bemutató - színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek) vagy - csoportos gyakorlatsor vagy - bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok) Gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsor összeállítása, levezetése stb.) Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés) 3. Művészeti alapvizsga 4. Művészeti záróvizsga A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) az 1 6. alapfokú évfolyamokon a tanult valamennyi tantárgyból kötelező: - gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező, - a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált beszámoltatásra: több tantárgyból összevontan számolnak be a tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást úgy kell összeállítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a mozgásgyakorlatok, illetve a beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt követelményeinek teljesítése is). b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom). c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését követően tehető. A művészeti tagozaton tanuló diákok szorgalom értékelése, továbbá a jutalmazás, fegyelmezéssel kapcsolatos eljárások megegyeznek az iskola helyi programjában elfogadottakkal. Tanuló teljesítményének értékelése, minősítése a művészeti tagozaton: A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési ütemét. Az előképző 1 2. évfolyamán A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik. A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. -ának (3) bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát alakított ki: - jól megfelelt - megfelelt - nem felelt meg Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi követelményeket kiemelkedően teljesítette. Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi minimumkövetelményeket teljesítette.

12 Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt minimumkövetelményeit nem teljesítette. A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. Az 1 6. évfolyamon és továbbképző 1-4. évfolyamon Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen félévente legalább három érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is. Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy érdemjeggyel értékeli. Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k). Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti. A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani. Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok [a közoktatási törvény 70. -ának (2) bekezdése alapján]: jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. A művészeti alap-, és záróvizsga szervezési feltételei: - a vizsgabizottság munkáját, a vizsgát szervező intézmény igazgatójának megbízása alapján a művészeti tagozat vezetője készíti elő, - az intézmény vezetője írásban kiadja az előírt megbízásokat: - tagozatvezető - vizsga szervezése, - vizsgabizottsági elnök, - vizsgabizottsági társelnök, - írásbeli vizsgafelügyelő, - szaktanárok. - a szaktanárok a vizsgaév február 20-ig felterjesztik az igazgatónak jóváhagyásra, a vizsga tételsorait, és a vizsgázók nevét. - a művészeti tagozat vezetője a felterjesztés alapján elkészíti a vizsgára jelentkezési lapokat, melyet a kiskorú tanuló köteles a szülővel aláíratni, - a vizsgázni főtárgyból és kötelezően választott tárgyból kell, - az aláíratott lapokat meg kell őrizni, - a vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető és legfeljebb 18 óráig tartható, - az írásbeli vizsgán a vizsgaszervező iskola körbélyegzőjével ellátott feladatlapokon, tétellapokon lehet csak dolgozni. az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon, a vizsgázó feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. - vázlatot, jegyzetet csak ezen a papíron lehet készíteni, - az írásbeli munkát csak tintával (tollal) lehet készíteni,

13 - az írásbeli vizsgán a teremben csak az arra kijelölt felügyelő tanár tartózkodhat, - egy vizsganapon, egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsga tehető, - egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgy szervezhető, - a szóbeli vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó lehet. A vizsga végeztével a vizsga elnöke aláírja a jegyzőkönyveket, az alapvizsga nyilvántartó könyvet, a törzslapokat. Az intézmény vezetője a vizsga folyamán készített alapvizsga nyilvántartó könyv jegyzőkönyvét lezárja, a törzslapokat aláírja.

14 Művészeti alapvizsga követelményei tanszakonként Zene tanszak A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. A művészeti alapvizsga minősítése A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. A művészeti alapvizsga részei Alapvizsga tantárgyai

15 Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az A tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A B tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 1. Írásbeli vizsga tantárgya: Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy A tagozat: szolfézs 2. Szóbeli vizsga tantárgya Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy A tagozat: szolfézs 3. Gyakorlati vizsga tantárgya Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy A : Szolfézs, tanult hangszer A vizsgák ideje: Hangszeres főtárgyak Gyakorlati vizsga A tagozat minimum 10 perc Elméleti tantárgyak A tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc Szolfézs főtárgy Gyakorlati vizsga: A tagozat minimum 10 perc Elméleti vizsga: A tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc Akkordikus tanszak: Gitár A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. A vizsga tantárgya és időtartama Gitár főtárgy A tagozat: minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással. Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi szintjén. Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)

16 Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./78.) Carcassi: Capriccio (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: Gitárgyakorlatok VI./1.) Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./79.) XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb darabok: 1-5., 10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I-X. nehézségi szintjén. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes test- és hangszertartás, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, állóképesség. Ütő Művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati részből áll A vizsga tantárgya és időtartama Ütő főtárgy A tagozat minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi szintjén. Egy kamaramű; Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz nehézségi szintjén. Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról),

17 hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), több verővel való játék dallamhangszeren, különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, előadásmód, árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, változó tempók önállóan és együttesben, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Billentyűs tanszak Művészeti alapvizsga követelmények A vizsga gyakorlati részből áll A vizsga tantárgya és időtartama Zongora főtárgy A tagozat minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis prelúdium (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB kötetben), Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5-10 nehézségi szintjén. A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes test- és kéztartás, hangminőség, billentés, pedálhasználat, hangszerkezelés,

18 artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Fafúvos tanszak Furulya A művészeti alapvizsga követelményei Művészeti alapvizsga részei A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama Furulya főtárgy A tagozat: minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB14071), Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB ), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB ), Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36 (Ricordi Nr ), Telemann: F-dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség.

19 Klarinét A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. A tantárgya és időtartama Klarinét főtárgy A tagozat: minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60- tól (EMB14300), Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi szintjén. Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; Dancla: Románc (Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év klarinétmuzsikája Barokk- EMB 13971) nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Szaxofon Művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati részből áll A vizsga tantárgya és időtartama Szaxofon főtárgy A tagozat minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat

20 A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies ( Universal Edition UE ) 50., Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z.14371) 158., 178., 182., M.Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 J.v.Beekum: Studies (Harmónia HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). nehézségi szintjén. Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; J.S.Bach: Gavottes (A.Leduc AL ), B.Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A.Corelli: Adagio (A. Leduc AL ), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek Kraszna L. EMB ), Fr.Schubert: Sérénade (A.Leduc AL ), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). nehézségi szintjén. Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű Az előadási darabot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Rézfúvos tanszak Trombita Művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. A vizsga tantárgya és időtartama Trombita főtárgy A tagozat: minimum 8 perc A vizsga tartalma A tagozat Egy másfél oktávos skála első képlete. Egy etűd; Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65. (EMB13492), Clodomir: Petits exercices (Leduc), nehézségi szintjén. Egy előadási darab; Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./ (EMB13492), Baldassari: Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi szintjén. Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

21 megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes légzés, testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód, a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Vonós tanszak Gordonka A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. A vizsga tantárgya és időtartama Gordonka főtárgy A tagozat: minimum 10 perc A vizsga tartalma A tagozat Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters)/I. /1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 /1., 5., 13. nehézségi szintjén. Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett (EMB kötetben), Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: Szonatina (EMB kötetben), Dvořak: Melódia nehézségi szintjén. A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. megfelelés az előírt követelményeknek, technikai felkészültség, helyes testtartás, hangszertartás, hangképzés, intonáció, a vibrato helyes alkalmazása, hangszerkezelés, artikulációk és díszítések alkalmazása, helyes ritmus és tempó, előadásmód,

22 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, memória, alkalmazkodóképesség, állóképesség. Zeneismeret tanszak Zeneelmélet A művészeti alapvizsga követelményei Írásbeli és szóbeli vizsga A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít. A vizsga tantárgya és időtartama Zeneelmélet Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. Az alapvizsga tartalma Írásbeli vizsga Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. Szóbeli vizsga Mintapélda zongorázása diktálás után Formatani elemzés kottakép után. Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a négyszólamúság szabályai) Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. A tanult formai ismeretek alkalmazása. Zenetörténet-zeneirodalom A művészeti alapvizsga követelményei Írásbeli, vagy szóbeli vizsga A vizsga tantárgya és időtartama Zenetörténet zeneirodalom Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

23 A vizsga tartalma 1. Írásbeli vizsga A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. A.) Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak köréből választódjon. Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Egy a tanuló által ismert, meghallgatott mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). Szóbeli vizsga A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév feldolgozott zenetörténet zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. Az írásbeli vizsga értékelése teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. A szóbeli vizsga értékelése általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret, formai ismeretek, tájékozódás a zenei műfajok között.

24 Néptánc tanszak Az alapvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként, illetve párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. A művészeti alapvizsga minősítése A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgából áll A vizsga tantárgya és időtartama Néptánc Csoportban 5 10 perc

25 Egyénenként illetve párban: 2 3 perc A vizsga tartalma Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, folyamat) csoportos bemutatása Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból - Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása A művészeti záróvizsga követelményei A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll A vizsga tantárgya és időtartama Néptánc, 8 10 perc A vizsga tartalma A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben improvizál Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint kell a táncokat bemutatni A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket a táncrend ismerete, stílusos előadása, a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, a táncos mozgás és a zene illeszkedése, a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll A vizsga tantárgya és időtartama Folklórismeret Írásbeli: 30 perc vagy szóbeli: 5 perc

26 A vizsga tartalma A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat vagy tesztet tartalmaz A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról Témakörök Jeles napok Munkavégző ünnepek Az emberélet fordulói Táncdialektusok A régi és új táncréteg tánctípusai Írásbeli vizsga A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá Szóbeli vizsga A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá A művészeti záróvizsga követelményei A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll A vizsga tantárgya és időtartama Tánctörténet Írásbeli: 30 perc Szóbeli: 5 10 perc A vizsga tartalma A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról Választható témakörök: Az őskor táncművészete A középkor jellemző táncformái A reneszánsz és barokk kor táncélete A romantika

27 A reformkor táncélete A XX. század táncélete Gyöngyösbokréta mozgalom Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon Hazánk jeles alkotói és műveik A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei Írásbeli vizsga A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá Szóbeli vizsga A tananyagtartalom elsajátításának mértéke Az összefüggések ismerete A szakmai kommunikáció fejlettsége Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.)

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Az Ádám Jenő Zeneiskola és Szakiskola Helyi Tantervét a nevelőtestület és

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

2. sz. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE A 2011. 09. 01. UTÁN BEIRATTKOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

2. sz. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE A 2011. 09. 01. UTÁN BEIRATTKOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2. sz. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG HELYI TANTERVE A 2011. 09. 01. UTÁN BEIRATTKOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA Tartalom: Zeneművészeti ág Akkordikus tanszak: GITÁR 2 Billentyűs tanszak: ZONGORA 23

Részletesebben

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzat A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata a - javítóvizsgák - különbözeti vizsgák - osztályozó

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 040046

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 040046 TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 040046 1 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 1 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994.(VI. 8.) MKMrendelet 26. (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27. PEDAGÓGIAI PROGRAM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940 Tatabánya, 2013. március 27. A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek zene nélkül nincs teljes élet!

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésénél és lebonyolításánál a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi Tantervben megfogalmazott minimum

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 WEINER LEÓ Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mely készült a következő dokumentumokra hivatkozva: Magyarország Alaptörvénye, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Érvényben van 2011-ig, ettől az időponttól az új tanterv bevezetése miatt felmenő rendszerben kivezetésre kerül. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az egyes

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA 2004 Bevezető gondolatok A zenei nevelést mint Kodály is vallotta 9 hónappal a születés előtt kell elkezdeni. Fontos kérdés,

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

ZONGORA. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

ZONGORA. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam ZONGORA A zongoratanítás feladatai Ismertesse meg a tanulókkal a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra

2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve. az 1-4. évfolyamra 2013. ÉNEK ZENE Tantárgy helyi tanterve az 1-4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 2 2 2 2 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI A SZEGEDI KIRÁLY-KÖNIG PÉTER ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Bevezető I. Pedagógiai Program 1. Az iskola bemutatása:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program Készült: Kaposvár, 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Nevelési program I. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben