Tar ta lom. Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tar ta lom. Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat."

Átírás

1 MÛHELY

2 Tóth Károly fotója

3 Tar ta lom VÖRÖS ISTVÁN: Egy õs em ber a vo nattal álmodik... 9 Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat. SEAMUS HEANEY: Vas úti gye re kek (Imreh And rás for dí tá sa) Mindegyik kerek magban ott az égfény, A ra gyo gó sí nek és mi ma gunk. ÁGH IST VÁN: Karakószörcsök To vább ro bog a gyors vo nat, fi a tal sá gom ál lo má sán. CHRISTINE LAVANT: Azok ott tény leg em berek? (Kalász Orsolya fordítása) a fájdalom tova szikrázó szalagjai, mint a sínek az emberek felé BER TÓK LÁSZ LÓ: Ó, az a hol volt vi cinális Ez a, hogy fel villan a nap Izzik a kocsi ban a kály ha, s jég vi rág fagy az ab lakára. PHILIPPE DELAVEAU: A vas út (Imreh And rás for dí tá sa) ahogy a gyors vo nat fut végig a hullámokba szerelmes parton. TAKÁCS ZSUZSA: Vonatút térdepelve egy ti tokzatos oltár elõtt, miközben egy nyegle ka lauz ránk csap ja a fül ke aj taját EMILY DICKINSON: A vas út (Mes ter há zi Mó ni ka for dí tá sa) Meg áll sze net en ni, s me het, Hatalmasan tovább. RÁBA GYÖRGY: Menettérti vagy mikor vonatok gördültek át honi határon a ta pasztalat szinte álom VÍCTOR RODRÍGUEZ NÚNEZ: Vonatok (Kertes Gábor fordítása) Ki fut az utol só vo nat is egy nap Át tet szõ lesz min den ko csi né mán és füst nél kül gu rul majd fantomkerekein. GERGELY ÁGNES: Az örök vo nat Bár hogy von zott a hazábbnál ha za a vonaté a végsõ éjszaka. 3

4 YVES-JACQUES BOUIN To vább (Imreh And rás for dí tá sa) Az élet foly tonos indulás. ILMA RAKUSA: Uta zás (Nyu ga lom) (Schein Gá bor for dí tá sa) Ce zú ra ként él tem meg, ami kor a len gyel orosz ha tá ron fek võ Breszt vá ro sá ba ér tünk: itt rak ták át a sze rel vényt a szé le sebb nyom tá vú szov jet sín re. FODOR ÁKOS: Xénia le ne elõz ze a sínt a vo nat MESTERHÁZI MÓNIKA: Befelé míg az uta zás vol na a moz du lat lan SZA BÓ T. AN NA: Pordal Ha gyors vo nat az éle ted, és me net rend sze rint ha lad ELISABETH BISHOP: Chemin de Fer (Imreh And rás for dí tá sa) Épp túl szûk volt vagy épp tág a talp fák köz ti rés. PODMANICZKY SZI LÁRD: A csúcsvasút a mindig párhuzamos vasutak végtelenül visszatérnek önmagukba WILLIAM CARLOS WILLIAMS: Nyitány a mozdonyok táncához (Szlukovényi Katalin fordítása) a mindig párhuzamos vasutakvégtelenül visszatérnek önmagukba RUDYARD KIP LING: If jú Ottley, a bá tor ta nonc (Sá ri Jú lia for dítása) Azt mon dom, a moz dony olyan, akár az em be ri test. ÁLVARO MUTIS: Az uta zás (Pál Ág nes for dí tá sa) Amikor kitört egy-egy vad félté keny sé gi drá ma a má so dik ko csi uta sai vagy a ne gyedik kocsi szerelmesei között, megállítottam a vona tot, amíg a hely zet meg nem ol dó dott. MARCEL SCHWOB: A 081-es vo nat (Bereczki Pé ter Le vente fordítása) Csukott szemmel is elve zet ném a moz donyt, a lej tõkön és kapaszkodókon, a sínek keresztezõdésein, az elágazásokon és váltó kon át, a ka nyarokban és az acélhidakon keresztül. BRUCE CHATWIN: Patagóniában (Imreh And rás for dí tá sa) A vasutasok aranypaszományos halványszürke egyenruhában. A pero non a Lujani Szûz, az uta zók védõszentjének kegyhelye. 4

5 DANYI ZOL TÁN: Mert a moz dony szí ve mert nem utaz tunk so ha együtt vo naton... CUKOR GYÖRGY: Sínszög Hol in dult ez a kis moz dony, hon nan? És ott hány moz dony le het még, ta lán a na gyok is ott van nak? Mon dom, a ház elõtt, a szol gálati lakás elõtt pöfö gött el a moz dony, s hú zott né hány va gont. GYÕRI LÁSZLÓ: A meg nem tör tént his tória Gõzmozdony fújtatott, a füst úgy lobogott a vonat oldalában, mint valami zászló. Kihajoltam, a füst föl fele tekeredett, a nehe ze az ab lak elõtt su hogott végig, egy korom szem cse a sze mem be vágódott UROŠ ZUPAN: Mozdonyok (Lukács Zsolt fordítása) Többet tudtam és többet is ál mo doz tam a moz do nyok ról, mint bár ki más SZATHMÁRI IST VÁN: Folt a vi lág pö fö gött a moz dony nem mes sze tõ lem, ha tal mas, fe ke te tes te mor gott, re me gett, a füst szép las san beterítette a tájat... MARIJAN PERŠIČ: A moz dony fáj dalmas süvöltése (Lukács Zsolt fordítása) A kocsikat kevéssel éjfél után kezdték meg töl te ni, mint ha az uta sok fél né nek, hogy nem lesz elég hely, pedig mindenkinek elõre lefoglalták. BALLA ZSÓ FIA: Vonatok De hova lettek a gõz mozdonyok, a szé les mel lû, fé lelmes vasparipák? VASADI PÉ TER: Súgás mollban II Mind két sze rel vény nyo mo rult ja it ha lál ra ítél ték az örök, s al jas ma gya ráz ko dás nagy mes te rei, s túlélõik. WILFRED OWEN: Búcsúztatás (Mesterházi Mónika fordítása) Elszánt vigyorral telt meg a vonat. URI ASAF: A vo nat rab ló Farkas István utolsó útja Életmentõ vonat Aluljárók Éjszakánként a vonatok után lopóztam és felkapaszkodtam az utolsó va gon ra és le kapcsoltam a szerelvényrõl, majd felfe szí tet tem az aj ta ját, és min den ki nek azt ki abáltam, fusson, amerre lát. HUGO WILLIAMS: Gõz kor szak (Imreh And rás for dí tá sa) Hordár sehol egy szál se... MELIORISZ BÉ LA: Õt látom azóta csak õt látom ott ácso rogni minden állomáson. 5

6 CHARLES DICKENS: Az ame rikai vasút (Tóta Péter Be nedek fordítása) sziporkázó sziklák förgetegében utaztunk, amely úgy zuhogott körülöttünk, mint tüzes hó vi har. GILBERT KEITH CHESTERTON: A vo nat rej télye (Szlukovényi Katalin fordítása) Úgy érez tem, van va la mi szük ség te le nül bor zasz tó ab ban a gon do lat ban, hogy csak két em bert visz a vo nat: az egyi kük ha lott, a má sik pe dig szi va ro zik. AKUTAGAVA RJÚNOSZUKE: Mandarinok (Vihar Judit fordítása) Ek kor azon ban a vo nat ret te ne tes ro baj jal be fu tott az alag út ba, és ép pen eb ben a pil la nat ban le zuhant az ab lak is, amel lyel a kis lány pró bál ko zott. És a négy szög le tes nyí lá son ke resz tül be tó dult a ko rom a fe ke te lég bõl, s et tõl rög tön ful lasz tó füst lett, amely sû rû go moly ban be töl töt te a ko csi bel se jét. SHERWOOD ANDERSON: Háború (Szlukovényi Katalin fordítása) Így hát ket tõjük lelke kezdett küzdeni. A vona ton ülõ nõ ezt egész vi lágosan elmagyarázta nekem, bár le het, hogy ne héz lesz ve led is meg ér tet nem. Ne kem se gí tett az éj sza ka és a moz gó vo nat ti tokzatossága. ISIHARA SINTARÓ: Vonaton (Vihar Judit fordítása) Különben szinte megfoghatatlan, hogy Szonoda, aki lezuhant a vonatról, végül mégis életben maradt. CARLOS CASTÁN: Hólepte peron (Kertes Gábor fordítása) E csodakeresõk közül és a legreménytelenebbek közé tartozik Segriá úr, akit néhány éve egy Talgo vo na ton is mer tem meg, és aki azt a sze rel met ta lál ta meg egy vas úti ko csi ban, mit az elõtt hi ába keresett az ut cákon, szállodákban, bárokban vagy parkokban. BOŠKO IVKOV: A zombori vi cinálison (Borbély János István fordítása) S ha azért me gyek is Zomborba, hogy negy ven hé, negy ven! esztendõ múltán találkozzam középiskolás mezõgazdász nemzedékemmel egy kupi ca bor ral a szí vem ben meg egy roz ma ring gal a hajtókámon, bennem mégis valami fityfiritty táncikál betyárosan a vonatzakatolás ütemére, közben la ko dal mas nó tá kat hall gat, me lyet a rügy fa kasz tó ta va szi szél züm mög a zöld del ter hes Bácskaság, e di ákos léhaság fölött! JEAN GIONO: Noé (Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa) A világnak e pontján még min dig nem tud nak ho vá len ni a meglepetéstõl, ha vonatot látnak. TÓTH KRISZ TI NA: Szólánc Érzem, hogy a férfi a ka lauznõ ordibálásán bátorodhatott fel, az adta meg ne ki a je let. Nyil ván kereste, hogy kibe le het be lekötni, aztán a hivatalos személy viselkedése megerõsítette benne, hogy alsórendû állampolgárok lehetünk. MÁR TON LÁSZ LÓ: Blattolás Seregszemlét tartani egy vonat fül ke is me ret len uta sai fö lött, mi köz ben azt sem tud hat ja az ol va só, hogy érdemes-e odafigyelni rájuk? 6

7 SZEPESI ATTILA: Álmomban kék, zöld vonatok nincsen rajtuk kerék, se kémény, anyagtalan suhannak át fogyó emlékek végvidékén HUGO WILLIAMS: Szel lem vo nat (Imreh And rás for dí tá sa) ahogy hoz zám ha jol, és nem ma rad más utá na, csak egy el lebegõ illatszalag, a nagy óra zök ke nõ nagy mu ta tó ja, sípharsanás LOUIS MACNEICE: Csillag-bámuló (Mesterházi Mónika fordítása) Már nem él sen ki se, ki éj jel vo natokban föl-le futna. GUILLAUME MÉTAYER: Vo nat (Imreh And rás for dí tá sa) Szõ ke vo na lak sik la nak a sí kon. MICHAEL LONGLEY: Kusett (Mes ter há zi Mó ni ka for dí tá sa) Vakvágányra vontattak: évszázadokba telik, Míg ismeretlen tájakra roboghatunk. G. IST VÁN LÁSZ LÓ: Vasúti oltár Minden éjjel azt álmodom, hogy vonat vagyok. KUKORELLY END RE: Vasíz Mindenhova néz, ha fölpillantok, enyhén gondterhelten elfordul, egyszer elkapom a pillantását a vonatablakban. LACKFI JÁ NOS: Személy Ro bo gok az üres tér ben. CSEHY ZOL TÁN: Vonat A vonat befut, a min dig fá radt pá lya ud var szinte beleremeg. MÉHES KÁROLY: Útra kellõk Kattog a vonatkerék, kattognak a hajnali szavak. GÁL FE RENC: Retúr a fülkében viszont a gyak ran meg éne kelt csend volt. KELEMEN LAJOS: Átszállás vitt to vább a vo nat kételyeken át a tá volság ígérete. 7

8 LOSCHITZ FE RENC: Mennyi út a súgásnak hitt áramok, erõk után lát ja, hogy ér kezik elõbb a bõsz vo nat dü bör gés TARZAN ZÉ RÓ: Az evõ em ber Lát tuk, mit evett. Egy puncs tor tát, az tán sült krump lit hé jas tul, hat ham bur gert, sör rel és mû anyag tál cá val. A szom széd ön gyúj tó ját, egy fél ká posztát, egy félig me leg va salót. Csirkecombot uborkával, egy da rab ka saj tot disz nó bõr pénz tár cá val, és a sap ka ró zsát a ka la uz fe jé rõl. El nyel te az ab lak te kerõ jét és a»kihajolni tilos«táb lát. CZILCZER OL GA: Intercity olvasatlanul a betûk ál lomásról állomásra NECZ DÁ NI EL: Semmi út A fájdalomnak nincs úticélja, csak úti tár sa, az pe dig te vagy. TÖNKÖL JÓ ZSEF: kecs ke a so rom pón az õsök után nyik kan egy-egy ba goly, lányka sóhajt, a holdvi lág is, mint ré gen, ami kor töb bet fürkészte a vonatok szétfoszló, pamutkönnyû szénfüstjét, a tengert és a kar co lat lan ég bol tot. SZLUKOVÉNYI KATALIN: Belföldi gyors fekete-fehér viharban rohannak megszokott dombok, hajszolt emberek... RAPAI ÁG NES: Megy a vo nat, megy a vo nat Nyolc évig jön a vo nat, megy a vo nat, kanizsai, kanizsai állomásra HEGEDÛS IMRE JÁNOS: Az álom vonat az lett egyik leg kedvesebb vasárnapi szórakozásunk, hogy a kanya rok ban vagy a Küküllõ híd ja elõtt, ahol a vo nat alig cam mogott, felkapaszkodtunk a lépcsõk re, s a vá ros vé gén, mi elõtt felgyorsult volna a vicinális, nagy bukfenceket vetve leugráltunk. PÁTKAI TI VA DAR: Moszkva Leningrád viszonylat, a Vörös Nyílon fúródunk az éjszakába TURCZI IST VÁN: Utazás ismeretlen tájak suhannak velünk az éjszakában INGO SCHULZE: Még egy történet (Nádori Lídia fordítása) Hogy egy vo na tút mi lyen lesz, az az el sõ ne gyed órá ban el dõlt, sõt, több nyi re már az el sõ percek ben. LADIK KATALIN: A vo na tok ról Vér a hidakon, Európában. Vérzõ síneken menekül.

9 GÉCZI JÁ NOS: Indóház Félálmomban vonatok süvítenek át a kerte men, a lonc íve alatt ki csapódik a nehéz fa lapokból készült, hasán postaládát cipelõ kapu, a huzatban megremeg a kertfal mel lett ál ló, pe remen átkönyöklõ damaszkuszi rózsa TANDORI DE ZSÕ: Írás és vas út A vo nat áram ki ma ra dás, felsõvezeték hi ba mi att tért vis sza a fej pá lya ud var ra, ez a sors ujj mu tatá sa volt. JÓKAI ANNA: A vo nat füt tye A vonat füttye elha gyott. De még csat tog nak a ke rekek. Tõlünk függ, milyen dallamot képzelünk hozzá. FÜZI LÁSZ LÓ: Vonat A vonaton úgy éltük az éle tünket, mintha otthon lettünk volna volt, amikor ta nultunk, volt, amikor kártyáztunk, volt, amikor be szélgettünk. TÕZSÉR ÁRPÁD: Intertáltos Westernvonat A vonatban légvonat s két ré szeg in di án he ge dül. MARNO JÁ NOS: Tûz van ba bám An na a vonaton egy regényben tûnik fel az ab lak nál ül ve VÖRÖS ISTVÁN: Vonaton távolodva önmaguntól Ülsz a vo na ton, én meg hall gatom: az idõ csö pög egy edény be. BÁTHORI CSA BA: Érzelmes utazás Messzire megyek, hogy itthon fel is merj, mint a lük tetõ kínt. JÁSZ AT TI LA: Vasutas önéletrajzaimból Egy film rendezõ szerint idõnként egyegy ti tokzatos vonat indul 2046-ba. KA LÁSZ MÁR TON: Vonatutak Bolondokházába bemenekülni elégikus rettegés, másutt helye van. 9

10 HORVÁTH NÓRA: Az ele gáns élet bá ja A ten ger par ti üdü lõ he lyek és a vas út há ló zat ki ala ku lá sa a 19. szá zad vé gi Normandiában Mi kor a 19. szá zad ele jén a vas útról megszülettek az elsõ ér te ke zé sek, a szer zõk a tér és az idõ megsemmisítésérõl beszéltek. BÁLINT PÉTER: Pontosításra szoruló történetek A vonatablakon át a külsõ lát ványt szem lél ni és a tü körként szolgáló ablaküveg segítségével magamba pil lantani, a jelent és a múl tat egy ide jû vé ten ni az írás örök ké va ló ság nak szá ná sá val, a ha lál utá ni létezésemre sóvárogva, olyasfajta szellem- és tükörjáték, melyre mindig is nyitott vol tam. MÓSER ZOL TÁN: Strófák, sorok, sínek Sze re tem azo kat a sí ne ket fény ké pez ni, me lyek nem visz nek se hova. KOVÁCS KRISZTINA: Vas út és iro da lom A vo nat ri tuális tere a modern ma gyar iro dalomban A szépirodalom vonatának gyakori úticélja a provinciális kisváros, minduntalan ismétlõdõ léthelyzetek kel. Ez a kör nye zet az el hagyhatatlanság képzeteit idézi, így a vasút ál lo más a rab ság és sza bad ság kettõsségének helyszíne, amely mentes a tör té ne lem elõ re ha la dó moz gá sá tól, a köz na pi ság ba zá ródik. WEHNER TI BOR: Veszteglésre kárhoztatva Zsemlye Il dikó vonatszobrairól Az elin du lá sok és a meg ér ke zé sek re mé nyét azon ban szét zi lál ja a vesz teg lés va ló sá ga. WEHNER TI BOR: Keleti irányba tartó, vagy keletrõl érkezõ szellemvonatok Szunyogh Lász ló szob rász mû vész kis plasz ti kái így vonatutasként te kinthetnénk ki az ablakon keresztül az elfutó tájra, és a tájból, a bok rok és a fák kö zül pil lant hat nánk az el su ha nó (vagy moz du lat la nul vesz teg lõ) vo nat ra. SIPOS GYU LA: Quis sum? G. De Chirico, Az in dó há zak fu ra fes tõ je S ak kor hol volt õ, ha el in du lá sok és meg ér ke zé sek kö zött a gya kor lat ban mi ti ku san és a mû al kotásokon állandóan a készülõdés, a várakozás állapotában, kimozdulva tüstént: úton? Megjelenített világának állandó színhelyei és attribútumai a pályaudvarok, a vonatok, a füstöt eregetõ lokomotívok KÉPEK: A borítón SZAMÓDY ZSOLT fotója A hátsó borítón MÓSER ZOL TÁN fotója MAR TOS MÁR TON, MINYÓ SZERT KÁROLY, MINYÓ SZERT LI LI, MÓSER ZOL TÁN, PIL LÁK IST VÁN, SÜLI ISTVÁN, SZA BÓ BÉ LA, SZAMÓDY ZSOLT, SZIL ÁGYI ZOL TÁN, TÓTH KÁR OLY ÉS VANCSÓ ZOL TÁN fo tói SZUNYOGH LÁSZ LÓ kisplasztikái (Vass Kálmán fotói) ZSEMLYE ILDIKÓ szob rai (Varga Gábor fotói) G. DE CHIRICO fetménye 10

11 VÖRÖS ISTVÁN Egy õsember a vo natról álmodik Élete nem ébrenléttel kezdõdött. Hanem álommal. Barátai késõbb mind kiválóan emlékeztek rá, hogyan szü let tek, de õ csak er re az álom ra em lékezett. Egyikük far kas szá já ból pot tyant ki, mi kor vadászok, a mi vadászaink üldözni kezdték az épp zabálás közben megzavart állatot. A másik egy bagolyfészekben változott fi ó ká ból em ber ré. A har ma dik a tó ra hul lott csil lagpor ból kelt ki, mint a szi takötõ. Világos és tiszta em lékek. Szé pek. Vi tat ha tat la nok. Az övé nem volt szép. Se vi lá gos. Se vi tat ha tat lan. A töb bi ek azt se ér tették, mi az az álom. Nem ál modott rajta kívül senki. Álmában szokatlan helyen járt. Egy barlangban, egy szûk bar lang ban, mely azon ban nem sö tét volt, ha nem fé nyes. És nem is kel le mes, emberformájú volt ez a barlang, ha nem szögletes, merev. Egyenes vo na lak ha tá rolták, me lyeket az ember er dõben, hegyen-völgyön nem na gyon lát. Csak ha egy nagy fo lyó vi zén vé gignéz, akkor szaladhat a szeme el lenállás nélkül elõre. Vagy ha egy fa ég be szökõ törzsének dönti a vállát és úgy bámul fölfelé. Bámulatos az egyenes vo nal, de a va lóságtól idegen. Azért nem emlé kez he tett õ a szü le té sére, mert volt lé tében valami egyenesvonalúság. Rajta kívül senki nem kisgyerekként kezdte, és nem öregember ként fe jez te be. Õ volt az el sõ ilyen em ber, és so káig az utol só is. Má sok elõbb öre gek vol tak. Akadt, aki száz évig fel nõtt fér fi volt, csak az tán lett gye rek. Én ma gam már két száz éve va gyok öreg me semondó, és nem is aka rok meg fiatalodni, mert jól esik az öregeket övezõ tisztelet. Engem egy halott sár kány koponyájában talált a törzsünk, aho vá egy fe hér kí gyó tette le valamikor egyetlen tojását, de aztán nem tudta, ho gyan is kéne gondoskodni róla. Sorsára hagyta a to jást. A sár kány még meg levõ gondolatai neveltek öregemberré, jóformán halottá. Olyan bölcs vagyok, amilyen talán nem is lehet sem milyen élõ ember. De az egye nes vo nal tit kából magam se értek semmit. Õ pe dig egye nes vo na lak kö zé csöp pent ál má ban, és on nan lé pett ki az élet be. Ebben a szögletes barlangban nem lehetett mást csi nál ni, csak ül ni. Ha föl állt, egyet lép hetett, vagy leülhetett szemközt egy másik lócára. Oldalt nemcsak fény jött be, ha nem fu tó táj is lát szott, olyas formán, mint ahogy va dászat közben suhan a látvány az em ber kö rül, mi kor ro han a vad után, és min den szét ugrik és összezáródik elõtte. Itt ugyan elsiklott mellette ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat. Vo nat ban ülök, gon dol ta, de nem tud ta, mi az a vonat. És ak kor föl éb redt négy éves fi ú ként, ami más esetben nagy sze rencsétlenségnek szokott számítani, de õ megörült ennek. Négyéves vagyok. Motyogta. Vonatra akarok szállni. 11

12 SEAMUS HEANEY Vasúti gyerekek Ha fel másztunk az irtás me redélyén, A távírópóznákon szemmagasba Ke rült a por ce lán meg a ser cegõ drót. Gyönyörû kalligráfia keletre, Nyugatra, ameddig a szem ellát. Belógott a fecskék sú lya alatt. Kicsik voltunk, azt hittük, nem tu dunk Semmit. Azt hittük, a sza vak a fé nyes Cseppekben villamosoznak a dróton, Mindegyik kerek magban ott az égfény, A ra gyo gó sí nek és mi ma gunk, Olyan parányira lekicsinyítve, Hogy át fér tünk vol na egy tû fo kán. Imreh And rás for dí tá sa Minyó Szert Károly fotója 12

13 ÁGH IST VÁN Karakószörcsök To vább ro bog a gyors vo nat fiatalságom állomásán, mintha kormos petróleumlámpa föllobbanását látnám. Pis lant és az éj be ve szik, akácos kanyar mögött hagyva füst jét, de elég en nyi is az olt hatatlan bûntudatra. Elárvult épület lapít szélsõ házként, félig gödörben, csak a me netrend változik, csak az uta sok fogy nak köz ben. Nem fér falára neve sem, a különálló táblán látszó pellengéren az anyanyelv, kopott betûs pogány varázs-szó. Volt a vi lágok közepe, eleje minden távolságnak, most a tág tér szû külete, a me nekülés vakvágánya. Rá se füt tyent a gyors vo nat, csupán a régi hû sze relvény, játéknak tûnõ kis vacak fékez, huzatból keltve örvényt. Föl vér te zett erõd nyo mult, s még ha ijesz tõ is a gõ zös, valamiképpen komikus, amilyen jámborrá szelídült. Amíg a va gonok sorát ütközõk nyikorgatták végig, az ér ke zés, s az in dulás között ki tudta, mi tör ténik? S mi kor lép csõt fo gott a talp, az el hagyott páratlan lábnyom, mint az utol só pillanat pecsétje, milyen titkot zárolt? Még nem fájt, ami vis szahúz, még csu pán a jegy nek volt ára, tud ta az utas, ho va jut, nem gon dol ta, mi jön utá na. Szemben az idegen vi lág szakadatlan zöld rohamának, mintha nem lenne más irány, csak a le bukó földnek háttal. 13

14 CHRISTINE LAVANT Azok ott tény leg em berek? Azok ott tény leg em be rek? Mi lyen kön nyû té vedni! Árnyékot vetnek a napfa tö vében, sok vas kos ár nyé kot és hang juk is van. Milyen különös: azt hiszem, fér fiaknak hívták õket. Fér fi ak? Egy fér fi? és az tán a ki fakadás, szerelem de nem rög vest utá na, meg a fáj dalom is, ugye, álmoskönyvem, a fájdalom, arról beszéltél nagyon sokáig, hogy a fájdalom tova szikrázó szalagjai, mint a sínek az em berek felé. Majd az tán ál la tok jöt tek, nagy és sö tét ál latok, melyekbe beszálltunk, mert úgy üvöltött a fe jük és oda bent va laki azt mondta: Uta zunk! Azok, akik ma gukat lányoknak nevezték, suttogva ültek összebújva, és lombhullásnak hallottam, mi kor me sél ték, hogy vár ja õket a ked vesük. Ked ves mi az ha mar el múlik, meg le het ra gad ni úgy, hogy ne vál jon fáj dalommá és va jon nyo mot hagy raj tunk, akár a vi rág por vagy az il lat permete, vagy csak a teg nap ér zetét mulasztja el? Álomfû tehát? Bizonyosan egy keserû álomfû! Amit so ha se sza ba dott vol na meg kós tol ni, míg vis sza nem tér tünk az édes jó föld be, haza a hagymácskákhoz. Kalász Orsolya fordítása Móser Zoltán fotója 14

15 BER TÓK LÁSZ LÓ Ó, az a hol volt vi cinális Ó, az a hol volt vi cinális, hi deg is, bü dös is, meg ráz is. Izzik a kocsiban a kályha, s jég vi rág fagy az ab lakára. Ó, hat van éve, öt ven éve hol nem volt, hol a vi lág vé ge? Volt egy szer egy Mi cso da ál mok! Marcalik, Pé csek, Na gya tá dok. Diákok, kofák, gyalog népek, ó, mind va lami messzeséget. S mi volt? Vo nat volt! Sí nek vol tak. S Ópe ren ci án túl a hol nap. Ez a, hogy fel villan a nap Ez a, hogy fel villan a nap, pontosan befut a vonat, hogy vi rá gok és ma darak, s hogy a vas utas is te vagy. Ez a hogy nem jön sen ki se, de min denkinek van helye, s a szív, a ge rinc, a ve se, az egész ba gázs megy ve le. Ez a, hogy nem tud ni, mi kor, csak né zel ki, mint an nyiszor, hogy se sí nek már, se mo tor, s hogy azon túl is men nyi por. Szilágyi Zoltán fotója 15

16 Szilágyi Zoltán fotója PHILIPPE DELAVEAU A vasút Hol té vesz tett utat a vas út, mit a ze nére irigy óce ánok vezettek? Az öböl men tén büsz kén ki peregnek a fé nyes ab la kok, ahogy a gyors vo nat fut végig a hullámokba szerelmes parton. A nyár fo lya mán el szun nyadt a sín a moz donyhangár mellett rozsdásodnak a repedt ab lakok mögött a hasz nálaton kívüli vonatok. Mi lesz be lõled, életem? Né ha a sík ság fái bi zonytalanul magukhoz intik a téli var jakat, de a var jak le nézik a távoli fákat. Gyû lik a hó az ága kon, sötétebb lesz tõle az éj szaka. Imreh And rás for dí tá sa 16

17 TAKÁCS ZSUZSA Vonatút Ha ró zsa lán con von szol va nem száll fel Vronszkij a pétervári vo nat ra, ha nem néz An nára félelemmel és alá zat tal, ha nem mé ri fel, hogy nincs más ki út, csak a szenvedély kielégítése, ha nem tologatják szét a szé ke ket a ma zur ká hoz, ha a meg szé gye nült Kitty szíve nem törik da ra bok ra, ha nem tor nyosul elénk a sze re lem rep kén nyel és bo ga rak kal be fut ta tott, romos fala már a kezdõjelenetben, mint Tolsztaja elé, ami kor a gróf le génykori kicsapongásainak naplóját a kezé be ad ja, hogy ol vas sa és má solja mindhalálig. Ha kilyuggatott bõrünket nem vinnénk szerelmi vásárra akárhányszor, ha verseinkben nem teregetnénk ki mások sze me elé: szé gyenszemre. Helyzetünket hogyha nem magyaráznánk, ha nem ott kez de nénk, ahol vé gezzük valahányan, térdepelve egy ti tokzatos oltár elõtt, miközben egy nyegle kalauz ránk csap ja a fül ke aj ta ját és a re teszt a pe ronon be húz za. Ha agyunk ban, mint ki világított pályaudvaron egy motyo gó, kis pa raszt nem ko pácsolna Szilágyi Zoltán fotója 17

18 Szilágyi Zoltán fotója EMILY DICKINSON A vas út Né zem, hogy nyel mér földeket, Falja völgyek sorát, Megáll szenet enni, s mehet Hatalmasan tovább A he gyek hal mai kö rül, És kevélyen beles A kuny hók ba mind két fe lõl; S a kõ fej tõ be vés Utat ma gának, felkúszik, S köz ben csu pa si rám, Rossz, lár más stan cák hir detik; És a lej tõn le rohan, Nye rít, mint Menny dör gés Fia; Majd, csil lag-óra sze rint Megáll kezes, gi gantikus az Istállója elõtt. Mesterházi Mónika fordítása 18

19 RÁBA GYÖRGY Menettérti Vittek hoztak mi volt a jobb röptettek messzi célra az ismeretlennek varázslatosnak de az utazó epikuma léha úton Itáliába nejlonzacskóból túrót kanalazva szomszéd ország matézis professzora mokaszinját lekapta vagy mikor vonatok gördültek át honi határon a tapasztalat szinte álom ejtõzve ismét szeretteim vonásain még mindegyik ház rokon a szem kerekre tágul pihen városi vakolatokon száz klasszicista palotán bimbózó emberi lõdörgések tanuján bizsergés a bõrön valami õsi mennydörgés a jótét esõt elõzi Pillák István fotója 19

20 VÍCTOR RODRÍGUEZ NÚÑEZ Vonatok Mióta hajnalként hasadtam véletlenségbõl a halálra bõszen s csak az én kedvemért az összes vonat fütyül Gyermekkorom cukorvonatait látom fakockák a verandán zsinórra fûzve csikorognak a síneken miket a kótyagosan lomha meztelen csigák hagytak gurulnak a romlatlanság útján ahogy fekete galambok járnak az égbolton min édes villámok cikáznak hangyák csemegéi hát így szaladt az álló vonat Pablo Neruda Messzire vitt egy vonat attól a dombtól amelyen ma nem áll a házam piszkosszürke színû kutya sem ugat rám nincs ott asztalos nagyapám sõt nagyanyám sem konok tûjével kezében csupán anyám tekintete sült banánt idézõ illat hamu- és hagymaszag a széllelbélelt öcsém gyötrõdéstõl és téli fagyoktól megvénült deszkák csokornyi mûvirág egy rádió rajta nevemmel és a pókkal viaskodó ördöglovacskája Pedig még kilencszázhetvenben is hibbant fékezõ voltam sosemlesz masinisztája esõfüggönytõl felgyújtott reflektorral hajnalok hajnalának igézõ árnyait megrontó holdkóros vonatoknak Útra keltem amikor csillagok hullottak szemembe mikor találkoztak a párhuzamosok messze a végtelenben tisztán harmattól halottvirrasztások és hidak rámragadt porától Késõbb vonatokra szálltam s õk mindig elvittek hol várt rám csontjaim helyett a nap januártól decemberig tartott rajtuk a tavasz hullámot cseréltem el dombon tanyázó felhõre fény helyett jöttek a kövek a víz hangját váltotta a csönd a düledezve pusztuló ronda 20

21 és koszos állomást pedig a híres Remény Pályaudvara Nem oly rég a szerelemtõl választott el egy vonat mégis meg kellett köszönnöm neki a kis öblöt mit kocsonyásra dermesztett a szendergõ hajók fénye õket már elkerülik a lidérces álmok Aztán ott volt még a pálma a traktorral épp csak felhorzsolt vörös talaj fölött egy kerek ház mellette tavacska és virágzó nádasok egy kócsagon fönnakadt szögesdrótkerítés És most ez a vonat gyorsnak nem mondható közelít a városhoz velem hol tajtékesküvõim voltak Utasként a resti vagonban barna sört kortyolok csokoládétojás aranybarnára sült szívek ropognak fogaim között a magány kenyere A városban vár rám egy nõ és a nõben egy gyerek Kifut az utolsó vonat is egy nap Áttetszõ lesz minden kocsi némán és füst nélkül gurul majd fantomkerekein Biztosan tudom Én leszek egyetlen utasa Letelepszem a helyemre füttyentek élesen Ezzel visszafizetek mindent amit kaptam az átkozott vonatoktól Mióta leszállt az éjszaka kényszerûségbõl az életre lágyan s csak az õ kedvéért az összes vonat fütyül María Isabel Borrerónak Kertes Gábor fordítása 21

22 Tolnay Imre fotója GERGELY ÁGNES Az örök vo nat Bár hogy jegy zett be köny vé be a lét, ha ide hurcolt a vonatkerék. Bárhogy vonzott a hazábbnál haza a vo naté a végsõ éjszaka. Talán még látszik ál lomás is ott. A bak ter int, és nincs töb bé ti tok. Mert kön nyû ség vagy un dor ös sze nyom egy kalauzod van, a fájdalom. Az írástudót itt agyonverik. A lá zas köl tõt itt tarkónlövik. A pú pos bo hó cot itt meg vetik. Hogy nem vagy ma gyar, el hit ted ne kik? 22

23 YVES-JACQUES BOUIN Tovább Megremeg a vonat. A za katolás elnyomja a szavakat, fülbe súgni sem le het már. Nem ma rad más, csak a ke zek, mint ha a le vegõt akar nák el tö röl ni, gesz tu sa ik las sacs kán ele nyész nek. A ka rok tovább egyensúlyoznak, csendben, fáradhatatlanul, mintha a ki sem bug gyant kön nyeket akarnák felszárítani, megérinteni még az ott ma radó vagy távolodó mosolyt. A ke re kek üte me hal lat szik most, me nekülõ órák tekerednek le, a lép tek do bogása hallatszik a peronon, két egymásba kapaszkodó, egy mást fag gató szív verése Az élet foly tonos indulás. Talán egy szerelmi történet végzõdik, vagy kezdõ dik. A rit mus alábbhagy, elmélyül. Tétlenül lógó karok, két ragaszkodó, faggatózó lény, ki-ki a maga ol dalán. Véget ér az éjszaka, új nap dereng. Újra kezdõdhet az út. Két tekintet emelkedik föl, hajszolják egy mást. Csak a gon do la tok ta lál koz nak. A foly ta tás ott van a pil lanatban. A két kihagyó, eldöntetlen szívben. Imreh And rás for dí tá sa Szilágyi Zoltán fotója 23

24 ILMA RAKUSA Utazás (Nyugalom) A vas út fel találása vezette be azt a folyamatot, melynek során a közlekedési eszközök fer geteges gyorsulásának lehettünk tanúi. Goethe, aki afféle szeizmográfként érzékelte a vál tozásokat, június 6-án a következõ megállapításra jutott Zelternek, egy Berlinben élõ zeneszerzõnek írott levelében: Manapság, kedves barátom, minden ultra, minden feltartóztathatatlanul transzcendentálódik, a gondolkodásban csakúgy, mint a cselekvésben. Senki sem ismeri önmagát, senki sem fogja fel, mi az az elem, amelyben lebeg és mûködik, senki sem tudja, mi lyen az anyag, ame lyet fel dol goz. ( ) A fi a talokat túl korán jár ja át az iz galom, hogy aztán ma gával ragadja õket az idõ örvénye; a gazdagság és a gyorsaság ejti csodálatba a világot, erre törekszik mindenki; a vasút, a gyorsposta, a gõzhajózás és a kommunikáció minden lehetséges facilitásainak segítségével (az érintkezés megkönnyítésével) igyekszik meghaladni, túlképezni önmagát a mûvelt világ, ekképp ragaszkodva a középszerûséghez. Goethe kritikus hangú általános diagnózisa feltûnõen modernnek hat, egészen a leg utolsó pontig: amit haladásnak hiszünk, a valóságban a középszerûséghez való ra gasz ko dást je len ti. A se bes ség banalizálódásáról ke reken száz évvel ké sõbb, ben nem min den iró nia nél kül je gyez te meg Musil: A vá rosban az egyetlen se besség, amit még tu lajdonképpen érezni lehet, az elérendõ csatlakozásé, az átszállás sietsége és a me net rend sze rin ti to vább in du lás bi zony ta lan sá ga. A ne u rasz té nia ál dá sa nél kül már eze ket is el vesztettük volna, mert legrosszabb esetben a sietõ ember ahelyett, hogy zihálna és izzadna, áldoz egy márka öt venet egy autó ra, és az min dent rög tön el intéz helyette. És minél ma gasabbra szállunk az erõk birodalmában, annál nyugodtabban folyik minden. 1 Musil nem sejt hette, milyen nyugodtan üldögélnek majd az utasok a 900 km/h se bességgel száguldó utasszállító repülõgépekben, miközben a sebességet mozdulatlanságnak ér zik, és azt sem, hogy a lé gi uta zás (fõ leg az in terkontinentális távolsági repülések ese té ben) az inflight entertainment rend szer segítségével nem-utazássá változik. Egy valamit azonban világosan látott és végzetesnek gondolt: hogy a modern élet te li van új sebességekkel, amelyekre nincs kifejezésünk 2. Ez, foly tatja Musil, elátkozott helyzet egy olyan kor szakra nézve, amelynek nincs ideje, és biz tosra veszi, hogy új sebességet ad a vi lágnak; a gyorsaság almái a szájunkba lógnak, és neki mégsem sikerül kinyitnia a száját. 3 Musil A sebesség boszorkányság címû esszéjében egy viccel tár ja elénk, milyen értelmetlenek bizonyos szófordulatok, amelyeket a sebesség kifejezésére használunk. Itt vol ná nak pél dá ul a»nyakra-fõre«, a»nyakába sze di a lábát«vagy a»hanyatthomlok«ki fejezések ( ). Hány ember használja siettében õket, nem is sejtve, mi lyen nehézségeket okoz ezzel a si etségnek. Mert nyakra-fõre vagy hanyatt-homlok rohanni valahová, ez azt jelen ti, hogy olyan va dul fel gyorsul az ember, hogy a test mint egy a fejen, a homlo kon túl ra, a nyak pe dig a fe jen túl ra nyo mul; a si etség az ülepnél ra gadja»nyakon«az em bert, a te hetetlenség törvénye a fejénél nyomja vissza, és az emberrõl lenyúzzák az embert, mint a nyúl ról a bundáját. 4 A nyelv nem ké pes tar tani a versenyt az új se bességekkel, konzervatív módon kitart a ma ga le hetõségei mellett: A nyelvben sem mi sem lett gyor sabb, mint a gon dolat, vagy mint a vil lám, és sem mi sem lett las sabb, mint egy csiga. 5 Eb ben Musilnak kétségtelenül igaza van. A nyelv a maga mód ján akár csak a kép zõmûvészet mégiscsak tett egyet-mást, hogy meg ragadja a sebesség percepcióját. A képzõmûvészetben a kísérlet min denekelõtt a mozgásfolyamatok szétbontására (mint például az angol Edward Muybridge fázis-fényképein) vagy pillanatnyi látványok összesûrítésére és egyetlen tablón való összehozására (gondoljunk Umbert Boccioni A bi ciklizõ dinamizmusa cí mû 1913-ban készített képére, vagy Giacomo Balla ugyanabban az évben lét rehozott Az automobil gyorsasága címû képére) irányult. A nem egyidejû látványok egyidejûsí- 1 Robert Musil: A se besség boszorkányság, in: Uõ., Esszék, Kalligram, Po zsony, Györffy Miklós fordítása. 2 Robert Musil: i. m Robert Musil: u. o. 4 Robert Musil: i. m Robert Musil: i. m

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

Egy õsember a vo natról álmodik

Egy õsember a vo natról álmodik VÖRÖS ISTVÁN Egy õsember a vo natról álmodik Élete nem ébrenléttel kezdõdött. Hanem álommal. Barátai késõbb mind kiválóan emlékeztek rá, hogyan szü let tek, de õ csak er re az álom ra em lékezett. Egyikük

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben