Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára"

Átírás

1 Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára Készítette: Vojkovicsné Gyócsi Katalin Segítő:Gáspár Gyöngyi

2 A kompetencia alapú idegen nyelv elsajátítás konkrét céljai: Úgy gondoljuk, hogy bármi apró lépés, amit a gyerekek nyelvtanulása érdekében teszünk, nem hiábavaló. Egyre több tanár és szülő érzi, hogy az idegen nyelv elsajátítását minél előbb elkezdjék a gyerekek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a mindennapi életben hasznosítható, életkori sajátosságainak megfelelő nyelvtudásra tegyenek szert. Mivel a 6-7 éves korosztály esetében sokkal inkább az idegen nyelvvel való ismerkedésről és nem közvetlenül tanulásról van szó, igyekeztünk olyan tananyagot létrehozni, amelynek segítségével észrevétlenül, játékosan, képességeiknek megfelelően sajátítják el az alapszókincset, fontos az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítása. Az ilyen korú gyerekek mindent szívesebben csinálnak, ami mozgással jár együtt, így sokkal könnyebben megjegyzik az új ismereteket, mintha csak egyszerűen hallanák- hallgatnák a dalokat, verseket. Ugyanis a kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a cselekvésből kiinduló gondolkozásra nevelés, a tevékenységen alapuló fejlesztés. Ha el tudjuk érni, mit jelent egy másik nyelven gondolkodni, kapcsolatot teremteni, érzelmeket kifejezni, akkor később sem lesz számukra probléma a kommunikáció. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha olyan szituációkat teremtünk, amelyek a kicsik világát tükrözik, alkalmat, késztetést adnak arra, hogy a gyerekek megnyíljanak. A gyereket a saját képességein keresztül fogadjuk el, ott és akkor segítünk, amikor szükség van rá. Nem lehet eléggé hangsúlyozni mennyire fontos a nyelvtanulás során az ismétlés. Szavak kifejezések csak akkor rögzülnek, ha elégszer találkoznak vele. Ezért kezdjük a foglalkozásokat az előző órán tanultak átismétlésével és 5-6 óránként beiktatunk 1-1 gyakorló órát is. A modulok összeállításánál figyeltünk a fokozatosság elvének betartására, hogy a következő 2 évben a témakörök kibővítésével a gyerekek 4. osztályra biztos nyelvi tudással rendelkezzenek és az egyik vagy akár mindkét idegen nyelvet megszeretve tudatosan dönteni tudjanak továbbfejlődésük érdekében. Megvalósítás módja: Délutáni napközis foglalkozások keretein belül, heti 1-1 alkalommal. A foglalkozások időtartama: perc Modul megvalósításának időpontja: tanév Résztvevő tanulócsoport: 1. osztályos tanulók

3 A kompetencia alapú idegen nyelvi modul alapelvei: - A tanulócsoport kellően motivált legyen a tanulásra. - Aktív tevékenykedtetés. - Társas kapcsolatok megszilárdítása. - Tudja megfelelően értékelni önmagát,csoportját,osztályközösségét. - Tudjon igényes produktumot létrehozni. - Tudjon reagálni az idegen nyelvű megszólításokra. - Képes legyen arra, hogy maga is kezdeményezzen társalgást az adott nyelven. - Önértékelés, objektív énkép kialakítása - A másság elfogadása - Differenciálás - Tevékenységformák párhuzamossága - Sokszínűség - Partnerség - Módszertani szabadság A csoport fejlesztésének általános feladatai: (fejlesztésre kiválasztott képességek, kompetenciák) - Együttműködés társakkal a csoporton belül. - Társas kapcsolatok kialakítása életkornak megfelelően. - Manuális képességek fejlesztése igényes, színvonalas produktumok létrehozásával. - Szóbeli kommunikációs képesség fejlesztése életkornak és az adott helyzeteknek megfelelően. - Mozgásfejlesztés: nagymozgások, finom- és grafomotorika ügyesítése, ujj-, kéz- és szemkoordináció - Ritmusérzék fejlesztése - Szerialitás - Téri tájékozódás fejlesztése - Hallási analizáló- szintetizáló képesség fejlesztése ( mondat szavakra, szavak hangokra bontása )

4 - Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése: szókincs gyarapítása, szóbeli szövegalkotás, kifejezőképesség, összefüggő beszéd gyakorlása képek segítségével - Gondolkodás fejlesztése: problémamegoldó gyakorlatok, analizáló- szintetizáló képesség, lényeges- lényegtelen jegyek elkülönítése, elvonatkoztatás, lényegkiemelés - Figyelemfejlesztés, figyelemkoncentráció: figyelem megtartása, figyelem terjedelmének növelése, figyelem megosztás fejlesztése - Vizuális észlelés, vizuális differenciálás és vizuális emlékezés fejlesztése: hasonlóságkülönbözőség észrevetetése, formafelismerés, rész- egész viszonyok, emlékezés formákra, tárgyakra, képekre, képkártyás memóriajáték, emlékezetből való kirakás - Konfliktushelyzetek tolerálása,önuralom. - Tanulás iránti motiváció felkeltése. - Belső igényesség kialakítása. - Felelősségérzet felkeltése, igénye környezetünk,életközösségeink felé. Csoport fejlesztésének további feladatai-idegennyelvi kompetenciák: - Hallás utáni megértés, érzékelés A gyerekek beazonosítják a hangforrás eredetét, irányát, reagálnak a hangokra, felismerik a hasonló hangzású szavakat. - A kommunikáció öröme - Egymással beszélgetni, vitatkozni, egymást meghallgatni - Meséket, verseket hallgatni - Képeskönyveket nézegetni - Énekelni, mondókákat tanulni - Verseket tanulni - Bábszínházat, szituációkat játszani - Aktív szókincs Ki tudják fejezni alapvető érzéseiket, napirendjükhöz tartozó beszédszándékokat tudnak követni, egyes szavakat téma szerint be tudnak sorolni. - Passzív szókincs Kisebb dialógusokat le tudnak folytatni, kifejezéseket, szavakat megjegyezni. - Nyelvtan Képesek rövid, egyszerű, szórendileg helyes mondatok képzésére.

5 - Kiejtés Lehetőség szerint pontos. Témák az alap- és idegennyelv kompetenciák alapján: Az előbbiekben meghatározott kompetenciák tükrében állítottuk össze a hozzájuk tartozó feladatokat. - A játék és önállóság: életkori sajátosságoknak megfelelő érzékszervi fejlettség, szokásrendszer (hallás, szaglás, látás), öltözködés, étkezés, biztonságos eszközhasználat kialakítása./köszönés, BEMUTATKOZÁS, ISMERKEDÉS; ÉTELEK NEVE,KÍNÁLÁS; TESTRÉSZEK,RUHÁZAT/ - Az ÉN : Saját érzéseiket tudják kifejezni, igényesek, toleránsak legyenek, önállóságra törekedjenek/tulajdonságok KIFEJEZÉSE, CSODÁLKOZÁS;CSALÁD/ - A mozgás és az ezzel összefüggő tevékenységek: torna, játék, tánc/minden TÉMAKÖRT LEFED-A DALOKAT MOZGÁS KÍSÉRI/ - A zene: éneklés, tánc, ritmus/minden TÉMAKÖRT LEFED-DALTANULÁS/ - A kreativitás: alkotó találkozás különböző anyagokkal (textil, karton, színes papír, természetes anyagok)témakörhöz KAPCSOLODÓ JÁTÉKKÉSZÍTÉS- BÁBOK,RAJZOK,PLAKÁTOK, SZÍNEZŐK, CSALÁDFA/ - A nyelv, a kommunikáció, a beszéd: egymással beszélgetni, kulturáltan vitatkozni, érvelni, mondókákat mondani/utasítások, KÖSZÖNÉS, BEMUTATKOZÁS, ISMERKEDÉS,KÍNÁLÁS-EHHEZ KAPCSOLÓDÓ DIALÓGUSOK/ - A környezet ismerete: élő- és élettelen környezet/számok, SZÍNEK, ÁLLATOK, CSALÁD/ Tantárgyi koncentrációk- kereszttantervi lehetőségek: - Művészetek: ének-zene, rajz - Magyar nyelv

6 - Országismeret: ismerkedés a célnyelvi országgal - Matematika - Testnevelés és sport - Természetismeret - Életvitel és gyakorlati ismeretek Modul során alkalmazott módszerek: - Beszélgetés, mozgás, játék, megbeszélés, tevékenykedtetés, rajz leolvasása, szemléltetés, tárgyi tevékenykedtetés, gyakorlás, bemutatás, megfigyelés, tapasztalatszerzés, tanári- tanulói prezentáció ( CD, DVD, internet ), közös értelmezés, munkakövetés, eljátszás, szóforgó, kerek asztal, felfedezés, ábrázolás, gyűjtés, mintaadás, kirakás, tapasztalásszerzés megfogalmazása, memorizálás, kérdés- felelet, éneklés, tánc Modul során alkalmazott munkaformák: - frontális - páros - csoport - egyéni - differenciálatlan - differenciált - frontálisan irányított egyéni - frontálisan irányított páros - kooperatív Eszközök: - CD, DVD, CD lejátszó, DVD lejátszó, laptop, interaktív tananyag, projektor, olló, ragasztó, színes papír, csomagoló papír, paraván, színezők, színes ceruza, festék, zsírkréta, képkártyák, bábok, plüssállat, dominó, puzzle, Dobókocka, labda, társasjáték, babzsák, kalap

7 A modul során használt feladatlapok, színezők, dalok kottái-szövegei, versek szövegei mellékletként csatolva.

8 10. modul- Évszakok- Ősz (Herbst) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Ősz (Herbst) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Őszi falevelek, termések gyűjtése. B; Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C; Mozgással érzékeltetjük az évszakra jellemző időjárást, hogy fúj a szél, esik az eső. D; Das Feld ist leer kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. E; Az előzetesen gyűjtött falevelek, termések felhasználásával egy közös őszi kép készítése, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés,figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Falevelek, termések Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz)

9 11. modul- Színek 1 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek (Farben) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Gyerekek kapnak egy képet, melyet szabadon kiszínezhetnek. B; Tárlatvezetés: Az elkészült rajzok bemutatása Beszélgetés a képről. Megnevezzük a kép tárgyainak, színét németül. Die Sonne ist gelb. Die Maus ist grau. Stb. Finom mozgás, észlelés, pontosságfejlesztése Kommunikáció, figyelem, helyes ejtés, gondolkodás fejlesztése, érzékszervek működtetése Egyéni Tevékenykedtetés, rajzolás tárlatvezetés beszélgetés, bemutatás Színező, színes ceruza Tábla vagy fali újság, ahova kitesszük az elkészült munkákat. Tantárgyi koncentráció: Magyar nyelv, ország ismeret, Művészetek (rajz) C; Színek neveinek gyakorlása színes ceruzákkal. Emeld fel koppintásra azt a színt, amelyiknek a német nevét hallod! Koncentráció, emlékezet egyéni Tevékenykedtetés, gyakorlás, memorizálás Színes ceruzák

10 12. modul- Színek 2 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek- Farben Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Az előző órán megtanult színek német neveinek felelevenítése az Alle meine Farbe című mesekönyv dala alapján. A dal jelentéstartalmának megbeszélése a könyv képeinek segítségével. Emlékezet, értelmezés,szövegért és, Ritmuskommunikáci ó, érzékszervek működtetése Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Könyvecske melléklet B; Memória játék a színekkel. Az egyik kártyagarnitúrán a színek német nevei, a másikak színes lapok. Szóbeliség gyakoroltatása: Emlékezet, Figyelem, szövegértés, kommunikáció, CSOM egyéni Kérdés- felelet, játék, gyakorlás Memória játék Welche Farbe ist es? Es ist grün. páros

11 13. modul- Színek 3 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek- Farben Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Színek gyakorlása a Regenbogen című dallal 1. Meghallgatju k a dalt, ott ahol egy szín nevét hallják, koppintanak. 2. Különböző színű tárgyakat teszünk az asztalra, a dalt hallgatva mutasson rá arra a tárgyra, aminek a színét hallja. B; Színező- Male die Bilder aus! A tanár által mondott utasításnak megfelelően színeznek Male die Sonne gelb aus! Hallás utáni észlelésértelmezés, emlékezet, figyelem, Téri tájékozódás, szövegértés, tudatos döntés, problémamegoldás, összefüggések felismerése, érzékszervek működtetése, finom mozgás, szövegértés fejlesztése egyéni Játék, gyakorlás, hibajavítás, Tevékenykedtetés Rajzolás, alkalmazás CD, CD lejátszó Tárgyak Színező

12 14. modul- Színek 4 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek- Farben A; A színek és a hozzájuk kapcsolódó dalok (Alle meine Farben, Regenbogen) átismétlése, gyakorlása a Tapsolj! és a Labdajáték című játékok segítségével. Kiemelt készségek, képességek Emlékezet, figyelem, ritmus, éneklés, együttműködés, érzékelés, rendszerezés Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Eszközök Könyvecske CD, CD lejátszó Egyéb kapcsolódások Tantárgyi koncentráció: művészetek (énekzene, rajz), Életvitel és háztartási ismeretek melléklet / Játékötletek/ B; Színtanuló füzetecske készítése: Minden gyereknek van egy üres füzete. Minden szín kap a füzetben egy külön oldalt, ahova a lap tetejére felírjuk az adott színnel a szín nevét. Újságokból kivágnak tárgyakat, állatokat, növények képeit, melyek olyan színűek. A már tanult tárgyakat megnevezzük. Finom mozgás, összehasonlítás, rendszerezés, figyelem, emlékezet, érzékelés, megfigyelés fejlesztése CSOM egyéni Tevékenykedtetés, problémamegoldás, ellenőrzés, önellenőrzés értékelés Füzet, színes ceruza, újságok, olló, ragasztó

13 15. modul- Ünnepek- Mikulás- (Nikolaus) Lépések, tevékenységek Téma: Ünnepek- Mikulás- Nikolaus Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Morgen kommt der Nikolaus című mondóka tanítása, jelentéstartalmának megbeszélése Beszédészlelésértés, kommunikáció, szókincsbővítés, gondolkodás, figyelem, emlékezet fejlesztése Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Kotta B; Was ist im Sack? Zeichne! Mi van a zsákban? Rajzolj! Szókincsbővítés a témával kapcsolatban. A tanító németül megnevez dolgokat, tárgyakat, a gyerekek belerajzolják a zsákba,amit hallanak. / r Keks, r Apfel, e Rute, e Nuß, e Mandarine, e Schokolade, r Kaugummi, r Nikolaus/ Beszédértés fejlesztése, finom mozgás, manuális készség fejlesztése színvonalas produktum létrehozásával, figyelem, vizuális emlékezet, szókincs egyéni Megbeszélés, tevékenykedtetés, közös értelmezés, problémamegoldás, rajzkészítés Színes ceruza, papír Tantárgyi koncentráció: művészetek /rajz/

14 16. modul- Ünnepek- Karácsony Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások Téma: Ünnepek- Karácsony A; Előzetes feladat: A délutáni szabadidős tevékenység keretében készített karácsonyi díszekkel feldíszítik az osztály fáját a gyerekek. Egyenként elismételjük a díszek német neveit, többször ismételik, miközben felhelyezik a fára. Finom mozgás, téri tájékozódás, szókincs, kommunikáció, helyes ejtés fejlesztése egyéni Mozgás, tevékenykedtetés, beszéd Gyerekek által készített díszek Tantárgyi koncentráció: művészetek, országismeret B; O Tannenbaum, o Tannenbaum című karácsonyi dal tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Kotta

15 17. modul- Tél- (Winter) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Tél (Winter) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Beszélgetés a napközis foglalkozáson a téli időjárás jellemzőiről. B; Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C; Mozgással érzékeltetjük az évszakra jellemző időjárást, hogy fúj a szél, esik a hó. D; Die Felder weiß kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. E; Egy közös téli kép készítése, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés,figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz)

16 18. modul- Számok 1- (Zahlen (1-5)) Lépések, tevékenységek Téma: Számok- Zahlen (1-5) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; A Fünf kleine Fische című dal meghallgatása és megtekintése projektoron kivetítve. A dal jelentéstartalmának megbeszélése. Hallási észlelés, figyelem, szövegértés, helyes ejtés, vizuális észlelés fejlesztése Játék, éneklés Megfigyelés Tanári prezentációprojektor Projektor, DVD B; Számok német nevének tanulása 1-5-ig. Figyelem, emlékezet, helyes ejtés Megbeszélés C; Számok gyakorlása feladatlapon. Számjegyek összekötése, közben német nevük kimondása. Finom mozgás, emlékezet egyéni Gyakorlás, értelmezés, ellenőrzés, önellenőrzés, értékelés Feladatlap

17 19. modul- számok 2- (Zahlen (1-10)) Lépések, tevékenységek Téma: Számok- Zahlen (1-10) A; Az Eins, zwei Polizei című mondóka tanulása. A mondóka jelentéstartalmának megbeszélése. Kiemelt készségek, képességek Hallási észlelés, figyelem, szövegértés, helyes ejtés fejlesztése Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Játék, éneklés Megfigyelés Eszközök Egyéb kapcsolódások Tantárgyi koncentráció: matemetika B; Számok német nevének átismétlése 1-5-ig, számok tanulása 5-10-ig. Figyelem, emlékezet, helyes ejtés Megbeszélés C;Az Ernie zählt Apfel című DVD megtekintése. Számok helyes ejtésének gyakorlása. C; Számok (1-10) gyakorlása feladatlapon. Számjegyek összekötése, közben német nevük kimondása. Hallási, vizuális észlelés Finom mozgás, emlékezet egyéni Megfigyelés, játék Gyakorlás, értelmezés, ellenőrzés, önellenőrzés, értékelés DVD, projektor Feladatlap

18 20. modul- számok 3- (Zahlen (1-10) Lépések, tevékenységek Téma: Számok- Zahlen (1-10) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Az Eins, zwei Polizei című mondóka ismétlése Székfoglaló játékkal. B; Számok neveinek, helyes ejtésének gyakorlása. Számoló játékkal. Hallási észlelés, figyelem, szövegértés, helyes ejtés fejlesztése Figyelem, emlékezet, helyes ejtés Játék, éneklés Megfigyelés Számlálás, megfigyelés székek Tantárgyi koncentráció: matemetika melléklet /Játékötletek/ C; Es sitzen zwei Tauben dal eljátszása Hallási, vizuális észlelés Megfigyelés, játék DVD, projektor melléklet D; Számok (1-10) gyakorlása Gyümölcsárus és/vagy Boltos játékkal. Was kostet das? Das kostet 5 Euro. Finom mozgás, emlékezet egyéni Gyakorlás, értelmezés, ellenőrzés, önellenőrzés, értékelés melléklet /Játékötletek/

19 21. modul- Ünnepek- Farsang Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások Téma: Ünnepek- Farsang Előzetes feladat: A délutáni szabadidős foglalkozásokon készített álarcok kihelyezése a faliújságra. Beszélgetés a témával kapcsolatban / színek, foglalkozások/ Kommunikáció, beszédészlelés- értés fejlesztése, motivációfigyelem, emlékezet, Egyéni Beszélgetés, tárgyi tevékenykedtetés, szemléltetés,rajz leolvasása Színes álarcok B; Der Fasching ist da! kezdetű dal tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése, álarcok segítségével való eljátszása. Figyelem, emlékezet, szókincs gyarapítása, ének, ritmus, hallás utáni megértés, helyes ejtés Egyéni Játék, mozgás, hibajavítás, éneklés C; Memória játék: Szókincs bővítése: / e Hexe, r Geist, r Zauberer, r Pirat, e Fee, r Clown/ Emlékezet, figyelem, szókincs páros melléklet

20 22. modul- Állatok 1 Lépések, tevékenységek Téma: Állatok 1 Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Az Alle meine Entchen című dal tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. Hallási észlelés, figyelem, emlékezet, ritmus, szövegértés egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Tantárgyi koncentráció: természetismeret B; Labirintus: Wie kommt das Käbchen zur Kuh? Figyelem, finom mozgás tevékenykedtetés feladatlap A labirintuson keresztül el kell vezetni a kisborjút a tehén- anyukához.

21 23. modul- Állatok 2- (A brémai muzsikusok című mese) Lépések, tevékenységek Téma: Állatok 2-A brémai muzsikusok című mese A; Az Die Bremer Stadtmusikanten című mese meghallgatása, megtekintése projektoron kivetítve, jelentéstartalmának megbeszélése. B; Ujjbábok készítése: A mesében szereplő állatok neveinek ismétlése, az ujjbábok kivágása, színezése, ragasztása közben. Kiemelt készségek, képességek Hallási észlelés, figyelem, emlékezet, ritmus, szövegértés Figyelem, finom mozgás Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés tevékenykedtetés Eszközök Mese, projektor Ujjbáb sablon. Olló, színes ceruza, ragasztó Egyéb kapcsolódások melléklet

22 24. modul- Tavasz- (Frühling) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Tavasz (Frühling) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Beszélgetés a napközis foglalkozáson a tavaszi időjárás jellemzőiről. Tavaszi virágok gyűjtése, préselése B; Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C; Der Schnee wird weich kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. D; Egy közös tavaszi kép készítése, a préselt virágok felhasználásával, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés, figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Virágok Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz), természetismeret

23 25. modul- Ünnepek- Húsvét 1- (Ostern) Lépések, tevékenységek Téma: Ünnepek- Húsvét /Ostern/ Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Beszélgetés az ünnepkörről, ismerkedés a témához kapcsolódó szóanyaggal: s Ei, r Hase, s Nest, s Osterei, r Korb Szókincs gyarapítása, kifejezőkészség f., motiváció egyéni Beszélgetés, Kérdés-felelet Tantárgyi koncentráció: Magyar nyelv, országismeret, művészetek /rajz/ B; Hänsen in der Grube kezdetű dal tanulása, eljátszása mozgással C; Színező- Osterhase Figyelem, emlékezet, ritmus, kommunikáció, szövegértés fejlesztése Finommozgás fejlesztése, szépérzék, pontosság, figyelem, érzékszervek működtetése Egyéni egyéni Bemutatás, memorizálás Tevékenykedtetés, Eljátszás, éneklés, tevékenykedtetés Kotta Színező, színesceruza

24 26. modul- Ünnepek- Húsvét 2 Lépések, tevékenységek Téma: Ünnepek- Húsvét Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Az előző napi délutáni szabadidős foglalkozáson festett színes húsvéti tojások kapcsán beszélgetés németül /színek, formák, kapcsolódó tárgyak, állatok/ Kommunikáció, emlékezet, gondolkodás, hallás utáni megértés, szövegalkotás, szókincsgyarapítás Beszélgetés, megbeszélés, Kérdés- felelet Festett tojások Tantárgyi koncentráció: rajz B; Az előző órán tanult Hänsen in der Grube című dal gyakorlása a Figyelj és énekelj! játékkal Emlékezet, figyelem, ritmus, kommunikáció Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés melléklet / Játékötletek/ C; Memóriajáték A játékhoz szükséges szóanyag átismétlése, illetve kibővítése S Küken, r Hahn, e Henne, s Lamm, Figyelem, emlékezet, együttműködés, motiváció, szókincs gyarapítása, vizuális észlelés, kommunikáció páros Tevékenykedtetés, megfigyelés, játék Memória játék párban melléklet

25 27. modul- Testrészek 1 Lépések, tevékenységek Téma: Testrészek Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások Előzetes feladat: A. Lefektetünk egy gyereket egy csomagoló papírra, majd körberajzoljuk. Belerajzoljuk a testrészeit a szemét, orrát stb. miközben többször megnevezzük. B. Dal: Brüderchen, komm tanz mit mir kezdetű dal meghallgatása, eljátszása, jelentéstartalmá nak megbeszélése. - Együttműködés társakkal - Mozgásfejlesztés - Ritmusérzék fejlesztése - Téri tájékozódás fejlesztése - Gondolkodás fejlesztése - Figyelemfejlesztés, figyelemkoncentráció Kooperatív Mozgás Játék Tevékenykedtetés Szemléltetés Eljátszás Ábrázolás Csomagolópapír Testnevelés, sport Ének-zene

26 28. modul- Testrészek 2 Lépések, tevékenységek Témakör. Testrészek-2 Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A. Az előző foglalkozáso n tanult dal éneklése, eljátszása. B. A tanító által rajzolt állatok összerakása táblán, földön, miközben megnevezik a gyerekek a testrészeket. - Emlékezet - Gondolkodás fejlesztése - Vizuális észlelés Nagymozgások, testséma Frontális Csoport Mozgás Játék Tevékenykedtetés Rajz leolvasása Megfigyelés Kirakás Képek állatokról Képkártyák Testnevelés, sport Művészetek/énekzene, rajz/ C. Mondóka: Ach, wie bin ich müde dal eljátszása mozgással, jelentéstartalmának megbeszélése. D; Testrészek neveinek átismétlése. Wo ist dein Bauch? Zeige mir deine Füße!

27 29. modul- Étkezés Lépések, tevékenységek Téma: Étkezés Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; A Wir haben Hunger című dal tanulása mozgással kísérve. A dal jelentéstartalmának megbeszélése. Hallási észlelés, szövegértés, helyes ejtés, figyelem, emlékezet Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Kotta, dalszöveg B; Beszélgetés az étkezéssel kapcsolatos cselekvésekről. Was isst du gern? Ich esse Pizza. Was trinkst du gern? Ich trinke Limo. Kommunikáció, figyelem, együttműködés, mondatalkotás Kérdés- felelet C; Jó étvágyat! Guten Appetit! Társas kapcsolatok Páros D; Egy étkezési szituáció eljátszása dallal, kérdéssel, kívánsággal. páros párbeszéd

28 30. modul- Német ABC Lépések, tevékenységek Téma: Német ABC Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A. Előzetes feladat: A gyerekek már tanulták a magyar ABC legtöbb betűjét. B. Das ABC- Lied című dal tanulása. C. Beszélgetés a betűk írása és hangjuk közötti különbségekről. Ritmus, hallási észlelés Kommunikáció Differenciáló képesség fejlesztése egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Összehasonlítás megbeszélés Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv. Művészetek/tánc, ének-zene/ D. A német és magyar ABC összehasonlítása. Különbségek, hasonlóságok megfogalmazása.

29 31. modul- Nyár- (Sommer) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Nyár (Sommer) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A. Előzetes feladat: Beszélgetés a napközis foglalkozáson a nyári időjárás jellemzőiről, szünidei tervekről. Nyári virágok, termések gyűjtése. B. Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C. Die Sonne glüht kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. D. Egy közös nyári kép készítése,a szünidei tervek megjelenítésével, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés, figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Virágok, termések Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz), természetismeret

30 32. modul- Melléklet Melléklet A mellékletben szereplő dalokat, verseket, mondókákat, memória játékokat a következő forrásokból gyűjtöttem: - Baranyainé Szabó Katalin, Kosznáné Endrődi Kinga: Angol nyelvkönyv óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek

31 33. modul- Számok-(Zahlen) melléklet Téma: Számok (Zahlen) 1. Fünf kleine Fische Fünf kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Vier kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Drei kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Zwei kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich,

32 schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Ein kleiner Fisch, der schwimmt im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Der sagt zu sich, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Ein dicker Hai, der schwimmt im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Der sagt zu sich, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich hab zuviele Fische in meinem Bauch blubb, blubb, blubb, blubb. Ich könnte platzen und dass tut er dann auch platz, platz, platz, platz! 2. Es sitzen zwei Tauben Es sitzen zwei Tauben auf dem Dach, die eine flog weg, die andere flog weg, die eine kam wieder, die andere kam wieder, da saßen sie alle beide wieder. Két kézünket a fejünkre tesszük, imitálva a két galambot, melyek először elrepülnek a hátunk mögé, aztán visszaülnek a "tetőre".

33 34. modul- Szín1 melléklet

34 34. modul- Szín 2 melléklet

35 34. modul- Szín 3 melléklet

36 34. modul- Szín 4 melléklet

37 34. modul- Szín 5melléklet

38 34. modul- Szín 6 melléklet

39 34. modul- Szín 7 melléklet

40 35. modul- Játékötletek Játékötletek 1. Számoló Gombot, babot, cukorkát teszünk az asztalra egy zacskóban. Megkérdezzük: mit gondoltok hány szem van benne? Találgatnak a gyerekek angolul, németül, aztán megszámolják. 2. Hideg-meleg Valakit kiszámolunk, kiküldünk, egy másik kiszámolt gyerek eldug egy megbeszélt tárgyat majd behívjuk a kiküldött gyereket. A többi gyerek hideg, meleg, forró kiabálásával jelzi, hogy közel van-e a keresett tárgyhoz a hunyó. 3. Mozgató Egy kiszámolt játékos különböző cselekvéseket játszik el pantomimszerűen a többiek megnevezik mit csinál. 4. Emlékeztető Kirakunk egy asztalra néhány tárgyat, rövid ideig megfigyeltetjük, majd letakarjuk őket. Ki tud felsorolni több tárgyat? 5. Öltöztető Memóriafejlesztő játék. Megkérdezzük: Mi van rajtad? A gyerek válaszol, majd a következő kérdést felteszi a mellette álló társának, aki megismétli a már elhangzott ruhadarab nevét és újabbat tesz hozzá. Kiinduló kérdés lehet még: Mit eszel? Mit iszol? Mi van a polcon? Stb. 6. Súgó játék Tanítónő rövid mondatot súg egy gyerek fülébe. Az tovább adja a szomszédjának stb. Az utolsó gyerek hangosan elismétli. 7. Találgató A tanítónő gondol valamilyen szobában lévő tárgyra, majd jellemzi azt: kicsi, barna, asztalon van stb. Gondolhatunk egy-egy gyerekre is: kék szemű, barna hajú. 8. Székfoglaló Valamennyi tanult dal ismétlésére, gyakorlására szolgáló játék. A gyerekek az egymás mellé és mögé rakott székek mellett, körül járnak és énekelnek. Eggyel kevesebb széket helyezünk el, mint a játékosok létszáma, majd a tanítónő tapsára abbamarad az ének és mindenki helyet keres magának. Akinek nem jutott hely kiesik a játékból. 9. Tapsolj! A tanítónő szavakat sorol fel. Előzőleg megegyeznek hogyha pl. játéknevet, családtagok neveit, színek neveit stb. hallják, tapsoljanak. Aki eltéveszti, adhat zálogot, amit különböző mondókák, versek, énekek előadásával válthat ki.

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Az előkészítő időszakról

Az előkészítő időszakról Az előkészítő időszakról Segédanyag az első évfolyamon tanító nevelők szakmai munkájához Összeállította: Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó A pedagógus küldetése: 1. Mindenek előtt embert formálni a gyerekből.

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Jó gyakorlat. "A kutya, mint társ"- SNI -s gyerekek tanórai foglalkoztatása terápiás kutyák segítségével

Jó gyakorlat. A kutya, mint társ- SNI -s gyerekek tanórai foglalkoztatása terápiás kutyák segítségével Jó gyakorlat "A kutya, mint társ"- SNI -s gyerekek tanórai foglalkoztatása terápiás kutyák segítségével 1 "Nem kell megszereznünk a kutya bizalmát vagy a barátságát, mert már a barátunknak született -

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

számok különböző alakjai

számok különböző alakjai Matematika A 1. évfolyam számok különböző alakjai 13. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 13. modul számok különböző alakjai MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZÓFORGATÓ NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS TEHETSÉGMŰHELY

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZÓFORGATÓ NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS TEHETSÉGMŰHELY SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM SZÓFORGATÓ NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS TEHETSÉGMŰHELY Műhelyvezető: Koppányiné Langó Zsuzsanna Szarvas, 2011.

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben