Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 18. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete október 27. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató az orvosi rendelı bıvítés beruházással kapcsolatban Elıterjesztést készítette: Gáspár László csoportvezetı Elıadó: Gáspár László csoportvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselıtestület! Az Emelt szintő komplex járóbeteg szakellátás létrehozása az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és esélyegyenlıség javítása érdekében Balatonboglár vonzáskörzetében címő DDOP /B jelő pályázati projektünk részeként megvalósuló építmény bıvítése, felújítása és korszerősítése megtörtént. Az épület mőszaki átadás-átvétele befejezıdött. A létesítmény használatba vételi eljárása jelenleg is folyamatban van. Az elkészült gyógyszertári helyiségcsoport hasznosítására jelenleg két elképzelés van. Az egyik az intézmény vezetıjének, Dr. Balázs Lajos fıorvos úrnak a javaslata, mely gyógyászati segédeszköz bolt és fitotéka kialakítására, valamint az épületben meglévı iroda átköltöztetésére vonatkozik (1. számú melléklet) A másik elképzelés egy száraz gázfürdı (mofetta ) létesítése. A VÁTI-nak kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy a mofetta a pályázati projektünkbe illeszthetı-e, azaz megfeleltethetı-e a pályázati útmutatóban szereplı, de az eredeti projektünkben nem tervezett opcionális elemek valamelyikének. A kérdésre többszöri sürgetés ellenére - mindeddig nem kaptunk választ. A projektmenedzserünket telefonon arról tájékoztatták, hogy a a kérdést megválaszolásra továbbították az irányító hatóságukhoz. A mofetta létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv elkészült, ezt 2. sz. mellékletként csatolom. A projekt támogatási szerzıdésének módosítását a befejezési határidı vonatkozásában a Képviselı-testület határozatának megfelelıen kezdeményeztük. Az Orvosi eszköz és berendezési tárgyak szállítása, beüzemelése és garanciális javításának biztosítása tárgyában megjelent az ajánlati felhívásunk megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2011/S számon. (ajánlattételi határidı: ) Határozati javaslat Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Emelt szintő komplex járóbeteg szakellátás létrehozása az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és esélyegyenlıség javítása érdekében Balatonboglár vonzáskörzetében címő DDOP /B jelő pályázati projekt megvalósításának helyzetérıl a Képviselı-testület júniusi ülésére készült tájékoztatót elfogadja. Felelıs: polgármester Határidı: Gáspár László mőszaki referens

3 1. sz. melléklet DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4. /Fax: 85/ cím: Tisztelt Képviselıtestület/ Tisztelt Önkormányzat! Egészségügyi Intézményünk pályázati bıvítése során megépült, de gyógyszertárként nem mőködtethetı gyógyszertári terület hasznosításával kapcsolatosan írom le az alábbi gondolataimat: Azt mindenféleképpen tudni kell, hogy a gyógyszertár hiányában csak kényszermegoldások, kármentesítés történhet. A 100 m2-es terület hasznosítása az egész intézmény jövendıbeli gazdasági fenntartható fejlıdéséhez segítséget nem tud nyújtani. Amit el lehet érni, az, maximum a terület rezsiköltségének a biztosítása. A testületi ülésen felvetett Mofetta kezelés, mint alternatíva egy gazdasági légbuborék. Az ezzel kapcsolatos, általam megismert üzleti terv irracionális tételeket tartalmaz. Hiszen, ha az abban foglalt napi több millió forintos bevétel igaz lenne, akkor az országunkban nem két helyen mőködtetnének ilyen szolgáltatást. Én szeretnék a leírtamban a földön maradni, a realitás talaján, és ez a pénzügyi eredmény maximum a 0 szaldó elérése. Tehát a javaslatom a terület hasznosítására az lenne, hogy a megépült gyógyszertári terület officina helyiségében gyógyászati segédeszköz bolt mőködne fitotékával, a fennmaradó további gyógyszertári területre az iroda költözne le, és a jelenlegi irodahelyiség masszázshelyiséggé lenne átalakítva. Ez a változtatás az, amely az eredeti, aláírt támogatási szerzıdéshez, illetve a pályázati kiíráshoz leginkább simulna, alkalmazkodna. Ezen átalakítást lehetne a legolcsóbban, a leggyorsabban véghezvinni. Az építésszel történt konzultáció alapján, egy-két millió forint szükséges az átalakításhoz (pontos összeget a mőszaki tervdokumentáció függvényében tudna adni az építész). Ezen átalakítás során az irodahelyiséghez tartozó két mellékhelyiségbıl minimális átalakítással öltözıt, illetve zuhanyzót kellene kialakítani. A gyógyszertár officinában egy fa válaszfalat kellene csak kivenni, és a helyén a falat, illetve az aljzatot kijavítani. A gyógyszertári labor irodává átalakítása során, a helyiséget csempétleníteni, illetve egy válaszfalat kellene kivenni a fal és az aljzat javítása mellett. Az általam javasoltak során, további átalakításra nem lenne szükség. Természetesen az így kialakított helyiségeket be kellene bútorozni, és pénztárgéppel, illetve számítógéppel kellene felszerelni ıket. Ezek költsége mintegy 4 millió forintba kerülne. A VÁTI-tól kapott ígéret alapján, érdemes lenne azt tisztázni, hogy mivel a gyógyszertári felszerelésre elkülönített 25 millió forintból, az átalakítás során csak körülbelül 6 millió forintot költünk el, a fennmaradó 19 millió forintot fel lehetne-e használni az egész intézmény további szolgáltatásainál egyéb gép-mőszer beszerzésre, amivel a pályázati kiírásban szereplı komplexitás fokozásnak, mint célnak tudnánk megfelelni. Hiszen a pályázat beadása elıtt, a költségvetés minimalizálása miatt, több fontos alapmőszer pályázati beszerzésérıl le kellett mondjunk, de ezeket az eszközöket, ha ez a fennmaradó pénz szabadon felhasználható lenne,

4 érdemes lenne beszerezni, szolgáltatási színvonal emelése, a betegek elégedettségének fokozása céljából. A gyógyászati segédeszköz bolt mőködtetését intézményünk végezné, egy megfelelı képesítéssel rendelkezı személy által, megbízási szerzıdés útján. A megbízott személy részérıl írásbeli nyilatkozattal rendelkezünk, hogy İ 5 éven keresztül a megfelelı végzettségekkel rendelkezve, ezt a feladatot ellátja, minimálbér fizetése, és bizonyos bevételi százalék rendelkezésre bocsátása mellett. Ez alapján folyamatosan törekednénk a 0 szaldós megoldásra, mert nyereséges tevékenység esetén, vagy a pályázati támogatás intenzitását kellene 50 %-ra csökkenteni, vagy a bevételi pluszt kellene a VÁTI fele visszafizetni. De egyébként is, jelenlegi ismereteim alapján, ez a 0 szaldó a realitás. Havi bevétel: Bérköltség járulékokkal: ,- Ft ,- Ft Egyéb dologi kiadás: ,- Ft (gáz, víz, áramdíj, szemétszállítás, karbantartás, takarítás, számítógép üzemeltetés és karbantartás, tisztítószer, irodaszer, mely az üzleten kívül az iroda összes rezsiköltségét is magában foglalja) Balatonboglár, Dr. Balázs Lajos intézmény vezetı

5 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT DR. TÖRÖK SÁNDOR 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4. /Fax: 85/ cím: Balatonboglár Városi Önkormányzat Iktatószám: 54-1/2011 Tárgy: Tájékoztató Balatonboglár Erzsébet u. 11. Tisztelt Önkormányzat/Polgármester Úr! A 2952/2011 ügyiratszámú levelükre a felsorolt szempontok szerint az alábbiakat válaszolom: -A meghiúsult gyógyszertár helyett véleményem szerint egyetlen alternatíva jön szóba, ez a gyógyászati segédeszköz bolt + fitotéka kialakítása. A mások által favorizált plusz lehetıség a Mofetta lehetne, de ennek gazdaságos mőködtetése, még az újabb, korrektebb pénzügyi tervezet mellett is bizonytalan, sıt, az akár, intézményünk gazdasági ellehetetlenítésével is járhatna. Mőködtetése, csak egész országra kiterjedı szolgáltatás nyújtása esetén, hosszú deficites éveket követıen érhetné el gazdasági szempontból a null szaldót, és ennek promóciójához, illetve mőködtetéséhez intézményünkben nincs is meg a szükséges apparátus. Ezekkel kapcsolatos bıvebb, korábban megírt véleményemet, ehhez a tájékoztatóhoz is mellékelem. Ebben részletezem a megvalósíthatóság költségét, az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat, illetve a bevételt. Az indikátorok teljesülése szempontjából is a gyógyászati segédeszköz bolt létesítése esetén közelítenénk leginkább a szerzıdésben vállaltakhoz, kivétel ez alól a munkahely-teremtés. Egyébként a már így is elhúzódó projekt átadás, Mofetta létesítése esetén, minimum plusz további fél évet csúszna. -Intézményünk változatlanul az ország kevés olyan egészségügyi intézménye közé tartozik, amelynek nincsen adóssága. Hiszem azt, hogy még a csökkentettebb projekt megvalósulás esetén is, ez a továbbiakban is tartható lesz a mai támogatási színt mellett.

6 De biztos vagyok benne, hogy ez csak akkor teljesíthetı, ha intézményünk továbbra is önállóan fog tudni gazdálkodni, és a késıbbiekben egyre gyakrabban szükségessé váló, napi döntési feladatokat nem viszik el az önkormányzathoz. Azt is el kell mondjam, hogy a gazdálkodásunk a központi, állami szabályozóktól rendkívüli módon függ, és számomra úgy tőnik, hogy az utóbbi idıkben e téren jellemzı bizonytalanság, napjainkban csak még tovább fokozódott, illetve fokozódik. -Intézményünkben a túloldali táblázatnak megfelelı óraszámban mőködött, illetve bıvítés után fognak mőködni a szakrendelések, amennyiben a Kormányzat tartja magát az írásos engedélyéhez: Szakma megnevezése és kódja Szakorvosi óraszám Nem szakorvosi óraszám Összes Jelenleg Tervezett Igényelt Jelenleg Tervezett Igényelt terveze tt óraszá m 01 Belgyógyászat Sebészet Szülészet-nıgyógyászat Csecsemı-gyerekgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Bırgyógyászat és nemibeteg ellátás 09 Neurológia Ortopédia Urológia, andrológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Tüdıgyógyászat Labor diagnosztika Rötgen diagnosztika és terápia Ultrahang- diagnosztika és terápia Fizio és mozgásterápia Gyógytorna Gyógymasszázs Összesen A kibıvített óraszámú rendelések döntı részében az eddig is nálunk dolgozó szakorvosok fognak tevékenykedni. Ez igaz a belgyógyászatra, sebészetre, szülész-nıgyógyászatra, fülorr-gégészetre, bırgyógyászatra, neurológiára, ortopédiára, urológiára, röntgendiagnosztikára. A szemészeti plusz órákat elızetes ígéretek alapján egy új doktornı, a pszichiátriai plusz órákat egy új doktor, a tüdıgyógyászatot egy új doktornı, a gyermekgyógyászatot új doktornı, a gyógytornát egy új gyógytornásznı, és a gyógymasszást egy új személy fogja végezni. Jeleznem kell, hogy az átadás elhúzódása miatt több kollegánál ez a helyzet komoly egzisztenciális problémát okoz. De bízok benne, hogy az idı elhúzódása ellenére sem a jobban fizetı nyugat-európai ellátó helyeket, hanem minket fognak választani.

7 -A szakrendeléseken változatlanul mellékállásban, közremőködıi szerzıdés keretében fognak tevékenykedni az orvosok, kivéve a sebészeten és a rtg-uh diagnosztikán, ahol fıállásúakként dolgoznak majd. -A szakrendeléseken lévı helyettesítések megoldása a mai szők orvos létszám mellett szinte elképzelhetetlen. Alkalmanként és szolgáltatásonként idıszakosan ez a helyettesítés megoldható, de általánosan erre reális lehetıség nincs. Végezetül ismételten jelzem, hogy a tavalyi év költségvetésében szereplı Forintos járóbeteg szakellátás támogatás változatlanul nem érkezett meg intézményünkhöz, és ugyanúgy nem kaptuk meg az intézményünk által befizetett forintos mőszaki tervdokumentáció elkészítéséért általunk kifizetett és a VÁTI által már az önkormányzatnak eljuttatott pénzt sem. Ezzel az összeggel már Forint az intézményünk által kifizetett projekt támogatás, és mi csak Ft-ra tettünk ígéretet, ezért ehhez az összeghez ragaszkodunk. Tisztelettel: Balatonboglár, augusztus 29. Dr. Balázs Lajos intézmény vezetı

8 2. számú melléklet MOFETTA ÜZLETI TERVE 1. Elızmények, a tervezett fejlesztés rövid bemutatása A balatonboglári dr. Török Sándor egészségházban az Önkormányzat jogszabályi változások miatt a pályázatban eredetileg tervezett gyógyszertár helyett más funkciójú szolgáltatás létesítését tervezi. Jelen üzleti terv egy mofetta (száraz CO ² fürdı) esetleges kialakításának lehetıségét, illetve üzemeltetésének gazdaságosságát vizsgálja. A természetes széndioxid szárazfürdıt mofetta formájában Európa több országában használják szív és érrendszeri betegségek, reumás bántalmak, nıgyógyászati megbetegedések esetében. Magyarországon Mátraderecskén, a balatonfüredi állami kórházban, valamint a kapuvári kórházban folytatnak széndioxidos kezelést. A fenti száraz gázfürdık közös jellemzıje, hogy természetes széndioxid forrásra települtek. A Balatonbogláron létesítendı technológia viszont azon alapul, hogy a nagy tisztaságú széndioxid gázt palackokban a mesterséges száraz gázfürdı helyére szállítva a kezelések az e célra kialakított medencében elvégezhetık. Az alkalmazott technológia mőködési elve, leírása a szabadalmaztatók által készített mellékletben található. 2. A mofetta kialakításának költségei (árajánlat alapján): Építési költség (medence kialakítása, kapcsolódó építési munkák) Eszközbeszerzés (vezérlı, szabályozó berendezések, gépek) Technológia szabadalmi joga Összesen (bruttó) ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3. Az üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei o A szabadalmi leírás szerinti medence és technológiai berendezések o Személyzet: 3 fı szakképzett egészségügyi dolgozó alkalmazottként o A karbantartást, takarítást a rendelıintézet dolgozói látják el o A szolgáltatás promócióját, a kapcsolódó marketing tevékenységet külsı szolgáltató végzi Üzemeltetési idıszak májustól-szeptemberig (5 hónap) 4. Az üzemeltetés költségei Az üzemeltetési költségek konkrét gyakorlati tapasztalati adatok híján becsléssel kerültek megállapításra, jelentısebb bizonytalanságot az alapanyag (széndioxid) szükséglet megállapítása, a karbantartási költségek, továbbá a marketing kiadások jelentenek.

9 Bér és járulékok 3 fı alkalmazott Átlagbér Járulékok (28,5%) Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft/fı/hó Rezsi Bér és járulék költség (3 fıre) Közmővek (víz, villany, szennyvíz) Karbantartás, javítás CO2 palackok (heti 1 db 30kg-os palackkal számolva) ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó Marketing Egyéb költségek (bank, könyvelés stb.) ,- Ft/hó ,- Ft/hó Amortizáció o Mofetta építési költség ,- Ft Leírási kulcs 2% évente Amortizációs ktg. ( x0,02) = ,- Ft/év Egy mőködési hónapra jutó ktg. ( / 5) = ,- Ft/hó o Eszközbeszerzés ,-Ft Leírási kulcs 20% évente Amortizációs ktg. ( x0,2) = ,- Ft/év Egy mőködési hónapra jutó ktg. ( / 5) = ,- Ft/hó o Rendelı épület építési költségének mofettára jutó hányada ,- Ft Leírási kulcs 2% évente Amortizációs költség ( x 0,02) = ,- Ft/év Egy mőködési hónapra jutó ktg. ( / 5) = ,- Ft/hó Amortizáció összesen ( ) ,- Ft/hó Költségek (1 hónapra) Megnevezés Ft Bér és járulékok ,- Közmővek ,- Javítás, karbantartás ,- CO2 palack ,- Marketing, promóció ,- amortizáció ,- Egyéb költség ,-

10 Összesen ,- 5. Piaci helyzet Kínálat Jelenleg Magyarországon Mátraderecskén mőködik mofetta, továbbá a balatonfüredi és a kapuvári kórházban végeznek száraz széndioxid fürdı kezeléseket. A Mátraderecskei intézményben a kezelés ára 1600 Ft + ÁFA (bruttó 2000 Ft), melybıl a társadalombiztosítás 1000 Ft-ot térít (a jelenleg érvényes jogszabályok szerint kizárólag a természetes széndioxid forrással mőködı fürdık tarthatnak igényt TB támogatásra). Kereslet Hazánkban egymillió körüli az érbetegségekben szenvedık száma, közülük mintegy 400 ezer beteg állapota súlyos. A betegek magas száma alapján arra lehet következtetni, hogy a kezelések iránt számottevı kereslet lenne, azonban több bizonytalansági tényezı is felmerül a konkrét kereslet meghatározása során. Egyrészt kérdéses, hogy a TB támogatás nélkül hány beteg venné igénybe a szolgáltatást, de az igazi problémát nem önmagában a kezelés ára, hanem a járulékos kiadások jelenthetik a betegek számára. Egy kúra ára Ft körül alakul, ehhez járul az utazás, szállás, ellátás költsége - a Mátraderecskén kezelt betegek tapasztalatai szerint egy kúra teljes költsége 100 ezer Ft nagyságrendet tett ki tavalyi árakon számolva. Másrészt a súlyosabb állapotú, a kezelésre jobban rászoruló betegek épp a legalacsonyabb jövedelmő rétegekbıl kerülnek ki. A fenti tényezık jelentısen megnehezítik a várható kereslet mértékének becslését, így az üzemeltetés gazdaságosságának, a beruházás megtérülésének számítása is jelentıs bizonytalanságot foglal magában. 6. Fıbb kockázati tényezık o Fizetıképes kereslet nagyságrendje nehezen becsülhetı o A hatékony promócióhoz szükséges marketing tevékenység jelentısen növelheti a mőködési költségeket, melyet csak a növekvı forgalom többletbevételébıl lehet finanszírozni o A társadalombiztosítás jelenleg csak a természetes széndioxid forrásokon alapuló kezeléseket támogatja (a támogatás mesterséges forrásokra való kiterjesztése bizonytalan) o A személyzet szezonális foglalkoztatása o Üzemeltetési forma megválasztása (önkormányzati intézmény, vagy nonprofit gazdasági társaság) 7.Fedezeti pont számítása A fedezeti pont számításával állapítható meg, hogy mekkora az a forgalom (betegszám), amely a mőködési költségeket fedezi, azaz a 0 jövedelmi szint eléréséhez szükséges.

11 A számítás alapja: A kezeléseket kúraszerően végzik, egy kúra 15 kezelésbıl áll, melyet naponta maximum két alkalommal lehet elvégezni (1 délelıtt, 1 délután). Egy-egy kezelés idıtartama perc. o Egy kúra 15 kezelésbıl áll - napi 2 kezelés (délelıtt-délután) o Egy kúra idıtartama 8 munkanap, illetve naptári nap o Nyitva tartás hétköznapokon átlag havi 20 nap o A kezelés ára bruttó 2000,- Ft alkalmanként, így egy kúra bevétele (15x2000) = ,- Ft o Mőködési költség ,-Ft/hó o Szükséges kezelések száma ( / 2000) = 525 kezelés/hó o Kúrák száma (525 / 15) = 35 fı havonta (munkanaponként átlag 1,75 fı) A 0 -ás mőködéshez szükséges létszám 35 fı/hó Teljes szezonra vetítve (5 x 35) = 175 fı A fenti számítás azt mutatja, hogy egy szezon alatt (májustól-szeptemberig) 175 fı kezelése szükséges a mőködési költségek fedezetéül, jövedelem az ennél magasabb betegszám esetén keletkezik. 8. Megtérülés számítások Beruházási költségek A számítás során a beruházás költségei közül egyrészt a mofetta kialakításának a medence építésének, és a kapcsolódó építési munkáknak, a szükséges gépek, berendezések beszerzésének, továbbá a szabadalmi jog megvásárlásának költségei, másrészt a rendelıintézet építési költségeinek alapterület alapján a mofettára esı hányada került beszámításra. Mivel az önkormányzat számára tényleges költséget a fejlesztés saját erı hányada (közelítıleg 22%-a) jelent, ezért a teljes beruházási költség 22%-át vettük figyelembe mint fejlesztési költséget. Amennyiben a teljes fejlesztési költséget (saját erı + támogatás) ráterhelnénk a beruházásra, abban az esetben a gazdaságos mőködtetésnek nem lenne realitása. A fentiek alapján a beruházási költség alakulása (Saját erı 22%): Mofetta x 0,22 = Rendelıintézet x 0,22 = Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft

12 Mőködési bevételek A beruházás megtérülésének számítása egy becsült betegszám alapján történt, a mőködési költségek figyelembe vételével. A fejlesztés megtérülése évi 250 fı kezelése esetén Költségek éves szinten (május-szeptember) Megnevezés Ft Bér és járulékok ,- Közmővek ,- Karbantartás, javítás ,- CO2 palackok ,- Egyéb költségek ,- Amortizáció ,- Összesen ,- Árbevétel (250 x ) ,- Ft ezer Ft Összesen bevétel költség diszkontráta 1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 diszkontált bev , , , , , , diszkontált ktg , , , , , , ,33 diszkontált nyereség , , , , , ,2 1056, ,507 Megtérülési idı (diszkontráta 6%) 7,6 év A megtérülési kalkulációja során a jövıbeli költségek és bevételek számításánál - a jelenleg érvényes jegybanki alapkamattal megegyezı - 6%-os jövedelmezıséget terveztünk, azaz a fenti megtérülési idı 6%-os árbevétel arányos jövedelmezıség esetén áll fenn. A számítás során az infláció hatását kiszőrtük azzal, hogy feltételeztük, az árbevétel és a mőködési költségek az inflációt követve (azt sem meghaladva, sem attól elmaradva) emelkednek a jövıben. Összegzés A fentiek alapján elmondható, hogy a mofetta bevételeinek nagysága szezononkénti beteg kezelése esetén éri el a mőködési költségek szintjét, és e fölötti betegszámnál válik jövedelmezıvé. Mindezek mellett azonban fontos megjegyezni, hogy jelenleg nem

13 rendelkezünk gyakorlati tapasztalatokkal a mesterséges széndioxidforráson alapuló technológia alkalmazásáról, ezért a mőködési költség csak hozzávetılegesen becsülhetı. A várható kereslet mértékét a konkrét célcsoportokra kiterjedı piackutatás hiányában szintén nem ismerjük (a célcsoportok egyértelmő beazonosítása az adatvédelmi elıírások folytán nem lehetséges), ezért a várható keresletre vonatkozó számítások is sok bizonytalanságot tartalmaznak. Balatonboglár, augusztus 21.

Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester

Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 74-66/2011. Sorszám: 1. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségházban működő diabetológiai szakrendeléssel összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségházban működő diabetológiai szakrendeléssel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Az Egészségházban működő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység:

Teljesítés igazolás. Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: Teljesítés igazolás Cégnév: Tárgyhó: Folyamatosan végzett tevékenység: OMNIMED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 2015. december 2016. május Közreműködik a város egészségügyi alapellátásának (háziorvosi-,

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére vonatkozó Vállalkozási szerződés jóváhagyása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 94/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház élelmezési üzemének működtetésére

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

3/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat

3/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 2/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő testület! Tárgy: Dobfesztivál Egyesület kérelme Melléklet: 1 db Megbízási szerződés

Részletesebben

Margit híd egyenáramú vontatási rendszerének helyreállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-243/12.

Margit híd egyenáramú vontatási rendszerének helyreállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-243/12. Margit híd egyenáramú vontatási rendszerének helyreállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus 06. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1.

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL Hatályos: 2015. április 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme A MasterCard Arany

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat

Dévaványa Város Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat Dévaványa Város Önkormányzat Strandfürdő és Gyógyászat Beszámoló az intézmény működéséről 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Strandfürdő és Gyógyászat jelenlegi működési rendje 3. 3. Strandfürdő

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaFészekŐr otthonbiztosítás (termékkód: 12014) A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Nyomtatványszám: F 120140 06 1601 Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei: Név: Bük Város Önkormányzat Képviselője: dr. Németh Sándor polgármester Cím: 9737 Bük, Széchenyi

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj Extra. Feltételek. Hatályos: 2016.04.01-től

SIGNAL Nyugdíj Extra. Feltételek. Hatályos: 2016.04.01-től SIGNAL Nyugdíj Extra Feltételek Hatályos: 2016.04.01-től TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL NYUGDÍJ EXTRA BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (NY110).... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak, meghatározások...

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Vizitdíj - Kérdések és válaszok

Vizitdíj - Kérdések és válaszok Vizitdíj - Kérdések és válaszok ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Miért van szükség vizit- és napidíjra? Az egészségügy eddig sem volt ingyenes. Fizettünk érte járulékainkkal tisztán és hálapénzzel feketén. Miért kell

Részletesebben

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS Autóbusz vázelemek gyártása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 2. A beszerzés

Részletesebben

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK APRIL TÁPPÉNZ BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen TAPASZF121101 sz. Ügyfél tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési feltételek)

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben