Szakközépiskola Kereskedelem ágazat 9. évfolyam KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakközépiskola Kereskedelem ágazat 9. évfolyam KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 Irodalom Magyar nyelv és irodalom Szophoklész: Antigoné Balassi Bálint költői portréja Shakespeare és az angol reneszánsz dráma Nyelvtan A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei A nyelv mint jelrendszer felépülése A magyar helyesírás alapelvei Témakörök: 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, egyenletek 4. Geometria 5. Statisztika Matematika 1. Gondolkodási és megismerési módszer: -Számhalmazok, műveletek valós számokkal - Halmazok, halmazműveletek, intervallumok 2. Algebra: - Oszthatóság, prímszámok, összetett számok, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös -Betűk használata, betűs kifejezések - Hatványozás és azonosságai - Nevezetes azonosságok, polinomok szorzattá alakítása, műveletek algebrai törtekkel 3. Függvények: - Függvények megadása, ábrázolási módjaik - Elsőfokú, lineáris függvény, Másodfokú függvény, Abszolútérték függvény, Elsőfokú törtfüggény - Függvénytarnszformációk - Függvények jellemzése Egyenletek: - Elsőfokú egyismeretlenes megoldása grafikus módszerrel - Megoldás szorzattá alakítással - Egy abszolútrértéket tartalmazó egyenletek, Törtes egyenletek - Egyenlőtlenségek - Egyenlet rendszerek 4. Geometria: - Szögek, szögpárok, összefüggések a háromszög oldalai és szögei között, a háromszög nevezetes vonalai és pontjai - Pitágorász tétele, a háromszög területének, kerületének kiszámítása - A sokszögekről, kör, körcikk 5. Statisztika: - Alapfogalmak a sztaisztikában: módusz, medián, terjedelem, szórás, átlag számolása - Statisztikai adatok és ábrázolásuk Nyelvtan egyszerű jelen idő/ folyamatos jelen idő egyszerű múlt idő/folyamatos múlt idő befejezett jelen idő névelők melléknév fokozás Angol nyelv Szókincs Személyiségjegyek jellemzése Sportok Képeslap/üdülés Filmek Üzletek Felkészülés: Solutions Pre-Intermediate Student s Book 1. oldal

2 Német nyelv Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Alkalmazott tankönyv: START Neu + START Neu munkafüzet TÉMAKÖRÖK: üdvözlés bemutatkozás család napi és heti program család meghívás étkezés nyelvtanulás FOGALOMKÖRÖK - NYELVTAN: - igeragozás : jelen idő, tőhangváltás, elváló igekötő haben módbeli segédigék főnevek alany és tárgyesete mondat szórendje tagadás : nicht, nichts, kein személyes névmások alany és tárgyesete birtokos névmás es gibt man időhatározók óra és idő kifejezése Az újkőkor forradalma (8-10. oldal) Az athéni demokrácia fénykora ( oldal) A kereszténység születése és egyházzá szerveződése - Az új államvallás ( oldal) Az iszlám kialakulása és tanai ( oldal) A hűbériség kialakulása - A jobbágyság kialakulása ( oldal) A gazdaság hanyatlása és fellendülése Nyugat Európában ( oldal) Rendi dualizmus felépítése (141. oldal) A magyar államalapítás ( oldal) Ajánlott irodalom: Száray Miklós: Történelem 9. NAT 2012 Nemzeti Tankönyvkiadó Raktári szám: A vastaggal szedett anyagrészek a legfontosabbak! Tájékozódás égen-földön Hosszúság és idő fogalma, mértékegységei. A közlekedés kinematikai problémái A mozgást jellemző mennyiségek: pálya, út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. Szabadesés. A közlekedés dinamikai problémái Newton I., II., III. törvénye. Súly, súlytalanság. A tömegvonzás Gravitáció fogalma, törvénye. Kepler törvényei. Mechanikai munka, energia, teljesítmény Munkavégzés: meghatározás, típusai. Energia: meghatározás. Mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia. Energia-megmaradás törvénye. Teljesítmény. Egyszerű gépek Merev test. Egyensúly fogalma és feltétele. Emelő, csiga, hengerkerék, lejtő, csavar, ék erőtörvénye. Mechanikai rezgések és hullámok A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: rezgésidő, amplitúdó, frekvencia. A mechanikai hullámok jellemzői: hullámhossz, terjedési sebesség. A hullámhosszúság, a frekvencia és a terjedési sebesség közötti kapcsolat. A hang és a hangszerek világa A hang fizikai jellemzői. A hang terjedésének mechanizmusa. 2. oldal

3 Kémia Művészetek/ Énekzene Témakörök: 1. Az atom felépítése Az elemi részecskék, rendszám, tömegszám fogalma, az izotópok. Moláris tömeg számolása. A periódusos rendszer felépítése. 2. Kémiai kötések Az ionos kötés és az ionrács. A fémes kötés és a fémrács.a kovalens kötés és a másodrendű kémiai kötések. Az atomrács és a molekularács. 3. Anyagi rendszerek Az anyagi rendszerek csoportosítása. A gázok, a folyadékok és a szilárd anyagok. Az oldatok és töménységüknek megadása tömegszázalékkal. 4. Kémiai reakciók és reakciótípusok A kémiai reakciók feltételei. Sav-bázis reakciók, a víz disszociációja, a kémhatás.oxidáció és redukció. 5. Szervetlen kémia A nemesgázok. A hidrogén. A halogének. Az oxigén és az ózon. A nitrogén és az ammónia. Egy szabadon választott hangszer, vagy hangszercsoport bemutatása (legalább 25 írott sor) Claudio Mondeverdi: Orfeo operájának cselekménytörténete (legalább 25 írott sor) Témakörök: 1. Informatikai eszközök használata 2. Operációs rendszer 3. Szövegszerkesztés Informatika 1. Informatikai eszközök használata: - Ismerje az alábbi fogalmakat: hardver, szoftver, számítógép fogalma, Neumann-elvű számítógép felépítése, adattárlolás mértékegységei, processzor, memóriák, perifériák fogalma és típusai, háttértárak fogalma és típusai 2. Operációs rendszer: - Windos Intéző használata - Mappa és fájl műveletek: létrehozás, másolás, átnevezés, áthelyezés, törlés, attribútum beállítása - Programozott kártevők, vírusírtás - Tömörítő programok, tömörítés 3. Szövegszerkesztés: - Oldalbeállítás, margók - Karakterfomázás, bekezdésformázás - Tabulátorok, szegély és mintázat, felsorolás és számozás, iniciálé - Élőfej és élőláb, hasábok - Képek, táblázatok - Körlevél, címke, boríték készítése Microsoft Wordben A továbbhaladás feltételei: Tanulásmódszertan A tanulási önismeret megszerzése. A tanulás fontosságának elfogadása. tanulási motiváció tanulási stílus A tanulási nehézségek közös megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. külső, belső feltételek A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődése. A figyelem iskolázása. Az emlékezeti képesség, gondolkodás, szókincs fejlődése. A néma, értő olvasás fejlődése. A tanulás módszereinek bemutatása. vázlatkészítés 3. oldal

4 Munkahelyi egészség és biztonság A tanuló legyen tisztában az alapvető munkavédelmi fogalmakkal, így a munkavédelem fogalmával, a munkavédelem területeivel, feladataival. Ismerje az egyéni védőeszközöket. A tanuló ismerje, mely törvény foglalkozik a munkavédelemmel. (Az évi XCIII. törvény) A tanuló ismerje a munkahelyek kialakítása során előírt szabályozásokat, így a munkahelyek kialakítása, a munkakörülmények környezeti elemei, a létesítés követelményei, a munkahelyek méreteit, az üzemen belüli közlekedés szabályai, a szociális létesítményekkel szemben támasztott követelményeket, a padozattal szemben támasztott követelményeket, a világítással szemben támasztott követelményeket a szellőztetéssel szemben támasztott követelményeket, a hőmérséklettel szemben támasztott követelményeket. A tanuló ismerje a következő fogalmakat és azok tartalmát: zajvédelem, a villamosság biztonságtechnikájának alapjai a sugárvédelem, a tűzvédelmi alapismeretek, az anyagok éghetőségét, a tűzveszélyességi osztályokat, a tűzoltás módjait, az oltóanyagokat, a tűzoltó eszközöket és készülékeket a tűz jelzését. A tanuló ismerje az anyagmozgatás módjait és szabályait a munkahelyen. Ismerje: az anyagmozgatás kézi és gépi módjait a kézi anyagmozgatás szabályait. A tanuló ismerje vegyi anyagok tárolásának szabályait, ismerje a vonatkozó jelzéseket, feliratokat, biztonsági színeket és alakjeleket A tanuló tudja a munkavégzés személyi feltételeit, azt, hogy milyen előírások vonatkoznak a munkahelyi orvosi alkalmassági vizsgálatokra a munkavédelmi ismeretek elsajátítására, a munkavégzés alapvető szervezési feltételeire. A tanuló ismerje, mely munkaeszközt tekintjük biztonságosnak. Ismerje a munkaeszközök dokumentációit, a munkaeszközök üzemeltetése és az ezzel járó veszélyeket. Ismerjék a veszélyforrások és kockázati tényezőket a munkahelyen (pszichikai, fizikai, vegyi stb.) Ismerjék mi a kockázatelemzés, kockázatértékelés. A tanulók legyenek tisztában a munkavédelmi jogi ismeretekkel, az Alaptörvényben foglalt jogokkal, Munkavédelemről szóló törvény szabályozási rendszerével. A tanulók ismerjék milyen teendők vannak munkabaleset során. Témakörök I.Beszerzés Az üzleti tevékenység tervezése elemzése - A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának szempontjai -.Szállító partner kiválasztás szempontjai - Az árurendelés módjai II:Készletgazdálkodás - Készletnövekedés és készletcsökkenés esetei - A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő szempontok - Leltározás menete - Leltáreredmény - Leltár elszámoltatás 4. oldal

5 Áruforgalom Üzleti tevékenység a gyakorlatban Az áru fogalma, csoportosítása témakör: áru csoportosítása felhasználás szerint fogyasztási cikkek, termelési eszközök fogalma az áru csoportosítása tárgyiasultság szerint termék, szolgáltatás fogalma az EAN13 kódrendszer felépítése a vonalkód elterjedésének okai, jelentősége az EPOS rendszer működése A minőség témakör: minőség fogalma a jó minőségű termékkel szembeni követelmények mit fejez ki a minőségi szint? az áru minőségét befolyásoló tényezők a minőségtanúsítás lényege a minőségtanúsítás eszközei a kereskedelemben CE jelölés termékcímke kötelező tartalma a védjegy szerepe a szabványosítás célja HACCP 7 alapelve A csomagolás témakör: csomagolás funkciói az optimális csomagolás jellemzői papír, fém. műanyag csomagolóanyag előnyös, hátrányos tulajdonságai kombinált csomagolás nemzetközi árukezelési jelképek Áru- és vagyonvédelem a kereskedelemben témakör: vagyontárgyak a kereskedelmi egységekben a bolti lopások jellemző elkövetői, elkövetési módjai, helyszínei, időpontjai teendők tettenéréskor a bolti lopások megelőzésének módszerei mechanikus áruvédelmi rendszerek Pénzforgalom a kereskedelemben témakör: a bankszámlák típusai a bankszámla feletti rendelkezés típusai az átutalás fajtái a beszedési megbízás fajtái a házipénztár működésének szabályai az árupénztáros feladatai a bankkártya elfogadás szabályai A bizonylatok alaki és tartalmi követelményei Bizonylatok kitöltése: átutalási megbízás nyugta készpénzfizetési számla számla kiadási, bevételi pénztárbizonylat pénztárzárás 5. oldal

6 Földrajz Naprendszerünk felépítése A Föld gömbhéjas szerkezete A kőzetburok felépítése, a kőzetlemezek mozgása A kőzetlemez mozgások következményei: gyűrődés, vetődés, földrengés Vulkánosság a kőzetlemez belső területein, a vulkánok felépítése A vulkáni utóműködés és a mélységi magmás tevékenység A légkör összetétele, szerkezete A levegő felmelegedése A hőmérséklet változása A légnyomás, szél Ciklonok és anticiklonok A nagy földi légkörzés Felhő-és csapadékképződés A légkör környezetvédelmi problémái II. félév: Óceánok és tengerek A tengervíz hullámzása és a tengeráramlások A tengerjárás és a tengerparti felszínformálás A halászat: élelem és takarmányforrás Az óceánok ás a tengerek környezeti problémái A folyók A tavak A felszín alatti vizek A szárazföldi jég A Föld vízháztartása A természetföldrajzi övezetesség A talaj Éghajlati övezetek Az egyenlítői öv és az átmeneti öv A térítői öv és a trópusi monszunvidék A szubtrópusi és a valódi mérsékelt öv A szárazföldi és a szubarktikus területek öve A sarkköri és a sarkvidéki öv A hegyvidék függőleges övezetessége Népesség és településföldrajz A Föld népessége Fiatalodó és öregedő társadalmak A népesség eloszlása, összetétele, sűrűsége Az emberiség nyelvi, vallási megoszlása A népesség térbeli mozgása 6. oldal

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam

Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend 10. évfolyam Történelem I. félév: 1. Az emberré válás és az őskőkor 2. Ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom 3. Polisz születése és a démosz

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar Kommunikáció... 3 2. Társadalomismeret... 4 3. Angol... 5 4. Matematika... 6 5. Fizika... 7 6. Biológia, egészségtan...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Matematika helyi tanterv

Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Matematika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Bevezetés... 1 2.1 Helyi tanterv :4+4+4+4 óra... 4 2.1.1 9. évfolyam... 5 2.1.2 10. évfolyam... 16 2.1.3

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben