PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf Honlap: Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált PEDAGÓGIAI PROGRAM A hit fogalma csak a jövő fogalmában gyökerezhet; semmiben sem hisz, aki a jövőben nem hisz. (Osvát Ernő)

2 Tartalomjegyzék Névjegy 3. o. Iskolánk arculata 3. o. Nevelési program 5. o. Bevezetés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feladatai, eszközei és eljárásai 2. Fejlesztési területek (célok és feladatok) 3. A nevelő-oktató munka feladatai 4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 7. A beilleszkedési-, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 8. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 9. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 10. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 11. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 12. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 13. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Helyi tanterv 30. o. 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok, az előírt tananyag és követelmények 2. Szakmai követelmény modul Óratervek 36. o. 3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 5. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési rendje 6. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 7. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások 8. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái 9. A tanulók jutalmazása 10. Az oktatási szakmacsoport értékelése 11. A középszintű érettségi vizsga témakörei 12. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 13. Pedagógusok helyi intézményi feladatai Az iskola egészségnevelési és környezet nevelési programja 63. o. Az iskolában működő egészségügyi szolgáltatás, Az iskolaorvos és a védőnő tevékenysége Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 71. o. Záró dokumentumok 77. o. 1. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetőségei 2. A pedagógiai program elfogadásának (a kötelező egyeztetések) dokumentumai 2

3 Névjegy: Az intézmény neve: Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1149 Budapest, Egressy út 71. fő tevékenység: szakmai középiskolai képzés Telefon: , , fax : Az iskola OM azonosítója: Az iskola felügyeleti szerve: KIK Az iskola arculata Az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1964-ben kezdte meg a szakközépiskolai képzést az akkori törvényeknek megfelelően. Az oktatást és a nevelést egyformán fontos feladatnak tartjuk. Az 1964-es állapotokhoz képest nem csak a képzés struktúrája, hanem a szülői attitűd és az itt tanulók adottságai is megváltoztak. Nem elsősorban a képességekkel van baj, hanem a hozzáállásukkal, a tanulói érdektelenséggel. Az oktatás-nevelés keretében egyrészt lehetőséget kell nyújtanunk képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére, másrészt célokat kell eléjük állítanunk, és érdekeltté kell tennünk őket a tanulásban. Akiknél hiányoznak a szükséges alapismeretek, a éves diákoktól elvárható alapkészségek, azoknál fontos a szintre hozás és felzárkóztatás, ezek után kezdődhet csak a középiskolai fejlesztés. Az alapkészségek gyakorlását - amennyiben igény van rá-, délutáni foglalkozások keretében vállaljuk fel évfolyamon. A tanárok javaslatára, illetve szülői kérésre vehetnek részt a tanulók a foglalkozásokon. Feltétlenül hangsúlyt kell kapnia az oktatói munkánkban annak, hogy az ismeretek átadása mellett törekedjünk a képességek optimálisabb kihasználására, a készségek, jártasságok, - az Európai Unió által ajánlott elsődleges kompetenciák - és a kreatív gondolkodás kialakítására. A személyiségfejlesztés, - és formálás területe is fontos része pedagógiai munkánknak. Jelenleg a középiskolákba jelentkező tanulók többségének nincs határozott elképzelése jövőbeni pályáját, szakmáját illetően. Így az egyes iskolatípusokba, különösen a szakközépiskolákba belépő tanulók sokféle magatartáskultúrát képviselnek, érték- és szokásrendjük széles skálán mozog. Ezt a sokféle kultúrát kell egymáshoz közelítenünk, és ittlétük alatt viselkedni tudó, a társadalom elvárásainak megfelelni kész fiatalokká kell nevelni őket. Az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola a évfolyamon alapvetően érettségire készíti fel tanulóit, akik az érettségi után a felsőoktatásban, illetve szakképző évfolyamokon a Területi Integrált Szakképző Központokban (TISZK) folytathatják tanulmányaikat. A szakközépiskolai oktatás keretében - közismereti, (érettségire való felkészítés) valamint - szakmai alapozó képzést biztosítunk tanulóink részére: gépészet (5-ös)- kifutó, elektrotechnika elektronika (6-os), informatika (7-es) valamint oktatási (3-as) szakmacsoport Iskolánkban 3 négy és 2 öt évfolyamos párhuzamos osztály működik. A nyelvi előkészítő osztály kifutó. Ezen belül a hagyományos rendszerű négy évfolyamos osztályok elektrotechnika-elektronika, (villamosipar és elektronika ágazat) gépészet, (kifutó) informatika (informatika ágazat) valamint oktatás (sport ágazat) szakmacsoportban tanulnak. az öt évfolyamos osztályok közül a a) nyelvi előkészítő rendszerű informatika (kifutó) b) két tanítási nyelvű (angol) elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportban tanul. 3

4 A két tanítási nyelvű osztályainkban idegen nyelvi lektort alkalmazunk, az anyanyelvi tanár feladata elsősorban a tanulók kommunikációs készségeinek a fejlesztése. Iskolánknak hosszú évekre visszamenőleg kiemelt célja volt a sport, ezen belül a labdarúgás támogatása. Az Egressy Sportkör képviseltette magát több világversenyen, ahol előkelő helyezéseket ért el, melyeket az aulában elhelyezett serlegek, érmek, plakátok bizonyítanak. A futball utánpótlás nevelése az iskola hagyományaihoz tartozik. Iskolánk látja el a Magyar Futball Akadémia (Honvéd) utánpótlás közoktatási feladatait. A sporttal kapcsolatos teendőket az egyesület végzi, a nevelési feladatokat közösen vállaltuk. A Honvéd Futball Akadémia osztályai kihelyezett osztályokként működnek a Bozsik Stadionban, a tanárok naponta, órarend szerint járnak ki. Az akadémia célja olyan játékosok nevelése, akik mind a magyar. mind a nemzetközi futballban hírnevet szerezhetnek az Akadémiának, iskolánknak és a sportnak. Sajátos Nevelési Igényű tanulók A 2008/2009-es tanévtől hivatalosan is fogad iskolánk fogyatékkal élő tanulókat. Elsődleges célunk, hogy ezeknek a diákoknak is megadjuk az esélyt, hogy ép társaikkal együtt tanulva, fejlődve, a későbbiekben könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba. Másrészt nevelési, személyiségfejlesztési szempontból nagy jelentőséggel bír, ha a nem fogyatékkal élők megtapasztalják azt a fajta másságot, melyet sokan nem tudnak kezelni. Napjaik egy részét együtt töltve, együtt tanulva, egymást segítve eljuthatnak odáig, hogy természetesnek veszik a fogyatékkal élőket is közegükben, megismerik és elfogadják őket, megkönnyítve ezzel mind társaik, mind pedig önmaguk beilleszkedését a társadalomba. Hosszú távon a befogadó iskolák olyan fiatalokat engednek útnak a középiskolai éveik után, akiknek nem jelent majd problémát együtt dolgozni a fogyatékkal élőkkel. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Az oktatási intézmény működéséhez elengedhetetlen a külső környezet figyelembe vétele, ez mindenki számára fontos iskolánkban. Iskolánk KIK fenntartású, zuglói környezetben működő intézmény. Számunkra fontos, hogy a kerülettel is jó kapcsolatrendszert építsünk ki. Együttműködés alakult ki a kerületi polgármesteri hivatallal, a sportbizottsággal, a kerületi általános iskolákkal. Bízunk abban, hogy az így kialakult közös gondolkodás segíteni fogja munkánkat. A szülőkkel az összevont szülőértekezleteken, az osztályonkénti szülőértekezleteken, a szülői szervezet és az Iskolaszék útján tartjuk a kapcsolatot. A vezetőjével és rajta keresztül a többi szülővel jó a kapcsolat, a problémákat rendszeresen megbeszéljük, segítséget adunk és kapunk tőlük az iskola életének alakításához. Színes eseménye ennek a kapcsolatnak az évenként megrendezendő Egressy-bál, melyet a szülőkkel közösen szervez, és nagy sikerrel valósít meg iskolánk alapítványa. Az Iskolaszék feladatkörét a törvénynek megfelelően bővítettük. Tagjai szerepet kapnak az iskola fegyelmi problémáinak megoldásában. Feladatukat, jogaikat az Iskolaszék szabályzata tartalmazza. Iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A szakképzés átalakítása folytán a gépész, az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban tanulók a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban, az informatika szakmacsoportban tanulók a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolában folytathatják tanulmányaikat. Pályázataink nagy részében együttműködünk a Dr Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. A katonasuli program a Magyar Honvédség Támogató Dandárral és a Védelmi Informatikai Központi Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás alapján folyik. Rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki eszéki, spliti és pécsi, hasonló profilú iskolákkal. A két tanítási nyelvű osztályokban tanuló diákjaink évek óta részt vesznek a nemzetközi EuroTeen s táborok munkájában. Az együttműködés a közvetlen feladatokon kívül kiterjed egymás kultúrájának, oktatási rendszerének, környezetének megismerésére is. 4

5 Nevelési program A csecsemő is, ha óriás vállára ül, többet láthat, mint maga az óriás (Apáczai Csere János) 5

6 Bevezetés Iskolánk követelményrendszerének jogi alapjait és keretét Magyarország Alaptörvénye, a NAT (Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4) Korm. Rend.), a évi CXC törvény A nemzeti köznevelésről, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rend., A nevelési-oktatási intézmények működéséről, A évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, a kerettantervek, továbbá a tanév rendjét évenként szabályozó rendeletek képezik. Összhangban van a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. Iskolai életünk belső rendjét és normáit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és mellékletei tartalmazzák. Ezeknek a dokumentumoknak a szellemét az a meggyőződésünk alakítja, amely szerint az iskola mind a pedagógusnak, mind a tanulónak elsősorban munkahely és a közösségi élet gyakorlásának színtere. Az itt folyó munka alapfeltételei: az értelmes rend, az átlátható személyi kapcsolatok, a tolerancia, az egymás tiszteletére építő normakövető magatartás. együttműködés a szülőkkel nemzedékek közti kölcsönös megértés és tisztelet nemzeti hagyományok ápolása, nemzeti öntudat fejlesztése Iskolánk célja az értékálló és a kor igényeinek megfelelő új ismeretek befogadása és átadása, az európai és egyetemes kultúra alapértékeinek közvetítése. Az iskola tanárai bizalommal, megértéssel tekintenek a tanulók személyiségére; jogaikat, emberi méltóságukat tiszteletben tartják; pedagógiai tapintattal nyújtanak lehetőséget önállóságuk, kezdeményezőkészségük, kreativitásuk kibontakozására; ugyanakkor határozott követelményeket is támasztanak a tanulókkal szemben. A képességfejlesztés továbbra is része az oktatásunknak. Kiemelten kezeljük a tanulóik felkészítését az új ismeretek önálló megszerzésére. A pedagógus munkában fő célként a szemléletváltást tűztük ki. A régi módszereket szeretnénk frissíteni, a kor kihívásának megfelelő oktatást biztosítani az iskolában. A hagyományos iskolai kereteket némileg fellazítva alternatív tanulási stílusokat is megvalósítunk. A zárt, frontális oktatás helyett a hangsúly egyre inkább áttevődik a nyílt oktatásra, az interaktív tanulásra, melyben a tanuló aktívan vesz részt, felelősséget vállal a saját fejlődési folyamatában. A tanár nem információátadó személy, hanem a diák tanulási folyamatát segítő felkészült pedagógus. Nagy szerepet kap az IKT alapú oktatás. Magántanulóink egy része már on-line módon is konzultálhat tanáraival és ily módon is teljesítheti kötelezettségeinek egy részét. Alapelvünk az, hogy a tanuló nem tárgya, hanem alanya a tanításnak, és nem a tantárgyat tanítjuk, hanem a tanulót. Alternatív módszereink: Projekt alapú oktatás Projekt oktatás Minden félévben egy alkalommal iskolai szintű projektnapokat tartunk. Időtartam minimum 1, maximum 3 nap. (A törvényi előírásoknak megfelelően a tanórák szokásos időkeretét és a tantárgyi struktúrákat megváltoztatjuk a projekt oktatás eredményessége érdekében.) A projektnapok témáját a tanulók hozzák, előzetes ötletbörze alapján. A konkrét feladatok irányítását és koordinálását a tanárok végzik, akiket a tanulók kérnek fel erre a feladatra. Az elfogadott téma több tantárgy körébe tartozik, és érezhető kötődése van a való élethez. Végrehajtása aktív kutatómunkát és kreativitást igényel. A munkafolyamatot végig dokumentálni kell. Minimum 6, maximum 10 fős csoportok alakulnak. A produktum lehet portfolió, prezentáció, poszter, pp-prezentáció, interjú, videó felvétel, színpadi előadás stb. A projektnapok menetrendje: Előkészítés A projekt lebonyolítása A projekt értékelése 6

7 Tanulópárok Csoportfoglalkozások Iskolán kívüli foglalkozások Múzeumi órák Az ismeretek rohamos mennyiségi és minőségi változása lehetetlenné teszi azt, hogy diákjainkat egész életükre szóló, illetve szakmai pályájukhoz mindvégig elégséges ismeretekhez juttassuk. Ez nem is lehet célunk, igyekszünk felkelteni bennük az élethosszig való tanulás iránti igényt. A sokoldalú tevékenységrendszerben helyet kap a tanulók aktivitására, öntevékeny ismeretszerzésére épülő munka. Ebben a tanulás mellett kiemelt fontossággal jelenik meg a diákok részvétele az iskola belső életének irányításában, az iskolai és a kerületi közéleti tevékenységben, a szabadidő hasznos megszervezésében. Ezáltal a tanulói öntevékenység az iskolai tevékenységrendszer szerves részévé válik. Tanulóinkat törvénytisztelő, a világban eligazodni tudó, gondolkodó és mérlegelő állampolgárokká igyekszünk nevelni. Megtanítjuk nekik a demokrácia működését, a demokratikus együttélési szabályokat és szokásokat. Ennek egyik terepe a megújuló és egyre aktívabb diák önkormányzati tevékenység és a közösségi szolgálat. A káros szenvedélyekkel szemben alternatívákat kínálunk. Délutáni foglalkozásokat (szakkörök, sportkör) szervezünk, rendszeres kirándulásokon tesszük lehetővé a társakkal való együttlétet és a szabadidő hasznos eltöltését. A zenét szerető és zenekarban játszó tanulók részére hangszigetelt zeneszobát biztosítunk. Rendszeresen tartunk foglalkozásokat a belépő kilencedik évfolyamnak a káros szenvedélyek hatásairól. Ezek egy része külső szakemberek bevonásával történik. Környezettudatos, a természet szeretetének, védelmének fontosságát értő felnőtteket akarunk nevelni. Ennek érdekében minden évben programokat szervezünk a Föld napján, kirándulásokkal, vetélkedőkkel. Évközben a papírt és a műanyag flakonokat szelektíven gyűjtjük, és nagy gondot fordítunk az iskola belső és külső környezetének tisztán tartására. Az öko iskolai szemléletre való nevelést elkezdtük. Elveink között szerepel az egészséges életmódra, a sport szeretetére való nevelés. Iskolánkban lehetőség van mozgásra az iskolai sportkör keretein belül is. A diáknapok egyik visszatérő programja az ún. egészség nap. Célunk, hogy minél több alternatívát kínáljunk tanulóinknak a céltalan csavargás, plázázás helyett. Az iskolát nyitottá kívánjuk tenni tanulóink részére nem csak a tanítási időben, hanem lehetőségeink szerint tanítás után is. Az iskola tanulói Iskolánk a törvény által meghatározott maximális osztálylétszámot tekintve 670 tanuló befogadására alkalmas. Az eddigiekben beiskolázási gondunk nem volt, ez köszönhető annak is, hogy az iskolaválasztási időszakban minden hónapban két napot kijelölünk arra, hogy mind a tanulók, mind a szülők megismerjenek minket. Ennek szervezéséért az iskola Beiskolázási munkacsoportja felelős. Emellett felhasználjuk azt a lehetőséget is, hogy az általános iskolákban a beiskolázási szülői értekezleteken iskolánkat bemutassuk. Mivel iskolánkba az ország különféle területéről jelentkeznek, ezért sok tanuló kollégista. Az esetek döntő többségében a közeli Váci Mihály Kollégiumban kapnak elhelyezést. Kapcsolatban vagyunk még a Kós Károly Kollégiummal is. A sportosztályaink elindítása okán is megnőtt a távolból érkező diákok száma. Az ország szinte minden megyéjéből van tanulónk, emellett több külföldi állampolgár is tanul, ill. sportol iskolánkban. Járnak hozzánk szlovák, román, ukrán, vietnami, kínai állampolgárságú tanulók is. A két tanítási nyelvű képzésünkbe egyre többen jelentkeznek olyan diákok, akik hosszabb ideig tanultak külföldön, és az angol nyelvet már magasabb szinten beszélik. Nagy gondot fordítunk arra, hogy végzős tanulóink a társadalom által elfogadott erkölcsi normák szerint viselkedjenek. A szülői háttér nagyon vegyes, és sajnos egyre több a valamilyen oknál fogva hátrányosnak mondható tanuló. Az iskolát a Petrik Tiszk Koordinációs Iroda munkatársai pszichológus, szabadidő szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a nevelési tanácsadók, a gyermekvédelmi 7

8 szolgálatok szakemberei segítik a hátrányos helyzetű diákok problémáinak megoldásában. Az osztályfőnöki munkaközösség egyik fő feladatának tekinti azt, hogy a tanulók neveltsége megfelelő legyen. Ezen a téren nagyon sok problémával küszködünk. A belépő tanulók közül sokan az alapvető normáknak nem tesznek eleget, de az utolsó két évben a tantestület munkájának eredményeképpen nagy fejlődés mutatkozik. A belépő tanulók közül többnek nincs kialakult elképzelése arról, hogy milyen irányban akar haladni élete során, és gyakran a szülők sem tudnak segíteni ebben. Ezek a bizonytalanságok magyarázatot adnak arra, hogy vannak olyanok, akikkel nehéz jó eredményt elérni, nincs húzóerő a teljesítményképes tudás megszerzésére. Ezért egyik legfontosabb feladatunk ezen bizonytalanságok tisztázása. Miután ez körülbelül a 10. évfolyamig megtörténik, a évfolyamon már a tanulási akarat mérhetően megváltozik. Ekkor kezd tudatosodni a szülőkben és a diákokban is, hogy le kell érettségizni, és meg kell fogalmazni magukban a továbbtanulási szándékot. Iskolánk tanulói közül kb. 40 % tanul tovább felsőoktatási intézményekben, 10 % áll munkába, a többiek különböző, nem feltétlen szakirányú OKJ-s szakképzést választanak. A tanulók egy része biztos anyagi és szociális háttérrel érkezik, azonban egyre több a súlyos anyagi gondokkal küszködő család. Az utóbbi tíz évben ugrásszerűen megnőtt a csonka családban élő tanulóink száma. Sok a munkanélküli szülő és az egészségügyileg veszélyeztetett fiatalkorú, így évről-évre magasabb a hátrányos helyzetük miatt nehezen kezelhető tanulók száma. Ezek a diákok családi és szociális hátterük, esetleg fizikai adottságuk miatt eleve kudarcra lehetnek ítélve. Tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, sok közöttük a túlkoros. Egyre többen kapnak szakbizottságoktól tantárgyi könnyítési illetve felmentési javaslatot különböző diszfunkciók miatt. Személyiségjegyeikre jellemző: a hagyományos iskolai oktatás elutasítása az általános alapismeretek hiánya a koncentrálóképesség hiánya, fáradékonyság a motiváltság hiánya, kisfokú önállóság időnként agresszivitás az önbecsülés, önbizalom, önismeret hiánya, szeretethiány a családi élet háttérbe szorulása a testedzés igényének hiánya kapcsolatteremtési képesség hiánya tolerancia, erkölcsi normák hiánya bizalmatlanság a felnőttekkel szemben Kiemelt céljaink: A tanulókra minden szempontból tekintettel lévő, érzelemgazdag, motiváló tanulási környezet és iskolai légkör kialakítása. Nevelőmunkánk középpontjában az elfogadás és türelem áll. A tanulók egyéniségének tisztelete, a bennük rejlő értékek keresése és kibontakoztatása. Én-kép, önismeret kialakítása, erősítése. Az alapvető erkölcsi, etikai normák és elvárások iránti fogékonyság kialakítása. A tanórák pozitív érzelmi telítettségére, az erkölcsi nevelés feladatainak megoldására való törekvés. A hatékony tanulás módszereinek elsajátítása, a tanulás tanítása. Információs és kommunikációs kultúra megismerése, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálása, szelektálása stb. Hon- és népismeret, valamint az európai azonosságtudat kialakítása. A magyar, az európai és az egyetemes kultúra megismertetése. Nemzettudat, hazaszeretet, hagyományok tiszteletére nevelés. Környezeti nevelés a diákok szűkebb és tágabb környezetének tisztán tartása, védelme. A környezetvédelem alapjainak elsajátítása és alkalmazása. Testi és lelki egészség, prevenció. Felkészülés a felnőtt életre. A munka és pénz világának megismertetése. Családi életre nevelés. A családi kapcsolatok ápolása. Az osztályfőnöki munka minőségének javítása, alárendelése a fenti kiemelt céloknak. A 2004/2005. tanévtől iskolánk a nemzetközi Lions Quest (Liberty Intelligence Our Nation Safety) programját beépíti az osztályfőnöki munkába elsősorban a évfolyamon. A Lions kidolgozta a testileglelkileg egészséges felnőtté válás programját. Főbb célkitűzései: 8

9 terepet nyújt a tanulóknak konstruktív, pozitív társadalmi magatartásformák kifejlesztéséhez és gyakorlásához az egyének erényeinek tudatosítása és elismerése révén igyekszik önbizalmukat és önértékelésüket megerősíteni elősegíti a saját és mások érzelmeinek tudatos és megfelelő kezelését elősegíti az egykorúak közösségébe történő beilleszkedést és a másként gondolkodókkal és idegen kultúrájú emberekkel való szolidaritást, és erősíti az egymás közötti kapcsolatokat az önmagával és a közösséggel szembeni kritikára való képesség kialakításával elősegíti, hogy a negatív csoportkényszernek könnyebben tudjanak ellenállni támogatja kedvező kötődések létrejöttét a családbeli és/vagy más közelálló felnőttekkel tájékoztat a függőségről és a függőséget okozó szerekről, és a fiatalok személyiségét annyira megerősíti, hogy a kísértéseknek könnyebben tudjanak ellenállni a család szerepének erősítése támogatja őket saját értékek, normák és célkitűzések megtalálásában és az elfogadott normák kritikus átgondolásában Főbb feladataink: A tanulói személyiség pozitív jegyeinek erősítése (a személyiségben mutatkozó hátrányok mérséklése, ezáltal a káros befolyásokkal szembeni védettség növelése) Életprogramok megismertetése, a reális lehetőségek és utak tudatosítása A személyiség komplex fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Az általános magatartás-, beszéd- és viselkedéskultúra alakítása, meglévő szintjének emelése A tanulók erkölcsi és érzelmi nevelése A felelősségvállalás, az élethelyzetek mérlegelése, az önálló döntés képességének kialakítása Az önismeret, a tudatos önnevelés képességének kialakítása: legyenek elvárásai önmagával szemben, legyenek közeli és távoli céljai Olyan készségek, képességek fejlesztése, amelyek az iskolát elhagyva a munkába álláshoz, az önálló életvitelre szükségesek (kompetencia alapú oktatás) A másság elfogadása Környezetünk védelmére irányuló tevékenységek szélesítése A család és iskola együttműködésének bővítése A családi élet fontosságának tudatosítása Az iskola és a kollégium nevelőmunkájának összehangolása A diákönkormányzat segítése, a tanulói demokratizmus fejlesztése A tanórán kívüli nevelés hatékonyságának növelése Tehetséggondozás Hátránykompenzáció Közösségfejlesztés Az iskola értékrendszere A tudás, a műveltség értéke. A megismerés, a folyamatos önművelés igénye. Eligazodás, a kialakuló új információs környezetben, az információhordozók megfelelő kritikával történő használata. Erkölcsi érzékenység és tudatosság. A humánus emberi kapcsolatok igénye: önzetlenség, megértés, őszinteség. Megbízhatóság, becsületesség. Munkaerkölcs: a munka társadalmi és emberi életben betöltött jelentőségének tudatosodása. Képes felelős döntések meghozatalára. Az érzelmi élet gazdagsága. Közösségekre, másokra, önmagukra irányuló, cselekvésre késztető pozitív érzelmek. A kitartás, a szorgalom értéke a személyiség önmegvalósításának folyamatában, a tanulásban, a mindennapi életben. Az egészséges életmód iránti igény és cselevés. A sportra, a szabadidő hasznos eltöltésére való igény kialakítása. A hazaszeretetre nevelés A családi élet fontosságára való nevelés Agressziómentes életre nevelés 9

10 Az esztétikai minőség értékei. Képesség a valóság esztétikai elsajátítására, lényeges tartalmainak esztétikai érzelmek keretében történő átélésére. A közösségi, társas kapcsolatok értékei: Az emberi együttélés normáinak betartása. Együttműködési és kommunikációs készségek. Udvariasság, önfegyelem. Nyitottság a világra, más nemzetek kultúrájára Képesség az önálló tájékozódásra, véleménynyilvánításra és cselekvésre. Természeti értékek megőrzése, ápolása. Nevelésünk és oktatásunk célja, hogy ezen értékek minél szélesebb körének elsajátításában eredményeket érjen el. A diákok életkorához és egyéni sajátosságaihoz igazodva fokozatosan váljanak azok tanulóink meggyőződésévé, orientálják magatartásukat, életmódjukat. Szükségszerű, hogy napjainkban a nevelés az iskolákban egyre nagyobb teret kapjon. A családok nagy része sok esetben kivonul a nevelésből, az iskolára bízva azt. Természetesen másfajta bánásmódot igényel a jó képességű, kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkező tanuló, mint az eleve hátránnyal induló. Az iskolai oktató-nevelő munka nagy kihívása, hogy azokat a tanulókat is eljuttassuk az érettségi vizsgáig, akik problémákkal küzdenek. Nagyon fontos az ún. hozzáadott érték mérése. Iskolánk működésére, tevékenységére és irányítására jellemző, hogy a vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feladatai, eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelveink, céljaink Értékrendünkből adódóan az oktatás mellett nevelni is akarunk iskolánkban. Bár a nevelés elsődleges színtere alapvetően a család, napjainkban ez sok esetben háttérbe szorul, így az iskolának kell olyan nevelési feladatokat is átvennie, melyek eddig nem tartoztak szorosan a programjához. Visszaszorulóban van a család elsődlegesen meghatározó szerepe, a középiskolai korú diák egyre kevésbé fogadja el a szülői irányítást, miközben nyitottá válik a külső hatásokra. Az iskola szerepe tehát abban jelentős, hogy segítsen a helyes szűrő kialakításában. Nem azzal kell (lehet) védeni az ifjúságot, hogy eltitkoljuk a veszélyeket ez a mai információáramlás mellett nem is lehetséges, hanem úgy, hogy tudatosítjuk és felkészítjük a tanulókat a helyes választásra, döntésre. Intézményünk emberképe: a polgári európai és ezen belül a magyar társadalom hasznos és megbecsült tagja érdeklődő, sokoldalúan képzett és művelt, önmagát folyamatosan képzi biztos értékekkel rendelkező, céltudatos, céljaiért a küzdelmet is vállaló, határozott egyéniség a világra, a fejlődésre, az újra nyitott, idegen nyelvet (nyelveket) beszélő ember világpolgár mások kultúráját, életformáját elfogadó egyén önmagáért és másokért felelősséget vállalni tudó és akaró személyiség a haza felelős polgára önmagát elfogadni tudó, másokkal együttműködő, konfliktusait kezelő ember boldog, kiegyensúlyozott, nyitott egyén A nevelő-oktató munka céljai: Olyan embereket nevelni, akik: megfelelnek az általános és szakmai műveltség elvárásainak szellemileg fogékonyak, érzelmekben gazdagok igényük van az önművelésre, az élethosszig tanulásra, és ennek érdekében tesznek is (pl. az iskolai és más könyvtár rendszeres használatával, a szakirodalmi tájékozódás hagyományos és modern módjaiban való jártasság megszerzésével szabadidejükben hasznos tevékenységet folytatnak, könyvtárba, múzeumba, színházba rendszeresen járnak képesek eleget tenni a társadalmi elvárásoknak jó erkölcsűek, megbízhatóak és kötelességtudóak embertársaikat tisztelik családjukat tisztelik és szeretik rendelkeznek a társas emberi léthez szükséges szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorolják azokat 10

11 felelősséget éreznek és vállalnak önmagukért és másokért, a közösségért, tudnak segítséget adni, és azt elfogadni értékként tisztelik a harmonikus életet, képesek testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg az egészséges életvitelre elemi szükséglet számukra a rendszeres testedzés értelmes életcélt találnak, nem szorulnak pótcselekvésre, amelyek akár szenvedélybetegségekhez is vezethetnek megtanulnak közösségben élni és dolgozni, egyéni karrierépítésük mellett elfogadják, és tiszteletben tartják a közösségi célokat, értékrendet megtanulnak eligazodni az őket körülvevő világban, megtanulnak a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni, alkalmassá válnak saját sorsuk irányítására 2. Fejlesztési területek (célok és feladatok) Az erkölcsi nevelés Alapvető célunk, hogy tanulóinkból olyan felnőtt embereket neveljünk, akik fejlett erkölcsi érzékkel rendelkeznek, felelősen cselekszenek, fejlett igazságérzettel rendelkeznek és képesek önállóan gondolkodni. Az erkölcsi nevelés terén fontosnak tartjuk az életszerűséget. Szólamok helyett mi igyekszünk felkészíteni a tanulókat konfliktushelyzetek, erkölcsi és életvezetési problémák megoldására. Az osztályfőnöki, etika és történelem órákon lehetőséget adunk a különböző megközelítési módok ütköztetésére. Igyekszünk megalapozni és fejleszteni az olyan állampolgári erényeket, mint a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eszköze a tanári példamutatás. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Tanulóinkat megismertetjük nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanórákon, témanapokon, projektnapokon, versenyfelkészítés során tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát Célunk, hogy alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Különösen alkalmas ennek a fejlesztésére a katonai alapismeretek tantárgy Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját, tájékozódjanak a magyar közélet változásairól és a világpolitika fontosabb eseményeiről. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Iskolánkat az erőszakmentesség és méltányosság jellemzi. Olyan állampolgárokat nevelünk, akik tiszteletben tartják a törvényeket és az együttélés szabályait, aktívan részt vesznek a közügyekben országos és helyi szinten. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Elősegítjük tanulóink szellemi épülését készségeiknek fejlődését. Kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő erősítését. Segítjük őket a helyes önismeret, reális énkép kialakításában. Az empátia fejlesztését, mely a kölcsönös elfogadás alapja kiemelt célunk. A családi életre nevelés Mivel a mai világban a diákok jelentős része nem hoz otthonról példát a harmonikus családi élethez, ezért az iskola feladata is, hogy családi minták közvetítésen, felkészítse a gyerekeket a családi életre, segítséget nyújtson a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában. Emellett felkészítjük őket a felelős szexuális életre. A testi és lelki egészségre nevelés Ösztönözzük a tanulókat a helyes táplálkozásra, a mozgásra. 11

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

1Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6

1Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az életben és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 5 1. Küldetésnyilatkozat... 5 1. 1. Az Intézmény történet... 5 1.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben