PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf Honlap: Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált PEDAGÓGIAI PROGRAM A hit fogalma csak a jövő fogalmában gyökerezhet; semmiben sem hisz, aki a jövőben nem hisz. (Osvát Ernő)

2 Tartalomjegyzék Névjegy 3. o. Iskolánk arculata 3. o. Nevelési program 5. o. Bevezetés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feladatai, eszközei és eljárásai 2. Fejlesztési területek (célok és feladatok) 3. A nevelő-oktató munka feladatai 4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 7. A beilleszkedési-, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 8. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 9. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 10. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 11. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 12. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 13. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Helyi tanterv 30. o. 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok, az előírt tananyag és követelmények 2. Szakmai követelmény modul Óratervek 36. o. 3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 5. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési rendje 6. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 7. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások 8. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái 9. A tanulók jutalmazása 10. Az oktatási szakmacsoport értékelése 11. A középszintű érettségi vizsga témakörei 12. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 13. Pedagógusok helyi intézményi feladatai Az iskola egészségnevelési és környezet nevelési programja 63. o. Az iskolában működő egészségügyi szolgáltatás, Az iskolaorvos és a védőnő tevékenysége Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje 71. o. Záró dokumentumok 77. o. 1. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetőségei 2. A pedagógiai program elfogadásának (a kötelező egyeztetések) dokumentumai 2

3 Névjegy: Az intézmény neve: Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1149 Budapest, Egressy út 71. fő tevékenység: szakmai középiskolai képzés Telefon: , , fax : Az iskola OM azonosítója: Az iskola felügyeleti szerve: KIK Az iskola arculata Az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1964-ben kezdte meg a szakközépiskolai képzést az akkori törvényeknek megfelelően. Az oktatást és a nevelést egyformán fontos feladatnak tartjuk. Az 1964-es állapotokhoz képest nem csak a képzés struktúrája, hanem a szülői attitűd és az itt tanulók adottságai is megváltoztak. Nem elsősorban a képességekkel van baj, hanem a hozzáállásukkal, a tanulói érdektelenséggel. Az oktatás-nevelés keretében egyrészt lehetőséget kell nyújtanunk képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére, másrészt célokat kell eléjük állítanunk, és érdekeltté kell tennünk őket a tanulásban. Akiknél hiányoznak a szükséges alapismeretek, a éves diákoktól elvárható alapkészségek, azoknál fontos a szintre hozás és felzárkóztatás, ezek után kezdődhet csak a középiskolai fejlesztés. Az alapkészségek gyakorlását - amennyiben igény van rá-, délutáni foglalkozások keretében vállaljuk fel évfolyamon. A tanárok javaslatára, illetve szülői kérésre vehetnek részt a tanulók a foglalkozásokon. Feltétlenül hangsúlyt kell kapnia az oktatói munkánkban annak, hogy az ismeretek átadása mellett törekedjünk a képességek optimálisabb kihasználására, a készségek, jártasságok, - az Európai Unió által ajánlott elsődleges kompetenciák - és a kreatív gondolkodás kialakítására. A személyiségfejlesztés, - és formálás területe is fontos része pedagógiai munkánknak. Jelenleg a középiskolákba jelentkező tanulók többségének nincs határozott elképzelése jövőbeni pályáját, szakmáját illetően. Így az egyes iskolatípusokba, különösen a szakközépiskolákba belépő tanulók sokféle magatartáskultúrát képviselnek, érték- és szokásrendjük széles skálán mozog. Ezt a sokféle kultúrát kell egymáshoz közelítenünk, és ittlétük alatt viselkedni tudó, a társadalom elvárásainak megfelelni kész fiatalokká kell nevelni őket. Az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola a évfolyamon alapvetően érettségire készíti fel tanulóit, akik az érettségi után a felsőoktatásban, illetve szakképző évfolyamokon a Területi Integrált Szakképző Központokban (TISZK) folytathatják tanulmányaikat. A szakközépiskolai oktatás keretében - közismereti, (érettségire való felkészítés) valamint - szakmai alapozó képzést biztosítunk tanulóink részére: gépészet (5-ös)- kifutó, elektrotechnika elektronika (6-os), informatika (7-es) valamint oktatási (3-as) szakmacsoport Iskolánkban 3 négy és 2 öt évfolyamos párhuzamos osztály működik. A nyelvi előkészítő osztály kifutó. Ezen belül a hagyományos rendszerű négy évfolyamos osztályok elektrotechnika-elektronika, (villamosipar és elektronika ágazat) gépészet, (kifutó) informatika (informatika ágazat) valamint oktatás (sport ágazat) szakmacsoportban tanulnak. az öt évfolyamos osztályok közül a a) nyelvi előkészítő rendszerű informatika (kifutó) b) két tanítási nyelvű (angol) elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportban tanul. 3

4 A két tanítási nyelvű osztályainkban idegen nyelvi lektort alkalmazunk, az anyanyelvi tanár feladata elsősorban a tanulók kommunikációs készségeinek a fejlesztése. Iskolánknak hosszú évekre visszamenőleg kiemelt célja volt a sport, ezen belül a labdarúgás támogatása. Az Egressy Sportkör képviseltette magát több világversenyen, ahol előkelő helyezéseket ért el, melyeket az aulában elhelyezett serlegek, érmek, plakátok bizonyítanak. A futball utánpótlás nevelése az iskola hagyományaihoz tartozik. Iskolánk látja el a Magyar Futball Akadémia (Honvéd) utánpótlás közoktatási feladatait. A sporttal kapcsolatos teendőket az egyesület végzi, a nevelési feladatokat közösen vállaltuk. A Honvéd Futball Akadémia osztályai kihelyezett osztályokként működnek a Bozsik Stadionban, a tanárok naponta, órarend szerint járnak ki. Az akadémia célja olyan játékosok nevelése, akik mind a magyar. mind a nemzetközi futballban hírnevet szerezhetnek az Akadémiának, iskolánknak és a sportnak. Sajátos Nevelési Igényű tanulók A 2008/2009-es tanévtől hivatalosan is fogad iskolánk fogyatékkal élő tanulókat. Elsődleges célunk, hogy ezeknek a diákoknak is megadjuk az esélyt, hogy ép társaikkal együtt tanulva, fejlődve, a későbbiekben könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba. Másrészt nevelési, személyiségfejlesztési szempontból nagy jelentőséggel bír, ha a nem fogyatékkal élők megtapasztalják azt a fajta másságot, melyet sokan nem tudnak kezelni. Napjaik egy részét együtt töltve, együtt tanulva, egymást segítve eljuthatnak odáig, hogy természetesnek veszik a fogyatékkal élőket is közegükben, megismerik és elfogadják őket, megkönnyítve ezzel mind társaik, mind pedig önmaguk beilleszkedését a társadalomba. Hosszú távon a befogadó iskolák olyan fiatalokat engednek útnak a középiskolai éveik után, akiknek nem jelent majd problémát együtt dolgozni a fogyatékkal élőkkel. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Az oktatási intézmény működéséhez elengedhetetlen a külső környezet figyelembe vétele, ez mindenki számára fontos iskolánkban. Iskolánk KIK fenntartású, zuglói környezetben működő intézmény. Számunkra fontos, hogy a kerülettel is jó kapcsolatrendszert építsünk ki. Együttműködés alakult ki a kerületi polgármesteri hivatallal, a sportbizottsággal, a kerületi általános iskolákkal. Bízunk abban, hogy az így kialakult közös gondolkodás segíteni fogja munkánkat. A szülőkkel az összevont szülőértekezleteken, az osztályonkénti szülőértekezleteken, a szülői szervezet és az Iskolaszék útján tartjuk a kapcsolatot. A vezetőjével és rajta keresztül a többi szülővel jó a kapcsolat, a problémákat rendszeresen megbeszéljük, segítséget adunk és kapunk tőlük az iskola életének alakításához. Színes eseménye ennek a kapcsolatnak az évenként megrendezendő Egressy-bál, melyet a szülőkkel közösen szervez, és nagy sikerrel valósít meg iskolánk alapítványa. Az Iskolaszék feladatkörét a törvénynek megfelelően bővítettük. Tagjai szerepet kapnak az iskola fegyelmi problémáinak megoldásában. Feladatukat, jogaikat az Iskolaszék szabályzata tartalmazza. Iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A szakképzés átalakítása folytán a gépész, az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban tanulók a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban, az informatika szakmacsoportban tanulók a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolában folytathatják tanulmányaikat. Pályázataink nagy részében együttműködünk a Dr Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. A katonasuli program a Magyar Honvédség Támogató Dandárral és a Védelmi Informatikai Központi Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás alapján folyik. Rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki eszéki, spliti és pécsi, hasonló profilú iskolákkal. A két tanítási nyelvű osztályokban tanuló diákjaink évek óta részt vesznek a nemzetközi EuroTeen s táborok munkájában. Az együttműködés a közvetlen feladatokon kívül kiterjed egymás kultúrájának, oktatási rendszerének, környezetének megismerésére is. 4

5 Nevelési program A csecsemő is, ha óriás vállára ül, többet láthat, mint maga az óriás (Apáczai Csere János) 5

6 Bevezetés Iskolánk követelményrendszerének jogi alapjait és keretét Magyarország Alaptörvénye, a NAT (Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4) Korm. Rend.), a évi CXC törvény A nemzeti köznevelésről, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rend., A nevelési-oktatási intézmények működéséről, A évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, a kerettantervek, továbbá a tanév rendjét évenként szabályozó rendeletek képezik. Összhangban van a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. Iskolai életünk belső rendjét és normáit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és mellékletei tartalmazzák. Ezeknek a dokumentumoknak a szellemét az a meggyőződésünk alakítja, amely szerint az iskola mind a pedagógusnak, mind a tanulónak elsősorban munkahely és a közösségi élet gyakorlásának színtere. Az itt folyó munka alapfeltételei: az értelmes rend, az átlátható személyi kapcsolatok, a tolerancia, az egymás tiszteletére építő normakövető magatartás. együttműködés a szülőkkel nemzedékek közti kölcsönös megértés és tisztelet nemzeti hagyományok ápolása, nemzeti öntudat fejlesztése Iskolánk célja az értékálló és a kor igényeinek megfelelő új ismeretek befogadása és átadása, az európai és egyetemes kultúra alapértékeinek közvetítése. Az iskola tanárai bizalommal, megértéssel tekintenek a tanulók személyiségére; jogaikat, emberi méltóságukat tiszteletben tartják; pedagógiai tapintattal nyújtanak lehetőséget önállóságuk, kezdeményezőkészségük, kreativitásuk kibontakozására; ugyanakkor határozott követelményeket is támasztanak a tanulókkal szemben. A képességfejlesztés továbbra is része az oktatásunknak. Kiemelten kezeljük a tanulóik felkészítését az új ismeretek önálló megszerzésére. A pedagógus munkában fő célként a szemléletváltást tűztük ki. A régi módszereket szeretnénk frissíteni, a kor kihívásának megfelelő oktatást biztosítani az iskolában. A hagyományos iskolai kereteket némileg fellazítva alternatív tanulási stílusokat is megvalósítunk. A zárt, frontális oktatás helyett a hangsúly egyre inkább áttevődik a nyílt oktatásra, az interaktív tanulásra, melyben a tanuló aktívan vesz részt, felelősséget vállal a saját fejlődési folyamatában. A tanár nem információátadó személy, hanem a diák tanulási folyamatát segítő felkészült pedagógus. Nagy szerepet kap az IKT alapú oktatás. Magántanulóink egy része már on-line módon is konzultálhat tanáraival és ily módon is teljesítheti kötelezettségeinek egy részét. Alapelvünk az, hogy a tanuló nem tárgya, hanem alanya a tanításnak, és nem a tantárgyat tanítjuk, hanem a tanulót. Alternatív módszereink: Projekt alapú oktatás Projekt oktatás Minden félévben egy alkalommal iskolai szintű projektnapokat tartunk. Időtartam minimum 1, maximum 3 nap. (A törvényi előírásoknak megfelelően a tanórák szokásos időkeretét és a tantárgyi struktúrákat megváltoztatjuk a projekt oktatás eredményessége érdekében.) A projektnapok témáját a tanulók hozzák, előzetes ötletbörze alapján. A konkrét feladatok irányítását és koordinálását a tanárok végzik, akiket a tanulók kérnek fel erre a feladatra. Az elfogadott téma több tantárgy körébe tartozik, és érezhető kötődése van a való élethez. Végrehajtása aktív kutatómunkát és kreativitást igényel. A munkafolyamatot végig dokumentálni kell. Minimum 6, maximum 10 fős csoportok alakulnak. A produktum lehet portfolió, prezentáció, poszter, pp-prezentáció, interjú, videó felvétel, színpadi előadás stb. A projektnapok menetrendje: Előkészítés A projekt lebonyolítása A projekt értékelése 6

7 Tanulópárok Csoportfoglalkozások Iskolán kívüli foglalkozások Múzeumi órák Az ismeretek rohamos mennyiségi és minőségi változása lehetetlenné teszi azt, hogy diákjainkat egész életükre szóló, illetve szakmai pályájukhoz mindvégig elégséges ismeretekhez juttassuk. Ez nem is lehet célunk, igyekszünk felkelteni bennük az élethosszig való tanulás iránti igényt. A sokoldalú tevékenységrendszerben helyet kap a tanulók aktivitására, öntevékeny ismeretszerzésére épülő munka. Ebben a tanulás mellett kiemelt fontossággal jelenik meg a diákok részvétele az iskola belső életének irányításában, az iskolai és a kerületi közéleti tevékenységben, a szabadidő hasznos megszervezésében. Ezáltal a tanulói öntevékenység az iskolai tevékenységrendszer szerves részévé válik. Tanulóinkat törvénytisztelő, a világban eligazodni tudó, gondolkodó és mérlegelő állampolgárokká igyekszünk nevelni. Megtanítjuk nekik a demokrácia működését, a demokratikus együttélési szabályokat és szokásokat. Ennek egyik terepe a megújuló és egyre aktívabb diák önkormányzati tevékenység és a közösségi szolgálat. A káros szenvedélyekkel szemben alternatívákat kínálunk. Délutáni foglalkozásokat (szakkörök, sportkör) szervezünk, rendszeres kirándulásokon tesszük lehetővé a társakkal való együttlétet és a szabadidő hasznos eltöltését. A zenét szerető és zenekarban játszó tanulók részére hangszigetelt zeneszobát biztosítunk. Rendszeresen tartunk foglalkozásokat a belépő kilencedik évfolyamnak a káros szenvedélyek hatásairól. Ezek egy része külső szakemberek bevonásával történik. Környezettudatos, a természet szeretetének, védelmének fontosságát értő felnőtteket akarunk nevelni. Ennek érdekében minden évben programokat szervezünk a Föld napján, kirándulásokkal, vetélkedőkkel. Évközben a papírt és a műanyag flakonokat szelektíven gyűjtjük, és nagy gondot fordítunk az iskola belső és külső környezetének tisztán tartására. Az öko iskolai szemléletre való nevelést elkezdtük. Elveink között szerepel az egészséges életmódra, a sport szeretetére való nevelés. Iskolánkban lehetőség van mozgásra az iskolai sportkör keretein belül is. A diáknapok egyik visszatérő programja az ún. egészség nap. Célunk, hogy minél több alternatívát kínáljunk tanulóinknak a céltalan csavargás, plázázás helyett. Az iskolát nyitottá kívánjuk tenni tanulóink részére nem csak a tanítási időben, hanem lehetőségeink szerint tanítás után is. Az iskola tanulói Iskolánk a törvény által meghatározott maximális osztálylétszámot tekintve 670 tanuló befogadására alkalmas. Az eddigiekben beiskolázási gondunk nem volt, ez köszönhető annak is, hogy az iskolaválasztási időszakban minden hónapban két napot kijelölünk arra, hogy mind a tanulók, mind a szülők megismerjenek minket. Ennek szervezéséért az iskola Beiskolázási munkacsoportja felelős. Emellett felhasználjuk azt a lehetőséget is, hogy az általános iskolákban a beiskolázási szülői értekezleteken iskolánkat bemutassuk. Mivel iskolánkba az ország különféle területéről jelentkeznek, ezért sok tanuló kollégista. Az esetek döntő többségében a közeli Váci Mihály Kollégiumban kapnak elhelyezést. Kapcsolatban vagyunk még a Kós Károly Kollégiummal is. A sportosztályaink elindítása okán is megnőtt a távolból érkező diákok száma. Az ország szinte minden megyéjéből van tanulónk, emellett több külföldi állampolgár is tanul, ill. sportol iskolánkban. Járnak hozzánk szlovák, román, ukrán, vietnami, kínai állampolgárságú tanulók is. A két tanítási nyelvű képzésünkbe egyre többen jelentkeznek olyan diákok, akik hosszabb ideig tanultak külföldön, és az angol nyelvet már magasabb szinten beszélik. Nagy gondot fordítunk arra, hogy végzős tanulóink a társadalom által elfogadott erkölcsi normák szerint viselkedjenek. A szülői háttér nagyon vegyes, és sajnos egyre több a valamilyen oknál fogva hátrányosnak mondható tanuló. Az iskolát a Petrik Tiszk Koordinációs Iroda munkatársai pszichológus, szabadidő szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a nevelési tanácsadók, a gyermekvédelmi 7

8 szolgálatok szakemberei segítik a hátrányos helyzetű diákok problémáinak megoldásában. Az osztályfőnöki munkaközösség egyik fő feladatának tekinti azt, hogy a tanulók neveltsége megfelelő legyen. Ezen a téren nagyon sok problémával küszködünk. A belépő tanulók közül sokan az alapvető normáknak nem tesznek eleget, de az utolsó két évben a tantestület munkájának eredményeképpen nagy fejlődés mutatkozik. A belépő tanulók közül többnek nincs kialakult elképzelése arról, hogy milyen irányban akar haladni élete során, és gyakran a szülők sem tudnak segíteni ebben. Ezek a bizonytalanságok magyarázatot adnak arra, hogy vannak olyanok, akikkel nehéz jó eredményt elérni, nincs húzóerő a teljesítményképes tudás megszerzésére. Ezért egyik legfontosabb feladatunk ezen bizonytalanságok tisztázása. Miután ez körülbelül a 10. évfolyamig megtörténik, a évfolyamon már a tanulási akarat mérhetően megváltozik. Ekkor kezd tudatosodni a szülőkben és a diákokban is, hogy le kell érettségizni, és meg kell fogalmazni magukban a továbbtanulási szándékot. Iskolánk tanulói közül kb. 40 % tanul tovább felsőoktatási intézményekben, 10 % áll munkába, a többiek különböző, nem feltétlen szakirányú OKJ-s szakképzést választanak. A tanulók egy része biztos anyagi és szociális háttérrel érkezik, azonban egyre több a súlyos anyagi gondokkal küszködő család. Az utóbbi tíz évben ugrásszerűen megnőtt a csonka családban élő tanulóink száma. Sok a munkanélküli szülő és az egészségügyileg veszélyeztetett fiatalkorú, így évről-évre magasabb a hátrányos helyzetük miatt nehezen kezelhető tanulók száma. Ezek a diákok családi és szociális hátterük, esetleg fizikai adottságuk miatt eleve kudarcra lehetnek ítélve. Tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, sok közöttük a túlkoros. Egyre többen kapnak szakbizottságoktól tantárgyi könnyítési illetve felmentési javaslatot különböző diszfunkciók miatt. Személyiségjegyeikre jellemző: a hagyományos iskolai oktatás elutasítása az általános alapismeretek hiánya a koncentrálóképesség hiánya, fáradékonyság a motiváltság hiánya, kisfokú önállóság időnként agresszivitás az önbecsülés, önbizalom, önismeret hiánya, szeretethiány a családi élet háttérbe szorulása a testedzés igényének hiánya kapcsolatteremtési képesség hiánya tolerancia, erkölcsi normák hiánya bizalmatlanság a felnőttekkel szemben Kiemelt céljaink: A tanulókra minden szempontból tekintettel lévő, érzelemgazdag, motiváló tanulási környezet és iskolai légkör kialakítása. Nevelőmunkánk középpontjában az elfogadás és türelem áll. A tanulók egyéniségének tisztelete, a bennük rejlő értékek keresése és kibontakoztatása. Én-kép, önismeret kialakítása, erősítése. Az alapvető erkölcsi, etikai normák és elvárások iránti fogékonyság kialakítása. A tanórák pozitív érzelmi telítettségére, az erkölcsi nevelés feladatainak megoldására való törekvés. A hatékony tanulás módszereinek elsajátítása, a tanulás tanítása. Információs és kommunikációs kultúra megismerése, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálása, szelektálása stb. Hon- és népismeret, valamint az európai azonosságtudat kialakítása. A magyar, az európai és az egyetemes kultúra megismertetése. Nemzettudat, hazaszeretet, hagyományok tiszteletére nevelés. Környezeti nevelés a diákok szűkebb és tágabb környezetének tisztán tartása, védelme. A környezetvédelem alapjainak elsajátítása és alkalmazása. Testi és lelki egészség, prevenció. Felkészülés a felnőtt életre. A munka és pénz világának megismertetése. Családi életre nevelés. A családi kapcsolatok ápolása. Az osztályfőnöki munka minőségének javítása, alárendelése a fenti kiemelt céloknak. A 2004/2005. tanévtől iskolánk a nemzetközi Lions Quest (Liberty Intelligence Our Nation Safety) programját beépíti az osztályfőnöki munkába elsősorban a évfolyamon. A Lions kidolgozta a testileglelkileg egészséges felnőtté válás programját. Főbb célkitűzései: 8

9 terepet nyújt a tanulóknak konstruktív, pozitív társadalmi magatartásformák kifejlesztéséhez és gyakorlásához az egyének erényeinek tudatosítása és elismerése révén igyekszik önbizalmukat és önértékelésüket megerősíteni elősegíti a saját és mások érzelmeinek tudatos és megfelelő kezelését elősegíti az egykorúak közösségébe történő beilleszkedést és a másként gondolkodókkal és idegen kultúrájú emberekkel való szolidaritást, és erősíti az egymás közötti kapcsolatokat az önmagával és a közösséggel szembeni kritikára való képesség kialakításával elősegíti, hogy a negatív csoportkényszernek könnyebben tudjanak ellenállni támogatja kedvező kötődések létrejöttét a családbeli és/vagy más közelálló felnőttekkel tájékoztat a függőségről és a függőséget okozó szerekről, és a fiatalok személyiségét annyira megerősíti, hogy a kísértéseknek könnyebben tudjanak ellenállni a család szerepének erősítése támogatja őket saját értékek, normák és célkitűzések megtalálásában és az elfogadott normák kritikus átgondolásában Főbb feladataink: A tanulói személyiség pozitív jegyeinek erősítése (a személyiségben mutatkozó hátrányok mérséklése, ezáltal a káros befolyásokkal szembeni védettség növelése) Életprogramok megismertetése, a reális lehetőségek és utak tudatosítása A személyiség komplex fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Az általános magatartás-, beszéd- és viselkedéskultúra alakítása, meglévő szintjének emelése A tanulók erkölcsi és érzelmi nevelése A felelősségvállalás, az élethelyzetek mérlegelése, az önálló döntés képességének kialakítása Az önismeret, a tudatos önnevelés képességének kialakítása: legyenek elvárásai önmagával szemben, legyenek közeli és távoli céljai Olyan készségek, képességek fejlesztése, amelyek az iskolát elhagyva a munkába álláshoz, az önálló életvitelre szükségesek (kompetencia alapú oktatás) A másság elfogadása Környezetünk védelmére irányuló tevékenységek szélesítése A család és iskola együttműködésének bővítése A családi élet fontosságának tudatosítása Az iskola és a kollégium nevelőmunkájának összehangolása A diákönkormányzat segítése, a tanulói demokratizmus fejlesztése A tanórán kívüli nevelés hatékonyságának növelése Tehetséggondozás Hátránykompenzáció Közösségfejlesztés Az iskola értékrendszere A tudás, a műveltség értéke. A megismerés, a folyamatos önművelés igénye. Eligazodás, a kialakuló új információs környezetben, az információhordozók megfelelő kritikával történő használata. Erkölcsi érzékenység és tudatosság. A humánus emberi kapcsolatok igénye: önzetlenség, megértés, őszinteség. Megbízhatóság, becsületesség. Munkaerkölcs: a munka társadalmi és emberi életben betöltött jelentőségének tudatosodása. Képes felelős döntések meghozatalára. Az érzelmi élet gazdagsága. Közösségekre, másokra, önmagukra irányuló, cselekvésre késztető pozitív érzelmek. A kitartás, a szorgalom értéke a személyiség önmegvalósításának folyamatában, a tanulásban, a mindennapi életben. Az egészséges életmód iránti igény és cselevés. A sportra, a szabadidő hasznos eltöltésére való igény kialakítása. A hazaszeretetre nevelés A családi élet fontosságára való nevelés Agressziómentes életre nevelés 9

10 Az esztétikai minőség értékei. Képesség a valóság esztétikai elsajátítására, lényeges tartalmainak esztétikai érzelmek keretében történő átélésére. A közösségi, társas kapcsolatok értékei: Az emberi együttélés normáinak betartása. Együttműködési és kommunikációs készségek. Udvariasság, önfegyelem. Nyitottság a világra, más nemzetek kultúrájára Képesség az önálló tájékozódásra, véleménynyilvánításra és cselekvésre. Természeti értékek megőrzése, ápolása. Nevelésünk és oktatásunk célja, hogy ezen értékek minél szélesebb körének elsajátításában eredményeket érjen el. A diákok életkorához és egyéni sajátosságaihoz igazodva fokozatosan váljanak azok tanulóink meggyőződésévé, orientálják magatartásukat, életmódjukat. Szükségszerű, hogy napjainkban a nevelés az iskolákban egyre nagyobb teret kapjon. A családok nagy része sok esetben kivonul a nevelésből, az iskolára bízva azt. Természetesen másfajta bánásmódot igényel a jó képességű, kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkező tanuló, mint az eleve hátránnyal induló. Az iskolai oktató-nevelő munka nagy kihívása, hogy azokat a tanulókat is eljuttassuk az érettségi vizsgáig, akik problémákkal küzdenek. Nagyon fontos az ún. hozzáadott érték mérése. Iskolánk működésére, tevékenységére és irányítására jellemző, hogy a vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feladatai, eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelveink, céljaink Értékrendünkből adódóan az oktatás mellett nevelni is akarunk iskolánkban. Bár a nevelés elsődleges színtere alapvetően a család, napjainkban ez sok esetben háttérbe szorul, így az iskolának kell olyan nevelési feladatokat is átvennie, melyek eddig nem tartoztak szorosan a programjához. Visszaszorulóban van a család elsődlegesen meghatározó szerepe, a középiskolai korú diák egyre kevésbé fogadja el a szülői irányítást, miközben nyitottá válik a külső hatásokra. Az iskola szerepe tehát abban jelentős, hogy segítsen a helyes szűrő kialakításában. Nem azzal kell (lehet) védeni az ifjúságot, hogy eltitkoljuk a veszélyeket ez a mai információáramlás mellett nem is lehetséges, hanem úgy, hogy tudatosítjuk és felkészítjük a tanulókat a helyes választásra, döntésre. Intézményünk emberképe: a polgári európai és ezen belül a magyar társadalom hasznos és megbecsült tagja érdeklődő, sokoldalúan képzett és művelt, önmagát folyamatosan képzi biztos értékekkel rendelkező, céltudatos, céljaiért a küzdelmet is vállaló, határozott egyéniség a világra, a fejlődésre, az újra nyitott, idegen nyelvet (nyelveket) beszélő ember világpolgár mások kultúráját, életformáját elfogadó egyén önmagáért és másokért felelősséget vállalni tudó és akaró személyiség a haza felelős polgára önmagát elfogadni tudó, másokkal együttműködő, konfliktusait kezelő ember boldog, kiegyensúlyozott, nyitott egyén A nevelő-oktató munka céljai: Olyan embereket nevelni, akik: megfelelnek az általános és szakmai műveltség elvárásainak szellemileg fogékonyak, érzelmekben gazdagok igényük van az önművelésre, az élethosszig tanulásra, és ennek érdekében tesznek is (pl. az iskolai és más könyvtár rendszeres használatával, a szakirodalmi tájékozódás hagyományos és modern módjaiban való jártasság megszerzésével szabadidejükben hasznos tevékenységet folytatnak, könyvtárba, múzeumba, színházba rendszeresen járnak képesek eleget tenni a társadalmi elvárásoknak jó erkölcsűek, megbízhatóak és kötelességtudóak embertársaikat tisztelik családjukat tisztelik és szeretik rendelkeznek a társas emberi léthez szükséges szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorolják azokat 10

11 felelősséget éreznek és vállalnak önmagukért és másokért, a közösségért, tudnak segítséget adni, és azt elfogadni értékként tisztelik a harmonikus életet, képesek testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg az egészséges életvitelre elemi szükséglet számukra a rendszeres testedzés értelmes életcélt találnak, nem szorulnak pótcselekvésre, amelyek akár szenvedélybetegségekhez is vezethetnek megtanulnak közösségben élni és dolgozni, egyéni karrierépítésük mellett elfogadják, és tiszteletben tartják a közösségi célokat, értékrendet megtanulnak eligazodni az őket körülvevő világban, megtanulnak a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni, alkalmassá válnak saját sorsuk irányítására 2. Fejlesztési területek (célok és feladatok) Az erkölcsi nevelés Alapvető célunk, hogy tanulóinkból olyan felnőtt embereket neveljünk, akik fejlett erkölcsi érzékkel rendelkeznek, felelősen cselekszenek, fejlett igazságérzettel rendelkeznek és képesek önállóan gondolkodni. Az erkölcsi nevelés terén fontosnak tartjuk az életszerűséget. Szólamok helyett mi igyekszünk felkészíteni a tanulókat konfliktushelyzetek, erkölcsi és életvezetési problémák megoldására. Az osztályfőnöki, etika és történelem órákon lehetőséget adunk a különböző megközelítési módok ütköztetésére. Igyekszünk megalapozni és fejleszteni az olyan állampolgári erényeket, mint a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eszköze a tanári példamutatás. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Tanulóinkat megismertetjük nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanórákon, témanapokon, projektnapokon, versenyfelkészítés során tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát Célunk, hogy alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Különösen alkalmas ennek a fejlesztésére a katonai alapismeretek tantárgy Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját, tájékozódjanak a magyar közélet változásairól és a világpolitika fontosabb eseményeiről. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Iskolánkat az erőszakmentesség és méltányosság jellemzi. Olyan állampolgárokat nevelünk, akik tiszteletben tartják a törvényeket és az együttélés szabályait, aktívan részt vesznek a közügyekben országos és helyi szinten. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Elősegítjük tanulóink szellemi épülését készségeiknek fejlődését. Kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő erősítését. Segítjük őket a helyes önismeret, reális énkép kialakításában. Az empátia fejlesztését, mely a kölcsönös elfogadás alapja kiemelt célunk. A családi életre nevelés Mivel a mai világban a diákok jelentős része nem hoz otthonról példát a harmonikus családi élethez, ezért az iskola feladata is, hogy családi minták közvetítésen, felkészítse a gyerekeket a családi életre, segítséget nyújtson a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában. Emellett felkészítjük őket a felelős szexuális életre. A testi és lelki egészségre nevelés Ösztönözzük a tanulókat a helyes táplálkozásra, a mozgásra. 11

12 A pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében és szükség esetén a leszokásban. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Tanulóink önkéntes munka során tesznek szert szociális érzékenységre és önállóságra a közösségi problémamegoldás terén. Fenntarthatóság, környezettudatosság Célunk, hogy diákjaink megtanulják, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel kell használni a fenntarthatóság elvei alapján. Intézményünk célja az ökoiskola cím elnyerése. A tanórákon kívül az iskolai környezet is ösztönzi a diákokat az erőforrások tudatos felhasználására és a természeti és épített környezet védelmére. A gazdasági és társadalmi folyamatok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatát tantárgyakba integrálva és iskolán kívüli tanulási folyamatok során is oktatjuk. Pályaorientáció Célunk a munkavállalói kompetenciák kialakítása. Szakközépiskolai mivoltunkból adódóan megismertetjük diákjainkat azokkal a szakmacsoportokkal, ahol később elhelyezkedhetnek. Kiemelt hangsúlyt kap a számítástechnika és az idegen nyelv oktatása. A pályaorientációs foglalkozások színtere a szakmai órák, osztályfőnöki órák, üzemlátogatások, civil szervezetekkel együttműködés. Gazdasági és pénzügyi nevelés Célunk, hogy tanulóink tudják mérlegelni pénzügyi döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Tanórák keretén belül és külső helyszíneken biztosítjuk pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Médiatudatosságra nevelés A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 3. A nevelő-oktató munka feladatai Polgári értékrend közvetítése oly módon, hogy megkönnyítsük a diákok beilleszkedését a felnőtt társadalomba. Az értékrendek és célok megfogalmazásakor és közvetítésekor az aktuális és ható társadalmi követelmények, tendenciák figyelembevétele (az életre nevelés). Helyes önkép és önértékelés kialakítása (mivel a kortárs csoport hatása napjainkban sokkal erősebb, ill. egyre több diákot érint, a nevelőmunkában nem csupán az egyénre, hanem az adott csoportra is figyelmet kell fordítani) A felnőttek normáit oly módon követhető mintává tenni, hogy a diák azt elfogadva építse be a viselkedésébe, életvitelébe. Az életkori sajátosságok mellett a külső társadalmi hatások figyelembevétele a diákok személyiségfejlődése és fejlesztése során. A tradicionális értékek közvetítése mellett az új hatások, értékek befogadása. Felkészíteni a tanulókat arra, hogy képesek legyenek közösségben élni és dolgozni, megfelelő toleranciával és empátiakészséggel alakítsák emberi kapcsolataikat, megtanulják kellő humánummal elfogadni a másik, a másféle embert is. Megtanítani őket arra, hogy az élet és az egészség a legfőbb érték, s ezzel a tudattal képesek legyenek elutasítani az életüket és az egészségüket veszélyeztető szereket. Megtanítani őket a harmonikus családi élet, a család összefogásának fontosságára. 12

13 4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A nevelés az iskola életének minden színterén fontos szerepet játszik, elválaszthatatlan a mindennapi életünktől. Legfőbb törekvésünknek tartjuk egészséges fizikumú és szellemű gyermekek nevelését. Kiemelten támogatjuk a tanulmányai mellett kimagasló sporteredményeket elérő tanulókat. Amennyiben azonban a tanuló tanulmányi eredménye és szorgalma jelentősen romlik, átmeneti időre felmentését kérjük a sportban való aktív foglalkoztatás alól. A nevelő-oktató munka a kerettantervek alapján kidolgozott helyi tantervekre épül. A helyi tantervek egyszerre konkrétak és rugalmasságra lehetőséget adók. Konkrét és meghatározott mindaz, ami az iskola típusából, profiljából, az iskola képzési céljából és a központi kerttanterv előírásaiból következik. A rugalmasság pedig azt jelenti, hogy az iskola a tantárgyi rendszer és az óraterv kialakításánál figyelembe veszi a belépő tanulók hozott tudását és képességeit-készségeit, továbbá a tanulók érettségi utáni továbbtanulási elképzeléseit a helyi tanterv kialakításánál. Képesség-kibontakoztató felkészítés. Az egyéni foglalkozások és szakkörök keretében az iskola lehetőséget ad arra, a lemaradó tanulók kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások keretén belül fejlődjenek, illetve a tehetséges tanulók egyéni érdeklődésüknek megfelelő területeken bővítsék ismereteiket. Az iskola idegennyelv-oktatása, tantárgykínálata ugyancsak az iskola szakirányaihoz igazodik. A tantárgykínálat három nyelvre vonatkozik, az angol, német és orosz nyelvre. A tanulók választását mindenekelőtt korábbi (általános iskolai) tanulmányaik határozzák meg. Az idegennyelv-oktatás négy éven keresztül csoportbontásban, emelt óraszámban folyik. A tanulók egységesebb, összehangoltabb haladását szolgálja a meglévő tudásuk alapján kialakított alapozó-pótló (lassabb ütemre képes) és alapozó-fejlesztő (azaz gyorsabb haladásra képes) csoportok indítása. A két tanítási nyelvű osztályok a hagyományos képzéstől eltérő, magasabb szintű szellemi tevékenységet igénylő tanítási folyamatban vesznek részt. A 9. évfolyamtól tanítjuk a második idegen nyelvet (német vagy orosz). A 2013/2014. tanévtől kezdődően a második idegen nyelv válaszható lesz. Az itt tanuló diákok körében fokozatosan alakul ki egy olyan csoport, amely eredményeivel, továbbtanulási esélyével és valóságos továbbtanulási arányával növeli az iskola nevelési-oktatási tevékenységének eredményességét. Egyúttal iskolán kívüli szerepléseikkel hozzájárulnak az intézmény hírének terjedéséhez és hírnevének emeléséhez. Külföldi kapcsolatokat alakítanak ki, és általuk lehetővé válik külföldi testvériskolákkal való együttműködés kiépítése. A diákcsere programban zömében ők vesznek részt, ugyanakkor a vendégdiákok fogadásába, programjuk szervezésébe a hagyományos osztályok diákjai is bekapcsolódnak. Így elmondható, hogy a két tanítási nyelvű osztályok tanulói a társak előtt is követendő példát nyújtanak. A tanórai nevelés: a szakórákon a tananyag tartalmából adódó lehetőségek, a szaktanár emberi és tanári magatartása, tevékenysége, az osztályfőnöki órákon az osztályfőnök, külső előadók, az iskolapszichológus, szociális munkás tudatos, tervszerű, építő jellegű nevelő munkája révén valósul meg. A tanórákon kívüli nevelés: kirándulások alkalmával iskolai rendezvények alkalmával vetélkedők, versenyek során színház-, mozi-, múzeumlátogatások útján nyári táborokban gazdag, az életkorhoz igazodó programokkal bel- és külföldi testvériskolákkal kialakított és fenntartott kapcsolat útján kommunikációs- és személyiségfejlesztő tréningek segítségével valósul meg 13

14 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlődés- és fejlesztés olyan folyamat, mely születéstől kezdve végigkíséri az emberek életét. Ebben a folyamatban próbálunk segíteni, igyekszünk elérni, hogy közel egyenlő esélyekkel induljanak el diákjaink iskolánk elvégzése után. Alapvető cél, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. A diákok fejlődése kapcsán az életkori sajátosságok mellett az egyre jobban beszivárgó társadalmi hatásokat is figyelembe kell venni. A kortárs csoporthatás az egyik legalapvetőbb hatás napjainkban. A fiatalok könnyebben elfogadják a társak által képviselt értékrendet, mint a felnőtt társadalomét. A személyiségfejlesztés kapcsán ezért kiemelt figyelmet kell szentelni a kortársképzésnek, a csoporttréningeknek. A felnőttek értékrendje nem meggyőzés útján épül be a diákok értékrendjébe, hanem elsősorban a példamutatás során. A felnőttek magatartása, viselkedése a jó és rossz példa egyaránt formálja a fiatalokat anélkül, hogy ez mindig tudatosulna bennük. (Ezért szervezünk időnként tanáraink számára is személyiségfejlesztő tréningeket.) A személyiségfejlesztő nevelés-oktatás eredményességének fő kritériumai: színes, sokoldalú iskolai élet a tanulás mellett egyéb elfoglaltságok szervezése tanulásmódszertan, kommunikáció, ön és társismeret választható önálló tanulói, ill. osztály-diákönkormányzat kezdeményezése a tanulók önismeretének fejlesztése együttműködési készségük, akaratuk fejlesztése műveltségük, világképük, világszemléletük formálása értékteremtő szokások kialakítása, értékekkel való azonosulás egészséges életmódra, sikeres életre nevelés; teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok kulturális nevelés a művészetek, a tudomány és technika, a természetszeretet és környezetvédelem stb. terén Az iskolánkba kerülő tanulók egy jelentős részénél egyre nagyobb szerepet kell átvállalnunk a szülőktől a személyiségfejlesztésben. Ideális lenne az együttműködés, a folyamatos kapcsolattartás a családdal, de ez nem mindig zökkenőmentes. Ezért dolgozunk ki a kapcsolattartás hagyományos formái mellett más lehetőségeket is, melyek talán célravezetők lesznek. A félévente tartandó egy szülői értekezlet mellett szükség esetén rendkívüli értekezleteket is tartunk, melyeket alapvetően az osztályfőnök, az ott tanító tanárok, valamint a Szülői Szervezet (közösség) kérésére hívunk össze. A diákokat érintő, szaktanár által meg nem oldható problémákat osztályértekezletek keretében beszéljük meg. A szülői értekezletekre alkalmanként amennyiben igény van rá meghívjuk a szaktanárokat is. (A szülőkkel való kapcsolattartást bővebben ld. a Minőségbiztosítási rendszer, ill. a Szülőkkel való együttműködés fejezetekben.) 6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Főbb követelmények az egyén és a társadalom közötti kapcsolat megteremtése a társadalmi és iskolai életben betöltött szerepek megfogalmazása és elsajátítása a tradicionális értékek (szülők, család) tisztelete; a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása a tanulói demokrácia fejlesztése az egymás elfogadására való nevelés csoportban való munkavégzés megtanítása a másság iránti megértésre, elfogadásra nevelés (pl. testi fogyatékosság) faji, vallási, nemzetiségi hovatartozás tisztelete nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása egyéni és közösségi érdekek összehangolása konfliktuskezelés és problémamegoldás, agresszió kerülése 14

15 segítségnyújtásra és segítségkérésre való nevelés együttműködésre való nevelés a kommunikációs kultúra fejlesztése a tanulók körében az iskola külső és belső kapcsolatainak ápolása A közösségfejlesztés színterei, lehetőségei osztályfőnöki órák, tanórák kommunikációs- és személyiségfejlesztő tréningek diákkörök, szakkörök iskolai rendezvények, kirándulások diák vitafórumok, diákönkormányzat egyéni- és kiscsoportos foglalkozások tanulmányi versenyek, tehetségkutató vetélkedők A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése is alapja a sikeres és sokoldalú személyiségfejlesztésnek. A szabadidő hasznos kitöltésének céljai: a személyiség formálása a közös délutáni tanulás megszervezése, szakkörök, diákkörök pihenés kirándulások szervezése (a szülők bevonásával) szórakozás, játék művelődés: múzeum, kiállítás, színház, mozi élmények, érzelmi élet fejlesztése társas kapcsolatok kialakítása Ünnepeink Nemzeti ünnepeinkről minden évben megemlékezünk. Az ünnepségek megszervezése változatos. Osztályközösségben, iskolai szinten, múzeumlátogatással, vetélkedőkkel, kiállítással, téma napokkal, rajzés fotópályázatokkal, kirándulásokkal, filmvetítésekkel, rádióműsorral, stb. Ezek módját az éves programunk rögzíti. Megünneplésre kerül még a Mikulás, Karácsony, a Pedagógusnap, a Föld Napja. Az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola hagyományai: o Gólyatábor o Katonai tábor o Tanévnyitó iskolagyűlés o Egressy Gábor születésnapjához kötődően temetőlátogatás, kiállítás, a 9. évfolyam számára ünnepi műsor o Gólyanap, gólyaavatás o Beiskolázási nyílt napokok o Szalagavató o Sí tábor o Alapítványi Bál o DÖK kirándulások, táborok o Külföldi nyelvi táborok o Egressy Nap- diáknap o Ballagás o Tanévzáró ünnepség o Iskolai egyéb táborok o Közös iskolai kirándulás 15

16 Diákönkormányzat A gyermek jogai speciális tartalmúak; kizárólag mások kötelezettségeinek meghatározásával érvényesíthetők. (Bíró Endre) Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, a Közoktatási Törvény gyermekek jogairól szóló paragrafusai, valamint a Gyermekvédelmi Törvény meghatározza a gyermekek jogait. Ezeket a jogokat a gyermekek, diákok nem ismerik, és megismerésük esetén sem tudják mindig érvényesíteni. Ezért iskolánk támogatja, hogy a diákok megszerezzék az autonómia és szuverenitás döntő előfeltételeit, a jogérvényesítés képességét. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a kötelességeikkel is tisztában legyenek, és ennek megfelelően a jogokat és kötelességeket összhangban kezeljék. A tanuló joga, hogy az iskola tevékenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. Fő célunk, hogy a diákokat felkészítsük az egészséges, tartalmas életvezetésre, a közéleti tevékenységre, önmaguk érdekeinek érvényesítésére. Ebben sokat segít a tanulók önszerveződése. Az önkormányzat a pedagógiai rendszer szerves része, eszközjellegű, mert az a funkciója, hogy személyiséget fejlesszünk vele. Folyamatos fejlesztéssel kell képessé tenni az egyént és a közösséget, hogy saját feladatukat lássák el. Mindennek alapja a helyi sajátosság, de az önkormányzás, az érdekérvényesítés technikáját tanulni lehet és kell. Elsősorban önfejlesztő, önfeltáró technikákkal, amelyek birtokában saját maguk önkormányzó képességének, készségének megtapasztalására nyílik lehetőség. A diákönkormányzat szintjei, működése 1. Az önkormányzatot titkos szavazással maguk a diákok választják meg. 2. Szervezetének három szintje alakult ki: az osztályközösségben az évfolyam szintjén az iskola egészének szintjén (A működésben ezek a szintek egymásra épülnek, közöttük az információáramlás kétirányú.) 3. Az önkormányzat önálló, saját hatáskörben kidolgozott programmal rendelkezik. A program egyrészt a diákok körében feltárt konkrét problémák megoldására, másrészt az iskolai élet gazdagítására vonatkozik A programot a diákok a fent leírt szinteken összefogva széles körben megvitatják és elfogadják. Alapjait a valóságos iskolai környezet és abban az önkormányzat számára rendelkezésre álló lehetőségek jelentik. A programot a diákok rendszeresen felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. 4. A diákönkormányzat működését és konkrét tevékenységeit ezen program alapján végzi. A diákönkormányzat érdekképviseleti szerv, az iskolaújság, iskolarádió nem alá, hanem mellérendelt fórum. Független orgánumok, a diákok és tanárok világának egyaránt tükrei, csatornák a diák-diák, tanár-diák kapcsolatban. A diákönkormányzat feladatai Az érdekfeltárás megszervezése az osztály, az évfolyam és az iskola egészének szintjén. Az érdekképviselet biztosítása, a diáktársak segítő közreműködésével és támogatásával. Önálló és szervezett formában megvalósuló képességfejlesztés az érdekképviselet megfelelő ellátásához. Ezen belül különösen fontos: a konfliktuskezelő képesség kialakítása az akaraterő, akaratérvényesítő képesség kialakítása a szolidaritási képesség kibontakoztatása az együttműködési képesség kialakítása a probléma-megoldó képesség kialakítása 16

17 a kommunikációs készség kialakítása Képviselők, tisztségviselők képzése, kondicionálása. Saját pénzügyi fedezet megteremtése papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés Állampolgári jogok és kötelességek megismerése a tanulói jogokon és kötelességeken keresztül is. A mindennapi élet gazdagítása: programszervezés, szabadidős tevékenységek, pályázatok kezdeményezése, ügyeletszervezés, versenyek meghirdetése, szervezése és lebonyolítása stb. A nyilvánosság megszervezése, információk biztosítása (fórumok, iskolaújság, iskolarádió, faliújság) Az iskolában működő csoportok munkájának koordinálása Szövetségesek keresése. A demokratikus gondolkodás megalapozása, a politikai életben való részvételre való nevelés A tanulók a diákönkormányzatba képviselőket választanak, akik nem a hierarchia szerint vezetik társaikat, hanem képviselik őket abban, amivel megbízták. Az érdekek feltárását, képviseletét úgy végzik, hogy az egyén személye védett és titkos maradjon. A diákönkormányzat vezetője csak diák lehet, a pedagógus szerepe a segítségnyújtásra korlátozódik. Ő az, aki a közvetítőszerepet vállalja a tanulók és a nevelőtestület között. A diákönkormányzatot segítő pedagógus a diákérdekek közvetítője, de a diákérdekek megjelenítése nem az ő feladata. Az önkormányzat alapja a feladat, a hatáskör és a felelősség egyensúlya. A diákönkormányzat hatáskörei A diákönkormányzat mindennel foglalkozhat, ami az iskolában történik, hatáskörét viszont az alábbiak szerint gyakorolhatja: A) A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzata tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről; a tájékoztatási rendszere kialakításáról, az iskolaújság, iskolarádió, stb. munkájában való részvételéről, a szerkesztőség tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról B) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben a munkaterv és ezen belül a tanév rendje meghatározásakor a tanulókat érintő egyéb programok tekintetében az iskola Pedagógia Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában igazgatóválasztás esetén az igazgatói programról véleményt formál C) Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 17

18 A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A szövetség az iskolában a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a házirend elfogadása előtt A diákönkormányzat munkáját erre feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. Közösségi Szolgálat- Társadalmi felelősségvállalás Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelye kimondja: A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. A fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása. Az önkéntes közösségi szolgálat az anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, a személy belső indíttatásából végzett tevékenység, mely egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek. Szociális, környezetvédelmi, szervezett keretek között folytatott (egyéni vagy csoportos), projekt módszerrel való teljesítés. Jogi háttér A évi LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenységről Nemzeti Önkéntes Stratégia Civil törvény január 1- je után az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az elvégzett munka igazolása a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn. Fejlesztési terület Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Életvitel és gyakorlat (9-12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között szerepel: pályaorientáció, közösségi szerepek Civil szervezetekkel együttműködés. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település), végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek. A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: egészségügyi 18

19 szociális és jótékonysági oktatási kulturális és közösségi környezet- és természetvédelemi katasztrófavédelmi közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel Szervezés A középiskola a évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő. A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül szükség szerint a mentorral közösen legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. Teljesítési lehetőségek: az iskola környezetének tisztántartása környezetvédelem (tábor, központi szervezésű Te szedd akció) a helyi katasztrófavédelemmel együttműködés kertészettel, parkokkal együttműködés katonasírok gondozása nyugdíjas otthon civil szervezetekkel együttműködés Dokumentálás A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban. a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap e-naplóban és a törzslapon igazolást állít ki két példányban az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíteni az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást köt egymással Az iskola (osztályfőnökök) feladata: a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet a szülők tájékoztatása (megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani. 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát) Iskolai koordinátor feladatai: A középiskola intézményvezetője jelöli ki, a koordinátor felelős a diákok felkészítésért pedagógiai feldolgozásért (mentorálás) a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért a diákok bevonásáért a folyamat egészébe a tevékenységek elismeréséért együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért 19

20 Az iskola (osztályfőnökök) feladata: a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről (önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet) a szülők tájékoztatása. figyelembe kell venni, hogy o 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani o 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel. o 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát. a programra való felkészítés a szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél magánszemélyeknél nyilvánosság biztosítása kísérés a program zárása 7. A beilleszkedési-, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Diákjaink körében egyre többször találkozunk magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdőkkel. Az ő esetükben probléma van az alkalmazkodási és ebből kifolyólag a teljesítési képességeikkel is. Az elsődleges teendő az elfogadásuk, a közösségbe való integrálásuk. Ők gyakran hathatós segítségre szorulnak, nemcsak a tanulás területén, hanem egyéni elbeszélgetések során emberi mivoltukban is. A problémás tanulóknál az okok megtalálása vezethet a sikeres nevelés megindulása felé. Ebben tudnak segíteni a szakemberek a pedagógusoknak. Fontos ilyenkor a szülői támogatás is, melyet sok esetben nem kap meg a pedagógus, hiszen sokszor épp a család helyzete miatt kezelhető nehezen a diák. Célunk a megoldás keresése, és nem mindig a büntetés. A büntetés ezeknek a fiataloknak az esetében ritkán célravezető. Nagy segítséget nyújtanak a Koordinációs Iroda szakemberei, akik ellátja a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is. Az iskolapszichológus az első tanév elején felméri az osztályokat, kiszűri azokat a tanulókat, akik problémákkal küzdenek. A felmérés után kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések során segítik a tanulóknak. Gyakran a szülő is eljön a fogadóórákra, ilyen esetekben nagyobb az esély a probléma megoldására. A pszichológus és az osztályfőnök minden mérés és foglalkozás előtt a szülők beleegyezését kikéri. A büntetés fokozatait a Házirend tárgyalja részletesen. Az intők nem minden esetben érik el céljukat, sokszor ellenkező hatást váltanak ki. Igyekszünk személyre szabottan megoldást találni a magatartási gondokkal küzdő tanulóknál. Természetesen időnként a végső eszközhöz folyamodunk mi is, mely másik iskolába áthelyezést vagy az iskolából való kizárást jelenti. Az utóbbi években megnőtt a konfliktusok száma elsősorban diák-diák viszonyban, de előfordul tanár-diák és tanár-szülő között is. Az iskola természetes módon tükrözi a társadalom válságát, a család válságát ezért a tanulókban felgyülemlett feszültség verbális, ill. fizikai agresszióban is megtestesülhet. A konfliktusok között nagyon sok a rejtett konfliktus, ezek korai felismerése során van remény az agresszió elkerülésére. Tanárainktól elvárjuk, hogy folyamatosan képezzék magukat a hatékony konfliktuskezelésben, a problémamegoldó eljárások megismerésében. Ehhez az iskola pályázatok és tanfolyamok útján biztosítja a feltételeket. Tanulóinkat is meg kell tanítanunk arra, hogy indulataikat, vágyaikat, hogyan és milyen formában realizálják. Ezen a területen is kínálunk alternatívákat: egyéni, csoportos beszélgetések, tevékenységek, melyben sikerélményeik vannak, sportolási lehetőségeket stb. A tanulókat érdekeltté kell tenni a tanulásukban, el kell érni, hogy szívesen járjanak be az iskolába, ne csak túlélni akarják az ott töltött napokat. Kerülni kell, hogy kudarcot kudarcra halmozzanak, mert ez csak indulataikat erősíti. Ezért is fontos a szemléletváltás, a sikereket hozó interaktív tanulási formák meghonosítása. Az agressziót meg kell szüntetni, ez nem lehet megoldása semmilyen nézeteltérésnek. A Lions program alkalmazása ezen a területen is hasznos lehet. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. I) A Diákönkormányzat jogi háttere A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK Miről lesz szó? 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket

Részletesebben