VAD-, HALGAZDÁLKODÁSI ÉS MÉHÉSZETI SZAKIRÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAD-, HALGAZDÁLKODÁSI ÉS MÉHÉSZETI SZAKIRÁNY"

Átírás

1 Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar VAD-, HALGAZDÁLKODÁSI ÉS MÉHÉSZETI SZAKIRÁNY Ismertet, ajánlott tantervek és tantárgyak Gödöll

2 VAD-, HALGAZDÁLKODÁSI ÉS MÉHÉSZETI SZAKIRÁNY A szakirány képviselje: Dr. Csányi Sándor, egyetemi tanár Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék Az opciók felelsei: Vadgazdálkodás: Dr. Csányi Sándor, egyetemi tanár Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék Halgazdálkodás: Dr. Váradi László, egyetemi docens Halgazdálkodási Tanszék Méhészet és méhbiológia: Dr. Bakonyi Gábor, egyetemi tanár Állattani és Ökológiai Tanszék A szakirány bemutatása A vad-, halgazdálkodási és méhészeti szakirány az agrármérnökképzésben a differenciált szakmai ismeretek megszerzésére biztosított lehetségek felhasználásával, az agrárágazat három speciális területén, elssorban a megújítható él természeti erforrásokkal való gazdálkodásban, bvebb tudást szerezni szándékozó hallgatók számára biztosít szervezett kereteket. Az egyes opciók tantárgyainak -%-a az opció f területébl kerül ki. A fennmaradó részben a másik területek alaptárgyai közül kell a hallgatóknak kurzusokat felvenni. A hallgatók e tárgyak teljesítésével egyrészt késbbi pályájuk és magánéletükben hasznosítható ismeretekhez, másrészt pedig egyébként költségesen beszerezhet igazolásokhoz jutnak. A szakirány teljesítésének feltétele, hogy a hallgatók az adott opciónak megfelel tantervben szerepl tárgyakat sikeresen elvégezzék és ezzel kreditet gyûjtsenek össze. Opciónként változó a szakmai gyakorlatokra vonatkozó elírás, illetve a szakirányú diplomamunka készítésének követelménye. A szakirányban résztvev háromtanszéken TDK dolgozatot készít hallgatók rendszeresen érnek el sikereket az egyetemi és országos diákköri konferenciákon. A diplomadolgozatokat rendszerint szakterületi záróvizsgabizottság eltt kell megvédeni. Megszerezhet igazolások A vad-, halgazdálkodási és méhészeti szakirány elvégzése a választott opciónak megfelelen az követelményeket teljesít hallgatók számára az alábbi igazolások megszerzését teszi lehetvé: Vadgazdálkodási opció: felsfokú vadgazdálkodási végzettséget igazoló betétlap, az állami vadászvizsgával egyenértékû sprotvadász vizsga (VB 4 B), horgászvizsga és hatósági halr igazolvány (HG 49 B elvégzése + vizsgadíj befizetése ellené ben) Halgazdálkodási opció: a szakirány elvégézését igazoló betétlap, horgászmesteri-tógazda képesítés és állami horgászvizsga, hatósági halri igazolvány (HG 49 B elvégzése + vizsgadíj befizetése ellené ben). Méhészeti és méhbiológiai opció: a szakirány elvégzését igazoló betétlap, horgászvizsga és hatósági halr igazolvány (HG 49 B elvégzése + vizsgadíj befizetése ellené ben), állami vadászvizsgával egyenértékû sprotvadász vizsga (VB 4 B), méhész szakmunkás vizsga lehetsége.

3 A vadgazdálkodási opció céljai és követelményei A vadgazdálkodási opcióban folyó képzés célja a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a vadászat és a ter mészetvédelem iránt érdeklõdõ hallgatók speciális képzési lehetõségének biztosítása a graduális oktatás keretei között. A képzés célja, hogy az opciót felvevõ hallgatók: Elsajátítsák a szakterülethez szorosan kapcsolódó elméleti és alkalmazott ökológiai és vad bio lógiai ismereteket. Megismerjék és alkalmazni tudják a természet- és vadvédelem, valamint a vadgazdálkodás új kuta tási eredményeit és gyakorlati technikai-technológiai ismereteit. Általános ismereteik legyenek a szakterületen jelentkezõ tervezési, fejlesztési, szervezési, igaz gatási és más feladatok ellátásának fõbb jellemzõirõl és követelményeirõl. Képzett partnerei legyenek a vadgazdálkodás környezetét képzõ mezõ-, erdõgazdálkodási és termé szetvédelmi szakembereknek és hatóságoknak. A képzés programja: Az opció ajánlott programját az. táblázat mutatja. Elírt szakmai gyakorlat: Kötelez szakmai gya korlat nincs, de a Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék igyekszik segítséget adni, a megfelel szakmai munkahelyek megtalálásához. Szakirányú diplomamunka követelményei: vad biológiai és vadgazdálkodási diplomadolgozat készítése nem kötelez, de ajánlott. A halgazdálkodási opció céljai és követelményei A halgazdálkodás iránt érdekld hallgatók számára olyan többlet ismeretanyag nyújtása, amelyek a halgazdálkodási termelési gyakorlatban a kezd szakember számára szükségesek. Ennek megfelelen az opció különös figyelmet fordít: A halak szaporításának, mint a teljes termelés kiinduló pontjának a sokoldalú megismertetésére. Ezért a képzés során az alapozó tárgyakon kívül gazdag ismereteit nyújtja a különböz halfajok szaporítási technológiáinak. A gyakorlati ismeretekentúl,aképzéssoránmegismerika halak sajátos szaporodásbiológiai folyamatait is. A halgazdálkodási opció keretében lehetség van: Diákköri dolgozat, illetve halas témájú szakdolgozat korlátozott számú elfogadására. A legeredményesebb hallgatóknak esélye van tanulmányaik folytatására PhD képzés keretében. Különösen ez utóbbi esetben legalább egy idegen nyelv ismerete szükséges. A képzés programja: Az opció ajánlott programját az. táblázat mutatja. Elírt szakmai gyakorlat: A III. és IV. éveseknek a nyári kötelez szakmai gyakorlat keretein belül tógazdasági ivadék elnevelési gyakorlat. Az V. éveseknek az szi félévben lehalászási gyakorlaton való részvétel. Szakirányú diplomamunka követelményei: A diplomatervvel kapcsolatos követelmények megegyeznek a MKK elírásaival a következkkel kibvítve: a Halgazdálkodás opcióban meghirdetett tantárgyak lehallgatása és saját kísérletes munka végzése. Méhészet és méhbiológia opció céljai és követelményei A méhészeti ismeretek elsajátítására hazánkban csak alap- és középfokon van lehetség. Az opció célja a felsfokú képzés beindítása, hogy az országban kialakulhasson a méhész értelmiség. Az Állattani és Ökológiai Tanszék az országban az egyetlen tanszék, ahol a felsoktatásban, több tárgy keretében is folyik a méhészet oktatása. Itt mûködik az ország egyetlen tanméhese, ezért az oktatás gyakorlati feltételei is jórészt adottak. Az opció további erssége a Kisállat tenyésztési Kutatóintézet Méhészeti Osztályával meg lev,

4 gyümölcsöz kapcsolat. Az opció programja több cél egyidejû elérését tûzi a hallgatók elé: A méhészeti tárgyakat elvégz hallgatók olyan ismeretekhez jutnak, melyek lehetvé teszik saját méhészetükben önálló és eredményes munka végzését Kell gyakorlat megszerzése és a posztgraduális továbbképzés után szaktanácsadókká, igazságügyi szakértkké válhatnak. A gyakorlati ismeretek elsajátítását szolgálja, hogy a III. év utáni nyári szakmai gyakorlatot egy termel méhészetben kell elvégezni. A méhész szakma egyes területeinek gyakorlása képesítéshez kötött. Ez feltételezi a négy féléven át tartó gyakorlati képzést, illetve a vállalkozási és termékmarketing ismeretek oktatását. A képzés olyan, hogy a hallgatók már legkésbb IV. éves korukra alkalmasak saját kísérletek végzésére. Ez teszi lehetvé a TDK tevékenységet valamint a magas színvonalú diplomamunkák készítését, esélyt adva a külföldi részképzésbe illetve a PhD képzésbe való bekapcsolódáshoz. A képzés programja: A képzés ajánlott programját a. táblázat mutatja. Elírt szakmai gyakorlat: A nyári szakmai gyakor latokból legalább hetet az Állattani és Ökológiai Tanszék által elírt méhesben kell letölteni. Szakirányú diplomamunka követelményei: A diplomatervet méhészeti vagy méhbiológiai, illetve a szakirány másik opcióihoz kapcsolódó témából kell készíteni.

5 . táblázat: A vadgazdálkodási opció tantárgyai Felels: Dr. Csányi Sándor Kód Név Tárgyfelels K. félév. félév. félév 8. félév E GY E GY E GY E GY E GY VB B Vadbiológia Csányi Sándor VB 4 B Vadászat és vadgazdálkodás Heltay István VB B Vadegészségtan* Ákoshegyi Imre ÁL 8 B Általános halbiológia és -rendszertan Kiss István VB B Vadmadarak és emlsök állattani jellemzése Szemethy László VB B A vadállatok viselkedése Szemethy László HG 4 B Halgazdaságtan II. Horváth László VB 49 B Szakmai jogszabályok és igazgatás Csányi Sándor VB 4 B Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés Heltai Miklós HG 49 B Halászat- és horgászati alapismeretek Váradi László HG B Halgazdaságtan I. Horváth László HG 48 B Halszaporítás és ivadéknevelés Szabó Tamás VB B Trófeabírálat Szabó Zoltán VB 8 B Populációbecslések és monitoring Csányi Sándor és Szemethy László 4 VB 4 B Vadászatszervezés, vadászetika Heltay István Összesen: * A. félévben alternatív tárgyként felvehet: VB 8 B Ragadozó madarak ökológiája Tóth László Megszerezhet igazolások: állami vadászvizsgával egyenértékû sprotvadász vizsga, felsfokú vadgazdálkodási végzettséget igazoló betétlap, horgászvizsga és hatósági halr igazolvány

6 . táblázat: A halgazdálkodási opció tantárgyai Felels: Dr. Váradi László Kód Név Tárgyfelels K. félév. félév. félév 8. félév E GY E GY E GY E GY E GY HG 49 B Halászat- és horgászati alapismeretek Váradi László HG B Halgazdaságtan I. Horváth László ÁL 8 B Általános halbiológia és -rendszertan Kiss István VB B Vadbiológia Csányi Sándor HG B Halfajaink elterjedése és monitoringja Keresztessy Katalin HG 4 B Halgazdaságtan II. Horváth László TK B Halélettan Mézes Miklós VB B Vadmadarak és emlsök állattani jellemzése Szemethy László HG 48 B Halszaporítás és ivadéknevelés Szabó Tamás HG 49 B Halgenetika Váradi László VB 4 B Vadászat és vadgazdálkodás Heltay István VB 49 B Szakmai jogszabályok és igazgatás Csányi Sándor VB 4 B Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés Heltai Miklós VB 8 B Populációbecslések és monitoring Csányi Sándor és Szemethy László 4 TR 48 B Akvakultúra Pekli József Összesen: Megszerezhet igazolások: horgászvizsga és hatósági halr igazolvány, állami vadászvizsgával egyenértékû sprotvadász vizsga, a szakirány elvégzését igazoló betétlap

7 . táblázat: A méhészeti és méhbiológiai opció tantárgyai Felels: Dr. Bakonyi Gábor Kód Név Tárgyfelels K E G. félév. félév. félév 8. félév Y E GY E GY E GY E GY ÁL B Méhek biológiája Sárospataki Miklós ÁL 8 B Általános halbiológia és -rendszertan Kiss István HG B Halgazdaságtan I. Horváth László VB B Vadbiológia Csányi Sándor ÁL B Méhészet technológiája Szalainé Mátrai Enik és Molnár Józsefné ÁL 4 B Rovarökológia Bakonyi Gábor ÁL B Méhlegel és megporzás Szelényi Gábor AM 4 B Termék marketing Lehota József ÁL B Méhek betegségei és kártevi Szelényi Gábor HG 49 B Halászat- és horgászati alapismeretek Váradi László VB 4 B Vadászat és vadgazdálkodás Heltay István VB 49 B Szakmai jogszabályok és igazgatás Csányi Sándor VB 4 B Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés Heltai Miklós ÁL 4 B A mézel méh tenyésztése Szalainé Mátrai Enik és Molnár Józsefné ÁL B Vadméhek tenyésztése és hasznosítása Sárospataki Miklós Összesen: 4 9 Megszerezhet igazolások: a szakirány elvégzését igazoló betétlap, horgászvizsga, állami vadászvizsgával egyenértékû sprotvadász vizsga, méhész szakmunkás vizsga lehetsége

8 Vadgazdálkodási tantárgyak VB B: Vadbiológia A vadbiológia helye és kapcsolatai. A fontosabb vadfajok elterjedése és helyzete. Populációbiológiai alapfogalmak. Populációdinamika, sûrûségfüggés, modellezés. A környezeti tényezk szerepe a fajok elterjedésében. Az élhely tényezi és a niche. Biodiverzitás. Táplálkozásbiológia. Vadfajok közötti kölcsönhatások. Versengés és ragadozó életmód. A genetikai ismeretek a vadgazdálkodásban. VB 4 B: Vadászat és vadgazdálkodás A vad élhelye. Vadászati ökológia. Vadászható nagyvadfajok jellemzése. Szelekció és trófeabírálat. Vad betegségek. Vadászható apróvadfajok jellemzése. Természetvédelem és vadászat. Vadászfegyverek. Ballisztika, távcsövek, kések. Vadászkutyák. Vadászatszervezés (Vadászati Szabályzat). Egyéni vadá szati módok, társas vadászati módok. A magyar vadászat jogi rendje. Vadásztársaságok, mint egyesü letek. Lövészet gyakorlás és vizsga, valamint tanvadászat. VB B: Vadegészségtan Állategészségügyi alapfogalmak. Hazai vadászterületek állategészségügyi, higiéniai feladatai. Vadászható állatfajok leggyakoribb betegségei. Mérgezések. Zoonozisok. Prevenció. Zárttéri apróvadtenyésztés és a nagyvadtenyésztés állategészségügyi rendje. Élvad befogás, szállítás és forgalmazás állategészségügyi szabályai. Lttvad szállításának és forgalmazásának állategészségügyi szabályai. Aktuális jogszabályok. VB B: Trófeabírálat A trófeakultusz története, trófeakiállítások és a trófeabírálat kezdetei. A trófea fogalma és a trófeaként kezelt testrészek biológiai funkciói. A trófeabírálat vadászati-vadgazdálkodási szerepe és jogszabályi háttere. A gímszarvas, a dámszarvas, az z agancsának, a muflon csigájának és a vaddisznó agyarának jellemzi és bírálata. Egyéb trófeaként számon tartott testrészek és bírálatuk. A trófeák kikészítésével és kiállításával kapcsolatos legfontosabb fogások és szabályok. VB 8 B: Ragadozó madarak ökológiája A tárgy célja a vágómadár alakúak, a sólyomalakúak és a bagolyalakúak rendjének részletes jellemzése. Kialakulásuk, evolúciójuk, embrionális fejlõdésük bemutatása, ill. rendszertani, anatómiai, ökológiai jellemzésük. A kurzus kiemelten foglalkozik az egyes fajok elsõsorban a vágómadár- ill. sólyomalakúak vonatkozásában terepen való felismerését, továbbá a kor és ivar meghatározását segítõ bélyegek ismertetésével, a szabadon repülõ és a kézben tartott (befogott) madaraknál egyaránt. VB B: Vadmadarak és emlsök állattani jellemzése A tárgy a vadgazdálkodási szakirány tárgyainak zoológiai alapozását szolgálja, az Állattan c. tárgy 8ismereteit bvíti ki a vadgazdálkodás, a vadbiológia szempontjából szükséges speciális ismeretekkel és példákkal. A madarak és az emlsök általános jellemzése után, a vadgazdálkodás szempontjából fontos fajok szervezettani, élettani és etológiai sajátosságainak bemutatása következik. Az eladásokat gyakorlati (boncolás, fajfelismerés) foglalkozások egészítik ki. VB B: A vadállatok viselkedése A tárgy célja a viselkedéskutatás különböz irányainak, szempontjainak, az állati viselkedés alapvet jelenségeinek, törvényszerûségeinek, a viselkedés evolúciós-ökológiai kapcsolatainak valamint gazdasági hatásainak megismertetése. A tárgy elssorban a vadgazdálkodási szakirányhoz kötdik, de ajánlható minden érdekldnek. VB 8 B: A populációbecslések és monitoring A becsléssel kapcsolatos matematikai-statisztikai fogalmak. A legfontosabb populációs paraméterek és a köztük lév összefüggések. Becslések megbízhatósága. A vadállományok terepi felmérésének

9 szükségessége, céljai és lehetséges módszerei. A kor-, a szaporulat- és kondícióbecslés. Az ivar meghatározása küls bélyegek alapján és tetemeken. Szaporulat becslése. Kondícióbecslés. Térképészeti ismeretek a vadgazdálkodásban. GIS a vadbiológiában. Élhelytérképezés és tipizálás. A vadfajokra utaló nyomok, jelek felismerése a terepen. Vadbefogás módszerei. A vadállatok megjelölése, a rádiótelemetria alkalmazása. Ragadozó és növényev vadfajok táplálékának meghatározása. VB 49 B: Szakmai jogszabályok és igazgatás A vadászati jog Európában és Magyarországon a középkortól napjainkig. A vadászati jog és irányítás mai hasonlóságai és különbségei Európában. A vadgazdálkodást/vadászatot, halászatot szabályzó hazai törvények és a legfontosabb rendeletek elírásai és következményei. Az els és másodfokú hatósági munka a vadgaz dálkodás és vadászat irányításában. A vadgazdálkodás, halászat és a természetvédelem kapcsolata. A hazánk által is aláírt nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatása a vadgazdálkodásra, vadászatra és halászatra. Méhészettel kapcsolatos jogszabályok. VB 4 B: Vadászatszervezés, vadászetika A vadászat szerepe és feladata. Vadászati módok kialakulása, a vadászetika. Vadászati módok csoportosítása. Eszközök használata a vadászatban és azok etikai összefüggései. A vadász kapcsolata a vaddal és vadásztársaival. Irott és íratlan vadászati szabályok. A vad kezelése. Tiszteletadás a vadnak. Öltözködés és felszerelés. Vadászirodalom. Híres magyar vadászok és vadgazdálkodási szakemberek. Hagyományos vadászati módok. Vadkereskedelem és a bérvadászat alakulása, jelentsége. A vadászat és a vadhús európai és hazai piaca. VB 4 B: Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés A tárgy célja a vadgazdálkodáshoz kapcsolodó speciális takarmányozási, takarmánytermesztési ismereteken túl a célzott vadföldgazdálkodási és a vad élhelyén végzett élhelyfejlesztési beavatkozási lehetségek megismertetése. A tárgy komplex egységben kezeli a vadgazdálkodási, takarmányozási és növénytermesztési ismereteket, kitér azok eltér érdekekbl származó ellentmondásaira. Halgazdálkodási tantárgyak HG B: Halgazdaságtan I. A halastavi haltenyésztés hidrobiológiai alapjai. Energetikai szintek. Állóvizi ökoszisztémák és társulások. A plankton és a benton. Folyóvizi szinttájak. Hidrofizikai és kémiai alapok. Éllény ismeret. A halastavakban fontos algák, egysejtûek, kerekes férgek, alsóbbrendû rákok rendszertana, ökológiája, populáció dinamikája. A legfontosabb tenyésztett halfajok biológiája. HG B: Halaink elterjedése és monitoringja Természetes vizeink jellemzése, a legfontosabb paraméterek mérése. A különböz típusú vizekben, illetve szakaszokon él halfajok és azok ökológiai igényei, populációbiológiai-kormeghatározása és növekedés vizsgálata. HG 49 B: Halászati-horgászati alapismeretek A résztvevk megismerkedhetnek a tradicionális és a legújabb módszereken alapuló halászati/horgászati/állományszabályozási módszerekkel természetes vizeken és haltermel üzemekben. Az órák egyrészét küls halászati, horgászati szakértk és versenyzk tartják kötetlen beszélgetés és gyakorlati bemutatók formájában. HG 4 B: Halgazdaságtan II. A pontyfaj eredete, kialakulása, migrációja. A nemesponty eredete, domesztikációja, fontosabb fajtái. A pikkelytípusok kialakulása, öröklése. Pontytenyésztés a világon. Tenyésztési technológiák. A középeurópai tavi pontytenyésztés módszere. Teljes üzem, részüzem. Három éves üzemforma. A tavi pontytenyésztés éves ciklusa: korosztály szerinti különbségek. A tenyészszezon és a teleltetés teendi. Tóelkészítés, árasztás, tápanyagpótlás, kihelyezés. Kondicionáló és szoktató etetés.

10 Kiegészít takarmányozás. Próbahalászat, termésbecslés, oxigénpótlás. Az szi lehalászás. A teleltetés teendi. HG 48 B: Halszaporítás és ivadéknevelés Szaporodásbiológiai alapok. Gametogenezis. Gonadfejldés. A szaporodás neuroendokrin szabályozása. A szaporodás és a környezet. A természetszerû és keltetházi szaporítás alapelvei. Fajonkénti szaporítási technológiák. A tavi ivadéknevelés technológiája. Tóelkészítés és planktonszelekció. A végleges táplálkozás kialakulása. HG 49 B: Halgenetika A mendeli genetika a halaknál. A pikkelyzet örökldése a pontynál. Mennyiségi tulajdonságok genetikája. Értékmérk. Populációgenetika. Természetesvízi halállományok és tenyésztett állományok genetikai diverzitása. Génsodródás és fixálódás. Evolúciógenetika.Gén,kromoszóma és genommutációk. Genommanipulációk és gazdasági hasznosításuk. A tri- és tetraploidok elállítása és tenyésztési jelentsége. ÁL 8 B: Általános halbiológia és rendszertan A tárgy keretében áttekintésre kerül a halak származása, az egyes csoportok törzsfejldése és a késbbiekben említésre kerül taxonok fontosabb jellemzje. Részletesen bemutatásra kerül valamennyi szervrendszer morfológiája, anatómiája és mûködése, összehasonlítva különböz taxonok jellegzetességeit is. Így bemutatásra kerül a kültakaró és származékainak, a mozgás aktív és passzív szervrendszerének, az emésztés, légzés, keringés, kiválasztás szervrendszereinek, az idegrendszer, az érzékszervek, a belselválasztású mirigyek rendszerének felépítése és mûködése. Hazai halfajaink rendszertani besorolása, az adott rendszertani kategóriák ismertetése, halhatározás alapjai, a halak evolúciója. TK B: Halélettan A tárgy az élettan tárgykörén belül azokkal a speciális problémákkal foglalkozik, amelyek a halak mint poikiloterm szervezetek esetében speciális jelentséggel bír. Ezen belül külön kiemeli az emésztésélettani valamint a szaporodás neurohormonális szabályozásával összefügg kérdéseket. TR 48 B: Akvakultúra Azakvakultúra fogalma,területei.állati ésnövényi akvakultúrák. Vízinövény tenyésztés és gyûjtés. Kagyló, béka, csiga és ráktenyésztés. Trópusi halak akvakultúrája. Tengeri halászat és eszközei. Az akvakultúrák jelentsége a humán táplálkozásban. Halliszt. Méhészeti és méhbiológiai tantárgyak ÁL B: Méhészet technológiája A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a méhészetben használt fontosabb technológiákkal. Ennek megfelelen a tananyag a következket tartalmazza:a méhészet története. Méhcsaládok betelelése. A méhcsalád életfeltételeinek fizikája. A keretes méhlakások kialakulása. Magyarországon a leggyakrabban használt fekv és rakodókaptárak, valamint méheskocsik. Egyéb méhészeti felszerelések. Méhcsaládok tavaszi felkészítése. Méhcsaládok vándoroltatása. Méhcsaládok kezelése, mézeltetés, lépesméz termelés. Egyéb méhészeti termékek termelése. A méz összetétele és feldolgozása. ÁL B: Méhek betegségei és kártevi A tárgy megismerteti a hallgatókkal a méheket veszélyeztet betegségeket illetve kártevket, valamint a méhegészségüggyel kapcsolatos elírásokat és jogszabályokat. Ennek megfelelen a tananyag tartalmazza a kifejlett méhek valamint a fiasítás fertz és nem fertz betegségeit, illetve a méhek kártevinek leírsát és az ellenük való védekezés lehetségeit.. A tárgy keretében ismertetésre kerülnek a méhészetre vonatkozó jogszabályok és állategészségügyi elírások.

11 ÁL 4 B: A mézel méh tenyésztése A tárgy közvetíti a hallgatók számára a háziméh tenyésztésével illetve az anyaneveléssel kapcsolatos fontosabb ismereteket. A tananyag a következket tartalmazza: Tenyésztési program Magyarországon. Mézel méh teljesítményvizsgálati kódex. Állattenyésztési törvény és az idevonatkozó rendeletek. A tenyésztés történeti áttekintése. Genetikai alapfogalmak. Örökldési sajátosságok. A mézel méh szaporodásbiológiája. Tenyésztési cél és eljárások. Tenyészkiválasztási szempontok. A méhanya és a hereméh anatómiája, biológiája és fiziológiája. A mesterséges termékenyítés alapjai, mûszerei, mûveletei. ÁL B: Méhek biológiája A tárgy oktatási célja, hogy átfogó képet adjon a hallgatóknak egy, biológiai, ökológiai és gazdasági szempontból is igen fontos rovarcsoportról, a méhekrl (Apoidea családsorozat). A tárgy oktatása az szi szemeszterben, összesen X óra eladásban valósul meg. A tárgy fontos ismereteket ad a háziméh, vagy egyéb, gazdasági szempontból fontos méhfajok tenyésztéséhez szükséges alaptudás elsajátításához, illetve az ehhez kapcsolódó természetvédelmi ismeretek ártálásához. ÁL 4 B: Rovarökológia A tárgy elssorban a növényvédelmi képzéshez kíván alapozó ismereteket nyújtani. Be kívánja mutatni a rovarpopulációk struktúrájának és a populációdinamikájának alapvet törvényszerûségeit. A gyakorlatok segítségével különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók a vizsgálati módszereket is elsajátítsák, és egyszerû kísérletek beállításától a kiértékelésig minden feladat-fázist önállóan végezzenek el. A tárgy tananyaga kisebb mértékben kapcsolódik egyéb diszciplínák alapozásához is, a következk szerint: növénytermesztés (megporzás), halászat (vízirovarok, ragadozó életmód ökológiája), higiéne (parazita és parazitoid rovarok), természetvédelem (monitorozás rovarokkal). ÁL B Méhlegel és megporzás A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a magyarországi méhlegel legfontosabb növényeivel, és a velük kapcsolatos termelési lehetségekkel. A méhlegelt alkotó termesztett és vadon él növények számos lehetséget kínálnak a méhészeti bevételek növelésére. Azonban a gazdaságos termelés egyik alapfeltétele a méhlegel növényeinek, illetve az azok mézelését befolyásoló tényezk ismerete. A méhlegel optimális kihasználásához ismerni kell a várható termékek körét, a növények mézelési tulajdonságait, virágzásuk idejét, nektártermelésüket, nektárjuk cukorértékét, a megtermelt méz jellemzit, a virágpor- és propolisztermelés lehetségeit, a termékek piaci megítélését. ÁL B: Vadméhek tenyésztése és hasznosítása A tárgy oktatási célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vadméhek (nem Apis méhek) gazdasági jelentségével, felhasználhatóságával, illetve tenyésztésük lehetségeivel. A vadon él méhek mint elsdleges beporzó szervezetek, fontos szerepet növénytermesztésben is a terméshozam növelésével. Manapság világszerta fként Bombus, Megahile és Osmia fajok tenyésztésével illetve hasznosításávalpróbálkoznak.ezek a módszerek, különösen bio mivoltukmiatt,mindenképpen fontos részét kell hogy képezzék a modern mezgazdasági termelésnek és így az agrármérnökök tudásanyagának is. AM 4 B: Termék marketing A tantárgy az agrármarketing alapismeretekre épülve a legfontosabb méhészeti termékek marketingrendszerét elemzi a termék, az árképzés, az értékesítési csatorna, és az eladás ösztönzés mixe alapján. Ennek keretében elssorban a hazai marketing rendszerre koncentrál a nemzetközi vonatkozások, fejldési tendenciák a fontosabb kapcsolódási pontokon jelennek meg. Az egyes termékek és felhasználási irányaik sajátosságai miatt a fontosabb termékek és termékcsoportok marketingje külön kerül tárgyalásra.

12 A vad-, halgazdálkodási és méhészeti szakirány tantárgyai A szakirány képviselje: Dr. Csányi Sándor Kód VB B VB 4 B VB B VB B VB 49 B VB 4 B VB B VB B VB 8 B VB 4 B HG B ÁL 8 B HG 49 B HG 4 B HG 48 B Név Vadbiológia Vadászat és vadgazdálkodás Vadegészségtan Trófeabírálat Szakmai jogszabályok és igazgatás Vadászatszervezés, vadászetika Vadmadarak és emlsök állattani jellemzése A vadállatok viselkedése Populációbecslések és monitoring Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés Halgazdaságtan I. Általános halbiológia és -rendszertan Halászat- és horgászati alapismeretek Halgazdaságtan II. Halszaporítás és ivadéknevelés A vadgazdálkodási opció tantárgyai Felels: Dr. Csányi Sándor Tárgyfelels Csányi Sándor Heltay István Ákoshegyi Imre Szabó Zoltán Csányi Sándor Heltay István Szemethy László Szemethy László Csányi Sándor és Szemethy László Heltai Miklós Horváth László Kiss István Váradi László Horváth László Szabó Tamás K 4 E 4 GY O Sz Tárgykód t t t t 4 t t 9 48 F VB 8 B Ragadozó madarak ökológiája Tóth László Megszerezhet igazolások: vadászvizsga, felsfokú vadgazdálkodási végzettséget igazoló betétlap, horgászvizsga és hatósági halr igazolvány Kód VB B VB 4 B VB 49 B VB B VB 8 B VB 4 B HG B HG B ÁL 8 B HG 49 B HG 4 B TK B HG 49 B HG 48 B TR 48 B Név Vadbiológia Vadászat és vadgazdálkodás Szakmai jogszabályok és igazgatás Vadmadarak és emlsök állattani jellemzése Populációbecslések és monitoring Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés Halgazdaságtan I. Halfajaink elterjedése és monitoringja Általános halbiológia és -rendszertan Halászat- és horgászati alapismeretek Halgazdaságtan II. Halélettan Halgenetika Halszaporítás és ivadéknevelés Akvakultúra A halgazdálkodási opció tantárgyai Felels: Dr. Váradi László Tárgyfelels Csányi Sándor Heltay István Csányi Sándor Szemethy László Csányi Sándor és Szemethy László Heltai Miklós Horváth László Keresztessy Katalin Kiss István Váradi László Horváth László Mézes Miklós Váradi László Szabó Tamás Pekli József K 4 E GY O Sz Tárgykód t 4 t t t t 48 F 8 Megszerezhet igazolások: horgászvizsga, vadászvizsga, szakirány elvégzését iagazoló betétlap, hatósági halr igazolvány, vadászvizsga ÁL B ÁL 4 B ÁL B ÁL B ÁL B ÁL B ÁL 4 B AM 4 B VB B VB 4 B VB 49 B VB 4 B ÁL 8 B HG 49 B HG B Méhek biológiája Rovarökológia Méhlegel és megporzás Méhészet technológiája Méhek betegségei és kártevi Vadméhek tenyésztése és hasznosítása A mézel méh tenyésztése Termék marketing Vadbiológia Vadászat és vadgazdálkodás Szakmai jogszabályok és igazgatás Vadföldgazdálkodás és élhelyfejlesztés Általános halbiológia és -rendszertan Halászat- és horgászati alapismeretek Halgazdaságtan I. A méhészeti és méhbiológiai opció tantárgyai Felels: Dr. Bakonyi Gábor Sárospataki Miklós Bakonyi Gábor Szelényi Gábor Szalainé Mátrai Enikó és Molnár Józsefné Szelényi Gábor Sárospataki Miklós Szalainé Mátrai Enikó és Molnár Józsefné Lehota József Csányi Sándor Heltay István Csányi Sándor Heltai Miklós Kiss István Váradi László Horváth László K E GY 48 O Sz t t t t t t F 8 8 Megszerezhet igazolások: vadászvizsga, betétlap, horgászvizsga és méhész szakmunkás vizsga lehetsége

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15.

SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15. SZAKMAI JAVASLATOK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV KÖZÖS TERVEZÉSÉHEZ 2010. SZEPTEMBER 15. TARTALOM BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK I. Gyógyító Magyarország - Egészségipar II.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak

III. TanÚsítványt nyújtó akkreditált képzések pedagógusoknak I. Népi kismesterségek Jelentkezési lap letöltése - Csipkekészítő - Fajátékkészítő - Faműves - Fazekas - Gyékény-, szalma-, csuhé tárgykészítő - Kályhás - Kézi- és gépi hímző - Kosárfonó és fonott-bútor

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 6262 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

Vörös róka (Vulpes vulpes)

Vörös róka (Vulpes vulpes) Vörös róka (Vulpes vulpes) Felismerés jegyei: Legismertebb, legelterjedtebb ragadozónk. Testméretekben ivari dimorfizmus mutatható ki, a kan tömeg 13-14 %-kal nagyobb a szukáénál. Testén a vöröses szín

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Biológia,

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET MOZAIK. 5-6. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Makádi Mariann

TERMÉSZETISMERET MOZAIK. 5-6. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Makádi Mariann MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam C változat Készítette: Makádi Mariann A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek. tanulmányokhoz I évfolyam Gazdálkodás és menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Könyvvezetési ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Könyvvezetési ismeretek Tanszék:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR S ZE G E D I TU DOM ÁN Y E GY E T EM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó I. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS ALAPOZÓ - ELŐKÉSZÍTŐ MODULJÁNAK TANTERVÉRŐL és VIZSGARENDJÉRŐL

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA AOK-K600 ÁOK I. évfolyam 2015/2016. tanév őszi szemeszter

BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA AOK-K600 ÁOK I. évfolyam 2015/2016. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES BEVEZETÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYBA AOK-K600 Tantárgy típusa kötelezően választható Kreditértéke 2

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás

Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás Gazdálkodás a mezei nyúllal A mezei nyúl jelentősége Hazánk apróvad-gazdálkodásának legfontosabb faja Nagy a vadászati érdeklődés a mezei nyúl

Részletesebben

Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány 2008. március 1 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs,

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Ez a segédlet

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Tantárgyi program 2007/2008. II. félév

Tantárgyi program 2007/2008. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Management Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2007/2008. II. félév Marketing Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás

Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás SMKVB2013V N Tárgyfelelős: Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás 2+2 4 Dr. Heltai Miklós Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás Vadtakarmányozás: speciális vadtakarmányok. Rügy, gally, lomb, fakéreg,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Szíves figyelmedbe ajánlom a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 2008/2009-es tanévi pedagógus-továbbképzési programját.

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM Feln ttképzési és Szaktanácsadási Központ 2103 Gödöll, Páter K. u. 1. Te /fax: 28/ 522-019 Tel: 28/522-000 1195 11996,1197 mell www.felnottkepzes.szie.hu Feln ttképzési nyilvántartási

Részletesebben

6 (1)..a természetesvízi és tógazdasági tevékenységek és ezek örökségének bemutatását lehetővé tevő támogatásokat

6 (1)..a természetesvízi és tógazdasági tevékenységek és ezek örökségének bemutatását lehetővé tevő támogatásokat Javaslatok a II. Tengely intézkedéseihez. Javasolt fogalmi javítások: 6 (1)..a természetesvízi és tógazdasági tevékenységek és ezek örökségének bemutatását lehetővé tevő támogatásokat 6 (3) a halászati

Részletesebben

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Országos Kredittanács Budapest, 2004. március Előszó Az érvényes kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézményeknek 2003. szeptember

Részletesebben