A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49

2 Ápoló képzés 50

3 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK ( ) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom, a szociálpolitika és az egészségszociológia összefüggéseivel. A modul szerkezete Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modulok Választható modulok Társadalomismeretek Jogi alapismeretek Szociológia Szociálpszichológia Eü. gazdálkodási és vállalkozási alapismeretek Etika Az egészséges ember Általános klinikai ismeretek Kommunikáció A modul megnevezése: Egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai Jogi ismeretek I. félév 18 óra Szociológia I. félév 36 óra Szociálpszichológia II. félév 17 óra Egészségügyi gazdálkodási és vállalkozási ismeretek II. félév 17 óra Etika II. félév 17 óra Összesen: 105 óra 51

4 Ápoló képzés Értékelés Tantárgyak Jogi ismeretek Szociológia Szociálpszichológia Egészségügyi gazdálkodási és vállalkozási ismeretek Etika Az értékelés módja folyamatos modul külső mérés értékelés záróvizsga írásban I. félév I. félév II. félév II. félév II. félév végén II. félév A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Jogi ismeretei alapján: - tájékoztatni a beteget és hozzátartozóit jogi és szociális szabályozókról, lehetséges eljárásokról a beteg érdekeinek megfelelően - segíteni a beteget jogainak érvényesítésében - a betegről az ellátásban keletkezett adatok védelme - közreműködés dokumentációk és adatok szolgáltatásában - munkavállalói jogainak érvényesítése Szociológiai, pszichológiai ismeretei alapján: - a beteg segítése kulturális szokásainak gyakorlásában - a beteg segítése az egészségügyi ellátó rendszerben való tájékozódásban - közreműködés a szociológiai vizsgáló módszerek alkalmazásában - a társadalmi anómiák hatásainak felismerése, jelzése - a társadalmi beilleszkedési zavarok sajátosságainak ismerete és kezelése - a korfa jellemzőinek értelmezése - az idősek mai társadalmi helyzetétének és annak problematikájának bemutatása - a társadalmi szervezetek szerepének jellemzése - a szociális gondozás formáinak és intézményeinek bemutatása Egészségügyi gazdálkodási és vállalkozási ismeretei alapján: - a gazdálkodás elveinek figyelembevétele, eszközök, berendezések leltárba vétele, ellenőrzött anyagok számbavétele - a beteg személyi tulajdonának védelme, leltárba vétele - team tagként közreműködés a betegellátás minőségének javításában Etikai ismeretei alapján: - az etikett és az etika szabályainak betartása Pedagógiai alapismeretei alapján: - az oktatási folyamat megtervezése Kötelező irodalom - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris - Blasszauer Béla: Orvosi etika. Budapest, Medicina - Csepeli György: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris - Dudás Márta: Jogi ismeretek. Budapest, ETI - Gulácsi László: Minőségfejlesztés az egészségügyben. Budapest, Medicina 52

5 A modulok oktatási programja - Horváth Izidorné: Szociális munka elmélete. Budapest, Inter Techno-H Kft. - Szloboda Imréné: Minőségbiztosítás az egészségügyben. Budapest, ETI Ajánlott irodalom - Bevezetés a pedagógiába. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó - Boján Ferenc, Belicza Éva: Bevezetés az egészségügyi minőségbiztosításba. - EMIKK füzetek, szám - Giddens, A.: Szociológia. Budapest, Osiris - Hatályos jogszabályok gyűjteménye - Hársing László: Bevezetés az etikába. Miskolc, Bíbor Könyvkiadó - Jörg Knoll: Tanfolyam és Szeminárium módszertan. Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Kincses Gyula: Egészségpolitikai ábragyűjtemény. Budapest, Praxis Server - Nagy József: A tudástechnológia elméleti alapjai. Szeged, OOK - Sugár Katalin: Egészségügyi gazdasági ismeretek. Budapest, HIETE - Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület - Vingender István: Szociológia. Budapest, ETI, A modul oktatásához szükséges speciális eszközök - statisztikai évkönyvek - CD jogtár - Leltár nyomtatványok (minta) - Minőségbiztosítási kézikönyv (minta) 53

6 Ápoló képzés JOGI ISMERETEK TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az egészségügyi jogszabályokkal, alkalmazásuk lehetőségeivel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - ismertetni az egészségügy, a szociális ellátás és a munkavégzés jogi szabályozásának alapelveit és az egészségügyi ellátás alapvető büntetőjogi vonatkozásait. 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (14 óra) - a magyar jogrendszer jogforrásai - az egészségügyi törvény fő fejezetei - a titoktartás - a betegjogok érvényesülése - a szociális törvény fő fejezetei - társadalombiztosítási törvény fő fejezetei - a munkavégzés jogi szabályozása - adatvédelmi törvény főbb fejezetei - a büntetőjog egészségügyi vonatkozásai demonstrációs gyakorlat: (4 óra) Eset-és forráselemzés 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 54

7 A modulok oktatási programja SZOCIOLÓGIA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése a szociológia alapjaival. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - leírni a szociológiai vizsgáló módszereket és értelmezni azok eredményeit - értelmezni a társadalom struktúráját, a társadalmi mobilitás, az életmód és a szociálpolitika összefüggéseit - értelmezni a társadalom struktúráját, a társadalmi mobilitás, az életmód és a szociálpolitika összefüggéseit - leírni a szociálgerontológia célját, feladatát - leírni az öregedés elméleteinek lényegét, értelmezni a korfa jellemzőit - leírni az idősek mai társadalmi helyzetét és annak problematikáját - jellemezni a társadalmi szervezetek szerepét az idősek gondozásában - bemutatni a szociális gondoskodás formáit és intézményeit - leírni az idős korra felkészülés lehetőségeit - értelmezni a kapcsolatteremtés szabályait - értelmezni a mai magyar társadalom szerkezetét - értelmezni az egészség és a társadalom viszonyát - leírni a társadalmi beilleszkedési zavarok jellemzőit 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 36 óra elmélet: (36 óra) A szociológia módszertana - tudományos gondolkodás és kutatás - vizsgáló módszerek - szociológiai vizsgálatok lépései: - a probléma meghatározása - adatgyűjtés - a hipotézis felállítása - kutatási kritériumok - megfigyelés - kérdésfeltevés - kísérletezés - adatfeldolgozás 55

8 Ápoló képzés A társadalom struktúrája és rétegszerkezete - alapfogalmai és elméletei - a társadalmi csoportok - a társadalmi egyenlőtlenségek okai, következményei, generáló tényezők - a társadalmi helyzet hatása az egyénre és az egészségre - szociokultúrális tényezők Magyarországon - a jóléti társadalom Társadalmi mobilitás - a társadalmi mobilitás fogalma - vertikális és horizontális mobilitás - intergenerációs (nemzedékek közötti) mobilitás - intragenerációs (nemzedéken belüli) mobilitás - ki- és belépési mobilitás - házassági mobilitás - strukturális, cirkuláris mobilitás - a mobilitás nagyságát és irányát meghatározó tényezők - demográfiai jellemzők A család, mint társadalmi kiscsoport - a család fogalma, funkciói - családi életciklusok - a család struktúrája - a családi szerepek változásai - konfliktus helyzetek - a család szerepe a szocializációban A mai magyar társadalom - állam, kormányzat, politika - a normák és értékek változása - konfliktushelyzetek Szociálpolitika - fogalma, kialakulás története - a lakosság szociális ellátását biztosító rendszerek és az ellátások főbb formái - a szociálpolitikára ható politikai és gazdasági értékek - a szociálpolitika életmódra gyakorolt hatása - a társadalmi szervezetek szerepe Társadalmi beilleszkedési zavarok - másság - az akadályozott, korlátozott emberek életvitelének problémái (a habilitáció, rehabilitáció lehetőségei és intézményei) - devianciák, társadalmi reakciók Egészségszociológia - az egészségi állapotot befolyásoló társadalmi tényezők - az egészség társadalmi rétegződése - az egészségügyi szervezetek belső szociális jelenségei és folyamatai Szociális munka - fogalma, célja - kompetenciák, szakterületek - munkaformák Szociálgerontológia - az idősödő népesség - az idősek helyzete a mai társadalmakban 56

9 A modulok oktatási programja - az idősek helyzete a családban - az idősek helyzete a különböző településeken (város, falu, tanya) - az idős kor társadalmi vonatkozásai - a nyugdíj problematikája - az elmagányosodás, veszteségek átélése - a családi szerepek megváltozása - a társadalmi szervezetek szerepvállalása az idősek helyzetének megoldásában - az idősek szociális gondozásának formái és intézményei - az idősek számának és arányának hatása az egészségügyre - az idősek társadalmi, politikai szerepe - az idősek munkavállalása - az idősek gazdasági szerepe 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 57

10 Ápoló képzés SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése a szociálpszichológiai alapismeretekkel, az emberek közti kapcsolatrendszerek pszichológiai alapjaival. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl az általános pszichológia almodul tanulása. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - leírni a társadalmi beilleszkedést segítő lelki folyamatokat - ismertetni a csoportdinamika elveit 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 17 óra elmélet: (17 óra) - az emberi interakciók pszichológiája - mások észlelése - burkolt személyiségelméletek - a benyomás kialakítása - az emberekkel kapcsolatos következtetések - az emberi szociabilitás - interakció a csoportban 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 58

11 A modulok oktatási programja EGÉSZSÉGÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az alapvető egészségügyi gazdálkodási és vállalkozási ismeretekkel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - ismertetni az egészségügyi szolgáltató rendszer gazdasági és finanszírozási alapelveit - ismertetni a vállalkozások jogi, finanszírozási és adózási elveit - értelmezni az egészségügy minőségfejlesztési alapelveit 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 17 óra elmélet: (13 óra) demonstrációs gyakorlat: (4 óra) Egészségügyi gazdasági és vállalkozási alapismeretek - egészségügyi szolgáltató rendszer felépítése, működése, tulajdonosi szerkezete Forrásfeldolgozás: intézményi - az egészségügyi szolgáltatás finanszírozási költségvetés elemzése (minta) elvei, formái - költségvetési forráselosztás elvei - társadalombiztosítási önkormányzatok, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás - nyugdíjrendszerek: állami önkéntes magán - gazdálkodás elvei: anyaggazdálkodás, leltárfegyelem, gyógyszergazdálkodás - vállalkozási ismeretek: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozás - pénzügyi fegyelem, adóbevallás Forrásfeldolgozás: standardok elemzése A minőségfejlesztés alapelvei protokollok elemzése - alapfogalmak dokumentáció elemzése - minőség az egészségügyben - a felmérés módszerei 59

12 Ápoló képzés - a minőségi mutatók - a megvalósítás módszerei - az ápoló szerepe a minőségfejlesztésben - az intézményi auditálás jelentősége 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 60

13 A modulok oktatási programja ETIKA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az általános etika alapkérdéseivel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - értelmezni az etikai alapfogalmakat - ismertetni az erkölcsi értékek meghatározó jellegét az emberi kapcsolatrendszerekben 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 17 óra elmélet: (15 óra) - alapfogalmak - az erkölcsi normákat meghatározó tényezők - az etikai értékek egyetemes érvényességének elve - az erkölcs és a jog kapcsolata - a különböző történelmi körök és társadalmi rendszerek etikai alapelvei és képviselői - ókor - középkor - újkor - korunk erkölcsi dilemmái demonstrációs gyakorlat: (2 óra) Forrásfeldolgozás, elemzés: különböző társadalmi korok etikai normái 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 61

14 Ápoló képzés 62

15 A modulok oktatási programja AZ EGÉSZSÉGES EMBER ( ) A modul célja A tanuló felkészítése a holisztikus emberszemléletre és a környezet egészségre gyakorolt hatásainak felismerésére. A modul szerkezete Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modulok Választható modulok Társadalomismeretek Az egészséges ember Biokémia Biofizika Genetika Pszichológia Pedagógia alapjai Egészségtan, közegészségtan Anatómiaélettan Egészségpedagógia Általános klinikai ismeretek Kommunikáció A modul megnevezése: egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai Biokémia I. félév 18 óra Biofizika I. félév 18 óra Genetika II. félév 17 óra Egészségtan, közegészségtan I. félév 36 óra Pszichológia II. félév 17 óra Anatómia-élettan I.-II. félév 105 óra Pedagógia alapjai I. félév 18 óra Egészségpedagógia II. félév 17 óra Összesen: 246 óra 63

16 Ápoló képzés Értékelés Tantárgyak Biokémia Biofizika Genetika Egészségtan, közegészségtan Pszichológia Anatómia, élettan Pedagógia alapjai Egészségpedagógia Az értékelés módja folyamatos modul külső mérés értékelés záróvizsga írásban I. félév I. félév II. félév I. félév II. félév II. félév végén I.-II. félév I. félév II. félév A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Biokémiai ismeretei alapján: - a bioelektronika, a fotobiológia és a sugárbiológia egészségügyi alkalmazási területeinek meghatározása Biofizikai ismeretei alapján: - a fizioterápiás eljárások hatásainak ismertetése Egészségtani ismeretei alapján: - az egészség, mint érték közvetítése önmaga és a környezete számára - meggyőző érvelés az egészséges életmóddal, életvitellel kapcsolatban - munkakörében megelőző tevékenység folytatása az egészséget károsító hatások kivédésében - tájékoztatás az egészség megőrzését szolgáló módszerekről, eljárásokról - tájékoztatás adása az egészséget érintő kérdésekben Pszichológiai ismeretei alapján: - az emberi szervezet pszichés működéseinek figyelembe vétele Anatómia-élettani ismeretei alapján: - az emberi szervezet felépítésével és működésével kapcsolatos ismereteinek alkalmazása az egészséget megőrző tevékenysége során Pedagógia, egészségpedagógiai ismeretei alapján: - az andragógia alapfogalmainak ismertetése - az egészségmegőrzés hazai programja fő célkitűzéseinek ismertetése: Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program - egészségnevelő foglalkozás tervezése Kötelező irodalom - Elekes Attila: Egészségpedagógia. Budapest, ETI - Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Budapest, Medicina - Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Budapest, Medicina - Milliken, Campbell: Mindennapos betegápolás. Budapest, Medicina 64

17 A modulok oktatási programja - Niedetzky Antal: Biofizika ápolástan hallgatók számára. Pécs, POTE Főiskola - Rudnai Ottó: Általános járványtan és közegészségtani alapismeretek. Budapest, Medicina - Szabó Dénes: Biokémia ápolástan hallgatók számára. Pécs, POTE Főiskola - Vida Gábor: Genetika. Budapest, ELTE Főiskola Ajánlott irodalom - Atkinson R. S.: Pszichológia. Budapest, Osiris - Berend Mihály: Genetikai ábécé. Budapest, Gondolat - Donát Tibor: Anatómia atlasz. Budapest, Medicina - Donát Tibor: Anatómia élettan. Budapest, Medicina - Dési Illés: Népegészségtan. Budapest, Semmelweis kiadó - Marshall Editions: Az emberi test. Budapest, Medicina - Mérei F, Binét Á.: Gyermeklélektan. Budapest, Gondolat - Ormai Sándor: Élettan kórélettan. Budapest, Semmelweis kiadó - Szalay, Ringley: Biofizika. Budapest, Tankönyvkiadó - Tarján Imre: A biofizika alapjai. Budapest, Medicina - Tigyi József: /szerk / Biofizika. Pécs, POTE A modul oktatásához szükséges speciális demonstrációs eszközök Az alapfelszerelésen (4 sz. melléklet) túl szemcseppentő köldökcsipesz pelenkázat pólyázó centiméter digitális csecsemőmérleg újszülött ruházata mosdó, keverő csapteleppel steril olló mikroszkóp metszetek (szövetek) 6 db 6 db 20 db 6 db 6 db 6 db 12 készlet 6 db 6 db 12 db 1 sorozat 65

18 Ápoló képzés BIOKÉMIA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló ismerje az ember életfolyamatainak biokémiai alapjait. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - meghatározni az ember helyét és szerepét az ökoszisztémában - jellemezni az élő szervezeteket felépítő anyagokat - megmagyarázni az életfolyamatok biokémiai, biofizikai és genetikai alapfogalmait és jelenségeit 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) - a biokémia tartalma, módszerei és alapfogalmai - az élő szervezeteket felépítő anyagok: víz, biogén elemek, fehérjék, szénhidrátok, zsírok - az életfolyamatok biokémiai alapjelenségei: anyagcsere, izomműködés, hormonok, vér, emésztés - a homeosztázis és összetevői, klinikai, kémiai vizsgáló módszerek 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 66

19 A modulok oktatási programja BIOFIZIKA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az ember életfolyamatainak, a diagnosztikus és terápiás eljárások biofizikai alapjaival. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - meghatározni az ember helyét és szerepét az ökoszisztémában - jellemezni az élő szervezeteket felépítő anyagokat - megmagyarázni az életfolyamatok biofizikai jelenségeit - megkülönböztetni a környezet fizikai jelenségeinek élettani, terápiás és kóros hatásait - megmagyarázni a bioelektronika, a fotobiológia és a röntgensugárzás alkalmazását a gyógyászatban és a diagnosztikában - ismertetni a fizioterápiás eljárások hatásait 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) - a biofizika tartalma, módszerei és alapfogalmai - az anyag szerkezete és tulajdonságai. Radioaktivitás - az életfolyamatok biofizikai alapjelenségei: ingerület, szenzoros működések, izomműködés, keringés, légzés - a bioelektronika fogalma, alkalmazása - a fotobiológia alkalmazása a diagnosztikában és a terápiában - a röntgensugárzás, alkalmazásának módjai, hatása - a fizioterápia hatása, módszerei és eszközei a gyógyászatban - a környezet fizikai tényezőinek élettani, terápiás és kóros hatása az élő szervezetekre 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 67

20 Ápoló képzés GENETIKA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése a genetikai alapfogalmakkal és a genetikai fejlődési rendellenességekkel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl: - az anatómia, élettan tantárgy - a biokémia tantárgy - a biofizika tantárgy követelményeinek sikeres teljesítése 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - megmagyarázni az életfolyamatok genetikai alapfogalmait és jelenségeit - felsorolni a gyakoribb genetikai eredetű betegségeket és fejlődési rendellenességeket 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 17 óra elmélet: (17 óra) - a genetika tartalma, módszerei, alapfogalmai - molekuláris genetika, humángenom projekt - citogenetikai alapismeretek - a mendeli genetika alapjai - kapcsoltság és crossing over - gyakoribb genetikai betegségek és fejlődési rendellenességek - a szűrővizsgálatok fajtái, genetikai tanácsadás 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 68

21 A modulok oktatási programja EGÉSZSÉGTAN, KÖZEGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az ember - egészség - környezet összefüggéseivel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - meghatározni az ember helyét és szerepét az ökoszisztémában - megmagyarázni az ember egészség környezet (biológiai, társadalmi - épített és természeti) összefüggéseit - meghatározni az egészség fogalmát - leírni az egészségmodellek jellemzőit - értelmezni az egészséget befolyásoló tényezők szerepét - leírni az egészségvédelem és betegségmegelőzés lehetőségeit, módszereit - ismertetni a szűrővizsgálatok jelentőségét - jellemezni a mentálhigiéne fogalmát és tárgyát - jellemezni a lelki egészségmegőrzés speciális területeit - ismertetni a mentálhigiéne hagyományos területeit - leírni az egészség pszicho-szomato-szociális összetevőit - jellemezni az egészséget, mint dinamikusan változó egyensúlyi állapotot - felismerni az egészség és az egészségkultúra összefüggéseit - népszerűsíteni az egészséges táplálkozást és testmozgást - tájékoztatást adni az egészséget érintő kérdésekben - meggyőzően érvelni az egészséges életmóddal, életvitellel kapcsolatban 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 36 óra elmélet: (29 óra) Az egészség - definíciója - egészség-és betegségmodellek - az egészséget befolyásoló tényezők - az egészség társadalmi meghatározottsága - az egészségvédelem és betegségmegelőzés - szűrővizsgálatok, védőoltások - Magyarország lakosságának egészségmutatói - az egészség pszicho-szomato-szociális faktorai - életkori szakaszok: a WHO felosztása - a népesség szaporodása és öregedése demonstrációs gyakorlat: (7 óra) 69

22 Ápoló képzés - a kormány egészségvédő-betegségmegelőző célprogramjai - az egészséges testmozgás, táplálkozás és életmód jellemzői - az egészség pszichoszociális faktorai: - én-fogalom és az egészség - szexualitás és egészség - lelkiség és egészség - a közösség, a család és az egészség - egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában Mentálhigiéne - megelőzés történet - a mentálhigiéne fogalma és tárgya - WHO és egészségpromóció - a lelki egészségmegőrzés speciális területei - abúzusok, devianciák megelőzése (kémiai anyagok és dependencia, öngyilkosság megelőzése, balesetek megelőzése, kriminológiai megelőzés) - a mentálhigiéne hagyományos területei - terápiák kiterjesztése egészségesek fejlesztésére - laikus segítés, mozgalmak, önsegítő csoportok - kognitív és viselkedéslélektani készségfejlesztés, relaxáció, meditáció, jóga, önsegítés - a megelőzés biológiai módszerei - korszerű egészségvédő programok Az egészségkultúra - fogalma - kialakulása - összetevői és kölcsönhatás - esetelemzés az egészség- kultúra - témakörében - az életmód összetevői - az egészségkultúráltság helye a kultúra egészében A környezeti tényezők hatása az ember egészségére - a települések egészségtana - a levegő egészségtana - talaj higiéne és hulladékkezelés - a vizek egészségtana - a lakóépületek és a lakás egészségtana - a zaj hatása az egészségre Egészségügyi veszélyes hulladék kezelésének megfigyelése 70

23 A modulok oktatási programja - a táplálkozás és élelmezés egészségtana - munkaegészségtan - célépületek egészségtana - a környezetszennyezés, mint globális probléma 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 71

24 Ápoló képzés PSZICHOLÓGIA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló ismerje a pszichológia biológiai alapjait és az emberi szervezet pszichés működését, annak vizsgáló módszereit. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl: - a kommunikáció modul követelményeinek teljesítése ( ) - az anatómia, élettan tantárgy egyidejű tanulása 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - ismertetni a különböző pszichológiai irányzatok alapjait - jellemezni az emberi pszichikum működését - csoportosítani és jellemezni a pszichológiai vizsgáló módszereket 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 17 óra elmélet: (17 óra) - a pszichológia biológiai alapjai - nézőpontok a pszichológiában, pszichológiai iskolák - általános lélektani alapismeretek: - észlelés, érzékelés és a tudat - figyelem, álom, ábránd - tanulás, emlékezés, gondolkodás, képzelet - a motiváció, az érzelmek, - a személyiség, a jellem - nyelv, gondolkodás, intelligencia, kreativitás - motiváció, képzelet - tudat és cselekvés - pszichológiai vizsgáló módszerek csoportosítása, jellemzőik 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 72

25 A modulok oktatási programja ANATÓMIA, ÉLETTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az emberi szervezet felépítésével és élettani működésével. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - ismertetni a test felépítését és működését szervrendszerek szerint - megmagyarázni a szerkezet és működés közötti ok-okozati összefüggéseket - alkalmazni az orvosi és latin szakkifejezéseket 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 105 óra elmélet: (91 óra) - az emberi test szerkezeti elvei - síkok és irányok - a szervezet felépítése és működése, a kettő közötti okozati összefüggések - mozgásrendszer - keringési rendszer - légző rendszer - emésztőrendszer - vizelet-kiválasztó rendszer - nemi szervek - belső elválasztási mirigyek rendszere, hőszabályozás - idegrendszer - érzékszervek - vérképző- és immunrendszer demonstrációs gyakorlat: (14 óra) Anatómiai múzeum látogatása, boncolás megtekintése, emberi szövetek metszeteinek megtekintése mikroszkóp segítségével 73

26 Ápoló képzés Az egészséges várandós nő - a megtermékenyítés - a terhesség valószínű és biztos jelei - a szülés várható idejének kiszámítása - az egészséges várandós nő életmódja, életvitele - ápolási feladatok az egészséges várandós nő életmódjával kapcsolatosan - a magzat méhen belüli fejlődése - a magzati életjelek észlelése - szülés - gyermekágy - gyermekágyas ápolása - az újszülött ellátása - szoptatás segítése a magzati életjelek észlelése a szülés várható idejének kiszámítása az újszülött ellátása a szoptatás segítése gyermekágyas ápolása 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 74

27 A modulok oktatási programja A PEDAGÓGIA ALAPJAI TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése a pedagógia alapjaival, a nevelési folyamat elemeivel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - leírni a tudás megjelenési formáit - ismertetni a nevelési elméleteket - bemutatni a nevelési attitűdöket - az oktatási folyamatot megtervezni - ismertetni az andragógiai alapfogalmakat 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) A pedagógia alapjai: - a tudás fogalma és megjelenési formái - a pedagógia kapcsolata más tudományokkal - nevelési, oktatási elméletek - a nevelés célja, feladata - nevelési attitűdök - a nevelési folyamat Az oktatási folyamat - tervezése - stratégiája - szereplői - módszerei - eszközei Andragógiai alapfogalmak 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 75

28 Ápoló képzés EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A tanuló megismertetése az egészségpedagógia alapjaival. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl a pszichológia tantárgy követelményeinek teljesítése. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - leírni az egészségnevelés hazai és nemzetközi programjainak célját - leírni az egészségnevelés módszereit, eszközeit - leírni az egészségnevelés színtereit, formáit, az egészségnevelő foglalkozás tervezésének módját 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 17 óra elmélet: (12 óra) Egészségpedagógia Az egészségnevelés alapfogalmai - a pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben - az egészségmegőrzés fogalma, hazai és nemzetközi programjai - az egészségnevelés módszerei, eszközei Az egészségnevelés színterei, szervezeti formái az egészségnevelő foglalkozás tervezése demonstrációs gyakorlat: 5 óra Előadások és prezentációk 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén központi mérés. 76

29 A modulok oktatási programja ÁLTALÁNOS KLINIKAI ISMERETEK ( ) A modul célja A tanuló megismertetése az emberi szervezet kóros elváltozásaival és gyógyításuk alapelveivel. A modul szerkezete Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modulok Választható modulok Társadalomismeretek Az egészséges ember Általános klinikai ismeretek Általános kórtan Terápiás alapismeretek Immunutástan, járványtan Elsõsegélynyújtás Kommunikáció A modul megnevezése: Egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai Általános kórtan I. félév 36 óra Immunitástan, járványtan II. félév 34 óra Terápiás alapismeretek I. félév 54 óra Elsősegélynyújtás II. félév 34 óra Egyéni irányított gyakorlat 20 óra Összesen: 178 óra 77

30 Ápoló képzés Értékelés Tantárgyak Általános kórtan Immunitástan, járványtan Terápiás alapismeretek Elsősegélynyújtás Az értékelés módja folyamatos modul külső mérés értékelés záróvizsga írásban I. félév II. félév I. félév II. félév végén II. félév A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Általános kórtani ismeretei alapján: - a betegség kialakulási mechanizmusának, az egyénre és közösségre gyakorolt hatásának értelmezése - az élő és élettelen kórokok jellemzőinek ismertetése - a kórfolyamatok kialakulásának és sajátosságainak ismertetése Immunitástani, járványtani ismeretei alapján: - a szervezet védekező reakcióinak ismertetése - a járványok kialakulásának és jellegzetességeinek meghatározása Terápiás alapismeretei alapján: - a kóros elváltozások gyógyítása általános elveinek és módszereinek ismertetése - természetes gyógymódok, diétás kezelések, a fizioterápia és a gyógyszeres kezelés lényegének ismertetése - az immunrendszer működésének ismertetése - a szervezet védekező reakcióinak megértése - a gyógyszerek szervezetre gyakorolt hatásainak, mellékhatásainak felismerése Elsősegélynyújtási ismeretei alapján: - a baleseti helyszínen tájékozódás, a sérültek osztályozása - mentőhívás - eszköz nélkül baleseti elsősegély szabályainak megfelelő újraélesztés végzése - balesetek során a sérült elsősegélyben részesítése: vérzéscsillapítás, sebellátás, törések elsődleges ellátása - heveny rosszulléteknél és eszméletlen állapotokban elsősegélynyújtás - sérültek pozicionálása, baleseti helyszín biztosítása, mentő hívás - hőhatás okozta sérülések ellátása Kötelező irodalom - Jurányi Róbert: Mikrobiológia-Immunitástan. Budapest, ETI - Papp Zoltán: Elsősegélynyújtás. Budapest, Medicina - Potter, Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, Medicina - Szalay-Salczer: Kórtani alapismeretek. Budapest, Medicina - Rigó János: Dietetika. Budapest, Medicina - Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertan. Budapest, Kádix Bt. 78

31 A modulok oktatási programja Ajánlott irodalom - Az elsősegély kézikönyve Budapest, SubRosa Kiadó - Lynda Juall Carpenito: Ápolási diagnózisok. Budapest, Medicina A modul oktatásához szükséges speciális eszközök Az alapfelszerelés (4 sz. melléklet) 79

32 Ápoló képzés ÁLTALÁNOS KÓRTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja A tanulók megismertetése a kórtani alapfogalmakkal és azok tartalmával. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - értelmezni a betegség kialakulásának mechanizmusát és hatását az egyénre és a közösségre - leírni az élő és élettelen kórokok jellemzőit - ismertetni a kórfolyamatok kialakulását, jellemzőit 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 36 óra elmélet: ( 29 óra) - A kórtan tárgya - A betegség fogalma - A betegséget előidéző tényezők - Betegség-magatartás - A betegség hatásai az egyénre és a közösségre A kórokok: - élő: - baktériumok - vírusok - gombák - paraziták - férgek - ízeltlábúak - élettelen kórokok, ártalmak: - mechanikai - elektromos - sugárzási - légköri - kémiai - A kórfolyamatok kialakulása, a kórlefolyás szakaszai demonstrációs gyakorlat: (7 óra) Bakteriológiai, virológiai, parazitológiai, laboratórium látogatása Mikroszkópos gyakorlat 80

33 A modulok oktatási programja - A szervezet jelző és védekező reakciói - A szövetek kóros elváltozásai: - elfajulás - elhalás - sorvadás, túltengés - újraképződés - daganatképződés 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén külső mérés. 81

34 Ápoló képzés IMMUNITÁSTAN, JÁRVÁNYTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja A tanulók megismertetése az immunitástani alapismeretekkel, valamint a járványok kialakulásának és terjedésének módjaival. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - leírni a járványok kialakulását és jellegzetességeiket, valamint a járványügyi teendőket - ismertetni az immunológiai fogalmak jelentését - ismertetni az immunrendszer felépítését - ismertetni az immunrendszer egészséges és kóros működését - ismertetni a szerológiai reakciókat 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 34 óra elmélet: (34 óra) - a járványtan tárgya, felosztása - járványtani alapfogalmak - fertőző betegségek, előfordulásuk, statisztikai leírásuk - járványfolyamat mozgató erői, járványügyi teendők - immunológiai alapfogalmak - az immunrendszer felépítése, egészséges és kóros működése - szerológiai reakciók 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén külső mérés. 82

35 A modulok oktatási programja TERÁPIÁS ALAPISMERETEK TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja A tanulók megismertetése a terápiás alapfogalmakkal, a fizioterápiás eljárásokkal és a gyógyszereléshez kapcsolódó alapismeretekkel. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - ismertetni a diagnózis fogalmának jelentését és fajtáit - ismertetni a diagnózisok felállításának általános jellemzőit - ismertetni a terápiás eljárások típusait - felismerni a gyógyszerek szervezetre gyakorolt hatásait, mellékhatásait 4. Tananyag A tantárgy óraszáma:54 óra elmélet: (47 óra) A diagnózis fogalma, fajtái: - orvosi diagnózis - ápolási diagnózis A diagnózis felállításának általános jellemzői: - anamnézis (orvosi és ápolási) - vizsgálatok (fizikális, eszközös és laboratóriumi) Terápia: Alapfogalmak - természetes gyógymódok és fizioterápia - a diétás kezelés alapelvei, a diéták csoportjai - a kóros elváltozások fizikális gyógyításának alapelvei - gyógymódok és hatásmechanizmusuk elektroterápia fototerápia mechanoterápia hidroterápia termoterápia terápiás meleg és hideg alkalmazása demonstrációs gyakorlat: (7 óra) 83

36 Ápoló képzés balneoterápia klímaterápia inhalációs kezelés Pszichoterápiás eljárások Műtéti eljárásokhoz kapcsolódó alapfogalmak - műtéti javallatok, ellenjavallatok - műtéti típusok - a műtétek tárgyi és személyi feltételei - műtét utáni leggyakoribb szövődmények - műtéti érzéstelenítés - regionális - helyi érzéstelenítés - általános érzéstelenítés - kombinált érzéstelenítés - az érzéstelenítés szövődményei - az érzéstelenítés eszközei - a sebgyógyulás folyamata - a sebellátás alapelvei és technikái - a sebgyógyulás zavarai - a sebészeti fertőzések kezelésének alapelvei Gyógyszerelés - gyógyszerformák és alkalmazási módok - gyógyszeradagok - gyógyszerek kezelése, tárolása - gyógyszerhatások - mellékhatások - a gyógyszerek sorsa a szervezetben - főbb gyógyszercsoportok Gyógyszertár látogatása: a gyógyszerformák, a gyógyszerek tárolásának, kezelésének megfigyelése 5. Értékelés Folyamatos értékelés, a második félév végén külső mérés. 84

37 A modulok oktatási programja ELSŐSEGÉLYMYÚJTÁS TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja: A tanulók megismertetése a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás és a heveny életveszély felismerésével, a gyors és korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatával. 2. Belépési feltételek: A képzésbe lépés feltételein túl - anatómia, élettan tantárgy egyidejű tanulása 3. Követelmények a program elvégzése után: 4. Tananyag: - értelmezni az elsősegélynyújtással kapcsolatos alapfogalmakat - önállóan mentőt hívni - biztosítani a baleseti helyszínt - az akut életveszélyt jelentő állapotokat felismerni - eszköz nélküli újraélesztést végezni - elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek és eszméletvesztéssel járó állapotok esetén - a sérülteket szakszerűen pozicionálni - a sérüléseket felismerni és elsősegély szintjén ellátni - vérzést csillapítani - sebellátást végezni - töréseket rögzíteni - mérgezéseket ellátni - tömeges baleset felszámolásában közreműködni A tantárgy óraszáma: 34 óra demonstrációs gyakorlat: (34óra) - elsősegély fogalma, célja - mentőhívás - teendők a helyszínen - eszköz nélküli újraélesztés (BLS) - heveny rosszullétek (ájulás, eszméletlenség, görccsel járó állapotok) - belgyógyászati balesetek - mérgezések (étel, sav, lúg, növényvédőszer, gáz és gyógyszermérgezések) - sebek fajtái és jellemzői, sebellátás - vérzések ellátása - törés, rándulás, ficam jellemzői, elsősegélynyújtási feladatok - hőhatás okozta sérülések (égés, fagyás, lehülés, hőpangás) elsősegélynyújtása 85

38 Ápoló képzés 5. Értékelés: - mentéstechnikai eszközök használata - teendők tömeges baleset esetén Folyamatos értékelés, a második félév végén külső méréssel 86

39 A modulok oktatási programja EGYÉNI IRÁNYÍTOTT GYAKORLAT A gyakorlat célja Kiegészítő ismeretek szerzése, a tanuló érdeklődésének megfelelő megfigyelő munka végzése. Tantárgy/modul kapcsolat Feladat Téma Óraszám Értékelés Terápiás alapismeretek Megfigyelés, értékelés. Összefoglaló értékelés készítése a megfigyelésekről. Az orvosi és az ápolási anamnézis felvételének megfigyelése választott kórházi osztályon két-két beteg esetében. 20 óra A tantárgyhoz kapcsolódóan. 87

40 Ápoló képzés 88

41 A modulok oktatási programja KOMMUNIKÁCIÓ ( ) A modul célja A kommunikáció eszközei és csatornái használatának megtanítása. A modul szerkezete Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modulok Választható modulok Társadalomismeretek Az egészséges ember Általános klinikai ismeretek Kommunikáció Kommunikáció Orvosi latin Informatika A modul megnevezése: egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai Kommunikáció I. félév 54 óra Orvosi latin I. félév 36 óra Informatika I. félév 18 óra Egyéni irányított gyakorlat 40 óra Összesen: 148 óra 89

42 Ápoló képzés Értékelés Tantárgyak Kommunikáció Orvosi latin Informatika A továbblépés feltételei Az értékelés módja folyamatos modul értékelés záróvizsga I. félév I. félév I. félév külső mérés írásban A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: - orvosi latin szakkifejezések és alapvető nyelvtani szabályok alkalmazása a munkavégzéssel összefüggő verbális és írásos kommunikáció során - kapcsolatteremtés a beteggel és hozzátartozóival, valamint az ápolási munkacsoport tagjaival - a beteg adatainak felvétele, regisztrálása - a beteg ellátásának megtervezését szolgáló írott és szóbeli információ megszerzése - információ fogadása, értelmezése, közlése és dokumentálása - információk titkosságának védelme - az információközlés mindennapos eszközeinek alkalmazása: telefon, fax, beteghívó, személyi riasztó és jelző - segítő technikák alkalmazása - konfliktus kezelő technikák tudatos alkalmazása - szakmai szoftverek alkalmazása - számítógépes prezentáció készítése Kötelező irodalom - Bártfay Barnabás: Hogyan kezdjem? Budapest, BBS Bt. - Nagy József: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Budapest, Medicina - Nagy József: Orvosi latin nyelvi szógyüjtemény. Budapest, Medicina - Smith: Kommunikáció az ápolásban. Budapest, Medicina Ajánlott irodalom - Allan Pease, Allan Gartner: Testbeszéd Budapest, Park Kiadó - Allan Pease, Allan Gartner: Szó beszéd. Budapest, Park Kiadó - Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula - Buda Béla: Az empátia a beleélés lélektana Budapest, Gondolat Kiadó - Rudas László: Delphi örökösei. Önismereti csoportok: elméleti, módszer, gyakorlat. Budapest, Gondolat 90

43 A modulok oktatási programja A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: Az oktatás alap eszközparkján kívül (4. számú melléklet) - telefon - fax - személyhívó - személyi riasztó és jelző - kommunikációs szaktanterem - informatikai szaktanterem 91

44 Ápoló képzés KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A kommunikáció eszközeinek és csatornáinak a használata, a szakma gyakorlásához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - hitelesen kommunikálni - a nonverbális kommunikációs jeleket értelmezni - a kommunikációt zavaró és gátló tényezőket felismerni - segítő kommunikációs technikákat alkalmazni - támogatást nyújtani - konfliktus kezelési technikákat alkalmazni 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 54 óra Elmélet: (10 óra) kommunikáció alapfogalmai - alapelvei - axiómái - szintjei - típusai - szóbeli, nyelvi közlés (nyelv és szóhasználat) - az információ bevésése és emlékezetben tartása - a mondanivaló strukturálása - nonverbális csatornák 5. Értékelés Gyakorlat: (44 óra) kommunikáció - csoportalakítás - ismeretterjesztő filmek megtekintése megadott szempontok szerint, megbeszélés - a kommunikáció formái, eszközei és hatásai - verbális és nonverbális kommunikáció gyakorlása - kommunikációs zavarok, - gyakorlatok a kommunikációs zavarok javítására - hiteles kommunikáció - segítő kommunikációs technikák - konfliktuskezelési technikák Folyamatos értékelés, megfelelt, nem felelt meg minősítéssel. 92

45 A modulok oktatási programja ORVOSI LATIN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A szakma gyakorlásához szükséges latin nyelvi ismeretek megszerzése, valamint a szakmai és általános műveltség fejlesztése. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - a szakkifejezéseket alkalmazni (leírni, elolvasni és kiejteni) - latin nyelvtani szerkezeteket alkalmazni 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 36 óra elmélet: (36 óra) Orvosi latin kifejezések - mozgásrendszer, melléknévképzés / praefixumok - keringési rendszer / participium imperfectum activi - légzőrendszer / birtokos és minőségjelzős szerkezetek elemzése - emésztőrendszer / hyper, -hypo-, -osis szóelemek, vizsgálati leletek - vizeletkiválasztó és nemi szervrendszer / kicsinyítő képzők - belsőelválasztású mirigyek / a képzett és összetett szavak szerkezete - idegrendszer / latin és görög párhuzamok az orvosi nyelvben - érzékszervek / főnévképzés igéből - a recept / számnevek 5. Értékelés Folyamatos értékelés. 93

46 Ápoló képzés INFORMATIKA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja Felkészíteni a tanulót az informatikai rendszerek eszközeinek és speciális szoftvereinek használatára. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - az információközlés eszközeit használni - szöveget szerkeszteni - táblázatkezelő programokat használni - hálózatokat alapszinten kezelni - az internet szolgáltatásait felhasználni - elektronikus levelezést folytatni - szakmai szoftvereket használni 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra demonstrációs gyakorlat: (18 óra) - a szövegszerkesztés műveletei - a táblázatkezelés elméleti alapjai - a táblázatkezelés műveletei - számítógépes és információs hálózatok - internet - az internet alkalmazása - elektronikus levelezés - információközlés eszközeinek használata - szakmai szoftverek alkalmazása 5. Értékelés Folyamatos értékelés. 94

47 A modulok oktatási programja EGYÉNI IRÁNYÍTOTT GYAKORLAT A gyakorlat célja Kiegészítő ismereteket szerzése, a tanuló érdeklődésének megfelelő kutatómunka végzése. Tantárgy/modul kapcsolat Feladat Téma Óraszám Értékelés Kommunikáció Informatika Megfigyelési jegyzőkönyv készítése. Megfigyelési szempontok: - az interakcióba n részt vevők száma - a szituáció érzelmi jellege - az érzelmeket kifejező kommuniká ciós jelek - kongruencia - a kongruencia jelei Gyakorlás A nem verbális kommunikációs jelek megfigyelése beteg-ápoló kapcsolatban. (Kórházi osztályon ápolt betegek és ápolójuk kommunikációjának megfigyelése) Kórházi osztályon alkalmazott betegnyilvántart ó program használatának gyakorlása. 40 óra 20 óra A tantárgyhoz kapcsolódóan. A tantárgyhoz kapcsolódóan. 95

48 Ápoló képzés 96

49 A modulok oktatási programja SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ( ) A modul célja A tanuló önismeretének, személyiségének fejlesztése, az önsegítő technikák megismertetése. A modul szerkezete Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modulok Választható modulok Személyiségfejlesztés Az egészséges ember gondozása Az ápolás alapjai A keringési rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Az emésztõrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A reproduktív rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Az idegrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Az érzékszervek betegségeiben szenvedõk ápolása Mozgásszervi betegségben szenvedõk ápolása A légzõrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vérképzõ és immunrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Pszichiátriai betegségben szenvedõk ápolása Endokrin betegségben szenvedõk ápolása Intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: ápolási alapmodul A modul tantárgyai Személyiség fejlesztés I-II. félév 70 óra Összesen: 70 óra 97

50 Ápoló képzés Értékelés Tantárgy Személyiség fejlesztés A továbblépés feltételei Az értékelés módja folyamatos modul értékelés záróvizsga I-II. félév külső mérés írásban A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: - az egészséges személyiségfejlődés leírása és a zavaró tényezők felismerése - a beteg ember megváltozott lelkiállapotának figyelembe vétele - a fogyatékos emberek (mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos, hallási fogyatékos, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos) személyiségfejlődése speciális jellemzőinek figyelembe vétele - az aktív meghallgatás technikájának alkalmazása - a beteg segítése a realitásra való törekvésben - a beteg segítése a rekreációs folyamatban - feszültség- és szorongásoldó technikák alkalmazása - az önismeret fejlesztése - reális énkép kialakítására törekvés - empátiás viselkedés tanúsítása a betegekkel és hozzátartozóikkal szemben - a saját lelki egyensúly fenntartása - én-védő technikák fejlesztése és tudatos alkalmazása Kötelező irodalom - Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Budapest, Medicina - Smith: Kommunikáció az ápolásban. Budapest, Medicina Ajánlott irodalom - Allan Pease, Allan Gartner: Szó beszéd. Budapest, Park Kiadó - Allan Pease, Allan Gartner: Testbeszéd. Budapest, Park Kiadó - Benedek László: Játék és pszichoterápia. Budapest, Magyar Pszichiátriai Társaság - Buda Béla: Az empátia a beleélés lélektana. Budapest, Gondolat Kiadó - Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam. Budapest, Móra - Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal. Budapest, Móra - Rudas László: Delphi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest, Gondolat Kairosz - Tringer László: A gyógyító beszélgetés. Budapest: Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület A modul oktatásához szükséges speciális eszközök Az oktatás alap eszközparkján kívül (4. számú melléklet) - videó kamera - videó lejátszó - televízió 98

51 A modulok oktatási programja Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl: - a kommunikáció tantárgy követelményeinek teljesítése Követelmények a program elvégzése után A tanuló legyen képes - az ember és a különböző világképek kapcsolatát jellemezni - a beteg ember megváltozott lelkiállapotát figyelembe venni - saját világképét fejleszteni - önismeretét fejleszteni - reális énképét kialakítani - cooping stratégiáit fejleszteni - empátiás viselkedést tanúsítani - pszichés egyensúlyát fenntartani - segítő kommunikációs technikát alkalmazni - konfliktuskezelési technikákat alkalmazni - felelős kommunikációt folytatni Tananyag A tantárgy óraszáma: 70 óra Elmélet: (18 óra) Demonstrációs gyakorlat: (52 óra) A személyiség alapfogalmai, összefüggései - érdek, érdeklődés - irányulás, indítékok - világnézet, meggyőződés, eszmények, beállítódás - temperamentum és személyiség tipológiák - jellem - személyiségprofilok és stílusok - az érett személyiség típusai Én-védő technikák, védekező mechanizmusok - fajtái, eszközei - cooping stratégiák - krízis intervenció Empátia, aktív meghallgatás - fogalma, fejlődése, jellemzői - szerepe az ápolói/segítői munkában - az empátia fejlesztési lehetőségei, előítéletektől mentes szemlélet kialakítása Önismeret - fogalma, jellemzői, forrásai - önfejlesztő képesség - integratív énkép kialakítása, fejlesztése - előítéletektől mentes szemlélet - a személyiség növekedési modellje - egyéni hatékonyság, nyíltság, magabiztosság - hiteles egységes viselkedés - összhang és identitás 99

52 Ápoló képzés Segítő kapcsolat - kritériumai Ismertetőjegyei Asszertivitás és személyes hatékonyság Segítő szindróma Kiégés szindrómák - társadalmi szerepek vállalása - a nyíltság funkcionális és diszfunkcionális aspektusai Egyén a csoportban - a csoport fejlődésének fázisai - szerepek, szerepviselkedések - csoportdinamika, az érett csoport - csoportos együttműködés Feed-back - a visszacsatolás 8 szabálya - a visszacsatolás fogadása Értékelés Folyamatos értékelés, megfelelt, nem felelt meg minősítéssel. 100

53 A modulok oktatási programja AZ EGÉSZSÉGES EMBER GONDOZÁSA ( ) A modul célja Megismertetni a tanulóval az emberi fejlődés szakaszait és elsajátíttatni az azokhoz kapcsolódó gondozási feladatokat. A modul szerkezete Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modulok Választható modulok Személyiségfejlesztés Az egészséges ember gondozása Az egészséges ember gondozásának elmélete Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben Az ápolás alapjai A keringési rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Az emésztõrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A reproduktív rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Az idegrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Az érzékszervek betegségeiben szenvedõk ápolása Mozgásszervi betegségben szenvedõk ápolása A légzõrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vizeletkiválasztó rendszer betegségeiben szenvedõk ápolása A vérképzõ és immunrendszer betegségeiben szenvedõk ápolása Pszichiátriai betegségben szenvedõk ápolása Endokrin betegségben szenvedõk ápolása Intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Ápolási alapmodul A modul tantárgyai és gyakorlatai Az egészséges ember gondozásának elmélete I.-II. félév 122 óra I. tanév végi Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben összefüggő (felnőttek intézménye) gyakorlat 80 óra Egyéni irányított gyakorlat 20 óra Összesen: 222 óra 101

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165 164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Egyéb szolgáltatások

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam M úvészet, közm úvel ódés, kommunikáció szakmacsoportos

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel Összeállította: Dr. Bisztricsány Andrea és Dr. Kálmán Zsófia Szerkesztette: Dr. Horváth Attila

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében JOG és KOMMUNIKÁCIÓ a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében A képzés célja: Napjainkban a betegjogok érvényesülésével és a betegek

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről 1. oldal 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2)

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET A és B variáció

TERMÉSZETISMERET A és B variáció TERMÉSZETISMERET A és B variáció A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 2013 2 Pedagógiai Program Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. Az iskola rövid története... 5 1.2. Az iskola arculata, öndefiníciója... 6 2. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján.

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. HELYI TANTERV ÁPOLÓ 55 723 01 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM Környezeti nevelési program KÖRNYEZETVÉDELEM Környezeti nevelés = fenntarthatóság pedagógiája. A környezettudatos polgárrá nevelés, a természeti, az épített,

Részletesebben

Szakképesítés megnevezése. Modul megnevezése. Szakképesítés száma. Modul száma. Tantárgy/ témakör megnevezése. Szakmai készségfejlesztés

Szakképesítés megnevezése. Modul megnevezése. Szakképesítés száma. Modul száma. Tantárgy/ témakör megnevezése. Szakmai készségfejlesztés A könyv címe: Szakmai együttműködés és segítő kapcsolat Kiadói kód: NS-2105691213 Szerzők: Sándor-Lenkei Aida, Sándor Tamás Lektor: Nagyné Tarjányi Judit Oldalszám: 91 Ábrák száma: 10 Formátum, kivitel:

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

A komplex rehabilitáció jogi környezete

A komplex rehabilitáció jogi környezete A komplex rehabilitáció jogi környezete tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása

Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása Ferences Rendi Autista Segítő Központ, Általános Iskola, Fogyatékos Személyek Otthona, Gondozóháza, Lakóotthona és Nappali Ellátása PEDAGÓGIAI PROGRAM Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Autista

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben