xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 /

2 MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE* 13. év 37 hét 14. év 32 hét Anatómia élettan, Kórtan Blokkok (9 hetes) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Hetek Elméleti tantárgyak Etika, szakmai etika, jogi ismeretek Orvosi latin Egészségtan közegészségtan,járványtan, mikrobiológia 72 Pedagógia, egészségnevelés 4 36 Gyógyszertan 4 36 Osztályfőnöki óra Elméleti gyakorlati tárgyak Össz. óra Elm. gyak Általános ápolástan, szakápolástan, eü. szervezés Elsősegélynyújtás Mentéstechnika Oxyológia, intenzív terápia Reanimatológia Szülészet újszülött ellátás Gyermekellátás Pszichológia, mentálhigiéne, kommunikáció, önismeret /

3 Informatika Heti elméleti óraszám Gyakorlati tantárgyak Angol nyelv Területi szakmai gyakorlatok: Eset rohamkocsi Eset rohamkocsi 2. Mentésirányítás Eset rohamkocsi Sürgősségi osztály Ápolási feladatok a sürgősségi osztályon Belgyógyászat/intenzív osztály Toxicológia Sebészet Traumatológia Szülészet neonatológia Gyermekgyógyászat Intenzív osztály Ápolási feladatok az intenzív osztályon Heti óraszám Össz óraszám 1. évfolyamon: elm. 612 Össz óraszám 1. évfolyamon: elm. igényes gyak. 261 Össz óraszám 1. évfolyamon: gyak. 400 Össz óraszám 2. évfolyamon elm. 324 Össz óraszám 2. évfolyamon elm. igényes gyak. 243 Össz óraszám 2. évfolyamon gyak /

4 Össz óraszám ( évfolyamon) Szakma évfolyamok összesített óraszámai óraszá arányok m elméleti tantárgyak % gyakorlati tantárgyak % Eltérés az elmélet gyakorlat arányban 1% *Megjegyzés: A területi szakmai gyakorlatra küldés egyik feltétele a tanuló nagykorúsága. Másik feltétel, hogy az iskolában elsajátítsa a, szakmai elméleti és a ráépülő demonstermi szakmai gyakorlati ismereteket. A sürgősségi/életveszélyes helyzetekre és sérült, illetve intenzív betegellátásra vonatkozó elméleti/elméletigényes gyakorlati ismeretek nagy része annyira szakma specifikus, hogy középiskolában nem ajánlott tanítani. Emiatt ebben a mintatantervben beszámíthatóság a osztályban nem került érvényesítésre. Javaslat: a beszámíthatóságot valósítsa meg a szakképző intézmény a saját helyi programjában, lehetőségei szerint. 4 /

5 1. S z a k k é p z é s i é v f o l y a m Anatómia élettan, kórtan Elméleti óraszám: 135, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 011/1.4/ ( A sérült vizsgálata) Mozgásrendszer A mozgásrendszer anatómiája, élettana, kórtana. A csontrendszer, az izomrendszer, ízületek anatómiája (testrészek szerint), egészséges és kóros működése. 20/Műveletek gyakorlása, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Felsorolja a testrészek csontjait, izmait, ízületeit (latinul is). Ismerteti a kóros állapotokat. Összefüggést talál a felépítés, valamint az élettani és kóros működés között. 011/1.2/ (Kezd ő felmérés: alapvet ő életfunkciók ) Keringési rendszer. Légz ő rendszer A keringési rendszer anatómiája-élettana. A szív anatómiája és mű ködése. A vér, vércsoportok, Rh-faktor. A szívmunka elektrofiziológiai feltételei Az EKG-vizsgálat. Szívhangok. A keringés: kis- és nagyvérkör erei. A szervek oxigénszükséglete Vérnyomás Keringés szabályozása. A keringés kórtana. Az akut miokardiális infarktus Ritmuszavarok. Centrális és perifériás keringési elégtelenség. Hipertónia - hipertóniás krízis Thrombo-embóliás kórképek Stroke BLSprotokoll A légzés és keringés vizsgálata Halaszthatatlan beavatkozások 30/Műveletek gyakorlása, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Bemutatja a szemléltető eszközökön, anat. atlaszban a mozgásrendszer részeit. Felsorolja a keringési és a légző rendszer részeit (latinul is). Ismerteti a kóros állapotokat. Összefüggést talál a felépítés, valamint az élettani és kóros működés között. 5 /

6 011/1.3/ (Részletes betegvizsgálat) Emésztőrendszer Vizeletkiválasztó és elvezet ő rendszer Endokrin kórképek A légz ő rendszer anatómiája és mű ködése. Légzésmechanika.A légzés szabályozása. A gázcsere. A légzés kórtana. Kóros légzéstípusok Légzési elégtelenség. Gyakori klinikai manifesztációk. A légzészavarok, a légzési elégtelenség felismerése, ellátása. Lélegeztetés. A lélegeztetés módjai. Az emésztőrendszer anatómiája, mű ködése (a tápcsatorna szakaszai szerint) és oxiológiai jelentőség ű kórképei. A máj és hasnyálmirigy anatómiája-élettana, kórtana. Életveszélyt okozó anyagcsere betegségek és endokrin kórképek. A vizeletkiválasztó és elvezet ő rendszer anatómiája, mű ködése és oxiológiai jelentőség ű kórképei. 30/Műveletek gyakorlása, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Bemutatja a szemléltető eszközökön, anat. atlaszban a keringési és légző rendszer részeit. Felsorolja az emészt ő és kiválasztó rendszer részeit (latinul is). Ismerteti a kóros állapotokat. Összefüggést talál a felépítés, valamint az élettani és kóros működés között. 011/1.1/ (Kezd ő felmérés: eszmélet tudat) Idegrendszer Érzékszervek Az idegrendszer szerepe, felosztása. A cerebrospinális és a vegetatív idegrendszer funkcionális anatómiája. Az eszméletlen beteg. Az eszméletlenség felismerése, halaszthatatlan beavatkozások. Az eszméletlenség okai, kórokspecifikus beavatkozási lehető ségek. A konvuldáló beteg ellátása. A tudat. Tudatzavarok. Organikus és pszichiátriai okok. A betegvizsgálat sajátosságai, a mentőápoló beavatkozási lehető ségei A pszichiátriai beteg. Veszélyeztet ő állapotok. Életveszélyt okozó neurológiai kórképek. Koponyaű ri nyomásfokozódás. Az eszméletlen, zavart tudatú beteg monitorizálása. Érzékszervek funkcionális anatómiája, oxiológiai jelentőségű kórképei. 20/Műveletek gyakorlása, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Bemutatja a szemléltető eszközökön, anat. atlaszban az emészt ő és kiválasztó rendszer részeit. Felsorolja az idegrendszer és az érzékszervekrészeit (latinul is). Ismerteti a kóros állapotokat. Összefüggést talál a felépítés, valamint az élettani és kóros működés között. Bemutatja a szemléltető eszközökön, anat. atlaszban az idegrendszer és az érzékszervek részeit. 6 /

7 Etikai, szakmai etikai és jogi ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 011/2.1/ Etika Az etika, mint tudomány. Etikai alapfogalmak, értékek, normák erkölcsi alapelvek. A társadalmi determináltság, etikai irányzatok, etika és a jog kapcsolata, etikett és etika, az etika történetének áttekintése. Az ember, mint erkölcsi lény. A jellem, az akarat, az érzelem, az emberek közti kapcsolatteremtés etikai kérdései. Valláserkölcs, hit, szeretet, lelkiismeret, döntés, dilemma. Szabadság, önállóság, felelő sség, a nevelés és az erkölcsi érték, értékes magatartásformák kiépítése, pozitív bels ő attitű dök kialakítása, a személyiség formálása, alakítása, pozitív magatartásformák megerő sítése. Az egyén és a társadalom, a szocializáció jelentősége, a család, az intézmények felelő ssége, erkölcsi fejlő dés, tanulás, értékpreferálás, prioritás. Az emberiség globális problémái, előítéletesség, másság, esélyegyenlő ség, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás. 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 25/Írásos elemzések készítése, Meghatározza az etika fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a tartalmát. Összefüggést talál az etikai szabályok megsértése és a várható következmények között, valamint a szocializáció és a konfliktusok kialakulása között. Betartja az etikai normákat 011/2.2/ Szakmai etika Bioetika tárgya, feladata. A szakmai etikák lényege, az etikai kódexek feladata, a szakmai eskü, a hivatás és annak gyakorlása, a titoktartás, az intimitás, sorolási elvek. A nehezen hozzáférhet ő, drága eszközök elosztásának elve. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés, a betegjogok, a diszkrimináció, elő ítélet és a szakmai erkölcsi elvek, szankcionálás lehető ségei. Etikett az egészségügyi ellátásban, az autonómia, a paternalizmus, az önrendelkezési jog, az él ő végrendelet. Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt etikai követelmények, kritériumok, a kompetencia kérdésköre, a munkatársak közti etikai elvárások. A beavatkozások visszautasításának etikai kérdései. Az orvosi mű hiba, a hálapénz. Az eutanázia etikai kérdései, a fájdalom, a halál, a haldoklás, gyógyíthatatlan beteggel szembeni etikai kérdések, orvosi dilemmák. A randomizáció, a triage elvei. A szervátültetés, a reprodukciós 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Meghatározza a szakmai etika fogalmát, tartalmát, célját és jelentőségét. Összefüggést talál a szakmai etikai szabályok megsértése és a várható következmények között.. Betartja a szakmára vonatkozó etikai elő írásokat, a kódex szabályait. medicina etikai kérdései, az agyhalál. A fertőz ő betegek ellátásának etikai elvei, a fájdalom, a fájdalomcsillapítás. 011/2.3/ Jogi ismeretek A jog fogalma, a jogalkotás lépései, a magyar alkotmány, 20/Leírás készítése, 7 /

8 alkotmányos jogok, emberi jogok, jogképesség, cselekvő képesség, cselekvő képtelenség. Törvény, rendelet, végrehajtási utasítás, büntetőjog, szerződések, szerző déskötés feltételei. Az Egészségügyi törvény, társadalombiztosítás, az ellátási jogosultság A szociális törvény, a szociális ellátások rendje, szolgáltatások formái. Az állampolgárok jogai, kötelességei, a beteg jogai kötelességei, jogorvoslati lehetőségek. 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerteti a jogi alapfogalmakat. Felsorolja a szakmára vonatkozó törvényeket/rendeleteket. Összefüggést talál a jogi szabályok megsértése és a várható következmények között. Megmagyarázza a betegjogok betartásának jelentőségét. Jogkövet ő magatartást tanúsít. Kikeresi az alkalmazni kívánt törvényt, rendeletet. Orvosi latin Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 011/1.2/ Kommmunikáció szaknyelven A latin nyelv eredete, nyelvtani szerkezetei. Az irodalmi latin alapjai. Szaknyelv. Az orvosi latinban használt nyelvtani szerkezetek, a hippokrateszi eskü latin szövegezése, a latin eredetű nyelvek. Az emberi test részei, az emberi test síkjai, irányai. A sejt alkotóelemeinek megnevezése, a szövetek, csontvázrendszer, a csontok latin nevei, az izomrendszer, az izmok latin nevei, a keringés szervrendszere, az erek, a szív latin szakkifejezése. A légz ő rendszer felépítésének latin kifejezése, az emésztő rendszer szakkifejezései, a kiválasztó és elvezet ő rendszer szakkifejezései, a bels ő elválasztású mirigyrendszer latin szakkifejezése, az idegrendszer latin szakkifejezései, az érzékszervek. A betegség, a különböző szervrendszerek betegségeinek latin szakkifejezései, vizsgálatok, beavatkozások kifejezései, gyógyszerhatások szakkifejezései, receptek, BNO kódok. 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Leírás készítése, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismerteti a latin nyelvtan alapszabályait. A kifejezésekben felismeri a nyelvtani szerkezeteket. A latin szavakat csoportosítja szervrendszerek szerint. A szakkifejezéseket/ terminus technicusokat alkalmazza (leírja, kiejti, megérti). 8 /

9 Egészségtan, közegészségtan, járványtan, mikrobiológia Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 011/1.1/ Egészséges Az egészségtan fogalma, tárgya, területei. Az egészségkultúra életmód,táplálkozás testmozgás fogalma, összetevő i. Az egészséges életmód, életvitel, az egészséget befolyásoló tényező k, az egészségfejlesztés elvei. A szükségletek hierarchiája, a szervezet bels ő környezeti egyensúlya, állandósága. Az egészséges szervezetet felépít ő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-piramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete. Táplálkozási szokások, táplálék összetétele, túlzott tápanyagbevitel következményei, tápanyagegyensúly kiszámítása, energiaszükséglet kiszámítása, fizikai, szellemi munka energiaigénye, gyermek fejlődését biztosító tápanyagok, az idő s emberek szükséglete. A testi er ő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai, a rendszeres sportolás elő nyei, mozgásprogramok, gyakorlatok kiválasztásának szempontjai, fizikai erő nlét megtartása. Egészséges napirend összeállítása, helyes táplálkozás étrendjének összeállítása, mozgásgyakorlatok kiválasztása, energiaegyensúly kiszámítása. 011/1.2/ Testi higiéné A testi higiéné, a bő r, a test minden területének gondozása, ápolása, a bőr védelmi szerepének megtartása, a száraz bőr, a bő r, a hajlatok, a hajas fejbőr, a haj, a körmök épségének, egészségének megő rzése. Kozmetikumok, festékek hatása a szervezetre. A nemi szervek higiénéjének jelentősége, a szexuális élet higiénéjének fő bb szempontjai. A ruházat megválasztása, a ruházat tisztántartása, a jó közérzet biztosítása higiéné betartásával. A kéz higiénés tisztítása, a kéz mint fertőzéseket közvetít ő. A munkaruha tisztántartásának szabályai, a munka közbeni szennyező dések eltávolításának módjai, munkaköri szennyeződési lehető ségek, elkerülésük. Munkahelyi higiénés ártalmak, a megfelelő en megválasztott munka- és védő felszerelés, a munka utáni ruházatváltás, és testi higiéné biztosítása. 011/1.3/ Betegségek megelőzése Az egészség, betegség fogalma. A betegség kialakulásának összetevő i, az egészség fenntartása és a környezet összefüggései, a 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Meghatározza az egészségkultúra fogalmát. Felsorolja a tápanyagokat. Összefüggést talál a helytelen életmód és a várható negatív következmények között. Megmagyarázza a helyes és helytelen táplálkozás szabályait. Kiszámítja az energia egyensúlyt. Életmód tanácsot ad. Meghatározza a testi higiéné fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a tartalmát, területeit. Összefüggést talál a testi higiéné és a betegségek megelő zése, valamint az ápoltak/sérültekkel való hatékony foglalkozás között. Kiselő adást tart a testi higiéné biztosításáról, testtájanként. Meghatározza a betegség 9 /

10 011/1.4/ Betegségek korai felismerése betegségek kialakulásának rizikótényező i, a környezetvédelem prioritásai, környezetszennyezés formái, környezettudatos magatartás. A túlsúly mint rizikótényez ő a szervrendszerek betegségeinek kialakulásában, a cukorbetegség lényege, okai, szövő dményei. A szív és érrendszeri betegségek csoportosítása, kialakulásukban szerepet játszó életmódbeli hibák, tényezők. Légző rendszeri megbetegedések kialakulásának tényező i, következményei, a daganatos betegségek okai, csoportjai, kockázati tényező k. Hallás-, látáskárosodás okai, megelőzésük lehetősége, nemi úton terjedő fertőz ő betegségek felosztása, a fertőzések megelő zésének lehetőségei. Tudatos egészségmagatartás a betegségek megelő zése érdekében, a védőoltások formái, kötelez ő és nem kötelező védőoltások, a védőoltások szerepe a fertőz ő betegségek megelőzésében. A rehabilitáció fogalma formái, lehetőségek az életminő ség fenntartásában, egészséges környezet fenntartása. A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéz ő káros hatásuk, a káros szenvedélyek korai felismerése, a betegségek rizikótényező jeként való felismerése. Munkaegészségtan, környezet egészségtan, betegségek megelőz ő célprogramok formái, hozzáférési lehetőségek, széleskör ű tájékoztatás lehetőségei. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, megelőzés fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a lehető ségeit. Felsorolja a védőoltások fajtáit. Összefüggést talál a szocializáció és az életmód- valamint a megelő zés és a betegségcsoportok kialakulása között. Tudatos egészségmagatartást tanúsít. Meghatározza a rehabilitáció fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a formáit. Ismerteti a szenvedélybetegségek fajtáit. Összefüggést talál a káros szenvedélyek és a rizikó tényezők, valamint a függő ség kialakulása között. 011/2.2/ Fertő zések megelőzése A járványtan tárgya, felosztása, feladata, a fertőz ő betegségek csoportosítása. A fertőz ő megbetegedések járványos előfordulása, a járványok kialakulásának lehető ségei, megelőzésük egyéni és intézményes szempontjai. A fertő zések kialakulásának lehetőségei, fertőz ő betegségek, kiemelt fertő zési lehetőségek egészségügyi szolgáltatásokban, a fertő zések terjedési módjai, beavatkozások, testváladékok, mint fertőzőforrások. 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tanácsot ad szenvedélybetegségek megelőzéséről. Meghatározza a járványtan és a fertőzések fogalmát, jelentő ségét. Felsorolja a járványok és a fertőzések fajtáit és a veszélyit. 10 /

11 A kórokozók fertőzőképessége, a fertőzések megelő zésének módjai, eszközei, formái. Az egyéni védőeszközök alkalmazása különböz ő beavatkozásoknál, az egyéni védőeszközök használatának gyakorlata, fertő zések megelőzésének fizikai, kémiai eljárási módjai. Fertőz ő anyagok kezelése, tárolása, védőeszközök használatának gyakorlata. Teendő k fertőzések esetén, bejelentés, jegyző könyv, megfigyelés, vizsgálatok, a fertőzések megelőzésének protokolljai. Csoportosítja a fertő zéseket okok, lefolyás szerint. Megmagyarázza a megelő zés lehetőségeit. Kiselőadást tart a fertő zések és a járványok megelőzéséről. 011/1.1/ Antisepsis Az antisepsis fogalma. A közegészségtan tárgya, feladata. Az egészséges élet és lakókörülmények, a víz, a talaj, a levegő egészségtana, az egészség - betegség összetevő i, meghatározói a szervezetet ér ő hatások a környezetből. A mikrobiológia tárgya, feladata, a mikroorganizmusok vizsgálatának lehető ségei. A mikroorganizmusok felosztása, pathogen és apathogen mikroorganizmusok. A mikroorganizmusok életjelenségei, szaporodásuk, szaporodásuk feltételei, szaporodásukat gátló kémiai, fizikai hatások. A mikroorganizmusok és a járványos megbetegedések, a szervezet és a mikroorganizmus találkozásának lehetséges következményei. Az immunitástan tárgya, feladata. A szervezet reakciói a különböző hatásokra, a szervezet védekez ő rendszere, mű ködése. A szervezet védekez ő rendszerének támogatása, védő oltások, aktív, passzív immunizálás. 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Meghatározza az antisepsis, valamint a közegészségtan, mikrobiológia és az immunitástan fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a tartalmát. Összefüggést talál az antisepsis elő írásaink megsértése és a várható negatív következmények között. Megmagyarázza a fertő tlenítés fontosságát, jellemzi a módjait. Felhasználja a fertőtlenítő szereket. Az antisepsis szabályait betartja. 11 /

12 Általános ápolástan, szakápolástan, egészségügyi szervezés Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN (36 óra) 011/ Egészségügyi szervezés, irányítás (elm.) 011/2.1/ Balesetek megelőzése (elm.) 011/2.3/ Tűzvédelem (elm.) Egészségügyi intézményrendszer, intézmények felosztása, szerepe, intézmények közötti kapcsolatrendszerek, kapcsolatfelvétel módjai, kapcsolattartás eszközei.. A költséggazdálkodás elvei, hatékonyság, takarékosság elvei, egészségügyi intézményhálózat felügyelete. Intézményi hálózatok, intézményen belüli kapcsolattartás eszközei. Az egészségügyi dolgozók intézményen belüli hierarchiája. Egészségügyi munkakörök, személyes attitű dök, a munkakörökkel kapcsolatos szakmai elvárások, az oktatás, mint feladatkör. Kapcsolatteremtés munkatársakkal, oktatásszervező kkel, tanulókkal. A mentésben együttműköd ő szervezetek. Szolgálatvezetői feladatok. A munkavédelem tárgya, feladata. Az egészséges munkakörülmények biztosításának lehető ségei, szempontjai, a munkavédelem jogi, munkajogi szabályozása, munkavédelmi elő írások. Munkavédelmi eszközök, foglalkozási betegségek, azok megelő zésének lehetőségei, eszközhasználati kötelezettség. Teendő k balesetek esetén. Munkavédelmi eljárások az egészségügyi ellátó rendszerekben, a beteg védelmét szolgáló fogások, tartások, emelések, eszközök használatának gyakorlata. Beavatkozások során felmerül ő kockázati tényező k, a kockázatok kivédése, megelőz ő stratégia kidolgozása, a balesetek megelő zésének gyakorlata. A szervezetet károsító anyagok, az anyagok tárolásának, kezelésének szabályai, a beteg védelme, a dolgozó védelme, kockázati elemzések készítése. Vonatkozó jogszabályok. Munkavédelmi oktatás. Tű z- és robbanásveszélyes anyagok, tárolásuk, használatuk előírásai, az elő írások betartása. Protokollok szerinti 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Ismerteti az eü. szervezésirányítás rendszerét Megértés: Összefüggést talál a munkakörök és a szakmai elvárások között Besorolja a mentésben együttműköd ő szervezeteket, szakmai hierarchia szerint. Ismerteti a munkavédelmi szabályok előírásait. Összefüggést talál a szabályok megsértése és a balesetek bekövetkezése között. A munkavédelmi szabályokat betartja. Ismerteti a tű zvédelmi 12 /

13 011/1.1/ Állapotfelmérés betegápolás (elmélet, gyakorlat) 011/1.2/ Betegápolás betegmozgatás- elmélet munkavégzés, kockázati elemzések készítése, Tű zriadó terv, teendők tűz és robbanás esetén Riasztás, tű zoltás eszközei, riasztás eszközeinek használata, Tű zoltó készülékek használata. az elektromos tű z oltásának menete, eszközei, tűzvédelmi oktatás. Jegyző könyv tartalma, formai előírásai, jegyzőkönyv készítése. Tű z- és robbanásveszélyes anyagok csoportosítása, anyagok tárolásának eszközei, a tárolás gyakorlata, tű zriadó gyakorlat, tű zoltó készülékek használatának gyakorlata. Jelképek, jelzésrendszerek felismerésének gyakorlata, komplex jelzésrendszerek, idegen nyelv ű jelzésrendszerek. Vonatkozó jogszabályok. Tűzvédelmi oktatás. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A betegségek okai, a kialakulást befolyásoló tényező k 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Tünetek, a beteg panaszai A diagnózis: anamnézis, fizikális 10/Esetleírás készítése, vizsgálat, képalkotó eljárások, laborvizsgálatok. Terápia. 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, A betegségek lefolyása. Gyógyulás. Az ápolási folyamat, a folyamat elemei, megvalósítása és dokumentálása, ápolási terv készítése. A beteg életkorának megfelel ő alapvető szükségletek felmérése és a szükségletek kielégítése. Alapápolási feladatok. A beteg vizsgálatának általános szempontjai, legfontosabb ápolási teendő k. Betegmegfigyelés: a beteg panaszai, figyelemfelhívó külleme, az alapvet ő életfunkciók, a beteg magatartása, légzése, a pulzus, vérnyomás, testhő mérséklet, testváladékok (haskörfogat, óradiurézis, drénen ürülő váladékok). Vizsgálati anyagok vétele és tárolása: vér, köpet, hányadék, vizelet, széklet. A csecsem ő és a gyermek ápolásának, gondozásának sajátosságai. A betegápolási dokumentáció készítése, jelentősége. Betegmegfigyelés: a beteg panaszai, figyelemfelhívó külleme. A fizikális vizsgálat elemei, kivitelezése. A beteg higiénés szükségleteinek segítése: a test tisztán tartása, decubitus megelőzés. Ápolási teendő k kialakult decubitus esetén Az ápoló személyzet higiéniája. Fertőz ő források kezelése. A mentőkocsi, eszközök, műszerek fertő tlenítése. 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Esetleírás készítése, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, szabályok előírásait Összefüggést talál a szabályok megsértése és a tű zesetek bekövetkezése között. A tű zvédelmi szabályokat betartja. Ismerteti a szükség szerinti ápolás fogalmát. Felsorolja az alapápolási feladatokat, a megfigyelés szempontjait. Ismerteti a tartalomban felsorolt ápolási feladatok jellemzőit. Jellemzi az ápolási feladatokat. Összefüggést talál az állapotok és az ápolási feladatok között. Értékeli a betegmegfigyelés eredményét. Ápolási dokumentációt készít. Felismeri a betegmegfigyelés, a fizikális vizsgálat, a higiénés és a mozgás szükségletek kielégítésének, valamint a decubitus megelőzésének- 13 /

14 Veszélyes hulladékok kezelése. A mozgás szükségletének segítése: a beteg mozgatása, hely és helyzetváltoztatásainak elő segítése. A beteg szállíthatóságának kritériumai, felkészítés a szállításra A beteg szállítás alatti felügyelete, szükségleteinek biztosítása. Szakszer ű betegmobilizálás a szállítás során. kezelésének jelentő ségét a mentőápolói munkában. Elhelyezi az egyes szükségleteket a Maslowpiramisban. Megmagyarázza a szükségletek közötti összefüggést, valamint a kielégítésük módjait. 011/1.3/ Állapotfelmérés betegápolás betegmozgatásgyakorlat Megismeri az általános betegvizsgálat lépéseit a gyakorlatban. 1. A feltalálási környezet, biztonság szerepe 2. Kooperációkészség, magatartás. 3. Légzés jellege, kóros légzés. 4. Keringés vizsgálata (bő r, nyálkahártyák), pulzus, vérnyomás. Klinikumi példák megoldásával az általános betegvizsgálat lépéseit készség szinten elsajátítja, a kórjelz ő tüneteket, panaszokat felismeri, értékeli. A segítséghívás lehető ségeit megismeri. Megismeri a beteg szállításra történ ő felkészítését, a szállítás alatti betegszükségletek és betegmegfigyelés módjait, lehető ségeit. Elsajátítja a legfontosabb eszközös vizsgálatok és beavatkozások előtti elő készítés lépéseit. Az ápolási beavatkozásokat megfelelő en dokumentálja, illetve szóban összefoglalja. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 50/Műveletek gyakorlása, Felméri a szükségleteket és megválasztja meg a kielégítésükhöz a megfelelő teendőket. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja az új mű szerek, eszközök használatát, az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. Folyamatában kivitelezi a a betegápolás, betegmozgatás feladatait. 14 /

15 011/1.2/ Asepsis (elmélet, gyakorlat) Sterilezés, fertőtlenítés Az asepsis fogalma, steril fogalma, sterilitás biztosítása, steril környezet, eszközök, mű szerek, felületek, kórterem, steril munka fogalma, feltételei, mű veletei, a zsiliprendszer felszerelése, protokollok a sterilitás fenntartása érdekében. Szövődmények megelőzése, fertő zések kivédése, steril környezet biztosítása, beavatkozások sterilitásának feltételei A kórokozók virulenciája, steril környezetbe történ ő bekerülése esetén a szervezetre gyakorolt hatása. Előkészítés sterilezéshez, eszközök, mű szerek, beavatkozások eszközeinek sterilezési módjai, az eszközök sterilen tartásának módjai, steril használatuk gyakorlása. Az izolálás módjai, eszközei, izolálás gyakorlása, steril környezet fenntartásának gyakorlása, zsiliprendszer mű veleteinek gyakorlása. Beavatkozások steril körülményeinek biztosítása, beavatkozások eszközhasználatának gyakorlása. A higiénét létrehozó mechanikus kémiai eljárások, módszerek, eszközök. Az intézmények higiéniája, mérésének lehető ségei. Vegyszerek alkalmazása a kórokozók számának csökkentésére, megbetegítő képességük megszüntetése, oldatok, vegyszerek hatása a mikroorganizmusokra oldatok, vegyszerek kiválasztásának szempontjai felületek és eszközök fertő tlenítésére. A fertő tlenítés eszközei, módszerei, oldatok készítése, fertőtlenítési eljárások gyakorlása, fertőtlenít ő szerek alkalmazása. Műszerek előkészítése fertő tlenítésre, beavatkozások előtti fertő tlenítési eljárások gyakorlata, kéz, felület, eszköz, műszer. Fertőz ő beteg izolálásának módjai 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerteti az asepsis fogalmát, célját, felsorolja a fajtáit. Csoportosítja a sterilezés fajtáit. Kiválasztja a megfelelő eszközöket. Elmagyarázza a szabályok megsértésének következményeit. Elő készít sterilezéshez, gyakorolja a kivitelezés módjait. A sterilitás szabályait betartja. 15 /

16 Elsősegélynyújtás Elméleti óraszám: 63 Elméletigényes gyakorlati óraszám: 63, Gyakorlati óraszám:, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN (63) 011/1.16/ A helyszíni betegellátás szabályai (elm.) Szervezeti Szabályzat. A riasztás, a kivonulás szabályai. Jelentési kötelezettségek. A rádiózás szabályai. A helyszíni ellátás jogi és igazságügyi vonatkozásai. Segélykérés. Az elsősegélynyújtás láncolata, szabályai. Az élet és halál jelei. Eszmélet. 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése Felsorolja a helyszíni ellátás szabályait. Összefüggést talál a sérülések és a szabályok betartásának fontossága között. Megkülönbözteti az élet-és halál jeleit. 011/1.5/ Sérült ellátásaelmélet 1. Szervezeti Szabályzat. A riasztás, a kivonulás szabályai. Jelentési kötelezettségek. A rádiózás szabályai. A helyszíni ellátás jogi és igazságügyi vonatkozásai. Segélykérés. Az elsősegélynyújtás láncolata, szabályai. Az élet és halál jelei. Eszmélet. 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése Elemzi a szabályokat és megválasztja a mentő ápoló teendő it. Megállapítja az eszmélet jeleit. Felsorolja a helyszíni ellátás szabályait. Összefüggést talál a sérülések és a szabályok betartásának fontossága között. Megkülönbözteti az élet-és halál jeleit. Elemzi a szabályokat és megválasztja a mentő ápoló teendő it. Megállapítja az 16 /

17 011/1.6/ Sérült ellátásagyakorlat /1.3/ Sérültellátáselmélet 2. A mentő ápoló feladatai a team munkában a sérült betegek helyszíni emeltszint ű ellátása során. Mentőápolói teendő k a helyszín-, helyzetfelmérés során; sérülési mechanizmus, ellátandók száma, további segítség (mű szaki mentés, rendőrség, további mentő egység, segélykocsi) igénye esetén. Teendők a sérült állapotának kezd ő felmérése során, együttműködés a halaszthatatlan és első dleges beavatkozások kivitelezésében. Segítség a célzott és a részletes betegvizsgálat kivitelezéséhez, mobilizáció és immobilizáció előkészítése. Betegfektetési módok, betegmozgatás. Megismeri a döntés szempontjait a szállítás megkezdésének időzítésérő l, a légi mentés igénybe vételének indikációit. Megismeri a különböz ő sérülések, a különböz ő testtájékok életveszéllyel járó sérülésfajtáinak team szint ű ellátását, a szükséges beavatkozások, technikák elő készítését, kivitelezését. A csont-és izomrendszer sérülései, ellátásuk (törés, ficam, rándulás). Megtanulja a szállítási trauma csökkentésének lehető ségeit a sérült ellátása, a szállítás során. Egységes helyszíni betegellátási protokoll. A helyszíni biztonság felismerése, a helyszíni körülmények értékelése; a sérült állapotának kezd ő felmérése, a halaszthatatlan és első dleges beavatkozások. A célzott és részletes fizikális és műszeres betegvizsgálat szempontjai. Az egyes testtájékok sérüléseinek jellemz ő tünetei, a beteg panaszai. Lehetséges szövődmények. Mentő ápolói alapszint ű beavatkozások. A kiemelt szint ű beavatkozások (vénabiztosítás, volumenpótlás megkezdése Ri-Lac oldattal, gyógyszeres fájdalomcsillapítás stb.) lehető ségei, indikációi, kivitelezése, korlátai. Segélykocsi hívás indikációi. 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 011/1.4/ Sérültellátás- Célja a sérültellátási protokoll lépéseinek gyakorlati 20/Műveletek gyakorlása, eszmélet jeleit. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. Folyamatában kivitelezi a feladatokat, ellátja a sérültet. Meghatározza a sérült ellátás fogalmát, felsorolja a teendőket. Ismerteti az esetek/teendő k jellemzőit. Sorrendbe állítja a teendő ket, sürgősség szerint. Megválasztja a mentő ápoló teendő it fontossági sorrend szerint. 17 /

18 gyakorlat 2. elsajátítása, készségszint ű alkalmazása. Helyszín-, helyzetfelmérés. A helyszíni biztonság felismerése, a helyszíni körülmények értékelése; a sérült állapotának kezdő felmérése, a halaszthatatlan és első dleges beavatkozások kivitelezése. A célzott és részletes fizikális és mű szeres betegvizsgálat szempontjai. Az egyes testtájékok sérüléseinek jellemz ő tünetei, a beteg panaszai.lehetséges szövődmények. Mentő ápolói alapszint ű beavatkozások. A kiemelt szint ű beavatkozások (vénabiztosítás, volumenpótlás megkezdése Ri-Lac oldattal, gyógyszeres fájdalomcsillapítás stb.) lehető ségei, indikációi, kivitelezése, korlátai. 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 5/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja az eszközök használatát, az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. 011/3.2/ Első segélynyújtás újraélesztés (gyak.) A sürgő sségi ellátás szervezése Magyarországon, a mentési lánc, mentőhívás, helyszín-, helyzetfelmérés. Az eszméletlen beteg BLS - AED (újraélesztés, félautomata defibrillátor használata). Az újraélesztés lépései, protokollja. 20/Műveletek gyakorlása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Esetleírás készítése, 10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Folyamatában kivitelezi a feladatokat, ellátja a sérültet. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja az eljárások kivitelezését. Elő készíti és gyakorolja a feladatok egyes részeit kivitelezni. 011/3.1/ Teendő k sérülés esetén A sérülések felismerése (gerinc, koponya-agy, mellkas, has, medence, végtagok). Vérzések fajtái, a vérzéscsillapítás módjai, sebzések fajtái, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, Folyamatában kivitelezi a feladatokat, újraélesztést végez. Megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott 18 /

19 sebellátás, kötözések. Égési sérülés. 20/Esetleírás készítése, 10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, feladatokat. Gyakorolja a beavatkozások egyes részeinek kivitelezését. 011/1.11/ Különleges körülmények okozta életveszélyes állapotok ellátása- elmélet A helyszíni biztonság felismerése, a helyszíni körülmények értékelése; a beteg állapotának kezd ő felmérése, a halaszthatatlan és első dleges beavatkozások. Helyszíni betegvizsgálat (fizikális és mű szeres), beavatkozások (incl. gyógyszeres), intézkedések. Elektromos balesetek (áramütés, villámcsapás) hatásai. Hőártalmak (hipo- hipertermia). Vízbefúlás. 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Esetleírás készítése, 80/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Folyamatában kivitelezi a feladatokat, ellátja az égéseket, sebeket, vérzést csillapít. Felsorolja a mentő ápolós feladatait a tartalomban leírt sérültek ellátásában. Ismerteti az esetek/teendő k jellemzőit. Jellemzi a sérült ellátás egyes formáit. Összefüggést talál a sérülések és az eljárások között. 011/1.12/ Különleges körülmények okozta életveszélyes állapotok ellátása- gyakorlat Cél a különleges körülmények okozta veszélyeztetett/életveszélyes állapotú beteg ellátása, gyakorlati lépéseinek megismerése és készségszintű elsajátítása A helyszíni biztonság felmérése, a helyszíni körülmények értékelése; a beteg állapotának felmérése, a halaszthatatlan és első dleges beavatkozások kivitelezése. Elektromos balesetek (áramütés, villámcsapás) hatásai Hőártalmak (hipo-hiperterma). Vízbefúlás. 20/Műveletek gyakorlása, 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 5/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, Elemzi az eseteket és megválasztja a mentő ápoló teendőit. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes 19 /

20 részeit kivitelezni. 011/3.3/ Első segélynyújtás rosszullétek esetén A mellkasi fájdalom, heveny szívizom elhalás. A fulladó beteg. A stroke felismerése. Ájulás, sokk. Görcsroham, a zavart tudatú beteg. Légúti idegentest eltávolítása. 20/Műveletek gyakorlása, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Esetleírás készítése, 10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Folyamatában kivitelezi az életveszélyes állapotok ellátását. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Gyakorolja a betegelhelyezését rosszullétek esetén. 011/1.9/ A mérgezett beteg ellátása- elmélet Mérgezésre utaló körülmények, tünetek, panaszok. A veszélyeztetettség megítélése. Antidótumok. A helyszíni biztonság felmérése, a helyszíni körülmények értékelése; a beteg állapotának kezd ő felmérése, a halaszthatatlan és első dleges beavatkozások. Önvédelmi szempontok (védő felszerelés) a betegvizsgálat és ellátás során. A mérgezésben általános beavatkozások (hánytatás, orvosi szén itatása, dekontamináció módjainak alkalmazása stb.) indikációi, kontraindikációi. Vezet ő panaszok, vezető tünetek. Gyakori/életveszélyes mérgezések tünetei, lefolyása. 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Folyamatában kivitelezi az első segély nyújtási feladatokat rosszullétek esetén. Felsorolja a mérgezések fajtáit. Ismerteti a tartalomban felsorolt feladatok jellemzőit. Jellemzi a mérgezettek ellátásának egyes formáit. Összefüggést talál az állapotok és az eljárások között. Elemzi az mérgezések fajtáit és megválasztja a mentő ápoló teendőit. 20 /

21 011/1.10/ A mérgezett beteg ellátása- gyakorlat Cél a körülmények és a tünetek/betegpanaszok alapján felvetett mielőbbi emelt szint ű oxyológiai ellátást és/vagy mielőbbi speciális ellátást (antidótum) igényl ő mérgezések felismerése. A halaszthatatlan és a mérgezésben általános beavatkozások (hánytatás, orvosi szén itatása, dekontamináció módjainak alkalmazása stb.) gyakorlati kivitelezésének megismerése. A helyszíni biztonság felmérése, a helyszíni körülmények értékelése. Önvédelmi szempontok (védő felszerelés) a betegvizsgálat és ellátás során. Gyakori/életveszélyes mérgezések vezető panaszainak, vezet ő tüneteinek felismerése. 20/Műveletek gyakorlása, 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 5/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbáljam az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. 011/2.1/ Feladatok tömeges kárhelyen- elmélet 011/2.2/ Feladatok tömeges kárhelyen- gyakorlat A tömeges baleset és a katasztrófa fogalma, veszélyzónák fogalma, a kárhely megközelítés sajátosságai, a mentőegység vezető jének intézkedései útban a kárhely felé. Az els ő mentőegység vezető jének feladatai a helyszínen: a kárhely felmérése (helyszíni biztonság, esetleges veszélyforrások), gyors jelentés az irányító központ felé. Kapcsolatfelvétel a társszervek (rendőrség, tű zoltóság, katasztrófavédelem stb.) helyszínen tartózkodó parancsnokaival, a helyszíni kommunikáció megszervezése. Szükség esetén sebesült gyűjtő hely kijelölése. A kárhely parancsnoki teendő k: helyzetfelmérés, tájékozódás, megítélés, döntés, utasítás, ellenő rzés. Feladatmegosztás A kárhely parancsnok triage feladatai. Sérültellátás szempontjai. Szállítási kapacitás. Veszélyes anyaggal szennyezett kárhely felszámolásának szabályai. Cél a tömeges kárhely észlelése esetén az els ő mentő egység vezető je feladatait, majd az egészségügyi kárhely 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Esetleírás készítése, 80/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Esetleírás készítése, 80/Csoportos helyzetgyakorlat, Folyamatában kivitelezi a feladatokat, ellátja a mérgezettet. Meghatározza a tömeges kárhely fogalmát, felsorolja a fajtáit. Ismerteti az esetek/teendő k jellemzőit. Jellemzi a tömeges sérült ellátás egyes formáit. Sorrendbe állítja a teendő ket, sürgősség szerint. Elemzi az eseteket és megválasztja a mentő ápoló teendőit sorrend szerint. A gyakorlóteremben 21 /

22 011/2.1/ Esetleírás készítése (elm.) parancsnok utasításának megfelel ő beavatkozásokat készség szintjén a gyakorlatban elsajátítani. A kárhely megközelítésének lehetséges veszélyeit felismeri, intézkedik az irányítás felé A terepasztal gyakorlat keretében gyakorolja az els ő mentőegység vezető jének helyszíni teendő it: a kárhelyet felméri (helyszíni biztonság, esetleges veszélyforrások, sérültek száma, további veszélyek), majd gyors jelentést tesz az irányító központ felé. Kapcsolatot teremt a társszervek (rendőrség, tű zoltóság, katasztrófavédelem stb.) helyszínen tartózkodó parancsnokaival Szükség esetén sebesült gyűjtő helyet jelöl ki Megszervezi a sérültek ide juttatását. Megismeri és a gyakorlatban alkalmazza a helyszíni triage szempontjait. Megismeri a veszélyes anyaggal szennyezett kárhely felszámolásának nehézségeit, szabályait. Az esetleírás a helyszíni betegvizsgálat és betegellátás dokumentációja, mely tartalmazza az anamnézist/heteroanamnézist: a beteggel történt, kiérkezés elő tti eseményt, korábbi betegségeit, a feltalálás körülményeit, az aktuális panaszokat, a fizikális és mű szeres diagnosztikus vizsgálat eredményeit, az ezek alapján hozott döntést (diagnózist) a szükséges beavatkozásokról; Részletesen tartalmazza a megtett beavatkozásokat, ezek hatásosságát, a beteg állapotváltozását, a szállítás körülményeit A lázlap rovatban a vitális paraméterek és a jelzett terápiás beavatkozások ábrázolása történik az idő függvényében. 100/Esetleírás készítése, megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. Folyamatában kivitelezi a tömeges kárhely feladatait. Megismeri az eset kiválasztásának és leírásának szempontjait. Összefüggést keres, levonja a tanulságot az adott téma és a kiválasztott eset között. Kiválasztja az esetet és elkészíti az ismertetést. 22 /

23 Mentéstechnika Elméleti óraszám: 81, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 54, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés:igen, Csoportbontás:IGEN (54 óra) 011/3.1/ A sérültellátás mentéstechnikai ismeretei/eszközeielmélet 011/3.2/ A sérültellátás mentéstechnikai ismeretei/eszközeigyakorlat A mentő munka során a sérültellátásban alkalmazott mentési technikák ismertetése. A sürgő sségi betegellátásban használatos eszközök és műszerek mű ködési elvének, használatának és karbantartásának megismerése. A sérültellátás standardizált protokollja. A helyszín szerepe: veszélyforrások, sérülési mechanizmus. Sérülésfajták. Kimentés. Kimentési mű fogások,, eszközök: Stifnek, KED-mellény, gerinchordágy. A beteg mobilizálása lapáthordágyon Az immobilizáció eszközei: rögzítő sínek (Cramer, pneumatikus, vákuum, trakciós sínek), eszközök: Stifnek, fej-nyak támasz, vákuummatrac. Az immobilizációs eszközök alkalmazásának indikációi az egyes testtájékok sérülései esetén. Rögzít ő kötések. A vérzéscsillapítás eszközei. Az első dleges sebellátás. Kötözések. Égési kötszer. A sérült monitorizálásának eszközei/műszerei: SpO2, vérnyomásmér ő, EKG, A helyszíni narkózis előkészítése. Elő készítés mellkas punkcióhoz. A monitorizálás eszközei/mű szerei, gyógyszerek. Amputációt okozó sérülés esetén az amputátum szakszer ű elő készítése és szállítása a replantáció érdekében. A helyszíni sérültellátásban alkalmazott mentési technikák a gyakorlatban. A sürgő sségi betegellátásban használatos eszközök és műszerek mű ködési elvének, használatának és karbantartásának megismerése. A sérültellátás standardizált protokollja. Sérülésfajták Kimentés Kimentési mű fogások, eszközök: Stifnek, KED-mellény, gerinchordágy. A beteg mobilizálása lapáthordágyon. Az immobilizáció eszközei: rögzít ő sínek (Cramer, pneumatikus, vákuum, trakciós sínek), eszközök: Stifnek, fej-nyak támasz, eszközeinek használata. Az első dleges sebellátás eszközeinek alkalmazása. Kötözések Égési kötszer. A mentéstechnikai eszközök alkalmazásának készségszint ű elsajátítása a sérültellátási protokoll szerint megoldott szituációs feladatokkal. A sérült monitorizálásának eszközei/műszerei: SpO2, vérnyomásmér ő, EKG, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 70/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 50/Műveletek gyakorlása, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Felsorolja a mentéstechnika eszközeit. Ismerteti a tartalomban felsorolt eljárásokat. Megmagyarázza a mentéstechnikai eljárások menetét. Csoportosítja az eljárásokhoz tartozó eszközöket. Megválasztja a mentőápoló teendőit. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott eszközöket, feladatokat. Kipróbálja a mű szerek, eszközök használatát, az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. 23 /

24 011/1.1/ A légútbiztosítás/légzéstámogatás eljárásai/eszközei- elmélet 011/1.2/ A légút biztosítás/légzéstámogatás eljárásai/eszközei- gyakorlat A helyszíni narkózis előkészítése Elő készítés mellkas punkcióhoz. A monitorizálás eszközei/mű szerei. Amputációt okozó sérülés esetén az amputátum szakszer ű elő készítése és szállítása a replantáció érdekében. Kritikus állapot, légzészavarok, a légzési elégtelenség A mentő munka során a légzéstámogatásra, légút biztosításra használt eszközök alkalmazása. A sürgősségi eszközök és mű szerek mű ködési elvének, használatának és karbantartásának megismerése. Az eszköz nélküli légút biztosítás módjai: fej pozicionálása, áll elő emelése, stabil oldalt fektetés, légúti idegentest eltávolítás mű fogásai, beavatkozásai. Légút biztosítás eszközökkel: oro-, nazofaringeális tubusok, izolált légút biztosításához szükséges eszközök (laringeális maszk, laringoszkóp, endotrachealis tubus, kombitubus, Quicktrach stb.) Leszívás, leszívó pumpák A légzéstámogatás módjai: az oxigénterápia (oxigénpalack, reduktor, inhalátorok, flowméter) jelentő sége és eszközei. Pulzoximetria. Nebulizátorral történ ő gyógyszerbejuttatás. A lélegeztetés élettani- kórtani meggondolásai Lélegeztetési módok Eszközös lélegeztetés: öntelőd ő lélegeztet ő ballon, szelep, maszk egység, sürgő sségi lélegeztet ő gép, respirátorok. A beteg monitorozása lélegeztetés során; a kapnográf. A mentő munka során a légzéstámogatásra, légút biztosításra használt eszközök megismerése a gyakorlatban. Az eszköz nélküli légút biztosítás módjai: fej pozicionálása, áll elő emelése, stabil oldalt fektetés, légúti idegentest eltávolítás mű fogásai, beavatkozásai. Légútbiztosítás eszközökkel: oro-, nazofaringeális tubusok, izolált légút biztosításához szükséges eszközök (laringeális maszk, laringoszkóp, endotrachealis tubus, kombitubus, Quicktrach stb.) Leszívás, leszívó pumpák. A légzéstámogatás módjai: az oxigénterápia (oxigénpalack, reduktor, inhalátorok, flowméter) jelentősége és eszközei Pulzoximetria. Nebulizátorral történő gyógyszerbejuttatás Eszközös lélegeztetés: ballon, szelep, maszk egység, respirátorok A beteg monitorizálása lélegeztetés során; a kapnográf 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 70/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 50/Műveletek gyakorlása, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Folyamatában használja a mentéstechnikai eszközöket, kivitelezi a feladatokat. Felsorolja a légút biztosítás/légzéstámogatás eszközeit. Ismerteti a tartalomban felsorolt eljárások menetét. Jellemzi a légút biztosítás/légzéstámogatás módjait. Összefüggést talál az állapotok és az eljárások között. Csoportosítja a légút biztosítás/légzéstámogatás eszközeit. Megválasztja a mentőápoló teendőit. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott eszközöket, eljárásokat. Kipróbálja a mű szerek, eszközök használatát, az eljárások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. 24 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 3 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése,

9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése, 9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése, munkarendje. Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 55 723 02 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján.

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. HELYI TANTERV ÁPOLÓ 55 723 01 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ

O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ Magyar Kereskedelmi és Iparkamara O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ MESTERVIZSGASZINT ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1998. - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek)

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr.

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. 1 TARTALOM KONYHAI KISEGÍTŐ SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ UDVAROS 2 SZAKMAI TANTERVI

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMAI TÁRGYAK a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV SZAKMAI TÁRGYAK a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV SZAKMAI TÁRGYAK a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben