A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA"

Átírás

1 A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült. Ismeretanyaga és szemlélete szervesen épül az általános iskolai Természetismeret és a Biológia tantárgy 5-8 évfolyam során teljesítendő követelményeire, valamint a 9. osztályos szakiskolai Biológia követelményekre. A szakiskolában a biológia oktatása a képzés igényeinek megfelelő hasznosítható tudást közvetít. A tanulói vizsgálatok szervezésével, ismeretterjesztő művek feldolgozásával megalapozza a közvetlen ismeretszerzés élményét és igényét. Csoportos tevékenységekkel elősegíti az együttműködésre vonatkozó készségek kialakulását, amelyek a legtöbb szakma gyakorlásában is lényegesek (szakiskolai Biológia kerettanterv). A kerettanterv a Biológia tantárgy vizsgálódásokon alapuló, oknyomozó, képességfejlesztő jellegét hangsúlyozza. A megismerés során a környezet egységes szemléletű bemutatására törekszik. Megláttatja az élőlények és a társadalom alkalmazkodását a különböző természeti jelenségekhez, valamint visszahatásukat a természeti környezetre. A világban való eligazodáshoz praktikus ismereteket kíván nyújtani a tanulók számára. Nagymértében támaszkodik spontán és irányított megfigyeléseikre, önálló tapasztalatszerzésükre, a természeti és az épített környezetben szerzett élményeikre. Számít a kreatív tanulói és tanári munkára, valamint a taneszközökön kívüli információhordozók használatára. Ajánlás Ezt a tanmenetet valamennyi iskola számára ajánljuk, ahol a tanári közösség kiemelkedő jelentőségű feladatának tartja a tanulói képességek fejlesztését és a környezeti nevelést, valamint a hagyományok tiszteletén, a természeti és kulturális értékek megismertetésén alapuló személyiségfejlesztést. Ajánlott tanulási stratégia az irányított felfedeztető, az élményeken alapuló oktatás és a konstrukciós tanulás. A tantárgy célja A tanulóban saját szervezete és felépítése, valamint egészsége iránti érdeklődés kialakítása. Tanulóink értsék meg a környezet és az egészség közötti szoros összefüggést. A tanulók legyenek érdeklődőek a biológiai jelenségek, iránt tudják önállóan megfigyelni biológiai jelenségeket, at, használják balesetmentesen a taneszközöket, vizsgálati eszközöket, anyagokat legyenek képesek az ismeretszerzési tevékenységükben használni a nyomtatott információhordozókat értsék a szellemi fejlettségüknek megfelelő szintű ismeretterjesztő kiadványok biológiával kapcsolatos információit tudják összevetni a különböző forrásokból szerzett ismereteiket legyenek képesek a lényeges és lényegtelen jellemzők elkülönítésére tudják rendszerezni a különböző tulajdonságok, jellemzők alapján a biológiai objektumokat, jelenségeket, at a megfigyelések alkalmával nyert adatokat legyenek képes rendezni, és ezek alapján tanári segítséggel értelmezni a vizsgálat eredményeit ismereteiket képességeiknek megfelelő szinten tudják a legfontosabb szakkifejezések helyes használatával megfogalmazni, és írásban, egyszerűbb vázlatrajzokon, sematikus ábrákon rögzíteni, képes legyen a biológiai jelenségekkel, kal kapcsolatos ábrák információtartalmát leolvasni, értelmezni tudják magyarázni a biológiai művelődési anyagban feldolgozott jelenségekhez, hoz hasonlókat is használják, alkalmazzák a mindennapi élet feladatainak, problémáinak megoldásában a biológiai művelődési anyag elsajátítása során szerzett jártasságokat, képességeket legyenek képesek áttekinteni az emberi élet szakaszainak főbb jellemzőit, lássák be az élet visszafordíthatatlanságát legyenek igényesek a fizikai és pszichés egészségük, egészséges természetes és mesterséges környezetük megőrzésére, tekintsék ezeket az emberiség közös értékének

2 2 tanulók értsék, és a gyakorlatban is alkalmazzák a környezet- és természetvédelem legfontosabb alapelveit, vállaljanak aktív szerepet közvetlen környezetükben a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében. Legyenek tájékozottak az ember szervezetének felépítése és működése, valamint ismerjék az egészségvédelem érdekében kutató, kiemelkedő hazai és külföldi tudós életét és munkásságát Általános követelmények a tanulókkal szemben Egyszeri és folyamatos megfigyelések, vizsgálódások, egyszerű kísérletek végzése, takarékos, balesetmentes anyag- és eszközhasználattal. A közvetlen megismerés során nyert tapasztalatok felismerése, értelmezésük és magyarázatuk egyszerű megfogalmazása, írásos, rajzos rögzítése. Közvetlen tapasztalatszerzésre épített analízis, szintézis, elvonatkoztatás, általánosítás, konkretizálás a fogalmak kialakítása során. A környezetben lévő dolgok, élőlények köznapi ismereteinek természettudományos magyarázata, rendszerezése. Megismerési algoritmusok használata a tapasztalatszerzés, a tanulás és az ismeretek reprodukálása során. A rész és egész viszonyának felismerése, elkülönítése. A megismert szakszókincs szabatos használata a tények, fogalmak,, jelenségek, összefüggések leírása, értelmezése és egyszerű magyarázata során. Probléma-felismerés, feladatmegértés és -megoldás gyakorlása. Az önálló információszerzés képességeinek fejlesztése ismeretterjesztő folyóiratok, könyvek, térképek, filmek segítségével. Javasolt óraterv száma: Témák neve: 1. Sejtbiológia és az öröklődés alapjai 2. Az ember életműködései 2.1. Idegi szabályozás és hormonális szabályozás 2.2. Az érzékelés, kültakaró és a mozgás új ismeret Óraszámok felhasználása Tananyag ismétlés, gyakorlás Helyi felhasználás (, ellenőrzés, értékelés) Összóraszám Az anyagcsere Általános egészségtani ismeretek 4. Miről tanultunk az elmúlt két évben? Összesen

3 A tanév végi szummatív értékeléskor figyelembe kell venni a problémafelismerő, feladatmegértő és feladatmegoldó képességük szintjét ismereteik alkalmazásának szintjét önálló megfigyelési, kísérletezési és feldolgozási képességük szintjét eszközhasználatuk szintjét összehasonlító és rendszerező képességük szintjét tényismereti szintjük és az ismeretek kifejezési képességük a környezethez való viszonyuk, cselekvőképességük 3 Módszertani ajánlás Az ellenőrzés és értékelés alapelvei: Az önismeret és a helyes önértékelés fejlesztése érdekében a tanórákat át kell hatnia az önellenőrzésnek és önértékelésnek, kiegészítve a tanár fejlesztő értékelésével. A témák lezárásakor összegző értékeléskor célszerű feladatlapok segítségével külön ellenőrizni tudás alkalmazásának szintjét. Az értékelés a témák lezárásakor és havonta legalább egy alkalommal, érdemjeggyel történjen. Az értékelés során a kerettantervben illetve a helyi tantervben megfogalmazott minimumot az állandó tudás szintjén ajánlott figyelembe venni. Az értékelés valamennyi szempontjánál javasoljuk szem előtt tartani azt az alapelvet, hogy az adott tanuló hogyan fejlődött önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest! Az összegző értékeléskor a törvényeknek megfelelően öt fokozatú skálán értékeljük a tanulók ismereteinek alkalmazási szintjét, de emellett a képességjellegű tudásukat szövegesen is értékeljük. Tárgyi feltételek A tantárgyat olyan tanteremben célszerű tanítani, amelyben az alábbi berendezési tárgyak, eszközök elhelyezhetők, és praktikusan használhatók: falitábla, színes kréta; applikációs tábla biológiai applikációs jelekkel, képekkel; csontváz, az emberi szervek modelljei, emberi torzó, az emberi test felépítését ábrázoló falitáblák mikroszkóp, laboratóriumi eszközök audiovizuális eszközök: írásvetítő, diavetítő, magnetofon, videomagnó és televízió, vetítőállvány és gyöngyvászon, sötétítő függöny Szükséges tanulói tankönyvek és segédkönyvek Ölveti Klára-Ungvári Jánosné: Biológia 10. o. tankönyv szakiskolák részére, Pedellus Novitas Kiadó, Debrecen, első kiadás Ölveti Klára-Ungvári Jánosné: Biológia 10. o. munkafüzet szakiskolák részére, Pedellus Novitas Kiadó, Debrecen, első kiadás

4 1 Óra Tananyag Új tények, fogalmak, összefüggések, 4 1. Bevezetés. Miről tanulunk az idén? A tankönyv, a munkafüzetet és a tanulást segítő más információk használata. 2. I. Az élővilág kialakulása és szerveződése A SEJTBIOLÓGIA ÉS AZ ÖRÖKLŐDÉS ALAPJAI Az élő anyag szerveződése, fejlődése az ember származásának tudományos ismerete. Főbb testfelépítés és a tanult élőhelytípusok felidézése. Rendszerezés, képek, és a mf. 5. old feladata segítségével A sejtet felépítő elemek Biogén elemek fogalma A sejteket felépítő szervetlen elemek tulajdonságainak felidézése, csoportosítása, kapcsolása a funkciójukkal. 4. A sejt szerkezetének anyagai A víz jelentősége. A fehérjék szerkezete, és szerepe. A szénhidrátok, a lipidek, a nukleinsavak kémiai felépítése és funkciója A sejtalkotók és működésük Sejtplazma-alapállomány, riboszóma, fonalas molekulacsoportok, lemezes alakú molekulacsoportok, hártyarendszerek és a belőlük felépülő sejtszervecskék működése közötti összefüggés. A sejtmaghártya, sejtmag, magvacska, kromatin állomány, sejtközpont, Golgi-készülék, lizoszómák, mitokondrium Anyagcsere- a sejtben Anyagcsere folyamat, építő és lebontó, enzim, fehérjeszintézis, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, ATP, biológiai oxidáció. 7. A sejt anyagainak és M felépítésének vizsgálata Metszet készítés, nyúzat készítés, színreakció, zöld-színanyagok Örökletes információ a sejtben Genetika, öröklődés, örökletes információ, a gének. Összefüggés a genetikai kód és a fehérje szintézis között. A Watson-Crick modell. Morgan munkássága. A sejteket felépítő szervetlen és szerves vegyületek tulajdonságainak felidézése, csoportosítása, kapcsolása a funkciójukkal. A sejt felfedezése történetének felidézése, sejtalkotók fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos képének felismerése képekről, megnevezésük, feladatuk kapcsolása. Az anyagcsere és az anyagszállítás folyamatának felidézése, kapcsolása. A sejtekben zajló építő és lebontó anyagcsere összehasonlítása. Szent-Györgyi Albert munkásságának felidézése. Az emberi sejt összehasonlítása más élőlények sejtjeivel. Mikroszkópi metszetek készítése, vizsgálata. A Genetika tudományának és a kutatók munkásságának kialakulásának felidézése, összekapcsolása. Az öröklődés molekuláris alapjainak értelmezése. Munka a tankönyvvel, munkafüzettel (6. old. 1/ 1-3. Munka a tankönyvvel, munkafüzettel (6. old. 2/ 1-4. Különböző alakú baktériumok mikroszkópi képének megfigyelése, munka tankönyvvel és a munkafüzettel (7. old. 3/ 1-2. Fénymikroszkópos és diaképes szemléltetés vagy videofelvételek felhasználása. Munka tankönyvvel és a munkafüzettel (7. old. 4/ 1-2. Kiselőadás Szent- Györgyi Albert felfedezéseiről. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (8. old. M./ 1-4. Állati, emberi sejtek képeinek bemutatása. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (9. old. 5/ 1-3. feladat). Kiselőadások a kutatók felfedezéseiről. 1 Rövidítések: tk.= tankönyv, mf.= munkafüzet, old.= oldal, I = ismétlés, M= kísérletek, vizsgálatok, gyakorlás

5 9. 6. A kromoszóma és a gén A kromoszóma, génváltozat, örökítőanyag, génpárok, kromoszómaszám, genom, homozigóta, heterozigóta, fenotípus, genotípus Hogyan változhat meg az öröklöttség? 5 Mutáció, mutáns. A tulajdonságok megmaradásának és megváltozásának folyamata. A mutációk típusai. A mutációk jelentősége, természetes és mesterséges mutáció A testi sejtek osztódása Utódsejtek, sejtciklus, számtartó osztódás, és az osztódás folyamata, anyai, apai kromoszóma, húzófonál, megduplázódás Az ivarsejtek képződése Számfelező osztódás fogalom jelentése és folyamata, nyugalmi szakasz, főszakasz, előszakasz, középszakasz, utószakasz, végszakasz. Az örökítőanyag elhelyezkedésének szerkezetének, tulajdonságainak jellemzése. A szaporodás és öröklődés összefüggéseinek felismerése, értelmezése. Az információtartalom és az élőlények tulajdonságai közötti összefüggés felismerése. A tanult fogalmak meghatározása és értelmezése. A tanult fogalmak meghatározása, értelmezése. A mutáció ok-okozati összefüggésének felismerése A mutagén hatások következményeinek felismerése, értelmezése példákon keresztül. A faj genetikai összefüggésének felismerése, értelmezése. A számtartó sejtosztódás folyamatának leírása, jelentőségének felismerése. Jelentőségének magyarázata. A számfelező osztódás folyamatának leírása, jelentőségének magyarázata. Az élőlények változatosságának felismerése, értelmezése. Az osztódási típusok összehasonlítása. 13. A sejtosztódás megfigyelése A mikroszkópban látott sejtosztódási M stádiumok felismerése, lerajzolása. Balesetvédelmi szabályok betartása A minőségi tulajdonságok öröklődése. A uralkodó-lappangó öröklődés-menet Minőségi és mennyiségi tulajdonságok. Köztes tulajdonság, keresztezés, öröklődésmenet fogalma. Első nemzedék és második nemzedék, szimbólumuk. A fogalmak definiálása, értelmezése. A keresztezés és az utódnemzedék közötti összefüggések felismerése. Az uralkodó lappangó öröklődésmenet kapcsolása a tanult példákhoz. Az első és második utódnemzedék feno- és genotípusa megoszlási arányának jellemzése. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (9-10. old. 6/ 1-3. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (10. old. 7/1-4. Példák gyűjtése az ismeretterjesztő művekből, tankönyvekből. Képek, mikroszkópi metszetek kivetítése munkafüzettel (11. old. 8/ 1-5. Képek, mikroszkópi metszetek kivetítése munkafüzettel (12. old. 9/1-4. Mikroszkópos laboratóriumi vizsgálatok. Osztódási ábráinak értelmezése. Mf.:13. old. M./ 1-3 feladata. Képek, videorészlet. munkafüzettel (14. old. 10/ A köztes öröklődésmenet és a mennyiségi tulajdonságok öröklődése A köztes öröklődésmenet fogalma és folyamata. A Mendel-szabályok. A mennyiségi jellegek gyakoriságának megoszlása. Sok génes öröklődés fogalma. A köztes tulajdonság meghatározása, példákon való bemutatása. Az első és második utódnemzedék feno- és genotípusának, megoszlási arányainak jellemzése. Példák felidézése a mennyiségi Munka tankönyvvel, munkafüzettel (15. old. 1-4.

6 6 jellegek öröklődésére Fiú vagy lány? A nemek öröklődése Kromoszómakészlet, ivari kromoszómák, szimbólumuk. Hibás gének, a nemek és vérzékenység, öröklődésének folyamata Néhány emberi tulajdonság M öröklődése A genetika eredményeinek alkalmazása A hajszín, fülalak, nyelvpödrés képességének öröklődése. Mennyiségi jellegek öröklődésének vizsgálata. jelzőgén, hibás gének kicserélése, génsebészet, beltenyésztés A sejtbiológia és az öröklődés A sejt felépítése, a sejtosztódás és az Ö öröklődés közötti összefüggések felismerése. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI Idegi és hormonális szabályozás A szervezet belső állandósága és a Belső környezet, szabályozás, szabályozás. visszajelentéses szabályozás, inger, receptor, parancs, központ, visszajelentés, válasz. A szabályozás folyamata Az idegsejt felépítése és működése. Az idegszövet Az idegrendszer felépítése és működése Idegsejt, nyúlványok, tengelyfonal, velőshüvely, idegrost, idegszövet, nyugalmi állapot, ingerületi állapot, az ingerület vezetése, az ingerület átadása, ingerületátvivő anyag, az ingerület feldolgozása. Idegszövet, gliasejtek fogalma. Az idegrendszer szervei. Idegek (érző, mozgató, kevert), idegdúcok, a receptor, ingerületvezetés, központ, reflex, reflexív. Szöveti felépítése és működésük folyamata. Az ivari kromoszómák alakjának jellemzése, s jelölése a szimbólumával. Az ivarsejtek a nem meghatározottságában betöltött szerepének jellemzése. Az ivari kromoszómához kötött öröklődés jellemzése, néhány genetikai betegség felismerése. Az öröklődés szabályainak alkalmazása. A mennyiségi tulajdonságok öröklődésének felismerése, értelmezése. A mutációk hatására bekövetkező változásokra tanult példák felidézése, értelmezése. A genetikai kutatások jelentőségének felismerése, értelmezése. A tananyag rendszerezett ismerete. Az élőlények változatosságának genetikai magyarázata. Az osztódás, szaporodás és öröklődés összekapcsolása, jelentőségének értelmezése. A szabályozás folyamatának felidézése és értelmezése. Egy idegsejt rajzolása részeinek megnevezése. A működésének jellemzése. A fogalmak meghatározása. Inger-ingerület fogalmának értelmezése. Az ingerület terjedési folyamatának leírása. Az idegszövet összehasonlítása a más emberi szövetekkel. Az idegrendszer helyének felidézése a testben. Az idegrendszer felosztása, részeinek felismerése és megnevezése. A fogalmak meghatározása, értelmezése. munkafüzettel, (16. old. 12/ 1-6. Vizsgálatok csoportokban (mf. 17. old Információ-hordozók használata, szakirodalmi információk feldolgozása. munkafüzettel (18. old. 13/ 1-5. Munka tankönyvvel, vázlatfüzettel. Tudáspróba: 19. old feladata. munkafüzettel (20. old. 14/ 1-3. munkafüzettel (20-21.old. 15/ 1-4. Szakirodalmi információk feldolgozása. munkafüzettel (21.old. 16/ 1-2.

7 A központi idegrendszer A központi és környéki idegrendszer. Az idegrendszer szervei: agyvelő részei, gerincvelő, agyidegek, gerincvelői idegek fogalma Az idegrendszer szabályozó funkciója A zsigeri idegrendszer Zsigeri idegrendszer szerepe, feladata. Serkentő és gátló idegek. A szívműködés és légzés szabályozásának folyamata A feltételes és feltétlen reflex Reflexkör, feltételes reflex, feltétlen reflex, reflexkör fogalma, tanulás és emlékezés folyamata 27. A reflexek megfigyelése és M vizsgálata A hormonális szabályozás alapelvei. Az agyalapi mirigy és a pajzsmirigy Más belső elválasztású mirigyek, az ivarszervek és működésük Az ember egyedfejlődése. A terhesség és a szülés Az idegrendszer és a hormonrendszer egészsége 7 A zsigeri idegrendszer reakcióinak vizsgálata. Pupilla-reflex, a pislogás és a talp-reflex megfigyelése. A fény, a hallás, a látás szagingerek felfogása, érzékelési csalódások megfigyelése. Külső- és belső elválasztású mirigy, hormon, fogalma, Az agyalapi- és a pajzsmirigy elhelyezkedése és működése. A hormonális szabályozás folyamata, a hormonok csoportjai: serkentőhormonok, saját elválasztású hormonok, fogalmuk. A mellékpajzsmirigy szerepe feladata. Hasnyálmirigy, mellékvesék, a here és a petefészek működése, női nemi hormonok, férfi nemi hormonok működése. Terhességi állapot, embrió, magzatburkok, méhlepény, szülőcsatorna, embrionális fejlődés, posztembrionális fejlődés fogalma, folyamata. A pihenés és alvás. A szenvedélybetegségek megelőzése. A pajzsmirigy túlműködés, a cukorbetegség megelőzése, Az központi idegrendszer részeinek testbeli elhelyezkedésének felidézése, kapcsolása. A szervek feladatának és működésének összekapcsolása. összekapcsolása Az zsigeri idegrendszer testbeli elhelyezkedésének felidézése. Az életat szabályozó szerepének értelmezése, példákon keresztül történő bemutatása. A testi és zsigeri idegrendszer felépítésének és működésének összehasonlítása. A fogalmak meghatározása. A reflex folyamat sematikus ábrázolása, a rész megnevezése, a folyamat értelmezése. A két reflextípus összehasonlítása. A reflexes működés felidézése, értelmezése, bizonyírása példákon keresztül. Az agyalapi mirigy saját hormonjai, feladatának felidézése, kapcsolása. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy működésének felidézése. A serkentő hormonok szabályozó szerepének alkalmazása. Az belső-elválasztású mirigyek testbeli elhelyezkedésének felidézése és kapcsolása. A nemi hormonok szerepének felidézése, értelmezése. A terhesség anatómiájának felidézése, az embrionális és posztembrionális fejlődés szakaszainak történéseinek jellemzése és az időszak kapcsolása. A szellemi és fizikai munka helyes arányának, és fontosságának ismertetése. A szervrendszert károsító tényezők felsorolása, munkafüzettel (22. old. 17/ 1-3. munkafüzettel (23. old 18/ 1-4. A zsigeri idegrendszer működésének gyakorlása más példákon csoportmunka munkafüzettel ( old. 19/ 1-3. Munka tankönyvvel, munkafüzettel ( old. M/ 1-5. feladata), laboratóriumi eszközökkel. Csoportmunka. munkafüzettel ( old. 20/ 1-6. munkafüzettel ( old. 21/ 1-6. Kiselőadás, beszélgetés szakorvossal. munkafüzettel ( old. 22/ 1-3. munkafüzettel (29. old. 23/ 1-4. Beszélgetés az iskolaorvossal vagy az

8 Az élet Ö szabályozása 8 mellékpajzsmirigy inzulin, adrenalin és szabályozó szerepük. Stressz-hatás. Testépítőszerek. Az érzékelés, kültakaró és a mozgás A szem felépítése és működése, a Az emberi szem. A szem ingerfelfogása és szem védelme átalakításának folyamata ingerületé. Az érzékelés általános sémája. A fény és a tárgyak alakjának, színének érzékelése. A közel- és távollátás, korrekciójuk A hallószerv felépítése és működése A bőr mint érzékszerv Az íz és a szagérzékelés. Az érzékszervek védelme 37.. Érzékeléssel kapcsolatos M megfigyelések A bőr mint kültakató. A mozgás passzív szervei A csont felépítése. A vázizomzat működése A hő és a mechanikai ingerek fogalma, a fájdalom, a hő, a nyomás érzékelésének folyamata. A hang felfogásának és átalakításának folyamata. A halláskárosodás oka és megelőzése. A helyzetérzékelés fogalma, folyamata. A vegyi ingerek (íz és szagok) érzékelésének folyamata. Szabályszerűségek az érzékelés folyamatában. A bőr szöveti felépítése és feladata. A Mozgás passzív és aktív szerve fogalom. A csontszövet, porcszövet, ínszövet csontváz, ízesülés, izület, varrat fogalma. A csontok megnevezése. A csontváz és az ízületek feladata. A csont szerkezete, a vörös és sárga csontvelő, szivacsos állomány és tömör állomány fogalma, feladatuk. élettani hatásának megnevezése. A betegség jeleinek felismerése. A leggyakoribb betegségek felsorolása. A belső állandóság okainak felismerése. A szabályozás szerveinek kapcsolása a test megfelelő részeihez. Az egészség megőrzése. Az érzékszervek testbeli elhelyezkedésének felidézése, kapcsolása. Az érzékelés általános sémájának lerajzolása, ismertetése. A látás folyamatának felidézése, értelmezése. A szem egészsége megvédésének leírása. Látáshibakorrekciójának felidézése. Az hő és mechanikai érzékszervek elhelyezkedése a testben. A hang érzékelési folyamatainak jellemzése, értelmezése. Az érzékszervek megvédési módjainak felsorolása. Az érzékszervek elhelyezkedése. A bőr egészségvédelmének alkalmazása Az érzékszervi megbetegedés megelőzését szolgáló szokások felsorolása. A látás, a hőreceptorok, a kémiai receptorok, és a hallás vizsgálata. A gyakori érzékszervi csalódások vizsgálata, kialakulásuk magyarázata. A mozgás aktív és passzív szerveinek felidézése. A legfontosabb csontok felismerése, megnevezése, a nevek kapcsolása a megfelelő testrészhez. A csontok felépítésének megnevezése, a csont-, porc-, ínszövet jellemzése, mikroszkópi rajzának felismerése, a testben való elhelyezkedésük felsorolása. A csontok kapcsolódása típusainak felsorolása. A csontváz és izomzat együttműködésének leírása. A vázizmot felépítő szövet és a zsigereket felépítő izomszövet ANTSZ egészségnevelőivel. Életből vett esetek feldolgozása. Összefoglalás a tankönyv 85. old. Kérdéseinek segítségével. Tudáspróba a mf. 30. old feladata. munkafüzettel (31. old. 24/ 1-4. munkafüzettel (32. old. 25/ 1-3. feladata.) munkafüzettel ( old. 26/ 1-3. munkafüzettel (33. old. M. feladatai). munkafüzettel (34. old. 27/ 1-5. feladata), a tanult csontok megmutatása egy csontvázon és a tanuló saját testén. munkafüzettel (35. old. 28/ 1-3. Mikroszkópi metszetek vizsgálata, vagy

9 9 Simaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, szívizomszövet és működésük A mozgásszervi megbetegedések Gerincferdülés, lúdtalp, lumbágó, porckorongsérv, porckopás, sérülések elkerülése: Ficam, rándulás, törés, ízületi gyulladás és a csontritkulás fogalma és megelőzése Érzékelés és mozgás Az érzékelés és a mozgás közötti Ö összefüggés. A mozgás összefüggése az anyagcserével. Az anyagcsere A keringési rendszer. A vér A vér(szövet) összetétele, sejtes alkotói a vörösvérsejt, fehérvérsejt, vérlemezkék, vérzékenység, fehérvérűség, trombózis vérszegénység fogalma. A véralvadás folyamata A szív és a vérkeringés. A szív és érrendszer megbetegedése A szív fogalma, felépítése és működésének folyamata. Verőér, gyűjtőér, a kisvérkör, nagyvérkör a vérnyomás fogalma. A szív és érrendszeri megbetegedések. A szívinfarktus, szívizomgyulladás, szívinfarktus, érelmeszesedés, agyvérzés, viszértágulat, magas vérnyomás fogalma Az immunrendszer Immunitás, immunválasz fogalma. A nyirok és nyirokrendszer fogalma, felépítése, feladata. A csecsemőmirigy fogalma, szerepe. Mesterséges és természetes védettség fogalma, folyamata. A védőoltás fogalma. A vércsoportrendszerek A légzés A légzőszervrendszer felépítése. A ki- és belégzés folyamata. A légzőszervrendszer kapcsolata az idegrendszerrel. A módosult légzőmozgások. A tüdő levegőbefogadó képessége. tulajdonságainak, működésének leírása és összehasonlítása. Az izmok energiaigénye és a vérellátása közti kapcsolat felismerése és értelmezése. A leggyakoribb szervrendszeri elváltozások, betegségek, sérülések megnevezése, tüneteinek, megelőzési módjainak leírása, kapcsolása. Az érzékelés és a mozgás, anyagcsere közötti összefüggés felismerése, értelmezése. A tanultak rendszerezése. A vér összetétele és feladatának jellemzése. A vér alkotórészeinek felépítése, jellemzése, feladata. A vér besorolása a kötő és- támasztó szövetek közé. A véralvadás folyamatának értelmezése. A keringési rendszer szervei és a vérkeringés folyamatának felidézése. A verőerek és a gyűjtőerek szerepének összehasonlítása. A vér egyirányba áramlásának magyarázata. A vérnyomás és az idegrendszer kapcsolatának felidézése. A szív és érrendszeri betegségek megelőzésének felidézése, kapcsolása. Az fogalmak meghatározása. A nyirokrendszer és a vérkeringés feladatának összehasonlítása. A kötelező védőoltások felsorolása Az immunrendszer betegségeinek felismerése. A vércsoportrendszerek felidézése, kapcsolása a vérátömlesztés szabályaihoz. A légzőszervrendszer szerveinek felsorolása, jellemzése. A ki- és belégzés folyamatának értelmezése. A módosult légzőmozgások magyarázata. A légzéssel kapcsolatos adatok felismerése, számítások. A légzés és a légzőközpont feladatának kapcsolása. kivetítése. munkafüzettel (35. old. 25/ 1-2. Kieselőadások. Munka tankönyvvel (85. oldal kérdései), vázlatfüzettel. Kísérletek felidézése. Tudáspróba: mf. 36. oldal. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (37. old. 30/ 1-5. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (38 old. 31/ 1-5. feladata), video, vagy számítógépes animáció bemutatása a vérkeringésről. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (39. old. 32/ 1-5. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (40. old. 33/ 1-4. A légzés szemléltetése tüdőmodell, a légzőmozgások megfigyelése.

10 A hangképzés. Légzőszervünk egészsége. 10 A hangképzőszerv, a gége felépítése. A hangképzés folyamata. Leggyakoribb betegségei A táplálkozás A táplálék és tápanyag fogalma. Az emésztő szervrendszer szervei. Az emésztés folyamata. Emésztőnedvek feladata A máj. Emésztőszerv-rendszerünk egészsége 50.. Táplálkozással kapcsolatos M gyakorlatok A máj fogalma, elhelyezkedése, feladata. A máj belső felépítése. Az epe elhelyezkedése szerepe. Mennyiségi és minőségi táplálkozás. Az emésztőszervrendszer megbetegedései.(fogszuvasodáa, hasmenés, gyomorfekély, vakbélgyulladás, epehólyaggyulladás, bélférgesség) A kiválasztás A kiválasztás, vizelet fogalma. A kiválasztó szervrendszer felépítése, a vese működése A kiválasztó szervrendszer egészsége A hólyaghurut, vesemedence-gyulladás, vesekő, művese, veseátültetés fogalma. A hangképző szerv és részei nevének kapcsolása. A hangképzés folyamatának felidézése. A légzőszervi betegségek jellemzése és a hideg időjárás, és a levegőszennyeződés közti összefüggés kapcsolása. A táplálék és tápanyag fogalmának megkülönböztetése. Az emésztő szervrendszer szervei nevének kapcsolása a testbeli elhelyezkedéshez. Az emésztés folyamatának felidézése. Az emésztőnedvek nevének feladatának kapcsolása a termelő szervhez. A máj felépítésének és feladatának összekapcsolása. Az epe szerepének ismertetése. A mennyiségi és minőségi táplálkozás fogalmának meghatározása, példák felsorolása. Az emésztőszervrendszer betegségei megelőzésének felidézése. Tápanyagok értékének összehasonlítása, kapcsolása a napi táplálkozással. A húsfélék energiatartalma és az összetételük közti összefüggés meghatározása. A helyes étrend összeállítása, kiválasztása. A kiválasztó szervrendszer részeinek és nevének kapcsolása. A kiválasztás folyamatának és szabályozásának felidézése. A vese működésének leírása. A kiválasztó szervrendszer megbetegedéseinek jellemzése. A megelőzés és gyógyítás felidézése, kapcsolása Az anyagcsere Ö Az anyagcserében részvevő szervrendszerek működése közötti összefüggés felismerése, magyarázata. Általános egészségtan Az orvosi ellátás. Háziorvos, szakorvos, szakrendelés, fogalma. A szűrővizsgálatok típusai, feladatuk. A leggyakoribb betegségek ok- A háziorvos és a szakorvos feladatainak jellemzése. A szakrendelések típusai nevének és feladatának kapcsolása. A jelentkezés Munka tankönyvvel, munkafüzettel (41. old. 34/ 1-3. feladata.) A tanulók által gyűjtött levegőszennyezettségi statisztikai adatok elemzése. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (42. old. 35/ 1-3. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (43. old. 36/ 1-4. Munka a tankönyvvel és jegyzetfüzettel. Csoportos megbeszélés. Kiselőadások az egészséges táplálkozásról. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (44. old. 37/ 1-4. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (45. old. 38/ 1-4. Összefoglalás a tankönyv 107. oldalának kérdései segítségével. Tudáspróba, mf. 46. oldal 1-3. feladat. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (47. old. 39/ 1-4.

11 okozati összefüggése. 11 háziorvosi, szakorvosi rendelésre, a feltételek felidézése. A szűrővizsgálatok való megjelenés indoklása. A leggyakoribb megbetegedések felidézése, kapcsolása a szervrendszerekhez A mentők és az elsősegélynyújtás A mentőhívás és az elsősegélynyújtás szabályai ismerete. Az elsősegély fogalma. A balesetveszély forrásai. A mentőhívás szabályainak bemutatása. A balesetek elkerülése lehetőségeinek felidézése. A balesetveszély forrásainak kapcsolása. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (48. old. 40/ 1-4. Csoportos helyzetgyakorlatok M Elsősegélynyújtási gyakorlatok Nyomókötés, fedőkötés, oldalfekvő testhelyzet fogalma. Kötések készítése. Elsősegélynyújtás bemutatása ájuláskor. Feladatok a tankönyv oldalán Szenvedélybetegségek Szenvedélybetegség, fogalma és fajtái. A szenvedélybetegségek felismerése, jellemzése. A dohányzás káros hatásainak felidézése. Az alkohol hatása a szervezetre, az alkoholfogyasztás hatása a családra, társadalomra Családtervezés Személyiség, temperamentum fogalma, típusai. Párválasztás, szerelem jellemzői. Nemi betegség fogalma és fajtái. Fogamzásgátló módszerek, művi abortusz fogalma, családalapítás Az emberi viselkedés alapjai a családban A viselkedés meghatározása. A szocializáció szerepe, a gyermekért érzett felelősség. A családi együttműködés előnyei. A családi ünnepségek Környezet-egészségtan Fertőzőbetegség, járvány, fertőzőforrás. A fertőzőforrások típusai. A fertőző betegségek megelőzése A megváltozott környezet hatása az emberre A környezetszennyezés és a betegségek összefüggése. A környezetszennyezés típusai, hatása az emberre. Szelektív hulladékgyűjtés fogalma. A környezetszennyező anyagok kibocsátásának megelőzése, a szennyezések A személyiség típusok jellemzése. Párválasztási szokások felidézése. A kórokozók és a nemi betegségek kapcsolása. A nemi betegségek és a nem kívánt terhességek megelőzési módszerei. A művi abortusz veszélyeinek ismertetése. A család szocializáló funkciójának jellemzése. A családi együttműködés jellemzőinek ismertetése. A családi ünnepek értelmezése. A fertőzés és a járvány fogalmának hasonlóságai és különbségei. A tisztaság és a fertőzés megelőzése összefüggésének felismerése. A fertőző források felsorolása, jellemzése. Kapcsolja össze a környezetszennyező anyagokat és az általuk okozott betegségeket. Magyarázza meg az allergiás megbetegedések okait. Mondjon olyan eljárásokat, amelyekkel a környezetszennyező anyagok kibocsátása csökken. Munka tankönyvvel (116. oldal gyakorlata, munkafüzettel (48. old. 41/ 1-3. feladata.) Munka tankönyvvel (118. oldal gyakorlata, munkafüzettel (49. old. 42/ 1-3. Munka tankönyvvel, munkafüzettel ( old. 41/ 1-5. Munka tankönyvvel (123. oldal gyakorlata, munkafüzettel (50. old. 44/ 1-4. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (51. old. 45/ 1-4.

12 12 Óra Tananyag Új tények, fogalmak, összefüggések, megszüntetése Lelki egészségünk védelmében A stressz fogalma, jellemzői. Helyes napirend kialakítása. 64. Ö Általános egészségtani ismeretek Az egészséges életmód és napirend jellemzői. A stressz jellemzőinek felismerése. Szervezetünk zavartalan működése és az egészség összefüggése. Az egészség értékének felismerése. A betegségek jellemzése megelőzése módjainak felsorolása. Az emberi tevékenységek kapcsolása az egészséges életmóddal. Munka tankönyvvel, munkafüzettel (52. old. 46/ 1-2. Összefoglalás a tankönyv 128. oldalának segítségével. Tudáspróba, az 53. oldal 1-4.

13 13 Óra Tananyag Új tények, fogalmak, összefüggések, iimiről TANULTUNK AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN? Az élővilág kialakulása, szerveződése és a törzsfejlődés A genetika alaptörvényei és az öröklődés A gombák, a növényi és állati szervezetek felépítés és működése. A tanult anyagok csoportosítása funkció működés szerint. Az anyag szerveződése és fejlődésének nagyobb lépéseinek ismertetése. Az élő szervezetek kialakulásának időbeli csoportosítása, kapcsolása, A megjelent élőlénycsoportok evolúciós előnyeinek összehasonlítása. A számtartó és számfelező osztódás szerepe és folyamatának összehasonlítása. Az uralkodó és lappangó öröklődésmenet összehasonlítása, példák felidézése. Az élőlények testfelépítésének összehasonlítása. A szövetek csoportosítása Az ember szervezete és egészsége Az ember szervrendszereinek felsorolása, működésének jellemzése. A szervezet működésének irányításénak összekapcsolása Az egyed feletti szerveződési szintek jellemzői Szakaszzáró ellenőrzés A környezeti tényezők és a társulások összefüggése. A bioszféra a jellemzése Munka tankönyvvel, a oldal táblázataival, munkafüzettel ( old Munka tankönyvvel a oldal táblázataival, munkafüzettel (56. old Munka tankönyvvel, 135. oldal táblázata, munkafüzettel ( old Munka tankönyvvel, a 138. oldal táblázataival, munkafüzettel (60. old Munka tankönyvvel 141. oldal kérdéseivel, 142. oldal táblázatával.

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET A és B variáció

TERMÉSZETISMERET A és B variáció TERMÉSZETISMERET A és B variáció A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál.

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

4. melléklet: Témajavaslatok önálló munkához a 10 12. évfolyamon

4. melléklet: Témajavaslatok önálló munkához a 10 12. évfolyamon 4. melléklet: Témajavaslatok önálló munkához a 10 12. évfolyamon A témajavaslatok felsorolása inkább csak ízelítő. A lehetőségek kimeríthetetlenek. Nagyon fontosnak érezzük, hogy mindenki elmélyüljön egy

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

Biológia tagozat. biológia- egészségtan 9 12. évfolyam

Biológia tagozat. biológia- egészségtan 9 12. évfolyam Biológia tagozat biológia- egészségtan 9 12. évfolyam Célok, fejlesztési követelmények Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának: nagyságrendileg

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Összesen Tantárgy Heti Évi Heti Évi ÓRA Biológia 1 37 1 37 74

Évfolyam 5. 6. Összesen Tantárgy Heti Évi Heti Évi ÓRA Biológia 1 37 1 37 74 BIOLÓGIA 5-6. évfolyam A tanterv, a NAT Ember a természetben és a Földünk környezetünk Műveltségterület követelményeit fedi le integrált tantárgyként. A tantárgy óraszáma: 74 Ennek felosztása: Évfolyam

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból Vizsga feltétele: - írásbeli, - szóbeli Tankönyv: Biológia 7 (Mozaik kiadó) Segédanyag: Biológia 7 munkafüzet (Mozaik kiadó) 7. évfolyamon: - Forró éghajlati

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály 2016. február 20. Elérhető pontszám 100 Elért pontszám Kód I. Definíció (2 pont) A közös funkciót ellátó szervek.. alkotnak. II. Egyszerű választás (10 pont) 1. Melyik állítás

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Proontogenezis (megelőző szakasz) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis

Proontogenezis (megelőző szakasz) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis (megelőző szakasz) Megtermékenyítés (fertilizáció) Embrionális fejlődés Posztembrionális fejlődés Proontogenezis (megelőző szakasz) Ivarsejt képződés három szakasz:

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Összetétele: 2. oldal

Összetétele: 2. oldal Gynex Bioinformációs, komplex gyógynövény-koncentrátum 15-féle gyógynövényből. Kiemelt hatásterületei: hormonrendszer, nőgyógyászati panaszok, lelki instabilitás, alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez.

Részletesebben

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait!

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait! Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához. SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam

Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához. SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam 1. A tanterv szerzıje: Kránicz Elemérné 2. Óraszámok: 12. osztály 74 óra (heti 2 óra) 3. Általános célok: Célok és feladatok:

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET

KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET - 1 - KERETTANTERV SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÉS RÉSZKÉPESSÉGZAVARRAL KÜZDŐ) INTEGRÁLT OKTATÁSÁHOZ KÖRNYEZETISMERET 1-4. OSZTÁLY NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

Emberi szövetek. A hámszövet

Emberi szövetek. A hámszövet Emberi szövetek Az állati szervezetekben öt fı szövettípust különböztetünk meg: hámszövet, kötıszövet, támasztószövet, izomszövet, idegszövet. Minden szövetféleség sejtekbıl és a közöttük lévı sejtközötti

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. 1 TARTALOM KONYHAI KISEGÍTŐ SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ UDVAROS 2 SZAKMAI TANTERVI

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

9. évfolyam 108 óra. Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei

9. évfolyam 108 óra. Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei TERMÉSZETISMERET A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünkkörnyezetünk

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT 240 perc Útmutató A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az id leteltével a munkát be kell fejezni. A feladatok megoldási sorrendje tetsz leges. A

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett re, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM Környezeti nevelési program KÖRNYEZETVÉDELEM Környezeti nevelés = fenntarthatóság pedagógiája. A környezettudatos polgárrá nevelés, a természeti, az épített,

Részletesebben

A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN

A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN LAKIZA-SZACSUK N.N. OM EL JANEC N.I. A Csernobili Atomerőmű katasztrófája nem csak a Szovjetuniónak jelentett tragédiát, többé-kevésbé

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Tartalom. 2.1 A csontrenszer biológiai szerepe

Tartalom. 2.1 A csontrenszer biológiai szerepe A mozgás szervrendszere Tartalom Szerkesztette: Vizkievicz András 1. Mozgásról általában 2.1 A csontrendszer biológiai szerepe 2.2 A csontok szerkezete 2.3 Csontok alakja 2.4 Csontösszeköttetések 3. Csontrendszer

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.07.1. alapján 10-12. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

Biológia 8. osztály. A harmadik forduló. Anyagcsere szervrendszere: A)... B)... C)... D)...

Biológia 8. osztály. A harmadik forduló. Anyagcsere szervrendszere: A)... B)... C)... D)... MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember hormonrendszerének felépítése A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az ember szabályozó szervrendszere: A törzsfejlődés során a növények és az állatok szervezetében

Részletesebben

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165 164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Egyéb szolgáltatások

Részletesebben

Proontogenezis (megelőző szakasz) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis. Megtermékenyítés (fertilizáció)

Proontogenezis (megelőző szakasz) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis. Proontogenezis. Proontogenezis. Megtermékenyítés (fertilizáció) Egyedfejlődés (ontogenezis) Proontogenezis (megelőző szakasz) Megtermékenyítés (fertilizáció) Embrionális fejlődés Posztembrionális fejlődés Proontogenezis (megelőző szakasz) Ivarsejt képződés három szakasz:

Részletesebben