A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI"

Átírás

1 A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41

2 Ápolási asszisztens képzés 42

3 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK ( ) A modul célja: A társadalom, a jogi szabályozás, az egészségügyi/szociális ellátás jellemz i bemutatása, összefüggéseinek feltárása. nek A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Jogi és etikai ismeretek Egészségügyi rendszer és társadalom Az egészséges ember Ápolás alapjai A keringésirendszer betegségben A mozgásszervi betegségben A légzési rendszer Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Ált. klinikai ismeretek Az emésztõrendszer A vizeletkiválasztó rendszer Informatika Sport Kommunikáció A reproduktív rendszer A vérképzõ és immunrendszer Szakmai etika Idegen nyelv Az idegrendszer A pszichiátriai betegségekben Idegen nyelv Idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai: Jogi és etikai ismeretek I. félév 18 óra Egészségügyi rendszer és társadalom I. félév 18 óra Összesen: 36 óra Értékelés módja: Tantárgy/félév Jogi és etikai ismeretek Egészségügyi rendszer és társadalom folyamatos értékelés I. félév I. félév Az értékelés módja modul záróvizsga küls mérés írásban I. félév végén 43

4 Ápolási asszisztens képzés A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Szociológiai alapismeretei alapján: - a magyar társadalomban megjelen legjellemz bb szocio-kultúrális eltérések figyelembevétele munkája során - tájékozottság az egészségügyi szolgáltató rendszer felépítésében és szervezetében - a szociális gondoskodás formáinak és intézményeinek bemutatása - a deviancia fogalomkörébe tartozó jelenségek, fogalmak ismerete - az egyes életkori csoportok mai társadalmi helyzetétének és annak problematikájának a jellemzése - a testi és szellemi fogyatékos emberek társadalmi helyzetének ismerete Jogi ismeretei alapján: - az egészségügyi és szociális rendszert érint jogi szabályozások ismerete és alkalmazása munkája során - a beteg segítése az egészségügyi ellátórendszerben való tájékozódásban - munkavállalóként jogainak érvényesítése, kötelességeinek betartása Etikai ismeretei alapján: - a társadalmi etikett és etikai normák szerinti munkavégzés - a beteggel kapcsolatos információk meg rzése - a beteg segítése a kulturális szokásainak fenntartásában Egészségügyi rendszerben való tájékozódása alapján: - a beteg eligazodásának segítése az egészségügyi és szociális ellátó rendszerben - a gazdálkodás alapelveinek ismerete - a beteg személyi tulajdonának védelme, leltárkészítés - team tagként közrem ködés a betegellátás min s égének fejlesztésében Tankönyv: - Dudás Márta: Jogi ismeretek. ETI, Budapest, Thomson-Melia-Boyd: Ápolási etika. Medicina, Budapest, Vingender István: Szociológia. ETI, Ajánlott irodalom: - Groenman: Szociológia szociálpszichológia és magatartástudomány ápolóknak. Medicina, Budapest, Rozsos Erzsébet: Egészségügyi etikai példatár. HIETE, Budapest, 1996 A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: - statisztikai évkönyvek (KSH kiadványok elérhet ségének biztosítása) - közlönyök (elérhet ség biztosítása) - CD- jogtár - leltár nyomtatványok (minta) - min ségbiztosítási kézikönyv (minta) 44

5 A modulok oktatási programja JOGI ÉS ETIKAI ISMERETEK TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja: Bemutatni a mai magyar társadalom helyzetét a jogtudomány, az intézményrendszerek, és a gyakorlat oldaláról, kiemelve annak egészségügyi és szociális jellemz i t. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltétele. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - a magyar társadalomban megjelen legjellemz bb szocio-kulturális eltéréseket munkája során figyelembe venni - megismerni a deviancia fogalomkörébe tartozó jelenségeket, fogalmakat - ismertetni az egészségügyi és a szociális ellátás jogi szabályozásának alapelveit - tevékenysége során alkalmazni jogi ismereteit - munkavállalóként jogait érvényesíteni, a kötelezettségeit teljesíteni - betartani az alapvet etikai normákat - leírni az alapvet emberi értékeket - a társadalmi etikettnek és normáknak megfelel e n viselkedni 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) demonstrációs gyakorlat: 1. Szociológiai alapismeretek - A magyar társadalom szerkezete és demográfiai jellemz i - Az egyenl tlenség okai és következményei - A szegénység és az etnikai csoportok - A magyar társadalom szociokulturális jellemz i - Devianciák fajtái, jellemz i - Vallás 2. Jogi alapismeretek - A magyar jogrendszer jogforrásai - Az Egészségügyi Törvény f fejezetei 45

6 Ápolási asszisztens képzés - A titoktartás - A betegjogok érvényesülése - Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról f fejezetei - A munkavégzés jogi szabályozása: a Munka Törvénykönyve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény - Adatvédelem 3. Etika - Etikai alapfogalmak - Értékrendszerek - Másság elfogadása - Munkatársi kapcsolatok - Valláskultúrák, hagyományok - Az egészségügyi etikai alapnormák, etikai kódexek - Etikett 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 46

7 A modulok oktatási programja AZ EGÉSZSÉGÜGYI/SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ RENDSZER ÉS TÁRSADALOM TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja Bemutatni a mai magyar társadalom és az egészségügyi/szociális ellátó rendszer m k ödési jellemz i t, feltárni azok kölcsönhatásait. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltétele. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - eligazodni az egészségügyi/szociális szolgáltató ellátó rendszer felépítésében és szervezetében - jellemezni az egyes korcsoportok mai társadalmi helyzetét, ellátási rendszerét és azok problematikáját - jellemezni a fogyatékos emberek mai társadalmi helyzetét - ismertetni az egészségügyi és szociális szolgáltató rendszert, gazdasági és finanszírozási alapelveit - a beteg személyi tulajdonának védelmét biztosítani, leltárt készíteni - tevékenysége során alkalmazni gazdálkodási ismereteit - a beteget segíteni az egészségügyi/szociális szolgáltató rendszerben való tájékozódásban - team tagként közrem ködni a betegellátás min ségének fejlesztésében 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) 1. Az egészségügyi és szociális szolgáltató rendszer felépítése és szervezete 2. A különböz életkorú egyének társadalmi szerepe, ellátása és problematikája az egészségügyi és szociális szolgáltató rendszerben - gyermekek - serdül k - feln t tek - id s ek 3. Fogyatékos emberek mai társadalmi helyezete és ellátási rendszerének jellemz i 47

8 Ápolási asszisztens képzés 4. Gazdálkodás - költségvetési forráselosztás elvei - egészségügyi er források és a finanszírozás elvei - pénzügyi és anyaggazdálkodás, pénzügyi fegyelem 5. A beteg tulajdonának védelme, leltárkészítés, leltárfegyelem 6. Min ségbiztosítási rendszerek - a min s égügy alapfogalmai - a min s égügy jelent s ége az egészségügyi/szociális szolgáltató rendszer m ködésében - az ápolási asszisztens feladatai a min ségbiztosításban 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 48

9 A modulok oktatási programja AZ EGÉSZSÉGES EMBER ( ) A modul célja: Az egészséges ember szomatikus és pszichés m ködésének a megismertetése. a holisztikus emberszemlélet kialakítása érdekében. A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Egészségtan Anatómi-élettan A keringésirendszer betegségben A légzési rendszer Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Lélektan Ált. klinikai ismeretek Az emésztõrendszer A vizeletkiválasztó rendszer Informatika Sport Kommunikáció A reproduktív rendszer A vérképzõ és immunrendszer Szakmai etika Idegen nyelv Az idegrendszer A pszichiátriai betegségekben Idegen nyelv Idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai: Egészségtan I. félév 25 óra Anatómia-élettan I. félév 43 óra Lélektan I. félév 18 óra Összesen: 86 óra Értékelés módja: Tantárgy/félév Egészségtan Anatómia-élettan Lélektan folyamatos értékelés I. félév I. félév I. félév Az értékelés módja modul záróvizsga küls mérés írásban I. félév végén 49

10 Ápolási asszisztens képzés A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Egészségtani ismeretei alapján: - az egészség fogalmának értelmezése, az azt befolyásoló tényez k megfigyelése - az egészség mint érték közvetítése önmaga és a környezete számára - az ember és környezete kölcsönhatásának felismerése - az egészség és az egészségkultúra összefüggéseinek megfigyelése - közrem ködés az egészséget érint tájékoztatásban és az erre vonatkozó el írások betartásában - a sz r vizsgálatok jelent ségének ismertetése - segédkezés az egészséges várandós n életvitelével, életmódjával kapcsolatos feladatok elvégzésében - a terhesség valószín s égi jeleinek felismerése - a szülés megindulásának felismerése - segédkezés az újszülött ellátásban Anatómiai és élettani ismeretei alapján: - emberi szervezet felépítésével és m ködésével kapcsolatos ismereteinek alkalmazása tevékenysége során Lélektani ismeretei alapján - az ember pszichés m ködésével kapcsolatos ismereteinek alkalmazása munkája során Tankönyv: - Helembai Kornélia: Ápoláslélektan., Medicina, Budapest Milliken, Campbell: Mindennapos betegápolás. Medicina, Budapest Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina, Budapest Rudnai Ottó: Általános járványtan és közegészségtani alapismeretek. Medicina, Budapest Ajánlott irodalom: - Suhai-Hodfász Gábor: Pszichológia. Semmelweis Egyetem Szél Éva: A gyermek fejl dése, táplálása, gondozása. Budapest, Semmelweis Kiadó, Vízvári László (szerk.): Egészségtan. M s zaki Kiadó, Budapest 1996 A modul oktatásához szükséges speciális demonstrációs eszközök: Az oktatás alap eszközein kívül (3. számú melléklet) - nyákszívó berendezés 6 db - szemcseppent 6 db - köldökcsipesz 6 db - steril olló 6 db - centiméter 6 db - digitális csecsem mérleg 6 db - újszülött ruházata 12 készlet - mosdó, kever csapteleppel 6 db 50

11 A modulok oktatási programja EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja Az egészséget befolyásoló tényez k kölcsönhatásának bemutatása. A tanulók egészségr l alkotott felfogásának és az egészség magatartásának a befolyásolása. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - értelmezni az egészség fogalmát - az egészséget befolyásoló természeti és társadalmi tényez ket megfigyelni - felismerni az ember és a környezet kölcsönhatását - megfigyelni az egészség és az egészségkultúra összefüggéseit - leírni az életmódot és az életmin s éget befolyásoló tényez ket - ismertetni a sz r v izsgálatok jelent ségét - segédkezni az egészséges várandós n életvitelével és életmódjával kapcsolatos feladatokban - a terhesség valószín jeleit felismerni - a szülés megindulását felismerni - segédkezni az újszülött ellátásban - közrem ködni a közegészségtani ismeretei alapján az egészséges környezet kialakításában 4. Tananyag A tantárgy javasolt óraszáma: 25 óra elmélet: (18 óra) demonstrációs gyakorlat: (7 óra) 1. Egészség - az egészség filozófiai megközelítése - az egészség mint érték - az egészséget befolyásoló tényez k - az egészség és a társadalmitermészeti környezet 2. Az ember és környezete - az ember és a környezeti tényez k kölcsönhatása - holisztikus szemlélet 3. Az egészségkultúra fogalma, kialakulása, összetev i 51

12 Ápolási asszisztens képzés - egészség és egészségkultúra összefüggései - életmód, életvitel - tárgyi és társadalmi feltételek - élettér, életlehet s ég - életmin ség - az életmódot befolyásoló értékek - a sz r vizsgálatok és jelent ségük 4. Az egészséges várandós n - a megtermékenyítés - a terhesség, a terhesség valószín jelei - az egészséges várandós n életmódja, életvitele - a magzat méhen belüli fejl d ése - szülés - gyermekágy - az újszülött ellátása Látogatás terhes gondozóban és szülészeti osztályon. 5. Közegészségtani ismeretek - a települések egészségtana - a leveg egészségtana - talaj higiéne és hulladékkezelés - a vizek egészségtana - a lakóépületek és a lakás egészségtana - célépületek egészségtana - a zaj hatása az egészségre - a táplálkozás és élelmezés egészségtana - munkaegészségtan 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 52

13 A modulok oktatási programja ANATÓMIA-ÉLETTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja Az emberi test felépítésér l és m ködésér l - a biológiai tanulmányok során -szerzett ismeretek b vítése. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: meghatározni az emberi szervezet alapegységeit leírni a szervrendszerek felépítését és m ködését megérteni az emberi szervezet m ködésének összefüggéseit alkalmazni az anatómiai és élettani szakkifejezéseket 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 43 óra elmélet: (36 óra) demonstrációs gyakorlat: (7 óra) 1. Az emberi szervezet alapvet felépítése és m k ödésének alapjai - sejt - szövet - szervek, szervrendszerek - faj és egyed fejl d és 2. A mozgás szervrendszere - Csontvázrendszer - Izomrendszer 3. A keringés szervrendszere - A szív - Vérerek - A vér és a vérképz szervek - Nyirokrendszer 4. A légzés szervrendszere - A fels és az alsó légutak - A tüd - A légzés élettana 53

14 Ápolási asszisztens képzés 5. Az emésztés szervrendszere - Tápanyagok - Az emészt r endszer fels szakasza - Az emészt r endszer középs szakasza - Az emészt r endszer alsó szakasza 6. A kiválasztás szervrendszere - Vese - Vizelet elvezet rendszer - A vizelet 7. A reprodukciós szervrendszer - A férfi reprodukciós szervei - A n reprodukciós szervei 8. A neuro-endokrin szervrendszer - A bels elválasztású mirigyek rendszere - Az idegrendszer felépítése - A központi idegrendszer - A perifériás idegrendszer - A vegetatív idegrendszer - Anatómia múzeum (anatómiai intézet) látogatása 9. Az érzékszervek - A látószerv - A halló és egyensúlyozó szerv - A szaglószerv - Ízlel szerv - A tapintó érzékszerv 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 54

15 A modulok oktatási programja LÉLEKTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja A lelki m ködések alapjainak a bemutatása. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltétele. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - röviden vázolni a pszichológia fejl d ésének f bb állomásait - felsorolni a lélektan területeit - ismertetni a lelki m k ödések alapvet jellegzetességeit - felismerni a pszichés m ködés hétköznapi jelent s égét 4. Tananyag A tantárgy javasolt óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) 1. A lélektanról általában - alapfogalmak - a lélektan rövid története - a lélektan területei 2. Az érzékelés és az észlelés - a megismerés folyamata - az érzékelés - az észlelés 3. A figyelem - m ködése - fajtái - tulajdonságai 4. A tanulás - folyamata - fajtái 5. Az emlékezet - a memória típusai - az emlékezet fejlesztése 55

16 Ápolási asszisztens képzés 6. Nyelv, gondolkodás, intelligencia - a gondolkodás - a nyelv mint szimbólum rendszer - probléma megoldás - intelligencia - kreativitás 7. Motiváció - önfenntartási motívumok - szociális motívumok - a szükségletek hierarchiája 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 56

17 A modulok oktatási programja ÁLTALÁNOS KLINIKAI ISMERETEK ( ) A modul célja: A tanuló megismertetése az emberi szervezet élettani m ködését l eltér f b b jelenségeivel. A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Ált. klinikai ismeretek A keringésirendszer betegségben A légzési rendszer Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Kórtan-Immunitástan Játványtan Diagnosztika és terápia Kommunikáció Az emésztõrendszer A reproduktív rendszer A vizeletkiválasztó rendszer A vérképzõ és immunrendszer Informatika Szakmai etika Sport Idegen nyelv Az idegrendszer A pszichiátriai betegségekben Idegen nyelv Idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai: Kórtan - Immunitástan -Járványtan I. félév 36 óra Diagnosztika és terápia I. félév 18 óra Els segélynyújtás I. félév 18 óra Összesen: 72 óra Értékelés módja: Tantárgy/félév folyamatos értékelés Kórtan - Immunitástan -Járványtan I. félév Diagnosztika és terápia I. félév Els segélynyújtás I. félév Az értékelés módja modul záróvizsga küls mérés írásban I. félév végén 57

18 Ápolási asszisztens képzés A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Kórtani ismeretei alapján: - a szervezet védekez reakcióinak leírása - a különböz kórfolyamatok kialakulásának leírása szervrendszerek szerint - a járványok terjedésének megakadályozásához és a fert z ések megel zéséhez szükséges szabályok betartása Diagnosztikai és terápiás ismeretei alapján: - gyógyszerformák felismerése - gyógyszerelés orvosi utasításra ápolói felügyelet mellett - a diétás kezelések alapelveinek alkalmazása Els segélynyújtási ismeretei alapján: - baleseti helyszín biztosítása - önállóan ment h ívás - alapfokú els s egélynyújtás - a BLS szabályainak megfelel újraélesztés - baleseti vérzéscsillapítás, sebellátás, törések ellátása - heveny rosszulléteknél és eszméletlen állapotokban els s egélynyújtás - sérültek elhelyezése, ment hívás Tankönyv: - Milliken, Campbell: Mindennapos betegápolás. Medicina, Budapest Papp Zoltán: Els segélynyújtás. Medicina, Budapest Rigó János: Dietetika, Medicina, Budapest Rudnai Ottó: Általános járványtan és közegészségtani alapismeretek., Medicina, Budapest Szalay, Salczer: Kórtani alapismeretek., Medicina, Budapest Ajánlott irodalom: - Az els s egély kézikönyve. SubRosa Kiadó, Budapest Lynda Juall Carpenito: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: Az oktatás alap eszközjegyzéke (3. számú melléklet) 58

19 A modulok oktatási programja KÓRTAN, IMMUNITÁSTAN, JÁRVÁNYTAN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja A szervezet élettanitól eltér folyamatainak a bemutatás és rendszerezése 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl - az egészségtan tantárgy - az anatómia-élettan tantárgy - az orvosi latin tantárgy sikeres befejezése ill. párhuzamos tanulása 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - meghatároznia a betegség fogalmát - ismertetni a különböz kórokokat, - leírni a szervezet védekez reakcióit, - ismertetni a szervezet kóros m ködésének megjelenési formáit és a hozzá kapcsolódó szakkifejezéseket - a járványok terjedésének megakadályozásához és a fert zések megel zéséhez szükséges szabályokat betartani 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 36 óra elmélet: (36 óra) - Kórtan - A betegség fogalmának meghatározása, él és élettelen kórokok és jellemz ik - Él : - baktériumok - vírusok - gombák - protozoonok - Élettelen: - mechanikai - elektromos - sugárzási - légköri - kémiai - kórlefolyás - a szervezet reakciói - a szervezet védekez reakciói - a szövetek kóros elváltozásai 59

20 Ápolási asszisztens képzés 2. Részletes kórtani ismeretek: - a vér és a keringés kórtana - a szív kórtana perifériás keringési elégtelenség az erek kórtana a vizeny k épz d és - a légzés kórtana - az anyagcsere és a táplálkozás zavarai - az emészt rendszer kórtana - a hashártya kórtana - a máj kórtana - a vizelet kiválasztás kórtana - a h s zabályozás kórtana - az idegrendszer kórtana - a bels elválasztású mirigyek kórtana 3. Immunitástan, járványtan - Immunitástan immunológiai alapfogalmak az immunrendszer felépítése, egészséges és kóros m k - Járványtan járványtani alapfogalmak fert z betegségek, el f ordulásuk, statisztikai leírása járványfolyamat mozgató er i, járványügyi teend k 5. Értékelés: ödése Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 60

21 A modulok oktatási programja DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja Bemutatni és rendszerezni a diagnosztika és a terápia leggyakoribb eljárásait. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl - az anatómia-élettan tantárgy - az orvosi latin tantárgy - a kórtan, immunitástan, járványtan tantárgy sikeres befejezése ill. szinkron tanulása 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - meghatározni a diagnózis fogalmát - megérteni a diagnózisokat - csoportosítani és megmagyarázni a diagnosztikai eljárások lényegét - csoportosítani és megmagyarázni a terápiás eljárások lényegét - gyógyszerelésben, gyógyszerbevitelben segédkezni 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: (18 óra) 1. Diagnosztikai alapfogalmak - a diagnózis fogalma, fajtái: orvosi diagnózis ápolási diagnózis - a diagnosztikai eljárások anamnézis (orvosi és ápolási), fizikális vizsgálatok, elektromos impulzusokon alapuló vizsgálatok, endoszkópos vizsgálatok, képalkotó eljárások, punkciók és biopsziák, laboratóriumi vizsgálatok 2. Terápiás alapfogalmak - invazív és noninvazív beavatkozások felosztása - m tétek - általános gyógyszertani alapismeretek - f bb gyógyszercsoportok - gyógyszerelés gyógyszerformák és alkalmazási módok gyógyszeradagok 61

22 Ápolási asszisztens képzés gyógyszerek kezelése - a fizioterápia alapjai a fizioterápiás módszerek csoportjai a fizioterápiás módszerek hatásai az emberi szervezet m ködésére 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 62

23 A modulok oktatási programja ELS S EGÉLYNYÚJTÁS TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja A tanuló megismertetése a hirtelen bekövetkez egészségkárosodás és a heveny életveszély tüneteivel, a gyors és korszer els segélynyújtással intézményen belül és kívül. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - megérteni az els s egélynyújtással kapcsolatos fogalmakat - ismerni a ment kocsi fajtáit - önállóan ment t hívni - biztosítani a baleseti helyszínt - szakszer e n elhelyezni a sérülteket - újraélesztést alkalmazni az eszköz nélküli újraélesztés (BLS) szabályainak megfelel e n - vérzést csillapítani - sebellátást végezni - töréseket rögzíteni - els s egélyt nyújtani heveny rosszulléteknél és eszméletlen állapotokban 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra A tantárgyat csoportbontásban kell tanítani! Demonstrációs gyakorlat: 18 óra 1. Alapfogalmak - az els s egély fogalma, célja - ment kocsi fajtái - ment hívás - a ment l áda felszerelése - tájékozódás a baleset színhelyén - helyszínbiztosítás 2. Eszköz nélküli újraélesztés (BLS) - életjelenségek észlelése - BLS kivitelezése 3. Heveny rosszullétek - ájulás - eszméletlenség 63

24 Ápolási asszisztens képzés - nehézlégzés - fájdalom - rángógörccsel járó állapotok 4. Sérüléssel járó balesetek - a sérültek elhelyezése - teend k tömeges sérülés esetén - sebek fajtái és jellemz i - törés, rándulás, ficam jellemz i - vérzések - elektromos áram okozta sérülések 5. Sérülések ellátása - kötözés - rögzítési eljárások 6. Belgyógyászati balestek - mérgezések (étel, sav, lúg, növényvéd szer, CO, CO 2 ) - fulladás, akasztás, zsinegelés 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, az els félév végén küls méréssel. 64

25 A modulok oktatási programja KOMMUNIKÁCIÓ ( ) A modul célja: A szakma gyakorlásához szükséges alapvet megszerzése és fejlesztése. kommunikációs készségek A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Ált. klinikai ismeretek A keringésirendszer betegségben A légzési rendszer Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Kommunikáció Az emésztõrendszer A vizeletkiválasztó rendszer Informatika Sport Kommunikáció és információ Orvosi latin A reproduktív rendszer Az idegrendszer A vérképzõ és immunrendszer A pszichiátriai betegségekben Szakmai etika Idegen nyelv Idegen nyelv Idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Egészségügyi alapmodul A modul tantárgyai: Kommunikáció és információ I. félév 54 óra Orvosi latin I. félév 18 óra Összesen: 72 óra Értékelés módja: Tantárgy/félév Kommunikáció és információ Orvosi latin folyamatos értékelés I. félév I. félév Az értékelés módja modul záróvizsga küls mérés írásban 65

26 Ápolási asszisztens képzés A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: Kommunikáció területén szerzett ismeretek alapján: - az információ közlés mindennapos eszközeinek használata: telefon fax személyhívó beteghívó rendszerek személyi riasztó és jelz rendszerek - információ adása verbális és non verbális jelekkel - információk fogadása, értelmezése, felvétele, regisztrálása - információ titkosságának meg rzésére, adatok védelme - kapcsolatteremtés a beteggel és a hozzátartozójával, az ápolási csoport tagjaival - az orvosi latin alapszabályainak alkalmazása a munkavégzésével összefügg verbális és írásos kommunikáció során Tankönyv: - Nagy József: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina, Budapest Nagy József: Orvosi latin nyelvi szógy j temény. Medicina, Budapest Smith: Kommunikáció az Ápolásban. Medicina, Budapest Ajánlott irodalom: - Allan Pease, Allan Gartner: Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest Brencsán János: Új orvosi szótár. Akadémia kiadó, Budapest Buda Béla: Közvetlen emberi kommunikáció szabályszer ségei. Animula, Budapest: Németh Erzsébet: Kommunikáció. Semmelweis Egyetem 1994 A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: - telefon - fax - személyhívó - személyi riasztó és jelz - személyi számítógép 66

27 A modulok oktatási programja KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának célja A kommunikációs készségek fejlesztése. Az interperszonális kommunikáció tudatosítása. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltétele. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: kongruensen kommunikálni a kommunikációt gátló tényez ket felismerni az információ közlés mindennapos eszközeit használni az információ titkosságát meg r izni, az adatok védelmét biztosítani 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 54 óra A tantárgyat csoportbontásban kell tanítani! demonstrációs gyakorlat: 54 óra 1. Kommunikáció - alapfogalmai - alapelvei, és törvényszer ségei - formái Kommunikációs szituációs gyakorlat: - verbális, non-verbális és metakommunikáció - kommunikációs zavarok - kommunikációt gátló tényez k Információ közlés: - telefon - fax - személyhívó - beteghívó rendszerek - személyi riasztó és jelz rendszerek 2. A dokumentálás alapszabályai Felvételi osztály/részleg látogatása: - Kórházi dokumentációs rendszer megfigyelése 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, megfelelt nem felelt meg min sítéssel. 67

28 Ápolási asszisztens képzés ORVOSI LATIN TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja Az orvosi szaknyelv (orvosi latin) alapjainak ismertetése, szakmai alapozás. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - a szakmai és orvosi latin szakkifejezéseket olvasni - az orvosi latin szakkifejezéseket helyesen ejteni - a szakmai kifejezéseket alkalmazni - a latin nyelvtan alapszabályait alkalmazni 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 18 óra elmélet: 18 óra 1. Szakmai nyelv (latin) alapszabályai - a kiejtés szabályai 2. Az emberi test f b b síkjai, irányai 3. Anatómiai gy j t nevek 4. Szervrendszerek - mozgásrendszer - keringési rendszer - légz rendszer - emészt r endszer - vizeletkiválasztó és reproduktív szervrendszer - bels e lválasztású mirigyek - idegrendszer - érzékszervek 5. Gyógyszertani szakkifejezések, - recept, - számnevek 5. Értékelés: Folyamatos értékelés. 68

29 A modulok oktatási programja SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉS ( ) 1. A modul célja: A tanuló önismeretének és személyiségének fejlesztése. Az énvédelem képességének kialakítása. 2. A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Ált. klinikai ismeretek A keringésirendszer betegségben A légzési rendszer Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Kommunikáció Az emésztõrendszer A vizeletkiválasztó rendszer Informatika Sport A reproduktív rendszer A vérképzõ és immunrendszer Szakmai etika Idegen nyelv Az idegrendszer A pszichiátriai betegségekben Idegen nyelv Idegen nyelv Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása 3. A modul megnevezése: Ápolási alapmodul 4. Belépési feltételek: A képzésbe lépés feltételein túl a kommunikáció és informatika tantárgy sikeres befejezése ill. szinkron tanulása 5. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - saját világképét fejleszteni - önismeretét fejleszteni - reális énképet kialakítani - empátiás viselkedést tanúsítani - a beteget aktívan meghallgatni 69

30 Ápolási asszisztens képzés 6. Tananyag A modul óraszáma: 36 óra A tantárgyat csoportbontásban kell tanítani! demonstrációs gyakorlat: 36 óra 1. A személyiség alapfogalmai, összefüggései - érdek, érdekl dés - irányulás, indítékok - világnézet, meggy z d és, eszmények, beállítódás - temperamentum és személyiség tipológiák - jellem - személyiségprofilok és stílusok - az érett személyiség típusai Önismereti strukturált gyakorlatok (kiscsoportos foglalkozás) 2. Önismeret - fogalma - jellemz i - forrásai - fejlesztésének módszerei 3. Egyén a csoportban - a csoport fejl d ésének fázisai - szerepek, szerepviselkedések - csoportdinamika - érett csoport 4. Én-véd technikák - fogalma, célja - fajtái, eszközei 5. Empátia - fogalma - jellemz i - fejlesztésének lehet ségei - 6. Aktív meghallgatás 7. Értékelés módja: Személyiségfejlesztés Modul / félév folyamatos értékelés I. félév Az értékelés módja modul záróvizsga küls mérés írásban Folyamatos értékelés, megfelelt/nem felelt meg min s ítéssel. 70

31 A modulok oktatási programja 8. A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: - az aktív meghallgatás technikájának alkalmazása - empátiás viselkedés tanúsítása a beteggel és hozzátartozójával szemben - a beteg segítése a realitásra való törekvésben - segítés a rekreációs folyamatban - énvéd technikák tudatos fejlesztése és alkalmazása 9. Tankönyv: - Smith: Kommunikáció az ápolásban. Budapest, Medicina, Ajánlott irodalom: - Rudas László: Delphi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest, Gondolat Kairosz, A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: Demonstrációs termi speciális felszerelés - Videó kamera - Videó lejátszó - TV 71

32 Ápolási asszisztens képzés 72

33 A modulok oktatási programja AZ EGÉSZSÉGES EMBER GONDOZÁSA ( ) A modul célja: Megismertetni a tanulót az emberi fejl d azokhoz kapcsolódó gondozási feladatokat. és szakaszait és elsajátítatni az A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Az egészséges ember gondozásának elmélet Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Ált. klinikai ismeretek Ápolási gyakorlat cscsemõ és gyermekosztályon Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Kommunikáció Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben Informatika Sport A keringésirendszer betegségben A légzési rendszer Szakmai etika Idegen nyelv Az emésztõrendszer A vizeletkiválasztó rendszer Idegen nyelv Idegen nyelv A reproduktív rendszer A vérképzõ és immunrendszer Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Az idegrendszer A pszichiátriai betegségekben Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Ápolási alapmodul A modul tantárgyai és gyakorlatai: Az egészséges ember gondozása (elméleti ismeretek) I. félév 99 óra Ápolási gyakorlat csecsem és gyermekosztályon II. félév 40 óra Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben II. félév 80 óra Összesen: 219 óra 73

34 Ápolási asszisztens képzés Értékelés módja: Tantárgy és gyakorlat/félév Az egészséges ember gondozása (elméleti ismeretek) Ápolási gyakorlat csecsem és gyermekosztályon Ápolási gyakorlat, ápolási gondozási intézményben folyamatos értékelés I félév II. félév II. félév Az értékelés módja modul záróvizsga II. félév végén küls mérés írásban A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: - A különböz életkorokhoz kapcsolódó gondozási célok meghatározása - A különböz életkorú (egészséges) emberek segítése: mozgásban, higiénés szükséglet kielégítésében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben. - A testméretek mérése - Az incontinens beteg ápolására szolgáló eszközök alkalmazása - A fogyatékos ember életvitelének segítése (mozgási-, hallási-, látási-, értelmi fogyatékos): a mozgásában, higiénében, pihenésben, táplálkozásában, ürítésében, öltözködésben, kommunikációban - Az ember szomatikus és pszichés fejl dési jellemz inek figyelembe vétele a gondozási feladatok kivitelezése során Tankönyv: - Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Medicina, Budapest Milliken, Campbell: Mindennapos betegápolás. Medicina, Budapest Ajánlott irodalom: - Allport Gordon W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest Mérei F. Binét Á.: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest Szél Éva: A csecsem és a gyermek fejl dése, táplálása, ápolása. Medicina, Budapest Vízvári László (szerk,): Gondozástan. Skandi-Wald Könyvkiadó Kft, Budapest Vízvári László (szerk.): Egészségtan. M s zaki könyvkiadó, Budapest

35 A modulok oktatási programja A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: Az oktatás alap eszközjegyzéke (3. számú melléklet) 75

36 Ápolási asszisztens képzés AZ EGÉSZSÉGES EMBER GONDOZÁSÁNAK ELMÉLETE TANTÁRGY OKTATÁSI PROGRAMJA 1. A tantárgy tanításának a célja Az egyes emberi életszakaszokhoz és a mássághoz kapcsolódó gondoskodási feladatok elsajátíttatása és bemutatása. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételei. 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - meghatározni az ember bio-, pszicho-, szociális összetev it. - meghatározni az emberi egyedfejl d és szakaszainak jellemz i t. - meghatározni a gondozás, gondoskodás fogalmát, formáit. - leírni a szocializáció jelent ségét - gondozási feladatokat végezni az egyes emberi fejl dési szakaszoknak megfelel e n. - leírni a különböz fogyatékosságok jellemz it. - elfogadni a fogyatékos ember másságát 4. Tananyag A tantárgy óraszáma: 99 óra A demonstrációs gyakorlatokat csoportbontásban kell tanítani! elmélet: (63 óra) 1. Alapfogalmak - ember - szocializáció - növekedés, fejl dés, érés - gondozás, gondoskodás - prevenció - habilitáció, rehabilitáció 2. Fejl dés szakaszai, jellemz i : pszichés, szomatikus és szociális (az ember pszichés érése és fejl d ése, a szenzoros és kognitív fejl d és, az érzelmi-akarati élet fejl d ése) demonstrációs gyakorlat: (36 óra) Szomatikus gondozási feladatok a fejl d ési szakaszoknak megfelel en - pihenés - mozgás - higiéné - testméretek mérése - táplálkozás - ürítés - testh mérséklet megtartása Intézménylátogatások - bölcs d e vagy - óvoda vagy - szociális intézmény 76

37 A modulok oktatási programja gondozási, prevenciós célok és feladatok a különböz életkorokban: - prekoncepcionális gondozás - terhes gondozás - véd oltások - újszülött, csecsem - kisded - kisgyermek - kisiskolás - serdül kor - fiatal feln t t - feln t t - középkor - id s kor - aggkor fogyatékos ember gondozása: - mozgásszervi fogyatékos - látási fogyatékos - hallási fogyatékos - értelmi fogyatékos - halmozottan fogyatékos - a fogyatékosságok okai, megjelenési formái - fogyatékosokat ellátó intézmények Látogatás fogyatékosokat ellátó intézményben 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, a második félév végén modulzáró vizsga. 77

38 Ápolási asszisztens képzés ÁPOLÁSI GYAKORLAT CSECSEM ÉS GYERMEKOSZTÁLYON 1. A gyakorlat célja A tanuló megismertetése a csecsem - és gyermekosztály jellemz ivel. A csecsem k és a gyermekek gondozási/ápolási feladatainak elsajátíttatása, gyakoroltatása. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl - az egészséges ember gondozásának elmélete tantárgy - a társadalom ismeretek modul ( ) - az egészséges ember modul ( ) - az általános klinikai ismeretek modul ( ) - a kommunikáció modul ( ) - az ápolás elmélete és gyakorlata tantárgy sikeres teljesítése 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - betartani munkája során a t z és balesetvédelmi szabályokat - bekapcsolódni az ápolási folyamatba - az ápolás elméleteket alkalmazni ápolási tevékenysége során - kapcsolatot teremteni a beteggel és a hozzátartozójával, az ápolási team tagjaival - információkat fogadni, értelmezni, felvenni, regisztrálni - az orvosi latin nyelv szabályait alkalmazni a munkavégzésével összefügg verbális és írásos kommunikáció során - az információközlés mindennapos eszközeit használni: telefon, fax, beteghívó rendszerek, személyi riasztó és jelz rendszerek - empátiás viselkedést tanúsítani a beteggel és hozzátartozóival szemben - az aktív meghallgatás technikáját alkalmazni - a beteg személyi tulajdonának védelmét biztosítani, leltárt készíteni - a beteget segíteni a kulturális szokásainak fenntartásában - a különböz életkorú csecsem k és gyermekek szükségleteinek kielégítését segíteni - borogatásokat alkalmazni - megfigyelni a h t erápiák kivitelezését - h terápiát alkalmazni - segédkezni kötözésnél - szennyezett, fert z ött anyagokat kezelni, tárolni - steril eszközöket használni - esztétikus környezetet biztosítani - biztonságos környezetet biztosítani - tevékenységét és megfigyeléseit regisztrálni az ápolási dokumentációban - a gondozási ismereteit alkalmazni munkája során 78

39 A modulok oktatási programja - az ápoláslélektani ismereteket alkalmazni az ápolás során - az ápolásetikai normákat betartani a tevékenysége során 4. Tananyag A gyakorlat javasolt óraszáma: 40 óra 1. Az osztály felépítésének, munkarendjének megismerése - az ápolási eszközök tisztántartása, fert tlenítése és sterilizáláshoz el készítése - szennyezett, fert z ött anyagok kezelése és tárolása - t z és balesetvédelmi szabályok 2. Különböz korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatteremtés 3. A csecsem k, gyermekek ellátásában, szükségletek szerinti ápolásában segédkezés - megfelelõ ruházat biztosítása: (3 alkalommal) csecsem k öltöztetése, vetk ztetése pelenkázási módok alkalmazása - mozgás szükségletének biztosításában segédkezés: (3 alkalommal) beteg csecsem forgatása, tartása beteg gyermek mozgatása - higiénés szükségletek biztosításában segédkezés: (3 különböz életkorú gyermek esetén) csecsem k és gyermekek fürdetése napi testápolás, b r ápolás - a táplálék és folyadékfogyasztás biztosítása: (1-1 alkalommal) beteg csecsem szoptatásának el készítésében segédkezés mesterséges táplálási módok alkalmazása a folyadékpótlás alkalmazása enterálisan parenterális folyadékpótlás megfigyelése 4. Csecsem k és gyermekek megfigyelése (3 alkalommal) 5. A diagnosztikus és a terápiás eljárásokban segédkezés: (2-2 alkalommal) - fizikális vizsgálatokban - váladék levételében - punkciók esetén - felügyelet mellett szájon át, b r ön át, testüregekbe gyógyszert bevinni - h mér zés - fizikális lázcsillapítási módok alkalmazása - lázas csecsem és gyermek ápolása - hányós csecsem és gyermek ápolása - hasmenéses csecsem és gyermek ápolása - vizelet felfogása és gyüjtése csecsem és kisded esetén - katéterezés megfigyelése csecsem, kisded esetén - beöntés megfigyelése csecsem, kisded esetén 6. segédkezés a beteg csecsem k és gyermekek m t éti el készítésében és a m t éten átesett csecsem és gyermek ápolásában: 79

40 Ápolási asszisztens képzés - a csecsem, gyermek szomatikus el készítése m tét el t t - a csecsem, gyermek ágyának el készítése a m t ét utáni fogadásra - életm ködések megfigyelése m tét után - segédkezés a csecsem, gyermek m t ét utáni mobilizálásában - segédkezés a csecsem, gyermek m t ét utáni szükséglet kielégítésében - segédkezés a m tét utáni kötözéseknél 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, értékel lapok, munkafüzetek alapján. 80

41 A modulok oktatási programja ÁPOLÁSI GYAKORLAT ÁPOLÁSI-GONDOZÁSI INTÉZMÉNYBEN 1. A gyakorlat célja A tanuló megismertetése az ápolási-gondozási intézményben végzett speciális ápolási/gondozási feladatokkal. 2. Belépési feltételek A képzésbe lépés feltételein túl - az egészséges ember gondozásának elmélete tantárgy - a társadalom ismeretek modul ( ) - az egészséges ember modul ( ) - az általános klinikai ismeretek modul ( ) - a kommunikáció modul ( ) - az ápolás elmélete és gyakorlata tantárgy sikeres teljesítése 3. Követelmények a program elvégzése után a tanuló legyen képes: - ismertetni az ápolási gondozási intézmény szervezeti felépítését - a különböz életkorú egészséges feln tt embereket segíteni: mozgásban higiénés szükséglet kielégítésében pihenésben táplálkozásban ürítésben öltözködésben - megfigyelni a fogyatékosok gondozásának módszereit - tevékenységét szakszer e n dokumentálni 4. Tananyag A gyakorlat óraszáma: 80 óra 1. Az ápolási gondozási intézmény szervezeti felépítése 2. A különböz életkorú egészséges feln t t emberek segítése: (16 alkalommal) mozgásban higiénés szükséglet kielégítésében pihenésben táplálkozásban ürítésben öltözködésben 3. dokumentáció vezetése 5. Értékelés: Folyamatos értékelés, értékel lapok, munkafüzetek alapján. 81

42 Ápolási asszisztens képzés ÁPOLÁS ALAPJAI ( ) A modul célja: A személyközpontú ápolás alapelveinek és gyakorlatának elsajátíttatása. A modul szerkezete: Egészségügyi alapmodulok Ápolási modulok Ápolási kiegészítõ modul Választható modulok Társadalom ismeretek Személyiség fejlesztés Az egészséges ember gondozása Hospice ismeretek Orvoslás és ápolás a mûvészetekben Az ápolás és az orvoslás története Az egészséges ember Ápolás alapjai A mozgásszervi betegségben Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Kiegészítõ ismeretek pszichológiából Ált. klinikai ismeretek Az ápolás elmélet és gyakorlata Kiegészítõ ismeretek anatómiából Kiegészítõ ismeretek kórtanból Kommunikáció Ápoláslélektan Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon Informatika Sport Ápolási gyakorlat otthonápolási szolgálatnál Szakmai etika Idegen nyelv Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben A keringésirendszer betegségben Az emésztõrendszer A légzési rendszer A vizeletkiválasztó rendszer Idegen nyelv Szakmai idegen nyelv Idegen nyelv Szakmai kommunikáció A reproduktív rendszer A vérképzõ és immunrendszer Az idegrendszer A pszichiátriai betegségekben Az érzékszervi betegségekben Az endokrin betegségekben Az intenzív ellátást igénylõ betegek ápolása A modul megnevezése: Ápolási alapmodul A modul tantárgyai és gyakorlatai: Az ápolás elmélete és gyakorlata I. félév 99 óra Ápoláslélektan I. félév 18 óra Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon II. félév 80 óra Ápolási gyakorlat otthonápolási szolgálatnál II. félév 40 óra Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben II. félév 40 óra Összesen: 277 óra 82

43 A modulok oktatási programja Értékelés módja: Tantárgyak és gyakorlat/félév Az ápolás elmélete és gyakorlata Ápoláslélektan Ápolási gyakorlat belgyógyászati osztályon Ápolási gyakorlat otthonápolási szolgálatnál Ápolási gyakorlat ápolási-gondozási intézményben folyamatos értékelés I. félév I. félév II. félév II. félév II. félév Az értékelés módja modul záróvizsga II. félév végén küls mérés írásban A továbblépés feltételei A modul sikeres zárása az alábbi kompetenciaszint elérése: - az ápoláselméletek és protokollok alkalmazása ápolási tevékenysége során - közrem ködés az ápolási folyamat megvalósításában - ápoláslélektani ismeretek alkalmazása az ápolás során - a különböz életkorú beteg szükségletei kielégítésének segítése - segédkezés a beteg felvételénél és elbocsátásánál - az ápolási tevékenység szakszer dokumentálása - testtömeg, testmagasság és körfogat mérése - vérnyomás-, testh mérséklet mérés, pulzus-, légzésszámolás - köhögés, köpet megfigyelése és a köpet kezelése - hányadék megfigyelése és kezelése - vizelet megfigyelése, gy j tése, középsugaras vizelet vétele, gyorstesztek alkalmazása - széklet megfigyelése és mintavétel - a gyermek bántalmazásának illetve elhanyagolásának felismerése - a beteg megfelel fektetése, hely- és helyzetváltoztatásának segítése - öltöztetése - vetk z tetése - ágyazás, ágynem c sere - közrem ködés a beteg mozgatásában - a beteg mozgatását segít eszközök alkalmazása - közrem ködés decubitus megel zé sében, kezelésében - kényelmi eszközök használata - a beteg alvásának megfigyelése - a fájdalom megfigyelése - a beteg tudatállapotának megfigyelése - a beteg testének tisztántartása - segédkezés incontinens beteg ápolásában - borogatások alkalmazása - h terápia alkalmazása - fizikális lázcsillapítás kivitelezése - a beteg segítése a táplálkozásban 83

44 Ápolási asszisztens képzés - tisztítóbeöntés alkalmazása - segédkezés a beszáradt széklet eltávolításában - el készítés katéterezéshez - segédkezés katéterezésnél - váladékfelfogó eszközök alkalmazása - kéz- és eszközfert t lenítés - szennyezett, fert z ött anyagok kezelése tárolása - steril eszközök használata - esztétikus környezet biztosítása - a t z védelmi és munkavédelmi szabályok betartása - ápolói felügyelet mellett, írásos orvosi elrendelésre gyógyszerbevitel b r- és nyálkahártyákon át, testüregekbe, Insulin injekció adása subcutan - infúziós és tranzfúziós terápiához el készítés, segédkezés a kivitelezésnél - segédkezés kötözésnél - el készítés vérvételhez - halott körüli teend k ellátása - biztonságos környezet kialakításában közrem k ödés Tankönyv: - Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Medicina, Budapest Milliken, Campbell: Mindennapos betegápolás. Medicina, Budapest, Ajánlott irodalom: - Potter, Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina, Budapest A modul oktatásához szükséges speciális eszközök: Az oktatás alap eszközjegyzéke (3. számú melléklet) 84

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat

SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 550 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA,,B változat 10. évfolyam Egészségügy, szociális szolgáltatások szakmai alapozó ismeretek

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165 164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Egyéb szolgáltatások

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 55 723 02 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam M úvészet, közm úvel ódés, kommunikáció szakmacsoportos

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET A és B variáció

TERMÉSZETISMERET A és B variáció TERMÉSZETISMERET A és B variáció A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál.

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2005. május 17. - Lekérdezés ideje: 2005. szeptember 26.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2005. május 17. - Lekérdezés ideje: 2005. szeptember 26. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2005. május 17. - Lekérdezés ideje: 2005. szeptember 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.XII.7.) hatályos állapota

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ

O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ Magyar Kereskedelmi és Iparkamara O R T O P É D I A I M Û SZ E R É SZ MESTERVIZSGASZINT ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1998. - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMAI TÁRGYAK a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV SZAKMAI TÁRGYAK a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV SZAKMAI TÁRGYAK a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Haladó sebészeti technikával operált beteg otthoni gondozása

Haladó sebészeti technikával operált beteg otthoni gondozása Haladó sebészeti technikával operált beteg otthoni gondozása képzés Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1.1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján.

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. HELYI TANTERV ÁPOLÓ 55 723 01 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

A 7. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 7. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 7. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Traumatológiai ellátásban részesült beteg számára tehermentesítő ortézist rendel kezelő orvosa, amit receptre felírt. Az üzletbe betérő beteg felvilágosítást kér Öntől. Tájékoztassa a beteget!

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS KÖZÉPISKOLAI PROGRAMJÁRÓL 1. Bevezetés A Belügyminisztérium Oktatási Fıigazgatósága közremőködésével és támogatásával 2005-tıl választható

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

KOZMETIKUS. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

KOZMETIKUS. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete KOZMETIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 51 7812 01 2. Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben