Szociális segítő Szociális asszisztens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális segítő Szociális asszisztens"

Átírás

1 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma : A szakképesítés megnevezése: Szociális segítő Elágazás : szociális asszisztens Azonosító szám : Kiskunhalas, szeptember 1. 1 /

2 2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Szociális segít ő /Szociális asszisztens szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat Alkalmazza a szükséges elsősegélynyújtási módszereket, eszközöket Alkalmazza a szükségletek és erő források feltárásának módszereit értelmezi az emberi szükségleteket és a szükséglet kielégítés hiányait Alkalmazza az önismeret-fejlesztés az önvédelem és a szakmai hitelesség megő rzésének technikáit Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait Eligazodik a társadalom érték- érdek- és normarendszerében Eljár a szolgáltatást igénybevevők személyes iratainak pótlása érdekében Ellátja a programhoz kapcsolódó szervezési feladatokat Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböz ő módszereit Értelmezi a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és segítséget nyújt azok megszerzésében Értelmezi a szolgáltatást igénybe vev ő problémáit a társadalmi pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat alapvet ő összefüggéseket Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását Értelmezi az életmódot kialakító tényezőket, törekvéseket Érzékeli és értelmezi a csoportdinamikai jelenségeket Érzékeli és értelmezi a társadalmi integrációt segít ő és veszélyeztet ő tényezőket, folyamatokat Felhasználói szinten kezeli az intézményi informatikai eszközöket és programokat Felhívja a szociális munkás figyelmét a kompetenciáját meghaladó problémákra Felismeri az egészségi állapot gyors megváltozását, megméri és rögzíti az életműködés fő bb adatait Felismeri az egyéni csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek hiányát Felkutatja, ha kell, pályázatokkal biztosítja, a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket 2 /

3 3 Felméri a szabadid ő szervezésére vonatkozó igényeket, lehető ségeket, saját tevékenységkészletét Fogadja az intézménybe érkezőket, előtéri ügyeletet lát el Gondoskodik a munkához szükséges adatlapok űrlapok nyomtatványok folyamatos pótlásáról Gyűjti és rendszerezi az intézményi mű ködéshez és a szociális ellátáshoz szükséges adatokat és információkat Gyűjti, kezeli és az igénylőkhöz eljuttatja az intézménybe érkez ő adományokat gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevők értéktárgyainak megőrzéséről Hajléktalanszállón éjszakai ügyeletet lát el Iktatja a ki- és bemen ő leveleket továbbítja az intézményi küldeményeket Kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival Kezeli a szolgáltatást igénybevevők számára érkezett postai küldeményeket Közreműködik a pályázatok és projekttervek kialakításában Különböz ő felkészítőkön és képzéseken új szabadidős és rekreációs technikákat tanul Megalkotja a programismertetőt és gondoskodik annak terjesztéséről Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez Megtervezi a szabadidős programot Munkája során kezeli előítéleteit a szerep-összeférhetetlenségeket Non-direktív segít ő beszélgetést folytat Részt vesz a fogadótér kliensközpontú kialakításában Részt vesz az intézmény adatszolgáltatási tevékenységében Részt vesz az intézményi adminisztrációs rendszer kialakításában Részt vesz az intézményi és egyéni munkaterv kialakításában Részt vesz az intézményi működést ismertet ő tájékoztató anyagok összeállításában és terjesztésében Részt vesz közösségi akciók szervezésében és lebonyolításában Részt vesz szociális csoportmunkában Rugalmasan alkalmazkodik a szabadidős és rekreációs programban résztvevők igényeihez Segíti a lakóotthonokban és lakásotthonokban élők napi életvitelét Segíti a szociális munkás tevékenységét Segítséget nyújt a fedél nélkül élők elemi fizikai ellátásában Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevő knek a szükséges nyomtatványok beszerzésében és kitöltésében Semleges helyen biztosítja a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek találkozását Speciális helyzetekben részfeladatokkal megbízva részt vesz az egyénekkel folyó szociális 3 /

4 4 munkában a családlátogatásokon a lakótelepi szociális munkában Szervezi és ellátja a szociális konyhán nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe vevő kkel kapcsolatos feladatokat Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást kérőt a megfelel ő intézménybe Szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hív Tájékoztatást nyújt a szociális és jóléti ellátások formáiról funkcióiról intézményrendszeréről Támogatja a működési területén szerveződ ő önsegít ő csoportokat civil és karitatív szervezetek humanitárius munkáját Támogatja az intézményekben élő k kapcsolattartását családjaikkal és eredeti környezetükben élőkkel Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevő k értékeit autonómiáját identitását érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat Üzeneteket vesz fel és továbbít Vezeti a forgalmi naplót a szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartásait Vezeti az intézményi mű ködéshez és saját munkájához kapcsolódó adminisztrációt a különböz ő nyilvántartásokat Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A kompetencia határok A kompetencia határok alkalmazása A szakmai együttműködés szabályai A szakmai etikai szabályok A szociális munka problémamegoldó modellje A szociális munka sajátosságai Az intézmények etika szabályai Az intézmények etikai kódexei Az intézmények etikai szabályai Jogi- és adatvédelemi ismeretek Pályázati lehetőségek Szakmai etikai szabályok B típusú ismeret: A civil szervezetek szociális feladatai A család fogalma és funkciói 4 /

5 5 A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás jellemzői A család működése és működési zavarai A család szerkezete A családi életciklus életút szakaszai A családsegítés és a családgondozás módszerei A családtámogatási rendszer szabályai A csoportdinamikai jelenségek jellemzői A csoportmunkához szükséges alapismertek A csoportok kialakulása szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői A csoportos szabadidős programok szociálpszichológiai összefüggései A csoportos szociális munka adminisztrációja A jelzőrendszer jellemzői A jóléti ellátások jogi keretei A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben A kommunikáció csatornái és jellemzői A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei A közigazgatási eljárás jogi szabályai A közösségi szociális munka adminisztrációja A közösségi szociális munka gyakorlata A krízis és a krízisintervenció jellemzői A lelki fejlődés korszakai A lelki fejlődés meghatározói A mai magyar társadalom szerkezete A nem önkormányzati szociális ellátások szabályai A problémamegoldás szakaszai és módszerei A problémának definiált társadalmi jelenségek A rekreáció célja feladatai és eszközei A rekreáció fogalma A rekreáció formái A rekreáció pszichikai hatása A segítés pszichológiai összefüggései A segít ő beszélgetés jellemzői A struktúrát létrehozó rejtett és láthatóvá tev ő viszonyainak ismerete A szabadid ő fogalma 5 /

6 6 A szabadid ő eltöltésnek csoportos formái A szegénység jellemzői okai A személyi és tárgyi feltételek felmérésének módszerei A szerep fogalma és jellemzői A szervezet fogalma a bürokratikus szervezet A szervezetek működésének jellemzői A szervezett szabadidőre vonatkozó szükségletek felmérésének módszerei A szociális csoportmunka folyamata A szociális hiányok és erőforrások felmérésének módszerei és technikái A szociális identitás kialakulásának összefüggései A szociális intézmény működése A szociális intézmények adminisztrációs rendszere A szociális intézmények, mint szervezetek A szociális intézményrendszer A szociális munka elmélete és ideológiája A szociális munka tevékenységrendszere A szocializáció folyamata és színterei A szociálpolitika alapelvei technikái és eszközei A szociálpolitika célja értékei és dilemmái A társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai A társadalmi integráció dezintegráció szegregáció fogalma A társadalmi integrációt veszélyeztet ő jelenségek A társadalmi mobilitás jellemzői A társadalmi újratermelés összefüggései A társadalom ártó- véd ő hatásának jellemzői A veszélyeztetett csoportok és térségek jellemzői Az állam és az önkormányzatok felépítése feladatai Az állami beavatkozás eszközei formái Az egészséges életmód fogalma és feltételei Az egészséges táplálkozás f ő elvei és jellemzői Az egészségi és fizikai állapotfelmérés elemi technikáinak ismerete Az egészségre ártalmas és veszélyes életmód jellemzői Az egyén társadalmi meghatározottsága Az egyéni esetkezeléshez kapcsolódó dokumentációs feladatok 6 /

7 7 Az egyéni rekreációs szükségletek és lehetőségek feltételei Az életmód az értékek és normák átörökítésének összefüggései Az életmódváltás nehézségei és alapelvei Az életútinterjú készítésének fázisai Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői Az elsősegélynyújtás gyakorlata Az emberi szükségletek rendszere Az esetkezelés fogalma és elméleti irányzata Az etikai dilemmák Civilizációs ártalmak Család és életmód Családjogi alapismeretek Csoportos szabadidős programok marketingje Deviáns jelenségek a társadalomban Döntési szintek megoszlása Együttműködés szociálpszichológiai jellemzői Esetfeldolgozás módszerei Ideológiák és érdekek összefüggései Jogi alapismeretek Lelki jelenségek és folyamatok Mai magyar társadalom Munkajogi szabályok alkalmazása Munkamegosztás hatáskör kialakításának szempontjai Non-direktív beszélgetés Önismeret forrásai Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások keretei formái Önvédelmi technikák Szabadidő-szervezés módszerei Személyiség-pszichológiai ismeretek Szociális ellátások Szociális munka csoportokkal Szociálpolitikai alapismeretek Szociológiai alapfogalmak 7 /

8 8 Ügyiratkezelés Válságok az életciklus során Vonzalmak és taszítások jellemzői C típusú ismeret: A csoportvezetés elmélete A helyi erőforrások és hiányok felmérésének módszerei A helyi társadalom szerkezete A közösségi szociális munka formái és folyamata A közösségi szociális munka gyakorlata A közösségszervezés elmélete A munka pszichológiája A pszichológiai adatszerzés módszerei A szociális csoportmunka modelljeinek jellemzői A szociális csoportmunka típusai A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete A szociológiai adatfelvétel módszerei A társadalmi helyzet és az egészség A társadalmi struktúrát leíró elméletek A társadalom összetételét jellemz ő mutatók A viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok terápiája Az egészség holisztikus értelmezése Egészségmegőrzés Népegészségügyi alapismeretek Pályázatkészítési Pedagógiai pszichológia Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei formái A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelõ készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintûek: 8 /

9 9 Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata Elemi számolási készség Hírközlési eszközök használata Kézírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 -s szintûek: Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése Információforrások kezelése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése 1 -s szintûek: Elemi szint ű számítógép használat Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Érzelmi stabilitás Fejlődőképesség Felelősségtudat Igyekezet Kiegyensúlyozottság Megbízhatóság Önállóság 9 /

10 10 Önfejlesztés Pontosság Rugalmasság Stressztűr ő képesség Szervezőkészség Szorgalom Türelem Társas kompetenciák: Adekvát kommunikáció Empatikus készség Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Konfliktuskezel ő készség Konszenzus készség Közérthetőség Motiválhatóság Motiváló készség Non-direktív beszélgetés Prezentációs készség Segítőkészség Tolerancia Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása 10 /

11 11 Áttekint ő képesség Elővigyázatosság Eredményorientáltság Értékelési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Következtetési képesség Kreativitás Módszeres munkavégzés Nyitott hozzáállás Ötletgazdagság Probléma feltárás Problémaelemzés Rendszerben való gondolkodás Rendszerez ő képesség Tervezési készség 11 /

12 e A szociális asszisztens elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek Sorszám: Azonosító: Tananyagegység /1,0/ Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek /2,0/ Társadalomismeret /3,0/ Pszichológiai ismeretek /1,0/ A szociális problémák komplexitása /2,0/ A feladatok megosztásának szabályai /3,0/ A problémamegoldás rendszere /1,0/ Szociális munka /2,0/ A szociális szakember személyiségének védelme /1,0/ Egészség és társadalom /1,0/ A szabadidő, mint érték /2,0/ Biztonság /1,0/ A szakmai ügyintézés gyakorlati ismeretei Vizsgarészek %A szociális segítés alapfeladatai a. Esetleírás elemzése az egyén társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai meghatározottságáról írásbeli b. Előzetesen elkészített életinterjú megvédése szóbeli

13 e c. A szociális, gyermekvédelmi és a családok támogatásának jogi keretei szóbeli %Részfeladatok a szociális problémamegoldásban a. Esetelemzés segítségével bemutatni a szociális munkás és asszisztense közötti kompetencia határokat % önálló szociális segítő feladatok Egy előzetesen megvalósított egybefüggő, két hetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális tevékenységről készült előzetesen leadottzáró dolgozat megvédése %Elsősegély nyújtási feladatok a. Elsősegély nyújtási feladatok elvégzése megadott feltételek alapján % Szabadidő szervezési és rekreációs feladatok Egy előzetesen megvalósított egybefüggő, két hetes szabadidős, vagy rekreációs programot bemutató előzetesen leadott záró dolgozat megvédése % A szociális munka adminisztrációja Az egyéni esetkezelés adminisztrációjának bemutatása gyakorlati tapasztalatok alapján

14 e Szociális segítő szociális asszisztens képzés óraszámai Tananyagegység Óraszám Elmélet Elméletigényes Gyakorlat Összesen gyakorlat 1. Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek Társadalomismeret Pszichológiai ismeretek A szociális problémák komplexitása A feladatok megosztásának szabályai A problémamegoldás rendszere Szociális munka A szociális szakember személyiségének védelme Egészség és társadalom A szabadidő, mint érték Biztonság A szakmai ügyintézés gyakorlati ismeretei Összesen

15 e Szabad sáv: Felhasználható elmélet: 324 óra :Osztályfőnöki 69 (2 év) idegen nyelv 69 X 2= 136 ( 2 év ) informatika 69 óra testnevelés, rekreáció 49 óra gyakorlat 220 óra :informatika : 69 X 2 = 136 ( 2 év) kreatívitás (kézműv, színjátszás) 84 óra Óraszámok: 13. évfolyam 37 hét szorozva heti 37 órával 1267 ebből 90 óra összefüggő év végi gyakorlat 36 osztályfőnöki óra 14. évfolyam 32 hét szorozva heti 37 órával 1120 ebből 32 osztályfőnöki óra Összesen : Képzés személyi és tárgyi feltételei tárgyi feltételek: osztályterem csoportszoba informatikai terem elsősegélynyújtáshoz, demonstrációs terem kézművességhez terem tornaterem taniroda könyvtár területi gyakorlatok szervezéséhez együttműködési megállapodás kötése szociális intézményekkel személyi feltételek, oktatók: Jogi szociálpolitikai és etikai ismeretek Szociálpolitikus Társadalomismeret

16 e Szociológus Pszichológiai alapok, életút pszichológia, személyiség pszichológia, szociálpszichológia jelenségek, szocializáció Pszichológus Szociális problémák komplexitása A szociális ellátás területén legalább három éve tevékenykedő szociális végzettségű szakember Jogi szabályok Jogi végzettségű szakember, illetve szociálpolitikus A szociális problémák megoldási sajátosságai Az egyéni esetkezelés részfeladatai A családsegítés részfeladatai Krízis, krízisintervenció Esetkezelés és családsegítés részfeladatainak gyakorlata A szociális ellátás területén legalább három éve tevékenykedő szociális végzettségű szakember Csoportokkal végzett munka részfeladatai Részfeladatok gyakorlata a szociális csoportmunkában Csoportvezetői képzésben részt vett szociális végzettségű szakember Részfeladatok a közösségi szociális munkában Részfeladatok gyakorlata a közösségi szociális munkában Közösségi munkában gyakorlott szociális végzettségű szakember Szociális munka A szociális ellátás területén legalább három éve tevékenykedő szociális végzettségű szakember Lelki egészségvédelem A személyiségben rejlő összefüggések Mentálhigiénés szakember Egészség és társadalom Egészségtan tanár Az életmódváltás Az egészséges táplálkozás Egészségtan tanár Szabadidő és rekreációs programok szervezése és gyakorlata Tárgyi feltételek biztosítása A fenti tevékenységek szervezésében három éves gyakorlattal rendelkező szociális végzettségű szakember, vagy rekreációs szakember Biztonság Tűz, munka és balesetvédelmi végzettségű szakember

17 e Számítógép használói ismeretek és gyakorlat Informatikus Intézményi adminisztráció A szociális ügyintézés adminisztrációs feladatai A szociális ügyintézés adminisztrációjában három éves gyakorlattal rendelkező szociális végzettségű szakember, Területi gyakorlatok A tevékenységek szervezésében három éves gyakorlattal rendelkező szociális végzettségű szakember, aki tereptanár végzettséggel is rendelkezik

18 e A KÉPZÉS TANTÁRGYAI TANANYAGELEMENKÉNT Tantárgy Elméleti órák száma Elméletigényes gyakorlati órák száma Gyakorlati órák száma Összes óraszám Szociális munka Szociális problémák tudatosítása A szociális problémák feltárásának komplex módszerei A szociális problémák feltárásának gyakorlata 9 9 Etikai szabályok A szociális problémák megoldásának sajátosságai Egyéni esetkezelés részfeladatai Családsegítés részfeladatai Veszteségek, szenvedélyek Esetkezelés és családsegítés részfeladatainak gyakorlata Esetkezelés gyakorlat Családsegítés gyakorlata Csoportos szociális munka részfeladatai Csoportos szociális munka részfeladatainak gyakorlata Csoportos szociális munka gyakorlata Részfeladatok a közösségi szociális munkában Közösségi szociális munka gyakorlata Szakmai etikai dilemmák Tárgyi feltételek biztosítása Intézményi adminisztráció Szociális ügyintézés adminisztrációja Év végi összefüggő gyakorlat Pszichológia Összesen: A pszichológia alapjai Szociálpszichológiai folyamatok Életút pszichológia Személyiségpszichológia 27 27

19 e Elméletigényes Tantárgy Gyakorlati Összes Elméleti órák száma gyakorlati órák száma óraszám órák száma Szocializáció Krízis, krízisintervenció Összesen: Jogi szociálpolitikai és etikai ismeretek Jogi szabályok Közigazgatási ismeretek A jóléti ellátások nem önkormányzati formái Önkormányzati jóléti ellátások Szociálpolitikai alapismeretek Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák Társadalmi helyzet és egészség Szociálpolitikai dilemmák Szociálpolitika intézményrendszere Szociálpolitikai monitorozás Összesen: Mentálhigiénia Lelki egészségvédelem A személyiségben rejlő összefüggések Összesen: Egészségtan Egészségmegőrzés Életmódváltás Egészséges táplálkozás Rekreációs alapismeretek Elsősegélynyújtási ismeretek Elsősegélynyújtás gyakorlata Összesen Szabadidő, rekreáció A szabadidő fontossága 24 24

20 e Tantárgy Elméleti órák száma Elméletigényes gyakorlati órák száma Gyakorlati órák száma Összes óraszám Kézművesség Szabadidős programok Kreatívitás, fittnessz Szabadidős programok technikája Szabadidős programok szervezésének gyakorlata Összesen Biztonság Tűz és balesetvédelmi ismeretek Balesetvédelem Tűz munka és balesetvédelmi gyakorlat 9 9 Összesen Társadalomismeret Szociológiai alapismeretek Szociológiai alapismeretek gyakorlat 9 9 A társadalmi struktúra Család és életmód Gyakorlat a család és életmód köréből A mai magyar társadalom Szervezetszociológia Társadalomtörténeti összefüggések A probléma definiálásának összefüggései Társadalom integrációjával kapcsolatos összefüggések Szocializációs összefüggések Összesen Készségfejlesztés Kommunikáció Szakmai készségfejlesztés 60 60

21 e Elméletigényes Tantárgy Gyakorlati Összes Elméleti órák száma gyakorlati órák száma óraszám órák száma Esetmegbeszélés Esetmegbeszélés Szupervízió Összesen Informatika Számítógép használói ismeretek Számítógép használói gyakorlat Összesen Osztályfőnöki óra Összes óraszám:

22 SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOCIÁLIS ASSZISZTENS SZAKKÉPZÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ, NAPPALI KÉPZÉS ÓRASZÁMAI Tananyagegység Óraszám I. félév 024/ 1.0/ Jogi, szociálpolitikai és etikai 18 hét II. félév 18 hét ismeretek tananyagegység Jogi alapismeretek Közigazgatási ismeretek A jóléti ellátások nem 18 önkormányzati formái 18 Önkormányzati jóléti 27 ellátások 27 Szociálpolitikai 27 alapismeretek 27 Szociálpolitikai beavatkozást 27 igénylő problémák 27 A szociálpolitika 18 intézményrendszere 18 Szociálpolitikai monitorozás / 2.0 / Társadalomismeret III. félév 18 hét tananyagegység Szociológiai alapismeretek Szociológiai alapismeretek 9 gyakorlat 9 Társadalmi struktúra Család és életmód Gyakorlat a család és 18 életmód köréből 18 A mai magyar társadalom Szervezetszociológia Szocializációs összefüggések / 3.0/ Pszichológiai ismertetek tananyagegység A segítő kapcsolat kommunikációja 60 Készségfejlesztés a segítő IV. félév 14 hét

23 kapcsolathoz Pszichológiai alapok Az életút pszichológiája A személyiség 9 18 pszichológiája 27 Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok 27 Szocializáció / 1.0/ A szociális problémák komplexitása tananyagegység Társadalomtörténeti 36 összefüggések 36 A probléma definiálásának 36 összefüggései 36 A társadalom integrációjával kapcsolatos összefüggések 36 A személyiségben rejlő összefüggések 27 Veszteségek, hozzászokások, szenvedélyek 27 Szocializációs összefüggések A szociális problémák 36 tudatosítása 36 Szociálpolitikai dilemmák A problémák komplex 36 feltárásának módszerei 36 A problémák komplex 9 feltárásának gyakorlata / 2.0/ A feladatok megosztásának szabályai tananyagegység Jogi szabályok Etikai szabályok / 3.0/ A szociális problémamegoldás rendszere A szociális problémák 27 megoldási sajátosságai 27 Az egyéni esetkezelés

24 részfeladatai A családsegítés részfeladatai Krízis, krízisintervenció Esetkezelés és családsegítés 72 részfeladatainak gyakorlata 72 A csoportokkal végzett munka részfeladatai 27 A részfeladatok gyakorlat a 36 csoportos szociális munkában 36 Részfeladatok a közösségi szociális munkában 27 Részfeladatok gyakorlata a közösségi szociális munkában / 1.0 / Szociális munka tananyagegység Szakmai etikai dilemmák Az esetkezelés gyakorlata A családsegítés gyakorlata A csoportokkal végzett szociális munka gyakorlata 54 Közösségi szociális munka gyakorlata / 2.0/ Szociális szakember személyiségének védelme Lelki egészségvédelem Esetmegbeszélés Esetmegbeszélés Szupervízió / 1,0 / Egészség és társadalom Egészségmegőrzés Társadalmi helyzet és egészség

25 Elsősegélynyújtási ismeretek Elsősegélynyújtás gyakorlata / 1,0 / A szabadidő, mint érték tananyagegység Életmódváltás Egészséges táplálkozás A szabadidő fontossága Rekreációs alapismeretek Szabadidős és rekreációs programok szervezése 28 Tárgyi feltételek biztosítása /2,0 / Biztonság tananyagegység Tűz és munkavédelem Balesetvédelem Tűz munka és balesetvédelmi gyakorlat

26 024 / 1,0 / A szakmai ügyintézés gyakorlati ismerete Tananyagegység Intézményi adminisztráció A szociális ügyintézés adminisztrációja 45 Számítógép használói ismeretek 60 Számítógép használati gyakorlat Osztályfőnöki óra Összes óraszám

27 Az érettségire épülő (50 es) szakmák képzési ideje, beszámítással I. Az óraszámok megoszlása 23 1/13. évfolyamon 36 hét x 35 óra = 1260 óra, Ebből szabad sáv (20%): osztályfőnöki óra: a központi programban lekötött: 252 óra 36 óra 972 óra Elméleti óraszám (60 %): 756 óra Gyakorlati óraszám (40 %): 504 óra 2/14. évfolyamon 32 hét x 35 óra = 1120 óra, Ebből szabad sáv (20%): osztályfőnöki óra: a központi programban lekötött: 224 óra 32 óra 864 óra Elméleti óraszám (60 %): 672 óra Gyakorlati óraszám (40 %): 448 óra II. Óraterv Tantárgyak Heti óraszám /14. közismereti tantárgyak 22,5 22, osztályfőnöki óra (a központi programból) 1 1 szak mai tant árgy ak elméleti tantárgyak gyakorlati tantárgyak összesen: 31,5 31,

28 Ellenőrzés: Szakmai elmélet összesen: 36 x 5+36 x 5+36 x 6+32 x 6+32 x 21= =1440 óra Szakmai gyakorlat összesen: 36 x 4+36 x 4+36 x 3+ 32x3+32 x 14= =940 óra Összesen: 2380 óra A szociális asszisztens képzésbe jelenleg nem lehet egy tanítási évet figyelembe venni a 9 12 évfolyamból. A szociális segítő szociális asszisztens képzés tanegységei és tananyagelemei Tananyagelemek jellege: szakmai alapképzés ( sza ) Szakmai képzés ( szk ) 1. Tananyagegység: Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek Azonosító 024/1.0/ Összes óraszám: 206 óra Célja : Hogy a képzésben részt vevők elsajátítsák a szociális segítéshez szükséges jogi, közigazgatási és szociálpolitikai ismereteket, valamint a segítő tevékenység szakmai etikáját. Tananyagelemei Azonosító Tananyagelem Óraszám Elmélet Elmélet Gyakorlat Összesen igényes gyakorlat /1.1/ Jogi szabályok SZA /1.2/ Közigazgatási ismeretek SZA /1.3/ A jóléti ellátások nem önkormányzati formái SZA /1.4/ Önkormányzati jóléti ellátások SZA /1.5/ Szociálpolitikai alapismeretek

29 SZA /1.6/ Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák SZA /1.7/ A szociálpolitika intézményrendszere SZA /1.8/ Szociálpolitikai monitorozás SZA /1.9/ Szakmai etika SZA Összesen

30 1. Tananyagegység: Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 024/1.1/x Jogi alapismeretek Átfogó ismeretek nyújtása az állam és a jog fogalomrendszerérő l, az államszervezet felépítésérő l, alkotmányos alapjairól. Alapismeretek nyújtása a jogrendszerrő l, a jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeirő l Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség- és adatvédelem szabályai Az Alkotmánybíróság, az állampolgári jogok országgyű lési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyű lési biztosa Jog- és adatvédelem, az adatvédelem és a közérdek ű adatok nyilvánosságának egymáshoz való viszonya A személyes és különleges adatok fogalma és jogi védelme, az adatvédelmi biztos Szociális jogok és szociális minimumok, a gyermeki jogok, a szülő i jogok és kötelességek Az ellátottak, gyermekek és betegek jogai, jogi képviselői 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását 024/1.2/x Közigazgatási ismeretek Az állam és az önkormányzatok felépítése, hatáskörei A közigazgatási eljárás jogi szabályai, alapfogalmai, alapeljárás, jogorvoslat, végrehajtás A közigazgatási eljárás adminisztrációja 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A közigazgatás felépítése, eljárások szabályozása, adminisztárciója 024/1.3/x A jóléti ellátások nem önkormányzati formái 024/1.4/x Önkormányzati jóléti ellátások A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái; a társadalombiztosítás rendszere, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások, a családtámogatások, a foglalkoztatással összefügg ő szociális ellátások A munkaerő -piaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegít ő támogatások; a munkanélküliek ellátásai A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlő ségének kérdései A hajléktalan személyek ellátásai Önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: a szociális és gyermekvédelmi törvényben pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodásként biztosított ellátások A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlő ségének kérdései Munkanélküliek és a hajléktalan személyek ellátásai 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Nem önkormányzati ellátások intézményei és szolgáltatásaik Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások alkalmazása Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások keretei formái 024/1.5/x Szociálpolitikai alapismeretek A szociálpolitika mint önálló diszciplína fogalmai és összefüggései, céljai; a szociális biztonság, a társadalmi integráció; szociálpolitikai 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, A szociálpolitika alapelvei technikái és eszközei

31 024/1.6/x Szociálpolitikai beavatkozást igényl ő problémák alapozás Az értékek szerepe a szociálpolitikában: szabadság, egyenlő ség, szolidaritás, tolerancia, igazságosság; az értékek érvényesítésének dilemmái Az ideológiák (liberalizmus, konzervativizmus és a szociáldemokratizmus) jóléti politikája és az érdekek szerepe a szociálpolitikában; többszektorúság és finanszírozás a szociális ellátások területén A piac szerepe a szükségletek kielégítésében, a piaci működés során jelentkező szociális problémák; az állami újraelosztás és az állami beavatkozás eszközei: piac-befolyásoló intézkedések, pozitív diszkrimináció, stratégiai szabályozás Többszektorúság és finanszírozás a szociális ellátások területén Alapelvek: biztonságra törekvés, prevenció, finanszírozhatóság, kiszámíthatóság, a ráfordítások és biztonság egyensúlya, megfelel ő idő ben, a szükséges ideig, szubszidiaritás, a kevésbé választhatóság, értékmegő rzés, rászorultság, érdemesség elve Az ellátás technikái, dilemmái: prevenció-korrekció, integrációszegregáció, pénzbeli-természetbeni, normativitás-diszkrecionalitás, univerzalitás-szelektivitás, hatékonyság- hatásosság, autonómiakontroll A szegénység, munkanélküliség, a munkaképes korúak inaktivitását csökkent ő intézkedések, a lakhatási költségek növekedése, a hajléktalanság, elöregedés, devianciák, a fogyatékosok hátrányai A gyermekek hátrányai, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés, a migráció, a menekültek 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A szociálpolitika célja értékei és dilemmái Szociálpolitikai alapismeretek Szociálpolitikai beavatkozást igényl ő problémák elemzése források és helyi szociális térkép, stb. alapján 024/1.7/x Szociálpolitika intézményrendszere A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekvédelmi és munkaügyi intézményrendszer feladatai és mű ködésük A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének lehetőségei és akadályai 5/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tájékoztatást nyújt a szociális és jóléti ellátások formáiról funkcióiról intézményrendszeréről /1.8/x Szociálpolitikai monitorozás A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekvédelmi és munkaügyi intézményrendszer feladatai és mű ködésük A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének lehető ségei és akadályai A szükségletek és erő források feltárásának technikái, módszerei és az egyes intézményekben alkalmazott gyakorlat megfigyelése 5/Tesztfeladat megoldása, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Rajz készítése a szociális ellátásokról, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 25/Információk önálló rendszerezése, 35/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Intézménylátogatások, intézménybemutatások a nyújtott szolgáltatásokról, támogatásokról. 024/1.9/x Szakmai etika A társadalmi és a szakmai etika, a szociális munka etikai szabályai és az etikai kódex elő írásai, a szociális munka értékei A szakmai 10/Esetleírás készítése, 20/Tapasztalatok értelmezése, Együttmű ködik más szakemberekkel betartja szakmai

32 kompetenciahatárok és az együttmű ködés etikája A szociális szakember szerepei, felelő ssége Az emberi értékek és autonómia tisztelete Dilemmák a szociális munkában 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás, illetékessége határait Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevő k értékeit autonómiáját identitását érdekeiket szem elő tt tartva oldja meg az etikai dilemmákat

33 2. Tananyagegység: Társadalomismeret Azonosító 024/2.0/ Összes óraszám: 112 óra Célja: olyan társadalmi ismeretek elsajátítása, amelyek a különböző társadalmi csoportok és élethelyzetek megértéséhez és problémák kezelő intézményekhez nyújtanak ismereteket, Tananyagelemei Azonosító Tananyagelem Óraszám Elmélet Elmélet Gyakorlat összesen igényes gyakorlat /2.1/ Szociológiai alapismeretek SZA /2.2/ Szociológiai alapismeretek gyakorlat SZA /2.3/ Társadalmi struktúra SZA /2.4/ Család és életmód

34 SZA 5.024/2.5/ Gyakorlat a család és életmód köréből SZA 6.024/2.6/ Mai magyar társadalom SZA /2.7/ Szervezetszociológia SZA 8.024/2.8/ Az intézmény megismerése SZA Összesen:

35 Tananyagegység: Társadalomismeret /2.1/x Szociológiai alapismeretek Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei /2.2/x Szociológiai alapismereti gyakorlat A szociológia alapfogalmai és alapvet ő összefüggései, a társadalom megismerésének sajátosságai Az emberi szükségletek rendszere, a szükségletek felmérésének módszerei (genogram, ecomap, környezettanulmány, stb.) A szociológiai adatfelvétel módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, kísérlet és a kérdezéses technikák A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és ábrázolási technikái A helyi társadalom szerkezete és jellemző i A helyi erőforrások és hiányok felmérésének dimenziói és módszerei A tapasztalatok értelmezése a szociológia alapfogalmainak és alapvet ő összefüggéseinek rendszerében Az emberi szükségletek felmérési módszereinek alkalmazása (genogram, ecomap, környezettanulmány, stb.) A szociológiai adatfelvétel módszereinek alkalmazása (megfigyelés, dokumentumelemzés, kísérlet és a kérdezéses technikák) A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és ábrázolása Adatgyű jtés és értelmezés a helyi társadalom szerkezetének és jellemző inek tárgykörében A helyi erőforrások és hiányok felmérési technikáinak gyakorlása 5/Tesztfeladat megoldása, 10/Információk és adatok önálló rendszerezése, 10/Tapasztalatok értelmezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Írásos elemzések készítése, 10/Ábrák készítése demográfiai és társadalmi folyamatokról, 10/Ábrák elemzése demográfiai és társadalmi folyamatokról, 45/Információk és adatok önálló rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Szociológiai alapfogalmak A szociológiai adatfelvétel módszerei A társadalmi mobilitás jellemzői A társadalmi újratermelés összefüggései A társadalom ártó- véd ő hatásának jellemzői Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése 024/2.3/x Társadalmi struktúra Alapfogalmak (társadalmi struktúra, rétegző dés, státusz, státuszcsoport) A struktúrát generáló és manifeszt viszonyok Társadalmi újratermelés, újratermelő dés Az egyén társadalmi meghatározottsága A társadalmi integráció, dezintegráció fogalma, folyamata Az anómia jelensége, megjelenése a társadalomban 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tapasztalatok értelmezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A társadalmi egyenlő tlenségek és újratermelődésük okai A társadalmi mobilitás jellemzői A veszélyeztetett csoportok és térségek jellemzői 024/2.4/x Család és életmód A család fogalmának és funkcióinak változása, helye, szerepe, jelentősége, működése és mű ködési zavarai, szerkezete Családi és társadalmi szerepek, a család szocializációs szerepe, a családi gazdálkodás A családi életciklus, életút A gyerek, az idő s, a beteg és a fogyatékos ember helye a családban, magányosság a családon belül. A társadalom ártó-véd ő hatása; a család, mint támogató rendszer és a családot támogató rendszerek Az emberi szükségletek 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tapasztalatok értelmezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Értelmezi az életmódot kialakító tényezőket, törekvéseket A család fogalma és funkciói A család mint támogató rendszer és mint problémaforrás jellemzői A család működése és mű ködési

36 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 024/2.5/x Gyakorlat a család és életmód körében 024/2.6/x Mai magyar társadalom 024/1.2/x Problémadefiniálási összefüggések rendszere Kultúra, szubkultúra, hagyományok, életmód, szokás, életvitel fogalma, meghatározó tényezői, összetevő i Értékek, normák, szankciók; normáktól való eltérés, különböző ség, másság; a deviancia fogalma, elméletei, kialakulásuk okai, társadalmi megítélése és annak változása; a deviancia formái, méretei és szociológiai jellemzői a mai Magyarországon A család fogalmának és funkcióinak változása, helye, szerepe, 15/Írásos elemzések készítése megadott szempontok szerint, jelentősége, működése és mű ködési zavarai, szerkezete; Családi és 15/Az életútinterjú szó szerinti leírása, társadalmi szerepek, a család szocializációs szerepe, a családi 50/Életútinterjú elkészítése, gazdálkodás A családi életciklus, életút; az életútinterjú mint a 5/Az interjúalany kiválasztása megadott szempontok szerint, család szerkezetének, történetének, értékeinek és normáinak 10/Interjúterv készítése, vizsgálati módszere A gyerek, az idő s, a beteg és a fogyatékos ember 5/Pódiuminterjú készítése, helye a családban, magányosság a családon belül A társadalom ártóvéd ő hatása; a család mint támogató rendszer és a családot támogató rendszerek Az emberi szükségletek rendszere Kultúra, szubkultúra, hagyományok, életmód, szokás, életvitel fogalma, meghatározó tényezői, összetevő i Értékek, normák, szankciók; normáktól való eltérés, különböző ség, másság; a deviancia fogalma, elméletei, kialakulásuk okai, társadalmi megítélése és annak változása; a deviancia formái, méretei és szociológiai jellemző i a mai Magyarországon A mai magyar társadalom szerkezete, térbeli jellemző i Az 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, egyenlő tlenség fogalma, dimenziói a mai magyar társadalomban A 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, szegénység értelmezése és jellemző i; a társadalmi integrációt 10/Tapasztalatok értelmezése, veszélyeztet ő jelenségek: munkanélküliség, hajléktalanság, a 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, cigányság hátrányainak halmozódása, kirekesztés, elő ítéletek; 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, veszélyeztetett társadalmi csoportok és térségek, diszkrimináció A 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, társadalom, a család és az iskola szerepe az egyenlő tlenségek, a szegénység mérséklésében és újratermelésében A társadalmi mobilitás, jellemzői A kultúra fogalma, a kulturális különbségek életmódot meghatározó összefüggései, szubkultúra Az egyes társadalmi csoportok és életmódjuk történeti változása az utóbbi száz évben, az értékek egységesülése, küzdelme, szegregációja A normák, az értékek, a kapcsolati lehető ségek történeti változása az utóbbi száz évben Az Európai Unió társadalmi értékei Társadalmi problémák keletkezése, okai. A társadalmi problémák nyilvánosságának kérdései, az érdekérvényesítés egyenlő tlenségei. A problémák megoldására irányuló közösségi akciók, egyéni megoldások keresése 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 10/Információk és adatok önálló rendszerezése, 10/Tapasztalatok értelmezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, zavarai A család szerkezete A családi életciklus életút szakaszai A társadalmi mobilitás jellemzői A társadalmi újratermelés összefüggései A társadalom ártó- véd ő hatásának jellemzői A veszélyeztetett csoportok és térségek jellemzői A mai magyar társadalom szerkezete A szegénység jellemzői okai Eligazodik a társadalom értékérdek- és normarendszerében

37 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 024/1.3/x A társadalom integritásával kapcsolatos összefüggések Esélyegyenlő tlenségek és veszélyeztetett társadalmi csoportok, diszkrimináció és szegregáció mai arcai Gyerekszegénység, a pályakezdők és a családalapítás előtt állók esélyei, az idő s munkavállalók, a nő k társadalmi helyzete A roma népesség helyzete, hátrányainak torlódása A nagycsaládosok és az egyszülő s háztartásban élő k helyzete A fogyatékos és megváltozott munkaképesség ű személyek társadalmi esélyei, hátrányai A társadalmi integráció mintái az Európai Unió országaiban 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 10/Információk és adatok önálló rendszerezése, 10/Tapasztalatok értelmezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Érzékeli és értelmezi a társadalmi integrációt segít ő és veszélyeztető tényezőket, folyamatokat társadalmi integráció dezintegráció szegregáció fogalma A társadalmi integrációt veszélyeztet ő jelenségek 024/2.7/x Szervezetszociológia 024/2.8/x Az intézmény megismerése A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet A szervezetek mint 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, nyílt rendszerek kialakulását, mű ködését és megváltozását 5/Tapasztalatok értelmezése, befolyásoló tényezők; bels ő és küls ő kapcsolatok A szervezeti 35/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, struktúrák: munkamegosztás, hatáskör, koordinációs eszközök, 35/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, konfiguráció, döntési szintek, szabályzatok, célok, küldetés, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, hatékonyság A szociális intézmények mint szervezetek A kliens helye a szociális intézményben Az intézmény helye a szociális, gyermekvédelmi, közigazgatási 20/Leírás készítése, rendszerben; az adott település ellátási rendszerében; küls ő és belső 10/Organogram készítése, kapcsolatrendszere Az intézmény bels ő struktúrája, tárgyi feltételei, 10/Információk összegyűjtése és önálló rendszerezése, működése, fenntartása, döntési folyamata, mű ködését szabályozó 20/Szakmai interjú készítése vezetőkkel, jogszabályok, pénzforrási lehetőségei, küls ő és belső 20/A vezetőkkel készítend ő szakmai interjúterv elkészítése, kapcsolatrendszere A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, közötti viszony; a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételei, lehető ségei Az intézményben megoldott szociális, gyermekvédelmi problémák; a szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés; az intézmény adminisztrációja A szociális tervezés és a közösségfejlesztés elmélete Részt vesz az intézmény adatszolgáltatási tevékenységében Részt vesz az intézményi adminisztrációs rendszer kialakításában Részt vesz az intézményi és egyéni munkaterv kialakításában Részt vesz az intézményi működést ismertet ő tájékoztató anyagok összeállításában és terjesztésében Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevő k értékeit autonómiáját identitását érdekeiket szem elő tt tartva oldja meg az etikai dilemmákat Üzeneteket vesz fel és továbbít Vezeti a forgalmi naplót a szolgáltatást igénybe vevő k nyilvántartásait Vezeti az intézményi mű ködéshez

38 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei és saját munkájához kapcsolódó adminisztrációt a különböző nyilvántartásokat Részt vesz a fogadótér kliensközpontú kialakításában

39 3. Tananyagegység: Pszichológiai ismeretek Azonosító 024/3.0/ Összes óraszám: 246 óra Célja: A segítő kapcsolat pszichológiai vonatkozásinak megismerése, a segítő kapcsolathoz szükséges készségek fejlesztése. Tananyagelemei Azonosító Tananyagelem Óraszám Elmélet Elmélet Gyakorlat összesen igényes gyakorlat /3.1/ A segítő kapcsolat kommunikációja SZA /3.2/ Készségfejlesztés a segítő kapcsolathoz SZA 3.024/3.3/ Pszichológiai alapok SZA

40 4.024/3.4/ Az életút pszichológiája SZA /3.0/ A személyiség pszichológiája SZA 6.024/3.6/ Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok SZA /3.7/ Szocializáció SZA Összesen:

41 Tananyagegység: Pszichológia Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 024/3.1/x A segít ő kapcsolat kommunikációja Adekvát, nyílt és kongruens kommunikáció gyakorlása Nondirektív és segít ő beszélgetés; a segít ő kapcsolat kommunikációs eszközeinek gyakorlása Az együttmű ködés szociálpszichológiai összefüggései, konfliktus-megoldási technikák modellálása 5/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Esetmegbeszélés, 40/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Tapasztalatok értelmezése, Munkája során kezeli elő ítéleteit a szerep-összeférhetetlenségeket Non-direktív segít ő beszélgetést folytat Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő k kommunikációs jelzéseit, kommunikációs zavarait. A szakmai nyelvezetet, szakkifejezéseket alkalmazza. 024/3.2/x Készségfejlesztés a segít ő kapcsolathoz A reális énkép és szakmai önismeret; önismeret-fejlesztési és önvédelmi technikák; a kiégés jelei és a kiégés elleni védekezés technikái, rekreációs lehetőségek; szupervízió jelentő sége Nondirektív és segít ő beszélgetés; a segít ő kapcsolat kommunikációs eszközeinek gyakorlása Az együttmű ködés szociálpszichológiai összefüggései, konfliktus-megoldási technikák modellálása A veszteségek feldolgozása 5/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Esetmegbeszélés, 40/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Tapasztalatok értelmezése, Alkalmazza az önismeret-fejlesztés az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének technikáit Együttmű ködik más szakemberekkel betartja szakmai illetékessége határait 024/3.3/x Pszichológiai alapok Az emberi pszichikum fejlő désének összefüggései és folyamata; a szükségletek rendszere, a szükséglet-kielégítés hiányainak jelei A pszichológia alapvet ő fogalmai és összefüggései; lelki jelenségek és folyamatok: a motiváció; az érzelmek; a megismerés (észlelés, percepció, figyelem, érdeklő dés, emlékezet, képzelet, gondolkodás); a tudatállapotok 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 5/Tesztfeladat megoldása, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tapasztalatok értelmezése, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A lelki fejlődés korszakai A lelki fejlődés meghatározói Lelki jelenségek és folyamatok 024/3.4/x Az életút pszichológiája Az emberi fejlő dés szakaszai, jellegzetességei: gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnő ttkor, öregség Válságok az életciklusokban Társadalmi traumák pszichikus hatásai Hozzászokások, függő ségek, szenvedélyek A veszteségek fajtái, pszichikus hatása és feldolgozásuk folyamata (a gyász lélektana, gyászreakciók), módszerei 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 5/Tesztfeladat megoldása, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tapasztalatok értelmezése, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Az életútinterjú készítésének fázisai Felismeri az egyéni életút fejlődésből fakadó lelki mű ködési zavarokat, elakadásokat.. a válságokat.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00 szakképesítés szakmai programja 2014. 1 I. Általános irányelvek

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1368-06/1 Egy (elızetesen megvalósított, egybefüggı, két hetes) szabadidıs, vagy rekreációs programot bemutató

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben