SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november"

Átírás

1 Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenırzésérıl november

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Tolna Megyei Ellenırzési Iroda megnevezése Címe: 7100 Szekszárd Szent István tér Telefonszám/faxszám: 74/ , 74/ Iktatószám: V /16/2007. Témaszám: 845 Vizsgálat-azonosító szám: V0361 Az ellenırzést végezték: Kopaczné Horváth Zsuzsanna számvevı tanácsos, csoportvezetı (1. ellenırzési programpont) Kispálné Wiedemann Györgyi tanácsadó (3. ellenırzési programpont) Eigner György számvevı (2. és 4. ellenırzési programpontok) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 12 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belsı szabályozottság értékelése A fejlesztési célkitőzések meghatározása Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belsı rendjének a szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása Az e-közigazgatási feladatok elıkészítése, bevezetése A költségvetési gazdálkodás kontrolljai A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített ellenırzési feladatainál A belsı kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerő felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban A belsı ellenırzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása Az ÁSZ korábbi ellenırzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenırzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenırzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 48 ZÁRADÉK 49 FELELİSSÉGI ZÁRADÉK 49 3

4 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú 1. számú Nyilatkozat a tervezett és teljesített költségvetési adatoknak a megelızı évhez viszonyított jelentıs, ±10%-ot meghaladó változásának indokolásáról, amennyiben azt a feladatok változása indokolta (1 oldal) 5. számú 1. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott programok, célok tervezett és tényleges évi adatairól (1 oldal) 6. számú Helyszíni ellenırzési jegyzıkönyv (6 oldal) 4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények évi költségvetési törvény évi költségvetési törvény évi költségvetési törvény Áht. Eisztv. Htv. Ket. Ötv. Rendeletek évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet Ámr. Ber. Vhr. vagyongazdálkodási rendelet Szórövidítések ÁSZ BÁT-KOM Kft. e-közigazgatás FEUVE GAMESZ gazdasági program 1 gazdasági program 2 GVOP a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl és az államháztartás hároméves kereteirıl szóló évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLIII. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Bátaszék Város Önkormányzatának 3/2004. (III. 5.) számú rendelete a évi költségvetésrıl Bátaszék Város Önkormányzatának 3/2005. (III.1 4.) számú rendelete a évi költségvetésrıl Bátaszék Város Önkormányzatának 5/2006. (III. 16.) számú rendelete a évi költségvetésrıl Bátaszék Város Önkormányzatának 5/2007. (III. 12.) számú rendelete a évi költségvetésrıl az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodással kapcsolatos pályázati eljárás szabályairól, a szerzıdéskötés rendjérıl szóló 8/2001. (IV. 2.) számú rendelet Állami Számvevıszék BÁT-KOM Városüzemeltetı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, az Önkormányzat egyszemélyes társasága elektronikus közigazgatás folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés Bátaszék Város Önkormányzatának Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete, július 1-jével megszőnt Az Önkormányzat évekre szóló, a 21/2004. (III. 2.) számú Képviselı-testületi határozattal elfogadott gazdasági programja Az Önkormányzat évekre szóló, a 46/2007. (III. 27.) Képviselı-testületi határozattal elfogadott gazdasági programja Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 5

6 HEFOP HEFOP intézkedés Iskola jegyzı Képviselı-testület MÁK Mőszaki iroda Mőszaki Iroda NFT Okmányiroda ÖNHIKI Önkormányzat Pénzügyi iroda polgármester ROP ROP 2.3. intézkedés SzMSz 1 SzMSz 2 Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra pályázata Bátaszék Város Önkormányzatának Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola, II. Géza Gimnázium és Városi Óvoda intézménye Bátaszék Város Önkormányzatának jegyzıje Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyar Államkincstár Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Irodája Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Irodája Nemzeti Fejlesztési Terv Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Okmányirodája Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása Bátaszék Város Önkormányzata Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája Bátaszék Város Önkormányzatának polgármestere Regionális Operatív Program a Regionális Operatív Program Óvodák és alapfokú nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázata Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének többször módosított 2/2003. (II. 03.) számú rendelete Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2007. (IV. 1.) számú rendelete 6

7 ÉRTELMEZİ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint európai uniós források fejlesztési feladat (projekt) fejlesztési célkitőzés irányító hatóság Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendıkrıl és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenırzéssel, vagy ellenırzés nélküli elektronikus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenırzött kitöltéső dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adatbevitelt és a bevitt adatok ellenırzését. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó köz-igazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhetı. Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során felmerült kiadások finanszírozására. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelı pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezı fejlesztési terv, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az önkormányzat által ellátott kötelezı, vagy önként vállalt feladatok ellátásának mennyiségi, vagy minıségi fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítéssel, bıvítéssel, átalakítással. A strukturális alapok és a Kohéziós alap forrásainak szabályszerő, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézményrendszer felsı eleme. Az irányító ha-tóság általános és átfogó felelısséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerő végrehajtásáért. Felelısségi körébıl eredıen ellenırzi a közösségi, valamint a hazai jogszabályok betartását, koordinálja az európai uniós források szétosztásának folyamatát, irányítja az intézményrendszer, a statisztikai és a pénzügyi nyilván-tartási rendszer mőködését. 7

8 lebonyolítás támogatási szerzıdés Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló mőszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázat-készítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos mőszaki ellenırzésre, a pénzügyi elszámolásra, a mőszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós alap esetében a közremőködı szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerzıdése, amely a támogatás felhasználásának részletes fel-tételeit tartalmazza. 8

9 SZÁMVEVİI JELENTÉS Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenırzésérıl BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevıszékrıl szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. Az ellenırzésre az Országgyőlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenırzési program szerint került sor. Az Állami Számvevıszék a stratégiájában foglalt célkitőzéseknek megfelelıen a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenırzésének programját a évtıl megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenırzési elemekkel. Az ellenırzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentıs eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezetkorszerősítési feladatokra; kialakította-e a külsı és a belsı feltételeknek megfelelıen a gazdálkodás belsı kontrollrendszerét 1, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok szabályszerő ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés; megfelelıen hasznosították-e a korábbi számvevıszéki ellenırzések megállapításait, szabályszerőségi 2 és célszerőségi javaslatait. Az ellenırzött idıszak: az 1., 2. és 4. programpontok tekintetében a évek és a I. negyedév, a 3. ellenırzési programpontnál a év és a I. negyedéve. Bátaszék város lakosainak száma január 1-jén 6906 fı volt. A évi önkormányzati választást követıen az Önkormányzat 14 tagú Képviselı-testületének munkáját négy állandó bizottság segítette. A helyi önkormányzat mellett kettı 3 kisebbségi önkormányzat mőködött. A polgármester az évtıl tölti be tisztségét, a jegyzı 1996-ban került kinevezésre. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása 1 A gazdálkodás szabályszerőségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és mőködı belsı irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belsı ellenırzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi elıírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi elıírások között. 3 Cigány és német kisebbségi önkormányzatok. 9

10 BEVEZETÉS érdekében a évben hat költségvetési intézményt mőködtetett, amelyekbıl egy az Iskola gazdálkodott önállóan. A feladatok ellátásában részt vett négy gazdasági társaság, továbbá öt alapítványa. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint 1311 millió Ft költségvetési bevételt ért el és 1242 millió Ft költségvetési kiadást teljesített, a december 31-én a könyvviteli mérleg szerint 2540 millió Ft értékő vagyonnal rendelkezett. A évi költségvetési rendeletben 1124 millió Ft költségvetési bevételt és 1145 millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elı, a 20 millió Ft hiányra mőködési hitel felvételt hagytak jóvá. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselık száma a év végén 35 fı, a költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 170 fı volt. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószámokat az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az összehasonlító elemzés módszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett és tényleges költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszírozásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevıit. A teljesítmény-ellenırzés módszerével vizsgáltuk, hogy a belsı szabályozottság, szervezettség terén felkészültek-e az európai uniós források figyelésére, igénylésére és felhasználására, valamint az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitőzésekhez kapcsolódtak-e. Az ellenırzés során felmértük, hogy az e-közigazgatási feladat ellátása, illetve bevezetése, mőködtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biztosították-e a közérdekő adatok elektronikus közzétételét. A költségvetési gazdálkodás belsı kontrolljainak ellenırzése során értékeltük, hogy a Polgármesteri hivatalnál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési feladatok belsı kontrolljainak kiépítettsége és mőködése megfelelı biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok megfelelı, szabályszerő ellátására. Felmértük és minısítettük a költségvetés tervezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi- számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelıségét, valamint azok mőködésének eredményességét, megbízhatóságát. Értékeltük a belsı ellenırzés szervezeti és szabályozási keretét, továbbá mőködését. A Polgármesteri hivatalnál értékeltük a gazdálkodás folyamatában a kontrollok mőködésének megbízhatóságát, ennek keretében ellenıriztük a szakmai teljesítés igazolására és az utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenırzést a következı, kiemelt kockázatuk alapján kiválasztott 4 az általánostól jellemzıen eltérı, egyedi eljárást igénylı gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre folytattuk le 5 : a személyi juttatások közül az állományba nem tartozók megbízási díjai 6, a külsı szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint 4 Az önkormányzatok kiemelt elıirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként az állományba nem tartozók megbízási díjai, a külsı szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése kiemelkedıen kockázatos területnek bizonyultak. 5 A korábbi ellenırzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzık nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálására, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kifizetések jogosságának megítélésére szolgáló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külsı szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenırzési tapasztalataink szerint a jegyzık nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 6 Az állományba tartozók rendszeres személyi juttatásainak számfejtését, valamint folyósítását nem a polgármesteri hivatalok, hanem a nettó finanszírozás keretében a beküldött dokumentumok alapján a MÁK végzi. 10

11 BEVEZETÉS a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése. Az ellenırzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenırzési erıforrásokat azokra a területekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák elıfordulási valószínősége. Az ellenırzési erıforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthetı a kívánt ellenırzési bizonyosság eléréséhez szükséges idıráfordítás. A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belsı kontrollok létezésének és mőködésének ellenırzésére a vizsgált három terület évi könyvviteli tételeibıl területenként egyszerő véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelıségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok mőködésének eredményességét, megbízhatóságát a vizsgált három területre külön-külön, majd összefoglalóan 7 a Polgármesteri hivatal egyedi eljárást igénylı gazdasági eseményeire. A helyszíni ellenırzés megállapításainak részletes dokumentálását három megfelelıségi tesztlapon, öt elıvizsgálati és kilenc helyszíni ellenırzési munkalapon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minısítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek megjelölése mellett értékeltük a kialakított belsı kontrollokban rejlı kockázatokat 8 és a kialakított kontrollok mőködésének megbízhatóságát 9. Az ÁSZ korábbi ellenırzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítását utóellenırzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenırzése során megfogalmazott javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenıriztük, az egyéb számvevıszéki ellenırzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintettük át. A helyszíni ellenırzés során kitöltött az ellenırzést végzı számvevı és a Polgármesteri hivatal felelıs köztisztviselıje által aláírt elıvizsgálati és helyszíni ellenırzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelıségi tesztek dokumentumait a polgármester részére a számvevıi jelentéssel egyidejőleg átadtuk. 7 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek relatív költségvetési súlyával arányosan összegeztük. 8 A kialakított belsı kontrollokban rejlı kockázatot alacsonynak minısítettük, ha a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelı védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minısítettük a belsı kontrollokban rejlı kockázatot, amennyiben a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendı védelmet a lehetséges hibákkal szemben. 9 A kontrollok mőködésének eredményességét, megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az esetben, ha azok mőködése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelızésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintő elvárásoknak. Jónak minısítettük a kontrollok mőködését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentıs volt, de nem veszélyeztette az ellenırzött terület hibáinak megelızését és kijavítását. Amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelızését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható mőködést, a kontroll mőködésének megbízhatósága gyenge minısítést kapott. 11

12 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzatnál a években a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra, a költségvetési egyensúly hitelfelvétellel volt biztosított. A tervezett költségvetési hiány a évben emelkedett, a évben a évinek a negyedére csökkent, a évben ismét emelkedett. A teljesítési adatok alapján az Önkormányzat a és a években költségvetési többlettel, a évben költségvetési hiánnyal zárta az évet. A évi költségvetési rendeletekben a költségvetési bevételek és kiadások összegében az Áht. elıírása ellenére finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket is figyelembe vettek költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként és kiadásként. A évi költségvetési rendelet összeállításakor az Ámr-ben foglaltak ellenére az Önkormányzat nem tartotta be a pénzügyminisztériumi tájékoztatóban a költségvetési elıirányzatok meghatározásának egységes tartalmi követelményekre vonatkozó elıírásait a VI. Hitelek jogcímcsoportnál. A évi költségvetési rendelet összeállítása a pénzügyminisztériumi tájékoztatóban foglaltak szerint történt. Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési kiadások változása nem volt összhangban a tervezett költségvetési bevételek változásával. Az Önkormányzat a mőködési célú költségvetési bevételek eredeti elıirányzatát a évben az elızı évinél alacsonyabb szinten hagyta jóvá. A mőködési célú költségvetési bevételek eredeti elıirányzata a évben 5%-kal, a évben 2%-kal haladta meg az elızı évi mőködési célú költségvetési bevételt. Az Önkormányzat a tervezett költségvetési hiány növekedésével azonos mértékő finanszírozási célú bevételt rövid lejáratú hitelfelvételt tervezett. Az Önkormányzat a évben a mőködési célra tervezett költségvetési kiadások eredeti elıirányzatát az elızı évi szinten hagyta jóvá. A mőködési célú költségvetési kiadások eredeti elıirányzata az elızı évinél a évben magasabb, a évben alacsonyabb összegben került elfogadásra. A évben az Önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési bevételeket az elızı évben tervezett elıirányzatnál alacsonyabb összegben hagyta jóvá, a évben emelte, a évben csökkentette azt. A felhalmozási kiadások évi eredeti elıirányzata az elızı évhez viszonyítva csökkent. A költségvetési kiadásoknak a bevételekét meghaladó mértékő növekedése miatt a és a évben a tervezett költségvetési hiány összege emelkedett, a évben a költségvetési hiány összege csökkent. Az Önkormányzatnál a teljesített költségvetési bevételek az elızı évekhez viszonyítva nem a költségvetési kiadásokkal összhangban változtak, a költségvetési bevételek a évben csökkentek, a költségvetési kiadások emelkedtek, a évben a költségvetési bevételek elıirányzatának teljesülése 14%-kal volt magasabb az elızı évinél, a költségvetési kiadások 6%-kal nıttek. Az elızı évi teljesítésekhez viszonyítva a teljesített mőködési célú költségvetési bevételek változása nem volt összhangban a mőködési célú költségvetési kiadások változásával. A évben a teljesített mőködési célú költségvetési kiadások az elızı évi költségvetési kiadásoknál alacsonyabb szinten teljesültek, a évben a költségvetési kiadások emelkedtek. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek változása sem volt összhangban a felhalmozási célú költségvetési kiadások változásával. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások növekedésében, illetve csökkenésében közrejátszottak az Önkormányzat által ellátott feladatváltozások is. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya a és a években biztosított volt, a évben a költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra, a költségvetési hiány 24,6 millió Ft volt. A mőködési hiányt a központi bérintézkedések és a fogyasztói áremelkedések együttesen idézték elı, a felhalmozási hiányt a tárgyi eszközök tervezett értékesítésének elmaradása, az intézményi beruházások eredeti elıirányzatot meghaladó, pályázati forrással nem támogatott teljesítése okozta. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához a folyamatosan igénybe vett folyószámlahitel mellett a 2005 és a években mőködési hitel felvételére került sor. Az Önkormányzat hosszúlejáratú hitelállománya emelkedését a évben a viziközmő társulati hitel, valamint a évben a közutak, járdák építésére, önkormányzati intézmények felújítására felvett célhitel okozta. A években 12

13 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok kötvényt nem bocsátottak ki. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 2005., a és a években az Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatására nyújtott be pályázatot. A évben 25,6 millió Ft, a évben 55,7 millió Ft volt a megítélt támogatás összege, a évben nem kapott támogatást. Az Önkormányzat a években a költségvetési rendeleteiben tervezett eredeti költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatokat túl-, illetve alulteljesítette, mely a felhalmozási bevételeknél tervezési hiányosságra vezethetı vissza. Az Önkormányzat a fejlesztési célkitőzéseit gazdasági programokban fogalmazta meg, a fejlesztési célkitőzések valós szükségleten alapultak, megvalósításukhoz pályázati források, köztük európai uniós forrás bevonását tervezték. A Képviselı-testület a évek között az NFT-ben foglalt célokhoz kapcsolódva kettı esetben döntött európai uniós forrás elnyerése érdekében benyújtandó pályázatról. Az Önkormányzat által a ROP 2.3. intézkedésre benyújtott pályázatot a támogatási keret kimerülése miatt elutasították, az Iskola által a HEFOP intézkedésre vonatkozó pályázat támogatásban részesült. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladat bevételét és kiadását az Ámr-ben elıírtak szerint elkülönítetten szerepeltették a költségvetési rendeletekben. Az Önkormányzatnál az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladatait belsı szabályzatban nem határozták meg. Nem jelölték ki az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal összefüggésben a pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, valamint a nyilvántartás vezetésének felelısét, nem határozták meg az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, a források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket. Nem szabályozták a pályázatfigyelést végzı külsı szervezet és az Önkormányzatnál döntési jogkörrel rendelkezık közötti információ-szolgáltatási kötelezettséget, a kapcsolattartás rendjét. Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázat-készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenırzési kötelezettségét, feladatait a Polgármesteri hivatalon belül nem alakították ki, az európai uniós források pályázatfigyelésének, a pályázatok készítésének személyi, szervezeti feltételeit külsı szervezet bevonásával biztosították, ezen feladatok ellátására azonban megbízási szerzıdést, együttmőködési megállapodást nem kötöttek. Az európai uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztési feladat lebonyolításának személyi feltételeirıl az Iskola gondoskodott A szabályozottság hiánya és a személyi és szervezeti feltételek részbeni biztosítása miatt az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénybevételére és felhasználására nem volt eredményes. Az Iskola a évben a HEFOP intézkedés pályázatából 18 millió Ft támogatást nyert el az oktatás minıségi javítására. A megvalósítás során eltértek a támogatási szerzıdésben rögzített ütemezéstıl, melyet a pályázat elbírálásának, valamint a szerzıdéskötés idıpontjának elhúzódása okozott. A feladattal kapcsolatos kiadások fedezetét a támogatási elıleg és az önkormányzati pótelıirányzat biztosította. A folyamatba épített ellenırzés a kötelezettségvállaláshoz és az ellenjegyzéshez kapcsolódóan az Ámr. elıírásai ellenére egy esetben nem történt meg. Az Iskolánál külsı ellenırzés nem volt, a belsı ellenırzés a HEFOP intézkedés pályázata megvalósítási folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését nem vizsgálta. Az Önkormányzat nem rendelkezett közigazgatási stratégiával, nem vizsgálta a közfeladatok hatékony ellátásának módját, az elektronikus ügyintézés fejlesztésének lehetıségeit. A Polgármesteri hivatalban az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert mőködtettek, amellyel az okmányirodai feladatok körében a 2. elektronikus szinten biztosították az üzleti vállalkozások és az állampolgárok részére a személyi okmányokkal, engedélyekkel, lakcímváltozással kapcsolatos ügykörökben az ügyintézést. Az Eisztv-ben foglaltak alapján az Önkormányzat a közérdekő adatok közzétételére július 1-jétıl kötelezett. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot jelentettek a feladatok megfelelı és szabályszerő végrehajtásában. Kockázatot jelentett, hogy a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer keretében a jegyzı nem alakította ki a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok ellenırzési feladatait, nem írta elı a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságának, az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetıségének ellenırzését. A saját bevételek elıirányzatainak és az azok megalapozá- 13

14 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok sát szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenırzését a jegyzı nem írta elı, továbbá nem jelölte ki a tervezési feladatok koordinálásáért felelıs személyeket és az intézményi költségvetésekben szereplı adatok egyeztetésének, ellenırzésének felelıseit. Nem határozta meg a jegyzı a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatának rendjét, tartalmát és felelıseit és nem jelölte ki a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelıs személyeket. A évben az Önkormányzat rendeletben határozta meg az Áht-ban elıírt mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit, ezáltal javult a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezés és a zárszámadás készítés folyamatában a mőködésbeli hibák megelızése, feltárása, kijavítása tekintetében a belsı kontrollok mőködésének megbízhatósága gyenge volt. A költségvetés tervezés folyamatában a jegyzı nem ellenıriztette, hogy a költségvetési intézmények teljesítették-e a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatban részükre meghatározott követelményeket, és nem vizsgálták a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságát. Nem történt meg annak ellenırzése, hogy az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltak-e, teljesíthetıek-e, továbbá, hogy a tervezett saját bevételek elıirányzatai és az azok megalapozását szolgáló képviselı-testületi rendeletek összhangja biztosított-e. A zárszámadás elıkészítése során a jegyzı nem ellenıriztette az intézményi pénzmaradvány megállapításának szabályszerőségét, az eredeti és a módosított elıirányzatok, valamint a teljesítési adatok eltérésének indokoltságát, továbbá nem vizsgálták felül az intézményi beszámolót. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenırzési feladatok szabályszerő végrehajtásában a feladatok szabályozottságának hiányosságai, a FEUVE rendszer kialakításának hiánya magas kockázatot jelentettek. A Polgármesteri hivatal ügyrendje nem tartalmazta a beosztottak feladat-, hatás- és jogkörét. A szervezeti egységek vezetıi és a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták a gazdálkodási jogkörökrıl szóló polgármesteri utasításban, valamint a választások rendjérıl szóló jegyzıi utasításban rögzített ellenırzési jogköröket. A jegyzı nem jelölte ki írásban a szakmai teljesítés igazolását végzı személyeket, nem rendelkezett a szakmai teljesítés igazolásának módjáról, és nem adott írásos megbízást az érvényesítési feladatok ellátására. A jegyzı a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésének a jogát csak a választások elszámolási rendjének kialakítása során ruházta át az aljegyzıre. Nem volt biztosított az összeférhetetlenségi követelmények érvényesülése azokban az esetekben, amikor átruházott hatáskörben történik a kötelezettségvállalás, illetve az utalványozás, valamint a saját részre történı ellenjegyzés esetére. A gazdálkodás szabályozottsága javult a évben a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló polgármesteri és jegyzıi együttes utasítás eredményeként. Az eszközök és források értékelési szabályzatában nem határozták meg az értékelések ellenırzéséért felelıs munkaköröket és a munkaköri leírásokban sem írták elı az értékelés ellenırzésével összefüggı feladatokat. A pénzkezelési szabályzat nem tartalmazta az utólagos vezetıi ellenırzés gyakoriságát és dokumentálásának módját. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában nem szerepelt az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatban döntéshozatalra jogosultak köre. A Polgármesteri hivatalban nem készült ellenırzési nyomvonal, nem készítették el a kockázatkezelés, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A Polgármesteri hivatalban az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal, valamint az ügyvitel- és számítástechnikai eszközök és a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések során a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés mőködésének megbízhatósága gyenge volt. A szakmai teljesítésigazolás elmaradt, illetve a jegyzı kijelölésével nem rendelkezı személyek igazolták aláírásukkal a feladatok szakmai teljesítését. Az 50 ezer Ft-ot el nem érı karbantartási, kisjavítási feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem foglalták írásba, e dokumentumok és a helyi szabályok hiányában a szakmai teljesítés igazolása szabályszerően nem végezhetı el. Az utalványok ellenjegyzését a jegyzı felhatalmazása nélkül végezte a Pénzügyi iroda vezetıje, az önkormányzati bérlakás kazánjavítással kapcsolatos számlájának teljesítését megelızıen nem történt meg az ellenjegyzés. Az ellenjegyzı nem gyızıdött meg arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, a fedezet meglétére vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés az arra jogosultak által megtörtént-e. A megbízási szerzıdésekben elmaradt a kötelezettségvállalások ellenjegyzése. A évben a 14

15 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok beruházási kiadási elıirányzatok felhasználásánál az Áht. elıírása ellenére elıirányzat nélküli kötelezettségvállalásokat teljesített a Polgármesteri hivatal. A szakmai teljesítés igazolását és az érvényesítést kijelölés nélkül végezték el. A Polgármesteri hivatalban az informatikai rendszer szabályozottságának hiánya magas kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában. A Polgármesteri hivatal nem rendelkezett informatikai stratégiával, biztonságtechnikai szabályzattal, informatikai katasztrófa elhárítási tervvel. Az informatikai eszközökhöz történı hozzáférés, a hozzáférés ellenırzése, annak dokumentálása nem volt szabályozott. A pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták az informatika alkalmazásával kapcsolatos konkrét feladatokat. Az informatikai rendszerek mőködtetésénél a mőködésbeli hibák megelızésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok mőködésének megbízhatósága gyenge volt. A pénzügyi-számviteli analitikus nyilvántartások egy részét manuálisan vezették, nem volt automatikus a számítógépen vezetett analitikus nyilvántartás és a fıkönyvi könyvelés kapcsolata, ezáltal nem volt biztosított az adatok egyszeri bevitele, az adatok feldolgozása nem volt naprakész. A rendszerdokumentációk nem álltak rendelkezésre, az adatkapcsolatokat nem dokumentálták, a szoftver és hardver hibákat és azok kezelését nem rögzítették. A belsı ellenırzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsı ellenırzés végrehajtásában magas kockázatot jelentett a szervezeti változás, a szabályozások hiányossága, illetve hiánya miatt. A március 31-ig a Polgármesteri hivatalban 19 település társulási megállapodása alapján foglalkoztattak egy fı belsı ellenırt. Az Önkormányzat döntése alapján április 1-jétıl a belsı ellenıri feladatokat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a társulás munkaszervezetén belül létrehozott szervezet útján látják el. Az SZMSZ-ben nem írták elı a belsı ellenırzést végzı szervezet jogállását, feladatait. A belsı ellenırzés nem rendelkezett kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel, az éves ellenırzési tervek kockázatelemzéssel nem voltak megalapozva, nem tartalmazták az ellenırzés módszereit, nem határoztak meg kapacitást soron kívüli ellenırzési feladatokra. A évben ellenırzést nem végeztek, a év elsı negyedévében elvégzett ellenırzéseket ellenırzési program alapján folytatták le. A normatív állami támogatások ellenırzési programja nem tartalmazta az ellenırzés részletes feladatait, az ellenırzés célját, az ellenırzött szervnél lefolytatott korábbi ellenırzések tapasztalatait, az adott ellenırzés lefolytatásához szükséges szakértelmet. A belsı ellenırzés kézikönyve nem állt rendelkezésre, azt évben készítette el a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. A kialakított belsı ellenırzési rendszer mőködésének megbízhatósága gyenge volt, mivel a tervezett ellenırzéseket nem valósította meg, ezáltal nem tárta fel a hibákat, azok kijavítására nem kezdeményezett célirányos intézkedéseket. A évre tervezett négy ellenırzés nem teljesült. A jegyzı a évi költségvetési beszámoló keretében az Áht. elıírása ellenére nem számolt be a FEUVE, valamint a belsı ellenırzés mőködtetésérıl. A év elsı negyedévében egy tervezett és egy ellenırzési tervben nem szereplı ellenırzést végeztek el a belsı ellenırök. A normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenırzését a tervezettıl eltérıen csak a közoktatási intézményeknél végezték el, a Polgármesteri hivatalban nem ellenıriztek. Az ellenırzésrıl készített jelentés részletes megállapításokat nem tartalmazott. Az ellenırzési tervben nem szereplı ellenırzés közszolgáltatási szerzıdés, illetve a temetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló rendelet elıírásainak betartására irányult. Az ellenırzési jelentésben foglalt javaslatok alapján a Polgármesteri hivatalban intézkedés történt. Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenırzésérıl készült vizsgálati jelentést a Képviselı-testület megtárgyalta és a javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült. Az összesen 41 szabályszerőségi és célszerőségi javaslatból 21 javaslat hasznosult, négy javaslatot részben hasznosítottak, 16 javaslat nem teljesült. A megvalósult intézkedések eredményeként a költségvetési koncepciók és rendeletek határidıben, az elıírt mellékletekkel, véleményekkel kerültek benyújtásra, javult a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága, a céljellegő támogatások odaítélésének, elszámolásának és nyilvántartásának szabályszerősége. A gazdálkodás szabályozottságával összefüggésben a részesedések értéke valós képet mutat, a gazdasági társaságnak mőködtetésre átadott víziközmővet az üzemeltetésre átadott eszközök között tartják nyilván. A zárszámadási rendeletekben rendelkeztek a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról és a költségvetési szervek pénzmaradványáról. Megvalósult a kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára, kiegészítésére tett javaslat, és pénzügyi-mőszaki ütemtervet készítettek a középületek határidıre történı akadály- 15

16 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok mentesítésének elvégzésére. Részben hajtották végre a költségvetési rendelet tervezet egyeztetésével és szerkezetével, valamint a gazdálkodás szabályozottságával kapcsolatos, valamint a munkaköri leírások kiegészítésére tett javaslatokat. Nem teljesült a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítására, az elıirányzatokon belüli gazdálkodásra tett javaslat. Nem szabályozták az önkormányzati követelésekrıl történı lemondás eseteit és módját, nem alakították ki az intézményekre vonatkozó számviteli rendet. Nem teljesült a vagyongazdálkodási rendelet módosítására, a közvetett támogatások kimutatásának elkészítésére vonatkozó javaslat. Nem dolgozták ki a Képviselı-testület által céljelleggel nyújtott támogatások szabályait, valamint nem készítették el az informatikai stratégiai tervet és a katasztrófa-elhárítási tervet. Az ÁSZ az önkormányzati út- és szennyvízberuházásokhoz években igénybevett közmőfejlesztési támogatások igénylésérıl és felhasználásáról évben készített vizsgálat során egy célszerőségi és egy szabályszerőségi javaslatot tett. A Képviselı-testület a jelentést a célszerőségi javaslatban foglaltaknak eleget téve megtárgyalta. A szabályszerőségi javaslat a közmőfejlesztési hozzájárulások után járó állami támogatás határidıben történı kifizetésére vonatkozóan eredményesen megvalósult. A helyszíni ellenırzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a polgármesternek a jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében 1. biztosítsa az Áht. 12/A. (1) és a 93. (1) bekezdései alapján, hogy tárgyévi fizetési kötelezettségvállalás a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási elıirányzatok mértékéig történjen; 2. tegyen javaslatot a Képviselı-testületnek, hogy vizsgáltassa meg a jegyzı felelısségét a számvevıi jelentés 3.3. pontjában rögzített jogszabálysértések tekintetében a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 51. (1) bekezdése alapján és tegye meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálat eredménye figyelembevételével; a munka színvonalának javítása érdekében 3. biztosítsa, hogy határozzák meg belsı szabályzatban az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladatait, ennek keretében rögzítsék a) az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket; b) a pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, európai uniós pályázatokról az önkormányzati szintő nyilvántartás vezetésének felelısét, az információk áramlásának rendjét; c) a pályázatfigyelést végzık és a döntési jogkörrel rendelkezık közötti információszolgáltatási kötelezettség elıírását; 4. kezdeményezze, hogy a számvevıi jelentésben foglaltakat a Képviselı-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszőntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidık és felelısök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadását követı 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Tolna Megyei Ellenırzési Irodája részére. a jegyzınek a jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében 16

17 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok 1. biztosítsa az Áht. 8/A. (7) bekezdése alapján, hogy a költségvetési rendelettervezetek költségvetési bevételi és kiadási összegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú bevételeket, illetve kiadásokat; 2. biztosítsa, hogy az Ámr. 157/D. (1) bekezdésében hivatkozott és a 22. számú mellékletben elıírtak szerint az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklását, valamint a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolását, rövid leírását, hatásuk rövid, számszerő elemzését az Önkormányzat honlapján tegyék közzé; 3. alakítsa ki, és mőködtesse a Polgármesteri hivatal gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel a FEUVE rendszerét az Áht. 121., valamint az Ámr. 145/A. (1)(2) bekezdésében és a 145/B. (1) bekezdésében foglalt elıírások alapján, melynek során a) írja elı a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságának, az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetıségének, továbbá a tervezett saját bevételek és az azok megalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenırzését, és gondoskodjon annak ellenırzésérıl; b) jelölje ki a tervezési feladatok koordinálásáért felelıs személyeket, az intézményi költségvetésekben szereplı adatok egyeztetésének, ellenırzésének felelıseit, valamint a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelıs személyeket; 4. gondoskodjon az intézményi pénzmaradványok megállapítása szabályszerőségének, az eredeti és a módosított elıirányzatok, valamint a teljesítési adatok eltérései indokoltságának, az intézményi beszámolónak dokumentált felülvizsgálatáról az Ámr. 66. (4) bekezdésében és a 149. (3) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt elıírások betartása érdekében; 5. gondoskodjon az Ámr. 17. (5) bekezdésében elıírtak alapján a Polgármesteri hivatal ügyrendjében a dolgozók feladat-, hatás-és jogkörének részletes szabályozásáról; 6. gondoskodjon a Polgármesteri hivatal számviteli szabályzatainak kiegészítésérıl a) a Vhr. 8. (18) bekezdése alapján az eszközök és források értékelési szabályzatában az értékelések ellenırzéséért felelıs munkakörök meghatározásáról és szerepeltesse a feladatot az érintett dolgozók munkaköri leírásában; b) a Vhr. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök selejtezésével, hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalra jogosultak körének meghatározásáról, valamint az Ámr. 145/A (1)-(2) bekezdése alapján az eljárás szabályszerő végrehajtásának folyamatba épített ellenırzéséért felelıs személy meghatározásáról; c) az Ámr. 145/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a pénzkezelési szabályzat kiegészítésérıl az utólagos vezetıi ellenırzés gyakoriságának és dokumentálási módjának elıírásával 7. intézkedjen a Polgármesteri hivatal ellenırzési nyomvonalának elkészítésérıl az Ámr. 145/B. (1) bekezdésében elıírtak és az Ámr. 145/A. (3) bekezdésében hivatkozott PM Útmutató az ellenırzési nyomvonal kialakításához módszertani útmutatója alapján; 8. intézkedjen az Ámr. 145/C. elıírása és a PM Útmutató a kockázatkezelés kialakításához módszertani útmutatója alapján a kockázat kezelési eljárásrend kialakításáról; 17

18 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok 9. intézkedjen a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének kialakítása érdekében az Ámr. 145/A. (5) bekezdésében és a PM Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez módszertani útmutatója figyelembevételével; 10. gondoskodjon az operatív gazdálkodás során a mőködésbeli hibák megelızése, feltárása, illetve kijavítása tekintetében kialakított kontrollrendszer megbízható mőködése, kockázatainak csökkentése érdekében a) az Ámr (1) bekezdésében elıírtak betartásáról, hogy a kiadások teljesítésének elrendelése elıtt a jegyzı által kijelölt személyek okmányok alapján, a belsı szabályzatban elıírt módon ellenırizzék, szakmailag igazolják azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését; b) a folyamatba épített ellenırzési feladatok elvégzésével, hogy az utalvány ellenjegyzését az Ámr (2) bekezdésében elıírtak szerint az arra jogosultak végezzék és az ellenjegyzık az Ámr (3) bekezdésének elıírásai alapján gyızıdjenek meg arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy a szakmai teljesítés igazolása az Ámr (2) bekezdésében elıírtak alapján és az érvényesítés az Ámr (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint az arra jogosultak által megtörtént-e; c) az írásos kötelezettségvállalások ellenjegyzésérıl az Ámr (8) bekezdésében foglalt elıírás betartása érdekében; 11. intézkedjen annak érdekében, hogy a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás belsı ellenırzésre vonatkozó elıírásainak módosítását elvégezzék, hogy abban a Ber. 4. (5) bekezdése alapján elıírásra kerüljön, ki látja el a belsı ellenırzési vezetıi feladatokat, továbbá, hogy a foglalkoztatott belsı ellenırök a Ber. 11. (1) bekezdésében elıírt feltételeknek megfeleljenek; 12. követelje meg a Ber a elıírásainak megfelelı tartalmú ellenırzési jelentések készítését, és gondoskodjon arról, hogy a Képviselı-testület által jóváhagyott éves ellenırzési tervben foglalt ellenırzéseket elvégezzék; 13. készítsen beszámolót a költségvetési beszámoló keretében az Áht. 97. (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a FEUVE, valamint a belsı ellenırzés mőködtetésérıl; a munka színvonalának javítása érdekében 14. az európai uniós forrásokkal kapcsolatos fejlesztési feladatoknál a) alakítsa ki az európai uniós forrásokkal kapcsolatban a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés szervezeti, személyi kereteit; b) gondoskodjon arról, hogy belsı szabályzatban rögzítsék az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának feladatait, jelöljék ki a feladat ellátásáért felelıs személyeket, rögzítsék a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés rendjét, továbbá a folyamatba épített ellenırzés és belsı ellenırzés szabályait; c) gondoskodjon külsı szervezet pályázatkészítése esetén a megbízás írásba foglalásáról, mely dokumentumban határozza meg a kapcsolattartás, az információ-áramlás módját; d) biztosítsa, hogy a belsı ellenırzés az európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítését ellenırizze; 18

19 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok 15. intézkedjen a szervezeti egység vezetık és a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásainak kiegészítésérıl, hogy azok tartalmazzák a gazdálkodási jogkörök szabályzatában és a választások elszámolási rendjének szabályzatában, a pénzkezelési szabályzatban és a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában rögzített ellenırzési hatásköröket; 16. az informatikai rendszer mőködtetésével kapcsolatos feladatoknál a) gondoskodjon a Polgármesteri hivatal informatikai stratégiájának, biztonságtechnikai szabályzatának, valamint a váratlan események bekövetkezésekor teendı intézkedéseket meghatározó informatikai katasztrófa elhárítási tervének elkészíttetésérıl; b) intézkedjen az informatikai eszközökhöz történı hozzáférés szabályozásáról, a hozzáférés ellenırzésérıl és azok dokumentálásáról, továbbá a pénzügyi-számviteli rendszerrel kapcsolatos szabályzatok elıírásainak beépítésérıl a dolgozók munkaköri leírásaiba; c) biztosítsa, hogy a könyvelési adatok feldolgozása naprakész legyen, valamint rögzítsék a szoftver és hardver hibákat és azok kezelését; 17. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenırzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerőségi és célszerőségi javaslatok végrehajtásáról. 19

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete Az Önkormányzatnál a években a tervezett költségvetési bevételek és kiadások nem növekedtek folyamatosan, a és a években mind a költségvetési bevételi mind a költségvetési kiadási elıirányzatok az elızı évinél alacsonyabb összegben kerültek jóváhagyásra. A tervezett költségvetési bevételek egyik évben sem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra, az Önkormányzat költségvetésének egyensúlya hitelfelvétellel volt biztosított. A tervezett költségvetési hiány a évben emelkedett, a évben jelentısen a évinek a 38%-ára, illetve a évinek a 25%-ára csökkent, majd a évben ismét emelkedett. A teljesítési adatok alapján az Önkormányzat a és a években költségvetési többlettel, a évben költségvetési hiánnyal zárta az évet. A tervezett és a teljesített összes költségvetési bevétel és kiadás alakulását a években az alábbi ábra szemlélteti: Adatok: millió Ft-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás év év év Tervezett mőködési Tervezett felhalmozási Tervezett hiány Teljesített hiány Teljesített mőködési Teljesített felhalmozási A évi költségvetési rendeletekben a költségvetési bevételek és kiadások összegében megsértve az Áht. 8/A. (7) bekezdésében elıírtakat finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket is figyelembe vettek költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként és kiadásként. A évi költségvetési rendeletben a Képviselı-testület 1189,3 millió Ft összegben hagyta jóvá a költségvetési kiadás összegét, mely 31,5 millió Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadást (hiteltör-

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 15

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 15 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 28 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 28 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

J E L E N T É S. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 0834 2008.

J E L E N T É S. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 0834 2008. J E L E N T É S Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 0834 2008. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenırzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Felülvizsgált stratégiai ellenırzési terve a 2015. év vonatkozásában Ordacsehi Község Önkormányzat alapvetı célja, hogy biztosítsa a település mőködı képességét, a kötelezı

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében

A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében A belsı kontrollok és a belsı ellenırzés szerepe az önkormányzati gazdálkodás kockázatainak csökkentésében az ÁSZ ellenırzések tapasztalatai tükrében Gyüre Lajosné számvevı tanácsos Állami Számvevıszék

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 11 1. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 11 1.1. A szabályozottság kockázata

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére.

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 26-i ülésére. Tárgy: Számvevői jelentés Nyergesújfalu Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007.

JELENTÉS. a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0729 2007. JELENTÉS a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0729 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember

JELENTÉS. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0829 2008. szeptember JELENTÉS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0829 2008. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. július 8-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. július 8-i ülésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. július 8-i ülésére Intézkedési terv az ÁSZ vizsgálata alapján Az Állami Számvevőszék Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember

JELENTÉS. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0730 2007. szeptember JELENTÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0730 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0745 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0745 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december

JELENTÉS. Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0841 2008. december JELENTÉS Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0841 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december

JELENTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről. 0840 2008. december JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről 0840 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008.

JELENTÉS. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0758 2008. JELENTÉS a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0758 2008. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-14/2013. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november

JELENTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0742 2007. november JELENTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0742 2007. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben