SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november"

Átírás

1 Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenırzésérıl november

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Tolna Megyei Ellenırzési Iroda megnevezése Címe: 7100 Szekszárd Szent István tér Telefonszám/faxszám: 74/ , 74/ Iktatószám: V /16/2007. Témaszám: 845 Vizsgálat-azonosító szám: V0361 Az ellenırzést végezték: Kopaczné Horváth Zsuzsanna számvevı tanácsos, csoportvezetı (1. ellenırzési programpont) Kispálné Wiedemann Györgyi tanácsadó (3. ellenırzési programpont) Eigner György számvevı (2. és 4. ellenırzési programpontok) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 12 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belsı szabályozottság értékelése A fejlesztési célkitőzések meghatározása Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belsı rendjének a szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása Az e-közigazgatási feladatok elıkészítése, bevezetése A költségvetési gazdálkodás kontrolljai A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített ellenırzési feladatainál A belsı kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerő felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban A belsı ellenırzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása Az ÁSZ korábbi ellenırzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenırzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenırzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések 48 ZÁRADÉK 49 FELELİSSÉGI ZÁRADÉK 49 3

4 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak és azok pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú 1. számú Nyilatkozat a tervezett és teljesített költségvetési adatoknak a megelızı évhez viszonyított jelentıs, ±10%-ot meghaladó változásának indokolásáról, amennyiben azt a feladatok változása indokolta (1 oldal) 5. számú 1. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott programok, célok tervezett és tényleges évi adatairól (1 oldal) 6. számú Helyszíni ellenırzési jegyzıkönyv (6 oldal) 4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények évi költségvetési törvény évi költségvetési törvény évi költségvetési törvény Áht. Eisztv. Htv. Ket. Ötv. Rendeletek évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet Ámr. Ber. Vhr. vagyongazdálkodási rendelet Szórövidítések ÁSZ BÁT-KOM Kft. e-közigazgatás FEUVE GAMESZ gazdasági program 1 gazdasági program 2 GVOP a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl és az államháztartás hároméves kereteirıl szóló évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLIII. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Bátaszék Város Önkormányzatának 3/2004. (III. 5.) számú rendelete a évi költségvetésrıl Bátaszék Város Önkormányzatának 3/2005. (III.1 4.) számú rendelete a évi költségvetésrıl Bátaszék Város Önkormányzatának 5/2006. (III. 16.) számú rendelete a évi költségvetésrıl Bátaszék Város Önkormányzatának 5/2007. (III. 12.) számú rendelete a évi költségvetésrıl az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodással kapcsolatos pályázati eljárás szabályairól, a szerzıdéskötés rendjérıl szóló 8/2001. (IV. 2.) számú rendelet Állami Számvevıszék BÁT-KOM Városüzemeltetı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, az Önkormányzat egyszemélyes társasága elektronikus közigazgatás folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés Bátaszék Város Önkormányzatának Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete, július 1-jével megszőnt Az Önkormányzat évekre szóló, a 21/2004. (III. 2.) számú Képviselı-testületi határozattal elfogadott gazdasági programja Az Önkormányzat évekre szóló, a 46/2007. (III. 27.) Képviselı-testületi határozattal elfogadott gazdasági programja Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 5

6 HEFOP HEFOP intézkedés Iskola jegyzı Képviselı-testület MÁK Mőszaki iroda Mőszaki Iroda NFT Okmányiroda ÖNHIKI Önkormányzat Pénzügyi iroda polgármester ROP ROP 2.3. intézkedés SzMSz 1 SzMSz 2 Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra pályázata Bátaszék Város Önkormányzatának Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola, II. Géza Gimnázium és Városi Óvoda intézménye Bátaszék Város Önkormányzatának jegyzıje Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyar Államkincstár Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Irodája Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Mőszaki Irodája Nemzeti Fejlesztési Terv Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Okmányirodája Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása Bátaszék Város Önkormányzata Bátaszék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája Bátaszék Város Önkormányzatának polgármestere Regionális Operatív Program a Regionális Operatív Program Óvodák és alapfokú nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázata Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének többször módosított 2/2003. (II. 03.) számú rendelete Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2007. (IV. 1.) számú rendelete 6

7 ÉRTELMEZİ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint európai uniós források fejlesztési feladat (projekt) fejlesztési célkitőzés irányító hatóság Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendıkrıl és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenırzéssel, vagy ellenırzés nélküli elektronikus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenırzött kitöltéső dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adatbevitelt és a bevitt adatok ellenırzését. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó köz-igazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhetı. Az elnyert európai uniós források lehívása a támogatott projekt megvalósítása érdekében, a fejlesztés lebonyolítása során felmerült kiadások finanszírozására. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelı pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezı fejlesztési terv, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az önkormányzat által ellátott kötelezı, vagy önként vállalt feladatok ellátásának mennyiségi, vagy minıségi fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítéssel, bıvítéssel, átalakítással. A strukturális alapok és a Kohéziós alap forrásainak szabályszerő, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézményrendszer felsı eleme. Az irányító ha-tóság általános és átfogó felelısséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerő végrehajtásáért. Felelısségi körébıl eredıen ellenırzi a közösségi, valamint a hazai jogszabályok betartását, koordinálja az európai uniós források szétosztásának folyamatát, irányítja az intézményrendszer, a statisztikai és a pénzügyi nyilván-tartási rendszer mőködését. 7

8 lebonyolítás támogatási szerzıdés Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló mőszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázat-készítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos mőszaki ellenırzésre, a pénzügyi elszámolásra, a mőszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós alap esetében a közremőködı szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerzıdése, amely a támogatás felhasználásának részletes fel-tételeit tartalmazza. 8

9 SZÁMVEVİI JELENTÉS Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenırzésérıl BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevıszékrıl szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. Az ellenırzésre az Országgyőlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenırzési program szerint került sor. Az Állami Számvevıszék a stratégiájában foglalt célkitőzéseknek megfelelıen a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszere átfogó ellenırzésének programját a évtıl megújította, azt kiegészítette további teljesítmény-ellenırzési elemekkel. Az ellenırzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentıs eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezetkorszerősítési feladatokra; kialakította-e a külsı és a belsı feltételeknek megfelelıen a gazdálkodás belsı kontrollrendszerét 1, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok szabályszerő ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés; megfelelıen hasznosították-e a korábbi számvevıszéki ellenırzések megállapításait, szabályszerőségi 2 és célszerőségi javaslatait. Az ellenırzött idıszak: az 1., 2. és 4. programpontok tekintetében a évek és a I. negyedév, a 3. ellenırzési programpontnál a év és a I. negyedéve. Bátaszék város lakosainak száma január 1-jén 6906 fı volt. A évi önkormányzati választást követıen az Önkormányzat 14 tagú Képviselı-testületének munkáját négy állandó bizottság segítette. A helyi önkormányzat mellett kettı 3 kisebbségi önkormányzat mőködött. A polgármester az évtıl tölti be tisztségét, a jegyzı 1996-ban került kinevezésre. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása 1 A gazdálkodás szabályszerőségét biztosító kontrollrendszer alatt értjük a kiépített és mőködı belsı irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belsı ellenırzési funkciók ellátásának rendszerét. 2 A törvényi elıírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi elıírások között. 3 Cigány és német kisebbségi önkormányzatok. 9

10 BEVEZETÉS érdekében a évben hat költségvetési intézményt mőködtetett, amelyekbıl egy az Iskola gazdálkodott önállóan. A feladatok ellátásában részt vett négy gazdasági társaság, továbbá öt alapítványa. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint 1311 millió Ft költségvetési bevételt ért el és 1242 millió Ft költségvetési kiadást teljesített, a december 31-én a könyvviteli mérleg szerint 2540 millió Ft értékő vagyonnal rendelkezett. A évi költségvetési rendeletben 1124 millió Ft költségvetési bevételt és 1145 millió Ft költségvetési kiadást irányoztak elı, a 20 millió Ft hiányra mőködési hitel felvételt hagytak jóvá. A Polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselık száma a év végén 35 fı, a költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 170 fı volt. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat, mutatószámokat az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetét az összehasonlító elemzés módszerével vizsgáltuk. E körben elemeztük a költségvetés egyensúlyi helyzetének alakulását, a tervezett és tényleges költségvetési hiány okait, a mérséklésére tett intézkedéseket, finanszírozásának módját, az Önkormányzat adósságállományának alakulását, összetevıit. A teljesítmény-ellenırzés módszerével vizsgáltuk, hogy a belsı szabályozottság, szervezettség terén felkészültek-e az európai uniós források figyelésére, igénylésére és felhasználására, valamint az igényelt európai uniós támogatások az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési célkitőzésekhez kapcsolódtak-e. Az ellenırzés során felmértük, hogy az e-közigazgatási feladat ellátása, illetve bevezetése, mőködtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, valamint biztosították-e a közérdekő adatok elektronikus közzétételét. A költségvetési gazdálkodás belsı kontrolljainak ellenırzése során értékeltük, hogy a Polgármesteri hivatalnál a költségvetés tervezési, gazdálkodási, zárszámadás készítési feladatok belsı kontrolljainak kiépítettsége és mőködése megfelelı biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok megfelelı, szabályszerő ellátására. Felmértük és minısítettük a költségvetés tervezési, a gazdálkodási, a zárszámadás készítési feladatokkal, továbbá a pénzügyi- számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollok megfelelıségét, valamint azok mőködésének eredményességét, megbízhatóságát. Értékeltük a belsı ellenırzés szervezeti és szabályozási keretét, továbbá mőködését. A Polgármesteri hivatalnál értékeltük a gazdálkodás folyamatában a kontrollok mőködésének megbízhatóságát, ennek keretében ellenıriztük a szakmai teljesítés igazolására és az utalvány ellenjegyzésére kialakított kontrollok végrehajtását. Az ellenırzést a következı, kiemelt kockázatuk alapján kiválasztott 4 az általánostól jellemzıen eltérı, egyedi eljárást igénylı gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre folytattuk le 5 : a személyi juttatások közül az állományba nem tartozók megbízási díjai 6, a külsı szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint 4 Az önkormányzatok kiemelt elıirányzataira vonatkozóan, a vertikális folyamatokra elvégeztük a kockázatok becslését, amelynek eredményeként az állományba nem tartozók megbízási díjai, a külsı szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése kiemelkedıen kockázatos területnek bizonyultak. 5 A korábbi ellenırzési tapasztalataink szerint ezeken a területeken a jegyzık nem, vagy hiányosan szabályozták a megbízás, megrendelés, illetve beszerzés indokoltságának, szükségességének elbírálására, igazolására, valamint a teljesítések dokumentálására, a kifizetések jogosságának megítélésére szolgáló kontrollokat. További kockázatot jelentett a külsı szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási munkák esetében, hogy az 50 ezer Ft alatti megrendelésekre vonatkozóan az ellenırzési tapasztalataink szerint a jegyzık nem alakították ki a kötelezettségvállalások rendjét és nyilvántartási formáját, valamint a szabályozás elmulasztása esetén nem történt meg az írásbeli kötelezettségvállalás és annak az ellenjegyzése sem. 6 Az állományba tartozók rendszeres személyi juttatásainak számfejtését, valamint folyósítását nem a polgármesteri hivatalok, hanem a nettó finanszírozás keretében a beküldött dokumentumok alapján a MÁK végzi. 10

11 BEVEZETÉS a gépek, berendezések, felszerelések beszerzése. Az ellenırzés hatékony elvégzése céljából a vizsgálandó területek kiválasztása során a kockázatokon alapuló megközelítés érvényesült, ezáltal az ellenırzési erıforrásokat azokra a területekre fókuszáltuk, amelyeken legnagyobb a hibák elıfordulási valószínősége. Az ellenırzési erıforrások ilyen típusú összpontosításával minimálisra csökkenthetı a kívánt ellenırzési bizonyosság eléréséhez szükséges idıráfordítás. A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belsı kontrollok létezésének és mőködésének ellenırzésére a vizsgált három terület évi könyvviteli tételeibıl területenként egyszerő véletlen mintát vettünk. A kijelölt gazdasági eseményre elvégzett megfelelıségi tesztek alapján értékeltük a kontrollok mőködésének eredményességét, megbízhatóságát a vizsgált három területre külön-külön, majd összefoglalóan 7 a Polgármesteri hivatal egyedi eljárást igénylı gazdasági eseményeire. A helyszíni ellenırzés megállapításainak részletes dokumentálását három megfelelıségi tesztlapon, öt elıvizsgálati és kilenc helyszíni ellenırzési munkalapon biztosítottuk. Ezeken a teszt- és munkalapokon a minısítés alapjául szolgáló kérdések és a vonatkozó konkrét jogszabályhelyek megjelölése mellett értékeltük a kialakított belsı kontrollokban rejlı kockázatokat 8 és a kialakított kontrollok mőködésének megbízhatóságát 9. Az ÁSZ korábbi ellenırzési javaslatai alapján tett intézkedéseket, illetve azok megvalósítását utóellenırzés keretében vizsgáltuk. A gazdálkodási rendszer átfogó ellenırzése során megfogalmazott javaslatok végrehajtására tett intézkedések megvalósítását ellenıriztük, az egyéb számvevıszéki ellenırzések során tett javaslatok esetében pedig a kiadott intézkedéseket tekintettük át. A helyszíni ellenırzés során kitöltött az ellenırzést végzı számvevı és a Polgármesteri hivatal felelıs köztisztviselıje által aláírt elıvizsgálati és helyszíni ellenırzési munkalapokat, azok kitöltési útmutatóit, továbbá a megfelelıségi tesztek dokumentumait a polgármester részére a számvevıi jelentéssel egyidejőleg átadtuk. 7 A vizsgált három terület egyedi értékelési pontszámait a területek relatív költségvetési súlyával arányosan összegeztük. 8 A kialakított belsı kontrollokban rejlı kockázatot alacsonynak minısítettük, ha a kontrollok végrehajtásuk esetén megfelelı védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen. Közepesnek minısítettük a belsı kontrollokban rejlı kockázatot, amennyiben a kontrollok végrehajtásuk esetén a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak. Magasnak értékeltük a kockázatot, ha a kontrollok kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt nem nyújtanak elegendı védelmet a lehetséges hibákkal szemben. 9 A kontrollok mőködésének eredményességét, megbízhatóságát kiválónak értékeltük abban az esetben, ha azok mőködése esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a hibák megelızésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintő elvárásoknak. Jónak minısítettük a kontrollok mőködését, ha a hiányosságok száma ugyan jelentıs volt, de nem veszélyeztette az ellenırzött terület hibáinak megelızését és kijavítását. Amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelızését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható mőködést, a kontroll mőködésének megbízhatósága gyenge minısítést kapott. 11

12 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok I. ÖSSZEGZİ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzatnál a években a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra, a költségvetési egyensúly hitelfelvétellel volt biztosított. A tervezett költségvetési hiány a évben emelkedett, a évben a évinek a negyedére csökkent, a évben ismét emelkedett. A teljesítési adatok alapján az Önkormányzat a és a években költségvetési többlettel, a évben költségvetési hiánnyal zárta az évet. A évi költségvetési rendeletekben a költségvetési bevételek és kiadások összegében az Áht. elıírása ellenére finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket is figyelembe vettek költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként és kiadásként. A évi költségvetési rendelet összeállításakor az Ámr-ben foglaltak ellenére az Önkormányzat nem tartotta be a pénzügyminisztériumi tájékoztatóban a költségvetési elıirányzatok meghatározásának egységes tartalmi követelményekre vonatkozó elıírásait a VI. Hitelek jogcímcsoportnál. A évi költségvetési rendelet összeállítása a pénzügyminisztériumi tájékoztatóban foglaltak szerint történt. Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési kiadások változása nem volt összhangban a tervezett költségvetési bevételek változásával. Az Önkormányzat a mőködési célú költségvetési bevételek eredeti elıirányzatát a évben az elızı évinél alacsonyabb szinten hagyta jóvá. A mőködési célú költségvetési bevételek eredeti elıirányzata a évben 5%-kal, a évben 2%-kal haladta meg az elızı évi mőködési célú költségvetési bevételt. Az Önkormányzat a tervezett költségvetési hiány növekedésével azonos mértékő finanszírozási célú bevételt rövid lejáratú hitelfelvételt tervezett. Az Önkormányzat a évben a mőködési célra tervezett költségvetési kiadások eredeti elıirányzatát az elızı évi szinten hagyta jóvá. A mőködési célú költségvetési kiadások eredeti elıirányzata az elızı évinél a évben magasabb, a évben alacsonyabb összegben került elfogadásra. A évben az Önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési bevételeket az elızı évben tervezett elıirányzatnál alacsonyabb összegben hagyta jóvá, a évben emelte, a évben csökkentette azt. A felhalmozási kiadások évi eredeti elıirányzata az elızı évhez viszonyítva csökkent. A költségvetési kiadásoknak a bevételekét meghaladó mértékő növekedése miatt a és a évben a tervezett költségvetési hiány összege emelkedett, a évben a költségvetési hiány összege csökkent. Az Önkormányzatnál a teljesített költségvetési bevételek az elızı évekhez viszonyítva nem a költségvetési kiadásokkal összhangban változtak, a költségvetési bevételek a évben csökkentek, a költségvetési kiadások emelkedtek, a évben a költségvetési bevételek elıirányzatának teljesülése 14%-kal volt magasabb az elızı évinél, a költségvetési kiadások 6%-kal nıttek. Az elızı évi teljesítésekhez viszonyítva a teljesített mőködési célú költségvetési bevételek változása nem volt összhangban a mőködési célú költségvetési kiadások változásával. A évben a teljesített mőködési célú költségvetési kiadások az elızı évi költségvetési kiadásoknál alacsonyabb szinten teljesültek, a évben a költségvetési kiadások emelkedtek. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek változása sem volt összhangban a felhalmozási célú költségvetési kiadások változásával. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások növekedésében, illetve csökkenésében közrejátszottak az Önkormányzat által ellátott feladatváltozások is. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya a és a években biztosított volt, a évben a költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra, a költségvetési hiány 24,6 millió Ft volt. A mőködési hiányt a központi bérintézkedések és a fogyasztói áremelkedések együttesen idézték elı, a felhalmozási hiányt a tárgyi eszközök tervezett értékesítésének elmaradása, az intézményi beruházások eredeti elıirányzatot meghaladó, pályázati forrással nem támogatott teljesítése okozta. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához a folyamatosan igénybe vett folyószámlahitel mellett a 2005 és a években mőködési hitel felvételére került sor. Az Önkormányzat hosszúlejáratú hitelállománya emelkedését a évben a viziközmő társulati hitel, valamint a évben a közutak, járdák építésére, önkormányzati intézmények felújítására felvett célhitel okozta. A években 12

13 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok kötvényt nem bocsátottak ki. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 2005., a és a években az Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatására nyújtott be pályázatot. A évben 25,6 millió Ft, a évben 55,7 millió Ft volt a megítélt támogatás összege, a évben nem kapott támogatást. Az Önkormányzat a években a költségvetési rendeleteiben tervezett eredeti költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatokat túl-, illetve alulteljesítette, mely a felhalmozási bevételeknél tervezési hiányosságra vezethetı vissza. Az Önkormányzat a fejlesztési célkitőzéseit gazdasági programokban fogalmazta meg, a fejlesztési célkitőzések valós szükségleten alapultak, megvalósításukhoz pályázati források, köztük európai uniós forrás bevonását tervezték. A Képviselı-testület a évek között az NFT-ben foglalt célokhoz kapcsolódva kettı esetben döntött európai uniós forrás elnyerése érdekében benyújtandó pályázatról. Az Önkormányzat által a ROP 2.3. intézkedésre benyújtott pályázatot a támogatási keret kimerülése miatt elutasították, az Iskola által a HEFOP intézkedésre vonatkozó pályázat támogatásban részesült. Az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladat bevételét és kiadását az Ámr-ben elıírtak szerint elkülönítetten szerepeltették a költségvetési rendeletekben. Az Önkormányzatnál az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladatait belsı szabályzatban nem határozták meg. Nem jelölték ki az európai uniós forrásokra irányuló pályázatokkal összefüggésben a pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, valamint a nyilvántartás vezetésének felelısét, nem határozták meg az európai uniós forrásokkal kapcsolatos információk áramlásának rendjét, a források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket. Nem szabályozták a pályázatfigyelést végzı külsı szervezet és az Önkormányzatnál döntési jogkörrel rendelkezık közötti információ-szolgáltatási kötelezettséget, a kapcsolattartás rendjét. Az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázat-készítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításának ellenırzési kötelezettségét, feladatait a Polgármesteri hivatalon belül nem alakították ki, az európai uniós források pályázatfigyelésének, a pályázatok készítésének személyi, szervezeti feltételeit külsı szervezet bevonásával biztosították, ezen feladatok ellátására azonban megbízási szerzıdést, együttmőködési megállapodást nem kötöttek. Az európai uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztési feladat lebonyolításának személyi feltételeirıl az Iskola gondoskodott A szabályozottság hiánya és a személyi és szervezeti feltételek részbeni biztosítása miatt az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénybevételére és felhasználására nem volt eredményes. Az Iskola a évben a HEFOP intézkedés pályázatából 18 millió Ft támogatást nyert el az oktatás minıségi javítására. A megvalósítás során eltértek a támogatási szerzıdésben rögzített ütemezéstıl, melyet a pályázat elbírálásának, valamint a szerzıdéskötés idıpontjának elhúzódása okozott. A feladattal kapcsolatos kiadások fedezetét a támogatási elıleg és az önkormányzati pótelıirányzat biztosította. A folyamatba épített ellenırzés a kötelezettségvállaláshoz és az ellenjegyzéshez kapcsolódóan az Ámr. elıírásai ellenére egy esetben nem történt meg. Az Iskolánál külsı ellenırzés nem volt, a belsı ellenırzés a HEFOP intézkedés pályázata megvalósítási folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését nem vizsgálta. Az Önkormányzat nem rendelkezett közigazgatási stratégiával, nem vizsgálta a közfeladatok hatékony ellátásának módját, az elektronikus ügyintézés fejlesztésének lehetıségeit. A Polgármesteri hivatalban az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert mőködtettek, amellyel az okmányirodai feladatok körében a 2. elektronikus szinten biztosították az üzleti vállalkozások és az állampolgárok részére a személyi okmányokkal, engedélyekkel, lakcímváltozással kapcsolatos ügykörökben az ügyintézést. Az Eisztv-ben foglaltak alapján az Önkormányzat a közérdekő adatok közzétételére július 1-jétıl kötelezett. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot jelentettek a feladatok megfelelı és szabályszerő végrehajtásában. Kockázatot jelentett, hogy a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer keretében a jegyzı nem alakította ki a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok ellenırzési feladatait, nem írta elı a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságának, az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetıségének ellenırzését. A saját bevételek elıirányzatainak és az azok megalapozá- 13

14 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok sát szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenırzését a jegyzı nem írta elı, továbbá nem jelölte ki a tervezési feladatok koordinálásáért felelıs személyeket és az intézményi költségvetésekben szereplı adatok egyeztetésének, ellenırzésének felelıseit. Nem határozta meg a jegyzı a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatának rendjét, tartalmát és felelıseit és nem jelölte ki a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelıs személyeket. A évben az Önkormányzat rendeletben határozta meg az Áht-ban elıírt mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit, ezáltal javult a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága. A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezés és a zárszámadás készítés folyamatában a mőködésbeli hibák megelızése, feltárása, kijavítása tekintetében a belsı kontrollok mőködésének megbízhatósága gyenge volt. A költségvetés tervezés folyamatában a jegyzı nem ellenıriztette, hogy a költségvetési intézmények teljesítették-e a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatban részükre meghatározott követelményeket, és nem vizsgálták a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságát. Nem történt meg annak ellenırzése, hogy az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltak-e, teljesíthetıek-e, továbbá, hogy a tervezett saját bevételek elıirányzatai és az azok megalapozását szolgáló képviselı-testületi rendeletek összhangja biztosított-e. A zárszámadás elıkészítése során a jegyzı nem ellenıriztette az intézményi pénzmaradvány megállapításának szabályszerőségét, az eredeti és a módosított elıirányzatok, valamint a teljesítési adatok eltérésének indokoltságát, továbbá nem vizsgálták felül az intézményi beszámolót. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenırzési feladatok szabályszerő végrehajtásában a feladatok szabályozottságának hiányosságai, a FEUVE rendszer kialakításának hiánya magas kockázatot jelentettek. A Polgármesteri hivatal ügyrendje nem tartalmazta a beosztottak feladat-, hatás- és jogkörét. A szervezeti egységek vezetıi és a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták a gazdálkodási jogkörökrıl szóló polgármesteri utasításban, valamint a választások rendjérıl szóló jegyzıi utasításban rögzített ellenırzési jogköröket. A jegyzı nem jelölte ki írásban a szakmai teljesítés igazolását végzı személyeket, nem rendelkezett a szakmai teljesítés igazolásának módjáról, és nem adott írásos megbízást az érvényesítési feladatok ellátására. A jegyzı a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésének a jogát csak a választások elszámolási rendjének kialakítása során ruházta át az aljegyzıre. Nem volt biztosított az összeférhetetlenségi követelmények érvényesülése azokban az esetekben, amikor átruházott hatáskörben történik a kötelezettségvállalás, illetve az utalványozás, valamint a saját részre történı ellenjegyzés esetére. A gazdálkodás szabályozottsága javult a évben a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló polgármesteri és jegyzıi együttes utasítás eredményeként. Az eszközök és források értékelési szabályzatában nem határozták meg az értékelések ellenırzéséért felelıs munkaköröket és a munkaköri leírásokban sem írták elı az értékelés ellenırzésével összefüggı feladatokat. A pénzkezelési szabályzat nem tartalmazta az utólagos vezetıi ellenırzés gyakoriságát és dokumentálásának módját. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában nem szerepelt az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatban döntéshozatalra jogosultak köre. A Polgármesteri hivatalban nem készült ellenırzési nyomvonal, nem készítették el a kockázatkezelés, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A Polgármesteri hivatalban az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal, valamint az ügyvitel- és számítástechnikai eszközök és a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével kapcsolatos kifizetések során a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés mőködésének megbízhatósága gyenge volt. A szakmai teljesítésigazolás elmaradt, illetve a jegyzı kijelölésével nem rendelkezı személyek igazolták aláírásukkal a feladatok szakmai teljesítését. Az 50 ezer Ft-ot el nem érı karbantartási, kisjavítási feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem foglalták írásba, e dokumentumok és a helyi szabályok hiányában a szakmai teljesítés igazolása szabályszerően nem végezhetı el. Az utalványok ellenjegyzését a jegyzı felhatalmazása nélkül végezte a Pénzügyi iroda vezetıje, az önkormányzati bérlakás kazánjavítással kapcsolatos számlájának teljesítését megelızıen nem történt meg az ellenjegyzés. Az ellenjegyzı nem gyızıdött meg arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, a fedezet meglétére vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés az arra jogosultak által megtörtént-e. A megbízási szerzıdésekben elmaradt a kötelezettségvállalások ellenjegyzése. A évben a 14

15 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok beruházási kiadási elıirányzatok felhasználásánál az Áht. elıírása ellenére elıirányzat nélküli kötelezettségvállalásokat teljesített a Polgármesteri hivatal. A szakmai teljesítés igazolását és az érvényesítést kijelölés nélkül végezték el. A Polgármesteri hivatalban az informatikai rendszer szabályozottságának hiánya magas kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában. A Polgármesteri hivatal nem rendelkezett informatikai stratégiával, biztonságtechnikai szabályzattal, informatikai katasztrófa elhárítási tervvel. Az informatikai eszközökhöz történı hozzáférés, a hozzáférés ellenırzése, annak dokumentálása nem volt szabályozott. A pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták az informatika alkalmazásával kapcsolatos konkrét feladatokat. Az informatikai rendszerek mőködtetésénél a mőködésbeli hibák megelızésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok mőködésének megbízhatósága gyenge volt. A pénzügyi-számviteli analitikus nyilvántartások egy részét manuálisan vezették, nem volt automatikus a számítógépen vezetett analitikus nyilvántartás és a fıkönyvi könyvelés kapcsolata, ezáltal nem volt biztosított az adatok egyszeri bevitele, az adatok feldolgozása nem volt naprakész. A rendszerdokumentációk nem álltak rendelkezésre, az adatkapcsolatokat nem dokumentálták, a szoftver és hardver hibákat és azok kezelését nem rögzítették. A belsı ellenırzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsı ellenırzés végrehajtásában magas kockázatot jelentett a szervezeti változás, a szabályozások hiányossága, illetve hiánya miatt. A március 31-ig a Polgármesteri hivatalban 19 település társulási megállapodása alapján foglalkoztattak egy fı belsı ellenırt. Az Önkormányzat döntése alapján április 1-jétıl a belsı ellenıri feladatokat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a társulás munkaszervezetén belül létrehozott szervezet útján látják el. Az SZMSZ-ben nem írták elı a belsı ellenırzést végzı szervezet jogállását, feladatait. A belsı ellenırzés nem rendelkezett kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel, az éves ellenırzési tervek kockázatelemzéssel nem voltak megalapozva, nem tartalmazták az ellenırzés módszereit, nem határoztak meg kapacitást soron kívüli ellenırzési feladatokra. A évben ellenırzést nem végeztek, a év elsı negyedévében elvégzett ellenırzéseket ellenırzési program alapján folytatták le. A normatív állami támogatások ellenırzési programja nem tartalmazta az ellenırzés részletes feladatait, az ellenırzés célját, az ellenırzött szervnél lefolytatott korábbi ellenırzések tapasztalatait, az adott ellenırzés lefolytatásához szükséges szakértelmet. A belsı ellenırzés kézikönyve nem állt rendelkezésre, azt évben készítette el a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. A kialakított belsı ellenırzési rendszer mőködésének megbízhatósága gyenge volt, mivel a tervezett ellenırzéseket nem valósította meg, ezáltal nem tárta fel a hibákat, azok kijavítására nem kezdeményezett célirányos intézkedéseket. A évre tervezett négy ellenırzés nem teljesült. A jegyzı a évi költségvetési beszámoló keretében az Áht. elıírása ellenére nem számolt be a FEUVE, valamint a belsı ellenırzés mőködtetésérıl. A év elsı negyedévében egy tervezett és egy ellenırzési tervben nem szereplı ellenırzést végeztek el a belsı ellenırök. A normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenırzését a tervezettıl eltérıen csak a közoktatási intézményeknél végezték el, a Polgármesteri hivatalban nem ellenıriztek. Az ellenırzésrıl készített jelentés részletes megállapításokat nem tartalmazott. Az ellenırzési tervben nem szereplı ellenırzés közszolgáltatási szerzıdés, illetve a temetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló rendelet elıírásainak betartására irányult. Az ellenırzési jelentésben foglalt javaslatok alapján a Polgármesteri hivatalban intézkedés történt. Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenırzésérıl készült vizsgálati jelentést a Képviselı-testület megtárgyalta és a javaslatok végrehajtására intézkedési terv készült. Az összesen 41 szabályszerőségi és célszerőségi javaslatból 21 javaslat hasznosult, négy javaslatot részben hasznosítottak, 16 javaslat nem teljesült. A megvalósult intézkedések eredményeként a költségvetési koncepciók és rendeletek határidıben, az elıírt mellékletekkel, véleményekkel kerültek benyújtásra, javult a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága, a céljellegő támogatások odaítélésének, elszámolásának és nyilvántartásának szabályszerősége. A gazdálkodás szabályozottságával összefüggésben a részesedések értéke valós képet mutat, a gazdasági társaságnak mőködtetésre átadott víziközmővet az üzemeltetésre átadott eszközök között tartják nyilván. A zárszámadási rendeletekben rendelkeztek a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról és a költségvetési szervek pénzmaradványáról. Megvalósult a kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára, kiegészítésére tett javaslat, és pénzügyi-mőszaki ütemtervet készítettek a középületek határidıre történı akadály- 15

16 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok mentesítésének elvégzésére. Részben hajtották végre a költségvetési rendelet tervezet egyeztetésével és szerkezetével, valamint a gazdálkodás szabályozottságával kapcsolatos, valamint a munkaköri leírások kiegészítésére tett javaslatokat. Nem teljesült a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítására, az elıirányzatokon belüli gazdálkodásra tett javaslat. Nem szabályozták az önkormányzati követelésekrıl történı lemondás eseteit és módját, nem alakították ki az intézményekre vonatkozó számviteli rendet. Nem teljesült a vagyongazdálkodási rendelet módosítására, a közvetett támogatások kimutatásának elkészítésére vonatkozó javaslat. Nem dolgozták ki a Képviselı-testület által céljelleggel nyújtott támogatások szabályait, valamint nem készítették el az informatikai stratégiai tervet és a katasztrófa-elhárítási tervet. Az ÁSZ az önkormányzati út- és szennyvízberuházásokhoz években igénybevett közmőfejlesztési támogatások igénylésérıl és felhasználásáról évben készített vizsgálat során egy célszerőségi és egy szabályszerőségi javaslatot tett. A Képviselı-testület a jelentést a célszerőségi javaslatban foglaltaknak eleget téve megtárgyalta. A szabályszerőségi javaslat a közmőfejlesztési hozzájárulások után járó állami támogatás határidıben történı kifizetésére vonatkozóan eredményesen megvalósult. A helyszíni ellenırzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a polgármesternek a jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében 1. biztosítsa az Áht. 12/A. (1) és a 93. (1) bekezdései alapján, hogy tárgyévi fizetési kötelezettségvállalás a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási elıirányzatok mértékéig történjen; 2. tegyen javaslatot a Képviselı-testületnek, hogy vizsgáltassa meg a jegyzı felelısségét a számvevıi jelentés 3.3. pontjában rögzített jogszabálysértések tekintetében a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 51. (1) bekezdése alapján és tegye meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálat eredménye figyelembevételével; a munka színvonalának javítása érdekében 3. biztosítsa, hogy határozzák meg belsı szabályzatban az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintő feladatait, ennek keretében rögzítsék a) az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket; b) a pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, európai uniós pályázatokról az önkormányzati szintő nyilvántartás vezetésének felelısét, az információk áramlásának rendjét; c) a pályázatfigyelést végzık és a döntési jogkörrel rendelkezık közötti információszolgáltatási kötelezettség elıírását; 4. kezdeményezze, hogy a számvevıi jelentésben foglaltakat a Képviselı-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszőntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidık és felelısök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadását követı 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Tolna Megyei Ellenırzési Irodája részére. a jegyzınek a jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében 16

17 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok 1. biztosítsa az Áht. 8/A. (7) bekezdése alapján, hogy a költségvetési rendelettervezetek költségvetési bevételi és kiadási összegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú bevételeket, illetve kiadásokat; 2. biztosítsa, hogy az Ámr. 157/D. (1) bekezdésében hivatkozott és a 22. számú mellékletben elıírtak szerint az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklását, valamint a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolását, rövid leírását, hatásuk rövid, számszerő elemzését az Önkormányzat honlapján tegyék közzé; 3. alakítsa ki, és mőködtesse a Polgármesteri hivatal gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel a FEUVE rendszerét az Áht. 121., valamint az Ámr. 145/A. (1)(2) bekezdésében és a 145/B. (1) bekezdésében foglalt elıírások alapján, melynek során a) írja elı a költségvetési tervezéshez készített intézményi mutatószám felmérés adatai megalapozottságának, az intézmények és a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetıségének, továbbá a tervezett saját bevételek és az azok megalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának ellenırzését, és gondoskodjon annak ellenırzésérıl; b) jelölje ki a tervezési feladatok koordinálásáért felelıs személyeket, az intézményi költségvetésekben szereplı adatok egyeztetésének, ellenırzésének felelıseit, valamint a zárszámadási feladatok koordinálásáért felelıs személyeket; 4. gondoskodjon az intézményi pénzmaradványok megállapítása szabályszerőségének, az eredeti és a módosított elıirányzatok, valamint a teljesítési adatok eltérései indokoltságának, az intézményi beszámolónak dokumentált felülvizsgálatáról az Ámr. 66. (4) bekezdésében és a 149. (3) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt elıírások betartása érdekében; 5. gondoskodjon az Ámr. 17. (5) bekezdésében elıírtak alapján a Polgármesteri hivatal ügyrendjében a dolgozók feladat-, hatás-és jogkörének részletes szabályozásáról; 6. gondoskodjon a Polgármesteri hivatal számviteli szabályzatainak kiegészítésérıl a) a Vhr. 8. (18) bekezdése alapján az eszközök és források értékelési szabályzatában az értékelések ellenırzéséért felelıs munkakörök meghatározásáról és szerepeltesse a feladatot az érintett dolgozók munkaköri leírásában; b) a Vhr. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök selejtezésével, hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalra jogosultak körének meghatározásáról, valamint az Ámr. 145/A (1)-(2) bekezdése alapján az eljárás szabályszerő végrehajtásának folyamatba épített ellenırzéséért felelıs személy meghatározásáról; c) az Ámr. 145/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a pénzkezelési szabályzat kiegészítésérıl az utólagos vezetıi ellenırzés gyakoriságának és dokumentálási módjának elıírásával 7. intézkedjen a Polgármesteri hivatal ellenırzési nyomvonalának elkészítésérıl az Ámr. 145/B. (1) bekezdésében elıírtak és az Ámr. 145/A. (3) bekezdésében hivatkozott PM Útmutató az ellenırzési nyomvonal kialakításához módszertani útmutatója alapján; 8. intézkedjen az Ámr. 145/C. elıírása és a PM Útmutató a kockázatkezelés kialakításához módszertani útmutatója alapján a kockázat kezelési eljárásrend kialakításáról; 17

18 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok 9. intézkedjen a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének kialakítása érdekében az Ámr. 145/A. (5) bekezdésében és a PM Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez módszertani útmutatója figyelembevételével; 10. gondoskodjon az operatív gazdálkodás során a mőködésbeli hibák megelızése, feltárása, illetve kijavítása tekintetében kialakított kontrollrendszer megbízható mőködése, kockázatainak csökkentése érdekében a) az Ámr (1) bekezdésében elıírtak betartásáról, hogy a kiadások teljesítésének elrendelése elıtt a jegyzı által kijelölt személyek okmányok alapján, a belsı szabályzatban elıírt módon ellenırizzék, szakmailag igazolják azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését; b) a folyamatba épített ellenırzési feladatok elvégzésével, hogy az utalvány ellenjegyzését az Ámr (2) bekezdésében elıírtak szerint az arra jogosultak végezzék és az ellenjegyzık az Ámr (3) bekezdésének elıírásai alapján gyızıdjenek meg arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, továbbá, hogy a szakmai teljesítés igazolása az Ámr (2) bekezdésében elıírtak alapján és az érvényesítés az Ámr (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint az arra jogosultak által megtörtént-e; c) az írásos kötelezettségvállalások ellenjegyzésérıl az Ámr (8) bekezdésében foglalt elıírás betartása érdekében; 11. intézkedjen annak érdekében, hogy a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás belsı ellenırzésre vonatkozó elıírásainak módosítását elvégezzék, hogy abban a Ber. 4. (5) bekezdése alapján elıírásra kerüljön, ki látja el a belsı ellenırzési vezetıi feladatokat, továbbá, hogy a foglalkoztatott belsı ellenırök a Ber. 11. (1) bekezdésében elıírt feltételeknek megfeleljenek; 12. követelje meg a Ber a elıírásainak megfelelı tartalmú ellenırzési jelentések készítését, és gondoskodjon arról, hogy a Képviselı-testület által jóváhagyott éves ellenırzési tervben foglalt ellenırzéseket elvégezzék; 13. készítsen beszámolót a költségvetési beszámoló keretében az Áht. 97. (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a FEUVE, valamint a belsı ellenırzés mőködtetésérıl; a munka színvonalának javítása érdekében 14. az európai uniós forrásokkal kapcsolatos fejlesztési feladatoknál a) alakítsa ki az európai uniós forrásokkal kapcsolatban a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés szervezeti, személyi kereteit; b) gondoskodjon arról, hogy belsı szabályzatban rögzítsék az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának feladatait, jelöljék ki a feladat ellátásáért felelıs személyeket, rögzítsék a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés rendjét, továbbá a folyamatba épített ellenırzés és belsı ellenırzés szabályait; c) gondoskodjon külsı szervezet pályázatkészítése esetén a megbízás írásba foglalásáról, mely dokumentumban határozza meg a kapcsolattartás, az információ-áramlás módját; d) biztosítsa, hogy a belsı ellenırzés az európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítését ellenırizze; 18

19 I. Összegzı megállapítások, következtetések, javaslatok 15. intézkedjen a szervezeti egység vezetık és a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásainak kiegészítésérıl, hogy azok tartalmazzák a gazdálkodási jogkörök szabályzatában és a választások elszámolási rendjének szabályzatában, a pénzkezelési szabályzatban és a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatában rögzített ellenırzési hatásköröket; 16. az informatikai rendszer mőködtetésével kapcsolatos feladatoknál a) gondoskodjon a Polgármesteri hivatal informatikai stratégiájának, biztonságtechnikai szabályzatának, valamint a váratlan események bekövetkezésekor teendı intézkedéseket meghatározó informatikai katasztrófa elhárítási tervének elkészíttetésérıl; b) intézkedjen az informatikai eszközökhöz történı hozzáférés szabályozásáról, a hozzáférés ellenırzésérıl és azok dokumentálásáról, továbbá a pénzügyi-számviteli rendszerrel kapcsolatos szabályzatok elıírásainak beépítésérıl a dolgozók munkaköri leírásaiba; c) biztosítsa, hogy a könyvelési adatok feldolgozása naprakész legyen, valamint rögzítsék a szoftver és hardver hibákat és azok kezelését; 17. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenırzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerőségi és célszerőségi javaslatok végrehajtásáról. 19

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete Az Önkormányzatnál a években a tervezett költségvetési bevételek és kiadások nem növekedtek folyamatosan, a és a években mind a költségvetési bevételi mind a költségvetési kiadási elıirányzatok az elızı évinél alacsonyabb összegben kerültek jóváhagyásra. A tervezett költségvetési bevételek egyik évben sem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra, az Önkormányzat költségvetésének egyensúlya hitelfelvétellel volt biztosított. A tervezett költségvetési hiány a évben emelkedett, a évben jelentısen a évinek a 38%-ára, illetve a évinek a 25%-ára csökkent, majd a évben ismét emelkedett. A teljesítési adatok alapján az Önkormányzat a és a években költségvetési többlettel, a évben költségvetési hiánnyal zárta az évet. A tervezett és a teljesített összes költségvetési bevétel és kiadás alakulását a években az alábbi ábra szemlélteti: Adatok: millió Ft-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉVI ALAKULÁSA terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás év év év Tervezett mőködési Tervezett felhalmozási Tervezett hiány Teljesített hiány Teljesített mőködési Teljesített felhalmozási A évi költségvetési rendeletekben a költségvetési bevételek és kiadások összegében megsértve az Áht. 8/A. (7) bekezdésében elıírtakat finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket is figyelembe vettek költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként és kiadásként. A évi költségvetési rendeletben a Képviselı-testület 1189,3 millió Ft összegben hagyta jóvá a költségvetési kiadás összegét, mely 31,5 millió Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadást (hiteltör-

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben