Ordacsehi Község Önkormányzata évi belsı ellenırzési terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve"

Átírás

1 Ordacsehi Község Önkormányzata évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történı szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belsı kontrollrendszere a költségvetési szervek belsı kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belsı ellenırzést is. A belsı kontrollrendszer létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetıje felelıs, az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és mőködtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a rendelkezik többek között- a helyi önkormányzat belsı ellenırzési rendszere mőködésének fıbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is. A helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenırzésérıl is. Az utóbbi ellenırzési forma a tulajdonosi funkcióval összefüggı átfogó vagy általános ellenırzésként valósul meg. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló évi XX. Törvény 140. (1) bekezdésének e) pontja a jegyzı gazdálkodási feladat- és hatáskörébe sorolja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyigazdasági ellenırzését. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdése minden költségvetési szerv részére kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenırzési terv készítését írta elı. A helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. Tv (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a Képviselı-testület az elızı év december 31-éig hagyja jóvá. I. Az éves ellenırzési terv összeállítása a) Az ellenırzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok. 1

2 A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl (továbbiakban: Bkr.) 22. (1) b) pontja szerinti stratégiai ellenırzési terv ismeretében az éves ellenırzési terv elkészítéséhez, kérdıív és interjú keretében felmérésre kerültek a kockázati tényezık és a kockázatosnak ítélt folyamatok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által ajánlott módszertan szerint. Nagyon fontos kockázati tényezı a kontrollkörnyezet (pl. a jogszabályok) változásaira való reagálás. A kockázatos folyamatok meghatározása tekintetében az állandó folyamatok közül az önkormányzati vagyongazdálkodás és az intézményi mőködés kapott nagyobb súlyt. Ordacsehi Község Önkormányzat és intézménye évi éves belsı ellenırzési terve a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója és a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerét és belsı ellenırzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31 -nak rendelkezéseit figyelembe véve került összeállításra. A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erıforrásokon alapul. Az éves ellenırzési terv tartalmazza - az ellenırzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatást, - a tervezett ellenırzések tárgyát - az ellenırzések célját - az ellenırizendı idıszakot - a rendelkezésre álló és a szükséges ellenırzési kapacitás meghatározását - az ellenırzések típusát - az ellenırzések tervezett ütemezését - az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését - az egyéb tevékenységeket. A külsı szolgáltatói feladatellátás miatt a soron kívüli ellenırzések és a kötelezı szakmai képzések szakértıi nap szükséglete nem kerülhet tervezésre. (Éves szinten, a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása évi összesített belsı ellenırzési ütemterében kerül bemutatásra. ) Az éves ellenırzési tervet megalapozó kockázatelemzés Ordacsehi Község Önkormányzata évi Belsı Ellenırzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belsı ellenırzési vezetı számára a Magyarországi államháztartási belsı ellenırzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 (1) bekezdése rendel el kötelezettségként. A kockázatelemzési tevékenységet az elızı évek tapasztalataira építve a belsı ellenır permanensen végezte a évben. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidıszakban feltárt kockázati kritériumok minısítésében folyamatosan közremőködtek a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal illetékes szakemberei és az intézmény vezetıje. 2

3 Ordacsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervének évi belsı ellenırzési terve folyamat alapú kockázatelemzésen alapszik. A folyamatok feltérképezése a kockázati tényezı meghatározása és elemzése, illetve a végeredmény kialakítása a Fonyód Kistérség Többcélú Tárulása költségvetési szerveinek Belsı Ellenırzési Kézikönyvében rögzített modell szerint történt, a mőködési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezık rangsorának kialakítása. A folyamatok kockázati rangsora alapján meghatározásra kerültek azok a fı témakörök, amelyek potenciális veszélyforrást jelentenek az önkormányzati gazdálkodás vagy egyes ellátandó területek mőködtetése szempontjából. A megjelölt kockázati tényezık mindenképpen további analízist és válaszlépéseket igényelnek. Az egyes kritériumokhoz hozzárendelte a belsı ellenır azokat a szervezeteket vagy szervezeti egységeket ahol a kockázati tényezık bekövetkezési valószínőségének gyakorisága illetıleg lehetséges negatív hatásuk a legnagyobb veszélyt jelenti. Az elemzések szintézise alapján a következı fı folyamatokban vizsgálta meg az ellenırzés a kockázati tényezık szerepét, jelentıségét, súlyát és kezelésük alternatíváit. Szakai feladatellátás Szabályozás Jogi feladatok Kommunikáció Külsı szervezetekkel való együttmőködés Költségvetés készítés Irányítás, belsı kontroll Humánerıforrás gazdálkodás Gazdálkodási, pénzkezelési folyamatok Számviteli folyamatok Fenntartás, karbantartás Iratkezelés Adatkezelés, adatvédelem Informatikai támogató folyamatok A prioritások meghatározása a fıbb célkitőzésekbıl került levezetésre a kérdıívek, és az interjú (fókuszmegbeszélés) során. Prioritások: A külsı és belsı kockázatok csökkentése a szabályozottsággal és szabályszerőséggel. Vagyongazdálkodás. Az önkormányzati feladatok átrendezıdése, A pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerősége, - belsı kontrollok mőködése (kötelezettségvállalás, gazdaságos anyag és eszköz felhasználás) - az irányított/felügyelt szervek ellenırzése, - korábbi belsı ellenırzések során tapasztalt hibák. 3

4 Az ellenırzési terv a korábbi évek belsı ellenırzéseinek tapasztalatait és a jelentésekben foglaltakat figyelembe vette. A magas kockázatú folyamatokból az ellenıri kapacitás (ellenırzésre fordítandó forrás) függvényében, csak a legnagyobb szabályszerőségi és rendszer jellegő kockázattal azonosított területek és folyamatok ellenırzése került tervezésre. A kockázati tényezık összesített rangsorában is elsı helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külsı kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánja segíteni a belsı ellenır a végrehajtandó belsı ellenırzések tapasztalatainak felhasználásával. A fı folyamatokhoz rendelt kockázati tényezıket a Belsı Ellenırzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínősége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján került kialakításra. A évi ellenırzésre javasolt területek és folyamatok az alábbiak: - Óvoda mőködésének átfogó vizsgálata - Ordacsehi Önkormányzat évi leltározásának, és selejtezésének ellenırzése - Utóellenırzés A javasolt belsı ellenırzési tervben meghatározott ellenırzési feladatok átfogják az önkormányzati gazdálkodás kiemelt területeit. A fentiek figyelembevételével elkészített évi ellenırzési tervet az 1.számú melléklet (ütemterv), valamint a 2. számú melléklet (kockázatelemzés) alapján terjesztem, Tisztelt Képviselı-testület elé. Kockázatelemzési kritériummátrix A kockázati szempontokhoz 1-tıl 5-ig terjedı kockázati mérıszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelıen ("1" a legalacsonyabb, "5" a legsúlyosabb). A 4

5 kockázatok elıfordulásának valószínősége 1-tıl 5-ig került meghatározásra ("1"- 2 alacsony, "3" 4 közepes, "5" magas). Kockázati pontok= Súlyok mérıszám X a kockázat elıfordulásának valószínősége. Elérhetı minimum pont: 23 Elérhetı maximum pont: 115 Alacsonynak minısíthetı a kockázat 50 pontig. Közepesnek minısíthetı a kockázat 90 pontig. Magasnak minısíthetı a kockázat 90 pont fölött. Az éves ellenırzési terv összeállításakor a belsı ellenırzés a kockázatelemzés során nagyobb figyelmet fordított az elızı ellenırzés óta eltelt idıszakra, az elızı vizsgálatkor észlelt hibákra, a hiányosságok számára, az elızı pénzügyi ellenırzés óta a gazdasági részlegben bekövetkezett fluktuációra, valamint az intézmény összetettségére, feladatbıvülésére. Az önkormányzat és általa fenntartott intézménynél a évi ellenırzések programjainak összeállításakor a szabályszerő mőködésre, a mőködés gazdaságosságának megállapitására, az önkormányzatnál vagyongazdálkodásra, ezen belül a leltározásra, a selejtezésre helyezte a hangsúlyt a belsı ellenır, tekintettel a az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) elıírásaira. A belsı ellenırzés fontos feladata a potenciális hibák megelızése érdekében, hogy a megjelenı új, illetve jelentıs mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttmőködve az ellenırzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel. A tervezett ellenırzések tárgya A kiemelt kockázati prioritás miatt az ellenırzések tárgyaként jelenítette meg a vizsgált szervezetek belsı kontrollrendszerét, ezen belül a belsı eljárásrendek, szabályzatok és folyamatleírások kötelezı tartalma kerül felülvizsgálatra. A klasszikus hagyományoknak megfelelıen az ellenırzések tárgya 2015 évben is a gazdálkodással összefüggı feladatok. A tervezett ellenırzések célja és módszerei Az ellenır a évi belsı ellenırzési tervben egy rendszerellenırzés, egy szabályszerúségi ellenırzés, valamint egy utóellenırzés végrehajtását prognosztizálja. A rendszerellenırzések célja a vizsgált szervezetek komplex belsı kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a mőködés szempontjából egyaránt. A rendszerellenırzéseken belül azt a kiemelt célt kívánja megvalósítani, hogy megállapítsa milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben. 5

6 Az elızı célrendszer keretében vizsgálja az alábbi követelmények érvényesülését. A mőködés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása. A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket. Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erıforrásokat megvédjék a veszteségektıl, a károktól és a nem rendeltetésszerő használattól. A szabályszerőségi ellenırzés evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetıleg a belsı eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történı összehasonlítása. A belsı ellenırzés, 2015-ben, kiemelten kezeli, az Ordacsehi Község Önkormányzata, és az intézmény ellenırzési nyomvonalának, kockázatelemzésének felülvizsgálatával kapcsolatos tanácsadói tevékenységet. Ugyanakkor, év I. negyedévében felülvizsgálja és szükség szerint módosítja a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzataira és költségvetési intézményeire kiterjedı Belsı Ellenırzési Kézikönyvét. A belsı ellenırzés, nevesítetten a belsı ellenırzési vezetı kötelezı feladata a kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai ellenırzési terv elkészítése, amelyre év III. negyed évében kerül sor. Az éves belsı ellenırzési terv, az ellenırzések nyomon követésére és az éves ellenırzési beszámoló elkészítésére 5 munkanap került tervezésre. A felmért kockázatok elkerülésére és elviselhetı mértékre való mérséklésére a tanácsadások is szolgálhatnak, amelyek elsısorban a szabályozottság, az ellenırzések során szerzett tapasztalatok, és rendszerismeretek oktatásában jelenhetnének meg, A külsı szolgáltatói feladatellátás miatt a soron kívüli ellenırzések és a kötelezı szakmai képzések szakértıi nap szükséglete sem kerülhet tervezésre. A jogszabályokban elıírt belsı ellenırzési tevékenység ellátásához a tárgyi feltételek biztosítottak. A belsı ellenırzés külsı szolgáltatással kerül ellátásra, összesen 12 munka (szakértı) nap felhasználással. A belsı ellenır rendelkezik az elıírt szakirányú (közgazdasági) felsıfokú iskolai végzettséggel-, az államháztartásért felelıs miniszter engedélyével - a belsı ellenıri tevékenység végzésére, illetve a belsı ellenırzési vezetı szármára elıírt jogszabályi elıírásoknak is megfelel. II. Az önkormányzatok stratégiájához való viszony A évi ellenırzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival és költségvetési koncepciójával összhangban áll. III. Elızmények 6

7 A évi ellenırzési terv javaslatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény, valamint a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. alapján kerültek beterjesztésre, Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselıtestülete elé. IV. Várható szakmai hatások A belsı kontrollok mőködtetésének egységes, önkormányzati szintő vizsgálatai hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet tevékenysége során fokozottan érvényesülhessenek a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség Ávr.-ben is elıírt követelményei. Így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenırzési rendszer EU- konform átalakítását, hatékony és átlátható mőködését célozzák. Ordacsehi, december 08. Kahó Ildikó belsı ellenırzési vezetı 7