Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék június 2-től megszakításokkal október 16-ig végezte Püspökladány Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzését. A számvevői jelentést október 29-én bocsátották az önkormányzat rendelkezésére. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: - milyen módon biztosította a költségvetési és a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során, valamint változott-e a hiányzó bevételi források pótlásában a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége, hatása; - eredményesen készült-e fel a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát; - kialakította-e és működtette-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső konrollrendszerét, ezen tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; - megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait. Az ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés, amely egy ellenőrzés keretében meghatározott területekre összpontosítva alkalmazza a szabályszerűségi, valamint a teljesítmény-ellenőrzés jellemzőit. Az ellenőrzött időszak: az l., 2. és 4. programpontok tekintetében a évek és I. negyedév, a 3. ellenőrzési programpontnál a és I. negyedév. Az ellenőrzés során együttműködtünk az ellenőrzést végző számvevőkkel, a feltárt hibákra, hiányosságokra igyekeztünk az ellenőrzés folyamatában intézkedést tenni. A október 29-i testületi ülésen tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy az ÁSZ vizsgálatot tartott az önkormányzatnál. Az ellenőrzésről készült jelentés teljes terjedelemében megtekinthető a Városgazdálkodási Irodán. Az ellenőrzés kapcsán tett észrevételekre, javaslatokra intézkedési terv készült a felelősök és a határidők megjelölésével az alábbiak szerint: I. A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében : 1./ A Képviselő-testület által elfogadott intézkedési tervet az ÁSZ Hajdú-Bihar megyei Ellenőrzési Irodája részére az elfogadástól számított 30 napon belül meg kell küldeni. Felelős: Arnóth Sándor polgármester Határidő: május 29.

2 2 2./ Biztosítani kell, hogy a költségvetési rendelet- tervezet költségvetési kiadási és bevételei főösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. 3./ A költségvetéshez likviditási tervet kell készíteni, a költségvetési rendelet módosításakor azt aktualizálni szükséges. 4./ A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az európai uniós forrásokkal támogatott, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban, továbbá önkormányzati szinten elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatait. 5./ Intézkedni kell az intézmények által az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal történő elszámolásokhoz közölt mutatószámok megbízhatóságának és az intézményi számszaki beszámoló belső, valamint annak a Képviselő-testület által meghatározott adatszolgáltatással való összhangja dokumentált ellenőrzéséről. Határidő: minden évben a zárszámadás elkészítésére kiadott időpont 6./ A Polgármesteri Hivatalnál az önköltségszámítás belső rendjére vonatkozó szabályzatot kell készíteni. Határidő: május / Intézkedni kell az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására, illetve kijavítására kialakított kontrollok megbízható működése, kockázatainak csökkentése érdekében: a./ A szakmai teljesítés igazolása során az igazolásra kijelölt személyek a kiadások teljesítése előtt ellenőrizhető okmányok alapján a belső szabályzatban előírt módon ellenőrizzék, szakmailag igazolják a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. b./ Gondoskodni kell arról, hogy kizárólag a Képviselő-testület döntsön a közösségi célú alapítványi forrás átadásáról c./ Gondoskodni kell az államháztartás alrendszereiből finanszírozott támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettség előírásáról d./ Biztosítani kell, hogy az utalvány ellenjegyzése a kiadások teljesítése előtt szabályszerűen történjen. Határidő: április / A belső ellenőrzés társulási megállapodásában rögzíteni kell, hogy ki látja el a belső ellenőrzési vezető feladatait, és az milyen módon történik.

3 3 9./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meg kell határozni a belső ellenőrzést végző egység jogállását, feladatait. 10./ Gondoskodni kell arról, hogy a stratégiai terv kockázatelemzésen alapuljon, valamint arról, hogy az éves belső ellenőrzési tervben határozzanak meg kapacitást a soron kívüli ellenőrzésekre. 11./ Intézkedni kell arról, hogy az ellenőrzésekhez készített ellenőrzési programok tartalmukat tekintve feleljenek meg, valamint az ellenőrzési jelentések rögzítsék a jogszabályi előírásban foglaltakat. 12./ Gondoskodni kell az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásának teljes körű ellenőrzéséről. Határidő: tárgyévet követő év február / Biztosítani kell, hogy az ellenőrzési jelentések tartalmazzák a működéssel, gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előnyös és hátrányos összefüggéseket, valamint minden olyan lényeges tényt, megállapítást, amely biztosítja az ellenőrzési jelentés teljességét, az összefoglaló rövid, tömör, lényegre törő értékelést az eredményekről, hiányosságokról, valamint ajánlásokat, javaslatokat a hiányosságok felszámolására, illetve a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működésére. 14./ Gondoskodni kell arról, hogy az európai uniós forrásokra irányuló pályázatkészítési feladatokra, valamint a támogatott fejlesztési feladat lebonyolítására külső szervezettel kötött szerződés tartalmazza az információk átadásának formáját, tartalmát, módját, valamint a felelősség meghatározását. 15./ Kezdeményezni kell az SzMSz kiegészítését az európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatok és felelősök meghatározásával, a felelős vezetők és köztisztviselők munkaköri leírásaiban a személyre szóló felelősséget is jelöljék meg. 16./ Gondoskodni kell az európai uniós projektek rendszerezett és naprakész nyilvántartásáról. Határidő: azonnal 17./ Gondoskodni kell az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és részben teljesült vagy nem teljesült szabályszerűségi javaslat végrehajtásáról. Felelős: Arnóth Sándor polgármester és Keserű László, jegyző

4 18./ Az informatikai stratégiát ki kell egészíteni az e-közigazgatás célkitűzéseivel, a továbbfejlesztés irányával megjelölve, hogy melyik e-közigazgatási szintet milyen időpontra kívánja elérni az Önkormányzat. Felelős: Keserű László jegyző 19./ Meg kell vizsgálni és értékelni kell az e-közigazgatási informatikai rendszer ügyfelek általi igénybevételét. 20./ Gondoskodni kell arról, hogy a belső ellenőrzési feladatokat megalapozó kockázatelemzés kiterjedjen az európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatokra is. 21./ Az ellenőrzési nyomvonalnak tartalmaznia kell az egyes tevékenység, feladat elvégzését igazoló dokumentum fellelhetési helyét a rendszerben. 22./ Gondoskodni kell arról, hogy az érintett dolgozók munkaköri leírásában rögzítsék a leltárellenőrzési, az értékelési, selejtezési, feladatokat. Határidő: március / Gondoskodni kell arról, hogy az informatikai a rendszerhez való hozzáférések eljárásrendje tartalmazzon rendelkezést a számítógépes programokhoz való hozzáférések módosítására, visszavonására, ellenőrzésére, szabályozzák a pénzügyi-számviteli szoftver-változások ellenőrzésére, tesztelésére vonatkozó eljárásokat. 24./ Dokumentálni kell a pénzügyi-számviteli szoftver elemeire vonatkozó változáskezelési eljárásokat, illetve a változáskezelési eljárások ellenőrzését, tesztelését. 25./ Kezdeményezni kell annak előírását, hogy a stratégiai ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés folyamatába a társulást bevonja, valamint a kockázatelemzés a Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél terjedjen ki az európai uniós forrásból megvalósított feladatok végrehajtására, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok működtetésére, a kedvezményezett szervezeteknél az Önkormányzat költségvetéséből a céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÁSZ számvevői által tett összegző megállapítások, következtetések, javaslatok megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 4

5 5 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentést megtárgyalta és tudomásul vette. A jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervet elfogadja. Felelős: Arnóth Sándor, polgármester Keserű László, jegyző Határidő: az intézkedési tervben meghatározottak szerint. Püspökladány, április 15. A r n ó t h Sándor polgármester

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden) ülésének jegyzőkönyvéből. 74/2011.(IV.19.) KT.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. április 19-én (Kedden) ülésének jegyzőkönyvéből. 74/2011.(IV.19.) KT. ülésének jegyzőkönyvéből. 14:00 órakor megtartott soros 74/2011.(IV.19.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 173/2009. (IX.22.) KT számú határozatában úgy döntött, hogy a DDOP Települési bel- és

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7.

BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. /kl. SZ.: VII/. 208 120/0. E/oado : Tame Sfuber Eva Mel/.: ASZjelentes Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-80/ Telefox:

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja 14011 2014. január Állami Számvevőszék lktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14140 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0219-076/2014.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714 /2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben