Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete"

Átírás

1 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 20394/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Sipos Zoltán ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. sz., Pf.: 400.) által képviselt KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. sz.) felperesnek, a dr. Kádár Attila közbeszerzési biztos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5. sz.) alperes ellen, közbeszerzési ügyben hozott - D. 179/6/2014. számú - közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta a következő ítéletet: A bíróság a felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy a tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt ,-Ft (azaz Huszonegyezer forint) kereseti illetéket az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására a Magyar Állam javára fizessen meg. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes részére ,- Ft (azaz Tízezer forint) perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. INDOKOLÁS A perben nem szereplő Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított Tavak ligetek a határ mentén a Szamos holtágak revitalizációja (HURO/0802/001) című pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek készítése és kivitelezés" tárgyában. A közbeszerzési eljárást megindító, a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlattételi felhívás április 20. napján 5877/2012. szám alatt jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A hirdetmény feladásának időpontja április 16. napja. Az Ajánlatkérő a felhívásban meghatározta a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat, a 1

2 gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság követelményrendszerét. Az ajánlattételi felhívás szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának dátumát megelőző öt évben nem rendelkezik legalább minimum 5 km hosszú vagy minimum nettó 100 millió forint értékű töltéskoronán végzett burkolatépítési vagy kerékpárút építési referenciával. Az ajánlati felhívás meghatározta továbbá, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik minimum 1 fő felsőfokú végzettségű A" kategóriás vízgazdálkodási építmények felelős műszaki vezetői jogosítvánnyal (MV-VZ/A) rendelkező szakemberrel, akinek igazolhatóan ötéves vízépítési felelős műszaki vezetői gyakorlata van. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy az Ajánlattevőnek, a 10% feletti alvállalkozójának és a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9. (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát és az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát másolati példányban. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges. Az ajánlattételi határidőre a T.I.S.A. - DESZAB TRADE Kft. közös vállalkozás, valamint felperes nyújtott be ajánlatot. Az Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel a T.I.S.A. - DESZAB TRADE Kft. közös vállalkozást, mivel az ajánlatban bemutatott szakember önéletrajzából nem megállapítható az 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlat egyik pont vonatkozásában sem. Ezen túlmenően a T.I.S.A. -DESZAB TRADE Kft. közös vállalkozás referenciaigazolást csatolt az ajánlati felhívás azon alkalmassági követelményének igazolására, hogy milyen hosszúságú kerékpárút megépítésében vett részt. A referencia Tiszaföldvár Város Önkormányzata, mint megrendelő által a Zemplénkő Kft., mint vállalkozó részére kiállított referenciaigazolásban a beruházás megnevezése Vállalkozási szerződés keretében Tiszaföldvár belterületén, a számon Martfű-cserkeszőlői önkormányzati út km szelvények közötti elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 2478 m hosszúságban". A Vásárosnamény Önkormányzata, mint megrendelő által a Zemplénkő Kft., mint vállalkozó részére kiállított referenciaigazolásban a beruházás megnevezése Vásárosnamény-Vitka hivatásforgalmú kerékpárút építése". A T.I.S.A. - DESZAB TRADE Kft. nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetként a Zemplénkő Kft.-re is támaszkodni kíván. A szakmai önéletrajz vonatkozásában az Ajánlatkérő azt kérte a hiánypótlásban, hogy a megjelölt szakemberek vonatkozásában az ajánlattevő nyújtsa be a szakmai önéletrajzot, melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. Az Ajánlatkérő május 31-én küldte meg az eljárást lezáró döntését az ajánlattevőknek, az összegzés szerint mindkét ajánlattevő ajánlata érvényes lett, a nyertes ajánlattevő a T.I.S.A.- DESZAB TRADE Kft. Közös vállalkozás. A felperes előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, egyebek mellett K. J. szakember szakmai önéletrajza meg nem felelését sérelmezte, illetőleg annak okán a nyertes ajánlattevő alkalmassága igazolását vitatta. Az Ajánlatkérő június 14-én hiánypótlást kért a nyertes ajánlattevőtől az előzetes vitarendezési kérelem által vitatott körben, figyelemmel arra, hogy a szakmai önéletrajzból nem egyértelműen állapítható meg az 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlat mind az útépítés, mind a vízépítés területén. Az önéletrajz az adott projektek esetében 2

3 csak éveket tartalmaz, melyből viszont nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott évből hány hónap, nap relevanciával bír. A nyertes ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakra figyelemmel június 19-én csatolta K. J. önéletrajzát, amelyben ismertette éves bontásban a szakmai tapasztalatait, valamint azokat a jelentősebb projekteket, amelyekben nevezett részt vett, év/hónap/nap bontásban sorolta fel. Az Ajánlatkérő a felperes előzetes vitarendezési kérelmét elutasította. A felperes június 26-án 5 kérelmi elemből álló jogorvoslati kérelmet terjesztett elő az alperesnél, amelyben kérte jogsértés megállapítását és az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését. Jogorvoslati kérelmének az 1-3. kérelmi elemei körében felperes kifejtette, hogy álláspontja szerint a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ajánlata nem felelt meg a Ctv. 9. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, mivel nem tekinthető cégszerűnek az aláírás, így az Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 63. (1) bekezdésének rendelkezését, továbbá a hiánypótlás elrendelési kötelezettségét is elmulasztotta, ezzel megsértette a Kbt ában foglalt kötelezettségét is. A jogorvoslati kérelem 4. kérelmi eleme körében felperes arra hivatkozott, hogy a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívás referenciaigazolásra vonatkozó követelményének, amely felperes értelmezése szerint olyan referencia csatolását írta elő, amelynek tárgya töltéskoronán végzett vagy burkolatépítés vagy kerékpárút építés, azonban nem értelmezhető úgy, hogy töltéskoronán végzett burkolatépítés helyett egyéb helyen végzett kerékpárút építés elfogadható lenne. A Zemplénkő Kft. e célra csatolt korábbi teljesítései egyike sem töltéskoronán került kivitelezésre, ezért a nyertes ajánlattevő nem igazolhatta alkalmasságát. Az 5. kérelmi elem vonatkozásában hivatkozott arra, hogy a nyertes ajánlattevő az első hiánypótlást nem megfelelően teljesítette, így vele szemben a Kbt. 67. (5) bekezdése szerint további hiánypótlás lehetősége nem állt fenn, mivel az Ajánlatkérő alkalmassági feltételt hiánypótlási felhívásra sem igazoló ajánlattevőt nyilvánított érvényesnek. Az alperes a augusztus 21. napján kelt D.408/11/2012. számú határozatában felperes jogorvoslati kérelmét elutasította. Az alperes a határozat indokolásában az 1-3. kérelmi elem vonatkozásában rámutatott arra, hogy a felperes által vitatott nyilatkozatok további hiánypótlás nélkül is megfelelőek voltak, az aláírások cégszerűek, mivel az okiratokból összességében megállapíthatóak a képviseleti jogosultságra, annak jellegére vonatkozó adatok, ezért az alaptalanul előterjesztett 1-3. kérelmi elemet elutasította. Az alperes a 4. kérelmi elem vonatkozásában szintén elutasító döntést hozott, mivel a felhívás szövegezésének nem lehet kétséget kizáróan a felperesi értelmezést tulajdonítani. Alperes a határozat indokolásában kifejtette, hogy a nyertes ajánlattevő által becsatolt referenciaigazolások kerékpárút építésre vonatkoztak, így az alkalmasság igazolására megfelelőek voltak. Az 5. kérelmi elem tárgyában az alperes a határozatában rámutatott arra, hogy az Ajánlatkérő a felperes előzetes vitarendezési kérelme nyomán a Kbt. 79. (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően bocsátott ki második alkalommal hiánypótlási felhívást K.J. szakember szakmai önéletrajza vonatkozásában, így a benyújtott hiánypótlás alapján a nyertes ajánlattevő ajánlatát e tekintetben érvényessé nyilvánító döntése megalapozott volt, ezért a felperes jogorvoslati kérelmét az 5. kérelmi elem tekintetében is elutasította. A felperes kereseti kérelmet nyújtott he a D.408/11/2012. számú határozat bírósági felülvizsgálata érdekében, kereseti kérelme elsődlegesen a jogorvoslati kérelmet elutasító alperesi határozat megváltoztatására, másodlagosan az alperesi határozat hatályon kívül helyezésére és alperes új eljárásra kötelezésére irányult. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 26.K /2013/5. számú ítéletével az alperes D.408/11/2012. számú határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest 3

4 új eljárás lefolytatására kötelezte. A bíróság ítéletében az felperes keresetét az 1-3. kérelmi elem vonatkozásában megalapozottnak találta, helyt adott azon felperesi hivatkozásnak miszerint a jogorvoslati kérelem 1-3. kérelmi eleme tekintetében az alperes határozata nem tényszerű, továbbá a 2. és a 3. kérelmi elem vonatkozásában nem kellően indokolt megállapítást tett az alperes. Elfogadta azt a felperesi álláspontot, hogy a cégszerű aláírás követelménye tényszerűen nem teljesült valamennyi dokumentum tekintetében, osztotta azt a felperesi álláspontot, hogy a Ctv. 9. (1) bekezdése egyértelműen meghatározza a cégszerű aláírás követelményét, mely törvényi követelmények sérültek. A Ctv. rendelkezésének, mint törvényi követelményeknek az ajánlati felhívás külön előírása hiányában is érvényesülni kell, emellett a per tárgyát képező közbeszerzési eljárás esetében az ajánlattételi felhívás V.4. Egyéb információk 2. pontja külön kitér a Ctv. 9. (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldány csatolására, ezáltal mind a Ctv. rendelkezéseiből, mind az ajánlattételi felhívásból eredően fennállhat a cégszerű aláírás követelménye. Az eljárt bíróság nem adott helyt a felperes által a 4. és az 5. kérelmi elem vonatkozásában kifejtetteknek. A bíróság az ítéletben iránymutatásként előírta, hogy az alperesnek a megismételt eljárásban kizárólag a jogorvoslati kérelem 1-3. kérelmi eleme körében, a felperes által vitatott dokumentumok vonatkozásában kell megvizsgálnia és értékelnie a cégszerű aláírás megvalósulását - a Ctv. 9. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésre figyelemmel tartalmi és formai szempontból egyaránt s a cégszerű aláírás megvalósulása kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha a tartalmi és formai egyezőség is fennáll. Cégszerű aláírás hiányában jogsértés megállapításának van helye. A jogerős ítélettel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelemben a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a január 28. napján kelt Kfv.III /2013/5. számú ítéletével a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2013/5. számú ítéletét hatályában fenntartotta. A Kúria ítéletének indokolása rámutatott arra. hogy az ítélet az alperes által megjelölt okból nem volt jogszabálysértő. Az ítélet a Ctv. 9. (1) bekezdésén alapult, ennek helyes értelmezése körében a Kúria észlelte, hogy a Ctv. 9. (2) bekezdésével ütközhet a bíróság értelmezése, azonban az alperes kizárólag a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) ára és iratellenességre hivatkozott. A Kúria megállapította, hogy az ítélet iratellenes nem volt és részletes indokolást tartalmazott. Mindebből következett, hogy jelen ügyben, függetlenül attól, hogy egyébként más okból esetleg jogilag téves a jogerős ítélet álláspontja, az alperesnek az ítéletben foglaltakat kell követnie. A megismételt eljárásban a felperes kizárólag az 1-3. kérelmi elem vonatkozásában tartotta fenn jogorvoslati kérelmét, a 4. és 5. kérelmi elem vonatkozásában nem. Az alperes a április 29. napján kelt D. 179/6/2014. számú határozattal a jogorvoslati kérelem 1., 2. és 3. kérelmi elemét elutasította, a 4. és 5. kérelmi elem vonatkozásában az eljárást megszüntette. Határozatának indokolásában az 1., 2. és 3. kérelmi elem vonatkozásában rámutatott arra, hogy a Ctv. 9. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján nem állapítható meg az, hogy a cégjegyzésre jogosult személy aláírási mintájának fizikai elhelyezkedése a társaság cégnevéhez képest az aláírás cégszerűségét befolyásolná. Hivatkozott a Ctv. 9. -ához fűzött miniszteri indokolásra, s kifejtette, hogy az érintett okiratokból összességében megállapítható volt a cég képviselőinek a képviseleti jogosultsága, tekintettel arra, hogy az ahhoz szükséges valamennyi adat rendelkezésre áll. A felperes a törvényes határidőn belül keresetlevelet nyújtott be az alperes D.179/6/2014. számú határozatának bírósági felülvizsgálatára, keresetében kérte az alperes határozatának hatályon kívül helyezését és alperes új eljárásra kötelezését, továbbá alperes perköltségben marasztalását. Kereseti kérelmének indokaként előadta, hogy az alperes határozata sérti a közigazgatási hatósági 4

5 eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alperes a Ket (4) bekezdésében foglaltakat megsértve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2013/5. számú ítélet indokolását teljes egészében figyelmen kívül hagyva hozta meg döntését. Felperes álláspontja szerint a határozat arra figyelemmel is jogszabálysértő, hogy a Kbt. 63. (1) bekezdésében és 67. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekbe ütközik. Az alperes írásbeli nyilatkozatában kérte a kereset elutasítását és felperes kötelezését a perköltség megtérítésére. Alperes álláspontja, hogy az ítéletben foglalt iránymutatásnak megfelelően vizsgálta a megismételt eljárásban a vitatott kérdést, a Ctv. 9. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megvizsgálva, azokkal összefüggésben a vitatott aláírásokat cégszerűnek minősítette, álláspontját részletesen indokolta. Álláspontja szerint a Ctv. 9. (1) és (2) bekezdése alapján a cég képviselőjének a képviseleti jogosultsága, az aláírásának a hitelessége pusztán arra az indokra alapítottan nem vonható kétségbe, hogy az egyébként nem vitatottan a cég képviselőjétől származó aláírás nem közvetlenül a cégnév alatt vagy felett helyezkedett el. A bíróság az Ajánlatkérőt, valamint a T.I.S.A. Trade Zrt.-t, a DESZAB Trade Kft.-t és a Miniszterelnökséget értesítette a perbe való beavatkozás lehetőségéről, e lehetőséggel a törvényi határidőn belül a jogosultak nem éltek. Felperes keresete - az alábbiak szerint - nem alapos. A bíróság a felperes keresetlevelében, az alperes érdemi ellenkérelmében, a felperes által a tárgyaláson tett szóbeli nyilatkozatban, valamint a rendelkezésre álló közigazgatási iratanyagban foglaltakból megállapított tényállásból kiindulva a következőkre alapozta döntését. A bíróság az alperes határozatát a Pp (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Kbt ában foglalt rendelkezés alapján vizsgálja felül, azaz az alperes határozatának jogszerűségét, az eljárási és az anyagi jogi szabályoknak való megfelelését vizsgálja. Ennek során a Pp ának rendelkezésére figyelemmel a kereseti kérelem és az ellenkérelem keretei között a bíróság a következőket értékelte. Közigazgatási határozat bíróság általi felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a reá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője kérheti jogszabálysértésre hivatkozással. A Legfelsőbb Bíróság Kúria által is fenntartott 1/2011. (V. 9.) KK véleménye értelmében a kereseti kérelemben a felperes hivatkozhat anyagi és eljárási jogszabálysértésre, továbbá arra is, hogy a közigazgatási határozat meghozatala során alkalmazott jogszabályt tévesen értelmezték. A Pp ának (1) bekezdése alapján eljárási jogszabálysértés miatt a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésének vagy megváltoztatásának csak akkor van helye, ha az eljárási jogszabálysértés az ügy érdemére is kihat, és az a bírósági eljárásban sem orvosolható. A perbeli ügyben a bíróságnak a Pp. 339/A. -a alapján a tényállás vonatkozásában - a kereseti kérelem és az alperesi ellenkérelem keretei között - abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a megismételt eljárásban az alperes megsértette-e a Ket (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, továbbá a felperes jogorvoslati kérelmének megalapozatlanságát a Kbt. 63. (1) bekezdésében, valamint 67. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsértve állapította-e meg. A Ket (4) bekezdése előírja, hogy a hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelően jár el. A Kbt. 63. (1) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló 5

6 eljárás esetén a részvételi és ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 67. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni. A Ctv. 9. (1) bekezdése szerint amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. A Ctv. 9. (2) bekezdése előírja, hogy a címpéldányon (aláírás-mintán) - a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően - fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető. A bíróság a Ket (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésére alapított felperesi hivatkozás tárgyában hangsúlyozza, hogy a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) is már több eseti döntésében rámutatott arra, hogy az alperes a megismételt eljárásban köteles a bíróság anyagi jogerővel (Pp (1) bek.) rendelkező ítéletében adott instrukcióit végrehajtani. A megismételt eljárásban hozott alperesi határozat jogszerűsége ezért abban a körben értékelhető, hogy a hatóság a korábbi bírósági ítélet iránymutatásainak megfelelően járt-e el. A KGD 2011/26. szám alatt közzétett eseti döntés egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy megsérti az eljárási törvényt a hatóság, amennyiben a bíróság jogerős ítéletében foglaltaknak az új eljárásban nem tesz eleget, ebben az eljárásban a jogerős ítéletben foglaltak nem tehetők vitássá. Tekintettel arra, hogy a perbeli esetben az alperesi hatóságot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 26.K /2013/5. számú ítéletével kötelezte új eljárásra, a jelen perben mindenekelőtt az alperesi eljárás és döntés ezen ítéletben adott iránymutatásnak való megfelelését kellett a bíróságnak megvizsgálnia. A bíróság nem fogadta el a Ket (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésére alapított felperesi hivatkozást. Az alperes a bíróság ítéletében foglalt iránymutatásnak megfelelően megvizsgálta a cégszerű aláírás tartalmi és formai elemeinek megvalósulását és értékelte azt. A vizsgálatot és az értékelést a jogorvoslati kérelem 1., 2. és 3. kérelmi eleme tekintetében tételesen elvégezte, megállapításait a határozat indokolásában az 1., 2. és 3. kérelmi elem vonatkozásában is részletesen kifejtette. Az alperes az eljárás során a Ctv. 9. (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálata alapján, a közbeszerzési eljárás során benyújtott, vitatott okiratokon a cégszerű aláírást - a Ctv. 9. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre is figyelemmel - elfogadta. Az alperes a határozat részletes indokolása során a Ctv. 9. -a szerinti tartalmi és formai követelmények érvényesülésével kapcsolatban - a Ctv. 9. -ához fűzött miniszteri indokolásra is hivatkozva - rámutatott arra, hogy nem az aláírások cégnévhez viszonyított fizikai, térbeli elhelyezkedésének van jelentősége, hanem annak, hogy az aláírás cégszerűsége az okiratból összességében megállapítható-e. Az alperes a Ctv. 9. -ához fűzött miniszteri indokolásra hivatkozva a jogorvoslati kérelem 1., 2. és 3. kérelmi eleme vonatkozásában egyaránt helytállóan hangsúlyozta, hogy az aláírási címpéldány jelentősége az, hogy a cég képviselőjének képviseleti, aláírási jogosultsága bárki számára megállapítható legyen. Ez a jogosultság a cégjegyzésre jogosultnak az aláírási címpéldányon elhelyezett kézjegyével (aláírási 6

7 mintájával) való egyezőség alapján állapítható meg, amely egyezőség vagy különbözőség akkor is megállapítható, ha a társaság cégneve az aláírási címpéldányon rögzített térbeli elhelyezkedéstől eltérően található. Az alperes a bíróság ítéletében foglalt iránymutatásnak megfelelően a Ctv. 9. (1) bekezdésében foglaltak érvényesülését megvizsgálta, s a vizsgálat elvégzése után annak eredményét értékelve hozott döntést. A bíróság ítélete szerinti iránymutatás alapján cégszerű aláírás hiányában van helye jogsértés megállapításának, azonban az alperes nem állapította meg a cégszerű aláírás hiányát, hanem éppen arra mutatott rá, hogy az aláírás kézjegyének azonossága - függetlenül az aláírás fizikai, térbeli elhelyezkedésétől - megalapozza az aláírás cégszerű voltának megállapíthatóságát. Az alperes a jogorvoslati kérelem 1., 2. és 3. kérelmi eleme tekintetében egyaránt azt a következtetést vonta le, hogy a vizsgált okiratokon az aláírás a cégszerű, ebből pedig okszerű következtetéssel állapította meg a jogsértés hiányát. A bíróság nem adott helyt a Kbt. 63. (1) bekezdése és 67. (1) bekezdése rendelkezésének megsértésére alapított felperesi érvelésnek sem. A Kbt. hivatkozott rendelkezéseinek a megsértését a felperes a Ket (4) bekezdésének megsértéséből vezette le, azonban a Ket (4) bekezdésének megsértése - a fentiek szerint - nem áll fenn, így az azzal összefüggésben nevesített Kbt.-beli rendelkezések megsértése sem állapítható meg. A jogorvoslati eljárás során - felperes hivatkozása ellenére - nem került sor lényeges, az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértésre, így a Kbt. hivatkozott rendelkezéseinek megsértésére alapított felperesi hivatkozás nem foghatott helyt. A bíróság a fentiek szerint megállapította, hogy alperes határozata az anyagi jogi jogszabályoknak megfelel és eljárás jogi szempontból sem valósít meg az ügy érdemére kiható - hatályon kívül helyezést megalapozó - jogszabálysértést, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a keresetet elutasította. A bíróság az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. (1) bekezdés h) pontja szerinti tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt kereseti illeték megfizetésére kötelezte felperest, a költségmentesség bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel. Ennek során a kereseti illeték mértékét a nem meghatározható pertárgyérték alapján, az Itv. 39. (3) bekezdés a) pontjának rendelkezése alapján állapította meg. A bíróság a felperest pervesztességére tekintettel a Pp. 78. (1) bekezdése alapján kötelezte az alperes perköltségének viselésére, a perköltség mértékét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. (3) bekezdése alapján mérlegeléssel állapította meg, amelynek során figyelemmel volt arra, hogy a perben tartott tárgyaláson az alperesi képviselő nem vett részt, így munkája az írásbeli alperesi nyilatkozat megszerkesztésében nyilvánult meg. A fellebbezés lehetőségét a Pp ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kbt ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezés zárja ki. Budapest, évi szeptember hó 8. napján dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit s.k. bíró 7

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.179/6/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete Kúria Kfv.III.37.193/2017/5.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.07. Iktatószám: 2217/2018

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II.37.166/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FKF Nonprofit Zrt. 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tervezési szerződés keretében a Logisztikai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.053/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D.652/ 11/ 2010.. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2014/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2014/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.33.102/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6.

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6. Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.513/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.881/2015/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K /2014/4. számú ítélete

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K /2014/4. számú ítélete Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.27.267/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Közbeszerzési Hatóság közleménye

Közbeszerzési Hatóság közleménye Közbeszerzési Hatóság közleménye A Közbeszerzési Hatóság - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. (2) bekezdésének ab) alpontjával, valamint az r) ponttal összhangban

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.998/2013/16. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.588/2013/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/114 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Szentmihályi Tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz-termelés napkollektoros energia rásegítése

Budapest XVI. kerület, Szentmihályi Tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz-termelés napkollektoros energia rásegítése Budapest XVI. kerület, Szentmihályi Tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz-termelés napkollektoros energia rásegítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Vállalkozási szerződés /

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf /2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr.

Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf /2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf.27.005/2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Farkas Mihály ügyvéd (1042 Budapest, Árpád út 67.) által képviselt

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.408/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

EBH2017. K.8. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

EBH2017. K.8. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás EBH2017. K.8. A közigazgatási eljárás garanciális szabályainak a figyelmen kívül hagyása (megsértése) az ügy érdemére kiható jogszabálysértést eredményez akkor is, ha egyébként a garanciális szabályok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u.

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1384/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1384/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/18039-19/2011. Tárgy: a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek..

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek.. I. A közgyűlési jegyzőkönyv részvényesi hitelesítésének meglétét a cégbíróság a változásbejegyzési eljárásban a bekezdése alapján vizsgálni köteles. Amennyiben pedig a vizsgálat nem történt meg, és a jegyzőkönyv

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t.

1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.38/4/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.957/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Hirdetmény módosítása a a NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjaiban üzemelő felvonó berendezések és emelőgépek tervszerű megelőző karbantartása, gyorsszolgálati hibaelhárítása és eseti javítási munkák

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Tárgy: Markhot Ferenc Kórház részére útfelújítási munkálatok és parkolók építése, valamint az ezek létesítéséhez szükséges térvilágítás kiépítése Kbt. 71. -a szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3110/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3110/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1950 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3110/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Módosítás - "Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. szám alatti A épület bővítése"

Módosítás - Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. szám alatti A épület bővítése Módosítás - "Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34. szám alatti A épület bővítése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/10 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben