Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám"

Átírás

1 Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 11618/2014 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Székesfehérvári, Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám A Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Dr. Németh Anett ügyvéd (1147 Budapest, Telepes u. 96/A. IV/1.) által képviselt VMD Kórházi Technológiai Zrt. (Dunaújváros, Petőfi u. 63.) felperesnek,- a Dr. Horváth Éva jogtanácsos (1025 Budapest, Pf.: 166) által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2013/16. sorszámú végzésével kijavított 10.K /2013/8. számú ítélete ellen a felperes által 11., az alperes által 9. és 10. sorszámok alatt benyújtott fellebbezés folytán -tárgyaláson kívül- meghozta az alábbi ítéletet: Az elsőfokú ítélet fellebbezett részét részben megváltoztatja, és az első kérelmi elem, valamint a visszatérítendő igazgatási szolgáltatási díj módosítására irányuló keresetet elutasítja. Az alperesnek a felperes javára elsőfokú perköltségben marasztaló rendelkezését mellőzi, és helyette kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek (ötvenezer) forint elsőfokú perköltséget. A felperes által az államnak fizetendő illeték mértékét (tizenötezer-hétszázötven) forintra mérsékli. Megállapítja, hogy a meg nem térült (ötezer-kettőszáz-ötven) forint illeték az állam terhén marad. Egyebekben helybenhagyja. Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek (tizenötezer) forint másodfokú perköltséget. 1

2 Kötelezi a felperest, hogy az államnak - külön felhívásra - fizessen meg (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket. INDOKOLÁS A keresetnek döntően helyt adó elsőfokú ítéletet a felperes és az alperes is fellebbezéssel támadta meg. A felperes az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását az alábbiak szerint kérte: Az első kérelmi elem tekintetében az ítélet kiegészítését látta szükségesnek, mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a keresetét nem merítette ki, nem állapította meg, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 67. (9) bekezdésén kívül megsértette a 63. (1) és (3) bekezdését, valamint a 74. (1) bekezdés e.) pontját. Az ajánlatkérő ugyanis jogszabálysértést követett el, amikor a hiánypótlás nem megfelelő teljesítése miatt az eredeti árajánlat értékelése során nem állapította meg a nyertes ajánlat érvénytelenségét. Az ajánlattévő ugyanis nem a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet I.) 2. j.) pontjában foglaltak megfelelően igazolta, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Érvelése szerint emiatt az ajánlat érvénytelen, így az ajánlatkérő jogsértően járt el, amikor nem ennek megfelelően döntött, és nyertesnek fogadta el, a kérelmezett, a Medirex Zrt. ajánlatát. A második kérelmi elem tekintetében is a nyertes ajánlat érvénytelenségének, és az ajánlatkérő jogsértésnek a megállapítását kérte. E körben egyetértett az elsőfokú bíróságnak azon megállapításával, hogy az ajánlati felhívás egyértelmű volt a tekintetben, hogy az ajánlattévőnek a pénzügyi helyzete, hitelképessége igazolására milyen igazolásokat kell benyújtania. Az ajánlati felhívás III.2.2.P.1. pontja egyértelműen tartalmazza, hogy az ajánlattevőknek azt kellett igazolniuk, hogy bármely pénzügyi intézménynél vezetett számlájukon az igazolás kiadásának napját megelőző utolsó 24 hónapban volt-e sorban állás, milyen összegre és időtartamra kiterjedően. A felhívás szerint kizáró ok volt, ha az ajánlattevőnél az igazolás kiadását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt. Az ajánlattevő igazolási kötelezettsége, és az ajánlati felhívásban megfogalmazott alkalmassági minimumkövetelmény egymás mellett érvényesült, így az ajánlattevőknek nem csupán azt kellett igazolniuk, hogy 30 napot meghaladó mértékű sorban állás nem volt a számlájukon, hanem azt, hogy a számlákon volt-e bármilyen időtartalmú sorban állás, és az milyen mértékű pénzösszegre terjedt ki. Az ajánlatkérő a hiánypótlásban azonban csupán arra hívta fel a nyertes ajánlattevőt, hogy azt igazolja, hogy volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a számláján. Ezzel azonban az eredeti ajánlati felhívást nem módosította. A nyertes ajánlattevő a hiánypótlásnak ugyan eleget tett, de ajánlata így sem felelt meg az eredeti felhívásnak, az érvénytelen, annak elfogadásával az ajánlatkérő megsértette a Kbt.67. (5) bekezdését, és 74. (1) bekezdés e.) pontját. A jogorvoslati eljárási költségek összegének megállapításáról hozott döntés kereseti kérelmének megfelelő megváltoztatását is kérte. Érvelése szerint az elsőfokú ítélet e körben sérti a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011.(XII.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet II.) 1. (4) bekezdésének rendelkezését. Hivatkozott arra, az elsőfokú bíróság iratellenesen állapította meg, hogy a jogorvoslati kérelme a teljes közbeszerzési eljárás és nem annak egy részére vonatkozott. Ezzel szemben tényszerűen megállapítható, hogy a jogorvoslati kérelme kizárólag a 2

3 közbeszerzési eljárás második részében hozott döntést támadta, és az eljárás során a részajánlat tételének a lehetősége biztosítva volt, így az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás második részének becsült értéke alapján kell meghatározni. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a kérelmi elemek számát is helytelenül állapította meg, azt ugyanis nem a kérelmek sorszámozása, hanem tartalma alapján kell meghatározni. Valamennyi általa sorszámozott kérelem a nyertesként kihirdetett Medirex Zrt. ajánlatának érvénytelensége, és annak megállapítására irányult, hogy a Kbt.74. -a sérült, így összességében jogorvoslati kérelme egyetlen kérelmi elemet tartalmazott. Eltérő értelmezés esetén is szerinte legfeljebb két kérelmi elem lett volna elkülöníthető, mindkét esetben a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege csak ,- Ft lett volna, és az alperesnek ennek viseléséről kellett volna határoznia. Kifogásolta azt is, hogy bár az elsőfokú ítélet szerint teljes egészében pernyertesnek minősült, az elsőfokú bíróság nem változtatta meg a ,- Ft jogorvoslati eljárás költségeinek viselésére vonatkozó rendelkezést. Ezt az összeget ugyanis az ajánlatkérőnek teljes egészében meg kellett volna fizetnie a felperes részére. Sérelmezte az elsőfokú ítélet illeték viselésére vonatkozó rendelkezését is, mert az nem a pernyertesség-pervesztességgel arányos, illetve a fizetendő illeték nem az Itv.39. (3) bekezdés alapján ,- Ft-ban került meghatározásra, így álláspontja szerint legfeljebb ,- Ft eljárási illetékben lehetett volna elmarasztalni. Az alperes is az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását, az első kérelmi elem. valamint az igazgatási szolgáltatási díj módosítására irányuló kereset elutasítását, és perköltségei megtérítését kérte. Érvelése szerint a kérelmezettnek azt kellett igazolnia, hogy vele szemben kizáró ok nem állt fenn, s a hiánypótlás keretében tett nyilatkozatával e kötelezettségének eleget tett. A Rendelet I. 2. j.) pontja szerint ugyanis csak akkor kellett megneveznie azt a jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, ha az ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül volt olyan tulajdonos, aki több mint 25 %-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezett. A kérelmezett esetében ilyen jogi személy nem volt, így igazolási kötelezettségének a nemleges nyilatkozattal is eleget tehetett. Az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére vonatkozó rendelkezés megváltoztatását azért kérte, mert a közbeszerzési eljárás második részének értéke nettó ,- Ft volt. Ez alapján kell kiszámítani az igazgatási szolgáltatási díjat, s tekintettel a kérelmi elemek halmozódására 125 %-os szorzót is alkalmaznia kellett, így az igazgatási szolgáltatási díj ,85,- Ft volt, melyből ,- Ft a közbeszerzési hatóság saját bevétele. A különbözet visszatérítéséről pedig a Rendelet II. 3. (3) bekezdése alapján az eredményes, és eredménytelen kérelmek arányában rendelkezett. Az elsőfokú perköltség összegét is eltúlzottnak találta, mert annak felmerülését a felperes nem igazolta, az így megállapított perköltség pedig nem felel meg a jogszabályoknak. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a pernyertesség-pervesztesség arányát is helytelenül határozta meg, hiszen csak egy kérelmi elem tekintetében teljesítette a keresetet. Az első kérelmi elem Az ajánlati felhívás szerint kizáró oknak minősül, és az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 3

4 szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésben hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn (Ajánlati felhívás 49., 50. oldal). A kérelmezett a oldalon nyilatkozott, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Megjelölte, hogy tényleges tulajdonosa öt természetes személy. A Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében a törvény szövegét idézve kijelentette, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ajánlatkérő a hiánypótlás keretében arra hívta fel a kérelmezetett, hogy a Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2. j) pontja szerinti nyilatkozatot nyújtsa be. A kérelmezett a hiánypótlási felhívás alapján olyan tartalmú nyilatkozatott tett, hogy nem áll fenn vele szemben, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. A Kbt. 56. (2) bekezdés korábban hatályos rendelkezése szerint a kérelmezett által pontosan idézetteknek megfelelően akként rendelkezett, hogy nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten, vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás társaságaira vonatkozóan kell a feltételeket megfelelően alkalmazni. A Rendelet I. 2. -a szerint Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: j) a Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. A másodfokú bíróság is osztja a felperesnek azon álláspontját, hogy önmagában a kizáró feltétel fenn nem állását nem lehet azzal igazolni, hogy az ajánlattevő arról nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró feltétel nem áll fenn. A nyilatkozatnak meg kell felelnie a Rendelet I. 2. j) pontjában írtaknak. Vagyis az ajánlattevőnek arról kellett nyilatkoznia, hogy van-e olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosa, aki több mint 25%-os részesedéssel, vagy szavazati joggal rendelkezik. Nem vitatott tény, hogy a kérelmezettnek csak természetes személyek a tulajdonosai, ezért a másodfokú bíróság álláspontja szerint a 4

5 kérelmezett egy nemleges nyilatkozattal is eleget tehetett azon követelménynek, hogy a Kbt. 56. (2) bekezdésében írt kizáró feltétel nem áll fenn. Kijelenthette volna, hogy nincs olyan jogi személy tulajdonosa, aki közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik, illetve e kizáró ok fenn nem állásáról tehetett más olyan jognyilatkozatot, amiből egyértelműen megállapítható az ilyen tulajdonos hiánya. A kérelmezett ajánlatában a cégvezető által jegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatnak van egy összefoglaló bekezdése, amelyben a kérelmezett kijelenti, hogy a Kbt. 56. (l)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt ban foglalt kizáró okok hiányának igazolására, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározása módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 2., 3. -ban foglaltakra is a kizáró okok hiánya alá nem tartozás az alábbiak szerint igazoljuk. Ezt követően a kérelmezett különböző nyilatkozatokat tett, és felsorolta a tulajdonosai nevét és címét. Valamennyi tulajdonos természetes személy, mindebből pedig külön értelmezés nélkül megállapítható, hogy vele szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizárási ok nem állhat fenn. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a kérelmezett ajánlatban, valamint a hiánypótlási eljárásban tett nyilatkozata megfelelően igazolta, hogy vele szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, és ez adott esetben megfelel a Rendelet I. 2. j) pontjában írt igazolásnak is, jogi személy tulajdonos hiányában pedig további igazolásokra, nyilatkozattételre nem volt köteles. E körben tehát a döntő bizottságnak a határozata megfelel a jogszabályoknak, ezért a felperes keresetének e részét el kell utasítani. A második kérelmi elem Az ajánlati felhívás a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására előírta, hogy az ajánlattevőnek a felhívás napjánál nem régebben kiállított olyan igazolást kell csatolnia, amely megjelöli, hogy a számláján az igazolás kiadásának napját megelőző 24 hónapban volt-e sorban állás, ha igen, az milyen összegű és milyen időtartamú volt. Az igazolásnak tartalmaznia kellett, hogy a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, valamint az ajánlattevő pénzügyi helyzetére hitel-, és fizetőképességére vonatkozó banki minősítést is. A felhívás az alkalmasság minimumkövetelményeként határozta meg, hogy alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az igazolás kiadásának napját megelőző utolsó 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt, illetve, ha a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségének pontosan nem tett eleget, pénzügyi helyzetére hitel-, és fizetőképességére vonatkozó banki minősítés nem megfelelő. Az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az ajánlat nyelvtani értelmezése szerint az ajánlattevőnek nem azt kellett igazolnia, hogy a számláján 30 napot meghaladó mértékű sorban állás nem volt, hanem azt, hogy az eltelt 24 hónapban volt-e a számláin sorban állás. Ha a sorban állások között volt 30 napot meghaladó, akkor az ajánlat nem felel meg a minimumfeltételnek, így az alkalmatlan ajánlatnak minősült volna. Az ajánlati felhívás tehát egyértelmű volt, tévedett tehát az alperes, amikor úgy ítélte meg, hogy annak ellentmondásossága miatt kellett az ajánlatkérőnek hiánypótlást elrendelnie. Hiánypótlás elrendelésének e körben kizárólag azért lett volna helye, mert a kérelmezett által becsatolt igazolások nem tartalmaztak adatot arra, hogy a számláin volt-e az eltelt 24 hónapban sorban állás. Az ajánlatkérőnek kizárólag erre kellett volna a hiánypótlást elrendelnie, a felperes ugyanis arra helyesen hivatkozik, hogy az ajánlati felhívás tartalma hiánypótlás keretében nem módosítható. A hiánypótlás 5

6 elrendelésnek módja tehát nem volt megfelelő, de annak megtörténte után is csak azt lehetett megállapítani, hogy a kérelmezett számláin nem volt 30 napot meghaladó várakozás. Az ajánlat azonban még mindig hiányos volt, így az ajánlatkérőnek ezt a hiányt észlelnie kellett volna, és a Kbt.67. (5) bekezdése alapján újabb hiánypótlást kellett volna elrendelnie, arra, hogy a kérelmezett számláin az eltelt 24 hónapban volt-e várakozás, és azok között melyik volt 1 és 30 nap közötti. Az elsőfokú bíróság tehát helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a második kérelmi pont tekintetében az alperesi határozat érdemben helytálló, de eltérő jogi indokok teszik szükségessé annak megállapítását, hogy az ajánlatkérő a második kérelmi pont tekintetében is megsértette a Kbt.67. (5) bekezdését. Eljárási költségek megállapítása és megosztása A Rendelet II 1. (1) bekezdése szerint a közbeszerzési döntő bizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek alapja uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlat tétele esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 1%-a, de legfeljebb ,- Ft. A felperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság iratellenesen rögzítette, hogy az eljárás nem részajánlattal függött össze, az ugyanis egyértelműen megállapítható, hogy a felperes a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében kezdeményezte az eljárást, és a részajánlat tételének a lehetősége biztosított volt. A 2. rész a diagnosztikai eszközök beszerzésére vonatkozott, amelynek becsült nettó értéke ,- Ft volt. A kérelmezett is ,- Ft-ra tett ajánlatot. A szolgáltatási díj számításának alapja tehát a közbeszerzés 2. részének nettó becsült értéke ,- Ft. Ennek 1%-a ,- Ft. A felperes vitatta, hogy ezt az eljárási költséget korrigálni kell-e a kérelmi elemek számára tekintettel. E körben ezért eldöntendő kérdés volt, hogy a felperes kérelme több kérelmi elemet tartalmazott-e. A felperes álláspontja szerint ugyanis a kérelme csak egy kérelmi elemet foglalt magába, mégpedig azt, hogy a kérelmezett pályázatának érvénytelensége kerüljön megállapításra, bár e körben több okra is hivatkozott. A Rendelet II. 1. (4) bekezdése szerint az 1. (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés értelmében kérelmi elemen a - szükség esetén kiegészített - kérelemnek azt a jól körülhatárolt részét kell érteni, mely tartalmazza a jogsértőnek vélt ajánlatkérői (kérelmezetti) magatartást, az azzal megsértett jogszabályi rendelkezés vagy rendelkezések megjelölését, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt és annak indokait. A felperes az eljárás kezdeményezésével azt kívánta elérni, hogy megállapításra kerüljön, hogy az ajánlatkérő jogsértést követett el, amikor nem állapította meg a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét. Ez tekinthető a kérelemének. Ezt nem vitásan több okra alapozta, minden ok tekintetében azonban megjelölte az ajánlatkérői jogellenesnek tartott magatartást, illetve valamennyi jogellenesnek tartott magatartás tekintetében indítványozta az általa helyesnek vélt jogkövetkezmény levonását. A másodfokú bíróság álláspontja szerint ezek önálló kérelmi elemnek minősülnek, így a Rendelet II. 1. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott korrekciót alkalmazni kell, vagyis az igazgatási szolgáltatási díj az alapdíj 125%-a, ami ,- Ft. A felperes ezt az összeget fizette be, ennek sorsáról kellett döntenie az alperesnek. A perben nem volt vitatott, hogy az igazgatási szolgáltatási díjból ,- Ft a hatóság bevétele, így a Kbt (2) bekezdés értelmében az ezt meghaladó díj a felperesi kérelem eredményességétől függően visszajár. A felperes kérelme egy elem tekintetében nem vezetett eredményre, így az alperes helyesen állapította meg, hogy a felperesnek visszautalható 6

7 összegnek csak a 4/5 része, vagyis ,- Ft jár vissza. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének egy részét elutasította, ebbe beletartozott az alperesi rendelkezést támadó azon kérelem is, amelyben a felperes az ajánlatkérő által neki fizetendő igazgatási szolgáltatási díj felemelését kérte. Az elsőfokú bíróság nem adott számot arról, hogy saját álláspontjához képest, a keresetnek első kérelmi elem tekintetében helyt adó rendelkezés ellenére az ajánlatkérő által fizetendő szolgáltatási díjat miért nem emelte fel (Pp (1) bekezdés). Tekintettel azonban arra, hogy a másodfokú bíróság nem látta teljesítendőnek az első kérelmi elemre vonatkozó keresetet, így az elsőfokú ítélet eme, keresetet elutasító rendelkezése nem tekinthető jogszabálysértőnek, így annak megváltoztatására nem volt lehetőség. Az alperes ugyanis a felperesi kérelem eredményességének megfelelően kötelezte az ajánlatkérőt a hatóságot megillető ,- Ft-ból ,- Ft megtérítésére. E körben is a keresettel támadott határozat tehát megfelel a jogszabály oknak, így annak megváltoztatás ára irányuló keresetet el kellett utasítani. Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben, a rendelkező részben foglaltak szerint a Pp (2) bekezdése alapján megváltoztatta. Az elsőfokú ítélet megváltoztatására tekintettel módosult a pernyertesség-pervesztesség aránya, döntően az alperes tekinthető pernyertesnek, az elsőfokú pernyertességével arányos perköltsége megtérítésére igényt tarthat. A jogtanácsost az ügyvéd jogállása illeti meg, így a jogtanácsosi munkadíjat is a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. (2) és (3) bekezdése alapján kell megállapítani. Az alább kifejtetek szerint a perérték nem állapítható meg, ezért az alperest képviselő jogtanácsos munkadíját a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. (3) bekezdése alapján 5.000, - Ft óradíjjal kell elszámolni. Az ügy bonyolultságára tekintettel a jogtanácsos az elsőfokú eljárásban az elkészítő iratok megszerkesztésével, irattanulmányozással kb órát töltött el, amely alapján az alperes pernyertességével arányosan ,- Ft megtérítésre tarthat igényt a felperestől (Pp. 81. (1) bekezdés). A felperes vitatta az elsőfokú bíróság által alkalmazott perérték megállapítását, amely a harmadik kérelmi elemhez kapcsolódó berendezés értéke alapján került meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő második eljárási részre hozott döntését, a felperes a döntés indokait vitatta, így a pertárgy értéke nem állapítható meg, azt az illetékről szóló évi XCIII. tv. 39. (3) bekezdés a) pontja alapján kell meghatározni, ami ,- Ft. Az eltérő pertárgyérték számítására tekintettel módosítani kellett a felperes által fizetendő - a kijavítással is érintett - eljárási illetéket. A ,- Ft perérték alapján ,- Ft lenne, melyből a pervesztességre tekintettel a felperesnek ,- Ft-ot kell megfizetnie. Az így meg nem térült illeték az állam terhén marad (6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. (2) bekezdés, és Itv. 74. ). A felperes fellebbezése csak kis részben, az illetékszámítás alapja tekintetében vezetett eredményre. Az alperes fellebbezése pedig teljesen eredményesnek bizonyult, ezért igényt tarthat másodfokú jogtanácsosi munkadíjból álló perköltsége megtérítésére. A jogtanácsosi munkadíjat az elsőfokú óradíj 50%-ával kell elszámolni (32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. (5) bekezdés). A jogtanácsos a fellebbezés elkészítésével, irattanulmányozással kb. 6 órát tölthetett el, így a felperes az alperes javára ,- Ft másodfokú perköltséget köteles fizetni. A felperesnek meg kell térítenie a tárgyi költségfeljegyzés folytán le nem rótt és a perértékhez igazodó fellebbezési illetéket is. A fellebbezési érték az Itv. 39. (3) bekezdés b) pontja alapján a ,- Ft-ban került meghatározásra. Székesfehérvár, május 8. 7

8 dr. Káló Zsuzsanna sk.a tanács elnöke, előadó bíró, Kollár Zoltán sk. bíró, dr. Ébner Vilmos sk.bíró 8

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.045/2016/4 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail cím: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.389/3/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II.37.166/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.856/2017/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.09.

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.IV.20.859/2017/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26.

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Elektronikus tájékoztatók - tartalompublikációs

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2017/8 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2017/8 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.105/2017/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/184 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.053/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/7. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/7. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.077/2016/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/141 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.07.

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.105/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.27.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FKF Nonprofit Zrt. 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tervezési szerződés keretében a Logisztikai

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

V É G Z É S - t. A felek maguk viselik a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket.

V É G Z É S - t. A felek maguk viselik a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.914/4/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2014/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2014/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.33.102/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:.

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:. ')/. FO!;,;, iosi KÖZIGAZGATÍSI ÉS NUHIuÖGyi GiBOSÁG MUNKAUG>1 UGYSü. ff 4. FOUUSTROMSZÁM KFZnŰIRATON:. Pcstán / Cyüjtöi^-;7á / Sz&máfyárón /Jfc-m.iilen/ Faxon Érteett 2017 ^DF-2 7. ^DANY:...^,.,,.. v:..

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 5.M. 406/1997/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (1388 Budapest, Pf. 52. ügyintéző:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/3 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/3 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.012/2016/3 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.26.

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete Miskolci Törvényszék 3.Gf.40.112/2017/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.21.

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete Kúria Kfv.III.37.193/2017/5.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.07. Iktatószám: 2217/2018

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.32.431/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.957/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Workflow rendszer beszerzése Elektronikus

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K /2014/4. számú ítélete

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K /2014/4. számú ítélete Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.27.267/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Keretszerződés tréneri kiegészítő képzés,

Részletesebben

5.P /2014/8.számú ítélete

5.P /2014/8.számú ítélete 5.P.20.009/2014/8.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14037/2014

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.106/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.03.18.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.661/6/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.173/2016/10 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az érettségi vizsgához kapcsolódó feladatírás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.064/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.11.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 6.G.40.630/2016/9.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.10.11.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2014/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2014/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.061/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.02.04.

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.588/2013/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/114 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol ~ ~ loqq ~ (Ill>'" 'o" L. '\ ~ A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága mint felülvizsgálati bíróság ""JI~~o:!'.n: 1999-03- 1 2 I ""!U)"N'' '.'-=-- Stl fl.1$ II KEHULE~ \ WL'

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS FŐBB MÓDOSÍTÁSAI

A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS FŐBB MÓDOSÍTÁSAI A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 2017. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS FŐBB MÓDOSÍTÁSAI Rigó Csaba Balázs Elnök 2017. március 22. A módosítás 2016. december 6-án került elfogadásra A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

Részletesebben

KÖZÚT_melegaszfalt beszerzés 2016_Korr.

KÖZÚT_melegaszfalt beszerzés 2016_Korr. KÖZÚT_melegaszfalt beszerzés 2016_Korr. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/75 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.07.04. Iktatószám:

Részletesebben

PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL

PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL A látszólagos keresethalmazatban álló kérelmek pertárgyának értékét is csak egyszer, a nagyobb perértékő kereseti kérelem alapján kell megállapítani.,nincs

Részletesebben