Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete"

Átírás

1 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/114 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 17278/2013 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2013/7. KÉ 17278/2013 A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Hindrich Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 43., ügyintéző ügyvéd: dr. Hindrich Tamás) által képviselt DAGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Attila út 63.1/7.) felperesnek, a dr. Csanádi Péter jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) alperes ellen, közbeszerzési ügyben hozott határozat (hivatkozási szám: D.665/22/2012.) bírósági felülvizsgálata iránti indított perbe, mely perbe az alperes pernyertessége érdekében dr. Kulcsár Szilárd által képviselt Állami Autópálya Kezelő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45/B.) beavatkozott meghozta az alábbi ítéletet: A bíróság a felperes keresetét elutasítja. A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek (harmincezer), az alperesi beavatkozónak (húszezer) forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye Indokolás Az alperesi beavatkozó Kalcium-klorid granulátum beszerzése/2012. tárgyú, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része szerinti nyílt eljárásra vonatkozó hirdetményt adott fel augusztus 28. napján. Az ajánlati felhívás II pontja szerint a szerződés tárgya árubeszerzés, a szerződés meghatározása (ajánlati felhívás II. 1.5.): szállítási 1

2 szerződés ÉME engedéllyel rendelkező kalcium-klorid szállítására. Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában az alperesi beavatkozó meghatározta a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit, előírva, hogy az ajánlattevő csatolni köteles: M/2. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 15. (1) bekezdés e) pontja szerint a beszerzés tárgyára (kalcium-klorid granulátum) vonatkozó, legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes EME engedély (az építési termékek műszaki követelményének, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti) egyszerű másolatát. Az alperesi beavatkozó a VI. 16. pontban az egyéb követelmények körében előírta, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szállítással egy időben csatolnia kell a szállítandó kalcium-klorid minőségét tanúsító gyártóműi bizonylatot és biztonsági adatlapot magyar nyelven, vagy magyar nyelvű felelős fordításban. A Green Way Hungary Zrt. ajánlatevő ajánlatának oldalán csatolta a termékre vonatkozó és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiállított október 31. napjáig érvényes ÉME engedélyt, a termék gyártója a Soda Polska Ciech sp.z.o.o.. Az alperesi beavatkozó hiánypótlási felhívására a Green Way Hungary Zrt október 10. napján a műszaki ajánlat tekintetében a nyilatkozatot benyújtotta. Az alperesi beavatkozó október 31. napján felhívta az ajánlattevőket a dokumentáció III. fejezetében meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelést igazoló gyártó vagy független minősítő intézet által kiállított dokumentumok becsatolására. A Green Way Hungary Zrt. becsatolta a kalcium-klorid termék specifikációjának dokumentumait, így a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. által kiadott gyártóműi nyilatkozatot fordításban, továbbá a kalcium-klorid granulátum összetétele rnakró-és mikroelem tartalmának vizsgálatára vonatkozó MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének vizsgálati jegyzőkönyvét. Az alperesi beavatkozó nyertes ajánlattevőként a Green Way Hungary Zrt.-t hirdette ki, megállapítva, hogy a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot a felperes nyújtotta be. A felperes december 4. napján tájékoztatta az alperesi beavatkozót, hogy álláspontja szerint a nyertes ajánlattevő ÉME engedélye nem megfelelő, ugyanis az annak kiadása alapjául szolgáló dokumentumok nem megfelelőek, mert a TETRA Chemicals Europe AB cég magyarországi képviselőjének állítása szerint az engedély alapjául szolgáló dokumentumok használati joga időközben visszavonásra került. Az alperesi beavatkozó megkeresésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt a tájékoztatást adta, hogy a szeptember 4. napján aláírt és október 31. napjáig érvényes építőipari műszaki engedély szabályszerű engedélynek minősül, az időközben véghezvitt gyártóváltástól függetlenül. A felperes jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben kérte a jogsértés megállapítását és az alperesi beavatkozó eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, valamint kérte a Green Way Hungary Zrt.-vel szemben a hamis adatszolgáltatás megállapítását és a közbeszerzési eljárásban való - a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásra is kiterjedő - eltiltását. Arra hivatkozott, hogy, a nyertes ajánlattevő az ÉME engedélyéhez nem csatolta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére az engedély tárgyát képező szilárd kalcium-klorid síkosság-mentesítő anyag vonatkozásában a Soda Polska Ciech sp.z.o.o cég anyagának tulajdonságait igazoló vizsgálati jegyzőkönyveket, csak nyilatkozatot adott arról, hogy a gyártóváltás folytán az új gyártó, azaz a lengyel Soda Polska Ciech sp.z.o.o által gyártott termék műszaki jellemzői azonosak a korábbi termék jellemzőivel, ezért álláspontja szerint a nyertes ajánlat a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. Arra is hivatkozott, hogy a nyertes ajánlattevő hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot 2

3 tett, amikor a termék specifikációjára vonatkozó adatokat a hivatkozott ÉME engedélyben eltérő módon tüntette fel, és egyúttal a szállítandó terméket az engedélyben foglalt termékkel (TETRA Chemicals Europe AB) és annak specifikációjával azonosította. Azzal érvelt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a nyertes ajánlattevő által becsatolt 30/2011. számú ÉME engedélyt a TETRA Chemicals Europe AB cég CCRoad márkanevű kalcium-klorid granulátumára adta ki. A nyertes ajánlattevő az ÉME engedély mellékletébe nem csatolta az új gyártó, a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. termékére az engedély módosításához szükséges összes iratot (például vizsgálati jegyzőkönyvek), valamint benne vannak a TETRA Chemicals Europe AB cég azon dokumentumai, melyek az ÉME engedélyben foglalt kalcium-klorid granulátumra vonatkoznak, a két termék pedig eltérő gyártási technológiával készült, így a két kalcium-klorid granulátum termék nem lehet azonos. Az alperesi beavatkozó a jogorvoslati kérelem elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy december 4-én megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, mely állásfoglalásában megállapította, hogy az engedélyben véghezvitt gyártóváltás szabályszerű volt. Erre figyelemmel az alperesi beavatkozónak nem volt jogszerű lehetősége arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét megállapítsa. Az alperes D.665/17/2012. számú végzésében a Kbt (1) bekezdése alapján az eljárást hivatalból kiterjesztette és vizsgálta, hogy az alperesi beavatkozó a közbeszerzési eljárása során betartotta-e a Kbt. 2. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt, a verseny tisztaságára, nyilvánosságára és az esélyegyenlőségre vonatkozó alapelveket, figyelemmel arra, hogy az alperesi beavatkozó december 4-i jegyzőkönyv szerint a felperessel tárgyalt a nyertes ajánlat érvényessége tárgyában, valamint vizsgálta, hogy az alperesi beavatkozó megsértette-e a Kbt. 80. (4) bekezdését az összegzés kiadását megelőzően, a felperesnek biztosított november 26-án iratbetekintési jogra tekintettel. Az alperes február 21. napján kelt D.665/22/2012. számú határozatával a felperes jogorvoslati kérelmét elutasította, a hivatalból kiterjesztés körében megállapította, hogy az alperesi beavatkozó megsértette a Kbt. 2. (1) és (2) bekezdéseit, valamint a Kbt. 80. (4) bekezdését, melyre tekintettel az alperesi beavatkozóval szemben forint bírságot szabott ki. Határozatának indokolásában a felperes jogorvoslati kérelme kapcsán megállapította, hogy az alperesi beavatkozó vizsgálatának tárgya az előírások szerint kizárólag az ajánlatba becsatolt építőipari műszaki engedély érvényessége volt, a vonatkozó ÉME engedély október 31. napjáig érvényes és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője által eredetben aláírt dokumentum, a vizsgálatnak nem lehetett tárgya az ÉME engedélyben megjelölt Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég és a Green Way Hungary Zrt. korábbi gyártója által előállított termék műszaki jellemzői azonosságára irányuló vizsgálat, ugyanis a vizsgálat kizárólag arra irányulhatott a becsatolt ÉME engedély alaki vizsgálatán kívül, hogy az abban szereplő termék termékspecifikációjában azonos minőségi paraméterek szerepelnek-e az ajánlatban, a műszaki ajánlatban, valamint a gyártóműi nyilatkozatban, illetőleg a vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt adatok megfelelnek-e az alperesi beavatkozó dokumentációja III. fejezet 2. pontjában foglalt előírásoknak. Kitért arra, hogy az alperesi beavatkozó ezen vizsgálati kötelezettségének eleget tett, az építőipari műszaki engedély érvényességére a termék gyártója által szállított áru termékspecifikációban és vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt minőségi paramétereinek és az ajánlatkérő műszaki leírásában foglalt műszaki paramétereinek összehasonlítására vonatkozó vizsgálati kötelezettségének eleget tett. Az ajánlatba becsatolt ÉME engedély a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Pp.) 196. (1) bekezdés d) pontja szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szabályszerűen kiállított 3

4 magánokiratnak minősül, ekként annak érvényessége tárgyában kétség nem merült fel. Az alperesi beavatkozó vizsgálati kötelezettsége kizárólag az ÉME engedély meglétére és az ajánlatban megjelölt kalcium-kloridnak a felhívásban meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelőségére állt fenn. Következésképpen az alperesi beavatkozó nem vizsgálhatta az EME engedélyt kiadó Magyar Közút Nonprofit Zrt. eljárását és azt, hogy az engedélyt kiadó szerv mely vizsgálati eljárás keretében, milyen okiratok alapján állította ki az EME engedélyt. Megjegyezte, hogy az alperesi beavatkozó az M/2 alkalmassági feltételben és a felhívás VI. 16. alpontjában a szállítás időszakára írta elő a szállítandó kalcium-klorid minőségét tanúsító gyártóműi bizonylat és biztonsági adatlap benyújtásának kötelezettségét, az ajánlattételi szakaszra nem. Végül hangsúlyozta, hogy az építésfelügyeleti hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel a termékre vonatkozó megfelelőség igazolás meglétének, valamint az annak alapját képező műszaki specifikációra való hivatkozás megalapozottságának ellenőrzésére. A második jogorvoslati kérelmi elemmel kapcsolatban megállította, hogy a nyertes ajánlattevő által ajánlatának oldalán becsatolt építőipari műszaki engedély nem a TETRA Chemicals Europe AB cégre, mint gyártóra vonatkozik, hanem a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég által gyártott termékre. A nyertes ajánlattevő az utóbbi cég által gyártott termék műszaki paraméterei tekintetében a műszaki ajánlatában az alperesi beavatkozó műszaki leírásában előírt paraméterekkel való megfelelőségre vonatkozóan nyilatkozott, továbbá gyártóműi termékscpecifíkációt és vizsgálati jegyzőkönyvet csatolt a műszaki paraméterek megfelelőségének bizonyítása végett, vagyis a nyertes ajánlattevő nem közölt az ezen okiratokban foglalt adatokkal kapcsolatosan a valóságtól eltérő információt, illetve nem tett olyan hamis nyilatkozatot, amely hamis adatot tartalmazna. A felperes keresetet nyújtott be az alperesi határozat ellen, melyben elsődlegesen annak megváltoztatását, másodlagosan annak hatályon kívül helyezését kérte, kérte a jogsértés megtörténtének megállapítását és a Green Way Hungary Zrt. közbeszerzési eljárásban való részvételtől történő eltiltását és bírság kiszabását. Arra hivatkozott, hogy a felperes december 4. napján felhívta az alperesi beavatkozó figyelmét arra, hogy a TETRA Chemicals Europe AB és a Soda Polska anyagai különböző technikai információkkal bírnak, melyek a közbeszerzési dokumentáció részét képezik és az alperesi beavatkozó rendelkezésére állnak. Utalt arra, hogy a nyertes ajánlattevő ÉME engedélyéhez a Magyar Közút részére nem csatolta be a Soda Polska cég anyagának tulajdonságait igazoló vizsgálati jegyzőkönyveket, hanem csak nyilatkozott arról, hogy a két termék tulajdonságai azonosak és ezáltal a TETRA Chemicals Europe AB dokumentációját használta fel. Álláspontja szerint a nyertes ajánlattevő hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett, amikor az ajánlatában a termék specifikációjára vonatkozó adatokat a hivatkozott ÉME engedélyben eltérő módon tüntette fel, egyúttal a szállítandó terméket az engedélyben foglalt termékkel, illetve specifikációval azonosította, mely ellentmondást nyilvánvalóan ismert, hiszen ennek hiányában az eltérő adatok feltüntetésére nem kerülhetett volna sor. Utalt arra, hogy a 30/2011. számú ÉME engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a TETRA Chemicals Europe AB CCRoad márkanevű kalcium-klorid granulátumára adta ki. A nyertes ajánlattevő gyártó váltást kért, a 30/2011. számú ÉME engedélynél, ezért büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával kijelentette, hogy a Soda Polska Ciech S.A. által gyártott kalcium-klorid granulátum minden tulajdonságában megegyezik a 30/2011 ÉME engedélyben foglaltakkal. A 30/2011. számú ÉME Engedély Műszaki Szállítási Feltételek mellékletébe a nyertes ajánlattevő azonban nem csatolta be az új gyártó, a Soda Polska Ciech S.A. termékére a módosításhoz szükséges összes alátámasztó iratot, továbbá ebben szerepelnek az eredeti gyártó, a TETRA Chemicals Europe AB dokumentumai, mely dokumentumok a számszaki adatokat 4

5 tartalmazzák az ÉME engedélyben foglalt kalcium-klorid granulátum termékre. Utalt arra, hogy a felperes a január 17. napján kelt beadványában bemutatta, hogy a két termék mely tulajdonságai nem azonosak a nyertes ajánlattevő által becsatolt ÉME engedélyben. Kitért arra, hogy a két kalcium-klorid granulátum termék különböző gyártási technológiával készült, ezért kizárt, hogy a két termék minden tulajdonságában megegyezzen, azaz a két termék nem azonos. Álláspontja szerint az alperesi beavatkozó saját hatáskörben meg tudott volna győződni róla és ellenőrizni tudta volna, hogy a két termék nem azonos és meggyőződhetett volna arról, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozata valós információkat tartalmaz-e. A felperes igazságügyi vegyészszakértő kirendelését indítványozta a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. által gyártott, a nyertes ajánlattevő raktáraiban fellelhető, illetve az alperesi beavatkozó üzemmérnökségeire beszállított anyag vizsgálatára. Az alperes ellenkérelmében a felperes keresetének elutasítását és perköltségben történő marasztalását kérte. Fenntartotta a határozat indokolásában foglaltakat, abból azt emelte ki, hogy a Green Way Hungary Zrt. nyertes ajánlattevő az ajánlatához becsatolt ÉME engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a TETRA Chemicals Europe AB CCRoad márkanevű kalcium-klorid granulátumára adta ki, a nyertes ajánlattevő által csatolt ÉME engedély szerint a termék gyártója a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég. Utalt arra, hogy a nyertes ajánlattevő november 8. napján becsatolta a Soda Polska cég által szállítandó kalcium-klorid anyag tulajdonságait igazoló vizsgálati jegyzőkönyveket. Azzal is érvelt, hogy a Kbt. nyílt eljárásra vonatkozó szabályai szerint az ajánlatkérő kötve van az általa meghatározott alkalmassági követelményekhez, márpedig az alperesi beavatkozó az ajánlati felhívás III M/2 pontjában az alkalmassági feltételt a Kormányrendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján határozta meg, és alkalmassági minimumkövetelményként azt írta elő, hogy az ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az ajánlati határidő lejártáig érvényes, a beszerzés tárgyára vonatkozó ÉME engedéllyel. így az alperesi beavatkozó nem vizsgálhatta, hogy az ÉME engedély kiállítására jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt. milyen előzetes vizsgálat alapján adta ki az ÉME engedélyt, vagyis nincs relevanciája annak, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. milyen adatok, nyilatkozatok alapján folytatta le a vizsgálatát az ÉME engedély kiadása kapcsán, ahogyan annak sem, hogy az ajánlathoz csatolt október 31. napjáig érvényes ÉME engedély kiadása kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a gyártóváltás kapcsán milyen vizsgálatot folytatott le, ugyanis az alperesi beavatkozó, mint ajánlatkérő kizárólag az M/2. pont szerinti alkalmassági feltételnek való megfelelőséget vizsgálhatta, ennek kapcsán további vizsgálatot az ÉME engedély kiadásának körülményeire vonatkozóan nem végezhetett. Az alperesi beavatkozó a felperes keresetének elutasítását, és perköltségben történő marasztalását kérte. A felperes keresete az alábbiak szerint nem alapos. Kbt. 63. (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. (3) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Kbt. 74. (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 5

6 e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Az alperesi beavatkozó az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. pontjában foglalt alkalmassági feltételt a Kormányrendelet 15. (1) bekezdés e) pontja alapján határozta meg. Kormányrendelet 15. (1) Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére - igazolható e) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. R-9 (1) A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása. (2) A megfelelőség igazolási eljárást a 4. számú melléklet alapján a termékre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció határozza meg. Az eljárásban vizsgálatokkal és bizonyítási eljárásokkal kell megállapítani, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak. A Kbt. 63. (1) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek azt kell megvizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e - többek között - az ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek, következésképpen az ajánlatkérő vizsgálata erre és nem többre terjedhet ki. Az ajánlati felhívás III.2.3) M/2. pontja a beszerzés tárgyát képező kalcium-klorid granulátumra vonatkozó (legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes) EME engedély egyszerű másolatának csatolását írta elő. Mindebből következően az ajánlatkérő Kbt. 63. (1) és (2) bekezdései szerinti vizsgálata kizárólag a nyertes ajánlattevő ajánlatába csatolt EME engedélyre terjedhetett ki. A GREEN WAY Hungary Zrt. ajánlatának oldalán csatolta a termékre vonatkozó és a Magyar Közút Nonprofít Zrt. által kiállított ÉME engedélyt, mely szerint annak érvényessége október 31. napja, a termék gyártója a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. Az ajánlatkérő a vizsgálat keretében helytállóan állapította meg, hogy az EME engedély legalább az ajánlattételi határidőig érvényes (2016. október 31. napjáig), és azt a kibocsátó, Magyar Közút Nonprofít Zrt. képviselője szabályszerűen aláírta, az a Pp (1) bekezdés d) pontja szerinti magánokirat. Az ajánlatkérő ezen alaki vizsgálaton túli vizsgálati kötelezettsége körében kizárólag azt vizsgálhatta, hogy az ajánlatban megjelölt kalcium-klorid a felhívásban előírt műszaki paraméterekkel rendelkezik-e. Nem terjedhetett ki az ajánlatkérő vizsgálata az EME engedélyt kiállító Magyar Közút Nonprofít Zrt. engedélyt megelőző eljárásának vizsgálatára, ahogyan arra sem, hogy milyen vizsgálatok folytak ezen eljárás keretében, és hogy az engedély kiállítására milyen dokumentumok alapján került sor, végül pedig arra sem, hogy a gyártóváltás megállapítására milyen okiratok alapján, milyen eljárást követően került sor. Tekintettel pedig arra, hogy az ajánlatkérői vizsgálat ezen kérdéskörökre nem terjedhetett ki, azok a jogorvoslati eljárásban sem képezhették a vizsgálat tárgyát, arra is figyelemmel, hogy az R. 14. (1) bekezdésének rendelkezése szerint a termékre vonatkozó megfelelőség igazolás alapját képező műszaki specifikációra való hivatkozás megalapozottságát a szállítónál és a felhasználónál az építésfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi hatóság külön jogszabályokban meghatározott módon jogosult ellenőrizni. 6

7 Hangsúlyozandó a fentiek mellett, hogy az alperesi beavatkozó a felperes december 4. napján történt tájékoztatását követően megkereste az ÉME engedélyt kiállító Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a vitatott EME engedély megfelelősége végett, mely állásfoglalásában megállapította, hogy az engedély szerinti gyártó váltás szabályszerű volt, mely szintén azt támasztja alá, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata nem érvénytelen. A bíróság a felperes keresetének a nyertes ajánlattevő hamis adatszolgáltatásra történt hivatkozásával foglaltakkal kapcsolatban rámutat arra, hogy a nyertes ajánlattevő által ajánlatának oldalán becsatolt ÉME engedély nem a TETRA Chemichals Europe AB cégre, mint gyártóra vonatkozik, hanem a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég által gyártott termékre. A nyertes ajánlattevő a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég által gyártott termék műszaki paraméterei tekintetében a műszaki ajánlatában az ajánlatkérő műszaki leírásában előírt paraméterekkel való megfelelőségre vonatkozóan nyilatkozott, továbbá gyártóműi termékspecifikációt és vizsgálati jegyzőkönyvet is csatolt a műszaki paraméterek megfelelőségének bizonyítása végett. Mivel pedig a nyertes ajánlattevő által csatolt ÉME engedély nem a TETRA Chemichals Europe AB cégre, mint gyártóra vonatkozik, hanem a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég által gyártott termékre, az alperesi beavatkozónak az ÉME engedélyben feltüntetett gyártótól eltérő cég (TETRA Chemichals Europe AB) termékére vonatkozóan vizsgálati kötelezettsége nem is volt, mert vizsgálati kötelezettsége csak az ÉME engedélyben megjelölt gyártó (Soda Polska Ciech sp.z.o.o.) termékére állt és állhatott fenn. Márpedig a nyertes ajánlattevő az ezen okiratokban foglalt adatokkal a valóságtól eltérő információt nem közölt, és hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot sem tett, így az alperes helytállóan állapította meg a Kbt és 11. pontjainak alapulvételével, hogy a nyertes ajánlattevő a Kbt. 56. (1) bekezdés j) pontját nem sértette meg. Figyelemmel arra, hogy mivel tehát a nyertes ajánlattevő által csatolt ÉME engedély nem a TETRA Chemichals Europe AB cég által gyártott termékre, hanem a Soda Polska Ciech sp.z.o.o. cég által gyártott termékre vonatkozik, és az alperesi beavatkozónak az ÉME engedélyben feltüntetett gyártótól eltérő cég termékére vonatkozóan vizsgálati kötelezettsége nem is volt, a bíróság a felperes igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló bizonyítási indítványát nem tartotta alaposnak. Mindezekre figyelemmel a bíróság a felperes keresetében hivatkozott jogszabálysértéséket nem találta alaposnak, ezért a felperes keresetét a Pp a alapján elutasította. A bíróság a kereseti illeték összegét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel forintban állapította meg, annak viselésére a felperest arra figyelemmel nem kötelezte, mert a felperes a keresetén forint illetéket illetékbélyegen lerótt. A szükségtelenül lerótt forint illetéket a felperes az Itv. 80. (1) bekezdés f) pontja alapján az illetékes adóhatóságtól visszaigényelheti. A bíróság a felperest a Pp. 78. (1) bekezdése alapján kötelezte az alperes, míg a Pp. 83. (1) bekezdése szerint az alperesi beavatkozó perköltségének megfizetésére. A perköltség összegét a bíróság a Pp. 79. (1) bekezdése szerint, mérlegelés útján állapította meg. A bíróság e körben figyelemmel volt arra, hogy az alperes képviselője az ügyben ellenkérelmet terjesztett elő, és részt vett az egyik tárgyaláson, ahol nyilatkozatokat is tett. Az alperesi beavatkozói képviselő pedig az ügyben beadványt nyújtott be, és részt vett, nyilatkozatokat tett az első tárgyaláson ügyvédi képviselet útján, míg a második tárgyaláson saját munkavállalója útján. A fellebbezés lehetőségét a Pp (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezés zárja ki. Budapest, év szeptember hó 10. napján 7

8 dr. Bögös Fruzsina s. k. bíró 8

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

SZLMK Gyógyszer. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 17822/2017 CPV Kód:

SZLMK Gyógyszer. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 17822/2017 CPV Kód: SZLMK Gyógyszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.08. Iktatószám: 17822/2017 CPV

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2014/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2014/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.33.102/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

Tárgy: Takarításhoz használandó. vegyszerek beszerzése az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Tárgy: Takarításhoz használandó. vegyszerek beszerzése az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Tárgy: Takarításhoz használandó vegyszerek beszerzése az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére Kbt. 71. -a szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés Tisztelt Ajánlattevők!

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.II.37.166/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.064/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.11.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

FT-1180/SZTE/ /T/2018/SZTE - Komplett Hibrid műtő kialakítása és szállítása - részvételi felhívás 2. korrigendum

FT-1180/SZTE/ /T/2018/SZTE - Komplett Hibrid műtő kialakítása és szállítása - részvételi felhívás 2. korrigendum FT-1180/SZTE/2018-20/T/2018/SZTE - Komplett Hibrid műtő kialakítása és szállítása - részvételi felhívás 2. korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.939/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.053/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. INDOKOLÁS

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. INDOKOLÁS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 06-1/882-8594 Fax: 06-1/882-8593 dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.665/9/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: 526/13 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Közbeszerzési Hatóság közleménye

Közbeszerzési Hatóság közleménye Közbeszerzési Hatóság közleménye A Közbeszerzési Hatóság - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. (2) bekezdésének ab) alpontjával, valamint az r) ponttal összhangban

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

Közbeszerzési jogorvoslat, a Döntőbizottság aktuális döntései. Dr. Puskás Sándor KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG elnök március 22.

Közbeszerzési jogorvoslat, a Döntőbizottság aktuális döntései. Dr. Puskás Sándor KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG elnök március 22. Közbeszerzési jogorvoslat, a Döntőbizottság aktuális döntései Dr. Puskás Sándor KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG elnök 2017. március 22. A közbeszerzési jogorvoslat aktuális kérdései A Kbt. 2017. január 1.

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Vállalkozási Szerződés az ÉMOP /B számú Kerékpárral a Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Vállalkozási Szerződés az ÉMOP /B számú Kerékpárral a Beszerzés tárgya: Vállalkozási Szerződés az ÉMOP-2.1.1./B-12-2012-0158 számú Kerékpárral a Bükkön át- Kerékpárral a városon át című projekt gyalog és kerékpárút építési kivitelezési feladatainak ellátására - korrigendum

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Villamos energia kiépítés [ED]/2012. - eljárást megindító felhívás 2. számú módosítása

Villamos energia kiépítés [ED]/2012. - eljárást megindító felhívás 2. számú módosítása Villamos energia kiépítés [ED]/2012. - eljárást megindító felhívás 2. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/150 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata valamennyi rész tekintetében

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/ sz. módosítás

Munkaállomások és monitorok beszerzése/ sz. módosítás Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. - 2. sz. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/84 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX.21.189/2017/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf /2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr.

Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf /2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Fővárosi Ítélőtábla ítélete Szöveg: FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA 3.Kf.27.005/2009/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Farkas Mihály ügyvéd (1042 Budapest, Árpád út 67.) által képviselt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. "A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő felvonók, körülkerített emelők időszaki ellenőrzése, karbantartási munkái, kapcsolódó távfelügyelete és személymentési szolgálat" - módosítás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.:D.752/4 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.959/ 13/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére

Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Szeged külterület, (volt Öthalmi Laktanya) II. kerület, HRSZ:01392/23 ingatlanon létesítendő Inkubátorház kiviteli- és engedélyes tervei elkészítésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Tervezési szerződés

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K /2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.32.431/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi: V É G Z É S -t KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D.652/ 11/ 2010.. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.067/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.12.02.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés szerverek

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató módosításról

Tájékoztató módosításról Tájékoztató módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.17.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FKF Nonprofit Zrt Budapest, Alföldi u. 7.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FKF Nonprofit Zrt Budapest, Alföldi u. 7. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FKF Nonprofit Zrt. - 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összességében nettó 125.000.000 Ft - 15 %

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Tipikus jogsértések a Döntőbizottság jogorvoslati eljárásai alapján. Dr. Puskás Sándor KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG elnök november 22.

Tipikus jogsértések a Döntőbizottság jogorvoslati eljárásai alapján. Dr. Puskás Sándor KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG elnök november 22. Tipikus jogsértések a Döntőbizottság jogorvoslati eljárásai alapján Dr. Puskás Sándor KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG elnök 2016. november 22. A közbeszerzési eljárások előkészítése A szerződések nyilvántartása

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 29/2004. (IX. 8.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 29/2004. (IX. 8.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 29/2004. (IX. 8.) IM rendelete a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról * A közbeszerzésekről

Részletesebben