KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: Az Urbura Kft. által, a Budapest XXIII. ker /4, /4 és /14 hrsz-ú ingatlanokon végzett hulladékkezelési tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása Előadó: Czinege Anett Benke Boglárka Némethné Fikó Krisztina Farkasné Török Edit Mácsár-Kovács Dalma Kelemen Zoltán Lágler Veronika Ganyecz Viktor dr. Hoblyák Júlia H A T Á R O Z A T Az Urbura Környezetvédelmi Szolgáltató és Rekultivációs Kft. (2314 Halásztelek, Melinda u. 12.; Cg ; KÜJ: ) által benyújtott, a KTVF: 9953/2007. számú környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló kérelmét elutasítom, és a Budapest XXIII. ker /4, /4 és /14 hrsz-ú ingatlanokon (Péteri major) végzett nem veszélyeshulladék-lerakó hulladékhasznosítással történő rekultivációját és utógondozását, valamint a területen végzett valamennyi hulladékkezelési tevékenységét m e g t i l t o m. Egyidejűleg kötelezem a területen még kihelyezésre váró hulladékok elszállítására és a hulladékra vonatkozó hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadására. A hulladékelszállítás határideje: március 31. napja. Az elszállítást igazoló bizonylatok másolatának benyújtási határideje: április 30. napja. Megállapítom hogy tárgyi eljárás eljárási költsége Ft illeték, mely megfizetésre került. Egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóigazgatóság (1134 Budapest, Dózsa György u ) felé elrendelem a kérelmen illetékbélyeg formájában lerótt Ft illeték visszatérítését az Urbura Környezetvédelmi Szolgáltató és Rekultivációs Kft. L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 (2314 Halásztelek, Melinda u 12.; Cg ; a továbbiakban: Környezethasználó) részére. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (a továbbiakban: OKTVF) címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség) két példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. I N D O K O L Á S A Felügyelőség teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján KTVF: /2005. számon környezetvédelmi működési engedélyt adott a Környezethasználó részére a területen található hulladéklerakó utógondozására. Az engedélyezett tevékenység: veszélyes hulladék kezelése (ásványolaj származású szénhidrogének lebontása biokatalitikus, oxidációs mechanizmussal) és nem veszélyes hulladék kezelése (települési szennyvíz tisztításából származó szennyvíziszap stabilizálása aerob prizmás lebontással) volt. A Felügyelőség KTVF: 9953/2007. számon a KTVF: /2005. számú környezetvédelmi működési engedélyt visszavonta és új környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott a Budapest XXIII. ker /4, /2 és /14 hrsz-ú ingatlanokon végzett nem veszélyeshulladék-lerakó hulladékhasznosítással történő rekultivációjára és utógondozására vonatkozóan. Az Engedély a veszélyes hulladék kezelést már nem tartalmazta. Az Engedély érvényessége: május 31. Az érvényesség lejárta előtt a Környezethasználó kérelmezte az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítását és a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő Ft illetéket illetékbélyegen lerótta. A kérelem alapján a Felügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján az Engedély módosítására irányuló felülvizsgálati eljárást február 16. napján megindította. A Felügyelőség megállapította, hogy a kérelem nem tartalmazza a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 1. alapján a felülvizsgálati dokumentációt elkészítő szakértő egyes részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultságának igazolását, ezért KTVF: /2011. számon annak pótlására szólította fel Környezethasználót. A Környezethasználó március 16. napján kelt levelében kifejtette, hogy a kérelmük nem újabb felülvizsgálati eljárás lefolytatására vonatkozott, hanem a meglévő környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására. Előadta, hogy a benyújtott dokumentáció nem felülvizsgálati dokumentáció, hanem beszámoló, amellyel a telephelyen eddig végzett tevékenység bemutatása volt a céljuk. Előadta továbbá, hogy a környezetvédelmi feladataikat a vele szerződésben álló FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (2071 Páty, Móricz Zs. u. 1.) látja el, aki felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. A Felügyelőség KTVF: /2011. számon felszólította a Környezethasználót, hogy a benyújtott dokumentációt (beszámolót) dolgozza át a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 75. (1) - (2) 2

3 bekezdésében, továbbá a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján az ott meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. A Környezethasználó a felszólításnak eleget tett, és benyújtotta a Felügyelőségre FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. által elkészített teljes körű felülvizsgálati dokumentációt, melyhez csatolta a szakértői jogosultságok igazolását. A Felügyelőség a kérelem benyújtását követően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren ( közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Jegyzőjének, valamint a hatásterülettel feltételezetten érintett Gyál Város Önkormányzat Jegyzőjének. A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője /2011., Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője XVIII /2011. számon tájékoztatta a Felügyelőséget a hirdetmény közzétételéről. A Felügyelőség munkatársai szeptember 7. napján az M5 autópályán Budapest felé haladva a Környezethasználó tárgyi telephelyének autópálya felé eső területén kezeletlen iszapszerű anyag elhelyezését észlelték. Az autópályán enyhe bűzt lehetett érezni. A Környezethasználó szeptember 9. napján jegyzőkönyvbe vett nyilatkozata alapján az iszap nem kezelőtéren történő elhelyezéséről tudomása nem volt, erre utasítást nem adott. A Környezethasználó a probléma kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét vállalta. A Környezethasználó a kivizsgálást követően a szeptember 10. napján kelt levelében az alábbiakról tájékoztatta a Felügyelőséget: A gépkezelő tekintettel a területen lehullott nagy mennyiségű csapadékra, a terület legmagasabb pontjára szállította a kb t átvett, kezeletlen szennyvíziszapot, azzal, hogy amint az utak járhatóvá válnak, azt a keverőtérre átszállítja. Azóta 44 t kezeletlen anyagot a keverőtérre átszállítottak, a fennmaradó rész átszállítását az esőzések megszűnése után folytatják. A Környezethasználó január 17. napján kelt levelében tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a maradék kezeletlen anyagot 2010 októberében teljes mennyiségben a keverőtérre szállították. A Felügyelőség munkatársai április 7. napján előre bejelentett helyszíni ellenőrzést tartottak a tárgyi telephelyen, ahol az alábbiak kerültek rögzítésre: A telephelyen számítógépes nyilvántartást, valamint prizmanaplót vezetnek, mely az ellenőrzésen megtekintésre került. A fogadótér és a kezelőtér kerítéssel körbekerített, az utókezelő tér földsánccal határolt. A fogadó és komposztáló tér környezetében enyhe technológiai szag érződik, mely a területtől távolodva megszűnik. Az utóérlelő területén az előző csapadékos időszak miatt kisebb-nagyobb vízfelületek alakultak ki, mely a hulladéktestbe a szigetelő réteg miatt nem tud beszivárogni. A /2 hrsz alatti terület feltöltése folytatódik, a feltöltés anyaga: agyagos homok, kavicsos homok. 3

4 A Felügyelőség munkatársai szeptember 15. napján telefonon előre bejelentett, talajés talajvíz-mintavétellel egybekötött helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés során az alábbiak kerültek rögzítésre: Jelenleg a telepre nem történik iszapbeszállítás. Nyilvántartás alapján az utolsó hulladékszállítás én történt. A telephely rendezett, körülkerített, zárható, őrzött, kamerával ellátott. A tájékoztatás szerint a beérkező hulladékot a fogadótéren helyezik el és azonnal szalmával keverik be. A fogadótér és a kezelőtér is bentonitos szigeteléssel ellátott, az utóérlelő HDPE fóliával is védett. A hulladék nyilvántartást és a prizmanaplót a helyszínen számítógépen vezetik. A telephelyen elszórtan kommunális hulladék található, melyet a Környezethasználó tájékoztatása szerint a munkagépek a munkavégzés során a lerakóból fordítanak ki. A kezelőtér közvetlen közelében érezhető csak a bekevert iszapra jellemző szaghatás. A kezelőterek párhuzamos oldalain földmedrű csapadék- és csurgalékvíz elvezető árkok találhatók zsompokkal. Az árkok az ellenőrzés időpontjában szárazak voltak, csapadékos időjárás esetén a csapadék a területen elszikkad. A zsompokból történik a csapadékvíz visszalocsolása a prizmára, alkalomszerűen. Az árkok helyenként gazzal benőttek. A /4 hrsz-ú terület növényzettel benőtt. A tájékoztatás szerint az utolsó komposzt kihelyezés május végén június elején történt. A Felügyelőség a helyszínen az alábbiakat írta elő a Környezethasználónak: Az árkok gazmentesítését szeptember 30-ig el kell végezni. A rekultivált terület felső rétegéből a kommunális hulladék összegyűjtését szeptember 30-ig el kell végezni. A Felügyelőség munkatársai október 25. napján előre be nem jelentett helyszíni szemlét tartottak. A szemle idejében a telephelyen nyilatkozattételre jogosult személy nem tartózkodott. A szemlén az alábbiak kerültek megállapításra: A szeptember 15. napján készült helyszíni jegyzőkönyvben előírtakat a Környezethasználó teljesítette, a csapadékvíz elvezető árkok gazmentesítése, valamint a rekultivált területen tapasztalt kommunális hulladékok összegyűjtése megtörtént. A telephelyre hulladékbeszállítás nem történik. A Budapest XXIII. ker /2 hrsz-ú területre október elején történt utoljára 10-20% szárazanyag tartalmú, szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő, veszélyes szennyeződéseket nem tartalmazó iszapszerű anyag elhelyezésre. A Felügyelőség munkatársai november 9. napján előre be nem jelentett helyszíni szemlét tartottak. A szemle idejében a telephelyen nyilatkozattételre jogosult nem tartózkodott. A szemlén Garmin 60 típusú GPS készülékekkel rögzítésre kerültek a komposztálásra ill. kihelyezés előtti tárolásra használt területek sarokpontjai. A területen található prizmák térfogata méréssel, hosszított lépéssel történő lelépéssel, műszaki becsléssel az alábbiak szerint kerültek megállapításra: Komposztálás alatt álló anyagok mennyisége összesen: m 3 Kihelyezésre váró anyagok mennyisége összesen: m 3 Gyál Város Önkormányzatának mb. Aljegyzője március 28. napján kelt levelében kifejtette, hogy a település érdekeit súlyosan sérti az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, mert a település rendezési terveiben rekreációs célú fejlesztések szerepelnek és jelenleg is rekreációs célú különleges területen üzemel a tárgyi telephely melletti horgásztó (Peremvidéki horgásztó). Kifejtette továbbá, hogy a panaszlevelek alapján a lakosság ellenzi a szennyvíziszap komposztálását a bűzhatás miatt, mivel az uralkodó 4

5 szélirány dél-nyugati. Felhívta a Felügyelőség figyelmét arra, hogy a telep elleni folyamatos panaszok miatt nem támogatja a tevékenység folytatását. A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében Zábrácki László a április 4. napján kelt elektronikus levelében kérte tárgyi ügyben ügyfélként való elfogadását. A Felügyelőség KTVF: /2011. számon megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai pártnak minősül, ezért az ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelmet a Kvtv. 98. (1) bekezdésére figyelemmel elutasította. Lakos Péter helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: Képviselő) május 30. napján elektronikus levelében kérte tárgyi ügyben ügyféli jogállásának megállapítását az OKTVF-től. Az OKTVF a kérelmet hivatalból áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez, a Felügyelőséghez. A Felügyelőség KTVF: /2011. számon megállapította, hogy a Képviselőt az ügyfél jogállás illeti meg. Szabó István, gyáli lakos június 1. napján érkeztetett levelében kérte ügyfélként való elfogadását. A Felügyelőség KTVF: /2011. számon megállapította hogy Szabó Istvánt ügyféli jogállás illeti meg. Szabó István a tevékenységgel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette: Alapos gyanú merült fel a technológiai leírások be nem tartására, így kijelenthető, hogy a jelenleg is folyó komposztálási eljárás során nagymértékű természetkárosítás alapos gyanúja áll fenn....a tevékenység során keletkező szaghatás erősen érezhető. Szabó István június 21-én a következőket adta elő: Jegyzőkönyv (részlet) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat képviselő testületének június 8-án kedden 9.00-kor tartott ülésének jegyzőkönyvéből:...amennyiben bűz terjeng a szennyvíz iszap szállítása során, akkor azt a Hivatalnak jelezni kell a Csatornázási Művek felé, amely majd intézkedni fog a szaghatás mentes szállítás tekintetében. A fenti jegyzőkönyv is említést tesz a szállítás során terjengő bűzről, mely a telepen történő leborítás után nem szűnik meg. Ennek oka előttem nem ismeretlen, a bekerítetlen, jelöletlen területre, egy ízben véletlenül séta közben, lakásomtól mintegy 10 percre bukkantunk. A telepen videó felvételt készítettünk. Az ott tapasztaltak, és az Urbura Kft. által a Gyáli Önkormányzathoz is beadott technológiai leírás közt a különbség kirívóan szembetűnő. Észrevételéhez gyáli lakosok az engedély meghosszabbítása elleni tiltakozó aláírásait is csatolta. Tekintettel arra, hogy a beérkezett dokumentációk szakmai értékelésére a rendelkezésre álló határidő nem volt elégséges, a Felügyelőség KTVF: /2011. számon az ügyintézési határidő meghosszabbításáról döntött. A Felügyelőség a benyújtott dokumentációt, a rendelkezésére álló adatokat és az észrevételeket átvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: A területen a 80-as években kavicsbánya üzemelt. A bányatelep a felülvizsgálati dokumentáció szerint 50 cm agyagszigeteléssel volt ellátva. A bányagödör feltöltése inert és kommunális hulladékkal történt, a lerakás 1998-ban befejeződött. A Környezethasználó a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4., Cg ) Dél-pesti szennyvíztisztító telepén keletkező víztelenített szennyvíziszapot komposztálja, majd a kész komposztot használja fel 2 db kommunális és 1 db inert hulladéklerakó rekultivációjához. Települési szennyvíz tisztításából származó szennyvíziszap stabilizálása aerob prizmás lebontással (nem veszélyes hulladék kezelése) 5

6 történt. A komposztáláshoz t/év (~83,56 t/nap) nem veszélyes hulladékot ( EWC: Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok) vett át. A rekultiváció helye: Budapest, XXIII. kerület /4, /4, és /14 hrsz-ú ingatlanok A telep nagysága: /4 hrsz-ú ingatlan: 8,5666 ha /4 hrsz-ú ingatlan: 14,5482 ha /14 hrsz-ú ingatlan: 11,5639 ha A /4 hrsz-ú területen történik az előkezelés (bekeverés), komposztálás és az utókezelés egy része, az alábbiak szerint: előkezelés 5 db 900 m 3 -es prizmában komposztálás 5 db 900 m 3 -es prizmában utókezelés 2 db 900 m 3 -es prizmában A /4 hrsz-on 6 db 500 m 3 -es prizmában és a /14 hrsz-on 3 db 500 m 3 -es prizmában utókezelés történik. A rekultiváció befejezéséhez szükséges teljes kész komposzt mennyisége: m 3 Felszín alatti vízvédelmi szempontból: Az érintett terület a felszín alatti víz állapota szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 7. -a és a 2. számú melléklete szerint, valamint a 7. (4) bekezdésében meghatározott 1: méretarányú országos érzékenységi térkép alapján érzékeny. A Környezethasználó a KTVF: /2008. számú (vízikönyvi szám: Bp/m/666.) vízjogi fennmaradási engedély alapján 3 db talajvíz megfigyelő kutat üzemeltet. A telephelyen végzett tevékenység potenciális szennyező tevékenységnek számít, mely során a földtani közeg és a talajvíz szennyeződésének bekövetkezése nem zárható ki, ezért a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a Felügyelőség szeptember 15-én helyszíni ellenőrzéssel egybekötött hatósági talaj- és talajvíz mintavételezést tartott a szennyvíziszap komposzt kihelyezésével érintett területeken. Annak érdekében, hogy a talaj- és talajvíz minták ne csak a rekultivált hulladéklerakó környezeti hatásait, hanem a jelenlegi hulladékkezelési tevékenység környezeti hatásait is megfelelő módon reprezentálják, a legutóbbi komposztkihelyezés helyszínén a Felügyelőség 0,5 m mélységből is vett talajmintákat. A tárgyi talaj- és talajvíz minták vizsgálati eredményeit tartalmazó 4844/2011. számú vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján felszín alatti vízvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatóak meg: 1. A legutóbb kihelyezett szennyvíziszap komposzt kihelyezési területén vett három talajmintából (4. 5. és 6. számú fúrás) kettő TPH szennyező komponens szempontjából a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] meghatározott (B) szennyezettségi határérték felett szennyezett, 4-szeres és 14-szeres mértékben meghaladva a vonatkozó szennyezettségi határértéket. Fentieken kívül a talajminták szennyezettnek számítanak ólom és higany szennyező komponensek tekintetében is. Ólom szennyező komponens szempontjából a határérték túllépés nem jelentős nagyságú, míg higany szennyező komponens 6-szoros mértékben haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket. 6

7 2. A hatósági mintavétel során helyszíni furatokból (2. és 3. számú fúrás) is történt talaj és talajvíz mintavétel. A 3. számú fúrás a /4, míg a 2. számú fúrás a /4 hrsz-ú területeken került lemélyítésre, a már rekultivált volt inert és kommunális hulladéklerakók területén, a talajvíz áramlás szempontjából jellemző helyeken. A fúrásokból vett talajminták nem tartalmaztak (B) szennyezettségi határérték feletti szennyeződést, míg a 2. számú fúrásból származó talajvíz minta bór és nikkel szennyező komponens vonatkozásában számít szennyezettnek. Bór szempontjából több mint 4-szeres, míg nikkel szempontjából 2-szeres mértékben haladja meg a mintában mért koncentráció a vonatkozó szennyezettségi határértéket. Általános vízkémiai komponensek (fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát, ammónium, klorid, szulfát, nátrium) vonatkozásában mindkét fúrásból származó talajvíz minta szennyezett. 3. A terület talajvíz minőségének megfigyelésére kialakított, KTVF: /2011. számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkező monitoring kutakból (I. II. és III. számú kút) vett talajvíz minták általános vízkémiai komponensek (nitrát, ammónium) vonatkozásában haladták meg a (B) szennyezettségi határértéket. A Favr. 8. -a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A KTVF: 4261/2011 számú ügyiratban a Környezethasználó benyújtotta a Felügyelőségre az Engedély II./13. pontjának eleget téve szakértő által elkészített komposztvizsgálati jegyzőkönyvét. A Felügyelőség KTVF: /2011. számon a Környezethasználó által benyújtott mintavételi- és vizsgálati jegyzőkönyvekben foglaltakat tudomásul vette, az azokban foglaltak alapján a komposzt kihelyezéséhez hozzájárult. A Felügyelőség által szeptember 15-én vett mintavételi eredmények alapján azonban megállapítható, hogy az Engedély II./13. pontjában foglaltak nem teljesültek, azaz a rekultiváció során kialakított fedőrétegben a toxikus elemek és a TPH tartalom meghaladta a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket, annak ellenére, hogy a Környezethasználó által a kihelyezés előtt a Felügyelőségre benyújtott akkreditált mintavételi eredmények mást mutattak. Mindezek miatt a Favr. 15. (7) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a földtani közeget szennyező környezethasználat és az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása nem engedélyezhető. Felszíni vízvédelmi szempontból: A kezelőtér kialakítása 2008 májusában befejeződött. A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján a rekultiváció közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található. A keverő és érlelő területén keletkező csapadékvizek a csurgalékvizekkel együtt gyűjtés után elszikkadnak, valamint visszalocsolásra kerülnek a depóniára. Felszíni befogadóba történő bevezetés nincs. Technológiai szennyvízkezelés, csurgalékvíz kezelés, illetve csapadékvíztisztítás nem történik. A telephelyre vezetékes ivóvíz nincs bekötve, a kezelő személyzet kommunális szennyvizeinek gyűjtését és ártalommentesítését mobil illemhellyel oldják meg. A Felügyelőség a véleményét a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 7

8 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján alakította ki. A Környezethasználó tárgyi telephelyen végzett tevékenysége a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. (3) bekezdése szerint üzemi terv készítésére kötelezett. A telephelyen folytatott tevékenység a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet az Üzemi terv készítésére kötelezettek 5. Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével) 5.3 Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül pontja szerint üzemi terv készítésére kötelezett. Megállapítom, hogy a Környezethasználó kárelhárítási tervvel nem rendelkezik. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A technológiánál pontforrás nem üzemel, a hulladék beszállítása vagy zárt edényben, vagy takart platón történik. Hulladékgazdálkodási szempontból: A telephelyen a tevékenységet nem az Engedély és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával végezték, mert a rekultiváció során kialakított fedőrétegben a toxikus elemek és a TPH tartalom meghaladta a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 45. (2) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság korlátozza, felfüggeszti, illetőleg megtiltja a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély nélküli folytatását, a környezetet károsító vagy súlyosan veszélyeztető hulladékgazdálkodási tevékenységet. A Felügyelőség szeptember 15. napján tartott helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy a munkavégzés során a munkagépek a rekultiválandó hulladéktestből kommunális hulladékot fordítanak ki, ezzel nem tartják be a tevékenység végzéséhez szükséges technológiai fegyelmet. A fentiek alapján a tevékenység folytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem engedélyezhető. A Környezethasználó KTVF: /2008. számon nem veszélyes hulladék begyűjtésére és hasznosítására hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik, mely érvényességi ideje: július 31-én lejárt. A Környezethasználó június 1. napján érkeztetett levelében hulladék begyűjtési és hasznosítási engedélyt kért a Felügyelőségtől. A Felügyelőség KTVF: /2011. számon a hulladékkezelési engedély kiadására irányuló eljárást a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig, de legkésőbb december 31. napjáig felfüggesztette. Természetvédelmi szempontból: Tárgyi ingatlanok országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei. A telephely határos az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetével, valamint tőle 200 méterre 8

9 található a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. (2) bekezdés alapján ex lege védett Bitó-halom (196182/1 hrsz.) nevű lápterület. A lápok speciális élőhelyekkel rendelkező, állandó vízhatásnak kitett területek, amelyek a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelkedően fontosak, védett és fokozottan védett fajok élőhelyei, továbbá vizes élőhelyként a vízszennyezések szempontjából különösen érzékenynek tekinthetőek. A Bitó-halom nevű lápterületen a természetvédelmi kezelésért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által átadott adatbázis alapján az alábbi védett növényfajok fordulnak elő: Mocsári lednek (Lathyrus palustris) Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Szibériai nőszirom (Iris sibirica) Kormos csáté (Schoenus nigricans) Mocsári kosbor (Orchis laxiflora) Keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) Lápi sás (Carex davalliana) Tekintettel a terület talajvíz áramlási viszonyaira, a 4844/2011. számú vizsgálati jegyzőkönyv által rögzített, egyes komponensek tekintetében a határértékeket többszörösen túllépő szennyezettségi mutatók veszélyeztetik többek között az ex lege országos jelentőségű védett lápterület élővilágát is. A Tvt. 5. (2) bekezdés kimondja, hogy a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. A Tvt. 8. (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A Tvt. 9. (1) bekezdése szerint vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 17. (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 31. bekezdése értelmében tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni, valamint a 35. (1) bekezdés b) pontja szerint védett természeti területen gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A Tvt. 42. (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A Tvt. 43. (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 9

10 veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A fentiek alapján a telephely további működése természetvédelmi szempontból nem engedélyezhető. Zajvédelmi szempontból: A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs. A legközelebbi lakóterület 700 m távolságra van. A telephely környezetében változás az Engedély kiadása óta a beadott dokumentáció szerint nem történt. A tevékenység végzése zajvédelmi szempontból elfogadható. Összességében a Felügyelőség az alábbi megállapításokat teszi: A Környezethasználó nem tartotta be az Engedély II./13. pontjában előírtakat, mert a rekultiváció során kialakított fedőrétegben a toxikus elemek és a TPH tartalom meghaladta a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket. A helyszíni talajvíz mintavétel alapján a talajvíz bór, nikkel és általános vízkémiai komponensek tekintetében szennyezett. A terület talajvíz áramlási viszonyaira a szennyezet talajvíz veszélyezteti az ex lege országos jelentőségű védett lápterület élővilágát. A tevékenység végzése során nem tartják be a szükséges technológiai fegyelmet. A Környezethasználó a jogszabályi kötelezettsége ellenére nem rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel. A fentiek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási, természetvédelmi és felszín alatti vízvédelmi szempontból nem folytatható. A még ki nem helyezett valamennyi hulladék elszállítását a telephely további szennyeződésének megakadályozása érdekében el kell végezni. Megállapítom továbbá, hogy a Felügyelőség által KTVF: /2011. számon jóváhagyott kihelyezés nem folytatható, a még kihelyezésre váró valamennyi anyagot a Felügyelőség továbbra is hulladéknak tekinti. A Felügyelőség a fentiek és a Kvtv. 79. (1) bekezdésének c) pontja alapján, a Ket. 71. és 72. bekezdésében foglaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Kvtv. 91. (1) bekezdése szerint legfeljebb 3 hónap. A Ket. 72. (1) bekezdésének ee) pontja alapján tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidő leteltének napja: augusztus 15. A Felügyelőség megállapította, hogy a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépte, ezért a Ket. 33/A. (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint az Ft illeték Környezethasználó részére történő visszafizetésről rendelkezett. Az alapeljárás illetéke az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklete XIII. fejezetének 1. pontja alapján került megállapításra. A dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely államtitoknak, szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez. 10

11 A határozatot a Felügyelőség - tekintettel a Ket. 80. (4) bekezdésére - hivatalában, a honlapján ( valamint a központi rendszeren ( közzéteszi, továbbá megküldi Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és Gyál Város Önkormányzat Jegyzőinek, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követően gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyzők a határozat közzétételét követően tájékoztatják a Felügyelőséget a közzététel megtörténtéről. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az Itv ában hivatkozott melléklet XIII. fejezetének 2. a) pontja írja elő. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi. Felhívom a Környezethasználót, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, így megsemmisítésre kerülnek. Tájékoztatom, hogy amennyiben a dokumentációkra igényt tart, úgy azokat a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán veheti át egy előzőleg egyeztetett időpontban. Jelen döntés fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, november 14. Dolla Eszter s. k. igazgató 11

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4780-1/2012. Tárgy: A 150. számú Budapest (Ferencváros)- Kelebia-országhatár

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1433-7/2011. Tárgy: A Budapest, IX. kerület, Illatos u. 19-23.

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

Melléklet: Térkép Markovits Péter. Vízikönyvi szám: D.2/2/284

Melléklet: Térkép Markovits Péter. Vízikönyvi szám: D.2/2/284 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1593-8/2012. Tárgy: Felső-Gödi vízbázis védőterületeinek előzetes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4879-11/2012. Tárgy: A Vinyl Vegyipari Kft. Budapest IX. ker.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 17734-11/2011. Tárgy: A Ceva-Phylaxia. Oltóanyagtermelı Zrt.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

HATÁROZAT. bányatelket módosítja

HATÁROZAT. bányatelket módosítja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2400-9/2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.:06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 gyorgy.lorincz@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT

Kérjuk. VÚI<lSÚlh<l1l hivatkozzoll iklalószanlllnkra! előzetes vizsgálati eljárása HATÁROZAT Ik!. sz.: KTVF: 32-5/2010. Előadó: Farkas Ildikó Czinege Anett Brenkus Károly Köllő Orsolya Magyari Julianna dr. Balázs Endre Kérjuk. VÚI

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3263-16/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: Gellén János : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4358/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 576 636 : (06-88) 576 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Tárgy: Csákvár II. - dolomit

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat" megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása.

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. december 12-től JOGERŐS! SZBK/2371-19/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. április 14-én tartandó ülésére. Tárgy: GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. április 14-én tartandó ülésére. Tárgy: GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 14-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város környezetvédelmi programjának (2015-2020-ig) a Pest megyei Kormányhivatal

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben