TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013."

Átírás

1 TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

2 2 Intézményünk neve: Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR Intézményünk címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. Intézményünk elérhetőségei: Telefon/FAX 06-1/ Intézményünk 7 óvodai csoporttal működik. Pedagógus létszám: 17 fő Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 14 fő

3 3 TARTALOM Aktuális testületi névsor 5 Bevezetés programtörténet 6 1. Az óvoda célrendszere 8 Általános nevelési céljaink 8 A helyi nevelési program nevelésfilozófiájának háttere 9 2. Az óvoda feltételrendszere 10 Személyi feltételek 10 Tárgyi feltételek 11 Az óvoda működési rendje 12 Az óvoda napirendje 14 Az óvoda heti rendje A program kapcsolatrendszere 16 a pedagógus-gyermek kapcsolata 16 Az intézmény és a szülői ház kapcsolatrendszere 16 A pedagógus pedagógus kapcsolata 19 Kapcsolattartás a programot meghatározó társintézményekkel Az óvodai nevelés általános feladatai 21 Az egészséges és kulturált életre nevelés 22 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 24 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés megvalósítása A Program tevékenységrendszere 28 Játék 28 Munka 30 Tanulás 32 A Külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatok gyűjtése 36 Anyanyelvi-kommunikációs képességfejlesztés (vers mese) 38 Mozgás mozgással kapcsolatos képességfejlesztés 39 Hallható világ zenei képességek fejlesztése 40 Vizuális világ vizuális képességfejlesztés A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 43 Az egészséges és kulturált nevelés 43 Érzelmi nevelési szocializáció 43

4 4 Anyanyelvi, értelmi fejlettség kialakulása 44 Játék 44 Munka 44 Tanulás 44 Mozgás 44 Anyanyelvi, kommunikációs képesség 44 Külső világ a környezet tevékeny megismerése matematikai tapasztalatok gyűjtése 45 Hallható világ zenei képességek 45 Vizuális világ vizuális képesség fejlesztése Az ismeretszerzési folyamatok kiegészítő tevékenységek az óvodában Módszertani ajánlat a tevékenységrendszer kialakításához Gyermekvédelem 49 A gyermekvédelmi megbízott feladatai 49 A pedagógusok feladatai 50 Gyakorlati megvalósítás az óvodában 50 A probléma feltárása 50 Okai 50 Intézkedési terv 51 Irodalom jegyzék 53 A Terézvárosi Önkormányzat JÁTÉKVÁR Program módosításának okai 55 Legitimációs záradék 56 Érvényességi rendelkezés 57 Mellékletek: sz. Óvodai tevékenységrendszerünk megvalósítása Freinet technikák sz. Tervezés, értékelés az óvodában, Freinet technikával sz. Tervezési minta sz. Nevelőtestületi jegyzőkönyv sz. Szülői közösség egyetértési nyilatkozata sz. Eszköz- és felszerelés jegyzék sz. TÁMOP eszközlista sz. Naplólapok tartalomjegyzéke és a naplólapok 89

5 5 Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. KIEGÉSZÍTÉS A Terézvárosi JÁTÉKVÁR programhoz Az aktuális testületi névsor: Balogh Bálintné Kis Ágnes Csánics Hajnalka Jobbágy Ágnes Kenderesi Lilla Kiglics Borbála Kocsis Evelin Lengyel Diána Novák Alexandra Plaszkonyné Nádasi Ágnes Siklódi Orsolya Szakács Sándorné Szatmáriné Pfarcz Éva Szojka Diána Noémi Tóth Eszter Virág Adrienn Eleonóra Zaveczné Komáromi Katalin intézményvezető vezető helyettes Debreczeni Angéla Szülési szab. (GYED) Az intézmény nevelőtestületének valamennyi tagja a programba foglaltak megvalósításán dolgozik. A program megvalósításáért felelősséget vállal: Balogh Bálintné sk. intézményvezető

6 6 Bevezetés Programtörténet Az óvodahálózat és az óvoda nevelőmunkájának fejlődését - fejlesztését - mindenhol - a mindenkori gazdasági, társadalmi körülmények, a közoktatás-politika alakulása, és az iskolák feladataiból adódó igények kölcsönhatása határozza meg. Ennek megfelelően változik az óvoda feladatrendszere, a nevelés értelmezése, szerepe. A társadalmi elvárások, a nevelésügyi dokumentumok cél-, feladat- és követelményrendszere a nevelőtestület és a pedagógus személyiségének közvetítésével jut el a gyermekhez. A nevelési rendszer hatékonysága a pedagógus irányító-szervező tevékenységével függ össze. A neveléssel foglalkozó kutatások világszerte azt vizsgálják, hogy melyek a gyerekek tényleges testi, lelki, szellemi szükségletei ebben az életkorban, amelyeknek értő kielégítése valóban a legkedvezőbb körülményeket teremti meg a gyermek fejlődéséhez. Intézményünk a kerület legjobb adottságaival rendelkező részén épült. Az intézmény külső és belső feltételrendszere biztosította a 3-8 éves gyermekek számára a programban megfogalmazott célkitűzések és feladatok megvalósulását. Munkánk eredményességét igazolja vissza az a nagyfokú szülői érdeklődés és jelentkezés, ami minden évben többszörös túljelentkezést eredményezett. Ismételt útkeresésünk a program aktualizálásával a gyermekekre szabott helyi nevelési rendszerre irányult: olyan szerkezeti felépítést és programot kerestünk, mely képes biztosítani a 3-7 éves korú gyermekek harmonikus személyiség fejlődését. A program a 2009-ben módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában leírtakat alapul véve, sajátos, egyedi stratégiával dolgozza fel a kibővített tartalmakat.

7 7 Az óvodai program általános nevelési feladatrendszerét az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott tartalmaknak megfelelően alakítottuk ki. Nevelési programunk sajátossága a tartalmi elemek kibővítése és átstrukturálása a kompetencia alapú fejlesztésre. Nevelésfilozófiánk alapelve a szabadságvágy teljes körű kibontakoztatása, olyan képességek, készségek kompetenciák fejlesztésével amely nagy hangsúlyt fektet a gyermeki szabad önkifejezés fejlesztésére azzal, hogy a gyermekek magukkal hozott ismereteit, készségeit, képességeit ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint amit mi adhatunk nekik. Nevelésfilozófiánkat a jövőben is fent kívánjuk tartani, speciális gyakorlati elemekkel bővítve, mely meghatározza mindennapi életünket. A nevelőtestület által kialakított és folyamatosan fejlesztett feltételrendszerünk garanciája az eredményes megvalósításnak.

8 8 1. Az óvoda célrendszere A mindenkori társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit. Programunk olyan innovatív, multikulturális nevelésen alapuló integrációs pedagógiai program, amely tevékenységre épített, témaközpontú elrendezéssel közvetített ismeretszerzési folyamat, Freinet elemekkel, az pedagógiai nézeteinek széleskörű szabadságát biztosítja, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz. A társadalmi beilleszkedésre való felkészítés és a személyiségformálás egységes hatásfolyamattá szerveződik a programban. Felfogásunkban a gyermek aktív, autonóm, társas és társadalmi személyiség, akinek jogai vannak és alapvető szükséglete, a fizikai és a lelki biztonság. 1.1 Általános nevelési céljaink - a 3-7 éves gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegítése, minden gyermek kapja meg a neki legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést az egyenlő hozzáférés biztosításával és a nemek társadalmi egyenlőségének támogatásával - nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek gyermekeink, egyéni szükségleteinek megfelelően, - a gyermeki szabad önkifejezés, szabad öntevékenység, szabadságvágy tiszteletben tartása, - olyan képességek birtokába juttatni a gyermeket, amelyek megkönnyítik számára az iskolakezdést. - környezettudatos magatartás megalapozása Feladat: - a gyermeki személyiségjogok és szükségletek - azaz a gyermeki méltóság tiszteletben tartása, elismerve a család elsődleges jogát a nevelésben, speciális kapcsolattartási formákkal, - a gyermekek adottságait, fejlettségi szintjeit figyelembe vevő tevékenységközpontú pedagógiával, tevékenykedtetéssel, a készség, képesség kibontakoztatása, - a gyermeki szükségletek szabad kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, az optimális feltételek biztosításával,

9 9 - az öntevékenykedéssel, önkibontakoztatással, a gyermeki szabadság tiszteletben tartása, - más, sajátos kultúrrétegből érkező gyermekek kultúrájának, figyelembevétele, gazdag pedagógiai ismerettel, önazonosságuk megőrzésével, ápolásával,integráció lehetőségével - az eltérő egészségű és táplálkozási problémákkal küzdő gyermekek, mindennapi ellátása, speciális szükségleteinek biztosításával. 1.2 A helyi nevelési program nevelésfilozófiájának háttere Az óvodásaink saját cselekvésein, tevékenységein keresztül és másokkal való együttműködésben jutnak el új ismeretek birtokába, sajátítanak el készségeket és képességeket, melyek egymást szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és segítik szocializálódásukat a társadalomban A természeti, társadalmi környezetből a 4 évszak témakörein keresztül történik a közvetlen környezet tevékeny megismerése, hiszen az óvoda, mint nevelési intézmény nem függetleníthető a környezeti hatásoktól. A mindenkori társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit, de figyelembe kell vennünk a helyi elvárásokat, lehetőségeket. Az intézmény szélesebben értelmezi az óvoda tevékenységeinek körét, nem áll meg az óvoda belső világában, hanem a kognitív teljesítményeken kívül a teljes személyiség megnyilvánulásaira, kíváncsiságaira épít

10 10 2. Az óvoda feltételrendszere 2.1 Személyi feltételek Az óvoda folyamatos nevelő-oktató munkájához személyi alapfeltételként i felsőfokú végzettség mellett, a sokszínű tevékenységrendszerhez igazított kiegészítő végzettséggel rendelkező pedagógus személye szükséges. Programunk megvalósításához elengedhetetlen a hagyományos pedagógus szerepkör megváltoztatása, átértelmezése. A Program a pedagógusoktól facilitátori és konzulensi szerepkört kíván meg, amelyre jellemző, hogy a pedagógus háttérből irányít, tanácsot ad, moderál, és megfelel az alábbi elvárásoknak: - elméletileg és módszertanilag felkészült - képes felkelteni és fenntartani a motivácót - szervezi, biztosítja a sokoldalú tapasztalatszerzést - segíti kialakulni a gyermekek önismeretét, fejleszti önbizalmukat - lehetőséget teremt az önállóság kialakításához - folyamatosan továbbképzi magát - alkalmazni tudja az új eljárásokat - elfogadó - mintát jelent a gyermek számára A program megvalósulását az alábbi szakemberek, segítők támogatják: - logopédus - pszichológus - fejlesztő pedagógus - orvos - szakképzett dajka - óvodatitkár - gondnok, karbantartó Pedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájukkal hozzájárulnak az óvodai nevelés eredményességéhez.

11 11 Napi munkánk szerves részét képezik a kiegészítő tevékenységek, melyekhez biztosítjuk a speciális szakmai végzettséggel rendelkező személyeket: - háztartási ismeretek - növény és állatgondozás - idegen nyelv - mozgáskultúra fejlesztés A személyi feltételek biztosítása fontos tényező a program megvalósításában Dolgozóink, Pedagógusaink nyitottak a migráns gyerekek kultúrájára, lehetőséget teremtenek a különböző kultúrák megismerésére. 2.2 Tárgyi feltételek A programunkhoz szükséges eszközöket, felszereléseket az óvoda teljes körűen biztosítja. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és gyermekek biztonságának figyelembe vételével helyezzük el. A csoportszobák berendezésénél figyelembe vesszük, hogy speciális műhelyeink zavartalanul működhessenek. Ezeket szükség szerint elkülönítjük egymástól. (kuckósítás) Az óvoda egyidejűleg biztosít megfelelő munkakörnyezetet az óvoda munkatársainak, és lehetősége biztosít a szülők fogadására is. (kávézó, aula, nevelői szoba) Többcélú foglalkoztatásra alkalmas helyiségcsoportok: - logopédiai, pszichológiai szoba - orvosi szoba - fejlesztő szoba Hagyományőrző és hagyományteremtő eszközök, amelyek a közösséghez tartozást erősítik és jelképezik: - cégtábla A Program tervezéséhez nélkülözhetetlen és elengedhetetlen alapdokumentáció - csoportnapló - fejlesztőnapló - projekt tervek

12 12 Intézményünk a nevelési program végrehajtásához szükséges, nevelői munkát segítő, törvényben meghatározott eszközökkel és felszerelésekkel rendelkezik. 2.3 Az óvoda működési rendje és a napi élet szervezése A csoportok létszáma a törvényben meghatározottak és a fenntartói elvárásoknak megfelelően szervezett. Csoportjaink összetétele a mindenkori jelentkezők életkorától, létszámának arányától függ. A rugalmas napirend kialakítása a gyermeki szabad önkifejezést, az életkornak megfelelő fejlődést teszi lehetővé. Napirendünkre a rugalmasság mellett a folyamatosság, a rendszeresség, a tevékenykedtetés a legjellemzőbb, mindezek érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára. Az óvoda reggel 6 órától délután 6 óráig tart nyitva és az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét irányítja. Az óvodában dolgozó pedagógus pár heti váltásban az Oktatási Törvény illetve az érvényes jogszabályok által meghatározott munkaidőben és óraszámban látja el feladatát. A speciális feladatok ellátását a Szervezeti és működési szabályzatban, valamint az IMIP-ben és a munkaköri leírásokban rögzítettük Az óvoda napirendje A gyermek és a csoportok önállóságának érvényesítése mellett óvodai napirendünk tág időkeretet biztosít a különböző tevékenységek folyamatosságának biztosításához. Felfogásunkban a napirend rugalmassága igazodik a gyermekcsoportok igényeihez, a gyermek egyéni szükségleteihez. Szokás-szabályrendszerünket az együtt kialakított szabályalkotás technikájával alakítjuk ki, amivel megteremtjük a nyugodt napi életet. Gyermekeink életkorához igazított időkeretet biztosítunk a játéknak és a munka jellegű tevékenységeknek. Az óvoda életében domináns szerepet kap a szabad játék, és a munka jellegű tevékenykedtetés, mely a napirend időtartamában rugalmasan mutatkozik meg. A gyermekek folyamatos érkezéséhez igazodva a reggeli egyéni ütemben zajlik, melyben a gyermek is tevékenyen részt vehet.

13 13 Az ebédet követően a gyermek életkorának megfelelő szükséges pihenőidőt biztosítunk. A napirendünk rugalmasan kezeli a szabadban töltött tevékenységekhez biztosított időkereteket, melyek délelőtt és/vagy délután valósulnak meg. - kert, kirándulások, séták, programok. Az óvodai élet szervezésében a gondozás kiemelt szerepet kap. Az az intézményben dolgozó munkatársakkal együttműködve segítik a gyermekek önállóságának fejlődését. A napi tevékenységek időkereteit a csoportok pedagógusai, a munkát segítő szakemberei között koordináljuk és végleges formában az éves munkatervben rögzítjük. Cél: - a gyermekek számára a nyugodt, kiszámítható óvodai környezet megteremtése, biztosítása, benne a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása Feladat: - rugalmas napirend összeállításával a gyermekek egyéni és csoportos életterének kialakítása, - az időkeretek változtatásának lehetőségével biztosítjuk az elmélyült tevékenykedtetést, és a tevékenység befejezését, - a kötelezően előírt speciális napirendi feladatok működtetésével - gyermek megismerését, fejlesztését, fejlődésük nyomon követését rögzítő dokumentumok vezetése

14 14 AZ ÓVODA NAPIRENDJÉNEK IDŐKERETEI Időkeret Tevékenységek 6-12 Délelőtti óvodai élet A gyermekek fogadása A gyermeki szükségletek ellátása: étkeztetés, gondozás, levegőztetés, mozgás; Gyermeki szabad önkifejezés biztosítása: játék, munka, tevékenységbe ágyazott cselekvéses tapasztalás, ismeretszerzés Beszélgető kör Ebéd időszak A gyermeki szükségletek ellátása: gondozás, testápolás, ebédeltetés Pihenő idő Az egyéni szükségleteknek megfelelő pihenő idő biztosítása Délutáni óvodai élet A gyermeki szükségletek ellátása: étkeztetés, gondozás, levegőztetés, mozgás; Gyermeki szabad önkifejezés biztosítása: játék, munka, tevékenységbe ágyazott cselekvés, tapasztalás, ismeretszerzés Beszélgető kör A gyermekek távozása.

15 Az óvoda heti rendje Javaslat a heti működési rendhez Biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. Témáinkat projekt technikával dolgozzuk fel, melyben a tevékenységek ciklikusan visszatérnek. Délelőtti visszatérő tevékenységek: Tervezés - indítás Technikák a környezet tanulmányozására - Élmény-nyújtás, élmény-szerzés - Kirándulás - Kísérletezés Feldolgozás - végrehajtás Szabad önkifejezés technikái - Szabad rajz - Szabad vita - Szabad fogalmazás - Zenei alkotás Eredmények megbeszélése A szervezés és közösségi élet technikái - Összefoglaló értékelés Minden nap kötelezően megjelenő / állandó tevékenységek - Beszélgető kör - Mozgás - Munkajellegű tevékenységek Délutáni visszatérő tevékenységek: - Szabadjáték - Változatos tevékenységek kínálata: judó, kosárlabda, zenéstorna, futball, angol, néptánc, hittan - Játékvár

16 16 3. A Program kapcsolatrendszere Az intézmény kapcsolatrendszere jellemzi, meghatározza az adott intézményben folyó nevelő - oktató munkát. Programunk alapvető kapcsolattartási formái: a pedagógus-gyermek kapcsolata az intézmény és a szülői ház kapcsolatrendszere pedagógus- pedagógus kapcsolatrendszere az intézmény és a társintézmények kapcsolatrendszere A kapcsolattartás tartalma, az együttműködés minősége a program fontos tényezője Pedagógus-gyermek kapcsolata A jól működő pedagógus-gyermek kapcsolat alapja programunkban a bensőséges, szeretetteljes légkör kialakítása. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy testileg, lelkileg, szellemileg a legmegfelelőbb, legoptimálisabb feltételeket biztosítsák a fejlődéséhez és a pedagógus partnerként közreműködjön ebben Az intézmény és a szülői ház kapcsolatrendszere Pedagógusaink tudják és vallják, hogy a gyermekek nevelésének elsődleges és legfontosabb közege a család, ennek érdekében a programban prioritást kap. Figyelembe vesszük a különböző kultúrával, világnézettel, hagyományokkal rendelkező családok életét. Az együttműködés a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, a diszkréció és a tolerancia maximális figyelembe vételével valósul meg. Programunk hisz a pedagógusok-szülők közös felelősségében. A szülőóvoda kapcsolat alapja a bizalom, ez a kapcsolat a gyermek felé azt az üzenetet közvetíti, hogy fontos a felnőttnek, törődnek vele, közösen segítik őt a fejlődésben.

17 17 Az óvoda és a családok közötti hídépítés kétirányú, hosszantartó, egymást megismerő folyamat, melyet pedagógusaink kezdeményeznek a gyermekek érdekében és tartanak fent a szülőkkel. A segítségnyújtás mértéke, módja mindig a család igényeihez illeszkedik. A szülőket bevonjuk az óvoda életébe, az óvodán kívüli programok szervezésébe. Érdekes foglalkozásokkal, gyűjteményekkel gazdagíthatják a csoportok életét, ezáltal ők is közvetlen tapasztalatot szereznek saját gyermekeikről a mindennapokban. Programunkban a szülők az óvodai nevelés segítőivé válhatnak, alakítói lehetnek, ezzel szerephez juthatnak az intézmény életében. Az óvodai és a családi szocializáció egymásra épül, kiegészíti egymást. A család bevonása segíti a pedagógust az egyes gyermek megértésében, az individualizáció alkalmazásában. A szülőkkel való párbeszéd során, a tőlük kapott információnak köszönhetően értheti csak meg a pedagógus a gyermek csoportbeli viselkedését és érheti el azt, hogy kevésbé legyen elszigetelt a csoporton belül. A pedagógusok és a szülők kölcsönösen támogathatják egymást azzal, hogy olyan programokat és tevékenységeket ajánlanak, melyek csak közösen, több felnőtt közreműködésével jöhetnek létre. Mikor a szülő úgy érzi részese a gyermek fejlődésének, akkor kezdi csak megbecsülni igazán a pedagógusújító, izgalmas kezdeményezéseit. Az együttműködés kereteit a szülök intézménnyel kapcsolatos igényei és elvárásai határozzák meg. Cél: - olyan együttműködés kialakítása, melynek alapja a tolerancia, megismerés és megértés. Feladat: Az együttnevelés és segítségnyújtás a családok szokásainak, sajátosságainak, igényeinek figyelembevételével. Kapcsolatfelvétel alkalmával: A program és a szülői ház kapcsolatának pozitív alakulása az intézménybe való jelentkezéssel kezdődik, melynek célja a kölcsönös ismerkedésen, megismerésen túl a család és az intézmény együttműködésére való felkészítés. Több kölcsönös

18 18 ismerkedési lehetőséget biztosítunk, nyílt napok rendezésével a jelentkezések előtt, az óvoda életébe való betekintéssel. Felvételi tájékoztató füzetet jelentetünk meg, mely az óvoda sajátos arculatát mutatja be. Biztosítjuk régi óvodásaink szüleinek és az érdeklődő szülőknek az együttgondolkodás, együttműködés reményében a szülői ankétot, mely bensőséges beszélgetés, pedagógus jelenléte nélkül. Kapcsolattartás a tanév folyamán: Családlátogatás Szülői értekezlet Fogadó órák Nyílt napok Szülői teaház - klub Rendezvények, ünnepek Családi kirándulás Főzőnap Családlátogatás: Programunk szemlélete az együttgondolkodás, együttműködés, egyedi, diszkrét, bensőséges fórumának tekinti, ahol a gyermekről, a családban betöltött szerepéről, közös örömökről, problémákról lehet gondolatot cserélni. Itt van módunk az együttneveléshez nélkülözhetetlen információk megszerzésére, cseréjére és a kölcsönös elvárások egyeztetésére. A kapcsolattartásnak ez a formája nem kötelező. Szülői értekezletek: melyeken az aktuális nevelési-oktatási témákon kívül a szülői házat leginkább érdeklő, érintő témákat dolgozzuk fel szakértő szülők bevonásával. Lehetőséget kívánunk adni arra, hogy az érdeklődést kiváltó témát szülők által tartott ismeretterjesztő előadásokkal színesítsük. A szülői értekezletek változatossá tétele feltételezi a pedagógus szerepköréből fakadóan a szülők aktivizálását, partneri részvételét. Ennek érdekében a pedagógus moderátori, facilitátori felkészültséggel vezeti, irányítja az értekezleteket. A fogadóórák meghittsége, intimitása hasonló a családlátogatásokhoz, színhelye az intézmény. Gyermekeinkről nyújtott és kért információk megbeszélése a pedagógus által illetve a szülőktől, kezdeményezett formában. A nyílt napok az óvoda napi életébe, tevékenységrendszerébe történő szervezett, alkalmi betekintés színterei, átadható, bemutatható tartalmakkal.

19 19 A szervezett nyíltnapon tájékozódhatnak gyermekeik tevékenységéről, napi életéről. Gyakorisága az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. Szülők klubja, a szülői munkaközösség irányításával az óvoda koordinálásával közösen arra ad lehetőséget, hogy intézményünk aktuális eseményeihez szervesen kapcsolódó programokat szervezzen. Rendszeres alkalommal klubnapok keretében beszélgető körök, munkadélutánok, kulturális napok, családi sportnapok színesítik a család-óvoda kapcsolatát: - beszélgető délutánok meghívott előadókkal -teadélután, - óvodán kívüli közös programok - kirándulás, játékos vetélkedők, mozi, színház, főzőverseny, stb., - - közös programok az óvodában, játszóház, munkadélután, táncház, - szülő, mint meghívott vendég a csoportban Ezek a kapcsolattartási formák megtalálhatóak más intézmények életében is, de óvodánkban, tartalmában nyújt többet, mert a különböző kultúrrétegből érkező és egyéni segítséget igénylő szülőkhöz egyaránt szól, egyéni hangvétellel A pedagógus pedagógus kapcsolata Az óvodán belüli pedagógus kapcsolattartás: A programunkban dolgozó pedagógusok kapcsolattartását az együttgondolkodás, az együttműködés, a kollegalitás kell, hogy jellemezze. Az együttműködésre jellemző, hogy a hagyományos kereteken kívül együttműködő csoportok, team-ek jönnek létre, melyek rendszeresen a program tartalmi megvalósulásáról információt, segítséget nyújtanak és kapnak az egyre magasabb szintű megvalósításért. Az együttműködés meghatározója a partnerközpontú szemlélet, melyben a pedagógusok elégedettsége, elégedetlensége illetve elvárásainak nyomon követése segíti, fejleszti a kapcsolattartást. Az óvodán kívüli szakmai közösségek, pedagógusok a program tartalmi elemeit szakmai fejlődésük, segítésük érdekében beépíthetik saját munkájukba. Az intézményben folyó munka folyamatosságát, zökkenőmentes működtetését, eredményességét, a folyamatos információáramlást, a hatékony problémakezelést, a tudatos tervezést több szintű kapcsolattartási formák segítik, jellemzik kötelezően. Az

20 20 együttműködés ezen formái lehetővé teszik a pedagógiai tapasztalatok, megfigyelések cseréjét, a munkaközösséggel történő folyamatos kapcsolatot, a belső továbbképzéseket, a hospitálásokat és műhelyekben folyó munka összehangolását. A pedagógiai munka sikerének növelése érdekében esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokat tartunk rendszeresen, melyen az egyes esetek feldolgozása és megoldások keresése történik. A pedagógusok együttműködésének formái, melynek konkrét feladat megjelölését az éves munkatervben rögzítjük: - nevelőtestületi értekezletek, - szakmai munkaközösségi értekezletek, - aktuális értekezletek, - párban dolgozó pedagógusok megbeszélései - team megbeszélések, - külső és belső hospitálások, továbbképzések, házi bemutatók 3.4. Kapcsolattartás a programot meghatározó társintézményekkel A teljes programmegvalósítás szempontjából kiemelt fontosságúnak tekintjük a társintézményekkel való kapcsolat építését és folyamatos fenntartását. Ennek érdekében célunk két kiemelkedő terület: a bel és külföldön Freinet pedagógiával foglalkozó intézményekkel történő kapcsolattartás, valamint a Váci Apor Vilmos főiskola hallgatóinak gyakorlati képzése, mentorálása. - Freinet óvodák, - Kerületi iskolák - Nemzetközi Freinet mozgalom központja - Elamen - Gyermekélelmezéssel foglalkozó konyha - Pedagógiai Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti Szolgálat - Bölcsőde - Kerületi Egészségügyi Intézmények - Váci főiskola - Partner, referencia intézmények A program megvalósítását segítő intézmények köre a partnerlistán rögzített és az éves partnerazonosítás során aktualizált.

21 21 4. Az óvodai nevelés általános feladatai Az alábbi képességek, kompetenciák fejlesztését célozzuk meg: - szociális életvitel és környezeti kompetencia, - kommunikációs kompetencia, - anyanyelvi kompetencia - környezet tudatos magatartás kialakítása Kíváncsiak vagyunk a gyermek élményeire, érzéseire, gondolataira, amire építve egyéniségüket, személyiségüket figyelembe véve fejlesztjük őket. Biztonságot nyújtva, együttműködve, közösen kialakított szabályok mentén fejlesztjük gyermekeinket, hogy a bennük rejlő adottságok a legoptimálisabban bontakozhassanak ki. A személyiségfejlesztés színterei: - az egészséges és kultúrált életre nevelés, - az érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció, - az anyanyelvi, értelmi fejlesztés Az egészséges és kultúrált életre nevelés Cél: - a személyes kompetencia-motívumok- képességek fejlesztése, az én-tudat fejlődésének segítése. Feladat: - egészségvédő, edző, óvó, megőrző képességek fejlesztése a szokásszabályrendszer optimális kialakításával, közös szabályalkotással és azok folyamatos felelevenítésével. Az egészségmegőrzés, az egészséget veszélyeztető dolgok és helyzetek tapasztalati úton történő elkerülését szolgáló szokások, szabályok kialakításával, korosztályonként fokozatosan építkezve. - önkiszolgáló képességek fejlesztése rendezett, esztétikus, egészséges és biztonságos környezet kialakításával, melyben biztosított a gyermek

22 22 komfort-, biológiai-, mozgásszükséglete önálló tapasztalatszerzéssel, próbálgatással. - gondoskodási szokások kialakítása, elsajátítása - Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása - lelki nevelési feladatok ellátása megfelelő szakemberek bevonásával, szülővel, sal együttműködve - a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. E területen az életmód képességeinek valamint az életmódot szolgáló testi és egyéb felkészültségnek olyan színvonalú alapozását valósítjuk meg, ami lehetővé teszi az eredményes, egészséges és kultúrált egyéni, családi életmód, életvitel kialakulását. A Program egész szellemisége a gyermeket egy közreműködő, szuverén, egyéni igényekkel, szükségletekkel rendelkező személyiségként kezeli. A nevelés folyamatában ezért igen nagy hangsúlyt kap a gyermeki szabadság érvényesítése. Ez természetesen nem jelenti a korlátok nélküli szabadságot. Már a kiscsoportosokat is óvodába lépésük első pillanatától bevonjuk környezetük kialakításába, figyelembe vesszük egyéni kéréseiket: megválaszthatják óvodai jelüket, a személyes tárgyaik helyét, az ülésük helyét, stb. A csoportszobák, és egyéb helyiségek (műhelyek, várak) kialakításánál, berendezésénél fontos szempont volt, hogy az egészségvédő és önkiszolgáló fejlesztése, a munka jellegű tevékenykedtetésében is biztosított legyen. A balesetek megelőzése érdekében a célszerű eszközhasználat gyakorlása is kiemelt fontosságú. A napi élet mozgalmasabb és nyugodtabb tevékenységei elkülönülnek egymástól a hely kialakításában is. A harmonikus fejlődés alapfeltétele a megfelelő táplálkozás, a mozgás, a pihenés, a személyi higiénia lehetőségének és feltételeinek biztosítása. A táplálkozás változatosságát szolgálja, hogy minden nap gondoskodunk gyümölcsről a szülők közreműködésével, melyet a gyermekekkel közösen mosunk, tisztítunk, dolgozunk fel. A gyermekek táplálkozási szokásait tiszteletben tartva, nem kényszerítjük őket arra, hogy megegyék azt, amit nem szeretnek, lehetőséget biztosítunk arra, hogy az étkezésekben önállóan, tevékenyen, igényük szerint vegyenek részt. A terítésnél minden gyermek saját jelével ellátott alátétet használ, ünnepeinket

23 23 (születésnap, névnap, Karácsony, Húsvét stb.) megfelelően szimbolizáljuk. A nap folyamán biztosítjuk, hogy mindig módjuk legyen folyadékhoz jutni - a csoportszobákban a gyermekek számára elérhető helyen jelükkel ellátott pohár illetve kancsóban víz áll rendelkezésre, hogy bármikor ihassanak. A gyermekek mozgásszükségletének kielégítése érdekében a természetes környezet által biztosított lehetőségek felhasználása mellett spontán és tervezett formában lehetőséget adunk arra is, hogy a gyermekek a csoportszobában, az udvaron és a tornateremben balesetmentes körülmények között kedvük szerint gyakorolhassák a különböző mozgásformákat, kipróbálhassák önmagukat és felfedezhessék testük összes lehetőségét, miközben ügyelnek saját és társaik testi épségére. A kertben kialakítottuk a kicsik játszóhelyeit, hogy a nagyobb gyerekektől elkülönülve nyugodt körülmények között játszhassanak A pihenés ideje változik az életkor előre haladtával, ezért a nem alvó gyerekek választhatnak csendes tevékenység, illetve udvari játékot is társaikat nem zavarva elfoglalhatják magukat a pedagógus segítő együttműködése mellett. A gyermekek szivacsokon pihennek, mely minden korosztálynak kényelmes, egyéni fekhelyet biztosít Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Cél: - a gyermek szociális érzékenységének fejlődése, én-tudatának alakulása, önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek biztosítása - az egyéni szociális értékrend és a szociális érdekérvényesítés fejlesztése, mikro és makro szociális képességek fejlesztése, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben. Feladat: - az öntudat fejlesztése a gyermek társas kapcsolatainak, közösségben elfoglalt szerepének pozitív irányba történő fejlesztésével, érzelmi biztonságának megteremtésével, - a pozitív kötődés kialakítása, fejlesztése olyan érzelmi attitűd megteremetésével, amely a bizalomra épül és a ragaszkodás az összetartó ereje, a családban kialakult kapcsolatok kiszélesítése

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81.

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81. PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u.4-6. E-mail cím: ovodabastya@gmail.com Honlap cím: www.bastya.netii.net TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben