TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013."

Átírás

1 TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

2 2 Intézményünk neve: Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR Intézményünk címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. Intézményünk elérhetőségei: Telefon/FAX 06-1/ Intézményünk 7 óvodai csoporttal működik. Pedagógus létszám: 17 fő Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 14 fő

3 3 TARTALOM Aktuális testületi névsor 5 Bevezetés programtörténet 6 1. Az óvoda célrendszere 8 Általános nevelési céljaink 8 A helyi nevelési program nevelésfilozófiájának háttere 9 2. Az óvoda feltételrendszere 10 Személyi feltételek 10 Tárgyi feltételek 11 Az óvoda működési rendje 12 Az óvoda napirendje 14 Az óvoda heti rendje A program kapcsolatrendszere 16 a pedagógus-gyermek kapcsolata 16 Az intézmény és a szülői ház kapcsolatrendszere 16 A pedagógus pedagógus kapcsolata 19 Kapcsolattartás a programot meghatározó társintézményekkel Az óvodai nevelés általános feladatai 21 Az egészséges és kulturált életre nevelés 22 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 24 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés megvalósítása A Program tevékenységrendszere 28 Játék 28 Munka 30 Tanulás 32 A Külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatok gyűjtése 36 Anyanyelvi-kommunikációs képességfejlesztés (vers mese) 38 Mozgás mozgással kapcsolatos képességfejlesztés 39 Hallható világ zenei képességek fejlesztése 40 Vizuális világ vizuális képességfejlesztés A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 43 Az egészséges és kulturált nevelés 43 Érzelmi nevelési szocializáció 43

4 4 Anyanyelvi, értelmi fejlettség kialakulása 44 Játék 44 Munka 44 Tanulás 44 Mozgás 44 Anyanyelvi, kommunikációs képesség 44 Külső világ a környezet tevékeny megismerése matematikai tapasztalatok gyűjtése 45 Hallható világ zenei képességek 45 Vizuális világ vizuális képesség fejlesztése Az ismeretszerzési folyamatok kiegészítő tevékenységek az óvodában Módszertani ajánlat a tevékenységrendszer kialakításához Gyermekvédelem 49 A gyermekvédelmi megbízott feladatai 49 A pedagógusok feladatai 50 Gyakorlati megvalósítás az óvodában 50 A probléma feltárása 50 Okai 50 Intézkedési terv 51 Irodalom jegyzék 53 A Terézvárosi Önkormányzat JÁTÉKVÁR Program módosításának okai 55 Legitimációs záradék 56 Érvényességi rendelkezés 57 Mellékletek: sz. Óvodai tevékenységrendszerünk megvalósítása Freinet technikák sz. Tervezés, értékelés az óvodában, Freinet technikával sz. Tervezési minta sz. Nevelőtestületi jegyzőkönyv sz. Szülői közösség egyetértési nyilatkozata sz. Eszköz- és felszerelés jegyzék sz. TÁMOP eszközlista sz. Naplólapok tartalomjegyzéke és a naplólapok 89

5 5 Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. KIEGÉSZÍTÉS A Terézvárosi JÁTÉKVÁR programhoz Az aktuális testületi névsor: Balogh Bálintné Kis Ágnes Csánics Hajnalka Jobbágy Ágnes Kenderesi Lilla Kiglics Borbála Kocsis Evelin Lengyel Diána Novák Alexandra Plaszkonyné Nádasi Ágnes Siklódi Orsolya Szakács Sándorné Szatmáriné Pfarcz Éva Szojka Diána Noémi Tóth Eszter Virág Adrienn Eleonóra Zaveczné Komáromi Katalin intézményvezető vezető helyettes Debreczeni Angéla Szülési szab. (GYED) Az intézmény nevelőtestületének valamennyi tagja a programba foglaltak megvalósításán dolgozik. A program megvalósításáért felelősséget vállal: Balogh Bálintné sk. intézményvezető

6 6 Bevezetés Programtörténet Az óvodahálózat és az óvoda nevelőmunkájának fejlődését - fejlesztését - mindenhol - a mindenkori gazdasági, társadalmi körülmények, a közoktatás-politika alakulása, és az iskolák feladataiból adódó igények kölcsönhatása határozza meg. Ennek megfelelően változik az óvoda feladatrendszere, a nevelés értelmezése, szerepe. A társadalmi elvárások, a nevelésügyi dokumentumok cél-, feladat- és követelményrendszere a nevelőtestület és a pedagógus személyiségének közvetítésével jut el a gyermekhez. A nevelési rendszer hatékonysága a pedagógus irányító-szervező tevékenységével függ össze. A neveléssel foglalkozó kutatások világszerte azt vizsgálják, hogy melyek a gyerekek tényleges testi, lelki, szellemi szükségletei ebben az életkorban, amelyeknek értő kielégítése valóban a legkedvezőbb körülményeket teremti meg a gyermek fejlődéséhez. Intézményünk a kerület legjobb adottságaival rendelkező részén épült. Az intézmény külső és belső feltételrendszere biztosította a 3-8 éves gyermekek számára a programban megfogalmazott célkitűzések és feladatok megvalósulását. Munkánk eredményességét igazolja vissza az a nagyfokú szülői érdeklődés és jelentkezés, ami minden évben többszörös túljelentkezést eredményezett. Ismételt útkeresésünk a program aktualizálásával a gyermekekre szabott helyi nevelési rendszerre irányult: olyan szerkezeti felépítést és programot kerestünk, mely képes biztosítani a 3-7 éves korú gyermekek harmonikus személyiség fejlődését. A program a 2009-ben módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában leírtakat alapul véve, sajátos, egyedi stratégiával dolgozza fel a kibővített tartalmakat.

7 7 Az óvodai program általános nevelési feladatrendszerét az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott tartalmaknak megfelelően alakítottuk ki. Nevelési programunk sajátossága a tartalmi elemek kibővítése és átstrukturálása a kompetencia alapú fejlesztésre. Nevelésfilozófiánk alapelve a szabadságvágy teljes körű kibontakoztatása, olyan képességek, készségek kompetenciák fejlesztésével amely nagy hangsúlyt fektet a gyermeki szabad önkifejezés fejlesztésére azzal, hogy a gyermekek magukkal hozott ismereteit, készségeit, képességeit ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint amit mi adhatunk nekik. Nevelésfilozófiánkat a jövőben is fent kívánjuk tartani, speciális gyakorlati elemekkel bővítve, mely meghatározza mindennapi életünket. A nevelőtestület által kialakított és folyamatosan fejlesztett feltételrendszerünk garanciája az eredményes megvalósításnak.

8 8 1. Az óvoda célrendszere A mindenkori társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit. Programunk olyan innovatív, multikulturális nevelésen alapuló integrációs pedagógiai program, amely tevékenységre épített, témaközpontú elrendezéssel közvetített ismeretszerzési folyamat, Freinet elemekkel, az pedagógiai nézeteinek széleskörű szabadságát biztosítja, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz. A társadalmi beilleszkedésre való felkészítés és a személyiségformálás egységes hatásfolyamattá szerveződik a programban. Felfogásunkban a gyermek aktív, autonóm, társas és társadalmi személyiség, akinek jogai vannak és alapvető szükséglete, a fizikai és a lelki biztonság. 1.1 Általános nevelési céljaink - a 3-7 éves gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegítése, minden gyermek kapja meg a neki legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést az egyenlő hozzáférés biztosításával és a nemek társadalmi egyenlőségének támogatásával - nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessenek gyermekeink, egyéni szükségleteinek megfelelően, - a gyermeki szabad önkifejezés, szabad öntevékenység, szabadságvágy tiszteletben tartása, - olyan képességek birtokába juttatni a gyermeket, amelyek megkönnyítik számára az iskolakezdést. - környezettudatos magatartás megalapozása Feladat: - a gyermeki személyiségjogok és szükségletek - azaz a gyermeki méltóság tiszteletben tartása, elismerve a család elsődleges jogát a nevelésben, speciális kapcsolattartási formákkal, - a gyermekek adottságait, fejlettségi szintjeit figyelembe vevő tevékenységközpontú pedagógiával, tevékenykedtetéssel, a készség, képesség kibontakoztatása, - a gyermeki szükségletek szabad kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, az optimális feltételek biztosításával,

9 9 - az öntevékenykedéssel, önkibontakoztatással, a gyermeki szabadság tiszteletben tartása, - más, sajátos kultúrrétegből érkező gyermekek kultúrájának, figyelembevétele, gazdag pedagógiai ismerettel, önazonosságuk megőrzésével, ápolásával,integráció lehetőségével - az eltérő egészségű és táplálkozási problémákkal küzdő gyermekek, mindennapi ellátása, speciális szükségleteinek biztosításával. 1.2 A helyi nevelési program nevelésfilozófiájának háttere Az óvodásaink saját cselekvésein, tevékenységein keresztül és másokkal való együttműködésben jutnak el új ismeretek birtokába, sajátítanak el készségeket és képességeket, melyek egymást szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és segítik szocializálódásukat a társadalomban A természeti, társadalmi környezetből a 4 évszak témakörein keresztül történik a közvetlen környezet tevékeny megismerése, hiszen az óvoda, mint nevelési intézmény nem függetleníthető a környezeti hatásoktól. A mindenkori társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit, de figyelembe kell vennünk a helyi elvárásokat, lehetőségeket. Az intézmény szélesebben értelmezi az óvoda tevékenységeinek körét, nem áll meg az óvoda belső világában, hanem a kognitív teljesítményeken kívül a teljes személyiség megnyilvánulásaira, kíváncsiságaira épít

10 10 2. Az óvoda feltételrendszere 2.1 Személyi feltételek Az óvoda folyamatos nevelő-oktató munkájához személyi alapfeltételként i felsőfokú végzettség mellett, a sokszínű tevékenységrendszerhez igazított kiegészítő végzettséggel rendelkező pedagógus személye szükséges. Programunk megvalósításához elengedhetetlen a hagyományos pedagógus szerepkör megváltoztatása, átértelmezése. A Program a pedagógusoktól facilitátori és konzulensi szerepkört kíván meg, amelyre jellemző, hogy a pedagógus háttérből irányít, tanácsot ad, moderál, és megfelel az alábbi elvárásoknak: - elméletileg és módszertanilag felkészült - képes felkelteni és fenntartani a motivácót - szervezi, biztosítja a sokoldalú tapasztalatszerzést - segíti kialakulni a gyermekek önismeretét, fejleszti önbizalmukat - lehetőséget teremt az önállóság kialakításához - folyamatosan továbbképzi magát - alkalmazni tudja az új eljárásokat - elfogadó - mintát jelent a gyermek számára A program megvalósulását az alábbi szakemberek, segítők támogatják: - logopédus - pszichológus - fejlesztő pedagógus - orvos - szakképzett dajka - óvodatitkár - gondnok, karbantartó Pedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájukkal hozzájárulnak az óvodai nevelés eredményességéhez.

11 11 Napi munkánk szerves részét képezik a kiegészítő tevékenységek, melyekhez biztosítjuk a speciális szakmai végzettséggel rendelkező személyeket: - háztartási ismeretek - növény és állatgondozás - idegen nyelv - mozgáskultúra fejlesztés A személyi feltételek biztosítása fontos tényező a program megvalósításában Dolgozóink, Pedagógusaink nyitottak a migráns gyerekek kultúrájára, lehetőséget teremtenek a különböző kultúrák megismerésére. 2.2 Tárgyi feltételek A programunkhoz szükséges eszközöket, felszereléseket az óvoda teljes körűen biztosítja. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és gyermekek biztonságának figyelembe vételével helyezzük el. A csoportszobák berendezésénél figyelembe vesszük, hogy speciális műhelyeink zavartalanul működhessenek. Ezeket szükség szerint elkülönítjük egymástól. (kuckósítás) Az óvoda egyidejűleg biztosít megfelelő munkakörnyezetet az óvoda munkatársainak, és lehetősége biztosít a szülők fogadására is. (kávézó, aula, nevelői szoba) Többcélú foglalkoztatásra alkalmas helyiségcsoportok: - logopédiai, pszichológiai szoba - orvosi szoba - fejlesztő szoba Hagyományőrző és hagyományteremtő eszközök, amelyek a közösséghez tartozást erősítik és jelképezik: - cégtábla A Program tervezéséhez nélkülözhetetlen és elengedhetetlen alapdokumentáció - csoportnapló - fejlesztőnapló - projekt tervek

12 12 Intézményünk a nevelési program végrehajtásához szükséges, nevelői munkát segítő, törvényben meghatározott eszközökkel és felszerelésekkel rendelkezik. 2.3 Az óvoda működési rendje és a napi élet szervezése A csoportok létszáma a törvényben meghatározottak és a fenntartói elvárásoknak megfelelően szervezett. Csoportjaink összetétele a mindenkori jelentkezők életkorától, létszámának arányától függ. A rugalmas napirend kialakítása a gyermeki szabad önkifejezést, az életkornak megfelelő fejlődést teszi lehetővé. Napirendünkre a rugalmasság mellett a folyamatosság, a rendszeresség, a tevékenykedtetés a legjellemzőbb, mindezek érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára. Az óvoda reggel 6 órától délután 6 óráig tart nyitva és az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét irányítja. Az óvodában dolgozó pedagógus pár heti váltásban az Oktatási Törvény illetve az érvényes jogszabályok által meghatározott munkaidőben és óraszámban látja el feladatát. A speciális feladatok ellátását a Szervezeti és működési szabályzatban, valamint az IMIP-ben és a munkaköri leírásokban rögzítettük Az óvoda napirendje A gyermek és a csoportok önállóságának érvényesítése mellett óvodai napirendünk tág időkeretet biztosít a különböző tevékenységek folyamatosságának biztosításához. Felfogásunkban a napirend rugalmassága igazodik a gyermekcsoportok igényeihez, a gyermek egyéni szükségleteihez. Szokás-szabályrendszerünket az együtt kialakított szabályalkotás technikájával alakítjuk ki, amivel megteremtjük a nyugodt napi életet. Gyermekeink életkorához igazított időkeretet biztosítunk a játéknak és a munka jellegű tevékenységeknek. Az óvoda életében domináns szerepet kap a szabad játék, és a munka jellegű tevékenykedtetés, mely a napirend időtartamában rugalmasan mutatkozik meg. A gyermekek folyamatos érkezéséhez igazodva a reggeli egyéni ütemben zajlik, melyben a gyermek is tevékenyen részt vehet.

13 13 Az ebédet követően a gyermek életkorának megfelelő szükséges pihenőidőt biztosítunk. A napirendünk rugalmasan kezeli a szabadban töltött tevékenységekhez biztosított időkereteket, melyek délelőtt és/vagy délután valósulnak meg. - kert, kirándulások, séták, programok. Az óvodai élet szervezésében a gondozás kiemelt szerepet kap. Az az intézményben dolgozó munkatársakkal együttműködve segítik a gyermekek önállóságának fejlődését. A napi tevékenységek időkereteit a csoportok pedagógusai, a munkát segítő szakemberei között koordináljuk és végleges formában az éves munkatervben rögzítjük. Cél: - a gyermekek számára a nyugodt, kiszámítható óvodai környezet megteremtése, biztosítása, benne a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása Feladat: - rugalmas napirend összeállításával a gyermekek egyéni és csoportos életterének kialakítása, - az időkeretek változtatásának lehetőségével biztosítjuk az elmélyült tevékenykedtetést, és a tevékenység befejezését, - a kötelezően előírt speciális napirendi feladatok működtetésével - gyermek megismerését, fejlesztését, fejlődésük nyomon követését rögzítő dokumentumok vezetése

14 14 AZ ÓVODA NAPIRENDJÉNEK IDŐKERETEI Időkeret Tevékenységek 6-12 Délelőtti óvodai élet A gyermekek fogadása A gyermeki szükségletek ellátása: étkeztetés, gondozás, levegőztetés, mozgás; Gyermeki szabad önkifejezés biztosítása: játék, munka, tevékenységbe ágyazott cselekvéses tapasztalás, ismeretszerzés Beszélgető kör Ebéd időszak A gyermeki szükségletek ellátása: gondozás, testápolás, ebédeltetés Pihenő idő Az egyéni szükségleteknek megfelelő pihenő idő biztosítása Délutáni óvodai élet A gyermeki szükségletek ellátása: étkeztetés, gondozás, levegőztetés, mozgás; Gyermeki szabad önkifejezés biztosítása: játék, munka, tevékenységbe ágyazott cselekvés, tapasztalás, ismeretszerzés Beszélgető kör A gyermekek távozása.

15 Az óvoda heti rendje Javaslat a heti működési rendhez Biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. Témáinkat projekt technikával dolgozzuk fel, melyben a tevékenységek ciklikusan visszatérnek. Délelőtti visszatérő tevékenységek: Tervezés - indítás Technikák a környezet tanulmányozására - Élmény-nyújtás, élmény-szerzés - Kirándulás - Kísérletezés Feldolgozás - végrehajtás Szabad önkifejezés technikái - Szabad rajz - Szabad vita - Szabad fogalmazás - Zenei alkotás Eredmények megbeszélése A szervezés és közösségi élet technikái - Összefoglaló értékelés Minden nap kötelezően megjelenő / állandó tevékenységek - Beszélgető kör - Mozgás - Munkajellegű tevékenységek Délutáni visszatérő tevékenységek: - Szabadjáték - Változatos tevékenységek kínálata: judó, kosárlabda, zenéstorna, futball, angol, néptánc, hittan - Játékvár

16 16 3. A Program kapcsolatrendszere Az intézmény kapcsolatrendszere jellemzi, meghatározza az adott intézményben folyó nevelő - oktató munkát. Programunk alapvető kapcsolattartási formái: a pedagógus-gyermek kapcsolata az intézmény és a szülői ház kapcsolatrendszere pedagógus- pedagógus kapcsolatrendszere az intézmény és a társintézmények kapcsolatrendszere A kapcsolattartás tartalma, az együttműködés minősége a program fontos tényezője Pedagógus-gyermek kapcsolata A jól működő pedagógus-gyermek kapcsolat alapja programunkban a bensőséges, szeretetteljes légkör kialakítása. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy testileg, lelkileg, szellemileg a legmegfelelőbb, legoptimálisabb feltételeket biztosítsák a fejlődéséhez és a pedagógus partnerként közreműködjön ebben Az intézmény és a szülői ház kapcsolatrendszere Pedagógusaink tudják és vallják, hogy a gyermekek nevelésének elsődleges és legfontosabb közege a család, ennek érdekében a programban prioritást kap. Figyelembe vesszük a különböző kultúrával, világnézettel, hagyományokkal rendelkező családok életét. Az együttműködés a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, a diszkréció és a tolerancia maximális figyelembe vételével valósul meg. Programunk hisz a pedagógusok-szülők közös felelősségében. A szülőóvoda kapcsolat alapja a bizalom, ez a kapcsolat a gyermek felé azt az üzenetet közvetíti, hogy fontos a felnőttnek, törődnek vele, közösen segítik őt a fejlődésben.

17 17 Az óvoda és a családok közötti hídépítés kétirányú, hosszantartó, egymást megismerő folyamat, melyet pedagógusaink kezdeményeznek a gyermekek érdekében és tartanak fent a szülőkkel. A segítségnyújtás mértéke, módja mindig a család igényeihez illeszkedik. A szülőket bevonjuk az óvoda életébe, az óvodán kívüli programok szervezésébe. Érdekes foglalkozásokkal, gyűjteményekkel gazdagíthatják a csoportok életét, ezáltal ők is közvetlen tapasztalatot szereznek saját gyermekeikről a mindennapokban. Programunkban a szülők az óvodai nevelés segítőivé válhatnak, alakítói lehetnek, ezzel szerephez juthatnak az intézmény életében. Az óvodai és a családi szocializáció egymásra épül, kiegészíti egymást. A család bevonása segíti a pedagógust az egyes gyermek megértésében, az individualizáció alkalmazásában. A szülőkkel való párbeszéd során, a tőlük kapott információnak köszönhetően értheti csak meg a pedagógus a gyermek csoportbeli viselkedését és érheti el azt, hogy kevésbé legyen elszigetelt a csoporton belül. A pedagógusok és a szülők kölcsönösen támogathatják egymást azzal, hogy olyan programokat és tevékenységeket ajánlanak, melyek csak közösen, több felnőtt közreműködésével jöhetnek létre. Mikor a szülő úgy érzi részese a gyermek fejlődésének, akkor kezdi csak megbecsülni igazán a pedagógusújító, izgalmas kezdeményezéseit. Az együttműködés kereteit a szülök intézménnyel kapcsolatos igényei és elvárásai határozzák meg. Cél: - olyan együttműködés kialakítása, melynek alapja a tolerancia, megismerés és megértés. Feladat: Az együttnevelés és segítségnyújtás a családok szokásainak, sajátosságainak, igényeinek figyelembevételével. Kapcsolatfelvétel alkalmával: A program és a szülői ház kapcsolatának pozitív alakulása az intézménybe való jelentkezéssel kezdődik, melynek célja a kölcsönös ismerkedésen, megismerésen túl a család és az intézmény együttműködésére való felkészítés. Több kölcsönös

18 18 ismerkedési lehetőséget biztosítunk, nyílt napok rendezésével a jelentkezések előtt, az óvoda életébe való betekintéssel. Felvételi tájékoztató füzetet jelentetünk meg, mely az óvoda sajátos arculatát mutatja be. Biztosítjuk régi óvodásaink szüleinek és az érdeklődő szülőknek az együttgondolkodás, együttműködés reményében a szülői ankétot, mely bensőséges beszélgetés, pedagógus jelenléte nélkül. Kapcsolattartás a tanév folyamán: Családlátogatás Szülői értekezlet Fogadó órák Nyílt napok Szülői teaház - klub Rendezvények, ünnepek Családi kirándulás Főzőnap Családlátogatás: Programunk szemlélete az együttgondolkodás, együttműködés, egyedi, diszkrét, bensőséges fórumának tekinti, ahol a gyermekről, a családban betöltött szerepéről, közös örömökről, problémákról lehet gondolatot cserélni. Itt van módunk az együttneveléshez nélkülözhetetlen információk megszerzésére, cseréjére és a kölcsönös elvárások egyeztetésére. A kapcsolattartásnak ez a formája nem kötelező. Szülői értekezletek: melyeken az aktuális nevelési-oktatási témákon kívül a szülői házat leginkább érdeklő, érintő témákat dolgozzuk fel szakértő szülők bevonásával. Lehetőséget kívánunk adni arra, hogy az érdeklődést kiváltó témát szülők által tartott ismeretterjesztő előadásokkal színesítsük. A szülői értekezletek változatossá tétele feltételezi a pedagógus szerepköréből fakadóan a szülők aktivizálását, partneri részvételét. Ennek érdekében a pedagógus moderátori, facilitátori felkészültséggel vezeti, irányítja az értekezleteket. A fogadóórák meghittsége, intimitása hasonló a családlátogatásokhoz, színhelye az intézmény. Gyermekeinkről nyújtott és kért információk megbeszélése a pedagógus által illetve a szülőktől, kezdeményezett formában. A nyílt napok az óvoda napi életébe, tevékenységrendszerébe történő szervezett, alkalmi betekintés színterei, átadható, bemutatható tartalmakkal.

19 19 A szervezett nyíltnapon tájékozódhatnak gyermekeik tevékenységéről, napi életéről. Gyakorisága az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. Szülők klubja, a szülői munkaközösség irányításával az óvoda koordinálásával közösen arra ad lehetőséget, hogy intézményünk aktuális eseményeihez szervesen kapcsolódó programokat szervezzen. Rendszeres alkalommal klubnapok keretében beszélgető körök, munkadélutánok, kulturális napok, családi sportnapok színesítik a család-óvoda kapcsolatát: - beszélgető délutánok meghívott előadókkal -teadélután, - óvodán kívüli közös programok - kirándulás, játékos vetélkedők, mozi, színház, főzőverseny, stb., - - közös programok az óvodában, játszóház, munkadélután, táncház, - szülő, mint meghívott vendég a csoportban Ezek a kapcsolattartási formák megtalálhatóak más intézmények életében is, de óvodánkban, tartalmában nyújt többet, mert a különböző kultúrrétegből érkező és egyéni segítséget igénylő szülőkhöz egyaránt szól, egyéni hangvétellel A pedagógus pedagógus kapcsolata Az óvodán belüli pedagógus kapcsolattartás: A programunkban dolgozó pedagógusok kapcsolattartását az együttgondolkodás, az együttműködés, a kollegalitás kell, hogy jellemezze. Az együttműködésre jellemző, hogy a hagyományos kereteken kívül együttműködő csoportok, team-ek jönnek létre, melyek rendszeresen a program tartalmi megvalósulásáról információt, segítséget nyújtanak és kapnak az egyre magasabb szintű megvalósításért. Az együttműködés meghatározója a partnerközpontú szemlélet, melyben a pedagógusok elégedettsége, elégedetlensége illetve elvárásainak nyomon követése segíti, fejleszti a kapcsolattartást. Az óvodán kívüli szakmai közösségek, pedagógusok a program tartalmi elemeit szakmai fejlődésük, segítésük érdekében beépíthetik saját munkájukba. Az intézményben folyó munka folyamatosságát, zökkenőmentes működtetését, eredményességét, a folyamatos információáramlást, a hatékony problémakezelést, a tudatos tervezést több szintű kapcsolattartási formák segítik, jellemzik kötelezően. Az

20 20 együttműködés ezen formái lehetővé teszik a pedagógiai tapasztalatok, megfigyelések cseréjét, a munkaközösséggel történő folyamatos kapcsolatot, a belső továbbképzéseket, a hospitálásokat és műhelyekben folyó munka összehangolását. A pedagógiai munka sikerének növelése érdekében esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokat tartunk rendszeresen, melyen az egyes esetek feldolgozása és megoldások keresése történik. A pedagógusok együttműködésének formái, melynek konkrét feladat megjelölését az éves munkatervben rögzítjük: - nevelőtestületi értekezletek, - szakmai munkaközösségi értekezletek, - aktuális értekezletek, - párban dolgozó pedagógusok megbeszélései - team megbeszélések, - külső és belső hospitálások, továbbképzések, házi bemutatók 3.4. Kapcsolattartás a programot meghatározó társintézményekkel A teljes programmegvalósítás szempontjából kiemelt fontosságúnak tekintjük a társintézményekkel való kapcsolat építését és folyamatos fenntartását. Ennek érdekében célunk két kiemelkedő terület: a bel és külföldön Freinet pedagógiával foglalkozó intézményekkel történő kapcsolattartás, valamint a Váci Apor Vilmos főiskola hallgatóinak gyakorlati képzése, mentorálása. - Freinet óvodák, - Kerületi iskolák - Nemzetközi Freinet mozgalom központja - Elamen - Gyermekélelmezéssel foglalkozó konyha - Pedagógiai Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti Szolgálat - Bölcsőde - Kerületi Egészségügyi Intézmények - Váci főiskola - Partner, referencia intézmények A program megvalósítását segítő intézmények köre a partnerlistán rögzített és az éves partnerazonosítás során aktualizált.

21 21 4. Az óvodai nevelés általános feladatai Az alábbi képességek, kompetenciák fejlesztését célozzuk meg: - szociális életvitel és környezeti kompetencia, - kommunikációs kompetencia, - anyanyelvi kompetencia - környezet tudatos magatartás kialakítása Kíváncsiak vagyunk a gyermek élményeire, érzéseire, gondolataira, amire építve egyéniségüket, személyiségüket figyelembe véve fejlesztjük őket. Biztonságot nyújtva, együttműködve, közösen kialakított szabályok mentén fejlesztjük gyermekeinket, hogy a bennük rejlő adottságok a legoptimálisabban bontakozhassanak ki. A személyiségfejlesztés színterei: - az egészséges és kultúrált életre nevelés, - az érzelmi, erkölcsi nevelés és a szocializáció, - az anyanyelvi, értelmi fejlesztés Az egészséges és kultúrált életre nevelés Cél: - a személyes kompetencia-motívumok- képességek fejlesztése, az én-tudat fejlődésének segítése. Feladat: - egészségvédő, edző, óvó, megőrző képességek fejlesztése a szokásszabályrendszer optimális kialakításával, közös szabályalkotással és azok folyamatos felelevenítésével. Az egészségmegőrzés, az egészséget veszélyeztető dolgok és helyzetek tapasztalati úton történő elkerülését szolgáló szokások, szabályok kialakításával, korosztályonként fokozatosan építkezve. - önkiszolgáló képességek fejlesztése rendezett, esztétikus, egészséges és biztonságos környezet kialakításával, melyben biztosított a gyermek

22 22 komfort-, biológiai-, mozgásszükséglete önálló tapasztalatszerzéssel, próbálgatással. - gondoskodási szokások kialakítása, elsajátítása - Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása - lelki nevelési feladatok ellátása megfelelő szakemberek bevonásával, szülővel, sal együttműködve - a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. E területen az életmód képességeinek valamint az életmódot szolgáló testi és egyéb felkészültségnek olyan színvonalú alapozását valósítjuk meg, ami lehetővé teszi az eredményes, egészséges és kultúrált egyéni, családi életmód, életvitel kialakulását. A Program egész szellemisége a gyermeket egy közreműködő, szuverén, egyéni igényekkel, szükségletekkel rendelkező személyiségként kezeli. A nevelés folyamatában ezért igen nagy hangsúlyt kap a gyermeki szabadság érvényesítése. Ez természetesen nem jelenti a korlátok nélküli szabadságot. Már a kiscsoportosokat is óvodába lépésük első pillanatától bevonjuk környezetük kialakításába, figyelembe vesszük egyéni kéréseiket: megválaszthatják óvodai jelüket, a személyes tárgyaik helyét, az ülésük helyét, stb. A csoportszobák, és egyéb helyiségek (műhelyek, várak) kialakításánál, berendezésénél fontos szempont volt, hogy az egészségvédő és önkiszolgáló fejlesztése, a munka jellegű tevékenykedtetésében is biztosított legyen. A balesetek megelőzése érdekében a célszerű eszközhasználat gyakorlása is kiemelt fontosságú. A napi élet mozgalmasabb és nyugodtabb tevékenységei elkülönülnek egymástól a hely kialakításában is. A harmonikus fejlődés alapfeltétele a megfelelő táplálkozás, a mozgás, a pihenés, a személyi higiénia lehetőségének és feltételeinek biztosítása. A táplálkozás változatosságát szolgálja, hogy minden nap gondoskodunk gyümölcsről a szülők közreműködésével, melyet a gyermekekkel közösen mosunk, tisztítunk, dolgozunk fel. A gyermekek táplálkozási szokásait tiszteletben tartva, nem kényszerítjük őket arra, hogy megegyék azt, amit nem szeretnek, lehetőséget biztosítunk arra, hogy az étkezésekben önállóan, tevékenyen, igényük szerint vegyenek részt. A terítésnél minden gyermek saját jelével ellátott alátétet használ, ünnepeinket

23 23 (születésnap, névnap, Karácsony, Húsvét stb.) megfelelően szimbolizáljuk. A nap folyamán biztosítjuk, hogy mindig módjuk legyen folyadékhoz jutni - a csoportszobákban a gyermekek számára elérhető helyen jelükkel ellátott pohár illetve kancsóban víz áll rendelkezésre, hogy bármikor ihassanak. A gyermekek mozgásszükségletének kielégítése érdekében a természetes környezet által biztosított lehetőségek felhasználása mellett spontán és tervezett formában lehetőséget adunk arra is, hogy a gyermekek a csoportszobában, az udvaron és a tornateremben balesetmentes körülmények között kedvük szerint gyakorolhassák a különböző mozgásformákat, kipróbálhassák önmagukat és felfedezhessék testük összes lehetőségét, miközben ügyelnek saját és társaik testi épségére. A kertben kialakítottuk a kicsik játszóhelyeit, hogy a nagyobb gyerekektől elkülönülve nyugodt körülmények között játszhassanak A pihenés ideje változik az életkor előre haladtával, ezért a nem alvó gyerekek választhatnak csendes tevékenység, illetve udvari játékot is társaikat nem zavarva elfoglalhatják magukat a pedagógus segítő együttműködése mellett. A gyermekek szivacsokon pihennek, mely minden korosztálynak kényelmes, egyéni fekhelyet biztosít Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Cél: - a gyermek szociális érzékenységének fejlődése, én-tudatának alakulása, önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek biztosítása - az egyéni szociális értékrend és a szociális érdekérvényesítés fejlesztése, mikro és makro szociális képességek fejlesztése, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben. Feladat: - az öntudat fejlesztése a gyermek társas kapcsolatainak, közösségben elfoglalt szerepének pozitív irányba történő fejlesztésével, érzelmi biztonságának megteremtésével, - a pozitív kötődés kialakítása, fejlesztése olyan érzelmi attitűd megteremetésével, amely a bizalomra épül és a ragaszkodás az összetartó ereje, a családban kialakult kapcsolatok kiszélesítése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben