A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület"

Átírás

1 A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A november 8. napján megtartott közgyőlés 5/ kgy. határozatával elfogadott egységes szerkezetben) / módosított, újként beépített szövegrész dılt és vastag betővel jelezve/ 1

2 I. fejezet...3 A társadalmi szervezet neve, székhelye, mőködése...3 II. fejezet...4 Az Egyesület célja és tevékenysége...4 III. fejezet...4 Az Egyesület tagjai:...4 A tagok felvétele...5 IV. fejezet...5 A tagok jogai és kötelezettségei...5 V. fejezet...6 A tagság megszőnése...6 VI. fejezet...6 Az Egyesület szervezeti felépítése...6 VII. fejezet...6 A szervezet mőködése...6 VIII. fejezet...8 Az elnökség...8 IX. fejezet...8 Az elnökség mőködése...8 X. fejezet...9 Baráti találkozó...9 XI. fejezet...9 Az Egyesület gazdálkodása...9 XII. fejezet...9 A gazdálkodás ellenırzése...9 XIII. fejezet...10 A tisztségek megszőnése...10 XIV. fejezet...10 Az Egyesület képviselete...10 XV. fejezet...10 Záró rendelkezések

3 A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya I. fejezet A társadalmi szervezet neve, székhelye, mőködése 1. A társadalmi szervezet neve: Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület. Rövidítve: Pándzsa Klub vagy Pándzsa Egyesület 2. A Pándzsa Egyesület székhelye: 9090 Pannonhalma, Kazinczy Ferenc Mővelıdési Ház, Petıfi Sándor u Levelezési címe: 9090 Pannonhalma Dallos S. u Mőködési területe: Pannonhalma közigazgatási területe 5. A Pándzsa Egyesület jogi személy. 6. A Pándzsa Egyesület politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Politikai szervezettıl támogatást nem kér és nem fogad el, A vezetıség tagjai sem tagsági, sem alkalmazotti viszonyban nem állnak politikai pártokkal. 7. Az egyesület alapítási éve: Az egyesület emblémája: 9. Az egyesület pecsétje: 3

4 II. fejezet Az Egyesület célja és tevékenysége Célkitőzések: 1. Az Egyesület mőködése során törekszik Pannonhalma történelmi és kulturális szerepének minél szélesebb körben történı megismertetésére. 2. Helyi identitást növelı rendezvények szorgalmazása, szervezése 3. Fesztiválok és egyéb kulturális program szervezése, rendezése. 4. Jótékony, segítı szándékú tevékenység. 5. Az Önkormányzati választások során pártsemlegesen, de aktívan vesz részt az egyesület a hiteles vezetık kiválasztásának folyamatában. Támogatja, hogy a mindenkori alpolgármester feladatul kapja a település civil szervezıdéseinek összefogását, véleményeik megjelenítését az önkormányzat testületi ülésein. 6. A városban mőködı amatır mővészeti csoportok, ifjú tehetségek bemutatkozási lehetıségeinek biztosítása az Egyesület rendezvényein. 7. Településtörténeti, nemzeti és állami, valamint egyházi ünnepek méltó megünneplésének színvonalassá tételének kezdeményezése és az azokon való aktív részvétel: elıadásokkal, találkozók szervezésével, a testvérvárosi kapcsolatból adódó rendezvények segítése, Generációk találkozása fesztivál rendezése Állandó rendezvényeink 1. A Pándzsa-bál 2. Generációk Találkozása fesztivál, 3. Majális 4. A Szent László napi "Pándzsa parti - Pándzsa-party" 5. Mikulásfogat, 6. Ünnepváró Karácsonyi Koncert III. fejezet Az Egyesület tagjai: 1. alapító tagok 2. rendes tagok 3. tiszteletbeli tagok 4. pártoló tagok 1. Alapító tagok: akik a klubszerő mőködés kezdetének évében, 1998-ban váltak tagokká. A Pándzsa Egyesület alapító elnöke Siska Gábor (9024 Gyır Cuha u. 21.), aki az egyesület életre hívója, alapító tagja és elsı elnöke. Választott funkciót nem visel. 2. Az Egyesület rendes tagja lehet, aki a belépési szándékát megelızı naptári évtıl kezdıdıen tevılegesen segítette az egyesület 4

5 munkáját, rendezvényeinek megvalósítását, az Egyesületbe való belépési szándékát belépési nyilatkozat kitöltésével kinyilvánítja: az Alapszabályt ismeri, annak céljait elfogadja, vállalja a tagdíj megfizetését és kérelmét az elnökség jóváhagyja. 3. Tiszteletbeli tag: öt fı egyesület tag javaslatára, az elnökség döntése alapján az a személy lehet, aki életvitelével vagy az Egyesület céljainak valóra váltását elısegítı tevékenységével érdemeket szerez. A tiszteletbeli tagság a jelöltnek írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatók, és nem választhatnak. 4. Pártoló tag: az a jogi- vagy magánszemély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely, vagy aki az Egyesület célkitőzéseit magáévá teszi, s azok megvalósítását anyagi támogatásával is segíti. A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatók, és nem választhatnak. A tagok felvétele 1. A rendes tagok felvételét az Egyesület elnöksége bírálja el. 2. Tiszteletbeli és pártoló tagok felvételét ugyancsak az elnökség bírálja el, de azokról az éves baráti összejövetelen tájékoztatja a tagságot. IV. fejezet A tagok jogai és kötelezettségei 1. Az Egyesület rendes tagjait egyenlı jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. 2. A rendes tagok jogai: jogosultak részt venni az Egyesület tevékenységében; javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az Egyesület mőködését érintı kérdésben; részt vehetnek a zártkörő, éves baráti találkozón, a Pándzsa-bálon; szavazási és tanácskozási joguk van az Egyesület összejövetelein; választhatnak és választhatók; javaslatot tehetnek a tisztségviselıkre; javasolhatják az Egyesület tevékenységének kibıvítését, módosítását. 3. A rendes tagok kötelezettségei: magánéletükben is a pannonhalmi lokálpatriotizmus képviselete; támogatni az Egyesületet céljainak megvalósításában; közéleti tevékenységük során az Egyesület szellemiségével összeegyeztethetı magatartást tanúsítani; tagdíjat évente megfizetni, ami a mindenkori köztisztviselıi illetményalap 5%-a (100-as értékre kerekítve). 4. Nem fizet tagdíjat a: nyugdíjas; diák; tiszteletbeli vagy pártoló tag, illetve akiket ez alól az elnökség, írásban felment. 5. Tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésén, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. 5

6 6. A pártoló tag az Egyesület rendezvényeire meghívást kap, ott véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatban. V. fejezet A tagság megszőnése 1. A tagság megszőnik: a tag halálával, (jogutód nélküli megszőnésével); kilépéssel; kizárással. 2. Kilépéshez minden tagnak bármikor joga van. A kilépési szándékot az elnökségnek kell jelezni - lehetıleg írásban -, de az a tagdíjbefizetés elmaradásával is megvalósul. 3. Ki kell zárni azt a tagot, akinek magatartása súlyosan sérti a Egyesület érdekeit és célkitőzéseit, tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség ez irányú felkérése alapján sem tesz eleget. Errıl az elnökség dönt. 4. A kizárási ügyekrıl az elnökség határozattal dönt, melyet postai úton kézbesít az érintett személy részére. A határozatban a közgyőlésnek címzett, de az elnökséghez benyújtott jogorvoslattal lehet élni, mely lehetıséget az elnökségnek a határozatban jelezni kell. A kizárást a közgyőlés felülbírálhatja. Jogorvoslattal nem élı tag kizárásáról tájékoztatást kell adnia a tagságnak. VI. fejezet Az Egyesület szervezeti felépítése 1. Az Egyesület egyetlen, egységes szervezet, melynek legfelsıbb szerve a közgyőlés. 2. Az Egyesület irányítását két közgyőlés között az elnökség az elnök vezetésével végzi. 3. A gazdasági tevékenység ellenırzését a közgyőlés által megválasztott háromtagú Ellenırzı Bizottság látja el. VII. fejezet A szervezet mőködése A közgyőlés 1. A közgyőlés az egyesületi tagok összességébıl álló, legfelsı döntéshozó szerv, ami szükség szerint, de legalább ötévenként egyszer ülésezik. 2. A közgyőlés rendes ülését az elnökség, rendkívüli ülését az elnökség vagy a tagok 1/3-ának megbízottja hívja össze. Rendkívüli közgyőlést kell összehívni akkor is, ha azt az Egyesület tagjainak 1/3-a a közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyben a javasolt napirend, valamint ok és cél 6

7 megjelölésével írásban kéri. A tagság kezdeményezésére a közgyőlést a kérelem benyújtásától számított 50 napon belül össze kell hívni, melynek napirendjére a kérelmezık, által megjelölteket fel kell venni; azonban más pont is napirendre tőzhetı. 3. A közgyőlés helyszínét, idıpontját, napirendjét és határozatképtelenség esetén a közgyőlés változatlan napirenddel történı megtartására vonatkozó tájékoztatót a meghívóban közölni kell a tagokkal. 4. A közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább fele + 1 fı megjelent. Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 15 napon belüli idıre kitőzött és a meghívóban már közölt közgyőlés a részvételi arányra tekintet nélkül határozatképes. 5. Minden tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A tagok szavazati jogukat semmilyen formában másra át nem ruházhatják. Az a tag, aki egy kérdés vitájánál jelen volt, de valamilyen oknál fogva a szavazáson nem tud részt venni, jogosult az adott kérdésben a szavazatát borítékba téve a levezetı elnöknek átadni, aki azt a szavazatok összesítése során ismerteti. A tagok személyüket érintı kérdésben nem szavazhatnak. 6. A közgyőlés határozatait általában egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazás keretében hozza. Szavazás során a határozatképességet vizsgálni kell. 7. A közgyőlés szükség szerint hozott ügyrendi határozatával tetszıleges napirendi pontokban titkos vagy név szerinti szavazást rendelhet el a jelenlevık 1/3-ának egyetértésével. 8. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a tisztségviselık megválasztása; az Alapszabály elfogadása és módosítása; az Egyesület mőködésének felfüggesztése vagy megszüntetése; a költségvetés elfogadása vagy az elnökség hatáskörébe utalása; éves beszámoló, illetve az aktuális év programjának elfogadása vagy az elnökség hatáskörébe utalása; az Egyesület általános céljainak és programjának meghatározása; az Egyesület más szervezetekkel való olyan hivatalos együttmőködésének engedélyezése, amely az Egyesület szuverenitását érinti; az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása; elutasított tagfelvételi kérelmek kérésre történı felülvizsgálata; kérésre tagok törlése és a kizárások ügyeiben felülvizsgálati döntés; elnökségi tagok és tisztségviselık visszahívása és felmentése; az elnökség taglétszámának meghatározása. 9. A közgyőlés egyszerő szótöbbséggel hozza határozatait. 10. Kivétel: az Alapszabály elfogadása és módosítása, melyekrıl a jelenlévı tagok 2/3-ának egyetértı szavazatával, illetve az Egyesület mőködésének felfüggesztése vagy megszüntetése, melyekrıl az összes tag 2/3- ának egyetértı szavazatával dönt. 11. Az elnökségi beszámolót és a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását a közgyőlés az elnökség az Ellenırzı Bizottság e témákhoz kapcsolódó véleményének ismeretében tárgyalja meg. 12. A közgyőlés bármely feladat ellátására tagjai sorából vagy külsı szakértık bevonásával bizottságot hozhat létre, melyeknek elnöki tisztét az egyesület tagjának kell betölteni. 13. A közgyőlésrıl jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a levezetı elnök, a hitelesítı, a jegyzıkönyvvezetı nevét, a határozatképesség megállapítására vonatkozó adatokat, a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatosan elhangzott kérdések, hozzászólások, észrevételek lényegét, a szavazás eredményét, a döntést támogatók és ellenzık számarányát (ha a hozzászólók kérik, akkor a személyét is), 7

8 a hozott határozatok szövegét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelıs személy nevét. 14. A jegyzıkönyv mellékleteként csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet és az írásbeli elıterjesztéseket, beszámolókat. VIII. fejezet Az elnökség 1. Az elnökség két közgyőlés közötti idıszakban az elnök vezetésével irányítja és képviseli az Egyesületet. 2. A közgyőlés elnökbıl, titkárból, 2 alelnökbıl és 3 fı elnökségi tagból álló hét fıs elnökséget választ. 3. Az alapító elnök, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény alapján - a Pándzsa Egyesület támogatásával indult - megválasztott független képviselık az elnökségi ülésekre meghívót kapnak és azon tanácskozási joggal részt vehetnek. 4. Az elnök, a titkár és az alelnökök, valamint az elnökségi tagok személyére a tisztségválasztó közgyőlésen az alapító elnök tesz szóban javaslatot. Ennek hiányában vagy a jelenlévı tagok 1/3-ának kérésére 3 fıs jelölıbizottságot kell választani, akik javaslatukat ugyancsak szóban terjesztik elı. 5. Az elnököt, az alelnököket, a titkárt és az elnökség tagjait a közgyőlés szótöbbséggel, nyíltan vagy a jelenlévık 1/3-ának kérésére titkos szavazás keretében választja meg. 6. Az elnökség tagjai elnökségi munkájukért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, de költségeik megtérítését kérhetik, melyrıl az elnökségnek dönteni kell. 7. Az Egyesület egyszemélyi képviseletére az elnök, a titkár - akadályoztatásuk esetén - az elnök által megbízott - alelnökök jogosultak. 8. Az elnökség hatáskörébe tartozik: a döntés a közgyőlési hatáskörbe nem tartozó ügyekben; a közgyőlési határozatok végrehajtása, és döntés a végrehajtás módozatait illetıen. A költségvetés és az éves beszámoló elfogadása, melyet a szeptember 12-ei közgyőlés - az évi II. törvény 12. -a (2) bekezdése rendelkezéseinek alapján - az elnökség hatáskörébe utalt. 9. Az elnök két elnökségi ülés között gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 10. Az elnökségi üléseken minden egyes tag részt vehet, és a témák megvitatása során kifejtheti véleményét, és rendkívüli napirendi pont megvitatását is javasolhatja. IX. fejezet Az elnökség mőködése 1. Az elnökség kéthavonta ülésezik. Összehívásáról az elnök gondoskodik. 2. Érdemtelenség, illetve akadályoztatás esetén három elnökségi tag egyetértésével elhalasztható, indokolt esetben elhagyható az elnökség soros ülése. 3. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint az 50%-a határozathozatalnál jelen 8

9 van. Az elnöknek és/vagy a titkárnak részt kell vennie a döntéshozatal folyamatában. 4. Nem rendelkezik szavazati joggal az, akit az adott határozat személyesen érint. 5. Az elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. 6. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. X. fejezet Baráti találkozó 1. Az Egyesület minden évben február elsı szombatján ünnepélyes baráti találkozót rendez Pannonhalmán, Pándzsa-bál. 2. A baráti találkozó célja az Egyesület tagságának széleskörő, közvetlen tájékoztatása a egyesület mőködésérıl; továbbá a tagság részére kötetlen kapcsolattartási lehetıség biztosítása. A tagok családtagjainak is közvetlen bepillantást biztosítani az egyesület életébe. 3. Az elnökség ismerteti az elmúlt idıszakban tiszteletbeli taggá választottak életútját a baráti találkozó résztvevıivel. XI. fejezet Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület nonprofit szervezet. 2. Az Egyesület vagyonát a tagdíjakból befolyt összeg, a pártoló és tiszteletbeli tagok hozzájárulásai, adományok, és egyéb (pályázatok, szja 1%-a) bevételek képezik. 3. Az Egyesület adminisztratív, anyagi ügyeinek kezeléséért a titkár a felelıs: gondoskodik a tagdíjak és egyéb forrásból származó befizetések nyilvántartásáról, valamint a kötelezettségek teljesítésérıl; egyúttal arról is, hogy az Egyesület gazdálkodása összhangban legyen az érvényes jogszabályokkal. 4. Két elnökségi ülés között a feladatok végrehajtása érdekében az elnök egymaga dönthet a mindenkori köztisztviselıi illetményalap ötszörösének megfelelı - de a rendelkezésre álló pénzügyi keret 50%-át meg nem haladó - pénzösszeg felhasználásáról, amelyrıl a következı elnökségi ülésen részletesen beszámol. 5. A gazdálkodás ellenırzését az Ellenırzı Bizottság végzi. 6. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyona erejéig felel. 7. A gazdálkodási - és szükség esetén a jogi - feladatok ellátására tiszteletdíjas szakértıt bízhat meg az egyesület. XII. fejezet A gazdálkodás ellenırzése 1. A gazdálkodás ellenırzésére a közgyőlés tagjai közül háromtagú Ellenırzı Bizottságot választ. 9

10 2. A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, amit annak bármelyik tagja összehívhat. 3. A bizottság tagjai tájékoztatást kérhetnek az Egyesület elnökségétıl és tisztségviselıitıl, a számlákat és kimutatásokat ellenırizhetik. 4. A bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott adatok vonatkozásában, azonban a közgyőlésnek kötelesek beszámolni vizsgálódásaik eredményérıl. XIII. fejezet A tisztségek megszőnése A tisztségekre történt megválasztás 5 évre szól. 1. Az elnökség idı elıtt felmentheti kötelezettségei és jogai alól tisztségviselıjét, ha az a vállalt tisztségét tartósan elhanyagolja, az Egyesület céljaival vagy programjával össze nem egyeztethetı nyilatkozatot tesz vagy ilyen tevékenységet folytat, erkölcsileg érdemtelenné válik a tisztség viselésére, és nem mond le. 2. Az így megszüntetni kívánt tisztség viselésének kérdését a lehetı legrövidebb idın belül a közgyőlés elé kell, vinni. 3. A tisztségviselés a mandátum lejárta elıtt a tisztségviselı halálával vagy lemondásával is megszőnik. XIV. fejezet Az Egyesület képviselete 1. Az Egyesületet külsı viszonylatban az elnök, a titkár, illetve -az elnök által megbízott- alelnök képviseli. 2. A mindenkori köztisztviselıi illetményalap tízszeresét meghaladó kötelezettség-vállaláshoz kettıs aláírás szükséges. Ilyen ügyekben az elnök, a titkár, vagy az elnök és egy alelnök ír alá. 3. Az 1.) és 2.) bekezdésekben megfogalmazott képviseletre, külön megbízás alapján az alapító elnök is jogosult. A megbízást az 1.) bekezdésben nevesítettek, adhatják. XV. fejezet Záró rendelkezések 1. A Pannonhalmi Pándzsa Egyesület alapító tagjai kinyilvánították, hogy - mint egyesület - semmilyen formában nem támogatnak pártpolitikai célokat és politikai kampányban nem vesznek részt. Ezt a tagság továbbra is fenntartja. 2. Az Egyesület mőködésére nézve a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a PTK., valamint az egyesületi jogról szóló évi II. törvény rendelkezései; gazdálkodására a 10

11 mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok az irányadók. 3. A Pándzsa Egyesület új Alapszabályát a tagság november 8-ai ülésén elfogadta. 4. A Egyesületet - mint egyesületet - a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság január 13-án, 1916 számon vette nyilvántartásba. 5. Jelen Alapszabály a Pk.T /1998/30. számú végzése alapján hatályos. Alapszabálynak november 8-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. Pannonhalma, november 8. Siska Béla az Egyesület elnöke Gombás Károly jkv. hitelesítı Horváth György jkv. hitelesítı Majer Józsefné jegyzıkönyvvezetı 11

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS 1. Az egyesület neve: Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület Rövidítése: MKE Angolul: Hungarian Association of

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A Szövegét megállapította a 2007. május 18. napján tartott Közgyőlés.

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben