A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület"

Átírás

1 A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A november 8. napján megtartott közgyőlés 5/ kgy. határozatával elfogadott egységes szerkezetben) / módosított, újként beépített szövegrész dılt és vastag betővel jelezve/ 1

2 I. fejezet...3 A társadalmi szervezet neve, székhelye, mőködése...3 II. fejezet...4 Az Egyesület célja és tevékenysége...4 III. fejezet...4 Az Egyesület tagjai:...4 A tagok felvétele...5 IV. fejezet...5 A tagok jogai és kötelezettségei...5 V. fejezet...6 A tagság megszőnése...6 VI. fejezet...6 Az Egyesület szervezeti felépítése...6 VII. fejezet...6 A szervezet mőködése...6 VIII. fejezet...8 Az elnökség...8 IX. fejezet...8 Az elnökség mőködése...8 X. fejezet...9 Baráti találkozó...9 XI. fejezet...9 Az Egyesület gazdálkodása...9 XII. fejezet...9 A gazdálkodás ellenırzése...9 XIII. fejezet...10 A tisztségek megszőnése...10 XIV. fejezet...10 Az Egyesület képviselete...10 XV. fejezet...10 Záró rendelkezések

3 A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya I. fejezet A társadalmi szervezet neve, székhelye, mőködése 1. A társadalmi szervezet neve: Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület. Rövidítve: Pándzsa Klub vagy Pándzsa Egyesület 2. A Pándzsa Egyesület székhelye: 9090 Pannonhalma, Kazinczy Ferenc Mővelıdési Ház, Petıfi Sándor u Levelezési címe: 9090 Pannonhalma Dallos S. u Mőködési területe: Pannonhalma közigazgatási területe 5. A Pándzsa Egyesület jogi személy. 6. A Pándzsa Egyesület politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Politikai szervezettıl támogatást nem kér és nem fogad el, A vezetıség tagjai sem tagsági, sem alkalmazotti viszonyban nem állnak politikai pártokkal. 7. Az egyesület alapítási éve: Az egyesület emblémája: 9. Az egyesület pecsétje: 3

4 II. fejezet Az Egyesület célja és tevékenysége Célkitőzések: 1. Az Egyesület mőködése során törekszik Pannonhalma történelmi és kulturális szerepének minél szélesebb körben történı megismertetésére. 2. Helyi identitást növelı rendezvények szorgalmazása, szervezése 3. Fesztiválok és egyéb kulturális program szervezése, rendezése. 4. Jótékony, segítı szándékú tevékenység. 5. Az Önkormányzati választások során pártsemlegesen, de aktívan vesz részt az egyesület a hiteles vezetık kiválasztásának folyamatában. Támogatja, hogy a mindenkori alpolgármester feladatul kapja a település civil szervezıdéseinek összefogását, véleményeik megjelenítését az önkormányzat testületi ülésein. 6. A városban mőködı amatır mővészeti csoportok, ifjú tehetségek bemutatkozási lehetıségeinek biztosítása az Egyesület rendezvényein. 7. Településtörténeti, nemzeti és állami, valamint egyházi ünnepek méltó megünneplésének színvonalassá tételének kezdeményezése és az azokon való aktív részvétel: elıadásokkal, találkozók szervezésével, a testvérvárosi kapcsolatból adódó rendezvények segítése, Generációk találkozása fesztivál rendezése Állandó rendezvényeink 1. A Pándzsa-bál 2. Generációk Találkozása fesztivál, 3. Majális 4. A Szent László napi "Pándzsa parti - Pándzsa-party" 5. Mikulásfogat, 6. Ünnepváró Karácsonyi Koncert III. fejezet Az Egyesület tagjai: 1. alapító tagok 2. rendes tagok 3. tiszteletbeli tagok 4. pártoló tagok 1. Alapító tagok: akik a klubszerő mőködés kezdetének évében, 1998-ban váltak tagokká. A Pándzsa Egyesület alapító elnöke Siska Gábor (9024 Gyır Cuha u. 21.), aki az egyesület életre hívója, alapító tagja és elsı elnöke. Választott funkciót nem visel. 2. Az Egyesület rendes tagja lehet, aki a belépési szándékát megelızı naptári évtıl kezdıdıen tevılegesen segítette az egyesület 4

5 munkáját, rendezvényeinek megvalósítását, az Egyesületbe való belépési szándékát belépési nyilatkozat kitöltésével kinyilvánítja: az Alapszabályt ismeri, annak céljait elfogadja, vállalja a tagdíj megfizetését és kérelmét az elnökség jóváhagyja. 3. Tiszteletbeli tag: öt fı egyesület tag javaslatára, az elnökség döntése alapján az a személy lehet, aki életvitelével vagy az Egyesület céljainak valóra váltását elısegítı tevékenységével érdemeket szerez. A tiszteletbeli tagság a jelöltnek írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatók, és nem választhatnak. 4. Pártoló tag: az a jogi- vagy magánszemély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely, vagy aki az Egyesület célkitőzéseit magáévá teszi, s azok megvalósítását anyagi támogatásával is segíti. A pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatók, és nem választhatnak. A tagok felvétele 1. A rendes tagok felvételét az Egyesület elnöksége bírálja el. 2. Tiszteletbeli és pártoló tagok felvételét ugyancsak az elnökség bírálja el, de azokról az éves baráti összejövetelen tájékoztatja a tagságot. IV. fejezet A tagok jogai és kötelezettségei 1. Az Egyesület rendes tagjait egyenlı jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. 2. A rendes tagok jogai: jogosultak részt venni az Egyesület tevékenységében; javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az Egyesület mőködését érintı kérdésben; részt vehetnek a zártkörő, éves baráti találkozón, a Pándzsa-bálon; szavazási és tanácskozási joguk van az Egyesület összejövetelein; választhatnak és választhatók; javaslatot tehetnek a tisztségviselıkre; javasolhatják az Egyesület tevékenységének kibıvítését, módosítását. 3. A rendes tagok kötelezettségei: magánéletükben is a pannonhalmi lokálpatriotizmus képviselete; támogatni az Egyesületet céljainak megvalósításában; közéleti tevékenységük során az Egyesület szellemiségével összeegyeztethetı magatartást tanúsítani; tagdíjat évente megfizetni, ami a mindenkori köztisztviselıi illetményalap 5%-a (100-as értékre kerekítve). 4. Nem fizet tagdíjat a: nyugdíjas; diák; tiszteletbeli vagy pártoló tag, illetve akiket ez alól az elnökség, írásban felment. 5. Tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyőlésén, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. 5

6 6. A pártoló tag az Egyesület rendezvényeire meghívást kap, ott véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatban. V. fejezet A tagság megszőnése 1. A tagság megszőnik: a tag halálával, (jogutód nélküli megszőnésével); kilépéssel; kizárással. 2. Kilépéshez minden tagnak bármikor joga van. A kilépési szándékot az elnökségnek kell jelezni - lehetıleg írásban -, de az a tagdíjbefizetés elmaradásával is megvalósul. 3. Ki kell zárni azt a tagot, akinek magatartása súlyosan sérti a Egyesület érdekeit és célkitőzéseit, tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség ez irányú felkérése alapján sem tesz eleget. Errıl az elnökség dönt. 4. A kizárási ügyekrıl az elnökség határozattal dönt, melyet postai úton kézbesít az érintett személy részére. A határozatban a közgyőlésnek címzett, de az elnökséghez benyújtott jogorvoslattal lehet élni, mely lehetıséget az elnökségnek a határozatban jelezni kell. A kizárást a közgyőlés felülbírálhatja. Jogorvoslattal nem élı tag kizárásáról tájékoztatást kell adnia a tagságnak. VI. fejezet Az Egyesület szervezeti felépítése 1. Az Egyesület egyetlen, egységes szervezet, melynek legfelsıbb szerve a közgyőlés. 2. Az Egyesület irányítását két közgyőlés között az elnökség az elnök vezetésével végzi. 3. A gazdasági tevékenység ellenırzését a közgyőlés által megválasztott háromtagú Ellenırzı Bizottság látja el. VII. fejezet A szervezet mőködése A közgyőlés 1. A közgyőlés az egyesületi tagok összességébıl álló, legfelsı döntéshozó szerv, ami szükség szerint, de legalább ötévenként egyszer ülésezik. 2. A közgyőlés rendes ülését az elnökség, rendkívüli ülését az elnökség vagy a tagok 1/3-ának megbízottja hívja össze. Rendkívüli közgyőlést kell összehívni akkor is, ha azt az Egyesület tagjainak 1/3-a a közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyben a javasolt napirend, valamint ok és cél 6

7 megjelölésével írásban kéri. A tagság kezdeményezésére a közgyőlést a kérelem benyújtásától számított 50 napon belül össze kell hívni, melynek napirendjére a kérelmezık, által megjelölteket fel kell venni; azonban más pont is napirendre tőzhetı. 3. A közgyőlés helyszínét, idıpontját, napirendjét és határozatképtelenség esetén a közgyőlés változatlan napirenddel történı megtartására vonatkozó tájékoztatót a meghívóban közölni kell a tagokkal. 4. A közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább fele + 1 fı megjelent. Határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel 15 napon belüli idıre kitőzött és a meghívóban már közölt közgyőlés a részvételi arányra tekintet nélkül határozatképes. 5. Minden tag egy-egy szavazattal rendelkezik. A tagok szavazati jogukat semmilyen formában másra át nem ruházhatják. Az a tag, aki egy kérdés vitájánál jelen volt, de valamilyen oknál fogva a szavazáson nem tud részt venni, jogosult az adott kérdésben a szavazatát borítékba téve a levezetı elnöknek átadni, aki azt a szavazatok összesítése során ismerteti. A tagok személyüket érintı kérdésben nem szavazhatnak. 6. A közgyőlés határozatait általában egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazás keretében hozza. Szavazás során a határozatképességet vizsgálni kell. 7. A közgyőlés szükség szerint hozott ügyrendi határozatával tetszıleges napirendi pontokban titkos vagy név szerinti szavazást rendelhet el a jelenlevık 1/3-ának egyetértésével. 8. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a tisztségviselık megválasztása; az Alapszabály elfogadása és módosítása; az Egyesület mőködésének felfüggesztése vagy megszüntetése; a költségvetés elfogadása vagy az elnökség hatáskörébe utalása; éves beszámoló, illetve az aktuális év programjának elfogadása vagy az elnökség hatáskörébe utalása; az Egyesület általános céljainak és programjának meghatározása; az Egyesület más szervezetekkel való olyan hivatalos együttmőködésének engedélyezése, amely az Egyesület szuverenitását érinti; az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása; elutasított tagfelvételi kérelmek kérésre történı felülvizsgálata; kérésre tagok törlése és a kizárások ügyeiben felülvizsgálati döntés; elnökségi tagok és tisztségviselık visszahívása és felmentése; az elnökség taglétszámának meghatározása. 9. A közgyőlés egyszerő szótöbbséggel hozza határozatait. 10. Kivétel: az Alapszabály elfogadása és módosítása, melyekrıl a jelenlévı tagok 2/3-ának egyetértı szavazatával, illetve az Egyesület mőködésének felfüggesztése vagy megszüntetése, melyekrıl az összes tag 2/3- ának egyetértı szavazatával dönt. 11. Az elnökségi beszámolót és a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását a közgyőlés az elnökség az Ellenırzı Bizottság e témákhoz kapcsolódó véleményének ismeretében tárgyalja meg. 12. A közgyőlés bármely feladat ellátására tagjai sorából vagy külsı szakértık bevonásával bizottságot hozhat létre, melyeknek elnöki tisztét az egyesület tagjának kell betölteni. 13. A közgyőlésrıl jegyzıkönyv készül. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a levezetı elnök, a hitelesítı, a jegyzıkönyvvezetı nevét, a határozatképesség megállapítására vonatkozó adatokat, a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatosan elhangzott kérdések, hozzászólások, észrevételek lényegét, a szavazás eredményét, a döntést támogatók és ellenzık számarányát (ha a hozzászólók kérik, akkor a személyét is), 7

8 a hozott határozatok szövegét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelıs személy nevét. 14. A jegyzıkönyv mellékleteként csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet és az írásbeli elıterjesztéseket, beszámolókat. VIII. fejezet Az elnökség 1. Az elnökség két közgyőlés közötti idıszakban az elnök vezetésével irányítja és képviseli az Egyesületet. 2. A közgyőlés elnökbıl, titkárból, 2 alelnökbıl és 3 fı elnökségi tagból álló hét fıs elnökséget választ. 3. Az alapító elnök, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény alapján - a Pándzsa Egyesület támogatásával indult - megválasztott független képviselık az elnökségi ülésekre meghívót kapnak és azon tanácskozási joggal részt vehetnek. 4. Az elnök, a titkár és az alelnökök, valamint az elnökségi tagok személyére a tisztségválasztó közgyőlésen az alapító elnök tesz szóban javaslatot. Ennek hiányában vagy a jelenlévı tagok 1/3-ának kérésére 3 fıs jelölıbizottságot kell választani, akik javaslatukat ugyancsak szóban terjesztik elı. 5. Az elnököt, az alelnököket, a titkárt és az elnökség tagjait a közgyőlés szótöbbséggel, nyíltan vagy a jelenlévık 1/3-ának kérésére titkos szavazás keretében választja meg. 6. Az elnökség tagjai elnökségi munkájukért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, de költségeik megtérítését kérhetik, melyrıl az elnökségnek dönteni kell. 7. Az Egyesület egyszemélyi képviseletére az elnök, a titkár - akadályoztatásuk esetén - az elnök által megbízott - alelnökök jogosultak. 8. Az elnökség hatáskörébe tartozik: a döntés a közgyőlési hatáskörbe nem tartozó ügyekben; a közgyőlési határozatok végrehajtása, és döntés a végrehajtás módozatait illetıen. A költségvetés és az éves beszámoló elfogadása, melyet a szeptember 12-ei közgyőlés - az évi II. törvény 12. -a (2) bekezdése rendelkezéseinek alapján - az elnökség hatáskörébe utalt. 9. Az elnök két elnökségi ülés között gondoskodik a döntések végrehajtásáról. 10. Az elnökségi üléseken minden egyes tag részt vehet, és a témák megvitatása során kifejtheti véleményét, és rendkívüli napirendi pont megvitatását is javasolhatja. IX. fejezet Az elnökség mőködése 1. Az elnökség kéthavonta ülésezik. Összehívásáról az elnök gondoskodik. 2. Érdemtelenség, illetve akadályoztatás esetén három elnökségi tag egyetértésével elhalasztható, indokolt esetben elhagyható az elnökség soros ülése. 3. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint az 50%-a határozathozatalnál jelen 8

9 van. Az elnöknek és/vagy a titkárnak részt kell vennie a döntéshozatal folyamatában. 4. Nem rendelkezik szavazati joggal az, akit az adott határozat személyesen érint. 5. Az elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. 6. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. X. fejezet Baráti találkozó 1. Az Egyesület minden évben február elsı szombatján ünnepélyes baráti találkozót rendez Pannonhalmán, Pándzsa-bál. 2. A baráti találkozó célja az Egyesület tagságának széleskörő, közvetlen tájékoztatása a egyesület mőködésérıl; továbbá a tagság részére kötetlen kapcsolattartási lehetıség biztosítása. A tagok családtagjainak is közvetlen bepillantást biztosítani az egyesület életébe. 3. Az elnökség ismerteti az elmúlt idıszakban tiszteletbeli taggá választottak életútját a baráti találkozó résztvevıivel. XI. fejezet Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület nonprofit szervezet. 2. Az Egyesület vagyonát a tagdíjakból befolyt összeg, a pártoló és tiszteletbeli tagok hozzájárulásai, adományok, és egyéb (pályázatok, szja 1%-a) bevételek képezik. 3. Az Egyesület adminisztratív, anyagi ügyeinek kezeléséért a titkár a felelıs: gondoskodik a tagdíjak és egyéb forrásból származó befizetések nyilvántartásáról, valamint a kötelezettségek teljesítésérıl; egyúttal arról is, hogy az Egyesület gazdálkodása összhangban legyen az érvényes jogszabályokkal. 4. Két elnökségi ülés között a feladatok végrehajtása érdekében az elnök egymaga dönthet a mindenkori köztisztviselıi illetményalap ötszörösének megfelelı - de a rendelkezésre álló pénzügyi keret 50%-át meg nem haladó - pénzösszeg felhasználásáról, amelyrıl a következı elnökségi ülésen részletesen beszámol. 5. A gazdálkodás ellenırzését az Ellenırzı Bizottság végzi. 6. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyona erejéig felel. 7. A gazdálkodási - és szükség esetén a jogi - feladatok ellátására tiszteletdíjas szakértıt bízhat meg az egyesület. XII. fejezet A gazdálkodás ellenırzése 1. A gazdálkodás ellenırzésére a közgyőlés tagjai közül háromtagú Ellenırzı Bizottságot választ. 9

10 2. A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, amit annak bármelyik tagja összehívhat. 3. A bizottság tagjai tájékoztatást kérhetnek az Egyesület elnökségétıl és tisztségviselıitıl, a számlákat és kimutatásokat ellenırizhetik. 4. A bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott adatok vonatkozásában, azonban a közgyőlésnek kötelesek beszámolni vizsgálódásaik eredményérıl. XIII. fejezet A tisztségek megszőnése A tisztségekre történt megválasztás 5 évre szól. 1. Az elnökség idı elıtt felmentheti kötelezettségei és jogai alól tisztségviselıjét, ha az a vállalt tisztségét tartósan elhanyagolja, az Egyesület céljaival vagy programjával össze nem egyeztethetı nyilatkozatot tesz vagy ilyen tevékenységet folytat, erkölcsileg érdemtelenné válik a tisztség viselésére, és nem mond le. 2. Az így megszüntetni kívánt tisztség viselésének kérdését a lehetı legrövidebb idın belül a közgyőlés elé kell, vinni. 3. A tisztségviselés a mandátum lejárta elıtt a tisztségviselı halálával vagy lemondásával is megszőnik. XIV. fejezet Az Egyesület képviselete 1. Az Egyesületet külsı viszonylatban az elnök, a titkár, illetve -az elnök által megbízott- alelnök képviseli. 2. A mindenkori köztisztviselıi illetményalap tízszeresét meghaladó kötelezettség-vállaláshoz kettıs aláírás szükséges. Ilyen ügyekben az elnök, a titkár, vagy az elnök és egy alelnök ír alá. 3. Az 1.) és 2.) bekezdésekben megfogalmazott képviseletre, külön megbízás alapján az alapító elnök is jogosult. A megbízást az 1.) bekezdésben nevesítettek, adhatják. XV. fejezet Záró rendelkezések 1. A Pannonhalmi Pándzsa Egyesület alapító tagjai kinyilvánították, hogy - mint egyesület - semmilyen formában nem támogatnak pártpolitikai célokat és politikai kampányban nem vesznek részt. Ezt a tagság továbbra is fenntartja. 2. Az Egyesület mőködésére nézve a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a PTK., valamint az egyesületi jogról szóló évi II. törvény rendelkezései; gazdálkodására a 10

11 mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok az irányadók. 3. A Pándzsa Egyesület új Alapszabályát a tagság november 8-ai ülésén elfogadta. 4. A Egyesületet - mint egyesületet - a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság január 13-án, 1916 számon vette nyilvántartásba. 5. Jelen Alapszabály a Pk.T /1998/30. számú végzése alapján hatályos. Alapszabálynak november 8-án kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. Pannonhalma, november 8. Siska Béla az Egyesület elnöke Gombás Károly jkv. hitelesítı Horváth György jkv. hitelesítı Majer Józsefné jegyzıkönyvvezetı 11

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. Az Egyesület neve: Magyarul: Magyar Beutaztatók Szövetsége Angolul: Hungarian Inbound Professionals Association Nemzetközi

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2. Közalapítvány neve: Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Kenderes Város Önkormányzata 234/1998.(XI.26.) számú határozatával elhatározta, hogy a módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. -ában foglaltakra, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1 A Fiatal és Kezdı Vállalkozók Egyesületének 2006. augusztus 1-jei alakuló

Részletesebben

Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Gyır, Kandó K. u. 13. A L A P S Z A B Á L Y

Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Gyır, Kandó K. u. 13. A L A P S Z A B Á L Y Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet Gyır, Kandó K. u. 13. A L A P S Z A B Á L Y Elfogadva: A Szakszervezeti Tanács 2005. december 6.-án megtartott ülésén Módosítva: A Szakszervezeti Tanács

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben