A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)"

Átírás

1 Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség hivatalos rövidített neve: TDMSZ (2) Székhely: 9737 Bük, Eötvös u. 11. Fióktelep: Budapest, Aranyhal u Tokaj, Serház u. 1. Levelezési cím: 1011 Budapest, Aranyhal u. 4. (3) Működési területe: A Szövetség működése kiterjed Magyarország teljes területére 2.. Alakulásra vonatkozó egyéb rendelkezések (1) A Szövetség önálló jogi személy, önálló vagyoni jogokat szerezhet, vagyoni kötelezettségeket vállalhat A Szövetség a Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre (2) A Szövetség határozatlan időre létesült. (3) A Szövetség az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerint jött létre. (4) A Szövetség az 1997.évi CLVI. Törvény alapján közhasznú szervezet. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3.. A Szövetség célja és feladatai (1) A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai önszerveződő, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. (2) A Szövetség alapvető célja: a) Egy modern és erős turisztikai szakmai szövetség, nemzeti desztinációs érdekképviseleti szervezet és szakmai együttműködési hálózat hatékony, eredményes működtetése. b) Tanácsadás a tagok számára minden olyan kérdésben, amely megfelel a turisztikai szervezetek alapító okiratában feltüntetett feladatinak. c) Azon körülmények javítása, amelyek között a tagok ellátják feladataikat. d) Aktív közreműködés a mindenkori magyar nemzeti turisztikai stratégia és koncepció kidolgozásában. (3) A Szövetség további kiemelt céljai: a) A magyar turisztikai desztinációk és desztináció menedzsment szervezetek szakmai- és érdekképviselete.

2 b) A szakmai partnerség biztosítása érdekében a hálózati és szakmai együttműködés megteremtése, fejlesztése és erősítése. c) Aktív szakmai közreműködés a korszerű nemzeti turizmuspolitika, a turizmust érintő jogi és közgazdasági szabályozás, a nemzeti marketing és promóció, a turisztikai fejlesztési, támogatási, képzési, monitoring és innovációs politika kialakításában és megvalósításában. d) A turisztikai desztináció-menedzsmenthez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás és logika képviselete, megosztása, terjesztése és népszerűsítése. e) Nemzeti, azaz a határon inneni és túli magyar-magyar turisztikai desztinációk közötti kapcsolatok és szakmai együttműködések erősítése. Együttműködés biztosítása a magyar turisztikai desztinációk és turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztését szolgáló vagy támogató hazai és nemzetközi szervezetekkel. (4) A Szövetség közhasznú tevékenysége A Szövetség a évi CLV.I. törvény a közhasznú szervezetekről 26., c.) alapján az alábbi, a turizmushoz fűződő közhasznú tevékenységet folytatja: Ismeretterjesztés Euroatlanti integráció elősegítése (5) A Szövetség feladatai a kitűzött célok elérése érdekében: Ismeretterjesztés a) Szakmai közreműködés, közvetlen részvétel a magyar turizmust, s kiemelten a magyar turisztikai desztinációkat érintő pályázati kiírások, jogi- és közgazdasági szabályozás, költségvetés, finanszírozás, fejlesztési és marketing dokumentumok, illetve azok feltételrendszerének kidolgozásában, véleményezésében, értékelésében és szakmai társadalmasításában. b) A TDM Szervezeteket és az általuk szolgáltatott és frissített turisztikai szolgáltatói és - szolgáltatási adatbázist, irodai információszolgáltatást, ügyfélkapcsolati menedzsmentet érintő informatikai és technológiai fejlesztések megvalósítása, szakmai koordinációja, támogatása, a rendszer folyamatos fejlesztésének, működtetésének, üzemeltetésének biztosítása, együttműködésben a szakmai partnerekkel. c) Hiteles, tartalmas információs platformként a gyors és hatékony, valós értékcserére épülő információáramlás és a folyamatos, széleskörű szakmai tájékoztatás biztosítása, együttműködésben a desztinációkkal és más szakmai szervezetekkel. d) Képviselet, együttműködés, kapcsolattartás és szakmai segítség nyújtás a magyar turisztikai desztinációk és a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztését szolgáló vagy támogató hazai és nemzetközi szervezetekkel. e) A desztinációk versenyképességét és a magyar turizmus fejlődését elősegítő jó példák, legjobb gyakorlatok összegyűjtése, kutatási, döntés-előkészítési anyagok, felmérések, fejlesztési dokumentumok, projektek, információs, módszertani és szakmai útmutatók, ajánlások készítése/készíttetése, véleményezése, illetve ezek központi koordinációja. f) A turisztikai desztinációs és innovációs szemlélet erősítése, a folyamatos megújulást és szakmai fejlődést elősegítő felvilágosító, szemléletformáló munka végzése, tapasztalatcsere biztosítása, szakmai programok, továbbképzések, rendezvények önálló szervezése, illetve ezekben való aktív közreműködés. TDM képzések, képzési tematikák közös fejlesztése. g) TDM tudás, innovációs, fejlesztési és projekt együttműködési platform működtetése, amely biztosítja - a gyors, hatékony és eredményes tudás, információ és innovációs transzfert, - jó példák és gyakorlatok megismerését, adaptációját, - publikációk, kutatási anyagok, eredmények és szakmai útmutatók elérésének biztosítását, illetve 2

3 - a tagok közös céljainak elérése érdekében szakmai projektek, kísérleti fejlesztések, kutatások, felmérések, pályázatok megvalósítását, a turisztikai innovációs transzfer és adaptáció szakmai támogatását. h) A vonatkozó jogszabályok, jó gyakorlatok gyakorlati érvényesülésének figyelemmel kísérése. i) A Szövetség tagjainak céljaihoz, illetve céljainak megvalósításához illeszkedő hazai pályázatokon, tendereken, együttműködésekben való részvétel. Euroatlanti integráció elősegítése j) A Szövetség tagjainak céljaihoz, illetve céljainak megvalósításához illeszkedő nemzetközi pályázatokon, tendereken, együttműködésekben való részvétel. II. A TAGSÁGI VISZONY ÉS A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 4.. Tagság A Szövetségben való tagság alapító tagi, rendes tagi, tiszteletbeli tagi, és pártoló tagi formában, egymástól függetlenül az egyes tagsági formákra előírt jogokkal és kötelezettségekkel valósulhat meg. (1) A Szövetség alapító tagjai, azok a Szövetség megalapításában közvetlenül résztvevő, a 2009-ben kiírt pályázaton nyertes TDM szervezetek, amelyek az Alakuló Közgyűlésen a Szövetség megalakulását kimondó határozatot aláírták. (2) Tagfelvétel útján a Szövetség rendes tagjává válhat minden olyan turisztikai desztináció menedzsment szervezet, amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt megismeri és kötelezettséget vállal a Szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a belépési díj, illetve a tagdíj megfizetésére. A tagsági viszony önkéntes, a belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj befizetésével jön létre. (3) A Szövetség tiszteletbeli taggá választhat olyan a turisztika területén kiemelkedőt alkotó személyiségeket (magánszemélyt), egyéb szervezetek képviselőjét, akiknek a tudományos és közéleti tevékenysége, szakmai munkássága a Szövetség céljaira tekintettel vagy a Szövetség céljainak megvalósításához kapcsolódóan méltóvá teszik a Szövetség tiszteletbeli tagságára. Az Elnökség két tagjának javaslatára a tiszteletbeli tagjelöltet a Szövetség Elnöksége 2/3-os többséggel a Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt a tiszteletbeli tag felvételéről. A Tiszteletbeli Tagság a Közgyűlés minősített szótöbbséggel hozott döntése alapján visszavonható. A tiszteletbeli tagot tagdíj-fizetési kötelezettség nem terheli. A tiszteletbeli tag az elnökség javaslata alapján indokolt esetben tisztségre választható kétharmados szótöbbséggel, titkos szavazással. (4) Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes- vagy jogi személy, aki támogatói díjjal, adományaival, felajánlással, vagy más módon segíti és támogatja a Szövetség működését és munkáját. Az Alakuló Közgyűlésen részt vevő és belépni kívánó rendes és pártoló tagok, illetve felkért tiszteletbeli tagok azonnal felvételt nyernek a TDM Szövetségbe. 5..Tagfelvétel, tagság megszűnése (1) A tagfelvétel két tag ajánlásával írásbeli kérelem alapján történik. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség dönt, miután a belépni kívánó belépési nyilatkozattal vállalta önmagára az Alapszabályban foglalt rendelkezések betartását és a belépési-, valamint a tagdíj megfizetését. Az Elnökség évente tájékoztatja a Közgyűlést a tagfelvételről. 3

4 (2) A tagfelvétel elutasítása ellen az elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet fellebbezni a Közgyűléshez. A fellebbezést a soron következő közgyűlés bírálja el. A tagok nyilvántartását a Szövetség a tagnyilvántartási könyvében köteles vezetni, feltüntetve benne a változásokat. Az éves tagdíjat az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg. (3) A tagság az első tagdíj befizetésével kezdődik. A tagsági viszony megszűnik: önkéntes kilépéssel, halállal, cselekvőképtelenség beálltával, kizárással, törléssel, jogutód nélküli megszűnéssel. (4) Az Egyesület minden tagjának joga van tagsági viszonyát indokolás nélkül megszüntetni, ha az Egyesület céljait nem kívánja támogatni, illetve annak munkájában nem kíván tovább részt venni. A kilépett tag a befizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza. (5) Az Elnökség a tag kizárását rendelheti el, ha k) megsérti az Alapszabályt, vagy az Egyesület bármely szervének határozatát, l) tevékenységével, vagy mulasztásával az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását veszélyezteti. A Szövetségből történő kizárásra irányuló javaslatot bármely tag írásban, az Elnökségnél terjesztheti elő. A Szövetség Felügyelő Bizottsága folytatja le a tagkizárási vizsgálatot, és annak alapján tesz az Elnökségnek javaslatot. A kizárást kimondó határozatot az Elnökség hozza meg. E határozat meghozatala előtt az érintett tagot meg kell hallgatni és részére a védekezés lehetőségét biztosítani kell. Az Elnökség kizáró fegyelmi határozata ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a Közgyűléshez. A Közgyűlés a kizárás ügyében a soron következő közgyűlésen dönt. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A Közgyűlés határozatáig a tagság szünetel. A tagsági viszony megszűnésének időpontja a Közgyűlés döntésének napja. (6) Az elhunyt tag tagsági viszonya az elhalálozás napján megszűnik. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyesületi tagsága az adott szervezet jogutód nélküli megszűnésével megszűnik. (7) Elnökségi ülésen hozott határozattal törölni kell annak a tagnak a tagsági viszonyát, aki három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjjal hátralékban van és kötelezettségének az írásbeli felszólítástól számított 30 nap alatt sem tesz eleget. A tagság megszűnésének időpontja a határozat keltének napja. Törlési határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. (8)Amennyiben egy tag a Szövetség feloszlása nélkül lép ki a Szövetségből, a kilépő taggal szemben semmiféle vagyoni vitának nincs helye. 6..A tagok jogai és kötelezettségei A.) A tagok jogai: (1) A Szövetség alapító és rendes tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek a Közgyűlés döntéshozatalában. Minden szavazatra jogosult tagnak egy szavazata van. A jogi személy tag jogait törvényes képviselője gyakorolja. A szavazati jogát minden a Közgyűlésen részvételi joggal rendelkező magánszemély tag személyesen gyakorolhatja. A szavazati jog nem korlátozható és feltételekhez nem köthető. Tisztségviselőül bármelyik alapító és rendes tag törvényes képviselője megválasztható. (2) A tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, egyebekben a jogaik és kötelezettségeik megegyeznek az alapító és rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel. A pártoló tag 4

5 jogait képviselője gyakorolhatja. A tisztségre megválasztott tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel. (3) Az Szövetség tagja javasolhatja: új tag felvételét, taggal szemben a kizárási eljárás megindítását, a tagnyilvántartásból történő törlését. B.) A tagok kötelezettsége: (1) A tagok kötelesek támogatni a Szövetséget feladatainak ellátásában, és részére a szükséges felvilágosítást megadni céljainak teljesítéséhez. (2) A Szövetség Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatokat megtartani, a Szövetség célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani. (3) Minden tag (kivéve a tiszteletbeli tagot) köteles a Szövetség által meghatározott tagdíjat tárgyév március 31-ig megfizetni. A tagdíjszámítás alapja a KSH üzleti célú szálláshelyekre vonatkozó hivatalos adatai. A tagdíjak mértékét a Közgyűlés által elfogadott tagdíjszabályzat tartalmazza. (4) A Szövetség Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni. (5) A tag kötelessége munkájával és magatartásával a Szövetség érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni. (6) Minden tag (a pártoló tag személyesen, vagy képviselője útján) köteles végrehajtani a Szövetség vagy az Elnökség által rárótt, vagy az önmaga által önként vállalt feladatokat, valamint a közösen meghatározott feladatmegosztás során köteles a Szövetséget szellemiekben tevőlegesen (lehetőségeihez képest anyagilag is) segíteni. (7) A jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendes tagokra vonatkozó jogait és kötelezettségeit a szervezet vezetője vagy az általa írásban meghatalmazott személy gyakorolja. (8) A szövetségi tagi jogviszony alapján a tagok kötelesek a Közgyűlés által elfogadott tagdíjfizetési szabályzatban meghatározott tagdíjat megfizetni. III. A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI, FELADATAIK, JOGAIK, KÖTELEZETTSÉGEIK 7.. A szövetség szervei A Szövetség szervei a következők: a) Közgyűlés b) 5 tagú Elnökség c) 3 tagú Felügyelő Bizottság d) Szövetség által felállított bizottságok, tanácsadó testületek és munkacsoportok 8.. A közgyűlés (1) A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 5

6 A Közgyűlést az Elnökség egyetértésével az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tíz nap időköznek kell lennie. A Közgyűlés üléseit szükség szerint de legalább évente egyszer tartja, biztosítva a Szövetség rendeltetésszerű működését. (2) Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada vagy az Elnökség 3 tagja, vagy a tisztségviselők (elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság elnöke) azt az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi az elnöknél, vagy ha azt a törvényességi felügyeleti szerv írásban elrendeli. A Rendkívüli Közgyűlést az arra irányuló indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. (3) A Közgyűlés határozatképes, ha a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában megjelölendő. Napirendi és egyéb pontokkal kapcsolatos indítványaikat a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Közgyűlést megelőző harmadik napig írásban, indoklással ellátva nyújthatják be. (4) A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A minősített többséget a határozatképes Közgyűlésen jelenlévők kétharmadának egyező szavazata jelenti. Különösen indokolt esetben az Elnökség egyhangú döntése alapján a Közgyűlés írásban is meghozhatja határozatát. (5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a tagdíjak mértékének, valamint a tagdíjfizetés módjának meghatározása. b) az éves költségvetés megállapítása és az annak végrehajtásáról éves beszámoló elfogadása c) az alapszabály megállapítása, jóváhagyása és módosítása d) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, valamint a munkacsoportok éves beszámolójának elfogadása e) a közhasznúsági jelentés elfogadása f) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztása, illetve visszahívása g) a Szövetség feloszlásának, illetőleg más Szövetséggel való egyesülésének kimondása, illetve h) a tiszteletbeli tagok megválasztása i) a határidőre benyújtott indítványokról történő határozathozatal j) az Alapszabály 3.) 4.) és 5.) -a szerinti jogorvoslatok elbírálása Az alapszabály módosításához, és a Szövetség feloszlásának (egyesülés) kimondásához a jelenlévők kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. (6) A Közgyűlést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén helyettese képviseli. A Közgyűlésről jelenléti ívet kell felvenni és jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza, a megtárgyalt napirendi pontok témaköreit, az indítványokat, a szavazati és választási eredményeket, valamint a meghozott határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet az Elnök, az ülésen résztvevő két tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 6

7 9. Az elnökség (1) A Közgyűlések közötti időben az Szövetség tevékenységét az Elnökség irányítja, mely öt főből áll. Az Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai: az Elnök, az Alelnök az Elnökség tagjai (2) A Közgyűlés az Elnökséget az alapító és a rendes tagok köréből 3 évre választja. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók, az újraválasztásig az ügyvitelért a hivatalban lévő Elnökség felel. (3) Az Elnök vezeti az elnökségi üléseket. A Szövetség elnökét akadályoztatás esetén az Alelnök teljes jogkörben képviseli, illetve helyettesíti. Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjai és azok vehetnek részt, akiket az Elnök, vagy Elnökség az ülésre tanácskozási joggal meghívott. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal állandó meghívott az Felügyelő Bizottság elnöke. Egyes napirendi pontokhoz vagy a teljes napirendhez, azok ismertetéséhez, vagy megvitatásához tanácsozási joggal más személyek is meghívhatók. (4) Az Elnök legalább negyedévente írásban összehívja az Elnökséget, és a tagokat öt munkanappal az ülést megelőzően tájékoztatja a napirendi pontokról, megküldve részükre a tanácskozáshoz szükséges háttéranyagokat is. Az elnökségi ülés összehívása sürgős esetben történhet faxküldemény és útján is, azonban az elnökségi tagoknak címzett meghívónak ilyen esetben legalább három nappal a határnap előtt meg kell érkeznie. Az Elnökség ülései nyilvánosak. (5) Az Elnökség határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van. A határozatokat a jelen lévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Amennyiben 3 elnökségi tag van jelen, a határozat meghozatalához három azonos szavazat szükséges. (6) A Szövetség Elnökségének feladata és hatásköre: az Elnökség felel és dönt minden olyan ügyet érintően, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Elnökség jogosult a Szövetséget terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni az éves költségvetésben meghatározott elvek szerint, a Szövetség tevékenységének stratégiai irányítása, meghatározza és elfogadja a Szövetség szakmai, tudományos és közéleti stratégiáját, programját, a Közgyűlési döntések előkészítése, javaslatot tesz a tagdíjrendszerre, illetve annak módosítására. a Szövetség éves tevékenységéről, eredményeiről, célkitűzéseiről és az éves gazdasági (költségvetési) terv végrehajtásáról szóló beszámoló, valamit a következő év célkitűzéseire és feladataira vonatkozó javaslat megvitatása és elfogadása, majd a Közgyűlés elé terjesztése. (7) Az Elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 7

8 10. Tisztségviselők (1) A Szövetség Közgyűlése által megválasztott tisztségviselők felelősek a Szövetség tevékenységi körében szükséges javaslatok megtételéért, tartalmáért, a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határoztok végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért. Nem lehet tisztségviselő az a személy, akivel szemben az évi II. tv., vagy az évi CLVI. tv. rendelkezése értelmében kizáró ok áll fenn. A Szövetség vezető tisztségviselői: Az Elnökség elnöke és tagjai A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai A Szövetség tisztségviselőinek a megbízatása 3 évre szól. A tisztségviselők újraválaszthatók. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (2) Az Elnök jogai és kötelességei: a) vezeti az Elnökség munkáját és az Elnökség üléseit, egyben az Elnökség elnöke is, b) a Közgyűlés határozatai szellemében képviseli és stratégiailag irányítja a Szövetség tevékenységét, c) intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben, d) a mindenkori törvényes előírások figyelembevételével és betartásával jogosult megállapodásokat és szerződéseket kötni gazdálkodó, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, valamint magánszemélyekkel, e) hazai és külföldi szakmai kapcsolatok szervezésének stratégiai koordinálása, képviseli a Szövetség hazai és külföldi szervezetekben, kapcsolatot tart fenn partnerszervezetek Elnökeivel, f) a kiadások számláit utalványozza, g) javaslatot tesz az Elnökség éves munka- és üléstervére, h) irányítja a Közgyűlés elé kerülő beszámoló-tervezetek kidolgozását, i) a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve felhasználásának elrendelése, j) gyakorolja a Szövetség alkalmazottai, munkavállalói felett a munkáltatói jogokat (3) Az alelnök jogai és kötelességei: a) a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök által rábízott feladatok ellátása, b) az Elnök helyett és nevében történő intézkedés megbízás alapján, c) hazai és külföldi szakmai kapcsolatok szervezésének támogatása, d) a rá bízott bizottságok, tanácsadó testületek és munkacsoportok munkájának szakmai koordinálása, segítése, ellenőrzése, e) képviseleti feladatok ellátása, (4) Tisztségviselők megbízatása megszűnik: az egyesületi tagság megszűnésével, a mandátum lejárta esetén új tisztségviselő megválasztásával, lemondással, visszahívással. (5) A tisztségviselők visszahívását bármelyik rendes tag, és a felügyelő bizottság kezdeményezheti abban az esetben, ha a tisztségviselővel szemben kizárási ok gyanúja merül fel, továbbá abban az esetben, ha a tisztségviselő a tisztségének a betöltése során a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy mulasztást követ el. 8

9 A visszahívás kezdeményezését az ok megjelölésével írásban, aláírással ellátva kell benyújtani az elnöknek, aki köteles a visszahívást a soron következő közgyűlésen napirendi pontra tűzni, vagy sürgős esetben rendkívüli közgyűlést összehívni A Felügyelő Bizottság (1) A Felügyelő Bizottság a Szövetség törvényes működésének biztosítása érdekében munkájával segíti a Közgyűlés, az Elnökség és a Szövetség hivatalos és munkaszerveinek, illetve Tisztségviselőinek munkáját. Tevékenységéért a Közgyűlésnek és az Elnökségnek felelős, annak munkájáról és a Szövetség pénzügyi-gazdasági, jogi tevékenységével kapcsolatos megállapításról beszámolni tartozik. (2) A Felügyelő Bizottság három fő tagból áll: Elnök és két fő bizottsági tag. Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését, és gazdálkodását, különös tekintettel a pénzgazdálkodásra és a jogi kérdésekre. Ügyrendjét önmaga állapítja meg. A bizottság tevékenységét a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv a tartalma szerint látja el. A felügyelő bizottságot a Közgyűlés titkos szavazással 3 évre választja meg. (3) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi üléseken. A felügyelő bizottság tagjai jogosultak a Szövetség irataiba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. A Bizottság munkájában felkérés alapján tanácsadók működhetnek közre, akik azonban bizottság ülésein szavazati joggal nem rendelkeznek. (4) A Felügyelő Bizottság feladata: a Bizottság szakmailag irányítja a Szövetség belső ellenőrzését, feladata a Szövetség pénzügyi, gazdálkodási, továbbá jogi tevékenységének rendszeres vizsgálata, a pénzügyi és gazdálkodási jogszabályok betartásának ellenőrzése, a tagdíj fizetésének ellenőrzése (5) Az alapszabály 10. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az, aki: a.) az elnökség elnöke vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d.) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója továbbá mindazok, akikkel szemben a közhasznúságról szóló évi CLVI. tv. idevonatkozó rendelkezése alapján (8. ) egyéb kizáró ok áll fenn. (6) A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9

10 (7) Ha a Közgyűlés a lemondott vagy elhalálozott bizottsági tag(ok) pótlása érdekében, vagy a bizottsági tag(ok) visszahívása miatt új tago(ka)t választ, az ilyen új tag megbízatásának ideje azonos lesz a Felügyelő Bizottság fennmaradó részének eredeti hivatali idejével. A Felügyelő Bizottság összes tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le. (8) A Felügyelő Bizottság köteles évente kétszer megvizsgálni az elnökség által a Felügyelő Bizottság részére írásban előterjesztett valamennyi lényeges gazdasági-pénzügyi, jogi és etikai, valamint az éves közhasznúsági jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó lényeges ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról az Elnökség csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (9) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. (10) A Felügyelő Bizottság köteles a Szövetség elnökét tájékoztatni és az elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy A Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, etikai vétség, gazdálkodási és pénzügyi mulasztás vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a küldöttgyűlés döntését teszi szükségessé; az elnökség, az elnök felelősségét megalapozó tény merült fel A Szövetség bizottságai, tanácsadó testületei és munkaszervezetei (1) Az Elnökség az egyes feladatok végrehajtásához a Szövetség céljaival összhangban bizottságokat, tanácsadói testületeket és munkaszervezeteket állíthat fel. Valamennyi létrehozásra kerülő testület, munkaszervezet esetében az Elnökség kinevez egy elnököt, valamint szükség esetén kijelöli a tagokat. (2) A bizottságokat, illetve tanácsadói testületeket, és munkaszervezeteket az adott szervezet elnöke szükség szerint és a feladatok ellátásához kapcsolódó igény esetén hívja össze. Ügyrendjét és a feladatok hatékony és eredményes ellátásához szükséges együttműködési, illetve munkakereteket önmaga állapítja meg. Az Elnökségi és a Közgyűlési munkákhoz kapcsolódó beszámolót ezek a szervek készítik elő. (3)Az Elnökség tagjai jogosultak valamennyi testület valamennyi ülésén részt venni. IV. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE, GAZDÁLKODÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 13. A Szövetség képviselete A Szövetség képviseletére az Elnök és az Alelnök önállóan jogosultak. 14. A Szövetség vagyona, gazdálkodása 1.) A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Szövetség vagyonát képezi. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A Szövetségi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Szövetség vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 10

11 2.) A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből és különböző pályázatokon elnyert pénzeszközökből szolgáltatásaiért kapott ellenértékkel gazdálkodik. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 3.) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tartozásaiért a tagok csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek. 4.) A Szövetség működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint évente nyilvántartást vezet és azokat az év végén le kell zárni. Az év végével az elnök a Szövetség gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít a hatályos jogszabályok szerint. 15. Szövetség megszűnése 1.) A Szövetség megszűnik: a) feloszlással, b) más szövetséggel való egyesüléssel c) feloszlatással, illetőleg d) megszűnésének a megállapításával 2.) A feloszlásra vonatkozó Közgyűlési határozathoz a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges. 3.) A Szövetség megszűnése esetén a Szövetség vagyona kizárólag és közvetlenül a turizmusfejlesztést szolgálva kerül felhasználásra. A felhasználás céljáról a Közgyűlés dönt. 16. A Szövetség működésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok A Szövetség működése az Alapszabályban meghatározottak szerint nyilvános. 1.) A Szövetség vezető szerveinek határozatait a Szövetség Hírlevelében - a testületi ülést követő legközelebbi számban - nyilvánosságra kell hozni. Azokat a döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy szervekre vonatkoznak, a közvetlenül érintett számára a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül kézbesítetni kell. A Szövetség Hírlevele bárki által megtekinthető a szövetség székhelyén a földszinti Turisztikai Információs Irodában. A Hírlevél ugyanezen a helyen kifüggesztésre is kerül. 2.) A Szövetség közhasznú működésével kapcsolatos iratok bárki számára nyilvánosak. Ezen iratokba való betekintésre irányuló igényt az elnök részére kell írásban bejelenteni, aki 3 munkanapon belül köteles gondoskodni a betekintés lehetőségéről, eltérő megállapodás hiányában a Szövetség székhelyén. 3.) A Szövetség közgyűlése és az elnökségi ülés nyilvános. 11

12

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a 2014. március 6. napján tartott Taggyűlés által - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben