A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)"

Átírás

1 Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség hivatalos rövidített neve: TDMSZ (2) Székhely: 9737 Bük, Eötvös u. 11. Fióktelep: Budapest, Aranyhal u Tokaj, Serház u. 1. Levelezési cím: 1011 Budapest, Aranyhal u. 4. (3) Működési területe: A Szövetség működése kiterjed Magyarország teljes területére 2.. Alakulásra vonatkozó egyéb rendelkezések (1) A Szövetség önálló jogi személy, önálló vagyoni jogokat szerezhet, vagyoni kötelezettségeket vállalhat A Szövetség a Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre (2) A Szövetség határozatlan időre létesült. (3) A Szövetség az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerint jött létre. (4) A Szövetség az 1997.évi CLVI. Törvény alapján közhasznú szervezet. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3.. A Szövetség célja és feladatai (1) A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai önszerveződő, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. (2) A Szövetség alapvető célja: a) Egy modern és erős turisztikai szakmai szövetség, nemzeti desztinációs érdekképviseleti szervezet és szakmai együttműködési hálózat hatékony, eredményes működtetése. b) Tanácsadás a tagok számára minden olyan kérdésben, amely megfelel a turisztikai szervezetek alapító okiratában feltüntetett feladatinak. c) Azon körülmények javítása, amelyek között a tagok ellátják feladataikat. d) Aktív közreműködés a mindenkori magyar nemzeti turisztikai stratégia és koncepció kidolgozásában. (3) A Szövetség további kiemelt céljai: a) A magyar turisztikai desztinációk és desztináció menedzsment szervezetek szakmai- és érdekképviselete.

2 b) A szakmai partnerség biztosítása érdekében a hálózati és szakmai együttműködés megteremtése, fejlesztése és erősítése. c) Aktív szakmai közreműködés a korszerű nemzeti turizmuspolitika, a turizmust érintő jogi és közgazdasági szabályozás, a nemzeti marketing és promóció, a turisztikai fejlesztési, támogatási, képzési, monitoring és innovációs politika kialakításában és megvalósításában. d) A turisztikai desztináció-menedzsmenthez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás és logika képviselete, megosztása, terjesztése és népszerűsítése. e) Nemzeti, azaz a határon inneni és túli magyar-magyar turisztikai desztinációk közötti kapcsolatok és szakmai együttműködések erősítése. Együttműködés biztosítása a magyar turisztikai desztinációk és turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztését szolgáló vagy támogató hazai és nemzetközi szervezetekkel. (4) A Szövetség közhasznú tevékenysége A Szövetség a évi CLV.I. törvény a közhasznú szervezetekről 26., c.) alapján az alábbi, a turizmushoz fűződő közhasznú tevékenységet folytatja: Ismeretterjesztés Euroatlanti integráció elősegítése (5) A Szövetség feladatai a kitűzött célok elérése érdekében: Ismeretterjesztés a) Szakmai közreműködés, közvetlen részvétel a magyar turizmust, s kiemelten a magyar turisztikai desztinációkat érintő pályázati kiírások, jogi- és közgazdasági szabályozás, költségvetés, finanszírozás, fejlesztési és marketing dokumentumok, illetve azok feltételrendszerének kidolgozásában, véleményezésében, értékelésében és szakmai társadalmasításában. b) A TDM Szervezeteket és az általuk szolgáltatott és frissített turisztikai szolgáltatói és - szolgáltatási adatbázist, irodai információszolgáltatást, ügyfélkapcsolati menedzsmentet érintő informatikai és technológiai fejlesztések megvalósítása, szakmai koordinációja, támogatása, a rendszer folyamatos fejlesztésének, működtetésének, üzemeltetésének biztosítása, együttműködésben a szakmai partnerekkel. c) Hiteles, tartalmas információs platformként a gyors és hatékony, valós értékcserére épülő információáramlás és a folyamatos, széleskörű szakmai tájékoztatás biztosítása, együttműködésben a desztinációkkal és más szakmai szervezetekkel. d) Képviselet, együttműködés, kapcsolattartás és szakmai segítség nyújtás a magyar turisztikai desztinációk és a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztését szolgáló vagy támogató hazai és nemzetközi szervezetekkel. e) A desztinációk versenyképességét és a magyar turizmus fejlődését elősegítő jó példák, legjobb gyakorlatok összegyűjtése, kutatási, döntés-előkészítési anyagok, felmérések, fejlesztési dokumentumok, projektek, információs, módszertani és szakmai útmutatók, ajánlások készítése/készíttetése, véleményezése, illetve ezek központi koordinációja. f) A turisztikai desztinációs és innovációs szemlélet erősítése, a folyamatos megújulást és szakmai fejlődést elősegítő felvilágosító, szemléletformáló munka végzése, tapasztalatcsere biztosítása, szakmai programok, továbbképzések, rendezvények önálló szervezése, illetve ezekben való aktív közreműködés. TDM képzések, képzési tematikák közös fejlesztése. g) TDM tudás, innovációs, fejlesztési és projekt együttműködési platform működtetése, amely biztosítja - a gyors, hatékony és eredményes tudás, információ és innovációs transzfert, - jó példák és gyakorlatok megismerését, adaptációját, - publikációk, kutatási anyagok, eredmények és szakmai útmutatók elérésének biztosítását, illetve 2

3 - a tagok közös céljainak elérése érdekében szakmai projektek, kísérleti fejlesztések, kutatások, felmérések, pályázatok megvalósítását, a turisztikai innovációs transzfer és adaptáció szakmai támogatását. h) A vonatkozó jogszabályok, jó gyakorlatok gyakorlati érvényesülésének figyelemmel kísérése. i) A Szövetség tagjainak céljaihoz, illetve céljainak megvalósításához illeszkedő hazai pályázatokon, tendereken, együttműködésekben való részvétel. Euroatlanti integráció elősegítése j) A Szövetség tagjainak céljaihoz, illetve céljainak megvalósításához illeszkedő nemzetközi pályázatokon, tendereken, együttműködésekben való részvétel. II. A TAGSÁGI VISZONY ÉS A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 4.. Tagság A Szövetségben való tagság alapító tagi, rendes tagi, tiszteletbeli tagi, és pártoló tagi formában, egymástól függetlenül az egyes tagsági formákra előírt jogokkal és kötelezettségekkel valósulhat meg. (1) A Szövetség alapító tagjai, azok a Szövetség megalapításában közvetlenül résztvevő, a 2009-ben kiírt pályázaton nyertes TDM szervezetek, amelyek az Alakuló Közgyűlésen a Szövetség megalakulását kimondó határozatot aláírták. (2) Tagfelvétel útján a Szövetség rendes tagjává válhat minden olyan turisztikai desztináció menedzsment szervezet, amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt megismeri és kötelezettséget vállal a Szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a belépési díj, illetve a tagdíj megfizetésére. A tagsági viszony önkéntes, a belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj befizetésével jön létre. (3) A Szövetség tiszteletbeli taggá választhat olyan a turisztika területén kiemelkedőt alkotó személyiségeket (magánszemélyt), egyéb szervezetek képviselőjét, akiknek a tudományos és közéleti tevékenysége, szakmai munkássága a Szövetség céljaira tekintettel vagy a Szövetség céljainak megvalósításához kapcsolódóan méltóvá teszik a Szövetség tiszteletbeli tagságára. Az Elnökség két tagjának javaslatára a tiszteletbeli tagjelöltet a Szövetség Elnöksége 2/3-os többséggel a Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt a tiszteletbeli tag felvételéről. A Tiszteletbeli Tagság a Közgyűlés minősített szótöbbséggel hozott döntése alapján visszavonható. A tiszteletbeli tagot tagdíj-fizetési kötelezettség nem terheli. A tiszteletbeli tag az elnökség javaslata alapján indokolt esetben tisztségre választható kétharmados szótöbbséggel, titkos szavazással. (4) Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes- vagy jogi személy, aki támogatói díjjal, adományaival, felajánlással, vagy más módon segíti és támogatja a Szövetség működését és munkáját. Az Alakuló Közgyűlésen részt vevő és belépni kívánó rendes és pártoló tagok, illetve felkért tiszteletbeli tagok azonnal felvételt nyernek a TDM Szövetségbe. 5..Tagfelvétel, tagság megszűnése (1) A tagfelvétel két tag ajánlásával írásbeli kérelem alapján történik. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség dönt, miután a belépni kívánó belépési nyilatkozattal vállalta önmagára az Alapszabályban foglalt rendelkezések betartását és a belépési-, valamint a tagdíj megfizetését. Az Elnökség évente tájékoztatja a Közgyűlést a tagfelvételről. 3

4 (2) A tagfelvétel elutasítása ellen az elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet fellebbezni a Közgyűléshez. A fellebbezést a soron következő közgyűlés bírálja el. A tagok nyilvántartását a Szövetség a tagnyilvántartási könyvében köteles vezetni, feltüntetve benne a változásokat. Az éves tagdíjat az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg. (3) A tagság az első tagdíj befizetésével kezdődik. A tagsági viszony megszűnik: önkéntes kilépéssel, halállal, cselekvőképtelenség beálltával, kizárással, törléssel, jogutód nélküli megszűnéssel. (4) Az Egyesület minden tagjának joga van tagsági viszonyát indokolás nélkül megszüntetni, ha az Egyesület céljait nem kívánja támogatni, illetve annak munkájában nem kíván tovább részt venni. A kilépett tag a befizetett éves tagdíjat nem követelheti vissza. (5) Az Elnökség a tag kizárását rendelheti el, ha k) megsérti az Alapszabályt, vagy az Egyesület bármely szervének határozatát, l) tevékenységével, vagy mulasztásával az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását veszélyezteti. A Szövetségből történő kizárásra irányuló javaslatot bármely tag írásban, az Elnökségnél terjesztheti elő. A Szövetség Felügyelő Bizottsága folytatja le a tagkizárási vizsgálatot, és annak alapján tesz az Elnökségnek javaslatot. A kizárást kimondó határozatot az Elnökség hozza meg. E határozat meghozatala előtt az érintett tagot meg kell hallgatni és részére a védekezés lehetőségét biztosítani kell. Az Elnökség kizáró fegyelmi határozata ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a Közgyűléshez. A Közgyűlés a kizárás ügyében a soron következő közgyűlésen dönt. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A Közgyűlés határozatáig a tagság szünetel. A tagsági viszony megszűnésének időpontja a Közgyűlés döntésének napja. (6) Az elhunyt tag tagsági viszonya az elhalálozás napján megszűnik. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyesületi tagsága az adott szervezet jogutód nélküli megszűnésével megszűnik. (7) Elnökségi ülésen hozott határozattal törölni kell annak a tagnak a tagsági viszonyát, aki három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjjal hátralékban van és kötelezettségének az írásbeli felszólítástól számított 30 nap alatt sem tesz eleget. A tagság megszűnésének időpontja a határozat keltének napja. Törlési határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. (8)Amennyiben egy tag a Szövetség feloszlása nélkül lép ki a Szövetségből, a kilépő taggal szemben semmiféle vagyoni vitának nincs helye. 6..A tagok jogai és kötelezettségei A.) A tagok jogai: (1) A Szövetség alapító és rendes tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek a Közgyűlés döntéshozatalában. Minden szavazatra jogosult tagnak egy szavazata van. A jogi személy tag jogait törvényes képviselője gyakorolja. A szavazati jogát minden a Közgyűlésen részvételi joggal rendelkező magánszemély tag személyesen gyakorolhatja. A szavazati jog nem korlátozható és feltételekhez nem köthető. Tisztségviselőül bármelyik alapító és rendes tag törvényes képviselője megválasztható. (2) A tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, egyebekben a jogaik és kötelezettségeik megegyeznek az alapító és rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel. A pártoló tag 4

5 jogait képviselője gyakorolhatja. A tisztségre megválasztott tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel. (3) Az Szövetség tagja javasolhatja: új tag felvételét, taggal szemben a kizárási eljárás megindítását, a tagnyilvántartásból történő törlését. B.) A tagok kötelezettsége: (1) A tagok kötelesek támogatni a Szövetséget feladatainak ellátásában, és részére a szükséges felvilágosítást megadni céljainak teljesítéséhez. (2) A Szövetség Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatokat megtartani, a Szövetség célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani. (3) Minden tag (kivéve a tiszteletbeli tagot) köteles a Szövetség által meghatározott tagdíjat tárgyév március 31-ig megfizetni. A tagdíjszámítás alapja a KSH üzleti célú szálláshelyekre vonatkozó hivatalos adatai. A tagdíjak mértékét a Közgyűlés által elfogadott tagdíjszabályzat tartalmazza. (4) A Szövetség Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni. (5) A tag kötelessége munkájával és magatartásával a Szövetség érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni. (6) Minden tag (a pártoló tag személyesen, vagy képviselője útján) köteles végrehajtani a Szövetség vagy az Elnökség által rárótt, vagy az önmaga által önként vállalt feladatokat, valamint a közösen meghatározott feladatmegosztás során köteles a Szövetséget szellemiekben tevőlegesen (lehetőségeihez képest anyagilag is) segíteni. (7) A jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendes tagokra vonatkozó jogait és kötelezettségeit a szervezet vezetője vagy az általa írásban meghatalmazott személy gyakorolja. (8) A szövetségi tagi jogviszony alapján a tagok kötelesek a Közgyűlés által elfogadott tagdíjfizetési szabályzatban meghatározott tagdíjat megfizetni. III. A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI, FELADATAIK, JOGAIK, KÖTELEZETTSÉGEIK 7.. A szövetség szervei A Szövetség szervei a következők: a) Közgyűlés b) 5 tagú Elnökség c) 3 tagú Felügyelő Bizottság d) Szövetség által felállított bizottságok, tanácsadó testületek és munkacsoportok 8.. A közgyűlés (1) A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 5

6 A Közgyűlést az Elnökség egyetértésével az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tíz nap időköznek kell lennie. A Közgyűlés üléseit szükség szerint de legalább évente egyszer tartja, biztosítva a Szövetség rendeltetésszerű működését. (2) Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada vagy az Elnökség 3 tagja, vagy a tisztségviselők (elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság elnöke) azt az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi az elnöknél, vagy ha azt a törvényességi felügyeleti szerv írásban elrendeli. A Rendkívüli Közgyűlést az arra irányuló indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. (3) A Közgyűlés határozatképes, ha a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában megjelölendő. Napirendi és egyéb pontokkal kapcsolatos indítványaikat a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Közgyűlést megelőző harmadik napig írásban, indoklással ellátva nyújthatják be. (4) A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A minősített többséget a határozatképes Közgyűlésen jelenlévők kétharmadának egyező szavazata jelenti. Különösen indokolt esetben az Elnökség egyhangú döntése alapján a Közgyűlés írásban is meghozhatja határozatát. (5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a tagdíjak mértékének, valamint a tagdíjfizetés módjának meghatározása. b) az éves költségvetés megállapítása és az annak végrehajtásáról éves beszámoló elfogadása c) az alapszabály megállapítása, jóváhagyása és módosítása d) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, valamint a munkacsoportok éves beszámolójának elfogadása e) a közhasznúsági jelentés elfogadása f) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztása, illetve visszahívása g) a Szövetség feloszlásának, illetőleg más Szövetséggel való egyesülésének kimondása, illetve h) a tiszteletbeli tagok megválasztása i) a határidőre benyújtott indítványokról történő határozathozatal j) az Alapszabály 3.) 4.) és 5.) -a szerinti jogorvoslatok elbírálása Az alapszabály módosításához, és a Szövetség feloszlásának (egyesülés) kimondásához a jelenlévők kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. (6) A Közgyűlést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén helyettese képviseli. A Közgyűlésről jelenléti ívet kell felvenni és jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza, a megtárgyalt napirendi pontok témaköreit, az indítványokat, a szavazati és választási eredményeket, valamint a meghozott határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet az Elnök, az ülésen résztvevő két tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 6

7 9. Az elnökség (1) A Közgyűlések közötti időben az Szövetség tevékenységét az Elnökség irányítja, mely öt főből áll. Az Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai: az Elnök, az Alelnök az Elnökség tagjai (2) A Közgyűlés az Elnökséget az alapító és a rendes tagok köréből 3 évre választja. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók, az újraválasztásig az ügyvitelért a hivatalban lévő Elnökség felel. (3) Az Elnök vezeti az elnökségi üléseket. A Szövetség elnökét akadályoztatás esetén az Alelnök teljes jogkörben képviseli, illetve helyettesíti. Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjai és azok vehetnek részt, akiket az Elnök, vagy Elnökség az ülésre tanácskozási joggal meghívott. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal állandó meghívott az Felügyelő Bizottság elnöke. Egyes napirendi pontokhoz vagy a teljes napirendhez, azok ismertetéséhez, vagy megvitatásához tanácsozási joggal más személyek is meghívhatók. (4) Az Elnök legalább negyedévente írásban összehívja az Elnökséget, és a tagokat öt munkanappal az ülést megelőzően tájékoztatja a napirendi pontokról, megküldve részükre a tanácskozáshoz szükséges háttéranyagokat is. Az elnökségi ülés összehívása sürgős esetben történhet faxküldemény és útján is, azonban az elnökségi tagoknak címzett meghívónak ilyen esetben legalább három nappal a határnap előtt meg kell érkeznie. Az Elnökség ülései nyilvánosak. (5) Az Elnökség határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van. A határozatokat a jelen lévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Amennyiben 3 elnökségi tag van jelen, a határozat meghozatalához három azonos szavazat szükséges. (6) A Szövetség Elnökségének feladata és hatásköre: az Elnökség felel és dönt minden olyan ügyet érintően, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Elnökség jogosult a Szövetséget terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni az éves költségvetésben meghatározott elvek szerint, a Szövetség tevékenységének stratégiai irányítása, meghatározza és elfogadja a Szövetség szakmai, tudományos és közéleti stratégiáját, programját, a Közgyűlési döntések előkészítése, javaslatot tesz a tagdíjrendszerre, illetve annak módosítására. a Szövetség éves tevékenységéről, eredményeiről, célkitűzéseiről és az éves gazdasági (költségvetési) terv végrehajtásáról szóló beszámoló, valamit a következő év célkitűzéseire és feladataira vonatkozó javaslat megvitatása és elfogadása, majd a Közgyűlés elé terjesztése. (7) Az Elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 7

8 10. Tisztségviselők (1) A Szövetség Közgyűlése által megválasztott tisztségviselők felelősek a Szövetség tevékenységi körében szükséges javaslatok megtételéért, tartalmáért, a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határoztok végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért. Nem lehet tisztségviselő az a személy, akivel szemben az évi II. tv., vagy az évi CLVI. tv. rendelkezése értelmében kizáró ok áll fenn. A Szövetség vezető tisztségviselői: Az Elnökség elnöke és tagjai A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai A Szövetség tisztségviselőinek a megbízatása 3 évre szól. A tisztségviselők újraválaszthatók. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (2) Az Elnök jogai és kötelességei: a) vezeti az Elnökség munkáját és az Elnökség üléseit, egyben az Elnökség elnöke is, b) a Közgyűlés határozatai szellemében képviseli és stratégiailag irányítja a Szövetség tevékenységét, c) intézkedik és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben, d) a mindenkori törvényes előírások figyelembevételével és betartásával jogosult megállapodásokat és szerződéseket kötni gazdálkodó, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, valamint magánszemélyekkel, e) hazai és külföldi szakmai kapcsolatok szervezésének stratégiai koordinálása, képviseli a Szövetség hazai és külföldi szervezetekben, kapcsolatot tart fenn partnerszervezetek Elnökeivel, f) a kiadások számláit utalványozza, g) javaslatot tesz az Elnökség éves munka- és üléstervére, h) irányítja a Közgyűlés elé kerülő beszámoló-tervezetek kidolgozását, i) a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve felhasználásának elrendelése, j) gyakorolja a Szövetség alkalmazottai, munkavállalói felett a munkáltatói jogokat (3) Az alelnök jogai és kötelességei: a) a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök által rábízott feladatok ellátása, b) az Elnök helyett és nevében történő intézkedés megbízás alapján, c) hazai és külföldi szakmai kapcsolatok szervezésének támogatása, d) a rá bízott bizottságok, tanácsadó testületek és munkacsoportok munkájának szakmai koordinálása, segítése, ellenőrzése, e) képviseleti feladatok ellátása, (4) Tisztségviselők megbízatása megszűnik: az egyesületi tagság megszűnésével, a mandátum lejárta esetén új tisztségviselő megválasztásával, lemondással, visszahívással. (5) A tisztségviselők visszahívását bármelyik rendes tag, és a felügyelő bizottság kezdeményezheti abban az esetben, ha a tisztségviselővel szemben kizárási ok gyanúja merül fel, továbbá abban az esetben, ha a tisztségviselő a tisztségének a betöltése során a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy mulasztást követ el. 8

9 A visszahívás kezdeményezését az ok megjelölésével írásban, aláírással ellátva kell benyújtani az elnöknek, aki köteles a visszahívást a soron következő közgyűlésen napirendi pontra tűzni, vagy sürgős esetben rendkívüli közgyűlést összehívni A Felügyelő Bizottság (1) A Felügyelő Bizottság a Szövetség törvényes működésének biztosítása érdekében munkájával segíti a Közgyűlés, az Elnökség és a Szövetség hivatalos és munkaszerveinek, illetve Tisztségviselőinek munkáját. Tevékenységéért a Közgyűlésnek és az Elnökségnek felelős, annak munkájáról és a Szövetség pénzügyi-gazdasági, jogi tevékenységével kapcsolatos megállapításról beszámolni tartozik. (2) A Felügyelő Bizottság három fő tagból áll: Elnök és két fő bizottsági tag. Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését, és gazdálkodását, különös tekintettel a pénzgazdálkodásra és a jogi kérdésekre. Ügyrendjét önmaga állapítja meg. A bizottság tevékenységét a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv a tartalma szerint látja el. A felügyelő bizottságot a Közgyűlés titkos szavazással 3 évre választja meg. (3) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi üléseken. A felügyelő bizottság tagjai jogosultak a Szövetség irataiba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. A Bizottság munkájában felkérés alapján tanácsadók működhetnek közre, akik azonban bizottság ülésein szavazati joggal nem rendelkeznek. (4) A Felügyelő Bizottság feladata: a Bizottság szakmailag irányítja a Szövetség belső ellenőrzését, feladata a Szövetség pénzügyi, gazdálkodási, továbbá jogi tevékenységének rendszeres vizsgálata, a pénzügyi és gazdálkodási jogszabályok betartásának ellenőrzése, a tagdíj fizetésének ellenőrzése (5) Az alapszabály 10. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az, aki: a.) az elnökség elnöke vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d.) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója továbbá mindazok, akikkel szemben a közhasznúságról szóló évi CLVI. tv. idevonatkozó rendelkezése alapján (8. ) egyéb kizáró ok áll fenn. (6) A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9

10 (7) Ha a Közgyűlés a lemondott vagy elhalálozott bizottsági tag(ok) pótlása érdekében, vagy a bizottsági tag(ok) visszahívása miatt új tago(ka)t választ, az ilyen új tag megbízatásának ideje azonos lesz a Felügyelő Bizottság fennmaradó részének eredeti hivatali idejével. A Felügyelő Bizottság összes tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le. (8) A Felügyelő Bizottság köteles évente kétszer megvizsgálni az elnökség által a Felügyelő Bizottság részére írásban előterjesztett valamennyi lényeges gazdasági-pénzügyi, jogi és etikai, valamint az éves közhasznúsági jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó lényeges ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról az Elnökség csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (9) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. (10) A Felügyelő Bizottság köteles a Szövetség elnökét tájékoztatni és az elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy A Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, etikai vétség, gazdálkodási és pénzügyi mulasztás vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a küldöttgyűlés döntését teszi szükségessé; az elnökség, az elnök felelősségét megalapozó tény merült fel A Szövetség bizottságai, tanácsadó testületei és munkaszervezetei (1) Az Elnökség az egyes feladatok végrehajtásához a Szövetség céljaival összhangban bizottságokat, tanácsadói testületeket és munkaszervezeteket állíthat fel. Valamennyi létrehozásra kerülő testület, munkaszervezet esetében az Elnökség kinevez egy elnököt, valamint szükség esetén kijelöli a tagokat. (2) A bizottságokat, illetve tanácsadói testületeket, és munkaszervezeteket az adott szervezet elnöke szükség szerint és a feladatok ellátásához kapcsolódó igény esetén hívja össze. Ügyrendjét és a feladatok hatékony és eredményes ellátásához szükséges együttműködési, illetve munkakereteket önmaga állapítja meg. Az Elnökségi és a Közgyűlési munkákhoz kapcsolódó beszámolót ezek a szervek készítik elő. (3)Az Elnökség tagjai jogosultak valamennyi testület valamennyi ülésén részt venni. IV. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE, GAZDÁLKODÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 13. A Szövetség képviselete A Szövetség képviseletére az Elnök és az Alelnök önállóan jogosultak. 14. A Szövetség vagyona, gazdálkodása 1.) A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Szövetség vagyonát képezi. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A Szövetségi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Szövetség vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 10

11 2.) A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből és különböző pályázatokon elnyert pénzeszközökből szolgáltatásaiért kapott ellenértékkel gazdálkodik. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 3.) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tartozásaiért a tagok csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek. 4.) A Szövetség működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint évente nyilvántartást vezet és azokat az év végén le kell zárni. Az év végével az elnök a Szövetség gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít a hatályos jogszabályok szerint. 15. Szövetség megszűnése 1.) A Szövetség megszűnik: a) feloszlással, b) más szövetséggel való egyesüléssel c) feloszlatással, illetőleg d) megszűnésének a megállapításával 2.) A feloszlásra vonatkozó Közgyűlési határozathoz a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges. 3.) A Szövetség megszűnése esetén a Szövetség vagyona kizárólag és közvetlenül a turizmusfejlesztést szolgálva kerül felhasználásra. A felhasználás céljáról a Közgyűlés dönt. 16. A Szövetség működésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok A Szövetség működése az Alapszabályban meghatározottak szerint nyilvános. 1.) A Szövetség vezető szerveinek határozatait a Szövetség Hírlevelében - a testületi ülést követő legközelebbi számban - nyilvánosságra kell hozni. Azokat a döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy szervekre vonatkoznak, a közvetlenül érintett számára a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül kézbesítetni kell. A Szövetség Hírlevele bárki által megtekinthető a szövetség székhelyén a földszinti Turisztikai Információs Irodában. A Hírlevél ugyanezen a helyen kifüggesztésre is kerül. 2.) A Szövetség közhasznú működésével kapcsolatos iratok bárki számára nyilvánosak. Ezen iratokba való betekintésre irányuló igényt az elnök részére kell írásban bejelenteni, aki 3 munkanapon belül köteles gondoskodni a betekintés lehetőségéről, eltérő megállapodás hiányában a Szövetség székhelyén. 3.) A Szövetség közgyűlése és az elnökségi ülés nyilvános. 11

12

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az alapítók - felismerve az önszerveződés jelentőségét az állami, önkormányzati, és köztestületi feladatok ellátásában; - hangsúlyozva a gazdasági szereplők, az önkormányzatok, a

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben