ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. Az Egyesület postacíme: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u

2 ALAPSZABÁLY amely a Bányavállalkozók érdekvédelmi és egyeztetı célú szervezeteként megalakuló Egyesület alapító okirataként, az Egyesület mőködtetése érdekében, a többször módosított évi II. törvény alapján, az alapítók szándéka és tevékenységük célja szerint, az alapítók rendelkezéseit tartalmazza. Az Egyesület jogi személy, amelynek ezen Alapszabály szerinti önálló ügyintézı és képviseleti szerve van, és a mőködéséhez szükséges önálló költségvetéssel rendelkezik. I. AZ EGYESÜLET ALAPADATAI Az Egyesület neve: Bányavállalkozók Országos Egyesülete. Az Egyesület bélyegzıje: Kör alakú pecsét, az Egyesület nevét rögzítı felirattal oly módon, hogy az egyes szavakat egy-egy csillag választja el. A pecsét közepén pedig kalapácsot, fejtıéket és mécsest ábrázoló bányászjelvény található. Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. II. AZ EGYESÜLET IDİTARTAMA Az Egyesület határozatlan idıre alakul. Tevékenységét október 8. napján kezdi meg. Ezt követıen az egyes mőködési évek minden év január 1-tıl december 31-ig tartanak. Célja: III. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI szervezi és összefogja a bányaszat területén tevékenykedı vállakozókat, érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli, elısegíti a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekekkel összhangban lévı bányászati módok, technológiák alkalmazását, elıtérbe helyezését, alakítja, befolyásolja a bányászat megismertetésével, tudatformálással a lakossági közhangulatot a közvéleményt, elısegíti és kezdeményezi a szabad vállalkozást, elısegíti és kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Feladatai: A bányászati szakterületen önállóan és tagjain keresztül ellátja az érdekvédı, érdekegyeztetı és kapcsolattartó feladatokat, a tagok országos szintő képviseletét. 3.

3 1. Az egyesületi tagok kezdeményezik, koordinálják, szervezik a bányászattal foglalkozó gazdálkodó szervezetek, bányavállalkozók összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozói érdek érvényre juttatása körében szakmai téren felmerül. 2. A tagok összehangolt véleménye alapján állást foglal, véleményezési, egyetértési jogot gyakorol a szakmai területet érintı kormányzati, önkormányzati döntések és szabályozók tervezetivel kapcsolatban. 3. Figyelemmel kíséri a szakma területét érintı jogszabályok és szakmai elıírások gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a szakterületét befolyásoló szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását. 4. A jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálását, továbbá a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését - indítvány benyújtásával kérheti az Alkotmánybíróságtól. 5. Kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemzı szakmai-etikai normákat, ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérı gazdasági magatartással szemben. 6. Segíti tagjainak az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, hatóságokkal és a tevékenységükkel kapcsolatos egyéb szervezetekkel való együttmőködését. 7. A gazdasági szervezetek szakmai-szervezeti továbbképzését érintı általános feltételek, ajánlások, útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenységét, szakmai elırelépését. 8. Önállóan és tagjain keresztül információs, egyeztetı, döntés elıkészítı kapcsolatot tart fenn mindazon állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal, amelyeknek tevékenységi területén a tagok érdekeinek érvényre juttatása szükséges. 9. A bányászati szakterületet érintı kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, egyéb állami szervekkel, önkormányzatokkal, szakmai és társadalmi szervezetekkel. 10. Ellátja a szükséges mértékben a munkaadói érdekképviseletet. Ezen feladata teljesítése során együttmőködik az ilyen célra alakuló országos és helyi szervekkel. 11. Rendszeres tájékoztatást nyújt a tagok tevékenységét befolyásoló jogszabályváltozásokról, ilyen tárgyú szakmai továbbképzéseket szervez. 12. A tagok egyedi ügyeiben ellátja a szükséges érdekvédelmi feladatokat a tagot a megfelelı fırumhoz irányítja, szükség esetén közvetít a hatóságok felé, illetve az érdekeltek között az érdekegyeztetés irányába. 13. Általános jogi tájékoztatást nyújt, egyedi ügyekben jogi szaktanácsadást ad a tagok részére, folyamatos konzultációs lehetıséget és külön megállapodás szerinti díjazás ellenében jogi képviseletet biztosít a tagok részére kedvezményes díjelszámolással. 14. Mőszaki szaktanácsadási tevékenységet folytat a bányászatot közvetlenül és közvetve érintı szakterületeken. 15. Igény szerint a bányászati kérdéseket érintı környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi stb. témakörökben szaktanácsadást külön megállapodás szerinti díjazás ellenében szakértıi, tervezıi, bonyolítói közremőködést biztosít a tagok részére kedvezményes díjelszámolással. 16. Keresi a lehetıségeket az emberi környezetbe illeszkedı, a természetet kímélı, a hatékony beavatkozás elvén alapuló, felhagyás után a tájba zavartalanul illeszkedı bányák kialakításának, mővelésének, felhagyásának módjára. Lehetıség szerint szorgalmazza ezen megoldások alkalmazását, elterjesztését. 17. Vizsgálja és keresi, majd lehetıség szerint megteremti az egyes bányahatósági eljárásokhoz és a bányászati tevékenység egyéb engedélyezéséhez kapcsolódó biztosíték Egyesület általi kiváltásának lehetıségét (kezesség, garancia alap ). 18. Az Egyesület szerzıdést köt tagjai nevében a tagok együttes igényeinek megjelenése esetén (pl. gázolaj felhasználás, veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása, ISO minısítések) kedvezmények, juttatások biztosítása érdekében. 19. Közremőködik az európai szabványok megismertetésében, alkalmazásában. 20. Szakmai katalógusokat, nyilvántartásokat (szakértıi- tervezıi szakmai cím- és névjegyzék) vezet, gondoskodik azok naprakész voltáról.

4 21. Feladatainak megoldása érdekében pályázatokat írhat ki, és a tagoknak is segítséget nyújt tender-kiírások elıkészítésében, vagy pályázatokon való részvételben, továbbá önállóan is részt vehet pályázatokon. 22. Külföldi kapcsolatokat, tanulmányutakat szervez. 23. Elısegíti a tagok együttmőködését egyes építés-gépesítési fejlesztésekben. 24. Szakmai szekciókat, területi képviseleteket hozhat létre. 25. A tagok között információcserét biztosít az egyes kapacitás feleslegekrıl (munkaerı, munkalehetıség, gépek, stb.) 26. Szakmai évkönyvet, idıszakos kiadványokat szerkeszt és ad ki, saját kiadású újságot idıszaki lapot jelentet meg. 27. Hirdetési és reklám lehetıséget biztosít újságjában és rendezvényein tagsági viszonytól függetlenül, a tagok részére kedvezményesen. 28. Hirdetések útján, szakmai fórumokon való megjelenésekkel, ismertetık közreadásával, elıadások tartásával is népszerősíti az egyesületi célokat, feladatokat. IV. AZ EGYESÜLET TAGJAI 1. Az Egyesület - jogállásuk szerint rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. 2. A tagok belépése az Egyesületbe önként történik. 3. Az egyesületben rendes tag lehet: - bármely belföldi székhelyő jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, aki - bányászati joggal rendelkezik és/vagy bányavállakozónak minısül és/vagy tevékenysége a bányászathoz kapcsolódik; - az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja; - a belépési díjat befizeti és a tagdíj fizetését vállalja; - szakmai és egyéb formában támogatja a célkitőzések megvalósítását. A tagfelvételrıl a tagsági feltételek ellenırzését követıen - az Elnökség határoz. A tagsági viszony a tagjegyzékbe történı bejegyzéssel jön létre. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a közgyőléshez lehet fordulni. 4. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, illetve jogi szmélyiségő, vagy jogi személyiség nélküli társaság, társadalmi szervezet, aki az egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan, vagy azzal összefüggésben kiemelkedı értékő munkásságot fejt ki. A tiszteletbeli tagokat az Elnökség javaslatára a Közgyőlés választja meg. A tiszteletbeli tagság feltétele, hogy a tag - az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja, - szakmai és egyéb formában támogassa a célkitőzések megvalósítását. 5. Pártoló tag olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet lehet, aki az egyesület célkitőzéseinek elıbbre vitele céljából csatlakozni kíván, az egyesület célkitőzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, vagy pártoló tagdíjat fizet. A pártoló tagok felvételérıl az Elnökség javaslatára a Közgyőlés egyszerő szótöbbséggel határoz. A pártoló tagság feltétele, hogy a tag: - az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja, - pártoló tagdíjat fizessen, melynek mértéke évente legalább ,- Ft, - szakmai és egyéb formában támogassa a célkitőzések megvalósulását. V.

5 A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A rendes tagnak jogában áll: - közgyőlésen részt venni, választani, - megválasztása esetén tisztséget betölteni, - javaslatot tenni a közgyőlés és az elnökségi ülés összehívására, illetve azok napirendjére, - az elnökséget, illetve az ügyvezetı titkárt javaslatokkal, észrevételekkel, kezdeményezésekkel megkeresni, és kérni az Egyesület közremőködését, - az ülésekre elıterjesztett javaslatok megvitatásában tanácskozási joggal részt venni, - határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati jogát érvényesíteni, - tiszteségviselık visszahívását kezdeményezni, - az Egyesület szolgáltatásai igénybe venni, - az Egyesület bármely szervéhez panasszal élni, - az egyesületi tagságot a levelezéseken, ügyintézésben feltüntetni, - a törvénysértı egyesületi határozatokat bíróság elıtt megtámadni, - az általa folytatott bányászati tevékenységgel kapcsolatos szakmai, jogi problémákat felvetni, azok megoldásában az Egyesület közremőködését kérni. 2. A rendes tagok kötelezettségei: - az Egyesület céljait támogatni és munkájában részt venni, - az alapszabályt és az Egyesület döntéseit figyelembe venni, - az Egyesület munkájához az üzleti titkokat nem érintı információkat rendelkezésre bocsátani, - a közgyőlés által meghatározott belépési díjat és éves tagdíjat megfizetni, illetve egyéb támogatást nyújtani, - az Egyesület által meghatározott etikai normákat megtartani. 3. A tiszteletbeli és pártoló tagokat ugyanazon jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, mint a rendes tagokat, de szavazati joggal nem rendelkezhetnek, valamint képviseletre jogosító tisztséget nem viselhetnek. VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA Az Egyesület nyereségérdekeltség nélkül mőködik. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet kiegészítı jelleggel, kizárólag az egyesületi célok elérése érdekében folytat. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsát ki, Az Egyesület a tagsági befizetésekbıl, illetve a vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítetten nyilvántartani. A gazdálkodás eredménye az egyesületi szolgáltatásokra, feladatokra, célkitőzésekre, valamint tartalék képzésére használható fel. Az Egyesület vagyonát a tagok által belépéskor megfizetett egyszeri vagyoni hozzájárulás, az évi rendszerességgel befizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak, egyéb vagyoni hozzájárulások, támogatások, és egyéb bevételek képezik. Induló vagyonként az alapító tagok belépési díjként legkésıbb november 30. napjáig ,- Ft, azaz Egyszázezer forint egyszeri vagyoni hozzájárulást fizetnek. Az utóbb belépı tagok a belépési nyilatkozat benyújtásával egyidejőleg kötelesek a belépési díjat megfizetni, illetve annak befizetését igazolni. Az egyesületi tagság további feltétele a tagdíj, illetve az egyéb támogatás befizetése. A tagdíj mértéke: Az elızı évi bányajáradék összegének 2 %-a, de legalább évente ,- Ft azaz egyszázezer forint, illetve negyedévente ,- Ft azaz Huszonötezer forint. A tagdíj befizetésének módja és határideje: részletekben: minden negyedévet követı hónap 25. napjáig,

6 egy összegben: év közben bármikor (elıteljesítéssel), az esedékes negyedéves fizetési kötelezettség mindenkori betartása mellett. A belépési díj az éves tagdíj összegének és befizetési határidejének meghatározása, illetve évi rendszerességgel történı felülvizsgálata a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Év közben történı belépés esetén a tagdíj fizetési kötelezettség a tagsági viszony idıtartamával arányosan, attól a negyedévtıl számítva keletkezik az év hátralévı idıszakára, amelyikben a tagfelvétel történt. A belépés negyedévére teljes tagdíjat kell fizetni a negyedév utolsó napjáig. A tagdíjat az egyesület elkülönített számlájára kell befizetni. Az Egyesület vagyona kizárólag az Egyesület mőködéséhez, céljainak megvalósítása érdekében használható fel. Az Egyesület megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó eredmény és vagyon a tagok között a hozzájárulás arányában felosztható. Az Egyesület tagja saját vagyonával az Egyesület kötelezettségeiért nem felel. A Közgyőlés. VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE A Közgyőlés az Egyesület legfıbb ügydöntı szervezete, amely a tagok összességébıl áll. A Közgyőlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. Tisztújító Közgyőlést három évente kell tartani. A tagoknak a Közgyőlésre szóló meghívót a napirend egyidejő közlése mellett a Közgyőlés megtartása elıtt legalább 15 nappal korábban írásban meg kell küldeni. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, melyek a Közgyőlés napirendjén szerepelnek. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály jóváhagyása, módosítása, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása, módosítása, az Egyesület megszüntetése, döntés átalakulásról, az Elnökség (Elnök, Elnökhelyettesek), az Ellenırzı Bizottság megválasztása, visszahívása, felmentése, az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, az éves munkaterv jóváhagyása, döntés tagkizárásról; kizárási okok: alapszabályba ütközı magatartás, az Egyesület által alkotott etikai szabályok megsértése, kötelezettségek megszegése, 6 hónap elteltével tagdíj és/vagy belépési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén; a belépési díj és az éves tagdíj mértékének meghatározása, felülvizsgálata, az éves költségvetés meghatározása, az Elnökség ügyrendjének jóváhagyása, minden olyan kérdés, melyet az Elnökség a Közgyőlés elé terjeszt. A Közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább az 50 %-a + 1 fı jelen van. A Közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnökség elnökének szavazata dönt. 2/3-os szótöbbség szükséges az alábbi esetekben: tisztségviselık megválasztása, visszahívása, tag kizárása, alapszabály módosítása, döntés az Egyesület megszüntetésérıl.

7 A Közgyőlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontok mellett az ismételten összehívásra kerülı Közgyőlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, A megismételt Közgyőlést 30 napon belül kell megtartani. A tagok 1/3-ának javaslatára, illetve a tagfelvételi kérelem elutasítása esetén ha a belépni szándékozó tag a döntést sérelmezve a Közgyőléshez fordul rendkívüli Közgyőlést kell összehívni. A javaslatban, illetve kérelemben meg kell jelölni az összehívás okát és célját. A rendkívüli Közgyőlést a javaslatnak, illetve kérelemnek az Elnökséghez történı beérkezésétıl számított 30 napon belül kell összehívni. A Közgyőlést és a rendkívüli Közgyőlést az Elnökség hívja össze, és az elnök, vagy az elnökhelyettesek egyike vezeti le. A Közgyőlésen minden tag azonos mértékben, egy szavazattal rendelkezik. A tag személyesen, vagy az általa megbízott, képviseletre jogosult személy útján jogosult szavazni. A Közgyőlésen jegyzıkönyvet kell felvenni, melyet a levezetı elnök, valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá és két tag hitelesítı záradékkal lát el. A tagok Közgyőlés összehívása nélkül is határozhatnak, kivéve: az alapszabály módosítása, a tisztségviselık megválasztása, felmentése, visszahívása, a tagkizárás, az éves beszámoló elfogadása, az Egyesület megszőnése, vagyona felosztása kérdésében. A javasolt határozat tervezetét 15 napi határidı tőzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményérıl és a határozatról, valamint annak keltérıl a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követı 8 napon belül az elnökség írásban tájékoztatja. Amennyiben bármelyik tag kéri a Közgyőlés megtartását, a határozat tervezet megvizsgálására Közgyőlést kell összehívni. Az Elnökség. Az Elnökség ügyvezetı szerve, két Közgyőlés között az Egyesület legfıbb irányító szerve. Képviseli az Egyesületet. Az Elnökség 3 tagú, az Elnökbıl és az Elnökhelyettesekbıl áll. Az Elnökséget a Közgyőlés titkos szavazással választja három évre. Az Elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendıket az elnökhelyettesek látják el. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenırzı Bizottság Elnöke, vagy az általa kijelölt másik tagja, az elnökségi tagok által kijelölt külsı szakértı, az Elnökség elnöke által meghívott más személy. Az Elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség határozathozatalánál a szavazástól tartózkodni nem lehet. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Ezenkívül rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja, vagy az Ellenırzı Bizottság elnöke kéri. Az ülések elıkészítése az Elnök feladata. Az ülés elıtt legalább 8 nappal összehívja az Elnökség tagjait, írásban, a napirend tárgysorozat, idıpont és helyszín megjelölésével. Az Elnökség ülésérıl jegyzıkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlevıket és a hozott döntéseket. A jegyzıkönyvet az Elnökség egyik tagja és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az Elnökség dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal a közgyőlés

8 kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség dönt és gondoskodik különösen: az ügyvezetésrıl, az Egyesület Éves beszámolójának, éves munkatervének közgyőlés elé történı elıkészítésérıl, rendkívüli közgyőlés összehívásáról, az Elnökség üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl, a jogszabályban elıírt szabályzatok elkészítésérıl és aktualizálásáról, a bírósági bejelentésekrıl, az Ellenırzı Bizottság rendszeres tájékoztatásáról, az ügyvezetı titkár és más alkalmazottak munkaviszonyával kapcsolatos kérdésekrıl, tagfelvételrıl, a tagdíj befizetési kötelezettség tekintetében felmerülı méltányossági kérdésekben. Az Ellenırzı Bizottság. Az Ellenırzı Bizottság ellenırzi az Egyesület ügyvezetését. Az Ellenırzı Bizottság három tagból áll, tagjait a Közgyőlés választja titkos szavazással, három évre. Az Egyesület dolgozóját a Közgyőlés nem jelölheti az Ellenırzı Bizottság tagjává. Az Ellenırzı Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Ellenırzı Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt a Közgyőlés hagyja jóvá. Az Ellenırzı Bizottság hatásköre: Az Egyesület ügyvezetésének ellenırzése keretében az Elnökség tagjaitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, Az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy elnökségi határozat alapján az Egyesület költségére szakértıvel megvizsgáltathatja. Az Ellenırzı Bizottság a Közgyőlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményérıl az Ellenırzı Bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. A mérlegrıl, továbbá az éves tervrıl a Közgyőlés az Ellenırzı Bizottság beszámolójának ismeretében határozahat. Az Ellenırzı Bizottság köteles a Közgyőlést tájékoztatni abban az esetben, ha a jogszabályba, alapszabályba ütközı intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve az Egyesület érdekeit sértı intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés esetén. VIII. KÉPVISELET Az Egyesületet harmadik személyek elıtt az Elnökség nevében az Elnök képviseli. Aláírási jogát Önállóan gyakorolja. Az aláírási jog gyakorlása: Az Elnök önállóan, egy személyben ír alá. Az Elnökség többi tagja együttesen ír alá. IX. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE

9 1. A tag kilépésével (a már befizetett tagdíj nem igényelhetı vissza). 2. A tag elhalálozásával, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megszőnésével. 3. Kizárással. X. AZ EGYESÜLET MUNKASZERVEZETE Az Egyesület munkaszervezetébe a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak. A munkaszervezet vezetıje az Elnökség elnöke. Az Elnök az Egyesület ügyeit a jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói határozatok, az Elnökségi határozatok és döntések, továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti. Az Elnököt megilleti a döntés joga minden olyan esetben, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe és az Elnökség hatáskörébe. Ezen esetekben egyszemélyi felelısséggel dönt. A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogoskat az Elnökség nevében az Elnökség Elnöke gyakorolja. Az általános ügyviteli teendıket a titkár, a gazdasági és pénzügyeket gazdasági vezetı, az ügykezelıi adminisztratív feladatokat ügyintézı látja el munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján. XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a módosított évi II. törvény rendelkezései az irányadók. A módosított Alapszabályt az Egyesület közgyőlése jelen formájában elfogadja. Keszthely, december Elnök hitelesítı tag hitelesítı tag A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: Keszthely, december 6.

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS 1. Az egyesület neve: Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület Rövidítése: MKE Angolul: Hungarian Association of

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

Bácskai - Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat

Bácskai - Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Bácskai - Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat A L A P S Z A B Á L Y A Ezen egységes szerkezető alapszabályt a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat küldöttgyőlése

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A Szövegét megállapította a 2007. május 18. napján tartott Közgyőlés.

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)

2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) Jogszabályi háttér Györfi Gyula civilsegéd A LÉTESÍTİ OKIRAT A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Közhasznúság Szervezetek mőködése, gazdálkodása Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civil tv.

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész)

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) Tóth Lajos alapító a múzeumügy melletti egész életét végig kísérı elkötelezettsége,

Részletesebben