ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. Az Egyesület postacíme: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u

2 ALAPSZABÁLY amely a Bányavállalkozók érdekvédelmi és egyeztetı célú szervezeteként megalakuló Egyesület alapító okirataként, az Egyesület mőködtetése érdekében, a többször módosított évi II. törvény alapján, az alapítók szándéka és tevékenységük célja szerint, az alapítók rendelkezéseit tartalmazza. Az Egyesület jogi személy, amelynek ezen Alapszabály szerinti önálló ügyintézı és képviseleti szerve van, és a mőködéséhez szükséges önálló költségvetéssel rendelkezik. I. AZ EGYESÜLET ALAPADATAI Az Egyesület neve: Bányavállalkozók Országos Egyesülete. Az Egyesület bélyegzıje: Kör alakú pecsét, az Egyesület nevét rögzítı felirattal oly módon, hogy az egyes szavakat egy-egy csillag választja el. A pecsét közepén pedig kalapácsot, fejtıéket és mécsest ábrázoló bányászjelvény található. Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. II. AZ EGYESÜLET IDİTARTAMA Az Egyesület határozatlan idıre alakul. Tevékenységét október 8. napján kezdi meg. Ezt követıen az egyes mőködési évek minden év január 1-tıl december 31-ig tartanak. Célja: III. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI szervezi és összefogja a bányaszat területén tevékenykedı vállakozókat, érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli, elısegíti a környezetvédelmi és természetvédelmi érdekekkel összhangban lévı bányászati módok, technológiák alkalmazását, elıtérbe helyezését, alakítja, befolyásolja a bányászat megismertetésével, tudatformálással a lakossági közhangulatot a közvéleményt, elısegíti és kezdeményezi a szabad vállalkozást, elısegíti és kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Feladatai: A bányászati szakterületen önállóan és tagjain keresztül ellátja az érdekvédı, érdekegyeztetı és kapcsolattartó feladatokat, a tagok országos szintő képviseletét. 3.

3 1. Az egyesületi tagok kezdeményezik, koordinálják, szervezik a bányászattal foglalkozó gazdálkodó szervezetek, bányavállalkozók összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozói érdek érvényre juttatása körében szakmai téren felmerül. 2. A tagok összehangolt véleménye alapján állást foglal, véleményezési, egyetértési jogot gyakorol a szakmai területet érintı kormányzati, önkormányzati döntések és szabályozók tervezetivel kapcsolatban. 3. Figyelemmel kíséri a szakma területét érintı jogszabályok és szakmai elıírások gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a szakterületét befolyásoló szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását. 4. A jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálását, továbbá a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését - indítvány benyújtásával kérheti az Alkotmánybíróságtól. 5. Kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemzı szakmai-etikai normákat, ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérı gazdasági magatartással szemben. 6. Segíti tagjainak az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, hatóságokkal és a tevékenységükkel kapcsolatos egyéb szervezetekkel való együttmőködését. 7. A gazdasági szervezetek szakmai-szervezeti továbbképzését érintı általános feltételek, ajánlások, útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenységét, szakmai elırelépését. 8. Önállóan és tagjain keresztül információs, egyeztetı, döntés elıkészítı kapcsolatot tart fenn mindazon állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal, amelyeknek tevékenységi területén a tagok érdekeinek érvényre juttatása szükséges. 9. A bányászati szakterületet érintı kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, egyéb állami szervekkel, önkormányzatokkal, szakmai és társadalmi szervezetekkel. 10. Ellátja a szükséges mértékben a munkaadói érdekképviseletet. Ezen feladata teljesítése során együttmőködik az ilyen célra alakuló országos és helyi szervekkel. 11. Rendszeres tájékoztatást nyújt a tagok tevékenységét befolyásoló jogszabályváltozásokról, ilyen tárgyú szakmai továbbképzéseket szervez. 12. A tagok egyedi ügyeiben ellátja a szükséges érdekvédelmi feladatokat a tagot a megfelelı fırumhoz irányítja, szükség esetén közvetít a hatóságok felé, illetve az érdekeltek között az érdekegyeztetés irányába. 13. Általános jogi tájékoztatást nyújt, egyedi ügyekben jogi szaktanácsadást ad a tagok részére, folyamatos konzultációs lehetıséget és külön megállapodás szerinti díjazás ellenében jogi képviseletet biztosít a tagok részére kedvezményes díjelszámolással. 14. Mőszaki szaktanácsadási tevékenységet folytat a bányászatot közvetlenül és közvetve érintı szakterületeken. 15. Igény szerint a bányászati kérdéseket érintı környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi stb. témakörökben szaktanácsadást külön megállapodás szerinti díjazás ellenében szakértıi, tervezıi, bonyolítói közremőködést biztosít a tagok részére kedvezményes díjelszámolással. 16. Keresi a lehetıségeket az emberi környezetbe illeszkedı, a természetet kímélı, a hatékony beavatkozás elvén alapuló, felhagyás után a tájba zavartalanul illeszkedı bányák kialakításának, mővelésének, felhagyásának módjára. Lehetıség szerint szorgalmazza ezen megoldások alkalmazását, elterjesztését. 17. Vizsgálja és keresi, majd lehetıség szerint megteremti az egyes bányahatósági eljárásokhoz és a bányászati tevékenység egyéb engedélyezéséhez kapcsolódó biztosíték Egyesület általi kiváltásának lehetıségét (kezesség, garancia alap ). 18. Az Egyesület szerzıdést köt tagjai nevében a tagok együttes igényeinek megjelenése esetén (pl. gázolaj felhasználás, veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása, ISO minısítések) kedvezmények, juttatások biztosítása érdekében. 19. Közremőködik az európai szabványok megismertetésében, alkalmazásában. 20. Szakmai katalógusokat, nyilvántartásokat (szakértıi- tervezıi szakmai cím- és névjegyzék) vezet, gondoskodik azok naprakész voltáról.

4 21. Feladatainak megoldása érdekében pályázatokat írhat ki, és a tagoknak is segítséget nyújt tender-kiírások elıkészítésében, vagy pályázatokon való részvételben, továbbá önállóan is részt vehet pályázatokon. 22. Külföldi kapcsolatokat, tanulmányutakat szervez. 23. Elısegíti a tagok együttmőködését egyes építés-gépesítési fejlesztésekben. 24. Szakmai szekciókat, területi képviseleteket hozhat létre. 25. A tagok között információcserét biztosít az egyes kapacitás feleslegekrıl (munkaerı, munkalehetıség, gépek, stb.) 26. Szakmai évkönyvet, idıszakos kiadványokat szerkeszt és ad ki, saját kiadású újságot idıszaki lapot jelentet meg. 27. Hirdetési és reklám lehetıséget biztosít újságjában és rendezvényein tagsági viszonytól függetlenül, a tagok részére kedvezményesen. 28. Hirdetések útján, szakmai fórumokon való megjelenésekkel, ismertetık közreadásával, elıadások tartásával is népszerősíti az egyesületi célokat, feladatokat. IV. AZ EGYESÜLET TAGJAI 1. Az Egyesület - jogállásuk szerint rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. 2. A tagok belépése az Egyesületbe önként történik. 3. Az egyesületben rendes tag lehet: - bármely belföldi székhelyő jogi személyiségő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, aki - bányászati joggal rendelkezik és/vagy bányavállakozónak minısül és/vagy tevékenysége a bányászathoz kapcsolódik; - az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja; - a belépési díjat befizeti és a tagdíj fizetését vállalja; - szakmai és egyéb formában támogatja a célkitőzések megvalósítását. A tagfelvételrıl a tagsági feltételek ellenırzését követıen - az Elnökség határoz. A tagsági viszony a tagjegyzékbe történı bejegyzéssel jön létre. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a közgyőléshez lehet fordulni. 4. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, illetve jogi szmélyiségő, vagy jogi személyiség nélküli társaság, társadalmi szervezet, aki az egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan, vagy azzal összefüggésben kiemelkedı értékő munkásságot fejt ki. A tiszteletbeli tagokat az Elnökség javaslatára a Közgyőlés választja meg. A tiszteletbeli tagság feltétele, hogy a tag - az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja, - szakmai és egyéb formában támogassa a célkitőzések megvalósítását. 5. Pártoló tag olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet lehet, aki az egyesület célkitőzéseinek elıbbre vitele céljából csatlakozni kíván, az egyesület célkitőzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, vagy pártoló tagdíjat fizet. A pártoló tagok felvételérıl az Elnökség javaslatára a Közgyőlés egyszerő szótöbbséggel határoz. A pártoló tagság feltétele, hogy a tag: - az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezı érvénnyel elfogadja, - pártoló tagdíjat fizessen, melynek mértéke évente legalább ,- Ft, - szakmai és egyéb formában támogassa a célkitőzések megvalósulását. V.

5 A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A rendes tagnak jogában áll: - közgyőlésen részt venni, választani, - megválasztása esetén tisztséget betölteni, - javaslatot tenni a közgyőlés és az elnökségi ülés összehívására, illetve azok napirendjére, - az elnökséget, illetve az ügyvezetı titkárt javaslatokkal, észrevételekkel, kezdeményezésekkel megkeresni, és kérni az Egyesület közremőködését, - az ülésekre elıterjesztett javaslatok megvitatásában tanácskozási joggal részt venni, - határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati jogát érvényesíteni, - tiszteségviselık visszahívását kezdeményezni, - az Egyesület szolgáltatásai igénybe venni, - az Egyesület bármely szervéhez panasszal élni, - az egyesületi tagságot a levelezéseken, ügyintézésben feltüntetni, - a törvénysértı egyesületi határozatokat bíróság elıtt megtámadni, - az általa folytatott bányászati tevékenységgel kapcsolatos szakmai, jogi problémákat felvetni, azok megoldásában az Egyesület közremőködését kérni. 2. A rendes tagok kötelezettségei: - az Egyesület céljait támogatni és munkájában részt venni, - az alapszabályt és az Egyesület döntéseit figyelembe venni, - az Egyesület munkájához az üzleti titkokat nem érintı információkat rendelkezésre bocsátani, - a közgyőlés által meghatározott belépési díjat és éves tagdíjat megfizetni, illetve egyéb támogatást nyújtani, - az Egyesület által meghatározott etikai normákat megtartani. 3. A tiszteletbeli és pártoló tagokat ugyanazon jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, mint a rendes tagokat, de szavazati joggal nem rendelkezhetnek, valamint képviseletre jogosító tisztséget nem viselhetnek. VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA Az Egyesület nyereségérdekeltség nélkül mőködik. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet kiegészítı jelleggel, kizárólag az egyesületi célok elérése érdekében folytat. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsát ki, Az Egyesület a tagsági befizetésekbıl, illetve a vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítetten nyilvántartani. A gazdálkodás eredménye az egyesületi szolgáltatásokra, feladatokra, célkitőzésekre, valamint tartalék képzésére használható fel. Az Egyesület vagyonát a tagok által belépéskor megfizetett egyszeri vagyoni hozzájárulás, az évi rendszerességgel befizetett tagdíjak, pártoló tagdíjak, egyéb vagyoni hozzájárulások, támogatások, és egyéb bevételek képezik. Induló vagyonként az alapító tagok belépési díjként legkésıbb november 30. napjáig ,- Ft, azaz Egyszázezer forint egyszeri vagyoni hozzájárulást fizetnek. Az utóbb belépı tagok a belépési nyilatkozat benyújtásával egyidejőleg kötelesek a belépési díjat megfizetni, illetve annak befizetését igazolni. Az egyesületi tagság további feltétele a tagdíj, illetve az egyéb támogatás befizetése. A tagdíj mértéke: Az elızı évi bányajáradék összegének 2 %-a, de legalább évente ,- Ft azaz egyszázezer forint, illetve negyedévente ,- Ft azaz Huszonötezer forint. A tagdíj befizetésének módja és határideje: részletekben: minden negyedévet követı hónap 25. napjáig,

6 egy összegben: év közben bármikor (elıteljesítéssel), az esedékes negyedéves fizetési kötelezettség mindenkori betartása mellett. A belépési díj az éves tagdíj összegének és befizetési határidejének meghatározása, illetve évi rendszerességgel történı felülvizsgálata a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Év közben történı belépés esetén a tagdíj fizetési kötelezettség a tagsági viszony idıtartamával arányosan, attól a negyedévtıl számítva keletkezik az év hátralévı idıszakára, amelyikben a tagfelvétel történt. A belépés negyedévére teljes tagdíjat kell fizetni a negyedév utolsó napjáig. A tagdíjat az egyesület elkülönített számlájára kell befizetni. Az Egyesület vagyona kizárólag az Egyesület mőködéséhez, céljainak megvalósítása érdekében használható fel. Az Egyesület megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó eredmény és vagyon a tagok között a hozzájárulás arányában felosztható. Az Egyesület tagja saját vagyonával az Egyesület kötelezettségeiért nem felel. A Közgyőlés. VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE A Közgyőlés az Egyesület legfıbb ügydöntı szervezete, amely a tagok összességébıl áll. A Közgyőlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. Tisztújító Közgyőlést három évente kell tartani. A tagoknak a Közgyőlésre szóló meghívót a napirend egyidejő közlése mellett a Közgyőlés megtartása elıtt legalább 15 nappal korábban írásban meg kell küldeni. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, melyek a Közgyőlés napirendjén szerepelnek. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály jóváhagyása, módosítása, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása, módosítása, az Egyesület megszüntetése, döntés átalakulásról, az Elnökség (Elnök, Elnökhelyettesek), az Ellenırzı Bizottság megválasztása, visszahívása, felmentése, az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, az éves munkaterv jóváhagyása, döntés tagkizárásról; kizárási okok: alapszabályba ütközı magatartás, az Egyesület által alkotott etikai szabályok megsértése, kötelezettségek megszegése, 6 hónap elteltével tagdíj és/vagy belépési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén; a belépési díj és az éves tagdíj mértékének meghatározása, felülvizsgálata, az éves költségvetés meghatározása, az Elnökség ügyrendjének jóváhagyása, minden olyan kérdés, melyet az Elnökség a Közgyőlés elé terjeszt. A Közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább az 50 %-a + 1 fı jelen van. A Közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnökség elnökének szavazata dönt. 2/3-os szótöbbség szükséges az alábbi esetekben: tisztségviselık megválasztása, visszahívása, tag kizárása, alapszabály módosítása, döntés az Egyesület megszüntetésérıl.

7 A Közgyőlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontok mellett az ismételten összehívásra kerülı Közgyőlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, A megismételt Közgyőlést 30 napon belül kell megtartani. A tagok 1/3-ának javaslatára, illetve a tagfelvételi kérelem elutasítása esetén ha a belépni szándékozó tag a döntést sérelmezve a Közgyőléshez fordul rendkívüli Közgyőlést kell összehívni. A javaslatban, illetve kérelemben meg kell jelölni az összehívás okát és célját. A rendkívüli Közgyőlést a javaslatnak, illetve kérelemnek az Elnökséghez történı beérkezésétıl számított 30 napon belül kell összehívni. A Közgyőlést és a rendkívüli Közgyőlést az Elnökség hívja össze, és az elnök, vagy az elnökhelyettesek egyike vezeti le. A Közgyőlésen minden tag azonos mértékben, egy szavazattal rendelkezik. A tag személyesen, vagy az általa megbízott, képviseletre jogosult személy útján jogosult szavazni. A Közgyőlésen jegyzıkönyvet kell felvenni, melyet a levezetı elnök, valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá és két tag hitelesítı záradékkal lát el. A tagok Közgyőlés összehívása nélkül is határozhatnak, kivéve: az alapszabály módosítása, a tisztségviselık megválasztása, felmentése, visszahívása, a tagkizárás, az éves beszámoló elfogadása, az Egyesület megszőnése, vagyona felosztása kérdésében. A javasolt határozat tervezetét 15 napi határidı tőzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményérıl és a határozatról, valamint annak keltérıl a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követı 8 napon belül az elnökség írásban tájékoztatja. Amennyiben bármelyik tag kéri a Közgyőlés megtartását, a határozat tervezet megvizsgálására Közgyőlést kell összehívni. Az Elnökség. Az Elnökség ügyvezetı szerve, két Közgyőlés között az Egyesület legfıbb irányító szerve. Képviseli az Egyesületet. Az Elnökség 3 tagú, az Elnökbıl és az Elnökhelyettesekbıl áll. Az Elnökséget a Közgyőlés titkos szavazással választja három évre. Az Elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendıket az elnökhelyettesek látják el. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Ellenırzı Bizottság Elnöke, vagy az általa kijelölt másik tagja, az elnökségi tagok által kijelölt külsı szakértı, az Elnökség elnöke által meghívott más személy. Az Elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség határozathozatalánál a szavazástól tartózkodni nem lehet. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Ezenkívül rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja, vagy az Ellenırzı Bizottság elnöke kéri. Az ülések elıkészítése az Elnök feladata. Az ülés elıtt legalább 8 nappal összehívja az Elnökség tagjait, írásban, a napirend tárgysorozat, idıpont és helyszín megjelölésével. Az Elnökség ülésérıl jegyzıkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlevıket és a hozott döntéseket. A jegyzıkönyvet az Elnökség egyik tagja és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az Elnökség dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal a közgyőlés

8 kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség dönt és gondoskodik különösen: az ügyvezetésrıl, az Egyesület Éves beszámolójának, éves munkatervének közgyőlés elé történı elıkészítésérıl, rendkívüli közgyőlés összehívásáról, az Elnökség üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl, a jogszabályban elıírt szabályzatok elkészítésérıl és aktualizálásáról, a bírósági bejelentésekrıl, az Ellenırzı Bizottság rendszeres tájékoztatásáról, az ügyvezetı titkár és más alkalmazottak munkaviszonyával kapcsolatos kérdésekrıl, tagfelvételrıl, a tagdíj befizetési kötelezettség tekintetében felmerülı méltányossági kérdésekben. Az Ellenırzı Bizottság. Az Ellenırzı Bizottság ellenırzi az Egyesület ügyvezetését. Az Ellenırzı Bizottság három tagból áll, tagjait a Közgyőlés választja titkos szavazással, három évre. Az Egyesület dolgozóját a Közgyőlés nem jelölheti az Ellenırzı Bizottság tagjává. Az Ellenırzı Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Ellenırzı Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt a Közgyőlés hagyja jóvá. Az Ellenırzı Bizottság hatásköre: Az Egyesület ügyvezetésének ellenırzése keretében az Elnökség tagjaitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, Az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy elnökségi határozat alapján az Egyesület költségére szakértıvel megvizsgáltathatja. Az Ellenırzı Bizottság a Közgyőlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményérıl az Ellenırzı Bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. A mérlegrıl, továbbá az éves tervrıl a Közgyőlés az Ellenırzı Bizottság beszámolójának ismeretében határozahat. Az Ellenırzı Bizottság köteles a Közgyőlést tájékoztatni abban az esetben, ha a jogszabályba, alapszabályba ütközı intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve az Egyesület érdekeit sértı intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés esetén. VIII. KÉPVISELET Az Egyesületet harmadik személyek elıtt az Elnökség nevében az Elnök képviseli. Aláírási jogát Önállóan gyakorolja. Az aláírási jog gyakorlása: Az Elnök önállóan, egy személyben ír alá. Az Elnökség többi tagja együttesen ír alá. IX. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE

9 1. A tag kilépésével (a már befizetett tagdíj nem igényelhetı vissza). 2. A tag elhalálozásával, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megszőnésével. 3. Kizárással. X. AZ EGYESÜLET MUNKASZERVEZETE Az Egyesület munkaszervezetébe a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak. A munkaszervezet vezetıje az Elnökség elnöke. Az Elnök az Egyesület ügyeit a jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói határozatok, az Elnökségi határozatok és döntések, továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti. Az Elnököt megilleti a döntés joga minden olyan esetben, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe és az Elnökség hatáskörébe. Ezen esetekben egyszemélyi felelısséggel dönt. A társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogoskat az Elnökség nevében az Elnökség Elnöke gyakorolja. Az általános ügyviteli teendıket a titkár, a gazdasági és pénzügyeket gazdasági vezetı, az ügykezelıi adminisztratív feladatokat ügyintézı látja el munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján. XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a módosított évi II. törvény rendelkezései az irányadók. A módosított Alapszabályt az Egyesület közgyőlése jelen formájában elfogadja. Keszthely, december Elnök hitelesítı tag hitelesítı tag A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: Keszthely, december 6.

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. Az Egyesület neve: Magyarul: Magyar Beutaztatók Szövetsége Angolul: Hungarian Inbound Professionals Association Nemzetközi

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS 1. Az egyesület neve: Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület Rövidítése: MKE Angolul: Hungarian Association of

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1 A Fiatal és Kezdı Vállalkozók Egyesületének 2006. augusztus 1-jei alakuló

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Magyar Resuscitatios Társaság ALAPSZABÁLY szeptember 30.

Magyar Resuscitatios Társaság ALAPSZABÁLY szeptember 30. 1 Magyar Resuscitatios Társaság ALAPSZABÁLY 2006. szeptember 30. 2 A Magyar Resuscitatios Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve és adatai a) A Társaság neve: Magyar Resuscitatios

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) 2007. február 10-ei hatályú,

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE /módosításokkal 1. egységes szerkezetbe foglalt/ A L A P S Z A B Á L Y A 2 1.. Általános rendelkezések: a./ A Szövetség neve: Rövidített

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben