Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1"

Átírás

1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) február 10-ei hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

3 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 3 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya melyet ben fogadtak el és a Közgyőlés az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezéseivel összhangban február 10. napján módosított. I. Az Egyesületre vonatkozó általános rendelkezések 1.) Az Egyesület neve: Annavölgyi Bányász Sportegyesület 2.) Az Egyesület székhelye: 2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1. 3.) Az Egyesület színe: piros-fekete 4.) Az Egyesület zászlaja: piros-fekete, háromszöglető 5.) Az Egyesület jelvénye: pajzs alakú, piros-fekete alapon bányászkalapács 6.) Az Egyesület alapításának éve: 1912 II. Az Egyesület célja és feladatai 1.) Az Egyesület célja: - a tagok érdekeinek képviselete; - a sport népszerősítése; - rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés; - sporttevékenységek bemutatása, versenyek szervezése, lebonyolítása. 2.) Az Egyesület politikailag, pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyőlési képviselıt nem állít és nem támogat 3.) Az Egyesület céljai megvalósításához gazdasági, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4.) Az Egyesület feladatai: - állást foglal, javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a sporttevékenységet érintı kérdésekben; - tevékenységi kört érintı szakmai elıadásokat, rendezvényeket szervez, lehetıséget biztosít szakmai tapasztalat hazai és nemzetközi cseréjére, támogatja a tagok képzését; - feladatának tekinti a sport hagyományainak, értékeinek ırzését, fejlesztését;

4 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 4 - tagjainak rendszeres találkozási lehetıséget biztosít szabadidejük hasznos és kulturált eltöltésére; - ismeretterjesztés, elıadások szervezése, tapasztalatok, sportismeretek átadása; - nemzetközi és hazai sportversenyek szervezése; - tapasztalatcserék és kirándulások szervezése; - kapcsolattartás rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, klubösszejövetelek feltételeinek megteremtése. III. Az Egyesület tagsága 1.) Az Egyesület tagja lehet az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint aki sporttevékenységet folytat, illetve az iránt érdeklıdik. A rendes tag felvételérıl - írásbeli felvételi kérelme alapján, és 2 (azaz kettı) tag ajánlása mellett - az Egyesület Elnöksége dönt. Az Egyesület igazolt sportolója kizárólag rendes tag lehet. Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az Egyesület tagjának jogai: - részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyőlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, akár szóban, akár írásban véleményt nyilváníthat az Egyesület mőködésével kapcsolatban; - ajánlásokat tehet az Egyesületet érintı kérdések megtárgyalására; - felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységérıl, amelyre az Egyesület 30 (azaz harminc) napon belül köteles választ adni; - választhat, illetve az Egyesület Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelıen választható az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; - jogosult az Egyesület által biztosított kedvezmények igénybevételére; - indítványt tehet a Közgyőlés és az Elnökség napirendi pontjaira; - betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; - részesülhet az Egyesület által jogszerően nyújtott kedvezményekben és juttatásokban; - az Egyesület bármely szervének törvénysértı határozatát a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül bíróság elıtt megtámadhatja; - a tagok 1/2-e (azaz egykettede) írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyőlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

5 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 5 2.) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület mőködését. Pártoló tag felvételérıl az Egyesület Elnöksége dönt. Az Egyesület Elnökségének pártoló tag felvételét elutasító törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az Egyesületet érintı bármely kérdésben, felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységérıl, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag köteles: - az Egyesület Alapszabályát betartani; - az általa önként vállalt feladatokat teljesíteni; - az Egyesület céljainak erkölcsi, szakmai támogatására; - az Egyesület tevékenységének népszerősítésére. 3.) Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 4.) Az Egyesület tagja köteles az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében a többi taggal együttmőködni, az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, a tagdíjat megfizetni, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elısegíteni a kitőzött célok megvalósítását, a választott tisztséget lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint ellátni. 5.) A tagsági viszony megszőnik: - a tag halálával, - az Egyesület megszőnésével, - a tag kilépésével, - a tag kizárásával. 6.) Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül: - azt a tagot, aki 12 (azaz 12) hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tag kizárására a tagdíj nem fizetése miatt csak abban az esetben kerülhet sor, ha a hátralékos tagdíj rendezésére irányuló írásbeli felhívás eredménytelen marad, azaz a mulasztó tag neki felróható módon nem rendezi tagdíjhátralékát. Az írásbeli felhívásnak ezen felül tartalmaznia kell azt a figyelemfelhívást is, hogy a mulasztás az Egyesületbıl történı kizárást eredményezheti.

6 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 6 - azt, akit a bíróság jogerıs és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyek gyakorlásától eltiltott. - azt a tagot, aki az Egyesület sérelmére jogsértést követ el. - azt a tagot, aki tevékenységével vagy mulasztásával az Egyesület érdekeit, célkitőzéseit, jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszélyezteti. Az Elnökség tagot kizáró törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyőlés dönt. A tagsági viszony megszőnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága idıtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A bejelentés a tagsági viszonyt megszünteti. Az Elnökség köteles a következı Közgyőlésen a jelenlévıket tájékoztatni a kilépett tag személyérıl. Amennyiben a tagsági viszony a tag halálával szőnik meg, a közvetlen hozzátartozó (férj, feleség, gyermek) a tagsági viszony jogfolytonosságát belépéssel fenntarthatja. 7.) A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyőlés állapítja meg. A tagdíj a tagsági viszony évközi megszőnésekor nem igényelhetı vissza. Amennyiben az új tag a tárgyév elsı felében kerül felvételre, az éves tagdíj összegét köteles megfizetni. Amennyiben az új tag a tárgyév második felében kerül felvételre, az éves tagdíj összegének felét köteles megfizetni. A tag jogosult a Közgyőlés által meghatározott minimális tagdíjnál magasabb összeget is befizetni, melyrıl azonban az Elnökség köteles részletes nyilvántartást vezetni. A pártoló tag tagdíjat nem köteles fizetni. IV. Az Egyesület szervezete 1.) Az Egyesület szervei: - Közgyőlés, - Elnökség, - Ellenırzı Bizottság. A. Közgyőlés 1. A Közgyőlés az Egyesület legfıbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyőlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok közlésével. Szükség esetén a Közgyőlés bármikor összehívható.

7 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 7 A Közgyőlést az Elnök írásban hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, a Közgyőlés idıpontja elıtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal. A Közgyőlés határozatképes, ha a tagok több mint fele (legalább 50% - a + egy fı) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyőlés összehívására az eredeti meghívóban kerül sor. Az emiatt megismételt Közgyőlés - melynek megtartására a határozatképtelennek bizonyult Közgyőlés idıpontját követı legalább l (azaz egy) óra elteltével kell sort kerítem - az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagokat távolmaradásuk jogkövetkezményeirıl az eredeti meghívóban tájékoztatták. 2. A Közgyőlést össze kell hívni: - ha a tagok 1/2-e (azaz egykettede) az ok és a cél megjelölésével írásban kéri ezt, - ha az Elnökség rendkívüli Közgyőlés összehívását tartja szükségesnek, - amennyiben a Közgyőlés összehívását az Ellenırzı Bizottság kezdeményezi, - ha a bíróság - az ügyész keresete alapján - a mőködés törvényességének helyreállítása céljából a Közgyőlés összehívását elrendeli. 3. A Közgyőlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyőlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyőlésrıl a Közgyőlés által megválasztott jegyzıkönyvvezetı jegyzıkönyvet készít, amelyet a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és 3 (azaz három), a Közgyőlés által megválasztott tag hitelesít. 4. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történı egyesülésének a kimondása; - az Alapszabály elfogadása és módosítása; - az Elnökség, valamint az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; - tagdíj mértékének megállapítása; - az éves program, munkaterv, a költségvetés, valamint a zárszámadás elfogadása - az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. 5. A Közgyőlés határozatait nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza. Minden tagnak 1 (azaz egy) szavazata van. Az Elnökség és az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása szintén nyílt szavazással történik. 6. A Közgyőlés (jelenlévık) 2/3-os (azaz kétharmados) szótöbbsége szükséges: - az Alapszabály módosításához;

8 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 8 - az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történı egyesülés kimondásához; 7. Az Elnökség választása során megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét (50 % + l szavazat) megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 2 (azaz kettı) legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás alapján megválasztottnak az tekintendı, aki a legtöbb szavazatot kapta. 8. A Közgyőlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. 9. Az Elnök a Közgyőlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselıit. 10. A Közgyőlés fegyelmi jogköre: A Közgyőlés gyakorolja a fegyelmi jogkört az Elnökség felett. A fegyelmi eljárást az Elnök által a rendes tagok sorából erre felkért 3 (azaz három) tagú Fegyelmi Bizottság folytatja le. A fegyelmi eljárást a felkérést követı 3 (azaz három) hónapon belül kell lefolytatni. Amennyiben a fegyelmi eljárás az Elnököt érinti, a Fegyelmi Bizottságot az Általános Elnökhelyettes jelöli ki és kéri fel az eljárás lefolytatására. Fegyelmi vétséget követ el az az elnökségi tag: - aki az Egyesület sérelmére vagyoni hátrányt okozó jogsértést követ el; - aki tevékenységével vagy mulasztásával az Egyesület érdekeit, célkitőzéseit, jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszélyezteti; - aki az elnökségi tagságból fakadó feladatainak felróhatóan, 6 (azaz hat) hónapot meghaladó idıtartamban, az Egyesület Elnökének írásbeli felhívására sem tesz eleget. A fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy számára lehetıséget kell biztosítani arra, hogy védekezését elıadja. Ennek keretében: - megfelelı idıt kell biztosítani arra, hogy felkészülhessen a védekezésre; - betekinthet az ügy irataiba; - tájékoztatni kell az eljárási cselekményekrıl, az eljárás állapotáról; - részt vehet (akár tevılegesen is) az eljárásban, fıként a bizonyítással kapcsolatos cselekményekben => észrevételeket lehet tenni a bizonyítékokra, => kérdést lehet intézni a tanúkhoz,

9 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 9 => további (újabb vagy kiegészítı) bizonyítás javasolható, - ha nem tud az eljárás alá vont személy személyesen részt venni az eljárásban, akkor mindezt megteheti írásban (miután mindenrıl írásbeli tájékoztatást kapott). A tagsági jogviszony felfüggesztésére akkor kerülhet sor az eljárás során, - ha jelenléte a tényállás tisztázáséit, a körülmények felderítését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Fegyelmi Bizottság által az eljárás során készített jelentést és javaslatokat az Elnök - amennyiben az Elnökkel szemben folyt az eljárás az Általános Elnökhelyettes - terjeszti a Közgyőlés elé. A Közgyőlés által kiszabható fegyelmi büntetések: - szóbeli figyelmeztetés, - írásbeli figyelmeztetés, - az elnökségi tagság elvesztése (hivatalvesztés). A Közgyőlés határozatát köteles írásba foglalni és megindokolni. A határozatnak tartalmaznia kell a megállapított tényállást, annak bizonyítékait, a kiszabott fegyelmi büntetést, valamint a jogorvoslati lehetıségrıl való tájékoztatást. A határozatot kézbesíteni kell az eljárás alá vont személy részére. Az eljárás alá vont személy halála megakadályozza, hogy megindulhasson a fegyelmi eljárás, illetıleg ha már folyamatban volt, akkor a fegyelmi büntetés kiszabását vagy pedig a már kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtását. A Közgyőlés fegyelmi ügyben hozott törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. B. Elnökség 11.Az Elnökség két Közgyőlés közötti idıszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyőlés hatáskörét, irányítja az Egyesület mőködését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 (azaz kettı) alkalommal ülésezik. Mőködésére az Egyesület Alapszabályában meghatározottak irányadók. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha a tagok az ülés idıpontjáról és helyérıl legalább 8 (azaz nyolc) nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, és az ülés napirendjérıl tájékoztatást kapnak.

10 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 10 Határozatképtelenség esetén legkésıbb 3 (azaz három) napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 4 (azaz négy) elnökségi tag, köztük az Elnök vagy az Általános Elnökhelyettes jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meghívja az Ellenırzı Bizottság elnökét. 12. A 7 (azaz hét) tagú Elnökséget a Közgyőlés nyílt szavazással választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 (azaz négy) éves idıtartamra. A megbízatásuk lejárta után az Elnökség tagjai újraválaszthatók. 13. Az Elnökség választása során megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét (50 % + l szavazat) megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 2 (azaz kettı) legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás alapján megválasztottnak az tekintendı, aki a legtöbb szavazatot kapta. 14. Az Egyesület Elnökségének tagjáva az Egyesület magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezı, közügyektıl eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt nem álló tagjai választhatók. Az Elnökség tagjai megbízatásuk alapján gyakorolják tisztségüket, az Elnök felkérésére alapján képviselik az Egyesületet a rendezvényeken és egyéb alkalmakkor. 15. Az Elnökség tagjai: - az Elnök - az Általános Elnökhelyettes - a Gazdasági Elnökhelyettes - tagok (4 fı) Az Elnökség jelenlegi tagjai: Hüse Sándor, Elnök Ferenczi László, Általános Elnökhelyettes Kindáné Gyıri Márta, Gazdasági Elnökhelyettes Szálai Lajos, Elnökségi tag Mészáros Zoltán, Elnökségi tag Jezsik Gyula, Elnökségi tag Rónai Árpád, Elnökségi tag

11 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 11 Az Egyesület Elnökségének valamennyi fentiekben említett tagja magyar állampolgár, és a közügyek gyakorlásától semelyik tag sincs eltiltva. 16. Az Elnökség feladata és hatásköre: - tagsági viszony keletkezésével és megszőnésével kapcsolatos eljárás; - a Közgyőlés összehívásával, mőködésével kapcsolatos elıkészítı és a Közgyőlés munkáját elısegítı szervezı tevékenység; - az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés elıkészítı munka elvégzése, az éves programok elfogadása; - a közgyőlési határozatok végrehajtásának megszervezése; - személyzeti munka irányítása; - tisztségviselık, ügyintézık beszámoltatása; - tag kizárásáról való döntés; - minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség a hatáskörébe von. Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább 4 (azaz négy) tag, köztük az Elnök vagy az Általános Elnökhelyettes jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 17. Az Elnökség tevékenységérıl évente beszámol a Közgyőlésnek. 18. Az Egyesület Elnöke Az Egyesület Elnökét 4 (azaz négy) éves idıtartamra a Közgyőlés nyílt szavazással választja. Az Elnök feladata és hatásköre: - az Egyesület tevékenységének irányítása; - a Közgyőlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; - döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti idıszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; - a Közgyőlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenırzése; - kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; - irányítja az Elnökség munkáját; - vezeti az Elnökség üléseit; - képviseli az Egyesületet; - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; - összehívja az Elnökség üléseit; - irányítja az Egyesület gazdálkodását;

12 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 12 - utalványozási jogot gyakorol, és az Alapszabály elıírásai szerint rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett; - gyakorolja a munkáltatói jogokat; - az Egyesület nevében szerzıdéseket köt, kötelezettségeket vállal; - minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnökség hatáskörébe utal. Tevékenységérıl a Közgyőlésnek köteles beszámolni. 19. Az Egyesület Általános Elnökhelyettese Az Elnök akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait. 20. Az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese A Gazdasági Elnökhelyettes feladata és hatásköre: - az Elnök és az Általános Elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet és gyakorolja az Elnök jogait; - vezeti az egyesület pénzügyi nyilvántartásait; - elkészíti a költségvetést és a zárszámadást; - gondoskodik a tagdíjak beszedésérıl, a nyilvántartásról; - kezeli az egyesület pénzét, vagyonát; - gondoskodik a pénzügyi tevékenységgel összefüggı elıírások betartásáról; - az Elnökkel, illetve az Általános Elnökhelyettessel együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására. 21. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de jutalomban részesíthetık. A jutalmazásról a Közgyőlés dönt. Az Elnökség tagjai költségeik (pl. utazás, szállás, étkezés) megtérítését igényelhetik. 22. Az Elnökségi tagság megszőnik: - a megválasztás lejártával; - lemondással; - az egyesületi tagsági jogviszony megszőnésével; - kizáró ok bekövetkezésével; - elhalálozással; - visszahívással. A visszahívásra a III/6. pontban meghatározott kizárási ok fennállása esetén, valamint akkor kerülhet sor, ha az Elnökségi tag e minıségébıl eredı feladatait rendszeresen, neki felróható okból elhanyagolja.

13 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 13 A Közgyőlésnek az Elnökségi tag visszahívásáról rendelkezı törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom -Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 23. Az Egyesület képviselete Az Egyesületet az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület Általános Elnökhelyettese, illetve ha az Általános Elnökhelyettes is akadályoztatva van, akkor az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese képviseli. C. Ellenırzı Bizottság 24. Az Egyesület ellenırzı szerve az Ellenırzı Bizottság, amely 3 (azaz három) fıbıl áll. Az Ellenırzı Bizottság feladata az Egyesület mőködésének és gazdálkodásának ellenırzése. Ennek keretében az Egyesület Elnökségétıl, az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja. Amennyiben az Ellenırzı Bizottság megítélése szerint az Elnökség tevékenysége az Alapszabályba, illetve a Közgyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület érdekeit, jogosult a Közgyőlés összehívását kezdeményezni. Az Ellenırzı Bizottság tagjait a Közgyőlés nyílt szavazással választja meg, és ugyancsak nyílt szavazással dönt a visszahívásukról. Az Ellenırzı Bizottság tagjainak megbízatása 4 (azaz négy) évre szól. Az Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Egyesület Ellenırzı Bizottságának tagjává az Egyesület magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezı, közügyektıl eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt nem álló tagjai választhatók. Az Ellenırzı Bizottság jelenlegi tagjai: Szolnoki Lászlóné, az Ellenırzı Bizottság elnöke Bánhidi József, az Ellenırzı Bizottság tagja B.Tódor Imréné, az Ellenırzı Bizottság tagja Az Ellenırzı Bizottság valamennyi fentiekben említett tagja magyar állampolgár, és a közügyek gyakorlásától semelyik tag sincs eltiltva. 25. Az Ellenırzı Bizottság tagjai a Közgyőlés döntése alapján tiszteletdíjban részesülhetnek. Az Ellenırzı Bizottság tagjai költségeik (pl. utazás, szállás, étkezés) megtérítését igényelhetik.

14 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya Az Ellenırzı Bizottság szükség szerint, de évente legalább l (azaz egy) alkalommal ülésezik. Üléseire meghívja az Egyesület elnökét tanácskozási joggal. Üléseit az elnök az ülés idıpontja elıtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal írásban, a napirend egyidejő közlésével hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását bármely bizottsági tag - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérheti a bizottság elnökétıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 (azaz nyolc) napon belül köteles intézkedni az ülés 30 (azaz harminc) napon belüli összehívásáról. Amennyiben a bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására. Az Ellenırzı Bizottság üléseire meghívja az Egyesület Elnökét tanácskozási joggal. Az Ellenırzı Bizottság tagjai a Közgyőlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Az Ellenırzı Bizottság bármely, az Egyesület pénzügyeivel kapcsolatos kérdésben vizsgálatot kezdeményezhet, és azt az Egyesület valamennyi tagja köteles támogatni. Az Ellenırzı Bizottság köteles a Közgyőlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy - az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyőlés döntését teszi szükségessé; - a tagok felelısségét megalapozó tény merült fel. A Közgyőlést az Ellenırzı Bizottság indítványára - annak megtételétıl számított - 30 (azaz harminc) napon belül össze kell hívni. Ha a Közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenırzı Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Komárom-Esztergom Megyei Fıügyészséget. Az Ellenırzı Bizottság határozatát egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképesség az Ellenırzı Bizottság elnöke és egy Ellenırzı Bizottsági tag jelenléte esetén van. Határozatait az Elnökség elé tárja, évente egyszer a Közgyőlés felé beszámolási kötelezettséggel. Az üzletév végével az Egyesület gazdálkodásáról, a Közgyőlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérıl vagyonkimutatást készít.

15 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 15 Az Ellenırzı Bizottság ülései, határozatai, jegyzıkönyvei az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. 27. Az Ellenırzı Bizottsági tagság megszőnik: - a megválasztás lejártával; - lemondással; - az egyesületi tagsági jogviszony megszőnésével; - kizáró ok bekövetkezésével; - elhalálozással; - visszahívással. A visszahívásra a III/6. pontban meghatározott kizárási ok fennállása esetén, valamint akkor kerülhet sor, ha az Ellenırzı Bizottság tagja e minıségébıl eredı feladatait rendszeresen, neki felróható okból elhanyagolja. A Közgyőlésnek az Ellenırzı Bizottság tagja visszahívásáról rendelkezı törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom - Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 1.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyőlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról a Gazdasági Elnökhelyettes jelentést készít, amelyet elfogadás céljából az Elnök a Közgyőlés elé terjeszt. 2.) Az Egyesület mőködéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: - tagsági díjak, amelyeket a Közgyőlés állapít meg; - magán és jogi személyek támogatásai; - rendezvények bevételei; - pályázatokból, egyéb támogatásokból származó bevételek; - egyéb bevételek. 3.) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenıen - saját vagyonukkal nem felelnek. 4.) Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli. Az Egyesület vagyonát a jó gazda gondosságával kell kezelni és hasznosítani. - 5.) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot Hüse Sándor, az Egyesület Elnöke és Ferenczi László, az Egyesület Általános Elnökhelyettese, vagy Hüse Sándor, az Egyesület Elnöke és Kindáné Gyıri Márta, az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese, vagy Ferenczi László, az Egyesület az Alapszabály módosításához;

16 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 16 Elnökhelyettese és Kindáné Gyıri Márta, az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese együttesen gyakorolja. VI. Az Egyesület megszőnése 1.) Az Egyesület megszőnik: - ha a Közgyőlés az Egyesület feloszlását kimondja, - ha feloszlatják, - ha más szervezettel egyesül, - ha az Egyesület szétválik, - ha megszőnését megállapítják. Az Etv. 21. (1) bekezdése alapján az Egyesület megszőnése esetén - a hitelezık kielégítése után - vagyonáról a Közgyőlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintézı szerve, vagyis az Elnökség jár el. VII. Vegyes és záró rendelkezések 1.) Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy Egyesület Elnöke (képviselıje) az Egyesület géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve alá nevét önállóan írja. 2.) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 3.) Az Egyesület jogi és erkölcsi védelmet nyújt tagjainak, ha a tagsági jogviszonyával kapcsolatban joghátrány érné. Az Egyesület módosított Alapszabályát a Közgyőlés február 10. napján fogadta el. Elıttünk, mint tanúk elıtt:. Egyesület Elnöke Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás:

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA I. Az Aszód FC adatai 1. Megnevezése: Aszódi Futball Club 2. Rövidítve: Aszód FC 3. Székhelye: 2170 Aszód, Futballpálya, 010 hrsz. 4. Alapítási éve: 1991. 5. Címere:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011.

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. 1 A Világjáró Vadászok Klubja A L A P S Z A B Á L Y A A Világjáró Vadászok Klubjaalapító tagjai a 2011. március 26.napján megtartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1 A Fiatal és Kezdı Vállalkozók Egyesületének 2006. augusztus 1-jei alakuló

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók a 2011.évi CLXXV. törvény alapján létrehozták a Perspektivart Egyesületet. A Perspektivart Egyesület közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület ALAPSZABÁLYA

Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület ALAPSZABÁLYA Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület ALAPSZABÁLYA Orosháza, 2012. május 10. 1 Az Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület a 2012. május 10. napján tartott ismételt alakuló közgyűlésén az alapszabályát

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirata (2008. június 26-án módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 44/1997.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben