Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1"

Átírás

1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) február 10-ei hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

3 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 3 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya melyet ben fogadtak el és a Közgyőlés az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezéseivel összhangban február 10. napján módosított. I. Az Egyesületre vonatkozó általános rendelkezések 1.) Az Egyesület neve: Annavölgyi Bányász Sportegyesület 2.) Az Egyesület székhelye: 2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1. 3.) Az Egyesület színe: piros-fekete 4.) Az Egyesület zászlaja: piros-fekete, háromszöglető 5.) Az Egyesület jelvénye: pajzs alakú, piros-fekete alapon bányászkalapács 6.) Az Egyesület alapításának éve: 1912 II. Az Egyesület célja és feladatai 1.) Az Egyesület célja: - a tagok érdekeinek képviselete; - a sport népszerősítése; - rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés; - sporttevékenységek bemutatása, versenyek szervezése, lebonyolítása. 2.) Az Egyesület politikailag, pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyőlési képviselıt nem állít és nem támogat 3.) Az Egyesület céljai megvalósításához gazdasági, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4.) Az Egyesület feladatai: - állást foglal, javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a sporttevékenységet érintı kérdésekben; - tevékenységi kört érintı szakmai elıadásokat, rendezvényeket szervez, lehetıséget biztosít szakmai tapasztalat hazai és nemzetközi cseréjére, támogatja a tagok képzését; - feladatának tekinti a sport hagyományainak, értékeinek ırzését, fejlesztését;

4 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 4 - tagjainak rendszeres találkozási lehetıséget biztosít szabadidejük hasznos és kulturált eltöltésére; - ismeretterjesztés, elıadások szervezése, tapasztalatok, sportismeretek átadása; - nemzetközi és hazai sportversenyek szervezése; - tapasztalatcserék és kirándulások szervezése; - kapcsolattartás rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, klubösszejövetelek feltételeinek megteremtése. III. Az Egyesület tagsága 1.) Az Egyesület tagja lehet az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint aki sporttevékenységet folytat, illetve az iránt érdeklıdik. A rendes tag felvételérıl - írásbeli felvételi kérelme alapján, és 2 (azaz kettı) tag ajánlása mellett - az Egyesület Elnöksége dönt. Az Egyesület igazolt sportolója kizárólag rendes tag lehet. Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az Egyesület tagjának jogai: - részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyőlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, akár szóban, akár írásban véleményt nyilváníthat az Egyesület mőködésével kapcsolatban; - ajánlásokat tehet az Egyesületet érintı kérdések megtárgyalására; - felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységérıl, amelyre az Egyesület 30 (azaz harminc) napon belül köteles választ adni; - választhat, illetve az Egyesület Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelıen választható az Egyesület ügyintézı és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; - jogosult az Egyesület által biztosított kedvezmények igénybevételére; - indítványt tehet a Közgyőlés és az Elnökség napirendi pontjaira; - betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; - részesülhet az Egyesület által jogszerően nyújtott kedvezményekben és juttatásokban; - az Egyesület bármely szervének törvénysértı határozatát a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül bíróság elıtt megtámadhatja; - a tagok 1/2-e (azaz egykettede) írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyőlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

5 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 5 2.) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület mőködését. Pártoló tag felvételérıl az Egyesület Elnöksége dönt. Az Egyesület Elnökségének pártoló tag felvételét elutasító törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az Egyesületet érintı bármely kérdésben, felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységérıl, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag köteles: - az Egyesület Alapszabályát betartani; - az általa önként vállalt feladatokat teljesíteni; - az Egyesület céljainak erkölcsi, szakmai támogatására; - az Egyesület tevékenységének népszerősítésére. 3.) Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 4.) Az Egyesület tagja köteles az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében a többi taggal együttmőködni, az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, a tagdíjat megfizetni, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elısegíteni a kitőzött célok megvalósítását, a választott tisztséget lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint ellátni. 5.) A tagsági viszony megszőnik: - a tag halálával, - az Egyesület megszőnésével, - a tag kilépésével, - a tag kizárásával. 6.) Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül: - azt a tagot, aki 12 (azaz 12) hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tag kizárására a tagdíj nem fizetése miatt csak abban az esetben kerülhet sor, ha a hátralékos tagdíj rendezésére irányuló írásbeli felhívás eredménytelen marad, azaz a mulasztó tag neki felróható módon nem rendezi tagdíjhátralékát. Az írásbeli felhívásnak ezen felül tartalmaznia kell azt a figyelemfelhívást is, hogy a mulasztás az Egyesületbıl történı kizárást eredményezheti.

6 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 6 - azt, akit a bíróság jogerıs és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyek gyakorlásától eltiltott. - azt a tagot, aki az Egyesület sérelmére jogsértést követ el. - azt a tagot, aki tevékenységével vagy mulasztásával az Egyesület érdekeit, célkitőzéseit, jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszélyezteti. Az Elnökség tagot kizáró törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyőlés dönt. A tagsági viszony megszőnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága idıtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A bejelentés a tagsági viszonyt megszünteti. Az Elnökség köteles a következı Közgyőlésen a jelenlévıket tájékoztatni a kilépett tag személyérıl. Amennyiben a tagsági viszony a tag halálával szőnik meg, a közvetlen hozzátartozó (férj, feleség, gyermek) a tagsági viszony jogfolytonosságát belépéssel fenntarthatja. 7.) A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyőlés állapítja meg. A tagdíj a tagsági viszony évközi megszőnésekor nem igényelhetı vissza. Amennyiben az új tag a tárgyév elsı felében kerül felvételre, az éves tagdíj összegét köteles megfizetni. Amennyiben az új tag a tárgyév második felében kerül felvételre, az éves tagdíj összegének felét köteles megfizetni. A tag jogosult a Közgyőlés által meghatározott minimális tagdíjnál magasabb összeget is befizetni, melyrıl azonban az Elnökség köteles részletes nyilvántartást vezetni. A pártoló tag tagdíjat nem köteles fizetni. IV. Az Egyesület szervezete 1.) Az Egyesület szervei: - Közgyőlés, - Elnökség, - Ellenırzı Bizottság. A. Közgyőlés 1. A Közgyőlés az Egyesület legfıbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyőlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az idıpont és a napirendi pontok közlésével. Szükség esetén a Közgyőlés bármikor összehívható.

7 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 7 A Közgyőlést az Elnök írásban hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, a Közgyőlés idıpontja elıtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal. A Közgyőlés határozatképes, ha a tagok több mint fele (legalább 50% - a + egy fı) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyőlés összehívására az eredeti meghívóban kerül sor. Az emiatt megismételt Közgyőlés - melynek megtartására a határozatképtelennek bizonyult Közgyőlés idıpontját követı legalább l (azaz egy) óra elteltével kell sort kerítem - az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagokat távolmaradásuk jogkövetkezményeirıl az eredeti meghívóban tájékoztatták. 2. A Közgyőlést össze kell hívni: - ha a tagok 1/2-e (azaz egykettede) az ok és a cél megjelölésével írásban kéri ezt, - ha az Elnökség rendkívüli Közgyőlés összehívását tartja szükségesnek, - amennyiben a Közgyőlés összehívását az Ellenırzı Bizottság kezdeményezi, - ha a bíróság - az ügyész keresete alapján - a mőködés törvényességének helyreállítása céljából a Közgyőlés összehívását elrendeli. 3. A Közgyőlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyőlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyőlésrıl a Közgyőlés által megválasztott jegyzıkönyvvezetı jegyzıkönyvet készít, amelyet a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és 3 (azaz három), a Közgyőlés által megválasztott tag hitelesít. 4. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történı egyesülésének a kimondása; - az Alapszabály elfogadása és módosítása; - az Elnökség, valamint az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; - tagdíj mértékének megállapítása; - az éves program, munkaterv, a költségvetés, valamint a zárszámadás elfogadása - az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. 5. A Közgyőlés határozatait nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza. Minden tagnak 1 (azaz egy) szavazata van. Az Elnökség és az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása szintén nyílt szavazással történik. 6. A Közgyőlés (jelenlévık) 2/3-os (azaz kétharmados) szótöbbsége szükséges: - az Alapszabály módosításához;

8 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 8 - az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történı egyesülés kimondásához; 7. Az Elnökség választása során megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét (50 % + l szavazat) megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 2 (azaz kettı) legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás alapján megválasztottnak az tekintendı, aki a legtöbb szavazatot kapta. 8. A Közgyőlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. 9. Az Elnök a Közgyőlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselıit. 10. A Közgyőlés fegyelmi jogköre: A Közgyőlés gyakorolja a fegyelmi jogkört az Elnökség felett. A fegyelmi eljárást az Elnök által a rendes tagok sorából erre felkért 3 (azaz három) tagú Fegyelmi Bizottság folytatja le. A fegyelmi eljárást a felkérést követı 3 (azaz három) hónapon belül kell lefolytatni. Amennyiben a fegyelmi eljárás az Elnököt érinti, a Fegyelmi Bizottságot az Általános Elnökhelyettes jelöli ki és kéri fel az eljárás lefolytatására. Fegyelmi vétséget követ el az az elnökségi tag: - aki az Egyesület sérelmére vagyoni hátrányt okozó jogsértést követ el; - aki tevékenységével vagy mulasztásával az Egyesület érdekeit, célkitőzéseit, jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszélyezteti; - aki az elnökségi tagságból fakadó feladatainak felróhatóan, 6 (azaz hat) hónapot meghaladó idıtartamban, az Egyesület Elnökének írásbeli felhívására sem tesz eleget. A fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy számára lehetıséget kell biztosítani arra, hogy védekezését elıadja. Ennek keretében: - megfelelı idıt kell biztosítani arra, hogy felkészülhessen a védekezésre; - betekinthet az ügy irataiba; - tájékoztatni kell az eljárási cselekményekrıl, az eljárás állapotáról; - részt vehet (akár tevılegesen is) az eljárásban, fıként a bizonyítással kapcsolatos cselekményekben => észrevételeket lehet tenni a bizonyítékokra, => kérdést lehet intézni a tanúkhoz,

9 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 9 => további (újabb vagy kiegészítı) bizonyítás javasolható, - ha nem tud az eljárás alá vont személy személyesen részt venni az eljárásban, akkor mindezt megteheti írásban (miután mindenrıl írásbeli tájékoztatást kapott). A tagsági jogviszony felfüggesztésére akkor kerülhet sor az eljárás során, - ha jelenléte a tényállás tisztázáséit, a körülmények felderítését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Fegyelmi Bizottság által az eljárás során készített jelentést és javaslatokat az Elnök - amennyiben az Elnökkel szemben folyt az eljárás az Általános Elnökhelyettes - terjeszti a Közgyőlés elé. A Közgyőlés által kiszabható fegyelmi büntetések: - szóbeli figyelmeztetés, - írásbeli figyelmeztetés, - az elnökségi tagság elvesztése (hivatalvesztés). A Közgyőlés határozatát köteles írásba foglalni és megindokolni. A határozatnak tartalmaznia kell a megállapított tényállást, annak bizonyítékait, a kiszabott fegyelmi büntetést, valamint a jogorvoslati lehetıségrıl való tájékoztatást. A határozatot kézbesíteni kell az eljárás alá vont személy részére. Az eljárás alá vont személy halála megakadályozza, hogy megindulhasson a fegyelmi eljárás, illetıleg ha már folyamatban volt, akkor a fegyelmi büntetés kiszabását vagy pedig a már kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtását. A Közgyőlés fegyelmi ügyben hozott törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. B. Elnökség 11.Az Elnökség két Közgyőlés közötti idıszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyőlés hatáskörét, irányítja az Egyesület mőködését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 (azaz kettı) alkalommal ülésezik. Mőködésére az Egyesület Alapszabályában meghatározottak irányadók. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha a tagok az ülés idıpontjáról és helyérıl legalább 8 (azaz nyolc) nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, és az ülés napirendjérıl tájékoztatást kapnak.

10 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 10 Határozatképtelenség esetén legkésıbb 3 (azaz három) napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 4 (azaz négy) elnökségi tag, köztük az Elnök vagy az Általános Elnökhelyettes jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meghívja az Ellenırzı Bizottság elnökét. 12. A 7 (azaz hét) tagú Elnökséget a Közgyőlés nyílt szavazással választja meg az Egyesület tagjai sorából 4 (azaz négy) éves idıtartamra. A megbízatásuk lejárta után az Elnökség tagjai újraválaszthatók. 13. Az Elnökség választása során megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét (50 % + l szavazat) megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 2 (azaz kettı) legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás alapján megválasztottnak az tekintendı, aki a legtöbb szavazatot kapta. 14. Az Egyesület Elnökségének tagjáva az Egyesület magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezı, közügyektıl eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt nem álló tagjai választhatók. Az Elnökség tagjai megbízatásuk alapján gyakorolják tisztségüket, az Elnök felkérésére alapján képviselik az Egyesületet a rendezvényeken és egyéb alkalmakkor. 15. Az Elnökség tagjai: - az Elnök - az Általános Elnökhelyettes - a Gazdasági Elnökhelyettes - tagok (4 fı) Az Elnökség jelenlegi tagjai: Hüse Sándor, Elnök Ferenczi László, Általános Elnökhelyettes Kindáné Gyıri Márta, Gazdasági Elnökhelyettes Szálai Lajos, Elnökségi tag Mészáros Zoltán, Elnökségi tag Jezsik Gyula, Elnökségi tag Rónai Árpád, Elnökségi tag

11 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 11 Az Egyesület Elnökségének valamennyi fentiekben említett tagja magyar állampolgár, és a közügyek gyakorlásától semelyik tag sincs eltiltva. 16. Az Elnökség feladata és hatásköre: - tagsági viszony keletkezésével és megszőnésével kapcsolatos eljárás; - a Közgyőlés összehívásával, mőködésével kapcsolatos elıkészítı és a Közgyőlés munkáját elısegítı szervezı tevékenység; - az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés elıkészítı munka elvégzése, az éves programok elfogadása; - a közgyőlési határozatok végrehajtásának megszervezése; - személyzeti munka irányítása; - tisztségviselık, ügyintézık beszámoltatása; - tag kizárásáról való döntés; - minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség a hatáskörébe von. Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább 4 (azaz négy) tag, köztük az Elnök vagy az Általános Elnökhelyettes jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 17. Az Elnökség tevékenységérıl évente beszámol a Közgyőlésnek. 18. Az Egyesület Elnöke Az Egyesület Elnökét 4 (azaz négy) éves idıtartamra a Közgyőlés nyílt szavazással választja. Az Elnök feladata és hatásköre: - az Egyesület tevékenységének irányítása; - a Közgyőlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; - döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti idıszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; - a Közgyőlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenırzése; - kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; - irányítja az Elnökség munkáját; - vezeti az Elnökség üléseit; - képviseli az Egyesületet; - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; - összehívja az Elnökség üléseit; - irányítja az Egyesület gazdálkodását;

12 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 12 - utalványozási jogot gyakorol, és az Alapszabály elıírásai szerint rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett; - gyakorolja a munkáltatói jogokat; - az Egyesület nevében szerzıdéseket köt, kötelezettségeket vállal; - minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnökség hatáskörébe utal. Tevékenységérıl a Közgyőlésnek köteles beszámolni. 19. Az Egyesület Általános Elnökhelyettese Az Elnök akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait. 20. Az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese A Gazdasági Elnökhelyettes feladata és hatásköre: - az Elnök és az Általános Elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet és gyakorolja az Elnök jogait; - vezeti az egyesület pénzügyi nyilvántartásait; - elkészíti a költségvetést és a zárszámadást; - gondoskodik a tagdíjak beszedésérıl, a nyilvántartásról; - kezeli az egyesület pénzét, vagyonát; - gondoskodik a pénzügyi tevékenységgel összefüggı elıírások betartásáról; - az Elnökkel, illetve az Általános Elnökhelyettessel együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására. 21. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de jutalomban részesíthetık. A jutalmazásról a Közgyőlés dönt. Az Elnökség tagjai költségeik (pl. utazás, szállás, étkezés) megtérítését igényelhetik. 22. Az Elnökségi tagság megszőnik: - a megválasztás lejártával; - lemondással; - az egyesületi tagsági jogviszony megszőnésével; - kizáró ok bekövetkezésével; - elhalálozással; - visszahívással. A visszahívásra a III/6. pontban meghatározott kizárási ok fennállása esetén, valamint akkor kerülhet sor, ha az Elnökségi tag e minıségébıl eredı feladatait rendszeresen, neki felróható okból elhanyagolja.

13 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 13 A Közgyőlésnek az Elnökségi tag visszahívásáról rendelkezı törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom -Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 23. Az Egyesület képviselete Az Egyesületet az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület Általános Elnökhelyettese, illetve ha az Általános Elnökhelyettes is akadályoztatva van, akkor az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese képviseli. C. Ellenırzı Bizottság 24. Az Egyesület ellenırzı szerve az Ellenırzı Bizottság, amely 3 (azaz három) fıbıl áll. Az Ellenırzı Bizottság feladata az Egyesület mőködésének és gazdálkodásának ellenırzése. Ennek keretében az Egyesület Elnökségétıl, az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja. Amennyiben az Ellenırzı Bizottság megítélése szerint az Elnökség tevékenysége az Alapszabályba, illetve a Közgyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület érdekeit, jogosult a Közgyőlés összehívását kezdeményezni. Az Ellenırzı Bizottság tagjait a Közgyőlés nyílt szavazással választja meg, és ugyancsak nyílt szavazással dönt a visszahívásukról. Az Ellenırzı Bizottság tagjainak megbízatása 4 (azaz négy) évre szól. Az Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Egyesület Ellenırzı Bizottságának tagjává az Egyesület magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezı, közügyektıl eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt nem álló tagjai választhatók. Az Ellenırzı Bizottság jelenlegi tagjai: Szolnoki Lászlóné, az Ellenırzı Bizottság elnöke Bánhidi József, az Ellenırzı Bizottság tagja B.Tódor Imréné, az Ellenırzı Bizottság tagja Az Ellenırzı Bizottság valamennyi fentiekben említett tagja magyar állampolgár, és a közügyek gyakorlásától semelyik tag sincs eltiltva. 25. Az Ellenırzı Bizottság tagjai a Közgyőlés döntése alapján tiszteletdíjban részesülhetnek. Az Ellenırzı Bizottság tagjai költségeik (pl. utazás, szállás, étkezés) megtérítését igényelhetik.

14 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya Az Ellenırzı Bizottság szükség szerint, de évente legalább l (azaz egy) alkalommal ülésezik. Üléseire meghívja az Egyesület elnökét tanácskozási joggal. Üléseit az elnök az ülés idıpontja elıtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal írásban, a napirend egyidejő közlésével hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását bármely bizottsági tag - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérheti a bizottság elnökétıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 (azaz nyolc) napon belül köteles intézkedni az ülés 30 (azaz harminc) napon belüli összehívásáról. Amennyiben a bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására. Az Ellenırzı Bizottság üléseire meghívja az Egyesület Elnökét tanácskozási joggal. Az Ellenırzı Bizottság tagjai a Közgyőlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Az Ellenırzı Bizottság bármely, az Egyesület pénzügyeivel kapcsolatos kérdésben vizsgálatot kezdeményezhet, és azt az Egyesület valamennyi tagja köteles támogatni. Az Ellenırzı Bizottság köteles a Közgyőlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy - az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyőlés döntését teszi szükségessé; - a tagok felelısségét megalapozó tény merült fel. A Közgyőlést az Ellenırzı Bizottság indítványára - annak megtételétıl számított - 30 (azaz harminc) napon belül össze kell hívni. Ha a Közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenırzı Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Komárom-Esztergom Megyei Fıügyészséget. Az Ellenırzı Bizottság határozatát egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképesség az Ellenırzı Bizottság elnöke és egy Ellenırzı Bizottsági tag jelenléte esetén van. Határozatait az Elnökség elé tárja, évente egyszer a Közgyőlés felé beszámolási kötelezettséggel. Az üzletév végével az Egyesület gazdálkodásáról, a Közgyőlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérıl vagyonkimutatást készít.

15 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 15 Az Ellenırzı Bizottság ülései, határozatai, jegyzıkönyvei az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. 27. Az Ellenırzı Bizottsági tagság megszőnik: - a megválasztás lejártával; - lemondással; - az egyesületi tagsági jogviszony megszőnésével; - kizáró ok bekövetkezésével; - elhalálozással; - visszahívással. A visszahívásra a III/6. pontban meghatározott kizárási ok fennállása esetén, valamint akkor kerülhet sor, ha az Ellenırzı Bizottság tagja e minıségébıl eredı feladatait rendszeresen, neki felróható okból elhanyagolja. A Közgyőlésnek az Ellenırzı Bizottság tagja visszahívásáról rendelkezı törvénysértı határozatát bármely (már felvételt nyert) tag - a tudomására jutástól számított 30 (azaz harminc) napon belül - a Komárom - Esztergom Megyei Bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 1.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyőlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról a Gazdasági Elnökhelyettes jelentést készít, amelyet elfogadás céljából az Elnök a Közgyőlés elé terjeszt. 2.) Az Egyesület mőködéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: - tagsági díjak, amelyeket a Közgyőlés állapít meg; - magán és jogi személyek támogatásai; - rendezvények bevételei; - pályázatokból, egyéb támogatásokból származó bevételek; - egyéb bevételek. 3.) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenıen - saját vagyonukkal nem felelnek. 4.) Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli. Az Egyesület vagyonát a jó gazda gondosságával kell kezelni és hasznosítani. - 5.) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot Hüse Sándor, az Egyesület Elnöke és Ferenczi László, az Egyesület Általános Elnökhelyettese, vagy Hüse Sándor, az Egyesület Elnöke és Kindáné Gyıri Márta, az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese, vagy Ferenczi László, az Egyesület az Alapszabály módosításához;

16 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 16 Elnökhelyettese és Kindáné Gyıri Márta, az Egyesület Gazdasági Elnökhelyettese együttesen gyakorolja. VI. Az Egyesület megszőnése 1.) Az Egyesület megszőnik: - ha a Közgyőlés az Egyesület feloszlását kimondja, - ha feloszlatják, - ha más szervezettel egyesül, - ha az Egyesület szétválik, - ha megszőnését megállapítják. Az Etv. 21. (1) bekezdése alapján az Egyesület megszőnése esetén - a hitelezık kielégítése után - vagyonáról a Közgyőlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintézı szerve, vagyis az Elnökség jár el. VII. Vegyes és záró rendelkezések 1.) Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy Egyesület Elnöke (képviselıje) az Egyesület géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve alá nevét önállóan írja. 2.) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 3.) Az Egyesület jogi és erkölcsi védelmet nyújt tagjainak, ha a tagsági jogviszonyával kapcsolatban joghátrány érné. Az Egyesület módosított Alapszabályát a Közgyőlés február 10. napján fogadta el. Elıttünk, mint tanúk elıtt:. Egyesület Elnöke Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás:

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben