A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16."

Átírás

1 A DIÁKSPORT EGYESÜLET ÉS TAGSÁGA A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. színe: kék jelvénye: tagsági igazolvány alapításának éve: Felügyelő szerve: Tiszaújváros Önkormányzati Testülete 3. Működési területe: Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. Célja: tagjainak rendszeres helyi intézményen belüli, intézmények közötti játék, turisztikai versengés, és versenylehetőség tervezése, szervezése; a rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása; a sportcsoportok működésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése; az állami és társadalmi erőforrások szervezése; sporttanfolyamok működtetése, stb. 5. Tagsága c.) Az intézményi jelleggel működő diáksport egyesület tagja lehet az adott intézmény valamennyi nappali tagozatos tanulója. Az intézményi diáksport egyesület tagja lehet pl. az intézménnyel azonos helységen lakó, de máshol tanuló diákok. (Egy tanuló csak egy diáksport egyesületnek lehet tagj A diáksport egyesület pártoló tagja lehet bármely magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatását. A diáksport egyesületbe jogi tagként beléphet minden jog személyként működő intézmény, gazdálkodó és egyéb szervezet, amely tagdíjának mértékét belépéskor együttműködési megállapodásban vállalja. (A gazdálkodó szervezete jog tagsági díjukat a Pénzügyminisztérium 8004/1995./Pk.2./PM. VIII. sz. tájékoztatójában meghatározott mértékig a gazdálkodó szerv központi irányításának költségei között számolhatjuk el.) 6. A diáksport egyesületbe való be- és az ebből történő kilépés önkéntes. A diáksport egyesületi tagság, pártolótagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, ill. a tagdíj fizetésének elmulasztása esetén törléssel, fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg. 7. Intézményi diáksport egyesület akkor működhet, ha az intézmény nappali tagozatos tanulóinak, hallgatóinak legalább 20 százaléka a tagja kíván lenni. 8. A diáksport egyesületi tagok jogai és kötelezettségei: A diáksport egyesületi tag jogai: - a diáksport egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint rész vehet a sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a diáksport egyesület szakembereinek segítségét; - a diáksport egyesület képviseletében részt vehet a diáksport versenyeken; - részesülhet a diáksport egyesület által nyújtott kedvezményekben;

2 2 - részt vehet a diáksport egyesület küldöttközgyűlésén, 10. életéve betöltése után pedig az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a számvizsgáló bizottság tagjainak és elnökének megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában; - 10 éves kor felett tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak 18 éves kor fölött); - véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a diáksport egyesületet érintő bármely kérdésben, a diáksport egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja a diáksport egyesület jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését; - az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A diáksport egyesületi tag kötelességei: - rendszeres sporttevékenységet folytasson; - tartsa be a diáksport egyesület alapszabályát, hajtsa végre a diáksport egyesület vezető szerveinek reá vonatkozó határozatait; - magatartása mindig sportszerű legyen; - legjobb tudásának megfelelően képviselje diáksport egyesületét; - fizesse a diáksport egyesület tagsági díját, óvja meg vagyonát. 9. A diáksport egyesületi pártoló tagok jogai és kötelességei: A diáksport egyesületi pártoló tag jogai: - használhatja a diáksport egyesület saját tulajdonát képező létesítményeit; - javaslatokat, észrevételeket tehet a diáksport egyesület működésével kapcsolatban; - részesülhet a diáksport egyesület által nyújtott kedvezményekben; - az elnökség megbízásával felügyeletet tarthat, foglalkozásokat vezethet, elláthat technikai és egyéb feladatokat; - választható olyan tisztségre, amelynek előfeltétele a nagykorúság. A diáksport egyesületi pártoló tag kötelességei: - az alapszabály betartása; - a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása - sportszerű magatartás. 10. A diáksport egyesület jogi tagjainak jogai és kötelességei: A jogi tag jogai: - a diáksport egyesület elnökségével kötött megállapodás alapján használhatja az egyesület tulajdonát képező létesítményeket; - jogi tagként csatlakozó intézmény, gazdálkodó vagy egyéb szervezet dolgozói használhatják annak létesítményeit (külön szerződés szerint). A jogi tag kötelessége a diáksport egyesület céljainak erkölcsi, anyagi támogatása. A DIÁKSPORT EGYESÜLET SZERVEZETE 11. A diáksport egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. Küldöttközgyűlést kell összehívni minden 200 tagnál többet számláló intézményi diáksport egyesületekben. A küldöttgyűlés küldötteinek aránya: minden 15 fős DSE tag után 1 fő. 12. A küldöttközgyűlés szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Küldöttközgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha a felügyelő szerv, írásban azt indítványozza.

3 3 13. A küldöttközgyűlés határozatképes: ha a küldöttek több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott küldöttközgyűlés napon belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 14. A küldöttközgyűlés határozathozatala: nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. A megjelentek kétharmados többsége szükséges azonban a diáksport egyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. 15. A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a diáksport egyesület megalakulásának, feloszlásának a Magyar Diáksport Szövetséghez való csatlakozásának, valamint más diáksport egyesülettel történő egyesülésének kimondása; az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása, elfogadása; c.) az elnökség, az elnök, az elnökhelyettes, a számvizsgáló bizottság és annak elnöke egy évre történő megválasztása, illetve az elnökség és a számvizsgáló bizottság tagjai sorába kooptált személyek tisztségükben történő megerősítése; d.) sportcsoportok felvételének megerősítése; e.) a diáksport egyesület tartalmi tevékenységének meghatározása, éves munkatervének, eseménynaptárának elfogadása; f.) a költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának éves ütemezésében történő megállapítsa, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása; g.) az elnökség tevékenységéről való beszámoltatás; h.) fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjai felett; i.) a tagok tagdíjának, a pártoló tagsági díj, valamint a fizetés módjának megállapítása. 16. A diáksport egyesület működését 7 tagú elnökség irányíthatja, melynek elnöke csak nagykorú magyar állampolgár lehet. Az elnökségben a diákok képviseletét 3 fő biztosítja. Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően erről írásban értesülnek, és az ülés napirendi pontjairól leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább 4 tag, köztük az elnök jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az elnökség ülései nyilvánosak. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni, az eredeti meghívóban szerepelt napirendi pontokkal. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott elnökségi ülés is csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább 4 tag, köztük az elnök jelen van. 17. Az elnökség feladata és hatásköre: a diáksport egyesület tevékenységének közvetlen irányítása; a küldöttközgyűlés előkészítése; c.) a tagok, pártoló tagok, jogi tagok felvétele; d.) a diáksport egyesület sportfejlesztési tervének költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása; e.) a diáksport egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése, koordinálása; f.) a sportcsoportok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása; g.) csoport- és foglalkozásvezetők meghívása; h.) a diáksport egyesületet megillető egyetértési és véleményezési jogok gyakorlása; i.) sportfegyelmi fellebbviteli feladatok ellátása.

4 4 18. A diáksport egyesület elnökének jogai és feladatai vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet; irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol (utalványozási jogait az érvényes jogszabályok figyelembevételével átruházhatja); c.) munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint; d.) két elnökségi ülés között eljár az elnökség nevében, erről soros ülésen beszámolni köteles; e.) intézkedik és dönt a küldöttközgyűlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; f.) együttműködik az illetékes állami ás társadalmi szervekkel. 19. A diáksport egyesület elnökségi tagjainak jogai és feladatai: c.) rendszeresen és tevékenyen részt vesz - a diáksport egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; - a határozatok előkészítésében és meghozatalában; - a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a Magyar Diáksport Szövetség felsőbb szervei iránymutatásainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében; jogosult és köteles a diáksport egyesület tevékenységét figyelemmel kísérni, azzal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni; felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította. 20. A diáksport egyesület gazdálkodását elnökből és két tagból álló bizottság felügyeli: 21. A számvizsgáló bizottság (tagja csak nagykorú magyar állampolgár lehet) feladata: c.) d.) a diáksport egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata; a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése; a tagsági díj fizetésének ellenőrzése; a lemondott vagy tisztségétől egyéb okból megvált számvizsgáló bizottsági tag helyére a sportegyesület tagjai sorából új személy behívása (kooptálása). A számvizsgáló bizottság tevékenységéért a küldöttközgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. A számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja, aki a diáksport egyesület alkalmazásában áll, vagy a diáksport egyesületben gazdasági feladatokat lát el. A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a diáksport egyesület elnökségét, szükség esetén felügyelő szervét. A számvizsgáló bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, mely nem lehet ellentétes az egyesület alapszabályával. Az számvizsgáló bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom bizottsági tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A számvizsgáló bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülése helyét, idejét, a tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogató és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a számvizsgáló bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

5 5 22. A diáksport egyesületben helyi lehetőségek figyelembe vételével a tagság igénye, az intézmény tanulóinak életkori összetétele és a vezetőség határozata alapján általános vagy sportági sportcsoportok működhetnek. 23. A sportcsoportok feladatai: c.) d.) e.) f.) rendszeres játék-, gyakorlási és versenyzési lehetőségek biztosítása; az intézményen belüli játékok, vetélkedések, versenyek megszervezése; turisztikai események szervezése; a sportcsoport hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása (pl. aktívaképzés, önköltségek tanfolyamok szervezése, st; a csoport munkájának népszerűsítése, a mozgósítás; a kibontakozó tehetségeket kísérjék nagyobb figyelemmel. A DIÁKSPORT EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 24. A diáksport egyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre vonatkozó pénzügyi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 25. A diáksport egyesület bevétele: - rendes, a pártoló és jogi tagok által fizetett tagdíj; - állami, társadalmi, szövetkezeti szervek anyagi támogatása (szerződések szerint); - rendezvény, tanfolyam és egyéb bevételek; - az MOSZ Országos Központ támogatása; - intézményi diáksport egyesület esetében a sporttevékenységet szolgáló, tanulóként, hallgatóként évente biztosított állami támogatás jogszabályban megállapított 60 %-a. 26. A diáksport egyesület kiadásai: - sportszakemberek, technikai személyzet, pénzügyi szakemberek bérjellegű kiadásai; - sport- és egyéb turisztikai eszközök beszerzése; - egyéb kiadások (utazás, étkezés, versenyeztetés, st 27. A diáksport egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A diáksport egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 28. A diáksport egyesület megszűnése esetén vagyonáról a küldöttközgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról a küldöttközgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagy a felügyelő szerv annak megszűnését megállapítja, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azzal a megszűnt diáksport egyesület felügyelő szerve rendelkezik. VEGYES RENDELKEZÉSEK 29. A diáksport egyesület jogi személy, amelyet a diáksport egyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök más személyre átruházhatja. 30. Az egyesület a sportról szóló évi I. törvény, valamint a sportfegyelmi felelősségről szóló 34/2001. (III. 5.) Korm. rendelet, a 99/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően fegyelmi bizottságot hoz létre. Az Egyesület fegyelmi bizottsága 3 főből áll. A fegyelmi bizottság tagjait határozatlan időre az elnökség kéri fel az egyesületi tagok köréből, a tagok indokolt esetben visszahívhatóak. A fegyelmi bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

6 6 A fegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre: a) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember közeli hozzátartozója [Ptk b) pont]; b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg; c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik; d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el; e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a fegyelmi bizottság elnöke, tagja volt. Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a fegyelmi bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Összeférhetetlenség megállapítása esetén a fegyelmi bizottság az elnököt, a tagot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető tevékenységével érintett részben megismétli. A fegyelmi bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A fegyelmi bizottság sportfegyelmi eljárást folytat le az egyesület tagjával szemben akkor, ha a tag vétkesen megszegi: a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség játék-, verseny-, igazolási, átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket; a tagsági vagy szerződéses jogviszonyból a sporttevékenységre vonatkozó kötelezettségeit. Az eljárás lefolytatását első fokon a fegyelmi bizottság elnöke kezdeményezheti írásban. Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől számított egy éven belül indítható. Az eljárás kezdeményezéséről a fegyelmi bizottság elnöke nyolc napon belül írásban értesíti az egyesület elnökségét és az eljárás alá vont személyt. Az értesítésben meg kell jelölni: a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt, a rendelkezésre álló bizonyítékokat, az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás időpontját. Ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. Mellékelni kell továbbá az eljárás elrendelésének alapjául szolgáló írásbeli dokumentumokat is. A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt munkanappal korábban megkapják. A sportfegyelmi eljárást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megtartani. Ha valamelyik fél a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani, és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vontat szabályszerűen értesítették. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. A fegyelmi bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, köztük az elnök, jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Határozatképtelenség esetén, vagy ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, az új tárgyalást nyolc napon belül kell kitűzni. A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe.

7 7 Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat, továbbá azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését írásban terjessze elő. Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a fegyelmi bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő 8 napon belül újabb tárgyalást kell tartani. A fegyelmi bizottság első fokú határozatában ha a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki, az eljárás alá vont személyt felmenti, vagy az eljárást megszüntetheti. A sportfegyelmi kötelezettségek vétkes megszegéséért büntetésként kiszabható: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás, kedvezmények megvonása (csökkentése), az egyesületből való kizárás. Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha annak tartama alatt az eljárás alá vont személy egyesületi tagsága megszűnik, és a megszűnéstől számított egy éven belül abban a sportágban, amelyben a kötelezettségszegést elkövette, új tagsági jogviszonyt nem létesít; az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható; annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik. A fegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni. A sportfegyelmi határozat tartalmazza: - a sportfegyelmi büntetést, annak mértékét, időtartamát; - a határozat indoklását; - valamint az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről. E feltételek együttes megléte hiányában a fegyelmi határozat semmis. Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelem terjeszthető elő. A jogorvoslati kérelmet az első fokú sportfegyelmi határozatot hozó bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt 15 napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja a sportfegyelmi fellebbviteli bizottsági feladatokat ellátó szerv (elnökség) vezetőjének. A másodfokú eljárás során a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság az első fokú határozatot: - helybenhagyja, - megváltoztatja, vagy - megsemmisíti és az első fokon eljárt fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja. A sportfegyelmi fellebbviteli bizottság szervezetére, eljárására, a határidők számítására az első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. Az egyesület fegyelmi bizottságának és a fellebbviteli bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a fegyelmi bizottság ügyrendje tartalmazza.

8 8 A fegyelmi bizottság működésére egyebekben a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a sportról szóló évi I. törvény az irányadó. 30. A diáksport egyesület megszűnik, ha feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c.) feloszlatással, d.) megszűnésének megállapításával. Tiszaújváros, október 28. Tiszaújvárosi DSE Az alapszabályt egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: Tiszaújváros, október 28. Hollóné Dr. Baranyi Zita ügyvéd

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Fegyelmi Szabályzat 1. kiadás 2010. augusztus 20. Oldal: 1. / 7 Bihari Lövészklub Berettyóújfalu Fegyelmi Szabályzat (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre;

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezet 1. Értelmezések (1) A szabályzat személyi hatály kiterjed a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (továbbiakban: MDLSz) versenyzőire,

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009. október 01. A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52 (7) és (9) valamint a 114 (1), a diáksportkörökről,

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Field Target Szövetség Szabálykönyvei SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT Összeállította: Babits László 2006. 1. kiadás, érvényes: 2006. május 13-tól (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre; b)

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm.

Részletesebben

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. A sportegyesület neve: 2 2. A sportegyesület működési területe: 2 3. A sportegyesület működésének bázishelye: 2 II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RÉSZ

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm. rendelet alapján a Magyar Golf Szövetség

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10.

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10. Csepel Lövész Egylet Alapszabály Módosítva: 2009. december 10. Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések / / II. A sportegyesület célja és feladatai /5. 6. / III. A sportegyesület tagsága és pártoló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Bartók Béla Általános Iskola Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzat

Bartók Béla Általános Iskola Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzat Bartók Béla Általános Iskola Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2009. szeptember 1. 1 1. Jogi alapok 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 52. (7) és (9), valamint a 114. (1),

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata I. A sportkör és tagsága a) Cegléd város önkormányzati testületének 467/1996. (XII.19.) sz. határozatában jóváhagyott iskolai alapító

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR ALAPSZABÁLYA

PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR ALAPSZABÁLYA PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR ALAPSZABÁLYA 1./ A sportegyesület neve: Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör (POEÜ SK.) Székhelye: Színe: Jelvénye: 7633 Pécs, Építők útja 14/a. kék-sárga Alapításának éve:

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A KISPEST SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. székhelye: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. működési területe: Európa egész területére kiterjed

A KISPEST SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. székhelye: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. működési területe: Európa egész területére kiterjed A KISPEST SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. neve: Kispest Sportegyesület rövidítése: Kispest SE székhelye: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. működési területe: Európa egész területére kiterjed színe: vörös-fekete

Részletesebben

B e r e m e n d i É p í t ö k S p o r t k ö r A l a p s z a b á l y a. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

B e r e m e n d i É p í t ö k S p o r t k ö r A l a p s z a b á l y a. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) B e r e m e n d i É p í t ö k S p o r t k ö r A l a p s z a b á l y a (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. 1. A SPORTKÖR NEVE, SZÉKHELYE, SZÍNE, ZÁSZLAJA, JELVÉNYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE. Beremendi

Részletesebben

A MAGYAR KICK-BOX SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A MAGYAR KICK-BOX SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A MAGYAR KICK-BOX SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Kick-box Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tagjaira, a Szövetség

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A TISZA EVEZŐS EGYLET. ALAPSZABÁLYA Közgyűlés által módosított 2014. 08.01.

A TISZA EVEZŐS EGYLET. ALAPSZABÁLYA Közgyűlés által módosított 2014. 08.01. A TISZA EVEZŐS EGYLET ALAPSZABÁLYA Közgyűlés által módosított 2014. 08.01. 1 I. AZ EGYLET ADATAI 1. Az egylet neve: Tisza Evezős Egylet Az egylet jogi személy, amelyet elnöke, és ügyvezető elnöke önállóan

Részletesebben

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének Alapszabálya az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 50/2016. (IX.20.) számú határozatával. A szabályzat 2016. szeptember 21-től hatályos. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések I.1. A sportegyesület neve: Nádudvari Sportegyesület I.2. Rövidített név: Nádudvari SE I.3. A sportegyesület székhelye: 4181 Nádudvar

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete (továbbiakban: Zrínyi 2001 DSE) tagsága

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben