E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: dr. Markó Péter mb.jegyző Előterjesztést készítette: dr. Szinger Éva igazgatási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a évi CXXXVIII. törvénnyel módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényt. A hivatkozott törvény egy új temetési formát vezetett be szociális temetés néven. Szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól. Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít. A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. Szociális temetés esetén az eltemettetőt temetési költség nem terheli, és temetési költség hagyatéki teherként sem érvényesíthető. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni. A képviselő-testület november 27-i ülésén már foglalkozott a temető üzemeltetéssel és a rendeletalkotással kapcsolatos kérdéssel, az akkori előterjesztés szempontjait figyelembevételével gondoskodtunk egy új rendelet-tervezet előkészítéséről, egyúttal a korábbi e tárgyú rendelet hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megvitatás után szíveskedjen elfogadni.

2 Hatásvizsgálat a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Az Országgyűlés a évi CXXXVIII. törvénnyel módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényt. A hivatkozott törvény egy új temetési formát vezetett be szociális temetés néven. 2. Környezeti és egészségügyi következményei Nem jelentős. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Nem jelentős. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A törvénymódosítást át kell vezetni az önkormányzat temetőkről és temetkezésről szóló 8/2007.(V.28.) számú rendeletén. Az átdolgozás viszont olyan mérvű, hogy célszerű egy új rendelet megalkotása mellett a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése. A jogalkotás elmaradása törvénysértő helyzetet eredményez. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek Nem jelentős. Balatonboglár, december 12. dr. Markó Péter mb. jegyző

3 Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.(..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. (4) bekezdésében és 42. -ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő Ordacsehi, Temető utcában levő 167 hrsz.-ú temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. 2. (1) Ordacsehi Község Önkormányzata az 1. - ban meghatározott köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében, szolgáltató bevonásával gondoskodik. (2) A közszolgáltató megnevezése, és ügyfélszolgálatának elérési lehetőségei az önkormányzat hivatalos - - honlapján érhetők el. 3. (1) A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. A köztemetőn belül elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urnaelhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti. 2) Temetkezési szolgáltató a temető üzemeltetője által biztosított szolgáltatás igénybevételéért a 2. számú melléklet 1-5. pontjában meghatározott díjat fizeti az üzemeltető részére. (3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a kivitelezésenként a 2. melléklet 6. pontjában meghatározott temető fenntartási hozzájárulást fizetnek az üzemeltető részére. 4. (1) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. (2) A temetői munkák során különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés esetén talált értéktárgyakról és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni. (3) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásáig. 5.

4 (1) A temetőben a sírhelyeket folytatólagos sorrendben kell felhasználni, és az elhaltakat a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a bejelentés időpontja szerinti sorrendben következő sírhelyre kell temetni. (2) Az elhunyt életében megépített sírboltba (kriptába), kettős sírhely szabad temetési helyére, mélyített sírba történő temetés a sírhellyel rendelkezni jogosult hozzátartozó rendelkezése szerint, az (1) bekezdésben foglaltak betartása nélkül történhet. (3) A temetőben kialakítható sírhelyek felszíni méretét a következőképpen kell kialakítani: a.) felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 150 cm széles; b.) felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 250 cm széles; c.) gyermek sírhely ca) felnőtt sírhellyel azonos táblában vagy sorban: 250 cm hosszú, 115 cm széles; cb) külön táblában vagy sorban: 130 cm hosszú, 115 cm széles; d.) urnasírhely: 155 cm hosszú, 115 cm széles; e.) kettős (két koporsó befogadására alkalmas) sírbolt (kripta): 250 cm hosszú, 300 cm széles; f.) négyes (négy koporsó befogadására alkalmas) sírbolt (kripta): 400 cm hosszú, 300 cm széles. (4) Szociális sírhely: Koporsós temetés: Urna fülke: 240 cm hosszú, 200 cm mély, 130 cm széles 30 cm magas, 30 cm széles (5) A sírhelyet a sírhely sor vonalában kell kitűzni. A sírhely sorok között egy méter távolságot kell biztosítani. (6) A sírgödröt a sírhely kitűzési vonalától a sírhely szemközti oldala felé mért 25 cm és a sírhely kitűzési vonallal szemközti oldala között, egyes sírhely esetén a sírhely szélességi tengelye vonalában, kettős sírhely esetén a sírhely szélességi tengelye vonalától mért 30 cm távolságtól a sírhely széle felé eső területen kell elkészíteni. (7) Síremléket, sírkövet a sírhely kitűzési vonalától a sírhely szemközti oldala felé mért 25 cm távolságban, egyenes vonalban kell megépíteni. A síremlék, sírkő és sírdomb körül legalább 25 cm széles szegélyt kell a sírhelyen belül szabadon hagyni. A síremlék vagy a sírkő körüli szegély szilárd burkolattal ellátható. (8) Az egymás melletti sírhelyeken a felnőtt sírgödrök 60 cm, gyermek sírgödrök között 30 cm távolságot kell hagyni. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. (9) Sírbolt (kripta) a temető északnyugati részén levő parcellában létesíthető. (10)A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni. A szociális temetés 6. (1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett ordacsehi lakos igényelhet az önkormányzattól. (2) Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít. (3) Az önkormányzat a köztemetőben a III sz. parcella mellett, a koporsós temetések számára szociális parcellát (hantnélküli sírokkal), urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. (4) Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát az önkormányzat részére megtéríteni.

5 (5) Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták. (6) Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat: a) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a törvény 24/B. (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetet, b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása, c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés (a továbbiakban együtt: személyes közreműködés). (7) Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők nyilatkoznak továbbá arról, hogy a (6) bekezdésben meghatározott tevékenységek elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a személyes közreműködők pedig nem fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást, a temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta, a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek. (8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére az eltemettető köteles átadni, ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének meg kell akadályoznia. (9) Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható körülmény merül fel, ami a személyes közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető más személyt kérhet fel és erről tájékoztatja az önkormányzatot. (10) Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely közköltségen történő temetés keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők. 6/A. (1) Egészségügyi intézményben elhunytnál és boncolás esetén nincs lehetőség a személyes öltöztetésre. Egészségügyi és boncolást végző intézmény a boncolást követően a szociális temetés igénylésének igazolása alapján a holttestet a kegyeleti szempontok figyelembevételével helyreállítva és felöltöztetve adja át. (2) A halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen érintkezést a szociális temetésben személyes közreműködést ellátók számára közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti okokból megtilthatja. (3) Szociális temetés esetén kizárólag a törvény 24/A. (3) bekezdésében meghatározott kellékeket lehet felhasználni. (4) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet. (5) A szociális temetés ezen alcímben meghatározott előírásai vallási közösség szertartásai szerint végzett temetés esetén a vallási közösség hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik. 6/B. (1) Amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli. (2) Szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének költségét a köztemető fenntartója viseli. (3) A szociális temetés keretében a sírhely és a kellékek ingyenes biztosítása nem minősül ajándékozásnak, illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 7. (1) A polgármester külön önkormányzati rendeletben meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat.

6 (2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. (3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó az özvegy kivételével díj ellenében temethető el a díszsírhelyen. 8. (1) A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, valamint a hősi temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható. A temetési helyek használati joga sírbolt kivételével magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető. (2)A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama nem lehet kevesebb, mint a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; b) sírbolt esetén 60 év; c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; d) urnasírbolt esetén 20 év. (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (2) bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, az (2) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (2) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél. (4) A sírhelyért, az urnasírhelyért, a sírbolt és az urnasírbolt helyéért, valamint az urnafülke használatáért (a továbbiakban együtt: temetési hely) az elhunyt hozzátartozója, illetve az eltemettetésre kötelezett díjat fizet. A díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díjat a temetkezési hely kiválasztásakor, illetve a hozzátartozónak a temetkezési hely újbóli megváltására irányuló bejelentésekor kell megfizetni az üzemeltető részére. (1) A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a hozzátartozók, látogatók kegyeleti érzését sérti, vagy a búcsúztató szertartások rendjét zavarja. (2) A temetőt bárki, időbeli korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. A temetőbe való belépés, a temetői utak használata és az öntözővíz használata díjtalan. 9. (3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat. (4) Vakvezető kutya kivételével a temetőbe kutyát bevinni tilos. (5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, a temetőben építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy a temetőből bontási anyagot elszállítani a temető üzemeltetőjének előzetes írásos értesítését követően szabad. (6) A temetőbe építési vagy bontási anyagot szállító járművel behajtani a temető üzemeltetőjének előzetes írásos értesítését követően naponta 7-16 óra között szabad. (7) Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül, de legkésőbb az építési tevékenység befejezésekor a temető területéről el kell szállítani. Az elszállításról az építési munka kivitelezője köteles gondoskodni. (8) A temetőbe járművel behajtani a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű, valamint a temetőben végzett építési munkához építőanyagot, vagy onnan építési törmeléket, bontási anyagot elszállító jármű kivételével csak a kijelölt parkolóig szabad. A mozgásában korlátozott személyt szállító jármű a temető területére korlátozás nélkül behajthat.

7 (9) A temetési helyről kegyeleti tárgy, növényzet és egyéb díszítő anyag csak a temetési hellyel rendelkezni jogosult hozzájárulásával távolítható el. (10) Temetőben keletkezett hulladékot a kijelölt helyeken kell lerakni. A keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között csak a sírgondozás ideje alatt tárolható. (11) A sírok és a sírboltok kerítéssel nem határolhatóak körül. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelytáblák területén nem építhetők. (12) A sírokra és a sírhelytáblák területére fát ültetni tilos. (13) A temető területén szemét, feleslegessé vált koszorú, avar és zöldhulladék égetése tilos. (14) Vasárnap és ünnepnapon a temetőben a temetkezési szolgáltatás körébe tartozó munka kivételével vállalkozásszerűen munka, személyszállítás kivételével járművel történő szállítási tevékenység nem végezhető. Kötelező nyilvántartások vezetése 10. (1) Halottakat felravatalozni, eltemetni csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján és az anyakönyvezés után szabad. (2) A temetési okmányokat a temető üzemeltetője köteles nyilvántartásba venni és a temető fennállásáig megőrizni. (3) A nyilvántartó könyv az alábbi adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, a temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. (4) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni és abban rögzíteni kell a sírbolt létesítőjének a sírbolt használatára vonatkozó rendelkezéseit is. (5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. (6) A temető üzemeltetője az általa vezetett nyilvántartások adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek. (7) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről, befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezéséről, valamint temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján az üzemeltető nyilvántartást vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. (8) A más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezésről szóló befogadó nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás és a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, az eltemetés helye vagy a hamvak elhelyezésének helye, valamint a nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme. (9)A temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezésről kiállított nyilatkozatot és az elhunyt más temetőbe történő áthelyezése alapjául szolgáló befogadó nyilatkozatot a temető fennállásig meg kell

8 őrizni. Ha a temető megszűnik, a nyilatkozatok levéltárban történő elhelyezéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. 11. (1) E rendelet január 1-én lép hatályba. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. Irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát át veszti Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 8/2007.(V.28.) sz. rendelete. Kiss Miklós polgármester dr. Markó Péter mb. jegyző Kihirdetve: Ordacsehi dr. Markó Péter mb. jegyző

9 1. számú melléklet a../2013.(.) önkormányzati rendelethez A temetkezési helyek megváltási és újraváltási díjai: I. Sírhely díjak a) Gyermek sírhely koporsós vagy urnás temetéshez: 500,- Ft + ÁFA b) Felnőtt egyes sírhely koporsós vagy urnás temetéshez: 1000,- Ft + ÁFA c) Kettős sírhely koporsós vagy urnás temetéshez: 2000,- Ft + ÁFA II. Kriptasírhelyek 60 évre (sírbolt): a) 2 személyes kripta: ,- Ft + ÁFA b) 4 személyes kripta: ,- Ft + ÁFA c) 6 személyes kripta: ,- Ft + ÁFA III. Urnasírhelyek 10 évre: a) urnafülke urnafalban: ,- Ft + ÁFA b) urnasír: 500,- Ft + ÁFA IV. Urnahely 20 évre: a) urnakripta: 1.000,- Ft + ÁFA 2. számú melléklet a./2013.(.) önkormányzati rendelethez A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj: 1. Az elhunyt hűtése személyenként, naponta: 2.625,- Ft + ÁFA 2. Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) 9.920,- Ft + ÁFA 3. Halott szállítás a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön 7.065,- Ft + ÁFA 4. Visszahantolás ,- Ft + ÁFA 5. Az üzemeltető berendezéseinek igénybevétele, az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele nélkül: ,- Ft + ÁFA 6. Temető fenntartási hozzájárulás 780,- Ft + ÁFA / alkalom

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben