EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 28-án megtartott ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. 2./ Javaslat a közterület rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 32/2002. (XII.17.) számú rendelet módosítására. 3./ Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 18/2007. (V.25.) számú rendelet módosítására. 4./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton évben végzett rekonstrukciós munkálatokról. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának jóváhagyása. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a víziközművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. 5./ Egyebek. Zárt ülés. Jegyző távollétében: E d e l é n y, május 28. Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Csabai Gyula, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András, Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Varga Ferenc, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Borza Bertalan, Dr.Daher Pierre épviselők Tanácskozási joggal jelen volt: 4./ Napirendi pontnál, 107./ 108./ számú előterjesztésnél: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Farkas László osztályvezető Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője Dr.Kapás Katalin Borsodi Közszolgáltató Kht. jogtanácsosa Tímárné Csépány Judit könyvvizsgáló Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő 116./, 117./ sorszámú előterjesztésnél: Gergely Enikő Városgondnokság vezetője Polgármester köszönti az ülés résztvevőit, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 fős képviselő-testületből 16 fő jelen van. Napirend előtt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2005. Ök. számú rendelet / pontja alapján a forgalomképes ingatlan megszerzéséről, elidegenítéséről ,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester dönthet. Ennek alapján arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az 1200/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant április 21-én megvásárolta Dernei Szilveszterné és Dernei Sándor József Edelény, Borsodi út 89. szám alatti tulajdonosoktól ,- Ft vételáron. Szólt arról, hogy a terület megvásárlásával a telektömbben található valamennyi telek önkormányzati tulajdonba került, így lehetőség nyílik a terület önkormányzat által történő hasznosítására, szükség esetén hatósági engedélyek beszerzésére. Ez a terület a Szabó Lőrinc Általános Iskola melletti részen található, ahová annak idején körforgalom került megtervezésre. Az önkormányzat ezt az 50 m2-es területet vásárolta meg ,- Ft vételárért.

3 2 A továbbiakban arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy valószínűsíthetően június 12-én rendkívüli testületi ülés megtartására kerül sor Szuhogy Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen, ugyanis a szuhogyi képviselőtestület a tegnapi napon megtartott ülésén úgy döntött, hogy a tavaly megkötött társulási megállapodás alapján továbbra is Edelénnyel közösen kívánja működtetni az iskolát és az óvodát. A szuhogyi képviselő-testület a határozatában azt is megfogalmazta, hogy az eddigi határozott idejű megállapodást határozatlan idejűre módosítja. Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 122./ sorszámú előterjesztést a nyílt ülésre felvenni. A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt 16 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. módosítására. Előadó: polgármester 2./ Javaslat a közterület rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 32/2002. (XII.17.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 3./ Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 18/2007. (V.25.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 4./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton évben végzett rekonstrukciós munkálatokról. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának jóváhagyása. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a víziközművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. Előadó: Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője

4 5./ Egyebek. 3 Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 103./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezet 1.. (1) bekezdésének a./ pontjához pontosítást tesz. A bevételi főösszegnél a második összeg helyesen ,- eft. Ezt követően a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Baricska Jánonsé Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy a évet érintő előirányzat-változások elfogadására e rendeletben kerül sor. Az előirányzat-módosítás hatására Edelény város költségvetésének bevételi főösszege eft-ról eft összeggel nő, eft-ra módosul, míg a kiadási főösszeg eft-tal eft-ra emelkedik. A módosítás a költségvetési hiány összegét érinti, azt eft-ra csökkenti. A bizottság elemezte a módosítás bevételi forrását: Az önkormányzat költségvetési támogatása: eft Központosított előirányzatok eft Támogatásértékű bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek: A módosított bevételi forrás összesen: eft eft eft Az eft összegű módosított kiadás megbontása önkormányzati szinten: Működési kiadások: eft Személyi juttatás eft Járulék eft Ellátottak pénzbeli juttatása eft Dologi és egyéb kiadás eft Támogatásértékű műk. c eft kiadás Áh-on kívülre pe.átadás 25 eft Tartalékok: eft Beruházási kiadások: eft Fejlesztési tartalék: eft A kiadás mindösszesen: eft

5 4 E rendeletmódosítás a korábbi testületi döntéseket, illetve az intézmények előirányzat-módosítási igényét tartalmazza. Bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 igen, 4 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 15/2008. (V.28.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 5/2008. (II.13.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2./ Napirendi pont tárgya: Javaslat a közterület rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 32/2002. (XII.17.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 16/2008. (V.28.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 32/2002. (XII.17.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

6 3./ Napirendi pont tárgya: (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5 Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 18/2007. (V.25.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Szatmáriné Molnár Éva képviselő elmondja, arról értesültek a médiából, hogy több önkormányzat összefogott, mert a szociális juttatások nem úgy működnek, ahogyan kellene, kiemelte a monoki példát. Véleménye szerint ezen az edelényi önkormányzatnak is el kellene gondolkodni, valamilyen feltételrendszert ki kellene dolgozni. Kérdése, hogy polgármester úrban a monoki példa követése felmerült-e? Polgármester úgy gondolja, hogy a monoki képviselő-testület példaértékű döntését nagyon sok önkormányzat fogja követni ebben az országban. Tudomása szerint Sárospatak képviselő-testülete már előkészítette a rendelet-módosítását. Információi szerint a kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel és valószínű, hogy törvénymódosításra sor kerül. Szerinte azzal egyetérthetnek, hogy ez a szociális segélyezési rendszer, amely az országban működik, nem tartható tovább, főleg nem ebben a gazdasági helyzetben. Nem lehet, hogy valakik és teljesen mindegy, hogy magyarról, vagy cigány származásúakról beszélnek munka nélkül relatíve magas jövedelmet kapjanak az államtól, a dolgozó magyar munkavállalók adóbefizetéseiből. Ennek vége kell, hogy legyen ebben az országban. Gondolkodott azon, hogy Edelényben mit tegyenek, kövessék-e a monoki és többi település példáját, vagy várják meg a Parlament döntését. Neki, mint országgyűlési képviselőnek azt a megoldást kell támogatnia, - ha Magyarországon demokráciában élnek és a jogszabályok alapján működik az ország, - hogy várják meg a Parlament döntését és ahhoz igazítsák majd az önkormányzat rendeletét. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 1. 9./ pontjának második mondata helyébe kerüljön be az alábbi szövegrész: Természetbeni ellátás elsődlegesen: közüzemi díjak, gyermekintézményi térítési díjának megfizetése, tankönyv és tanszerellátásának támogatása, másodsorban: a jogosult közvetlen költségeinek (ruházat, tisztítószer) átvállalása. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

7 6 Polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 17/2008. (V.29.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOS- KODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDO- SÍTOTT 18/2007. (V.25.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton évben végzett rekonstrukciós munkálatokról. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérlegbeszámolójának, eredménykimutatásának jóváhagyása. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a víziközművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. Előadó: Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ és 106/1. sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben egymásnak ellentmondó adatokat olvas, ezért szeretné megkérdezni, hogy melyik a helyes. Olvasható egyszer az, hogy m3-rel sikerült visszaszorítani a hálózati veszteséget, a következő részben már m3-t lehet olvasni, majd közben az is olvasható, hogy hét nagyobb hibahelyet sikerült megtalálni és hat hibahelyet mértek ki. Szólt arról, hogy annak idején többször kérték a Kht. beszámolója kapcsán, hogy ne becsült költségek szerepeljenek az elvégzett munkáknál. Kéri, hogy az elkövetkezendőkben pontosan írják le, hogy mi mennyibe került. Szerepel az

8 anyagban az is, hogy évben 124 csatornadugulás mellett, mintegy 150 esetben kellett az átemelőknél üzemzavar-elhárítást végezniük. 7 Kérdése, hogy mi ezeknek az üzemzavaroknak az oka? Megjegyezte, hogy erre vonatkozóan sem szerepel számadat az anyagban, nem tudni, hogy ez mennyibe került a Kht-nak. Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője elmondja, hogy a hálózati veszteség csökkentésénél a napi m3-t kell figyelembe venni. Az anyagban írnak arról, hogy hét nagyobb hibahelyet sikerült megtalálni és kijavítani. Ebből a hét hibahelyből hat volt, amit műszerrel mértek be. Igaz, hogy az anyagban becsült költségek szerepelnek, ezért a részletes költségvetést utólag pótolni fogják. A szennyvízátemelőknél az üzemzavar elhárításra a szivattyúk gyakori meghibásodása miatt volt szükség. Az elmúlt évben 24 db szivattyút kellett megjavítani, aminek a becsült költsége 3 millió forint. Varga Ferenc képviselő elmondja, hogy a rekonstrukciós feladatoknál szerepel az állandó Kht-s dolgozóknál főmérő csere. Nem érti, hogy miért csak Kht-s dolgozóknál. Mi motiválta, hogy itt mérőcsere legyen. Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője elmondja, hogy a 2008-as évben, amit terveztek az ivóvíz-beruházással kapcsolatban, ott a felújítási és karbantartási feladatoknál kiemelték a lejárt hitelességű vízmérőknek a cseréjét évben 400 db lakossági vízmérő cserét terveztek, a közületek részére 167 db-t. Ezt a cserét már 2007-ben is folyamatosan végezték, csak az állandó Kht-s dolgozóknál kezdték el ezt a folyamatot, amelynek nincs különösebb szerepe. Valamennyi bizottság javasolja mindkét előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Lukács András képviselő elmondja, hogy minden évben komoly érdeklődést vált ki a vízi-közművek üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok, a tett intézkedések és a várható feladatok költségvonzata, hiszen itt minden edelényi polgár zsebéről is szó van. Az anyagot nem minősíti, de azt örömmel tapasztalja, hogy az előző évek nagyon sok kritikáját megfogadva sok szám szerepel az előterjesztésben. Van a számadatokban viszont olyan, ami nehezen kezelhető. Örült, hogy grafikonok is szerepelnek az anyagban, azonban fekete-fehér másolásban nem igazán lehet ezeket értelmezni. A jövőben annyit kér, hogy ezeket a grafikonokat színesben kapja meg a testület elektronikus formában. A tartalmi dolgokról szólva örömmel vette, hogy azok az intézkedések, amelyeket folyamatosan sürgettek, ezeknek kezd látható eredménye lenni, ilyen a hálózati veszteség veszélyforrásának a feltárása. Azt is látják, hogy ez még mindig nem elég és tovább kell haladnia a Kht-nak szisztematikusan a legnagyobb hálózati veszélyforrások feltárásával és a napi haváriák elhárításával további érdemi lépéseket kell elérni. Az előterjesztésben a rekonstrukciók égisze alatt mind a víznél, mind a szennyvíznél olyan feladatok kerültek be többségében, amelyek nem rekonstrukciós feladatok. Szerinte a nem fizető fogyasztók szűkítése sem az, valamint az állandó Kht-s dolgozók főmérő

9 cseréje sem. Az üzleti tervvel kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi évben is megfogalmazták az összehasonlíthatóság igényét. 8 Szerencsés lett volna, ha látják, hogy az üzleti terv egy-egy sora milyen plusz, mínusz változást eredményez a évi tényhez képest. A mérlegbeszámoló nem ezek szerint a sorok szerint kerül kimutatásra, így csak a benfektesek tudják, hogy ez milyen változásokat eredményez a végén. Ugyancsak kérdésként fogalmazható meg és talán egyértelműbb előterjesztéssel az információk is egyértelműbbé válnak, amikor az üzleti tervben bevételként szerepel szemétdíj beszedésnél ,- eft és az önkormányzattól e költségek fedezésére plusz 3 millió forint bevétel, a másik oldalon pedig a költségeknél és ráfordításoknál önkormányzati szemétdíjként ,- eft szerepel, illetve ÉHG Rt-nek 2.400,- eft. Ebből a két összevetésből az derül ki, hogy viszonylag jelentős nyereség képződik. Ugyanígy a évre vonatkozó vízi-közművek beruházási, felújítási, karbantartási feladatainál, amikor az ivóvíz ágazatnál azt olvashatják az első blokkban, hogy értékesítésből származik 120 millió forint, az ÉRV Zrt-től átvett víz 68 millió forint és kiadás, ráfordítás 40 millió forint. Ebből az derül ki, hogy az ivóvíz ágazaton van 18 millió forint nyereség, ha a szennyvizet nézik ugyanez a helyzet, van 80 millió forint bevétel, 40 millió forint kiadás, akkor ez 40 millió forintos árrést mutatna, de tudják, hogy nem lehet igaz, hiszen nem jönne ki 11 millió forintos veszteség a évi gazdálkodás után. Azt szeretné kérni, hogy mind a 106-os, mind a 106/1 számú előterjesztés határozati javaslatban szereplő feladatok végrehajtása valóban ütemesen, tartalmasan haladjon. Polgármester az elmondottakra reagálva, elmondja, hogy ügyvezető asszony helyesen járt el, mert színes grafikont küldött meg a hivatalnak. A hivatal követte el azt a hibát, hogy fénymásolón másolta le, ami fekete-fehér. Elmondja, hogy a képviselő-testület az előző esztendőkben elég sokat foglalkozott a vízi-körművekkel, a Kht-val is. Örül annak, hogy képviselő úr is azt a véleményét fogalmazta meg, hogy javulás, - ha nem is olyan mértékben, mint ami elvárható lenne, - azért tapasztalható. Reméli, hogy ez a folyamat a jövőben még inkább észrevehető lesz a vízi-közműveknél. Az üzleti tervvel kapcsolatban elmondja, hogy az ez évi feladatok szerepelnek benne, amit nehezebb összehasonlítani a tavalyival, mivel azokat nem hozza az anyag. Az ezzel kapcsolatos észrevételt jogosnak tartja, ezért a jövőre vonatkozóan azt kéri, hogy az előző évit az újjal együtt lássa a testület. A szemétdíj és a vízdíj bevételhez, valamint a relatíve jelentős esetleges hozamhoz annyit kíván hozzátenni, hogy rendkívül jelentős mértékű a kintlévőség ezeknél az ágazatoknál. Kenézné Fóris Rita Borsodi Közszolgáltató Kht. ügyvezetője elmondja, hogy a hálózati veszteség még mindig nagyon nagy. Nagy segítség volt, amikor az önkormányzat hozzájárulásával meg tudták vásárolni a korrelátor műszert és pontosan abban az időszakban, amikor az ÉRV Rt. hozzáállása miatt is vízhiány lépett fel, 6 db hibahelyet sikerült feltárni, Szendrőládnál is két hibahelyet tártak fel, és ezáltal is tudták a vízhiányt mérsékelni. Ebben az évben áttértek a bekötő vezetékek vizsgálatára és ebben a félévben az Ózdi Vízművektől kölcsönkaptak egy mennyiségmérő műszert is. Ennek a tesztelése folyamatban van, ugyanis az Ózdi Vízművek és a Kht. között létrejött egy olyan megállapodás, hogy kölcsönadják a mennyiségmérő műszert, cserébe pedig ők a korrelátort.

10 9 Eddig ezzel a tevékenységgel egy fő munkavállaló foglalkozott négy órában, júniustól teljes munkaidős dolgozót is szeretnének betanítani a műszerek kezelésére, hogy minél több hibahely felderítésre kerüljön. Képviselő úr hiányolta a évi tényadatokat, ezért elkészítik ezt az anyagot, amit képviselő úr részére megküldenek. A nyereségképződésre reagálva szükségesnek tartotta elmondani, hogy a mai napig lakossági és közületi szemétdíjból 1.500,- eft körüli a kintlévőség. Ennek a behajtása ugyanolyan szisztémával és gyakorlattal történik, mint a vízdíjaknak és a lakbérhátralékoknak. Az önkormányzat részére a napokban küldték meg azoknak a hátralékosoknak a névsorát behajtásra, akik három havi szemétdíjjal tartoznak. A 2008-as vízi-közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatairól szóló beszámoló kapcsán képviselő úr kitért a 12 millió forintos nyereségre. Ennél is el kell mondani, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek veszteséget termelnek, illetve van olyan ágazat, mint pl. központi ágazat, ahol nem tudnak nyereséget termelni, hiszen itt a munkavállalók bérköltségei, járulék költségei és egyéb költségek jelentkeznek. Németh András alpolgármester elmondja, hogy a tavalyi évben a nyár közepétől ősz elejéig folyamatosan jelentkeztek a város különböző területein víznyomás problémák, és volt, ahol ez komoly feszültséget okozott. A Kht., amit a nyomásproblémák kiküszöbölésére tett és tesz, véleménye szerint csak részmegoldás. Tudják, hogy Edelényben kb. 60 km a vízvezeték hossza, amelynek véleménye szerint legalább a felét kellene kicserélni, hogy biztonságosan üzemeljen a rendszer. Erre a városnak viszont nincs pénze, de még a vízdíj emelésével sem jönne össze annyi pénz, hogy tervszerűen meg tudják oldani a teljes rekonstrukciót a hálózaton. Ehhez csak úgy tudnának hozzákezdeni, ha valamilyen pályázati forrás állna rendelkezésre. Az eddig megjelent pályázatok, amelyek az ivóvíztisztításra, a vízbázisok elszennyeződésének megakadályozására szolgáltak, olyan feltételeket tartalmaztak, ami miatt Edelény városnak még esélye sem volt ilyen jellegű pályázat benyújtására. Tudják valamennyien, hogy a városnak vannak saját kútjai, amit nem tudnak használni, mert a víz olyan rétegben helyezkedik el, ahol szennyeződik. Vannak mélyfúrású kutak is, amellyel meg tudnák oldani teljes biztonsággal Edelény város vízellátását. Véleménye szerint, ha a képviselő-testület felelősen gondolkodik, és tudják, hogy el kell kezdeni egy tervszerű komoly rekonstrukciót a vízhálózaton, akkor arra kell nekik törekedni a pályázatírók felé, hogy legyenek olyan pályázatok a települések részére, amellyel akár saját kúttal is - meg tudják oldani a település teljes vízellátását. Természetesen ezután lehetne elkezdeni egy hatékony rekonstrukciót, ezt is úgy megtervezve, hogy 2009-ben 20 millió forint, 2010-ben 25 millió forint, stb. mennyiségű pénzt használnának fel. Így tudnák elérni azt, hogy 8-10 év alatt a mostani közel 40 %-os vízvesztesége lecsökkenjen 10 %-ra. Tájékoztatásul elmondja, hogy Bad Sobernheim testvérvárosban a hálózati veszteség 6 %, de ha Edelényben sikerülne ezt 10 %-ra lecsökkenteni, az már nagy eredmény lenne. Szólt arról, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat saját forrásból ezt a feladatot biztos, hogy nem tudja megoldani, ezért volna szükség megfelelő pályázat kiírására. Végezetül megjegyezte, hogy az a feladat, amit a Kht.

11 végez, elbír egy bizonyos létszámot, de nem bír el ennyit, ezért is üdvözli a határozatban megfogalmazott létszám-racionalizálást. 10 Polgármester elmondja, hogy a német testvérvárosban három évvel ezelőtt 15 %- os volt a hálózati veszteség, amit valóban le tudtak szorítani 6 %-ra. Ezt a 6 %-ot itt is el lehetne érni, ha nem folyna el a rossz állapotú hálózaton a víz. Jónak tartaná, ha az állítólagos európai uniós forrásokat végre valahára arra használná fel ez az ország, amire szüksége van. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságuk is kérte a évi tényadatokat a Kht-tól, amit a mai nap megkaptak. A bizottsági ülésen arra hívták fel ügyvezető asszonyt figyelmét, hogy az elkövetkezendőkben a beszámolót csak abban az esetben fogják elfogadni, ha az üzleti terv mellett szerepelni fognak a tényadatok is. Polgármester szavazásra bocsátja a 106./ számú előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi határozatot: 122/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton évben végzett rekonstrukciós munkálatokról. A Borsodi Közszolgáltató Kht évi üzleti tervének jóváhagyása, a vízi-közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatai. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Közszolgáltató Kht. Edelény város vízi-közműveinek évi üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton évben végzett rekonstrukciós munkálatokról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. Képviselő-testület a Borsodi Közszolgáltató Kht évi Üzleti Terv - ét, valamint a évben tervezett Edelény város vízi-közmű beruházás, felújítás és karbantartás feladatait jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Polgármester szavazásra bocsátja a 106/1. sorszámú előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

12 11 123/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: A Borsodi Közszolgáltató Kht évi mérleg-beszámolójának, eredmény-kimutatásának jóváhagyása. 1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Közszolgáltató Kht évi Egyszerűsített éves beszámoló -ját, eredmény-kimutatását elfogadja, a közhasznúsági jelentést a Borsodi Közszolgáltató Kht december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 2./ Képviselő-testület a feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében elrendeli a Borsodi Közszolgáltató Kht. létszámának teljes körű felülvizsgálatát azzal, hogy a Kht. ügyvezetője a gazdasági hatékonyság és eredmény növelése érdekében tegyen javaslatot a létszám racionalizálásra. Ennek keretében kerüljön sor a feladatellátás bemutatására is a feladatellátást érintő szükséges intézkedések megtétele érdekében a képviselő-testület június 25. napján tartandó ülésére. Felelős: Kht ügyvezetője Határidő: június / Képviselő-testület kezdeményezi a 179/2004.(VII.15.) Ök. számú határozattal jóváhagyott az Önkormányzat és a Borsodi Közszolgáltató Kht. között létrejött Üzemeltetési Szerződés évtől történő módosítását, mely az önkormányzat tulajdonát képező teljes ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat komplex üzemeltetéséről szól. A Borsodi Közszolgáltató Kht. évi bruttó 5 millió forint használati díjat fizet az önkormányzatnak az üzemeltetésre átadott eszközök után. Az önkormányzat a használati díjat az ivóvíz-hálózat rekonstrukciójára köteles fordítani. Felelős: polgármester, Kht ügyvezetője Határidő: június 25. szerződés módosítás, illetve szeptember / Képviselő-testület a hátralékok behajtása érdekében elrendeli, hogy a Borsodi Közszolgáltató Kht. a rendelkezésre álló valamennyi behajtási cselekményt foganatosítsa, melynek keretében a hátralékok behajtása közadók módjára lehetséges.

13 12 Képviselő-testület kezdeményezi a behajtás eredményességének fokozása érdekében önálló bírósági végrehajtó bevonását is. Felelős: Kht ügyvezetője Határidő: azonnal, illetve folyamatos 5./ Napirendi pont tárgya: Egyebek. Polgármester előterjesztést tesz a Borsodi Közszolgáltató Kht. nonprofit Kft-vé történő átalakítása és Alapító Okirat - ának jóváhagyása tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Molnár Zoltán képviselő felvetette, hogy a Kht. új neve az előterjesztés határozati javaslat szerint Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. Kérdése, helyes-e a névben az, hogy a szolgáltató szó ismétlődik, mi indokolja a névben a szolgáltató szó megismétlését? Dr.Kapás Katalin jogtanácsos elmondja, hogy a szolgáltató szó lehet, hogy nem szerencsés ebben a szövegkörnyezetben, de ez a tevékenység jellegére utal. Erre utalnia kell a Kft. nevében, ezért van benne ez a kifejezés. A rövid névben ezt már nem használják, ezért ez nem lesz véleménye szerint zavaró. Lukács András képviselő elmondja, hogy az Alapító Okirat -ban főtevékenységként szerepel lakó- és nem lakóépület építése. Kérdése, hogy a Kht. folytat-e ilyen típusú tevékenységet, mert eddig ezt nem tapasztalták. Célszerű-e beírni főtevékenységnek olyat, amit melléktevékenységként sem gyakorolt a Kht.? Dr.Kapás Katalin jogtanácsos elmondja az Alapító Okirat korábban készült és úgy emlékszik, hogy egyszerűen csak át lett kódolva a tevékenységi kör a 2008-as TEÁOR szerint. Valószínűsíti, hogy korábban is fő tevékenység volt a lakó- és nem lakóépület építése, azért van megjelölve. Lehet, hogy az akkori 2003-as TEÁOR kódolás szerinti volt az előző tevékenységi kör és más fejezet címe volt, ezért nem tűnt különösebben érdekesnek ez az építő tevékenység. A tevékenységi kör módosításának igénye nem merült fel, ezért csak átkódolás történt. Polgármester elmondja, hogy annak különösebb jelentősége nincs, hogy mi van megjelölve főtevékenységként, a vágy az, hogy ez lenne a főtevékenysége az új Kftnek és nyílván a számok is mást mutatnának, mint, amit a mérlegbeszámolóban elfogadtak.

14 13 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Németh András alpolgármester elmondja, hogy a Kht. tevékenységei körében szerepel az ingatlankezelés is. Tudják, hogy Edelényben van két közös képviselő, akik képviselik a tulajdonosok érdekeit. Ez vonatkozik a Borsodi út 4-re, a Mátyás király és a Miklós Gyula úton lévő ingatlanokra. A Providiál Kft-vel kapcsolatban nagyon sok probléma merül fel, ezért a Kht-nak oda kell figyelnie arra, hogy Edelényé legyen ez a szolgáltatás, mert ez bevételt is képez. Polgármester maximálisan egyetért alpolgármester úr véleményével, valóban sok probléma volt ezzel a Kft-vel. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 124/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: A Borsodi Közszolgáltató Kht. nonprofit Kft-vé történő átalakítása, Alapító Okirat -ának jóváhagyása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv ban foglaltak szerint elhatározza, hogy a Borsodi Közszolgáltató Kht-t közhasznú társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. A társaság közhasznú szervezetként működik. Az Alapító a Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. határozathoz csatolt Alapító Okirat -át július 1. hatállyal jóváhagyja. Határidő: azonnal, illetve július 1. Felelős: polgármester Kht. ügyvezető igazgatója Polgármester előterjesztést tesz a folyékony hulladékszállítással kapcsolatos felülvizsgálatok tapasztalatairól szóló tájékoztató tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.

15 14 Molnár Zoltán képviselő elmondja, hogy a határozati javaslat harmadik bekezdésének első tagmondata úgy hangzik, hogy a képviselő-testület elrendeli, hogy folytassák tovább a már megkezdett szennyvíztárolók helyszíni felülvizsgálatát. Számára ebből az derül ki, hogy a már megkezdett szennyvíztárolókat fogják felülvizsgálni. Kérdése, hogy nem az lenne a szándék, hogy folytassák tovább a szennyvíztárolók már megkezdett felülvizsgálatát? Polgármester véleménye szerint képviselő úrnak teljesen igaza van, ez nyelvtani pontatlanság a határozati javaslatban. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Lukács András képviselő elmondja, hogy bizonyos fokig a jövőt befolyásoló az az előterjesztés, amiről most tárgyalnak. Akkor, amikor a határozati javaslattal kapcsolatban az álláspontját megpróbálta kialakítani, nem indulhatott ki másból, mint magából az előterjesztésből. Az előterjesztésben pedig van néhány olyan mondat és kifejezés, illetve hozzáállás, ami számára elfogadhatatlan. Amikor a polgármester úr a Kht. elmúlt évi tevékenységével és a 2008-as feladatokkal kapcsolatban mondott, teljes mértékig igaz és azt a gondolatot erősíti, hogy a saját vízbázis elszennyeződésének és használhatatlanná válásának egyik fontos oka, hogy a szennyvíz folyamatosan a talajba szivárog, ami elszennyezi mindazt az ivóvíz kincset, amely a város alatt terül el. Az a megállapítás, hogy évente Edelényben kb m3 szennyvíz szabálytalanul a talajba kerül, és hogy ennek a visszaszorítására nincs mozgástere sem a Kht-nek, sem az önkormányzatnak, nem igaz és nem tartható. Meggyőződése szerint van mozgástér és a szükséges intézkedéseket meg is kell, és meg is lehet tenni. Tudja nagyon jól, hogy ez népszerűtlen lesz, de a jövő és az ivóvíz kincs szempontjából viszont ez fontos és elengedhetetlen. Éppen ezért azt szeretné kérni mind a Kht-tól, mind az önkormányzat vezetésétől, hogy ezt a fajta hozzáállást, minősítést ne fogadja el és tegyen érdemi intézkedéseket. Ugyanis, ha csak megállapítják, hogy mennyi megy a talajba, és nem tesznek semmit, akkor ez azokkal való szolidalítás és együttműködés, akik ma jogellenes cselekményt követnek el. Kéri polgármester urat és a Kht. ügyvezetőjét, hogy érdemi intézkedésekre kerüljön sor, ezzel kapcsolatban ne csak felülvizsgálatra, hanem konkrét lépésekre is. Polgármester úgy ítéli meg, hogy képviselő úrnak van némi igazsága. Ehhez annyit kíván hozzátenni, hogy óta, amióta ő a polgármester, sok mindent lehet rá mondani, de azt nem, hogy a rengeteg népszerűtlen intézkedést nem vállalta fel. Nem hiszi, hogy van még egy olyan polgármester, aki ennyi népszerűtlen intézkedést felvállalt volna a központi költségvetés, a Parlament törvényalkotásának eleget téve. Abban igaza van az anyag készítőjének, hogy a Kht-nak hatósági jogköre nincs. Hatósági jogköre a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának, illetve a jegyzőnek, aljegyzőnek van. Hangsúlyozta, hogy ő nem lesz ellene semmiféle olyan intézkedésnek, amit a testület meghoz, de már most kéri a szocialista képviselőtársait, hogy ha majd fel kell vállalni a nehéz döntéseket, akkor nyomják meg az igen gombot is, és ne tartózkodjanak, mert eddig sorozatban ez történt.

16 15 Ez egy közös felelősség, nem csak a polgármester nyakába kell varrni az összes népszerűtlen intézkedést, amiről nem ő tehet. Méhész Katalin aljegyző elmondja, hogy a képviselő-testületet évben tájékoztatták arról, hogy a Kht-val, az építéshatóság dolgozóival, a környezetvédelmi ügyintézővel közösen megkezdték a szennyvíztárolók felmérését. A felmérések alapján tettek intézkedéseket, hiszen több esetben megállapításra került, hogy kútba vezették a szennyvizet. A megállapítások eredményeként bírság kiszabására került sor, amelynek a mértéke ,- Ft volt. A zárt rendszerű derítő kiépítése előírásra került, amit újabb helyszíni ellenőrzés követett. Az anyagban is szerepel, hogy a városban az ingatlanoknak 20 %-a nincs rákötve a szennyvízvezetékre. Ebben a 20 %-ban van olyan ingatlan, ahol nem tudnak rákötni, mert idős az ingatlan tulajdonosa, alacsony jövedelemmel rendelkezik, ezért más formában kell a szennyvíz elhelyezést megoldani. Az ellenőrzést természetesen tovább folytatják a Kht. munkatársaival együtt, és ahol szabálytalanságot tapasztalatnak, ott határozattal kerül a bírság kiszabásra. Kiss András képviselő elmondja, hogy az elkezdett vizsgálat egy megkezdett folyamatnak a folytatása. Az előterjesztésben azért hirdették meg a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás akcióját, hogy ösztönözzék a minél több rákötést. Szerette volna, ha pontos számok kerültek volna a képviselő-testület elé úgy, hogy abból látható legyen, hogy mennyi a lakóingatlanonként elfogyasztott víz és mi az a szennyvízmennyiség, ami még mindig szabálytalanul kerül a talajba. Erre közös akciócsoportot kell létrehozni, hogy senki ne juttathassa illegálisan a talajba a szennyvizet. Lukács András képviselő elmondja, hogy az előzőekben azért fogalmazott kicsit markánsabban, mert a téma hordereje követeli meg és az a mondat, ami az előterjesztésben szerepel, hogy a korábbiakban e témában végzett önkormányzati vizsgálatnak nem volt eredménye. Azt szeretné, ha következő időszakban lenne, de ez van az anyagban leírva, ebből lehetett kiindulni. Németh András alpolgármester nem ért egyet teljes mértékben Lukács András képviselő úrral, mert volt eredmény, hiszen 2006-ban a kedvezményes rákötési akcióban 72 ingatlantulajdonos, évben pedig 93 ingatlantulajdonos kötött rá a szennyvízhálózatra. Véleménye szerint az országban sok település szeretné, ha 80 %-os lenne a rákötött ingatlanoknak az aránya. Azzal egyetért, hogy nagyon sok lakos magatartása, amit ebben tanúsít, elítélendő. Elmondja, hogy hamarosan a képviselő-testület elé kerül az Integrált Városfejlesztési Stratégia, illetve annak az elfogadása. Ennek a stratégiának része az un. antiszegregációs terv. A négy szegregált terület néhány utcájában valóban nincs szennyvízhálózat, de a kiépítéséhez nem áll rendelkezésre helyi forrás és belátható időn belül erre nem is lesz, ezért az ott megfogalmazottak csak terv szintjén fognak megjelenni. Ehhez is pályázati forrásra lenne szükség, és ha lesz, akkor meg fogják csinálni. Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Elmondja, hogy alpolgármester úrnak igaza van abban, hogy nagyon sok magyarországi település boldog lenne, ha 80 %- ban rá lenne kötve a lakosság a vezetékes szennyvízre.

17 16 Edelényben a maradék 20 % döntő hányada, a Móra F., a Barátság, a Bihari, a Verespart, a Bem József, a Gábor Áron utcákból adódnak. Tehát azt az igényt akár erősen, akár gyengébben megfogalmazni, hogy ezekben az utcákban lakókat olyan módon büntessék, ellenőrizzék, amilyen módon esetleg a jogszabályok előírják, meg lehet tenni, de azokat a büntetéseket sajnos úgysem fogják tudni behajtani. El lehet dönteni, nincs ellene semminek, de ha választanak egy nagyon szigorú hatósági ellenőrzést, amikor fellépnek azok ellen, akik nem a jogszabályoknak megfelelően helyezik el a szennyvizüket, akkor ebből az fog következni, hogy a jelenlegi kintlévőség a többszörösére fog nőni. Ez a helyzet véleménye szerint is elfogadhatatlan és tarthatatlan, de ezt csak és kizárólag parlamenti döntésekkel lehet megoldani ebben az országban. A társadalom és a gazdaság most már olyan mértékben telítődött ezzel a problémával, hogy itt nagyon sürgős és drasztikus megoldásra van szükség, mert nagy bajban lesznek. Meg lehet azt tenni és meg is fogják tenni, hogy a Kht-nál külön személy foglalkozzon a behajtással, erre a jogtanácsos asszony állandó ittléte a garancia. El fognak érni nemsokára abba a stádiumban, amikor lesz olyan jó néhány edelényi polgár, aki el fogja veszíteni ingatlanát a tartozás ingatlanára történő ráterhelése miatt. Kérdése, hogy ekkor mit fognak csinálni, mert nem csak egy-két ilyen eset lesz, és ha ki fogják lakoltatni, akkor mi fog történni? Ez a helyzet egy-két éven belül tömegével fog bekövetkezni és hangsúlyozza, hogy nem csak a cigányság körében. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a harmadik bekezdés első sorából kerüljön ki a már megkezdett szövegrész. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt - 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 125/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Tájékoztató a folyékony hulladékszállítással kapcsolatos felülvizsgálatok tapasztalatairól Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Közszolgáltató Kht. tájékoztatóját folyékony hulladékszállítással kapcsolatos felülvizsgálatok tapasztalatairól megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Képviselő-testület megállapítja, hogy a városban a központi szennyvízhálózatra csatlakozás 80 %-os aránya az országos átlaghoz viszonyítva jónak mondható. A központi szennyvízcsatorna hálózatra évben 72 ingatlan tulajdonos, míg évben 93 ingatlan tulajdonos kötött rá.

18 17 Képviselő-testület elrendeli, hogy folytassák tovább a szennyvíztárolók helyszíni felülvizsgálatát, műszaki és vízállósági szempontból azon lakóingatlanok esetében, ahol még a központi szennyvízhálózatra nem történt meg a rácsatlakozás és ennek eredményéről a képviselő-testület kapjon tájékoztatást. A szennyvízhálózatra rácsatlakozás számának további növelése érdekében azoknak a lakossági fogyasztóknak, akiknek a műszakilag már kiépített hálózatra lehetőségük van rácsatlakozni, azok részére a Borsodi Közszolgáltató Kht. saját költségén biztosítja a meglévő gerincvezetőktől a tulajdonos által a lakóingatlanon kialakított tisztító nyílásig - mely maximum lakótelken belül 1 méteres vezetékszakasz - anyag szükségletét. Felelős: polgármester, jegyző Kht ügyvezetője Határidő: azonnal illetve december 31. (Csabai Gyula képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők létszáma 15 fő.) Polgármester előterjesztést tesz Számvevői Jelentés a kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló előterjesztés tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatot végzett a Polgármesteri Hivatalban, mely kiterjedt a évi központosított előirányzatokból kapott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, a közoktatás-fejlesztési célok támogatása, egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználáson belül a pénzbeli támogatásra, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást és pótlékot, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, valamint közcélú foglalkoztatás támogatási jogcímekre. Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban a bizottság köszönetét fejezi ki a Pénzügyi Osztály valamennyi dolgozójának, hiszen a normatív támogatás igénylése és elszámolása teljesen hibátlan volt. Az ÁSZ szinte minden egyes jogcímnél annyit írt le, hogy a helyszíni vizsgálat során eltérést nem állapított meg, jogos a támogatás összege. Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

19 18 Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, büszke arra, hogy óta a már sokadik nagyon hosszú és átfogó számvevői vizsgálat sem állapított meg semmilyen szabálytalanságot, vagy hiányosságot az önkormányzat működésében. Köszönetet mond ezért a képviselő-testület nevében a hivatal apparátusának, aljegyző asszonynak, osztályvezető asszonynak, úrnak és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkatársaknak a képviselő-testület nevében is. Nagy Béláné és Magyar Árpádné képviselő a gyors és segítőkész intézkedésekért külön köszönetüket fejezték ki Ambrusics Tibor és Farkas László osztályvezetőknek, aljegyző asszonynak. Bartók Jánosné képviselő elmondja, hogy szerinte is dicséretes az a munka, amit a Pénzügyi Osztály végzett, amiért elismerés illeti az osztály dolgozóit. Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 126/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Számvevői Jelentés a kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Edelény Város önkormányzatánál végzett vizsgálatáról készült Számvevői Jelentés ben foglaltakat, mely vizsgálat kiterjedt a évi központosított előirányzatokból kapott lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, közoktatás-fejlesztési célok támogatása, valamint az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó normatív, kötött felhasználású támogatásokon belül a pénzbeli támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, az ápolási díj ( és nyugdíjbiztosítása) támogatása, a normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímekre megtárgyalta. Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatánál a kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzéséről készült Számvevői Jelentés -ben foglaltakat tudomásul veszi.

20 19 Képviselő-testület megállapítja, hogy a Város Önkormányzat Jegyzője intézkedett a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében a Szoc. tv. 47. (2) bekezdése alapján arról, hogy a szociális rendeletbe kerüljön szabályozásra a rendszeres szociális segély természetben nyújtásának eljárási szabályai, a természetbeni juttatások formái. A munka színvonalának javítása érdekében a közcélú foglalkoztatás feltételei, a közcélú foglalkoztatás területei, időtartama, az elvégzett munka dokumentálásának módja helyi rendeletben szabályozásra kerüljön. Képviselő-testület a munka színvonalának javítása érdekében tett jegyzői intézkedéseket, - mely irányult a támogatott feladatokat ellátó ügyintézők munkaköri leírásának a kiegészítésére, a kötött felhasználású támogatások ellenőrzésének az igénybejelentésére a évi belső ellenőrzési ütemterv összeállításánál, valamint a központosított normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásának az éves költségvetési beszámoló leadása előtti belső ellenőrzés keretében történő dokumentált ellenőrzésére - elfogadja. Határidő: azonnal illetve június 25., november 15., április 30. Felelős: jegyző Polgármester előterjesztést tesz a Városgondnokság Alapító Okirat -ának módosítása tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Lukács András képviselő elmondja, hogy az előterjesztésben a Városgondnokság Alapító Okirat -ának szükséges módosítása van tervezve, mely szerint a Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet szövegrészt ki kell venni, hiszen ezen intézet a működését kvázi befejezte. A kérdése az, hogy ez tartalmilag mit fog jelenteni, hiszen a 116-os előterjesztésben a Városgondnokság megszüntetéséről fognak dönteni. Jogilag szükségszerű lépésről van-e szó? Méhész Katalin aljegyző elmondja, hogy a Városgondnokság Alapító Okirat -ának módosítása azért szükséges, - annak ellenére, hogy egy következő előterjesztésben a Városgondnokság megszüntetéséről fog dönteni a testület, - mert az Magyar Államkincstár a bérszámfejtések miatt kéri szerepeltetni a szakfeladatokkal. A megszüntetésnél is ezek a szakfeladatok természetesen beépülnek az anyagba.

21 20 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 127/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Városgondnokság Alapító Okirat -ának módosítása Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság Alapító Okirat 5./ pontjában szereplő Családsegítő- és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet szövegrészt hatályon kívül helyezi és 9./ pontjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 9. Az intézmény tevékenységei Ellátandó alaptevékenysége, szakágazati rend száma az alábbiakkal egészül ki: Óvodai nevelés (851020) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (852010, ) Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (889130) Bölcsődei ellátás (889110) Képviselő-testület elrendeli az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását. Határidő: azonnal Felelős: polgármester jegyző Polgármester előterjesztést tesz a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási, a Borsodi Általános Iskola, a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, valamint a Mátyás Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde megszüntető okiratának jóváhagyása tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.

22 21 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés mind a négy határozati javaslatának elfogadását. Polgármester szavazásra bocsátja 1. számú határozati javaslat elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 128/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megszüntető okiratának jóváhagyása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt június 30. napjával megszünteti és az intézmény Megszüntető Okirat -át jóváhagyja. Határidő: azonnal, illetve június 30. Felelős: polgármester jegyző Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslat elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 129/2008. (V.28.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Borsodi Általános Iskola megszüntető okiratának jóváhagyása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános Iskolát június 30. napjával megszünteti és az intézmény Megszüntető Okirat -át jóváhagyja. Határidő: azonnal, illetve június 30. Felelős: polgármester jegyző Polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslat elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. szeptember 12-én megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. szeptember 12-én megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. szeptember 12-én megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Tájékoztató a Miskolci

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 220/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. 7/2016. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o m: Oldalszám: 82-től -105 - ig Határozatok és

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről.

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 5/2013. (II. 15.) önkormányzati

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén.

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Kulturális Bizottság Hajdu Imre, a bizottság elnöke Lendák Lajos Zoltán Stumpf

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. 1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Városi Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben