Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához"

Átírás

1 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1

2 I. A Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlati képzésének általános célja, feladatai és követelményei 1. A tanulásban akadályozottak szakirányon végzett gyógypedagógusok kompetenciája A tanulásban akadályozottak szakirányon végzett gyógypedagógusok képesek, illetve alkalmasak: a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére; állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megtervezésére és ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel; továbbá a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre; a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására; a közoktatási és a klinikai munkaterületnek megfelelően a tanulási akadályozottsággal, zavarokkal és nehézségekkel, valamint a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. Képesek a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. Ismerik a gyógypedagógiai nevelés, oktatás, fejlesztés módszertanát, gyakorlati ismereteit, valamint az integrált nevelés ismereteit és eljárásait, azok alkalmazásának és továbbfejlesztésének lehetőségeit; A tanulásban akadályozott szakirányon végzett gyógypedagógusok alkalmasak a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények (speciális óvoda, speciális tantervű általános iskola 1-10 évfolyamán, előkészítő és speciális szakiskola, módszertani központ) területén valamennyi műveltségi terület oktatási feladatainak ellátására. (A kivonat Az oktatási és kulturális miniszter 32/2009. (X. 2.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről alapján készült) 2. A gyakorlati képzés célja Gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó népességre vonatkozó általános ismeretekre alapozva szakjuk, illetve a választott szakirány szerinti területet megismerik, majd csoportos és egyéni helyzetekben alkalmazni képesek azokat az oktató, nevelő, fejlesztő, megelőző, segítő, rehabilitációs és terápiás eljárásokat, melyek a különböző képességek hiánya, korlátozottsága miatt speciális gondoskodást igénylő fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztési igényeit kielégítik. 3. A gyakorlati képzés általános követelményei A gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirányon készüljön fel a közoktatási törvényben meghatározott oktatási nevelési feladatok ellátására, vagyis a szakiránynak megfelelő területen az évfolyam és/vagy 2

3 képességszint szerint működő, speciális szükségletű óvodai, általános iskolai, illetve szakiskolai tanulócsoportok vezetésére, legyen képes az iskolai oktatásban a műveltségtartalomnak és tantervnek a fogyatékosság jellegéhez és súlyosságához igazodó megtervezésére, feldolgozására és speciális eljárásokkal történő közvetítésére legyen képes a speciális osztályokban egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások/tanórák keretében a fejlesztő tevékenyég eszközeivel a tanulók differenciált képességfejlesztésére, egyéni segítségnyújtásra, a gyógypedagógiai támogatást igénylők segítésére legyen képes ezen ismereteit alkalmazni a tanköteles kor előtt és után (pl. korai fejlesztés intézményeiben, gyógypedagógiai óvodákban, rehabilitációs centrumokban, utazó tanárként, lakóotthonokban, stb.) legyen képes a tanulásban akadályozott tanulók oktatását-nevelését ellátó általános iskolák évfolyamán, valamennyi műveltségterületen az idegen nyelvek és informatika kivételével valamennyi tantárgy tanítására, illetve az integráló intézményekben gyógypedagógiai feladatok ellátására 4. A gyakorlati képzés feladatai Segítse elő az eredményes gyógypedagógus tevékenységhez szükséges készségek és képességek kialakulását, az oktató, nevelő, fejlesztő, megelőző, segítő munka széles skáláját gyakorolni tudó, megfelelő pedagógiai identitással rendelkező gyógypedagógusok képzését. Biztosítson olyan tevékenységeket, melyek tartalmilag és módszertanilag komplex, a teljes gyógypedagógiai tevékenységet átfogó feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá. Készítsen fel a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, a szaktárgyi és tantárgypedagógiai ismeretekre alapozva a tanórai, illetve azon kívüli foglalkozások vezetésére, oktató, nevelő, fejlesztő, megelőző, segítő tevékenység szervezésére, tervezésére, irányítására és elemzésére. Alakítsa ki a hallgatókban a legcélravezetőbb választás képességét a tantervek, módszerek, programok, eszközök, terápiák, pedagógiai diagnózis alkalmazásában, mely leginkább biztosítja a tanulásban akadályozott gyermek, fiatal képességeinek kibontakozását, rehabilitációját a saját fejlődési ütemének, egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. 5. A gyakorlati képzés feltételei A hallgató részéről szükséges: komplex pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai felkészültség, ami segíti a tanulásban akadályozott gyermekekhez, fiatalokhoz való helyes viszony kialakítását, a nevelő, oktató, fejlesztő, diagnosztizáló, megelőző, segítő, rehabilitációs és terápiás tevékenységet, illetve ezek tervezését, szervezését, irányítását. elméletileg megalapozott, a gyógypedagógiai hivatást közvetlenül előkészítő tantárgypedagógiai felkészültség, melynek birtokában a hallgatók tudatosan képesek a gyakorlati képzési feladtok elvégzésére. a gyógypedagógus státuszhoz tartozó (elvárható) szerepmagatartás. A gyakorló intézményekben megjelenése pontos, harmonikus, rendezett, öltözete ízléses, a magatartása, érintkezésmódja kulturált legyen. Igyekezzék alkalmazkodni az intézmény szokásrendjéhez, normáihoz 3

4 6. A szakvezető feladatai a gyógypedagógiai vezetőtanár/ szakvezető mentorként irányítja a hozzá beosztott gyógypedagógus hallgató mindenfajta iskolai tevékenységét megismerteti a hallgatókkal az aktuális nevelésügyi és oktatási dokumentumokat és az iskola pedagógiai programját, tájékoztatja a hallgatót a saját nevelői felfogásáról, tájékozódik gyógypedagógiai elképzeléseiről eligazítja a hallgatót a tantervek, tanmenetek, tankönyvek, segédanyagok és eszközök használatában, tájékoztatja őket az iskola helyi tantervéről, a gyógypedagógus munka sajátosságairól, tájékozódik szakmai, módszertani elképzeléseiről segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések és feljegyzések készítésében (megfigyelési szempontokat ad), az iskolai dokumentumok kezelésének kérdéseiben rendszeresen megbeszéléseket tart a gyakorlással és a hospitálásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, feladatokról értékeli a hallgató óravázlatait jelen van a hallgató óráin segíti a hallgatót az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikaimódszertani tervezésében, elemző-értékelő megbeszéléseken feltárják a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait a gyakorlás során folyamatosan ellenőrzi és értékeli a hallgatónak a szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásában való készségét, pedagógiai felkészültségét, a diákokkal való együttműködését a tanítási gyakorlatok egésze alapján minősítést készít a jelöltek munkájáról (szakmai, módszertani, pedagógiai felkészültség, oktató-nevelő munka hatékonysága, tanári magatartás alapján) az értékelőlap kitöltésével II. Általános tudnivalók, a gyakorlati képzés formái 1. Általános tudnivalók A gyakorlati képzés előzményeit, illetve elméleti alapjait a hallgatók sajátélményű iskolai (pedagógiai) tapasztalatai, a pedagógiai és gyógypedagógiai általános alapozás, a szakterületi alapozás tantárgyai, a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg és tanulásban akadályozottak pszichológiája, a gyógypedagógiai pszichológiai stúdiumok, a pedagógiai diagnosztika, az integrált nevelés, a tanulásban akadályozottak oktatásának és nevelésének szociológiája, a nehezen tanuló gyermekek az általános iskolában, a képességfejlesztések módszertani tantárgyai, illetve a specializációk blokk tanegységei adják. A szakmai gyakorlatok a régió gyógypedagógiai intézményeiben, óvodákban és általános iskolákban történnek. A gyakorlóhelyek együttműködési szándéknyilatkozattal erősítették meg nyitottságukat a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos hallgatók fogadására. A gyakorlatvezetők a gyakorlatokról írásos tájékoztatást kapnak. A szakmai gyakorlat részét képezik a hallgatók hospitálásai, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, a rendszeres heti intézményi gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, valamint a 4

5 külső összefüggő szakmai gyakorlat. A hallgatók intézményen kívül összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. Az összefüggő szakmai gyakorlatot a 8. félévben teljesítik. Az iskolai nevelési-tanítási gyakorlatokon a hallgatók információkat szereznek a gyógypedagógiai folyamat tervezéséről és megvalósításáról, az iskolai gyógypedagógiai tevékenységek széles köréről: az iskolai tanításról és a tanórán kívüli egyéb feladatokról. Tapasztalatokat gyűjtenek a tanulócsoportok vezetéséről, a szülőkkel történő kapcsolattartásról, az iskolában folyó gyermekvédelmi munkáról, a különböző szakmai csoportok (tantestületi értekezlet, szakmai munkaközösségek) tevékenységeiről, diákönkormányzat működéséről, bentlakásos intézményben a délutáni életről (szakkörök, klubok, egyéb szabadidős tevékenységek), a /gyógy/pedagógiai adminisztráció területeiről /iskolai dokumentáció, tanterv - NAT - Irányelvek, helyi pedagógiai program - helyi tanterv, gyermekek személyi anyagai, az erre épülő tanmenet, tematikus terv, fejlesztési tervek, naplóvezetés, egyéb adminisztrációs tevékenység). A gyakorlatvezető feladata a hallgató számára a felsorolt tevékenységek megismerésének biztosítása. 2. A tanítási gyakorlat időkeretének felhasználása: A mentor által tartott bemutató órák A hallgató tantárgyi tanítási órákra és/vagy foglalkozásokra a mentorral közösen történő felkészülésre fordított ideje A hallgató által, önállóan vezetett tantárgyi tanítási órák és/vagy foglalkozások A tantárgyi tanítási órák és/vagy foglalkozások közös (mentor és hallgató) elemzésére, értékelésére fordított idő 3. A gyakorlati képzés formái: 1.Hospitálás Ez a rendszer komplex megfigyelés, mely a nevelési intézmények arculatának, célrendszerének, hatásrendszerének, a gyógypedagógus munkakörének (nevelői attitűdök, magatartás, kommunikáció, konfliktuskezelés, óravezetés, foglalkozások tervezése, kivitelezése, szervezése, stb.), valamint a gyermekek viselkedésének, tanulási szokásainak megismerését célozza. Lényege a tapasztalatgyűjtés, hogy eredményesebben és sikeresebben készülhessenek fel a további gyakorlati modul feladatainak megvalósítására, valamint a gyógypedagógus- kompetenciák sikeresebb elsajátítására. 2. Egyéni tanítási gyakorlat E gyakorlati képzési forma színtere a tanulásban akadályozott gyermekeket, fiatalokat nevelő, oktató intézmények. A gyógypedagógus jelölteknek elméleti ismereteiket kell a gyakorlatba átültetniük. Egymásra épülő tanítási órákat, foglalkozásokat kell tervezniük, szervezniük, vezetniük és elemezniük. Ebben a tevékenységben nyújtanak segítséget a mentorok, akik bemutató órákkal, a tervező munka irányításával, szakirodalommal, módszertani, taneszközbeli útmutatással, osztályuk szokásrendszerének megismertetésével, stb. segítik munkájukat. Az idegen nyelv és az informatika kivételével valamennyi tantárgy tanítására, valamint napközis foglalkozások, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások tartására is mód nyílik. 5

6 3. Csoportos tanítási gyakorlat Az egyéni tanítási gyakorlattól annyiban tér el, hogy minden hallgató a félév egésze folyamán, minden héten egy nap, a csoport előtt a félév követelményeitől függően, a tantervben rögzített tantárgyakból egy, illetve két tanítási órát tervez, vezet, melyet a mentor irányításával, segédletével történő óraelemzés követ. A hallgatók így egy teljes félév gyógypedagógiai munkáját, a gyerekek személyiségbeli sajátosságait, tanulási szokásait figyelemmel kísérik és elsajátítják a tantárgyi órák tervezésének, szervezésének, elemzésének mélyebb aspektusait. 4.Terepgyakorlat / Összefüggő szakmai gyakorlat. A befejező képzési szakaszban, ami a gyakorlati modulok közül a leghosszabb időtartamú gyakorlási forma, a hallgató szintetizálja az addig szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit, tapasztalatait. Továbbfejleszti a gyógypedagógiai tevékenységek végzéséhez szükséges képességeit, a gyógypedagógiai neveléssel, oktatással, fejlesztéssel kapcsolatos módszertani, gyakorlati ismereteit. Amennyiben a gyakorló intézményben mód nyílik rá, továbbfejleszti az integrált nevelés eljárásairól szerzett ismereteit és annak alkalmazását is. A gyakorlat során lehetősége lesz a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok társadalmi környezetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésre. A terepgyakorlat a Zárótanítással és védéssel fejeződik be, melyről jegyzőkönyv készül. A kapott érdemjegy a gyógypedagógusi oklevél minősítésének egyik összetevője. 6

7 Elnevezés/ Óraszám/értékelési forma/ kredit sz. III. 1. A tanulásban akadályozott szakirány gyakorlati képzésének időkerete és vizsgaterve (nappali tagozat) Félévek Szakpedagógiai gyakorlat I. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat II. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat III. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat IV. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat V. 45 óra gyj5 / 7 kr. Terepgyakorlat + zárótanítás 300 óra gyj5 / 30 kr. Követelmények Megadott szempontok alapján hospitálási napló vezetése minden helyszínen Megadott szempontok alapján hospitálási napló vezetése minden helyszínen Felkészülés a csoportos órákra. Tanítási órák tervezése, vezetése, értékelése, portfolió készítése Felkészülés a csoportos órákra. Tanítási órák tervezése, vezetése, értékelése, portfolió készítése Tanítási órák tervezése, vezetése, értékelése, portfolió készítése Közoktatási és klinikai területen óra eltöltése Képzési forma és tartalom Hospitálás 2x5 óra gyógypedagógiai / integráló óvoda (2 nap) 5 óra (1 nap) napközi (ebédeltetés, szervezés, tanóra) 2x5 óra speciális szakiskola (2 nap) Első nap: tanítási órák megtekintése Második nap: Hospitálás 1x5 óra diákotthon (1 nap) 1x5 óra Integráló iskola 1x5 óra napközi (osztálytermi szabadidős foglalkozás+ kültéri szabadidős foglalkozás Tanulásban akad. iskolája 1x5 óra (1 nap) Egyéni gyakorlat napköziben egy- Csoportos tanítási gyakorlat Magyar nyelv és irodalom tantárgyból alsó és felső tagozaton egy-egy óra (Összesen 2 óra/ félév) Csoportos tanítási gyakorlat Matematika és környezetism. tantárgyból alsó tagozaton egyegy óra (Összesen 2 óra/ félév) Egyéni tanítási gyakorlat Felső tagozaton matematika, magyar, történelem, habilitáció/ rehabilitáció kétkét óra (össz 8 óra/ 2 hét) Egyéni tanítási gyakorlat Alsó és/vagy felső tagozaton a felsorolt tantárgyakból összesen 12 óra (mindegyik közismereti tárgyból legalább 1 órát teljesíteni kell) Tantárgyak: magyar, matematika, természetism, földrajz, történelem, habilitáció vagy rehabilitáció, Az Összefüggő gyakorlat 1. Közoktatási terület (150 óra) Alsó tagozaton (25 óra tanítás) Felső tagozaton (25 óra tanítás) Szakiskolában osztályban (6 óra tanítás) Az utolsó 3 órát és a zárótanítást mindenki a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban (Kaposvár) tanítja. 7

8 ismerkedés a szakképzés folyamatával egy osztálytermi, illetve szabadtéri szabadidős foglalkozás tervezése, vezetése ének, testnevelés, rajz, életvitel és gyakorlati ismeretek közül 2 tantárgy választható, melyekből egyegy órát kell tartani 2.Klinikai terület (150 óra) A ténylegesen vezetett foglalkozások száma:40 óra A következő terepek közül egyet kell választani: -Nevelési Tanácsadó - TKVSZRB -itegráló óvoda -integráló iskola (tan. akad) -Módszertani központok keretein belül működő utazó tanári hálózat 8

9 Elnevezés/ Óraszám/értékelési forma/ kredit sz. III. 2. A tanulásban akadályozott szakirány gyakorlati képzésének időkerete és vizsgaterve (levelező tagozat) Félévek Szakpedagógiai gyakorlat I. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat II. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat III. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat IV. 45 óra gyj5 / 7 kr. Szakpedagógiai gyakorlat V. 45 óra gyj5 / 7 kr. Terepgyakorlat + zárótanítás 100 óra gyj5 / 30 kr. Követelmények Megadott szempontok alapján hospitálási napló vezetése minden helyszínen Megadott szempontok alapján hospitálási napló vezetése minden helyszínen Tanítási órák tervezése, vezetése, értékelése, portfolió készítése Tanítási órák tervezése, vezetése, értékelése, portfolió készítése Tanítási órák tervezése, vezetése, értékelése, portfolió készítése Közoktatási és klinikai területen óra eltöltése Képzési forma és tartalom Hospitálás 2x5 óra gyógypedagógiai / integráló óvoda (2 nap) 5 óra (1 nap) napközi (ebédeltetés, szervezés, tanóra) 2x5 óra speciális szakiskola (2 nap) Első nap: tanítási órák megtekintése Második nap: ismerkedés a Hospitálás 1x5 óra diákotthon (1 nap) 1x5 óra Integráló iskola 1x5 óra napközi (osztálytermi szabadidős foglalkozás+ kültéri szabadidős foglalkozás Tanulásban akad. iskolája 1x5 óra (1 nap) Egyéni gyakorlat napköziben egy- Egyéni tanítási gyakorlat (összesen 10 tanítási óra) Magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyból) 1-4. osztályban (4-4-óra) Napközis foglalkozás + tanóra (1-1 óra) Egyéni tanítási gyakorlat (összesen 11 tanítási óra) Matematika Magyar nyelv és irodalom, környezetism. tantárgyból alsó tagozaton egyegy óra (összesen 3 óra) Felső tagozaton matematika, magyar, történelem, habilitáció/ rehabilitáció kétkét óra Egyéni tanítási gyakorlat (összesen 12 tanítási óra) Alsó és/vagy felső tagozaton a felsorolt tantárgyakból 12 óra (mindegyik közismereti tárgyból legalább 1 órát teljesíteni kell) Tantárgyak: magyar, matematika, természetism, földrajz, történelem, habilitáció vagy rehabilitáció, Az Összefüggő gyakorlat 1. Közoktatási terület (50 óra) A ténylegesen vezetett foglalkozások száma: 19 óra+ 1 óra zárótanítás A hallgató választhat, hogy alsó, felső tagozaton, illetve a szakiskolában teljesíti. A zárótanítást a hallgató szintén bármelyik területen végezheti. 9

10 szakképzés folyamatával egy osztálytermi, illetve szabadtéri szabadidős foglalkozás tervezése, vezetése (összesen 8 óra) ének, testnevelés, rajz, életvitel és gyakorlati ismeretek közül 2 tantárgy választható, melyekből egyegy órát kell tartani Amennyiben lehetősége van a hallgatónak integráló iskolában teljesíteni a gyakorlatát, alsó tagozaton is teljesítheti a követelményeket A tanítási órákon kívül a gyakorlat szerves részét képezi a gyakorló intézmény mindennapjaiban való aktív részvétel 2.Klinikai terület (50 óra) A ténylegesen vezetett foglalkozások száma: 20 óra A következő terepek közül egyet kell választani: -Nevelési Tanácsadó - TKVSZRB -itegráló óvoda -integráló iskola (tan. akad) -Módszertani központok keretein belül működő utazó tanári hálózat 10

11 IV. A gyakorlati képzési rendszer felépítése 1. Szakpedagógiai gyakorlat I-II. (hospitálás) A szakpedagógiai gyakorlat I-II. célja: A hallgató figyelje meg: a különböző korosztályú tanulásban akadályozott (óvodás, általános iskolás, szakiskolás) gyermekeket és fiatalokat, a pedagógusok, gyógypedagógusok személyiségét, nevelői magatartását, a nevelési, oktatási intézmények általános és sajátos tevékenységét (szakmai, adminisztratív, szabadidős, stb.). Szerezzen közvetlen tapasztalatokat: a különböző nevelési színterek hatásairól, kapcsolatairól, az eltérő tantervű intézmények speciális tevékenységéről, sajátos szemléletéről, az oktató, nevelő, fejlesztő munka során megjelenő (pedagógus-diák, pedagógus-szülő, pedagóguspedagógus, diák-szülő) interakciókról, konfliktusokról és kezelésükről. Az intézményekben szerzett tapasztalatokat, az élmények rögzítését hospitálási naplóban kell vezetni. 2. Szakpedagógiai gyakorlat III-IV.V. 1. Egyéni tanítási gyakorlat Ebben a képzési formában minden nappali tagozatos hallgatónak a Gyógypedagógia Tanszék által kijelölt gyakorlóhelyen kell végeznie tanítási gyakorlatát. A levelező tagozatos hallgatók az Egyetem által megkötött együttműködési megállapodások alapján kereshetnek maguknak gyakorlóhelyet. A tanítási gyakorlat folyamán a gyakorlóhely vezetője által kijelölt mentorok fogják kísérni és segíteni a hallgatók szakmai fejlődését. A mentorként megjelölt gyógypedagógusnak minimum 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. A félévekre vonatkozó konkrét feladatokat a táblázat tartalmazza. 2. Csoportos tanítási gyakorlat Gyakorlati képzési rendszerünkben csak a nappali tagozatos hallgatók teljesítik ezt a képzési formát. Ennek oka a képzési modul sajátossága, miszerint évfolyamonként a teljes tanulmányi csoport a félév során hetente egy napot tölt a gyakorló intézmény osztályaiban. A csoportos tanítási gyakorlat során a bemutató és felkészítő órák után minden héten egy kijelölt nap 1-2 hallgató 1-2 tanórát tanít, míg a csoport többi tagja a mentorral együtt megfigyelőként vesz részt az órán. A tantárgyi tanítás után a mentor, a tanító hallgatók és a csoport tagjai adott szempontok alapján elemzik és értékelik a látott tanítási órákat. A félévekre vonatkozó konkrét feladatokat a táblázat tartalmazza. 3. Szempontok az egyéni, illetve a csoportos tanítási gyakorlat feladatainak megvalósításához Az egyéni, illetve a csoportos tanítási gyakorlat során a tanítással kapcsolatban a következő általános feladatok megvalósítására kell figyelmet fordítani: 3.1. Megfigyelés (hospitálás) A hallgató ügyeljen a komplexitás elvére, hogy a tapasztalatok megszerzésével minél sikeresebbé tehesse tantárgyi tanítását, foglalkozásai vezetését. Megfigyelései ne csupán a 11

12 bemutató órák tananyagára terjedjen ki, igyekezzen egész gyakorlati ideje alatt információkat szerezni az osztály belső csoportdinamikai változásairól, illetve az iskola egész életéről, szakmai munkájáról. Az osztálymunka megfigyelése (benyomások regisztrálása) Egyes tanulók megfigyelése (feladatvégzés: feladattudat, feladatvégzés tempója, minőség, önállósága, a tanulók beszédkultúrája, együttműködési készsége, motiválhatósága, sajátos igényei, szükségletei a tanórákon és azon kívül, stb.) Az osztálytanító szakmai, módszertani munkájának, személyiségének megfigyelése Az iskolai élet, a tantestület együttműködésnek, személyi kapcsolatainak, a pedagógusok és a gyermekek közötti kapcsolatoknak a megfigyelése 3.2. Tervezés. A hallgató tanítási órát és/vagy foglalkozást nem vezethet a mentor által jóváhagyott óratervezet vagy óravázlat nélkül! Tantárgyi tanításai és/vagy foglalkozásai vezetése előtt mindenképpen tekintse át: az iskola helyi tantervét, pedagógiai programját, egyéb dokumentumait (házirend, SZMSZ, stb.) az osztálytanító tematikus tantárgyi terveit, tanmeneteit,. az osztálytanító által használt és javasolt módszertani segédleteket, eszközöket, a gyermekek által használt tankönyveket (esetleg a hozzájuk tartozó útmutatókat), füzeteket, egyéb eszközöket. A tanításra történő felkészítés a tanítási óratervezetek/óravázlatok megírását előzi meg, melynek során a mentor pedagógiai útmutatással, javaslataival, szakmai tapasztalatainak ajánlásával, módszertani segédleteivel segíti a hallgatót a sikeres felkészülésben. 3.3.Tanítás A tanórák/foglalkozások vezetésekor a hallgatók a tanítási tevékenység komplexitását fogják megtapasztalni. Az óra típusától függetlenül a mentor csupán megfigyelője és segítője lesz az adott tanórának, annak vezetésébe csak indokolt esetben avatkozhat bele, illetve veheti át az óravezetést! A tanítás színesítése és a pedagógiai gyakorlat komplexitása érdekében a következő módon teheti még sikeresebbé egyéni tanítási gyakorlatát: szemléltető képek, ábrák, táblák, (indukciós) szövegek készítése, tanulói produktumok ellenőrzése, javítása, értékelése, statisztikai összegzése, egyéni foglalkozás tanulókkal órán/iskolán kívüli közreműködés: tanulmányi séta, kirándulás, verseny szervezése és lebonyolítása, felügyelet gyülekezési időben, óraközi szünetben, rendezvényen, ünnepélyeken, szülőkkel való találkozásokon, stb. 3.4.Elemzés, értékelés A tantárgyi órát és/vagy foglalkozást követően sor kerül annak értékelésére, elemzésére. Az elemzést megadott szempontok alapján (lásd: melléklet) kell végezni. Az elemzés, értékelés központi része a hallgatói önelemzés. A hallgató és a mentor is törekedjen az önelemzés tökéletesítésére, egyrészt mert a tudatos tervezés és óravezetés ezen keresztül mérhető le, másrészt az önelemzés a zárótanítás jegyének egyik összetevője lesz. Az elemzés során felmerülő tapasztalatokat a hallgató a következő órájának/foglalkozásának tervezésekor, kivitelezésekor már hasznosíthatja. 4.Összefüggő terepgyakorlat A következő fejezet részletesen tárgyalja. 12

13 V. Összefüggő terepgyakorlat A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók terepgyakorlatukat közoktatási és klinikai helyszíneken teljesítik. A terepgyakorlat óraszáma nappali tagozaton 300 óra, levelező tagozaton 100 óra. Ebből az óraszámból a nappali tagozatosok 150 órát (levelezősök 50 órát) közoktatási színtéren, ugyanígy 150 órát (levelezősök 50 órát) klinikai színtéren fognak eltölteni. A hallgatók a gyakorlóhelyek tekintetében lehetőségeiket mérlegelve döntenek, hogy a félév első felében mely színtéren kezdik a terepgyakorlatot, amit értelemszerűen a félév második felében felvált a másik színtér. A közoktatási gyakorlatot lezáró zárótanítás a nappali tagozatos hallgatók esetében a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadóban lesz, míg a levelezős hallgatók a gyakorlóhelyükön végzik a zárótanítást is. A gyakorlati jegyet a hallgatók az általuk készített portfolió és a szakvezetők által kitöltött értékelőlap összesített pontszámai alapján kapják, amit a gyakorlatért felelős egyetemi oktató határoz meg az összpontszám alapján. 1. A gyakorlatok óraterve Időtartam 1-2. hét 3-5. hét nappali tagozaton 3-6. hét levelező tagozaton KÖZOKTATÁSI TERÜLET Óraszám Tevékenység nappali Levelező 150 óra 50 óra Hospitálás tanórai és egyéb iskolai tevékenységeken, tájékozódás az iskolai pedagógiai dokumentumok körében, ismerkedés a pedagógiai adminisztrációval Tanítási órák, tanórák vezetése 40 óra 15 óra 56 óra 19 óra + 1 óra zárótanítás (20ó) Helyszín EÁI alsó tagozat EÁI felső tagozat Speciális szakiskola Nappali tagozat: EÁI alsó tagozat (25 ó) EÁI felső tagozat (25 ó) Speciális szakiskola (6ó) Levelező tagozat: a fenti 3 helyszínből egyet kell választani. kiválasztott 3-5. hét nappali tagozaton 3-6. hét levelező tagozaton 6. hét csak a nappali tagozaton Értékelő-elemző megbeszélés, felkészítés (mentor). Egyéb iskolai tevékenységekben való aktív részvétel (pl. értekezletek, szülői értekezlet, munkaközösségi megbeszélések, team-megbeszélések, szabadidős események, foglalkozások, tanulmányi verseny, rendezvények, kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozások, stb), portfolió készítése A nappali tagozatos hallgatók a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadóban készülnek fel a zárótanításra. Konzultációs lehetőség a tanszéki gyakorlatvezetővel 40 óra 15 óra 3 óra + 1 óra zárótanítás Folyamatosan 10 óra Összesen 150 óra 50 óra A napközis tanórák az adott színtéren előírt óraszámok 20 %-át nem haladhatják meg. (A napközis tanóra választható.) 13

14 Időtartam Tevékenység KLINIKAI TERÜLET Óraszám Helyszín nappali 150 óra Levelező 50 óra A színterek közül egyet kell választani! 1-2. hét Hospitálás a választott színterekhez tartozó szakmai területeken, tájékozódás az Óvodai/iskolai pedagógiai dokumentumok körében, ismerkedés a pedagógiai adminisztrációval 55 óra 15 óra 1. Integráló óvoda 2. Tanulásban akadályozott gyermeket integráló általános iskola 3. Módszertani Központokban működő utazó tanári hálózat 4. Nevelési tanácsadó 5. TKVSZRB 3-6. hét A színtértől függően tanórák, foglalkozások, fejlesztések, tanórák vezetése, pedagógiai, pedagógiai diagnosztikai módszerek alkalmazása 40 óra 20 óra Valamelyik az öt színtér közül 3-6. hét Színtértől függően értékelőelemző megbeszélés, felkészítés (mentor). Egyéb iskolai, 55 óra 15 óra intézményi tevékenységekben való aktív részvétel, részvétel szülői konzultáción, stb., portfolió készítése Összesen 150 óra 50 óra A napközis tanórák az adott színtéren előírt óraszámok 20 %-át nem haladhatják meg. (A napközis tanóra választható.) 14

15 2. A közoktatási terepgyakorlat 2.1. Célja A megszerzett gyógypedagógiai, pszichológiai, módszertani ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, szélesítése A készség-és képességfejlesztés eljárásainak, eszközeinek tudatos alkalmazása A tanulásirányítás során a pszichikus funkciók tudatos fejlesztése A tantárgyi követelményrendszerek, módszerek elsajátítása A differenciáló pedagógia alkalmazása Az önértékelő, elemző képesség fejlesztése A közoktatási dokumentumok alapos áttanulmányozása, értelmezése, szükség szerint kitöltése, vezetése A közoktatási terepgyakorlat tartalma Hospitálás, a hospitált és a tartott órák elemzése, megbeszélése a szakvezetővel (aktív részvétel) Hospitálási napló vezetése a gyakorlatvezető és a hallgatótársak által vezetett tanítási órákról Ismerkedés a pedagógiai adminisztrációval Óravázlatok készítése a tanítási órákról Lehetőség szerint a hatékony tanulásszervezési módok gyakorlása Oktatástechnikai eszközök használata Szemléltetések készítése a tananyaghoz Portfolió készítése A szakvezető feladatai a gyógypedagógiai vezetőtanár mentorként irányítja a hozzá beosztott gyógypedagógus hallgató mindenfajta iskolai tevékenységét megismerteti velük az aktuális nevelésügyi és oktatási dokumentumokat és az iskola pedagógiai programját, tájékoztatja a hallgatót a saját nevelői felfogásáról, tájékozódik gyógypedagógiai elképzeléseiről eligazítja a hallgatót a tantervek, tanmenetek, tankönyvek, segédanyagok és eszközök használatában, tájékoztatja őket az iskola helyi tantervéről, a gyógypedagógus munka sajátosságairól, tájékozódik szakmai, módszertani elképzeléseiről segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések és feljegyzések készítésében (megfigyelési szempontokat ad), és a zárótanítási jegyzőkönyvek készítésének, az iskolai dokumentumok kezelésének kérdéseiben rendszeresen megbeszéléseket tart a gyakorlással és a hospitálásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, feladatokról értékeli a hallgató óravázlatait jelen van a hallgató óráin (a hallgató egyéniségét, fejlődését figyelembe véve megengedhető, hogy a egy-két órát a vezetőtanár jelenléte nélkül tartson meg) segíti a hallgatót az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikai-módszertani tervezésében, elemző-értékelő megbeszéléseken feltárják a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait 15

16 a gyakorlás során folyamatosan ellenőrzi és értékeli a hallgatónak a szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásában való készségét, pedagógiai felkészültségét, a diákokkal való együttműködését a tanítási gyakorlatok egésze alapján minősítést készít a jelöltek munkájáról (szakmai, módszertani, pedagógiai felkészültség, oktató-nevelő munka hatékonysága, tanári magatartás alapján) az értékelőlap kitöltésével 3. A klinikai terepgyakorlat 3.1.Célja az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások megfigyelése, elemzése, vezetése a megszerzett gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichodiagnosztikai, pedagógiai diagnosztikai, módszertani ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, szélesítése dokumentumok alapos áttanulmányozása, értelmezése, szükség szerint kitöltése, vezetése a tanórán, a kis csoportos és a mikrocsoportos fejlesztéseken kívüli gyógypedagógiai kompetenciák megismerése (esetmegbeszélések, team, szülői értekezletek, értekezletek, szülőkkel való kapcsolattartás) 3.2. A klinikai terepgyakorlat tartalma Hospitálási napló vezetése a gyakorlatvezető és a hallgatótársak által vezetett foglalkozásokról Jegyzőkönyv vezetése a szakértői bizottság/ nevelési tanácsadó diagnosztikus munkájáról Ismerkedés a pedagógiai adminisztrációval Egyéni fejlesztési terv, készítése, fejlődési lap vezetése Lehetőség szerint részvétel az integrációs modellekben Ismerkedés a pedagógiai adminisztrációval Pedagógiai diagnosztikai módszerek, pszichodiagnosztikai módszerek alkalmazása, ezek eredményének felhasználása a fejlesztési terv készítése során Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások megfigyelése, elemzése, vezetése, dokumentálása A tanórákon/ fejlesztéseken kívüli gyógypedagógiai kompetenciák alkalmazása Portfolió készítése 3.3. A szakvezető feladatai a gyógypedagógiai vezetőtanár mentorként irányítja a hozzá beosztott gyógypedagógus hallgató mindenfajta iskolai/ szakértői bizottságban, nevelési tanácsadóban folyó tevékenységét nevelési tanácsadó és szakértői bizottság esetén biztosítja minél több gyermek vizsgálatának megfigyelését (szülői beleegyezéssel) segíti a hallgatókat a célirányos óra-/ foglalkozás megfigyelések és feljegyzések készítésében (megfigyelési szempontokat ad) rendszeresen megbeszéléseket tart a gyakorlással és a hospitálásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, feladatokról 16

17 lehetőséget teremt egy gyermek pedagógiai vizsgálatára, segítséget nyújt a fejlesztési terv kidolgozására értékeli a hallgató vázlatait, fejlesztési terveit segít az iratanyagok értelmezésében bevonja a hallgatót a team-munkába jelen van a hallgató óráin/ foglalkozásain bemutatja az általa alkalmazott fejlesztéseket, azok eszközeit a gyakorlás során folyamatosan ellenőrzi és értékeli a hallgatónak a szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásában való készségét, pedagógiai felkészültségét, a diákokkal való együttműködését a tanítási gyakorlatok egésze alapján minősítést készít a jelöltek munkájáról (szakmai, módszertani, pedagógiai felkészültség, oktató-nevelő munka hatékonysága, tanári magatartás alapján), ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékel a gyakorlatok egésze alapján minősítést készít a jelöltek munkájáról (diagnosztikai ismereteik, egyénre szabott differenciálás alkalmazása a fejlesztési tervekben, szakvélemény értelmezésének képessége, további munkába való beépítés, foglalkozások vezetése, szülőkkel való kapcsolattartás alapján) az értékelőlap kitöltésével 4. A hallgatói portfolió A portfólió jelentése dokumentumdosszié (etimológiailag: levélhordó tárca ). Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy területen szerzett tudását, gyakorlottságát. A tanárképzésben a portfolió alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelöltnek módja legyen arra, hogy sokoldalúan mutathassa be szakmai fejlődését, tanári kompetenciáinak alakulását. A portfólió egy eszköz, melyben a hallgatót összegyűjti a tanulásának, fejlődésének menetét bemutató dokumentumokat. A portfoliót fűzve kell elkészíteni, az elején tartalomjegyzékkel ellátva. Az irodalomjegyzéket a dokumentumtípusok végén kell elhelyezni. Mit tartalmaz a portfolió? 4.1. Közoktatási gyakorlat anyagai: egy tanulócsoport gyógypedagógiai szempontú bemutatását hospitálási naplókat, jegyzőkönyveket óravázlatokat tanórán kívüli tevékenységről készített forgatókönyvet szemléltetőeszközöket a szakvezető gyakorlat közbeni értékelő feljegyzéseit zárótanítás tervezete 4.2. Klinikai gyakorlat anyagai: hospitálási napló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokról, óvodai/ iskolai tevékenységről, vagy integrációs modellben történő tanításról elemző, értékelő dolgozat egy pedagógiai diagnosztikai módszer alkalmazásáról egyéni fejlesztési terveket három saját készítésű fejlesztő eszközt a szakvezető gyakorlat közbeni értékelő feljegyzéseit A portfolió tartalmazhat továbbá fényképet, hang-, videofelvételt a hallgató munkájáról. Felhasználható irodalom: Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Oktatás-módszertani kiskönyvtár I. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 17

18 1. számú melléklet Hospitálási jegyzőkönyv Az intézmény neve: Vezető tanár: Osztály: Létszám: A tanítási óra anyaga: Célkitűzések: Kiemelt megfigyelési, elemzési szempont: Időbeosztás Az óra menete (logikai struktúra, tartalmi leírás) Didaktikai mozzanatok Módszerek, eszközök Megjegyzés 18

19 A tanítási óra elemzése, értékelése: (szükség szerint bővíthető újabb oldallal) Dátum: A hallgató neve: A vezető tanár észrevétele és aláírása:. 19

20 Ajánlott forma az óravázlatok elkészítéséhez 2. számú melléklet Hallgató neve: Az óra kiemelt didaktikai célja: Iskola, osztály: Tantárgy: megjegyzések: Dátum: Az óra témája: Taneszközök: Egyéb előzetes Idő Az óra szakaszai Didaktikai cél Gyógypedagógus tevékenysége Tanulói tevékenység Munkaforma Eszközök Megjegyzések Feljegyzések az órák megbeszéléséről: Szakvezető aláírása: 20

21 3. számú melléklet Ajánlott forma a fejlesztési tervek készítéséhez (forrás: Vargáné Mező Lilla (szerk.): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 2008., 154.o) 21

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET. 7. félév SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET. 7. félév SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 7. félév Tanegység: Egyéni tanítási gyakorlat 3 Készült: Eszterházy

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

I. évfolyam (2. félév)

I. évfolyam (2. félév) A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2015/2016. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA

SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA Ú T M U TAT Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos 45 óra+egyéni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÚTMUTATÓ A TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK TÍZHETES TBN00A14g KOMPLEX SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ Az utolsó, nyolcadik tanulmányi félévben hallgatónk iskolát választ összefüggő gyakorlatának színteréül, az iskola igazgatója

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

I S K O L A I SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ

I S K O L A I SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ú T M U T AT Ó I S K O L A I SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ 2. félév Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra) készült: a TÁMOP-4.1.2.B.2 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET

NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET A TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK TANTÁRGYAI, TANTÁRGYLEÍRÁSAI 2016. Tartalom 1. A gyakorlati képzés tantárgyai a mintatantervben... 2. o. 2. Tantárgyleírások...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév

A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE. 2016/2017. tanév. II. félév A GYAKORLATI KÉPZÉS RENDJE 2016/2017. tanév II. félév Készítette: Pusztai Judit (igh.) SZAKVEZETŐK A KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN Tanító szakvezetők: 1. a Fornai Éva 2. a Richterné Somlyai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES ÚTMUTATÓ A TANÍTÓ SZAKOS, ESTI TAGOZATOS HALLGATÓK KÉTHETES TBE00A10g KOMPLEX SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ tavasz A nyolcadik tanulmányi félévben hallgatónk iskolát választ komplex gyakorlatának színteréül, az

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

I S K O L A I SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ

I S K O L A I SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ú T M U T AT Ó I S K O L A I SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ 4. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 2. Fókuszban a tanítás (tanító) (kis)csoportos rész - pedagógiai/didaktikai megfigyelés, vezeti a főiskola

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/ félév

KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/ félév KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/2012 2. félév Készítette: Gabi Gabriella Murel Klára igazgatóhelyettesek Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató I. évfolyam Feladata: Az egyéni komplex pedagógiai gyakorlat

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES N Y I L A T K O Z A T...( a hallgató neve, NEPTUN kódja) az ELTE TÓK óvodapedagógus hallgatója az adott félév február április közötti időszakában nyolchetes, ÓN00A12g Összefüggő külső szakmai gyakorlatát

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK

SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ Ó V O D A SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA 2013/2014. I. félév

KÉPZÉSI TEMATIKA 2013/2014. I. félév KÉPZÉSI TEMATIKA 2013/2014 I. félév Készítette:Gabi Gabriella Murel Klára igazgatóhelyettesek Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató szakfelelős II. évfolyam Feladata: III. évfolyam Feladata: I.

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

III. É V F O L Y A M - VI. F É L É V I. CSOPORT ELŐTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT

III. É V F O L Y A M - VI. F É L É V I. CSOPORT ELŐTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT LBC_TA191G2 LBC_TA196G3 2016/17. tanévre frissítve Sontráné dr. Bartus Franciska EKE SCC III. É V F O L Y A M - VI. F É L É V I. CSOPORT ELŐTTI TANÍTÁSI GYAKORLAT a) Cél: a tanítás gyakorlása az alapképzés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az általános teendőkhöz társuló speciális hallgatói kötelezettségek a CK-n

Az általános teendőkhöz társuló speciális hallgatói kötelezettségek a CK-n SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. félév Tantárgy: Tájékozódás az iskolában, óvodában (kiscsoportos, 15 ó.) 1. A COMENIUS

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! (a hallgató neve)

Tisztelt Intézményvezető! (a hallgató neve) Tisztelt Intézményvezető! Köszönjük, hogy munkatársaival együtt vállalta harmadéves óvodapedagógus hallgatónk (a hallgató neve) kéthetes, komplex szakmai gyakorlatának mentorálását a február és április

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

tanegység: Tanítási gyakorlat 1. - Fókuszban a tanítás (kiscsoportos 45 óra+egyéni 15 óra)

tanegység: Tanítási gyakorlat 1. - Fókuszban a tanítás (kiscsoportos 45 óra+egyéni 15 óra) Ú T M U TAT Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETO K, GYAKORLATVEZETO OKTATÓK SZÁMÁRA tanegység: Tanítási gyakorlat 1. - Fókuszban a tanítás (kiscsoportos óra+egyéni 15 óra)

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T. ...( a hallgató neve, NEPTUN kódja)

N Y I L A T K O Z A T. ...( a hallgató neve, NEPTUN kódja) N Y I L A T K O Z A T...( a hallgató neve, NEPTUN kódja) az ELTE TÓK óvodapedagógus hallgatója e tanév február április közötti időszakában kéthetes, ÓBE00V06g Óvodai összefüggő gyakorlat II. tanegységét

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben