I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I S K O L A I SZAKVEZETŐK,"

Átírás

1 Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály ( óra) 2. félév készült: a TÁMOP B.2 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/5 modulja keretében készítette: Gál Gyöngyi, Szegedi Istvánné, Szegediné Gonda Zsófia Eszterházy Károly Főiskola, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK - a gyakorlat szervezése nappali és levelező tagozaton karonként különbözőképpen történik. Ezekről az illetékes karok döntenek és az Útmutató kari mellékletében vagy más módon informálják a hallgatókat. - a szakmai gyakorlatok működtetésének kari felelőse a munkáját a gyakorlóhelyek intézményi vezetőivel szoros munkakapcsolatban végzi - a hallgatók egyéni szakmai gyakorlatát egy iskolai szakvezető (gyakorlóhelyi tanító), a csoportos gyakorlatot egy gyakorlatvezető főiskolai oktató vezeti, a következőkben szükség esetén mindkét felet összefoglaló szóval gyakorlatvezetőnek (gyakorlatvezetőknek) nevezzük - mivel ez a tantárgy sajátságosan komplex (egyéni és csoportos egysége is van), a gyakorlatvezető főiskolai oktató egyúttal a tantárgyi oktatási tevékenység egyszemélyi felelőse is - eljárás levelező tagozaton: a) a levelező tagozaton a tantárgy összóraszáma és a teljesítendő feladatok megegyeznek a nappali tagozatéval b) a levelező tagozatos hallgatókkal dolgozó gyakorlatvezetők feladatai megegyeznek a nappali képzésben résztvevőkével - az alábbiakban található a tanító szak szakmai gyakorlatának egyszerűsített tantervi modulja, kiemelve az adott félév (így jól láthatók, értelmezhetők a szakmai tantárgyak egymásra épülései és különbségei): 1

2 TANÍTÓ SZAK SZAKMAI GYAKORLATA tantárgyak félévek kredit számonkérés Tájékozódás az óvodában, iskolában (kiscsoportos) 15ó/félév Pszichológiai megfigyelés - Fókuszban az osztály (kiscsoportos+egyéni) 45 ó/félév 1hét- 1ó /fév. gyak. isk.(eg yéni) Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos+egyéni) 1hét-1ó /fév. gyak. isk. (egyéni) Pedagógiai megfigyelés 2. - Fókuszban a tanítás (kiscsoportos+egyéni) 1 hét-1 ó- /fév. gyak. isk. (egyéni) Reflektálás 1. - Fókuszban a pedagógus (kiscsoportos) Tanítási gyakorlat 1. - Fókuszban a tanítás (ÁK, kiscsoportos/egyéni) mikrotanítás 3 gyj 6 óra/félév* 6 gyj Reflektálás 2. - Fókuszban a pedagógus (kiscsoportos) 3 gyj Tanítási gyakorlat 2. - Fókuszban a tanítás (ÁK, kiscsoportos/egyéni) 6 óra/félév * 6 gyj Nyári nevelési gyakorlat (egyéni) ** Tanévkezdési gyakorlat (ÁK, egyéni) Tanítási gyakorlat 3. - Fókuszban a tanítás (VMT, kiscsoportos/egyéni) 64 ó/félév 4 gyj 36 ó/félév *** 3 gyj Intézményen kívüli szakmai gyakorlat összesen 25 ó 13 gyj Zárótanítás 1 ó tanítás 1 gyj Tanítói önreflexió 15 ó/félév (blokk) 1 Összesen a szakra érvényes teljes tanegység rendszer (és benne a más tantárgyak viszonylatában is értelmezhető szakmai gyakorlat modulja), a főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály rovataiban, illetve a Kar honlapján tanulmányozható, ugyanitt megtalálhatók a hallgatók és a gyakorlatvezetők számára készült szakmai gyakorlati útmutatók is kari mellékleteikkel együtt, 2

3 - segítségként alább közöljük a tantárgy tanegység leírását: A tantárgy neve: Pszichológiai megfigyelés - Fókuszban az osztály (tanító szak) illetve az összefüggésekben is tanulmányozható teljes tanegység leírás-gyűjtemény a NEPTUN rendszerben is elérhető tanító szak, tanegység rendszer: tanító szak, szakmai modul, tanegység leírások: tanító szak, Útmutatók hallgatók és gyakorlatvezetők számára: Kódja: Kreditszáma: kritérium követelmény A tanóra típusa: gyakorlat (egyéni/1 ó/ és csoportos /45 ó/) és száma: 55 /félév A számonkérés módja: minősített aláírás A tantárgy tantervi helye: 2. félév Előtanulmányi feltételek: Tájékozódás az iskolában, óvodában; A pszichológia alapjai Kötelező / választható tantárgy Az oktatás nyelve: magyar Tantárgyleírás A tanegység oktatásának célja: Közvetlen tapasztalatszerzés az osztály egészéről pszichológiai szempontok alapján. Az iskolai környezet, a tanuló és a tanár kapcsolatának, egymásra hatásának megfigyelése, megismerése. Elsajátítandó ismeretanyag: 1. Iskola épülete, a tárgyi környezet hatásai a tanulókra, tanításra; környezetpszichológiai szempontok 2. Az osztály légköre, ennek meghatározói 3. Az osztály, mint csoport, csoportdinamikai szempontok, pozíció, szerep, csoportnorma, szociometria 4. A tanulók életkori sajátosságai; a tanulók tulajdonságainak kialakulása (tanulás, érés), hatása, szerepe 5. A tanulók közti különbségek és hatásuk 6. Különleges bánásmódot igénylő tanulók és helyzetük, viselkedésük az osztályban 7. A pedagógus egyénisége: vezetési stílus, nevelési attitűd és megjelenése, hatása 8. A tanuló tanító kapcsolat: kötődési stílusok és hatásuk 9. Kommunikáció: a tanuló verbális, nonverbális kommunikációja, a tanári kommunikáció 1. Konfliktusok az osztályban: konfliktus jelentése, típusai, megoldási módok, magatartásproblámák és kezelésük Kialakítandó kompetenciák: a) Képes a környezetpszichológiai szempontok, csoportdinamikai folyamatok felismerésére, és a tanulói megismerésére. b) Felismeri a tanulói közösségekben rejlő pszichológiai alapokon nyugvó lehetőségeket, az egyének közötti különbségeket. c) Alkalmas a tanulók motiválására, a közösségi tevékenység támogatására, összehangolására, az egyéni jelenségek megfigyelésére. Az értékelés módszere: Az írásos feljegyzések színvonalának megítélése. Irodalom Kötelező irodalom: A gyakorló iskola pedagógiai programja N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.). (24). Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. Mészáros Aranka (szerk.) (22). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Ajánlott irodalom: 3

4 Atkinson & Hilgard (25). Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Dúll Andrea (21). Környezetpszichológia alapkérdései. L Harmattan Kiadó, Budapest. NAT; Kerettanterv Fontosabb technikai és egyéb segédeszközök; rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: A gyakorló iskola pedagógiai programja; Útmutató szakmai gyakorlathoz tanító szakos hallgatók részére Tantárgyfelelős: Eger Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Kissné Gombos Katalin adjunktus A tanegység leírása készült: 214. július A GYAKORLATVEZETŐ FELADATAI - a tanegység gyakorlatvezető oktatója (továbbiakban: gyakorlatvezető), a kar és a gyakorlóhely intézményi előírásainak megfelelően és szükség szerint más gyakorlatvezetőkkel is egyeztetve szervező részese a csoportra vonatkozó (12 fő hallgatói létszám fölött csoportokra bontott) konkrét beosztás (időpontok, osztályok és tantárgyak, egyéb helyszínek és teendők) kari elkészítésének - a tantárgy a gyakorlatvezető főiskolai oktató szervezésében kezdő órával indul és összegző órával zárul - a kezdő óra tartalma: a) a tanegység tartalmainak, követelményeinek megismertetése, b) a hallgatói útmutató legjellemzőbb elemeinek megismertetése, c) a gyakorló iskola házirendjének és az ottani jelenléttel kapcsolatos elvárásoknak a megismertetése, d) feladatfeldolgozási és értékelési eljárásrend megbeszélése a hallgatókkal, e) a szakmai gyakorlatra vonatkozó konkrét beosztás (időpontok, helyszínek) ismertetése/átadása - az összegző óra minimális tartalma: a) az egyes részteljesítmények összegzése, b) a tanegység záró minősítésének megbeszélése - a gyakorlatvezetők a jelenlétről és a részteljesítményekről folyamatos jegyzéket vezetnek - a tantárgy egészéért felelős gyakorlatvezető főiskolai oktató összesítő adminisztrációt végez (jelenlét, rész-eredmények), a záró minősítésről összesítő jegyzéket vezet és feladata a félév végi értékelés, valamint a NEPTUN-rendszerbe történő bejegyzés is (az útmutató kari mellékletében találhatók a nyomtatható űrlapok) - az igazoltan hiányzók számára a gyakorlatvezető főiskolai oktató egy alkalommal pótlehetőséget biztosít (a szükséges intézményi egyeztetésekkel), erről a lehetőségről az érintett hallgatókat értesíti - a gyakorlatvezető ellenőrzi a hallgatók gyakorlati helyszíneknek megfelelő öltözetét, viselkedését, gyerekekkel való kapcsolatát - ha a hallgató megjelenése és viselkedése a gyakorlat megkezdése előtt nem az előírásoknak megfelelő, a gyakorlati napon nem vehet részt, azaz a napi szakmai gyakorlatát el sem kezdheti - a gyakorlatvezető a félév során a hallgatók teljesítményeit folyamatosan értékeli, az eredményekről visszajelzést ad 4

5 3. A HALLGATÓK TEENDŐI, KÖTELEZETTSÉGEI - A gyakorlatokon kötelező a megjelenés az előkészítő órán közölt időpontoknak megfelelően. A jelenlétet a felelős gyakorlatvezető ellenőrzi és dokumentálja. Késés vagy igazolatlan mulasztás a gyakorlatból történő kizárást eredményez. - Az igazolt hiányzást és a pótlást a TVSZ szabályozza: - A gyakorlat pótlására szervezetten, az oktató vezetésével kerül sor egy alkalommal. - Amennyiben a hallgató nem teljesíti a kurzus követelményeit, nem veheti fel a következő félévben a rá épülő Pedagógiai megfigyelés 1. című kurzust. - A gyakorlaton a hallgató megjelenése, öltözködése, viselkedése feleljen meg az intézmények házirendjének. Ezt az elvárást a gyakorlatvezető főiskolai oktató az előkészítésen ismerteti, a szakvezető (egyéni) és a gyakorlatvezető főiskolai oktató (csoportos) a szakmai gyakorlati óratömb megkezdése előtt ellenőrzi. Amennyiben a hallgató megjelenése és viselkedése nem az előírásoknak megfelelő, a gyakorlati napon nem vehet részt. - A megfigyelés alatt maradjon háttérben, ne zavarja a foglalkozást, a tanórát! - A tantárgyi teendők kar által meghatározott dokumentumait sorra rendre dolgozza fel és a megszabott eljárásrend szerint nyújtsa be értékelésre. - A levelezős hallgatók kötelezettségei mindenben megegyeznek a nappali tagozatos hallgatókéval. A szervezésbeli tudnivalókat a karok közlik. 4. ÉRTÉKELÉSI RENDSZER Az értékelés módja: minősített aláírás. Szintjei: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. A minősítéseket a hallgató tananyag-feldolgozási munkájáról benyújtott dokumentációja alapján mért teljesítménye határozza meg az alábbiak szerint: kiválóan megfelelt - a benyújtott dokumentáció alapján mért teljesítménye min. 9% megfelelt - a benyújtott dokumentáció alapján mért teljesítménye 51-89% nem felelt meg - a benyújtott dokumentáció alapján mért teljesítménye nem haladja meg az 5 %-ot 5

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Tartalomjegyzék A tanárképzés intézményi fejlesztésének területei a Nyíregyházi Főiskolán... 3. 1. A képzés tartami fejlesztésének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben